Eyâ dostlar beyân eyley Hak Resul'dın

HİKMET-80

 1. Eyâ dostlar beyân eyley Hak Resul'dın
  Ey dostlar, bildireyim Hakk Resulû'nden
 2. Ümmet bolsang iştib dürud aytıng dostlar
  Ümmet olsan, işitip salat-selam söyleyin dostlar.
 3. Ol "rahmeten li'l-âlemin" cüzü küldin
  O büyük ve küçük alemler için rahmettir
 4. Ümmet bolsang iştib dürud aytıng dostlar
  Ümmet olsan, işitip salat-selam söyleyin dostlar.

 5. Hudâvendim atâ kıldı anga Mirâc
  Allah'ım armağan eyledi O’na Mirac
 6. Rahmet bahrı tolup taşıp urdı mevvâc
  Rahmet denizi dolup aşırı dalgalandı
 7. Koydı anı başı üzre la-emrük tâc
  Koydu O’nun başı üzere “la-emrük" tac;
 8. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 9. Evvel Cibril alıp keldi anga burâk
  Önce Cebrail alıp geldi O’na Burak;
 10. Burâk minip kıldı Hazret ming tumturâk
  Burak'a binip kıldı Hazret bin tumturak;
 11. Burâk uçup pervâz kıldı hind el-Irâk
  Burak uçup havalandı hinde'l-Irak;
 12. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 13. Aksâ barıp tüşti körüng anda Server
  Aksa’ya varıp indi görün orada Server;
 14. Yığıldılar cümle rûhlar ol Peygamber
  Yığıldılar bütün ruhlar, O peygamber
 15. Mübârek bâd kıldı rûhlar anda yekser
  Mübarek nefes verdi ruhlar orada yekser
 16. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 17. Cibril alıp ol Hazretni kıldı pervâz
  Cebrail alıp o Hazreti havalandı;
 18. Ol Sidretü'l-müntehâ'ğa yettiler bâz
  O Sidretü’l-müntehâ’ya ulaştılar hemen
 19. Mustafâ’nı Cibril kıldı hub ser-efrâz
  Mustafa’yı Cebrail eyledi güzel ser-efraz
 20. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 21. Makâmıdın ötelmeyin Cibril kaldı
  Makamından geçemeyip Cebrail kaldı;
 22. Cılavını ol Mikâil kelip aldı
  Yularını o Mikail gelip aldı;
 23. Ahir demde ol Mikâil harıp kaldı
  Son zamanda Mikâil yorulup kaldı;
 24. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 25. Ol İsrâfil anı alıp uçtu cinân
  O İsrâfıl O'nu alıp uçtu cennete
 26. Ol makâmda Resul kıldı aceb cevlân
  O makamda Resûl eytedi değişik bir sefer
 27. Ol hem kaldı makâmıda kılıp efğan
  O hem kaldı makamında eyleyip figan
 28. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 29. Arşka karab kadem koydı Resulullâh
  Arş'a bakıp adım attı Resűlulah;
 30. Naleynini salay dedi Hak Mustafa
  Naleyni koyayım dedi Hakk Mustafa;
 31. Nidâ keldi naleyn birle sen koyğıl ha
  Nida geldi: Naleyn ile sen adım at ha;
 32. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 33. Hak sarıdın nidâ keldi "Erini meni"
  Hakk tarafından nida geldi: "Erini beni
 34. Ey Habibim manga karib kelgil beri
  Ey Habib’im, bana yakın gel beri
 35. Mahrem kılay hâs sırrımğa İmdi seni...
  Mahrem eyleyim has sırrıma şimdi seni...
 36. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 37. Hakk'a karap koydı kadem Resûlullâh
  Hakk'a bakıp adım attı Resûlullah;
 38. Hakk'dın özge hiç kim yoktur anda hemrâh
  Hak’tan başka kimse yoktur orada yoldaş
 39. Mundağ makâm hiç kimge yok vallâh bi'llâh
  Böyle makam kimseye yok, vallah-billah
 40. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 41. Çın ümmetsen bu sözlerni hüb bilip al
  Gerçek ümmetsen, bu sözleri iyi bilip al;
 42. Uşbu sözler hâs ümmetke mânend-i bal
  Bu sözler seçkin ümmete bal benzeri
 43. Münâfıkka yakmas bu söz kelgey melâl
  Münafıka uymaz bu söz, gelir melal;
 44. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 45. Münafıklar şek keltürüb boldı merdud
  Münafıklar şüphe edip oldu münkir
 46. Tangla duzah dimâğıdın çıkar bil dûd
  Sabaha cehennemde dimağından çıkar bil duman
 47. Songra kılğan peşimândın sanga ne sûd
  Sonra duyulan pişmanlıktan sana ne fayda
 48. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 49. Mustafâ'nı mirâcığa salğıl kulak
  Mustafa'nın Mirac'ına sal kulak;
 50. Kim işitse köngli bolğay hub suvdın ak
  Kim işitse, gönlü olur hoş sudan ak;
 51. Çın ümmetsen iştip yığla misl-i bulak
  Gerçek ümmetsen, işitip ağla pınar misali
 52. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 53. Hudâ aydı "Mihmân bolup kelding manga
  Allah dedi: "Konuk olup geldin bana;
 54. Kança bolsa hâcetingni aytğıl manga
  Ne kadar olsa, hâcetini söyle bana;
 55. Kılıp hoşnûd hâcetingni berey sanga
  Eyleyip hoşnud hâcetini vereyim sana..."
 56. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 57. Resul aydı "Tileğenim âsi ümmet
