Keling dostlar Allah yâdın daim aytıng

HİKMET-78

 1. Keling dostlar Allah yâdın daim aytıng
  Gelin dostlar Allah zikrini daima söyleyin
 2. Allah yâdı köngül mülkin açar dostlar
  Allah zikri gönül ülkesini açar dostlar
 3. Estağfir u istiğfarnı tınmay aytıng
  Estağfirullah ve istağfarı dinmeden söyleyin
 4. Şeytan la'in ten mülkidin kaçar dostlar
  Lanetli şeytan beden ülkesinden kaçar dostlar

 5. Şeytan la'in sizge düşman hazır bolung
  Lanetli şeytan size düşman, hazır olun
 6. Keçe Allah kündüz Allah aytıb ölüng
  Gece Allah gündüz Allah deyip ölün
 7. Tar lahedge kirer vaktda nurga tolung
  Dar kabre gireceğiniz vakit nura dolun
 8. Melaikler Allah nurın saçar dostlar
  Melekekler Allah nurunu saçar dostlar

 9. Allah nurı kabr içini ruşen kılgay
  Allah nuru kabir içini aydın kılınca
 10. Melaikler tigreside ravzen koygay
  Melekler karşısında ravzen koyunca
 11. Mü'min bende körüb anı hayran kalgay
  Mümin kul görüp onu hayran kalınca
 12. Bu alemni ruşeniden keçer dostlar
  Bu alemin ışığından geçer dostlar

 13. Barça ervah yığlıb kelgey mübarekke
  Bütün ruhlar toplanıp gelince mübareğe
 14. Halâyıklar meşgul bolgay tebarekke
  Yardımcılar meşgul olunca tebareğe
 15. Dua kılıb yangandın song kalur yekke
  Dua kılıb yandıktan sonra kalır tek başına
 16. Cümle ervah süyünib bir bir kuçar dostlar
  Cümle ruhlar sevinip bir bir kucaklar dostlar

 17. Yetti kadem koygandın song Münker-Nekir
  Yedi adım attıktan sonra Münker-Nekir
 18. Heybet birle kirib kelgey kılıb kahır
  Heybet ile girip gelince kılıp kahır
 19. İki közi ot dek yanıp okrab turır
  Ki gözü ateş gibi yanıp bakıp durur
 20. Nurın körüb ta'zim kılıb kuçar dostlar
  Nurunu görüp saygı gösterip kucaklar dostlar

 21. Münker-Nekir sormay çıkıb nâle kılgay
  Münker-Nekir sormadan çıkıp feryad edince
 22. Köz yaşını akkuzuban jâle kılgay
  Gözyaşını akıtarak süs eyleyince
 23. Hak yâdını aytıb özin vâle kılgay
  Hakk yadını söyleyip özünü mecnun edince
 24. Pervaz kılıb hava sarı uçar dostlar
  Kanatlanıp havaya doğru uçar dostlar

 25. Nida kelgey İlahımdın ne yığladıng
  Nida gelince İlahımdan niye ağladın?
 26. Has kulumdın kabr içinde ne tıngladıng
  Has kulumdan kabir içinde ne dinledin?
 27. Ey bi-edeb kulak salıb ne angladıng
  Ey edepsiz kulak verip ne anladın
 28. Münker-Nekir ong u solga kaçar dostlar
  Münker-Nekir sağ ve sola kaçar dostlar?

 29. Yürse tursa,yatsa kobsa meni yâdım
  Yürüse dursa, yatsa kalksa beni hatırlayan
 30. Hatt-ı berat kolga algan ol azadım
  Beraat yazısı ele alan o azadlı kulum
 31. Andağ kulnı saydıdurmen ol seyyadım
  Öyle kulun avıyım o avcım
 32. Kılmış aytmış günahlardın keçer dostlar
  İşlediği, söylediği günahlardan geçer dostlar

