Sübhân İzim fermân kılsa kudret birle

HİKMET-102

 1. Sübhân İzim fermân kılsa kudret birle
  Sübhan Rabb'im ferman eylese kudret ile;
 2. Aşıkları gavğa kılıp yürür bolğay
  Aşıkları kavga eyleyip yürür olur.
 3. Mahşergâhda efğân kılıp yaşın töküp
  Mahşer yerinde figan eyleyip, yaşını döküp
 4. Elge özin gümrâh kılıp yürür bolğay
  Ele kendini günahkar gösterip yürür olur.

 5. Halk içinde resvâ yürür özin bilmez
  Halk içinde rezil yürür, kendini bilmez;
 6. Nâdânlarnı sohbetidin kaçıp bilmez
  Cahillerin sohbetinden kaçmayı bilmez;
 7. Ol sebebdin erenlerni bûyı kelmez
  O sebepten erenlerin kokusu gelmez;
 8. Közde yaşın nevâ kılıp yürür bolgay
  Gözde yaşını dökerek yürür olur

 9. Aşıklarnı Hak kaşıda yüz nâzı bar
  Aşıkların Hakk karşısında yüz nâzı var
 10. Na'ra tartsa zerre hergiz kalmaz yanar
  Nâra çekse, zerre aslâ kalmaz, yanar
 11. Ruze namâz tesbihleri Perverdigâr
  Oruç, namaz, tesbihleri “Allah “;
 12. Bâtınların göyâ kılıp yürür bolğay
  Batınlarını söyler kılıp yürür olur.

 13. Vahşi yanglığ çöller ara kılğay vatan
  Vahşi gibi çöller içinde eyler vatan;
 14. Sahrâlarda hemrâhları zâğ u zâğân
  Sahralarda yoldaşları karga ve çaylak;
 15. Hâcet ermes âşıklarğa bağ u çemen
  Hacet değil âşıklara bağ ve çemen;
 16. Hızru İlyas hemrâh kılıp yürür bolğay
  Hızır İlyas yoldaş kılıp yürür olur.

 17. Aşıklarnı köz yaşıdur bağ u bostân
  Aşıkların göz yaşıdır bağ ve bostan;
 18. Bunda sayrar aled-devam hezar destan
  Bülbülleri söyler devamlı binlerce destan;
 19. Zâhirlerin buzup yürür hâne veyran
  Dışlarını bozup yürür, hane viran;
 20. Hak kudretin inşâ kılıp yürür bolğay
  Hakk kudretini söyleyerek yürür olur.

 21. Bi-hud bolup küyüp yürer mest ü hayrân
  Şuursuz olup, yanıp yürür mest ve hayran;
 22. Allah teyu közde yaşı bağrı biryân
  "Âllah" diye gözde yaşı, bağrı biryan;
 23. Na'ra urup feryâd etip kılur efğân
  Nâra vurup feryad edip eyler figan
 24. Allah yâdın senâ kılıp yürür bolğay
  Allah zikrini niyaz eyleyip yürür olur.

 25. Kâdir İgem kudret birle sulh eylese
  Kadir Melik’im kudret ile sulh eylese,
 26. Cennet içre kirer âşık emr eylese
  Cennet içine girer âşık emr eylese,
 27. Na'ra tartıp feryâd etip vird eylese
  Nara çekip, feryad edip vird eylese,
 28. Mey nûş etip semâ kılıp yürür bolğay
  Mey içerek, sema eyleyip yürür olur.

 29. Keçe kündüz yığla dâim bir dem tınmay
  Gece gündüz ağla daima bir an dinmeden,
 30. Tildin Allah yâdın aytıp harıp kalmay
  Dilden Allah yâdını söyleyip yorulup kalmadan
 31. Közde yaşı akmas hergiz bağrı küymey
  Gözde yaşı akmaz aslâ bağrı yanmadan;
 32. Yaşın alıp güvâh kılıp yürür bolğay
  Yaşını alıp tanık eyleyip yürür olur.

