Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldi

HİKMET-4

 1. Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldi
  Hoş gâipten kulağıma ilham geldi;
 2. Ol sebebdin Hakka sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 3. Barça buzrug yığlıp kelip inâm berdi
  Bütün ulular toplanıp gelip armağan verdi;
 4. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 5. Men yigirme ikki yaşda fenâ boldum
  Ben yirmiiki yaşta fâni oldum;
 6. Merhem bolup çın derdlikke devâ boldum
  Merhem olup gerçek dertliye deva oldum;
 7. Yalğan âşık çın âşıkka güvâh boldum
  Sahte âşık-gerçek aşığa tanık oldum;
 8. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 9. Eyâ dostlar yaşım yetti yigirmeüç
  Ey dostlar, yaşım yetti yirmiüçe
 10. Yalğan da'vâ taatlarım barçası pûç
  Yalan dava, ibadetlerim tamamı boş
 11. Kıyâmet kün ne kılğaymın berehne lüç
  Kıyamet günü neyleyim çıplak, şaşı
 12. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 13. Men yigirmetörtke kirdim Hak'dın yırak
  Ben yirmidörde girdim, Hakk'tan uzak
 14. Ahiretka barur bolsam kani yarak
  Ahirete varır olsam, hani hazırlık
 15. Ölgenimde yığlıp urung yüz ming tayak
  Öldüğümde toplanıp vurun yüz bin sopa
 16. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.

 17. Cenâzemni arkasıdın taşlar atıng
  Cenazemin arkasından taşlar atın;
 18. Ayakımdın tutup südrep gorğa elting
  Ayağımdan tufup sürüyerek kabre götürün
 19. Hakka kulluk kılmadıng dep yançıb teping
  "Hakk'a kulluk kılmadın"deyip çekiştirip tepin
 20. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 21. Yazuk birle yaşım yetti yigirme beş
  Günah ile yaşım yetti yirmi beşe
 22. Sübhân Igem zikr örgetip kögsümni teş
  Sübhan Rabbim, zikr öğretip göğsümü deş;
 23. Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeş
  Göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz;
 24. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 25. Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldım
  Ben yirmialtı yaşta sevda eyledim
 26. Mansur-sıfat didâr üçün gavğa kıldım
  Mansur gibi cemal için kavga eyledim
 27. Pirsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım
  Pirsiz yürüyüp dert ve sıkıntı peyda eyledim
 28. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 29. Men yigirmeyetti yaşda pirni taptım
  Ben yirmiyedi yaşta Pir'i buldum;
 30. Her ne kördüm perde birle sırnı yaptım
  Her ne gördüm perde ile sırrı örttüm
 31. Astânesin yastanıban izin öptim
  Eşiğine yaslanarak izini öptüm;
 32. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 33. Men yigirme sekkiz yaşda âşık boldum
  Ben yirmisekiz yaşta âşık oldum
 34. Keçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldum
  Gece yatmayıp, mihnet çekip sâdık oldum;
 35. Andın songra dergâhığa lâyık boldum
  Ondan sonra dergâhına lâyık oldum;
 36. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 37. Bir kem ottuz yaşka kirdim hâlim harâb
  Yirmidokuz yaşa girdim, halim harab
 38. Işk yolıda bolalmadım misl-i türâb
  Aşk yolunda olamadım misali toprak
 39. Hâlim harâb bağrım kebâb közüm pür-âb
  Halim harab bağrım kebab, gözüm dolu yaş
 40. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 41. Ottuz yaşda otun kılıp küydürdiler
  Otuz yaşta odun eyleyip yandırdılar
 42. Cümle buzrug yığlıp dünyâ koydurdılar
  Bütün ulular toplanıp dünyayı bıraktırdılar
 43. Urup sögüp dünya ukbın koydurdılar
  Vurup, çekiştirip dünya derdini bıraktırdılar
 44. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.

 45. Kul Hâce Ahmed dünyâ koysang işing biter
  Kul Hoca Ahmed dünyayı bıraksan, işin biter
 46. Köksüngdeki çıkkan âhıng arşka yeter
  Göğsündeki çıkan âhın Arş'a yeter;
 47. Cân bererde Hak Mustafâ kolung tutar
  Can verirken Hakk Mustafa elini tutar
 48. Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena
  O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.