Şeriatda mürşid bolğan garib kullar

HİKMET-104

 1. Şeriatda mürşid bolğan garib kullar
  Şeriatta mürşid olan garip kullar
 2. Şeriatdın alar menzil alur bolğay
  Şeriattan onlar menzil alır olmalı
 3. Namâzığa şuru kılgan mü'min kullar
  Namazına titiz olan mümin kullar
 4. Uçmağ üyin ümid tutub turur bolğay
  Cennet evini ümid edip durur olmalı

 5. Melekü'l-mevt fermân birle cânım alsa
  Ölüm meleği emir ile canım alsa
 6. Ağa-ini barça yığlıb küyüb yansa
  Ağabey-kardeş herkes toplanıp tutuşup yansa
 7. Yetti kadem baskandın song kalur bolsa
  Yedi adım attıktan sonra kalır olsa
 8. Münker Nekir kirib seval sorar bolğay
  Münker-Nekir girip soru sorur olmalı

 9. Münker Nekir kirib sevâl sorar bolsa
  Münker-Nekir girip soru sorar olsa
 10. Ul amud-ı otluğ birle urar bolsa
  O ateşli mızrak ile vurur olsa
 11. Başım küyüb canım tenim otka yansa
  Başım yanıp canım tenim ateşe yansa
 12. Kıynab canım tar lahedde küyer bolğay
  İncitip canım dar kabirde yanar olmalı

 13. Tört yüz kırk tört peygamberi, mürsel, nebi
  Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi
 14. Kalmadı bu cehandın ötti barı
  Kalmadı bu cihanda geçti hepsi
 15. "Küllü nefsin zâikatü'l-mevt" ayeti
  "Külli nefsin zaikatül mevt" ayeti
 16. Kur'an içre andın haber berür bolğay
  Kur’an içinde ondan haber verir olmalı

 17. Şeriatdın tarikatdın beyân boldı
  Şeriattan tarikattan beyan oldu
 18. Hakikatdın Kur'an sözi kelâm boldı
  Hakikattan Kur’an sözü kelam oldu
 19. Bu cehanga Muhammedni nurı toldı
  Bu cihana Muhammed'in nuru doldu
 20. Ul nur birle ikki cehan yarur bolğay
  O nur ile iki cihan aydınlanır olmalı

 21. Muhabbetning bazarıda cevlân kılur
  Muhabbetin pazarında dolanır
 22. Aşıklar sevdâ kılıb yürür bolğay
  Aşıklar sevdalanıp yürür olmalı
 23. Mahşergâhni bozmasun dep tuğyan kılıb
  Mahşer yerini bozmasın diye karıştırıp
 24. Hudâyiğa gavğa kılıb yürür bolğay
  Allah'ına karşı çıkıp yürür olmalı

 25. Allah aytur eğer ki bendem kılsa kılsun
  Allah der eğer ki kulum neylerse eylesin
 26. Her ne kılsun melâikler ikrâm kılsun
  Her ne eylese melekler ikram eylesin
 27. Işksız âdem ışk makâmın körüb yürsün
  Aşksız adam aşk makamını görüp yürüsün
 28. Hakk kudretin ifşa kılıb yürür bolğay
  Hakk kudretini ifşa eyleyip yürür olmalı

 29. Çın âşıklar kıyamet kün sorgay devlet
  Gerçek aşıklar kıyamet günü sorar devleti
 30. Hakk kaşıda aziz olan körgey izzet
  Hakk önünde aziz olan görür izzet
 31. Hur ğılmân kol kavşurup kılğay hürmet
  Huri-gılman el bağlayıp eder hürmet
 32. Can u dilin şeyda kılıb yürür bolğay
  Can ve gönlünü sevindirip yürür olmalı

 33. Hoş devletdür vilayetde padşah bolsa
  Hoş devlettir velilikte önder olsa
 34. Adil bolub bir mü'minni kadı kılsa
  Adil olup bir mümini kadı eylese
 35. Oşal kadı barça halknı râzı kılsa
  O kadı bütün halkı razı eylese
 36. Râzılıkdın uçmah üyin alur bolğay
  Razılıktan cennet evini alır olmalı

 37. Mü'min kullar namaz okub bolsa fariğ
  Mümin kullar namaz kılıp olsa uzak
 38. Oşal kulnı rengi bolğay mundağ sârığ
  O kulun rengi olur böyle sarı
 39. Ul hizmeti Hakk karşıda bolsa lâyığ
  O hizmeti Hakk önünde olsa layık
 40. Hur kızları karşu kelib kuçar bolğay
  Huri kızları karşılayıp kucaklar olmalı

 41. Cahil kişi namaz kadrin kaçan bilür
  Cahil kimse namazın kadrini nereden bilir
 42. Her namazda imân başdın tâze bolur
  Her namazda iman baştan tazelenir
 43. Salât dese gafıl başın burkâb uyur
  "Es-salat" dese gafil başını çevirip uyur
 44. Gafillikdin ömrin yelge satar bolğay
  Gafillikden ömrünü yele satar olmalı

 45. Kul Hâce Ahmed kulmen deseng tâat kılğıl
  Kul Hoca Ahmed kulum desen ibadet eyle
 46. Kıyametni kelmeğini yakın bilgil
  Kıyametin geleceğini yakın bil
 47. Hakk'a yavuk bolay deseng tâat kılğıl
  Hakkâ yakın olayım desen ibadet eyle
 48. Ta'at kılğan Hakk'a yavuk bolur bolğay
  İbadet eyleyen Hakk'a yakın olur olmalı