 33. Muhabbetni Burâk'ını minip yürgen
  Muhabbetin Burak’ın binip yürüyen,
 34. Andağ âşık tarikatda cevlân kılgan
  Öyle âşık tarikatte dolaşan
 35. Sır şarâbın içip ezel rûhı kangan
  Sır şarabını içip ezelde ruhu kanan,
 36. Işk bâbıda nida kılıp yürür bolğay
  Aşk kapısında seslenip yürür olur.

 37. Duzah içre kirse âşık pervâ kılmaz
  Cehenneme girse âşık, perva eylemez
 38. Körüp bilip mâl mülkini kolğa almaz
  Görüp, bilip mal ve mülkünü ele almaz;
 39. Hûr u kusûr ğılmânlarnı közge ilmez
  Huri, köşkler, gılmanları göze iliştirmez
 40. Feryâd etip gavğâ kılıp yürür bolğay
  Feryad edip kavga kılıp yürür olur.

 41. Kahhâr İgem kudret birle nidâ kılsa
  Kahhar Melik'im kudret ile nidâ eylese
 42. Didâr üçün küygenlerim kel, kel dese
  Cemal için yananlarım, "gel gel" dese,
 43. Köz yaşını akkuzuban feryâd kılsa
  Göz yaşını akıtarak feryad eylese
 44. Akl u huşum dânâ kılıp yürür bolğay
  Akıl ve şuurunu bilge eyleyip yürür olur.

 45. Rahman İgem rahmi birle nida kılgay
  Rahman Melik'im rahmeti ile nidâ eyler;
 46. Asi câfi ümmetlerni halın sorgay
  Asi, câfi ümmetlerin halini sorar;
 47. Rûz-ı mahşer didârını atâ kılgay
  Mahşer günü cemalini armağan eyler
 48. Cân u dilni fedâ kılıp yürür bolğay
  Can ve gönlünü feda eyleyip yürür olur.

 49. Rahmân İgem rahmı birle nidâ kılgay
  Rahman Melik'im rahmeti ile nida eyler
 50. Hazin nidâ eştip aşık cânı kirgey
  Hazin nida işitip âşık canı yanar;
 51. Saffan saffan bolup âşık baş kötergey
  Saf saf olup âşıkları baş kaldırır
 52. Işk özin yektâ kılıp yürür bolğay
  Aşk kendini tek eyleyip yürür olur.

 53. Hakknı tapgan divâneler bihûş sözler
  Hakk'ı bulan divaneler şuursuzca konuşur
 54. Derd-i hâlet peydâ kılıb yürür bolgay
  Derd halini ortaya çıkarıp yürür olmalı
 55. Makamları bülend makam Arşnı közler
  Makamları yüce makam Arş'ı gözler
 56. Halka özin resvâ kılıb yürür bolgay
  Halka kendini rüsva eyleyip yürür olmalı

 57. Eldin kaçıb tağ çölini kılğay vatan
  Yurttan kaçıp dağ çölünü eyleyince vatan
 58. Çöller ara hemrâhları zağ u zağan
  Çöller içinde yoldaşları karga ve çaylak
 59. Keter bolsa çörek dikeni angâ kefen
  Gider olsa çörek dikeni ona kefen
 60. Türlük vahşi hemrâh kılıb yürür bolgay
  Türlü vahşi hayvanı yoldaş kılıp yürür olmalı

 61. Mundağ bolmay can maşukın tabıb bolmaz
  Böyle olmayınca can dostunu bulmak olmaz
 62. Bu yollarnı ukbası köp şib bolmaz
  Bu yolların kaygısı çok acele olmaz
 63. Candın keçmey vahdet meydin içib bolmaz
  Candan geçmeyince vahdet meyini içmek olmaz
 64. Mey nûş etib sema kılıb yüriır bolgay
  Mey içerek sema eyleyerek yürür olmalı

