Muhabbetni küçesini kezgen arif

HİKMET-130

 1. Muhabbetni küçesini kezgen arif
  Muhabbetin sokağını gezen arif
 2. Yahşi bilür humganlarnı alametin
  İyi bilir sadıkların belirtisini
 3. İradetdin kollarığa harbe alıb
  İradeden ellerine harbe alıp
 4. Def’in eyler mazarratnıng selametin
  Defin eyler zararlının selametini

 5. Andağ âşık ayakığa başın koysa
  Öyle aşık ayağına başını koysa
 6. Bina koymay nefs hevânı közin oysa
  Birşey bırakmadan nefs-hevanın gözünü oysa
 7. Şevk şarabın içib tâki ruhı kansa
  Şevk şarabın içip ta ki ruhu kansa
 8. Heç ağzıdın salmaz tevbe nedâmetin
  Hiç dilinden bırakmaz tevbe pişmanlığını

 9. Yolın tabıb bâtın közi açılganlar
  Yolunu bulup bâtın gözü açılanlar
 10. Hâr u hasdek ayağ astı yançılganlar
  Hâr uhas gibi ayak altına serilenler
 11. Berg-i güldek solub tozub saçılgânlar
  Gül yaprağı gibi solup kuruyup saçılanlar
 12. Eralmaz ol halâyıknıng melametin
  Eremez o kulun melametine

 13. Sufi kerek bâtınını kılsa sâfi
  Sufi gerek bâtınını eylese safi
 14. Taat kılsa mânende-i Bişr-i Hâfi
  İbadet eylese Bişr-i Hâfi misali
 15. Andın songra va'desiğe bolar vâfi
  Ondan sonra vadesine olur vefalı
 16. Bişek körer her kim keşf ü kerâmetin
  Şüphesiz görür herkes keşif ve kerametini

 17. "Ricalün la tulhihim" deb aytdı Hudâ
  "Ricalün fa tülhihim" deyip söyledi Allah
 18. Oşal merdân mâsivâdın bolur cüda
  O yiğit masivadan olur ayrı
 19. Zikrin aytıb her nefesde olsa revâ
  Zikrini deyip her nefesde olsa hazır
 20. Tapar her dem ğavsü'l-ğıyas celâletin
  Bulur her zaman gavslar gavsı celaletini

 21. Lâhed arâ mürid eger makam tutsa
  Kabir içre mürid eğer makam tutsa
 22. Dervişlikde kırk tört makam andın ötse
  Dervişlikte kırkdört makam ondan geçse
 23. Şeyhmen teyu binâ koyub otnı yutsa
  Şeyhim deyip ortaya çıkıp ateşi yutsa
 24. Bimeşakkat tapmaz iman halâvetin
  Meşakkatsiz bulmaz iman hoşluğunu

 25. Devr ayağı yetib keldi ey bihaber
  Devr ayağı yetip geldi ey habersiz
 26. İçrür koymaz neçe eger kılsang hazer
  İçirir koymaz nice eğer çekinsen
 27. Vâ hasretâ imânıngda köptür hatar
  Vah yazık imanında çoktur tehlike
 28. Kutulmazsan bermey anı emânetin
  Kurtulamazsın vermedikçe onun emanetini

 29. Kul Hâce Ahmed zâhir a'ma yol adaştı
  Kul Hoca Ahmed zâhir âmâsı yolu şaşırdı
 30. Taliblerni suhbetiden yırak kaçtı
  Taliplerin sohbetinden uzak kaçtı
 31. Karıb çöküb Hakk yolığa aklı şaştı
  İhtiyarlayıp çöküp Hakk yoluna aklı şaştı
 32. Tangla barsa körmez kömi ferâğatın
  Seherle varsa görmez körün feragatini...