  Resűl dedi: "Dilediğim asi ümmet;
 58. Belâğatdın kırk yaşını kılğıl rahmet
  Belağattan kırk yaşını kıl rahmet;
 59. Ey Hudayâ sendin rahmet mendin şefkat
  Ey Allah'ım, Sen'den rahmet, benden şefkat..."
 60. Çın ümmetsen iştib dürüd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 61. Tilegening kabûl kıldım yâ Hak Resûl
  Dilediğini kabul eyledim, ya Hakk Rasûl;
 62. Sen aytganıng kabûl kıldım bolma melül
  Senin söylediğini kabul eyledim, olma melül;
 63. Köp köp tile hâcetingni kılay kabûl
  Çok çok dile, hâcetini eyleyim kabul..."
 64. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 65. Kırkdın arı ellig yaşnı kıldım taleb
  Kırktan öte elti yaşı eyledim talep
 66. Bi-kes yetim yığlab keldim sanga karab
  Kimsesiz, yetim, ağlayıp geldim sana bakıp;
 67. Közüm tiktim yâ İlahi sanga yığlap
  Gözümü diktim, ey Allah'ım, sana ağlayıp...
 68. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 69. Ellig yaşnı berdim sanga yâ Mustafa
  Elli yaşı verdim sana, ya Mustafa;
 70. Kaytıp tile men erürmen hâcet-revâ
  Dönüp dile, benim hâcetleri verenim
 71. Köprak tile her ne deseng berey sanga
  Çokça dile, her ne desen, vereyim sana...
 72. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 73. Yâ İlâhi altmış yaşnı aytdım sanga
  Ey Allah'ım, altmış yaşı söyledim sana;
 74. Sen tüvânâ men nâ-tüvân keldim sanga
  Sen kudretli, ben güçsüz, geldim sana;
 75. Boyun sunup keldim seni dergâhınga
  Boyun sunup geldim senin dergâhına...
 76. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 77. Hudâ aydı hâcetingni aytdıng manga
  Allah dedi: "Hacetini söyledin bana;
 78. Hoşnud bolğıl emdi mendin yâ Mustafa
  Hoşnud ol şimdi benden ya Mustafa;
 79. Men râzimen sen hem mendin bolğıl rızâ
  Ben razıyım sen de benden ol razı..."
 80. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 81. Resûl aydı emdi tiley yetmiş yaşnı
  Rasûl dedi: "Şimdi dileyeyim yetmiş yaşı;
 82. Gam lâyığa batıp kalğan aralaşnı
  Gam çamuruna batıp kalan aralaşı;
 83. Ümmetim dep men içmedim toyup aşnı
  Ümmetim deyip ben içmedim doyup aşı..."
 84. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 85. Yetmiş yaşnıng havâlesin kılğıl manga
  Yetmiş yaşın havalesini eyle bana;
 86. Kıyâmet kün rahmetimni saçay anga
  Kıyamet günü rahmetimi saçayım ona;
 87. Könglüng tinsün inâyetim emdi sanga
  Gönlün ferahlasın, inayetim şimdi sana...
 88. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 89. Yetmiş yıldur manga bende sanga ümmet
  Yetmiş yıldır bana kul, sana ümmet;
 90. Zen ü ferzend üçün çekken renc ü külfet
  Çoluk-çocuk için çeken sıkıntı ve külfet;
 91. Ol bendemge men bermesmen aslâ zahmet
  O kuluma ben vermem aslâ zahmet..
 92. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 93. Yetmiş seksen toksan yaşka yetse bendem
  Yetmiş, seksen, doksan yaşa yetse kulum,
 94. Keçip anı günâhını kılğum adem
  Bağışlayıp onun günahını yok eyleyim
 95. Ümmetingni gamı ketsün bolğıl bi-gam
  Ümmetinin gamı gitsin, ol gamsız...
 96. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 97. Kul karısa Hâce berür hatt-ı berât
  Kul yaşlansa, Hoca verir berat yazısı
 98. Bendem berse men bermesem manga uyat
  Kulum verse, ben vermesen, bana ayıp
 99. Ey habibim hoşnud sen bolğıl şâd
  Ey Habîb im, hoşnud ol, sen ol şad ..
 100. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 101. Ey birâder murik sözi yalğan aytmas
  Ey kardeş, mürik sözü yalan söylemez
 102. Dini süstrak münâfıklar neler demes
  Dini süstrak münafıklar neler demez;
 103. Ol ezeldin tire-bahtdur özge kelmes
  O ezelden tire bahtlıdır, özge gelmez;
 104. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 105. Ey birâder münâfıkka bolma ülfet
  Ey kardeş, münafığa olma yakın
 106. Kim ülfetdür başı üzre yüz ming külfet
  Kim yakındır, başı üzere yüz bin külfet;
 107. Başdın ayak munâfıknı ziyân zahmet
  Baştan ayağa münafığın ziyan, zahmet;
 108. Çın ümmetsen iştib dürud aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar

 109. Hikmet kıldı mirâc sözin Kul Hâce Ahmed
  Hikmet eyledi Mirâc sözünü Kul Hoca Ahmed
 110. Şükür Allah Mustafâ'ğa kıldı ferzend
  Şükür Allah, Mustafa’ya eytedi evlâd
 111. Arslan Babam hurmâ berip kıldı hursend
  Arslan Baba'm hurma verip eyledi sevinçli
 112. Çın ümmetsen iştib dürûd aytıng dostlar
  Çın ümmetsen; işitip selam edin dostlar