 65. Cânânnı tapgan kişi özin bilmez
  Canânı bulan kişi özünü bilmez
 66. Alem halkı tâlib bolsa kaçıb kelmez
  Alem halkı talip olsa kaçıp gelmez
 67. Yüzming nâsih bolsa anıng pendin almaz
  Yüzbin nasihatçı olsa onun öğüdünü almaz
 68. Elge özin rüsva kılıb yürür bolgay
  Yurda özünü rüsva eyleyip yürür olmalı

 69. Yüz ming âşık yansa küyse bolur hürrem
  Yüz bin aşık yansa yakılsa olur mutlu
 70. Hakk yâdını her kim aytsa bolur hemdem
  Hakk zikrini her kim dese olur dostu
 71. Rûz-ı mahşer didârığa bolur mahrem
  Mahşer günü cemaline olur sırdaş
 72. Cân u iman fedâ kılıb yürür bolgay
  Can ve imanını feda eyleyip yürür olmalı

 73. Allah üçün canın bergen zâyi kalmaz
  Allah için canını veren boşa vermez
 74. İki âlem anga bostan hergiz ölmez
  İki cihan ona bostan asla ölmez
 75. Çın âşıknı sırrı pinhân halk bilelmez
  Gerçek aşığın sırrı gizlidir halk bilemez
 76. Közyaşını güvah kılıb yürür bolgay
  Gözyaşını tanık eyleyip yürür olmalı

 77. Aşık ölmes kurâ bolmas ışkı civan
  Aşık ölmez kör olmaz aşkı taze
 78. Halk içinde ağzı handan küyer pinhan
  Halk içinde ağzı güler yanar gizli
 79. Çöller kezib yollar yürüb "Hakk Lâ mekan'
  Çöller gezip yollar yürüyüp "Hakk la-mekan"
 80. Hakk ışkını senâ kılıb yürür bolgay
  Hakk aşkını yakararak yürür olmalı

 81. Işk bağını kezgen âşık özin bilmez
  Aşk bağını gezen aşık özünü bilmez
 82. Keçe kündüz mest ü hayran özge kelmez
  Gece-gündüz mest ve hayran kendine gelmez
 83. Köz ister halâyıka ülfet bolmaz
  Göz ister kullara yakınlık duymaz
 84. Hakk vaslını renah kılıb yürür bolgay
  Hakk vaslını maksat eyleyip yürür olmalı

 85. Çın derdlikler biderdlikni közge ilmez
  Gerçek dertliler dertsizliği göze almaz
 86. Zâhid âbid meslekleri tilge almaz
  Zâhid-âbid mesleklerini dile almaz
 87. Fayda körse ışksızlarnı nazar kılmaz
  Fayda görse aşksızlara bakış iliştirmez
 88. Çın derdlikge devâ kılıb yürür bolgay
  Gerçek dertliye deva eyleyip yürür olmalı

 89. Aşıklarnı bilgenlerin halk bilelmez
  Aşıkların bildiklerini halk bilemez
 90. Hur ğılman cümle melek hayl kilelmez
  Huri, gılman bütün melekler yanına gelemez
 91. "Sekahüm Rabbihüm"ni arzu kılmaz
  "Sekahüm rabbihüm"i arzu eylemez
 92. Didârığa vefa kılıb yürür bolgay
  Cemaline vefa eyleyip yürür olmalı

 93. Hûr ğılman "entahur"dın alıb kelgey
  Huri, gılman "entahur"dan alıp gelince
 94. Rıdvan melek kadeh sunub tazim kılgay
  Rıdvan melek kadeh sunup hürmet eyleyince
 95. Aşıkları közin yumub bihuş bolgay
  Aşıkları gözünü yumup şuursuz olunca
 96. Va üstüka deb içinde yürür bolgay
  "Va üstüga" deyip içinde yürür olmalı