 33. Günahların Hak bağışlab nazar kılgay
  Günahlarını Hakk bağışlayıp nazar kılınca
 34. Ongda solda yatkanları şâkir bolgay
  Sağında-solunda yatanları şükreder olunca
 35. Andın songra barça ervah hazır bolgay
  Ondan sonra bütün ruhlar hazır olunca
 36. Kabristanga Hak rahmetin saçar dostlar
  Kabristan'a Hakk rahmetini saçar dostlar

 37. Bihamdillah yahşı keldi biz kutulduk
  Allah'a hamdolsun iyi geldi biz kurtulduk
 38. Kabr içinde her azabdın fariğ bolduk
  Kabir içinde her azabdan uzak olduk
 39. Neçe yıllar mürde erdik bes tirildük
  Nice yıllar ölü idik nihayet dirildik
 40. Dua kılıb Hakk'a elkin açar dostlar
  Dua edip Hakk'a elin açar dostlar

 41. Münker-Nekir yığlab aytur Sen bilürsen
  Münker-Nekir ağlayıp der Sen bilirsin
 42. Zatıng uluğ her ne kılsang Sen kılursan
  Zatın yüce her ne eylesen Sen eylersin
 43. Lutf eyleseng yolsızlarga yol berürsen
  Lütfeylesen yolsuzlara yol verirsin
 44. Secde eyleb şâkir tilin açar dostlar
  Secde eyleyip şükreder dilini açar dostlar

 45. Lailahe illallah'ga şeydâ bolgan
  La İlahe İllallah'a tutkun olan
 46. Didâr üçün bu alemde resvâ bolgan
  Cemal için bu alemde rüsva olan
 47. Dünya koyub ahıretni sevda kılgan
  Dünyayı bırakıp ahirete sevdalanan
 48. Havz-ı kevser şarabıdın içer dostlar
  Kevser havuzu suyundan içer dostlar

 49. Ruz-ı ezel takdir kılsa Hak cemali
  Ezel gününden takdir eylese Hakk cemali
 50. Yüzming şeytan kasd eylese yok zevali
  Yüzbin şeytan kast etse yok zevali
 51. Kündin künge ziyad bolgay kal ü hali
  Günden güne fazla olunca söz ve hali
 52. Dânâ bolub Hak yolların açar dostlar
  Bilge olup Hakk yolların açar dostlar

 53. Muhabbetni meydanıda cevlan kılgan
  Muhabbetin meydanında dolaşan
 54. Hakikatnı deryasıdın gevher algan
  Hakikatin denizinden inci alan
 55. Marifetni meta'ını içke salgan
  Marifetin nesnesini içe salan
 56. Yürse tursa dürr ü gevher saçar dostlar
  Yürüse dursa inci-cevher saçar dostlar

 57. Aşık uldur Hakk'a canın kurban kılsa
  Aşık odur Hakk'a canını kurban eylese
 58. Zikrin aytıb çarzarb urub seher tursa
  Zikrini deyip dört döğünerek seherde kalksa
 59. Erenlerdin feyz ü fütuh tola alsa
  Erenlerden feyz ve fetih çokça olsa
 60. Sultan bolub dürr ü gevher saçar dostlar
  Sultan olup inci-cevher saçar dostlar

 61. Hakk Te'ala buyın algan munda turmas
  Hakk Teala kokusunu alan burada durmaz
 62. Da'va kılıb işanlıknı lafın urmas
  İddia eyleyip bilginliğin lafını etmez
 63. Kayda barsa fakir-miskin dükan kurmas
  Nereye gitse fakir-miskin dükkan kurmaz
 64. Garib bolub veyranege köçer dostlar
  Garip olup viraneye göçer dostlar

 65. Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmas
  Kul Hoca Ahmed nefsten büyük bela olmaz
 66. Yer ü kökdin to'ma berseng hergiz toymas
  Yer ve gökten lokma versen asla doymaz
 67. Tufrak olub yerde yatsang kafir bolmas
  Toprak olup yerde yatsan kafir olmaz
 68. Nefsi ölgen hur u gılman kuçar dostlar
  Nefsi ölenleri huri ve gılman kucaklar dostlar