Muhabbetni şevki birle yâr istegil

HİKMET-103

 1. Muhabbetni şevki birle yâr istegil
  Muhabbetin şevki ile yâr iste
 2. Roze, namâz Oğanımnı farzı bolğay
  Oruç, namaz Rabb’imin farzı olur.
 3. Mahşergâhda adli birle sorar bolsa
  Mahşer yerinde adaleti ile sorar olsa.
 4. Aşıklarnı bir Hudâyğa arzı bolğay
  Aşıkların bir Allah’a arzı olur.

 5. Arzı şuldur Hudâyığa ming dâd eter
  Arzı şudur: Allah’a bin imdad eder
 6. Hâlim kör dep yaşın saçıp feryâd eter
  "Halimi gör" deyip, yaşını saçıp feryad eder;
 7. Nara tartıp mahşergâhnı âbâd eter
  Nâra çekip mahşer yerini bayındır eder;
 8. Aşıklarnı âh-ı dili karzı bolğay
  Aşıkların gönlünün âhı borcu olur.

 9. Çın âşıklar dâim ürik ölgen emes
  Gerçek âşıklar daima diri, ölmüş değil;
 10. Ervâhları yer astığa kirgen emes
  Ruhları yer altına girmiş değil;
 11. Zâhid âbid bu manânı bilgen emes
  Zâhid âbid bu mânayı bilmiş değil;,
 12. Çın âşıklar halâyıknı Hızrı bolğay
  Gerçek âşıklar ahalinin Hızır’ı olur

 13. Yazuklardın korkup özin yığlap turar
  Günahlardan korkup kendisi ağlayıp durur;
 14. Rûz-ı mahşer netermen dep kanlar yutar
  Mahşer günü ne yaparım deyip kanlar yutar
 15. Sırat atlığ güzergâhda başı katar
  Sırat adlı güzergâhta başı uyuşur
 16. Hâcesiğe şikesteliğ arzı bolğay
  Rabb'ine acizlik arzı olur

 17. Zerre ışkı kimge tüşse nâlân kılur
  Zerre aşkı kime düşse, ağlar eyler
 18. Köz yaşını akkuzuban ummân kılur
  Göz yaşını akıtarak umman eyler
 19. Her ne tapsa Hak yolığa ihsân kılur
  Her ne bulsa, Hakk yoluna ihsan eyler
 20. Bahillerni adâveti buğzı bolğay
  Cimrilerin düşmanlığı-buğzu olur.

 21. Aşıklarnı yaş ornığa kanı akkay
  Aşıkların yaş yerine kanı akar
 22. Melâyikler her tarafdın nûrlar yakkay
  Melekler her taraftan nurlar yakar
 23. Gâfil bolsa hâzır bol dep özi bakkay
  Gâfil olsa, "Hazır ol" deyip kendi bakar;
 24. Çın âşıklar bu dünyânı çuğzı bolğay
  Gerçek âşıklar bu dünyanın süsü olur.

 25. Ehl-i dünyâ ahiretdin pervâsı yok
  Dünya ehlinin âhiretten korkusu yok;
 26. Rûhı tenhâ iman islâm hemrâsı yok
  Ruhu yalnız, iman-İslâm yoldaşı yok;
 27. Tarikât yol adaşkan hiç pervâsı yok
  Tarikat yolunu şaşıran hiç korkusu yok;
 28. Bendemen der tili birle ağzı bolğay
  Kulum der, dili ile ağzı olur.

 29. Keçe Allah, kündüz Allah tınmay yürer
  Gece Allah, gündüz Allah dinmeden yürür;
 30. Allah şemi pervâne dek özin urar
  Allah mumu, pervane gibi kendini vurur;
 31. Leyli Mecnun Ferhâd Şirin devrin sürer
  Leylâ-Mecnun, Ferhad-Şîrîn devrini sürer;
 32. Hak Te'âlâ âşıklarnı suzı bolğay
  Hakk Teâlâ âşıkların sevgilisi olur.

 33. Aşık küyse hâs ma'şukı birle küygey
  Aşık yansa, hâs sevgilisi ile yanar;
 34. Mecâziler küymey turur cândın toygay
  Sahteler yanmadan durur, candan doyar;
 35. Çın âşıklar küygen sarı pür-nûr bolgay
  Gerçek âşıklar yandıkça pür-nur olur
 36. Ol sebebdin maşukığa nâzı bolğay
  O sebepten mâşukuna nâzı olur.

 37. Otka salsa otdın yanmaz âşık kişi
  Ateşe koysa, ateşten yanmaz âşık kişi;
 38. Yer ü kökni bostân kılğay akkan yaşı
  Yer ve göğü bostan kılar akan yaşı;
 39. Allah dese bişek yarur içi taşı
  Allah dese, şüphesiz parlar içi-dışı;
 40. Küymek yanmak âşıklarğa bâzı bolğay
  Yakılmak-yanmak âşıklara adet olur.