 97. Hakk temaşa kılıb anga rahmet kılğay
  Hakk temaşa eyleyip ona rahmet eyleyince
 98. Gor içinde pertev salıp şefkat kılğay
  Kabir içinde nur yollayıp şefkat eyleyince
 99. Yetmiş ferig melaikni ülfet kılğay
  Yetmiş bölük melekleri yakınlaşınca
 100. Lutfu kerem âtâ kılıb yürür bolgay
  Lütuf ve kerem armağan eyleyip yürür olmalı

 101. Aşık küyer candın küyer Hakk'nı süyer
  Aşık yanar candan yanar Hakk’ı sever
 102. Allah üçün dünya ukbın talak koyar
  Allah için dünya kaygısını boşlar
 103. Bağrın teşib başdın ayağ kanğa boyar
  Bağrını deşip baştan ayağa kana boyar
 104. Aşık uruban yekta kılıb yürür bolgay
  Aşık olup tek eyleyip yürür olmalı

 105. Eya dostlar ışk ehlini samanı yok
  Ey dostlar aşk ehlinin serveti yok
 106. Deva sormang ışk derdini devası yok
  Deva sormayın aşk derdinin devası yok
 107. Bu yollarda aşık olsa tavanı yok
  Bu yollarda aşık olsa dönüşü yok
 108. Cannı tendin cüda kılıb yürür bolgay
  Canı bedenden ayrı eyleyip yürür olmalı

 109. Teni cüda otda koygan canı özge
  Bedeni büyük ateşte bırakan canı başka
 110. Hikmet okur talib bolub yetse sözge
  Hikmet okur talip olur yetse söze
 111. Kimni körse izin alıb sürer közge
  Kimi görse izini alıp sürer göze
 112. Akl u huşın dânâ kılıb yürür bolgay
  Akıl ve şuurunu bilge eyleyip yürür olmalı

 113. Bul hevesni teni küyse canı küymez
  Heveskarı bedeni yansa canı yanmaz
 114. Ol sebebdin ışk kadriğe yetib bolmaz
  O sebepten aşkın değerine yetip olmaz
 115. Erenler sohbetiğe kaçıb kelmez
  Erenler sohbetine kaçıp gelmez
 116. Zikr dua riya kılıb yürür bolgay
  Zikir, dua riya eyleyip yürür olmalı

 117. Bu alemdin süva kılğan Allah özi
  Bu alemden ayrı eyleyen Allah özünü
 118. Ey ümmetler Hak Mustafa aytgan sözi
  Ey ümmetler Hakk Mustafa'nın dediği sözü
 119. Ruz-ı mahşer ruşen bolgay Hakka yüzi
  Mahşer günü aydın ola Hakk'a yüzü
 120. Din dillay ruşen kılıb yürür bolgay
  Din yolunda aydın eyleyip yürür olmalı

 121. Aşıklarnı tirik ölgen canı cüda
  Aşıkların diri ölen canı ayrı
 122. Pervaz kılıb uçay dese saklar Hüda
  Kanat çırpıp uçayım dese esirger Allah
 123. Din dillazı ruşen tutub bolsa bina
  Din gönlünü aydınlatıp tutup olsa tamam
 124. Aşıkları hayran bolub yürür bolgay
  Aşıkları şaşkın olup yürür olmalı

 125. Aşık bolup hikmet aytdı Kul Hâce Ahmed
  Aşık olup hikmet söyledi Kul Hoca Ahmed;
 126. Sıdkı birle işitkenge yüz ming rahmet
  Sıdkı ile işitene yüz bin rahmet;
 127. İmân atâ kılğay Tengrim tâc u devlet
  İman armağan eyler Allah'ım, tâc ve devlet;
 128. Aşık dilin safâ kılıp yürür bolğay
  Aşık gönlünü safâ eyleyip yürür olur.