 41. Cümle aşık yığılıp bargay dergâhığa
  Bütün aşıklar yığılıp varır dergahına
 42. Yaşın saçıp efgân kılıp bargâhığa
  Yaşını saçıp efgan eyleyip bargahına
 43. Yetti duzah takat kılmaz bir ahığa
  Yedi cehennem dayanamaz bir ahına
 44. Rahman İgem aşıklarga kadı bolgay
  Rahman Melik'im aşıklara hakim olur

 45. Sulh eylese, âşıkları kabul kılmas;
  Sulh eylese âşıkları kabul eylemez
 46. Hur u ğılmân cennet berse közge ilmes
  Huri-gılman, cennet verse, göze iliştirmez
 47. Didâr tilep başlarını yerdin almas
  Cemal dileyip başlarını yerden almaz;
 48. Aşıkları didâr körüp râzı bolğay
  Aşıkları cemal görüp râzı olur.

 49. Aşıkların yetti kökke yeter âhı
  Aşıkların yedi göğe ulaşır âhı;
 50. Allah dese yeksân bolur her günâhı
  Allah dese, yerle bir olur her günahı;
 51. Aşıklarnı Rahmân İgem tekyegâhı
  Aşıkların Rahman Melik'im sığınağı
 52. Aziz başı halâyıknı nezri bolğay
  Aziz başı ahalinin nezri olur.

 53. Aşıklarnı köp küydirgen Hak didârı
  Aşıkları çok yandıran Hakk cemali
 54. Anıng üçün tınmay yığlab kılur zârı
  Onun için dinmeden ağlayıp döker gözyaşı feryad
 55. Va'de kılğan âşıkları körer ânı
  Vaad ettiği âşıkları görür O'nu
 56. Hak cemâlı köz yaşını müzdi bolğay
  Hak cemali göz yaşının bedeli olur.

 57. Aşıkları Hakka bakıp na'ra tartar
  Aşıkları Hakkâ bakıp nâra çeker
 58. Melâyikler tuhfe kılıp Hakka aytar
  Melekler hediye eyleyip Hakkâ söyler;
 59. Şevk şarâbın içgen âşık şevki artar
  Şevk şarabını içen âşıkın şevki artar
 60. Şor u efgân halâyıknı tuzı bolğay
  Karışıklık-feryad ahalinin tuzu olur.

 61. Mey-i cânbahşı içken âşık anda sultân
  Can verici meyden içen âşık orada sultan;
 62. Anıng üçün Hak yolıda cânı kurbân
  Onun için Hakk yolunda canı kurban;
 63. Tangla barsa didârığa kılur mihmân
  Sabaha varsa, cemaline eyler konuk
 64. Zemistânda mey içürse yazı bolğay
  Kış mevsiminde mey içirse, yazı olur.

 65. Pinhân yürür kimni körse âşık kılur
  Gizli yürür kimi görse, âşık eyler
 66. Lutf eylese kezzâblarnı sâdık kılur
  Lutfeylese, yalancıları sâdık eyler
 67. Hakdın korkkan dergâhığa lâyık kılur
  Hakk'tan korkanı dergâhına lâyık eyler
 68. Zâhir amâ bâtın içre közi bolğay
  Zahiren görmez, bâtın içinde gözü olur.

 69. Aşık yanar halkdın tanar Allah râzı
  Aşık yanar, halktan kopar, Allah râzı;
 70. Aşıklıknı ârzu kılğan şehid gâzi
  Aşıklığı arzu kılan şehid, gâzi
 71. Hâcet ermes âşıklarğa köb ü azı
  Gerekli değil âşıklara çoğu-azı
 72. Katre yaşı Hak mevlâmnı nezri bolğay
  Damla yaşı Hakk Mevlâ’mın nezri olur.

 73. Cünun içre başın yarğan kanı câri
  Delilik içinde başını yaranın kanı gider
 74. Zikrin aytsa Allah özi Bir ü Barı
  Zikrini söylese, Allah kendisi Bir ve Var'ı
 75. Seherlerde kan yığlamak kâr u bârı
  Seherlerde kan ağlamak kâr ve varı;
 76. Aşıkları her kün yüz ming gâzi bolğay
  Aşıkları her gün yüz bin gâzi olur.

 77. Kul Hâce Ahmed mâlı yoktur nezri başı
  Kul Hoca Ahmed, malı yoktur, adağı başı
 78. Tangla barsa Hâcesiğe tuhfe yaşı
  Sabaha ulaşsa, Rabb’ine armağan yaşı;
 79. Acz ü niyâz şikesteliğ kılğan işi
  Acz ve niyaz, kırılmışlık eylediği işi;
 80. Eşk-i surh ruy-ı zerdi özri bolğay
  Kanlı yaşı, sarı yüzü özrü olur.