Nâgehân tururımda kamuğ buzrug

HİKMET-5

 1. Nâgehân tururımda kamuğ buzrug
  Birdenbire durduğum yerde bütün ulular
 2. Hak ışkını könglüm içre saldı dostlar
  Hakk aşkını gönlüm içine saldı dostlar
 3. Hızr Babam hâzır turup lutf eyleben
  Hızır Babam hazır olup lutfederek
 4. Meded kılıp elkim tutup aldı dostlar
  Yardım edip, elim tutup aldı dostlar

 5. Ottuz birde Hızr babam mey içürdi
  Otuz birde Hızır Baba'm mey içirdi;
 6. Vücûdımdın azâzilni pak kaçurdı
  Vücudumdan şeytanı temiz kaçırdı;
 7. Sevdâ kıldım yazuklarım Hak keçürdi
  Sevdalandım, günahlarımı Hakk affetti
 8. Andın songra Hakk yolığa saldı dostlar
  Ondan sonra Hakk yoluna saldı dostlar.

 9. Ottuzikki yaşda yetti Hak'dın fermân
  Otuziki yaşda ulaştı Hakk’tan ferman:
 10. "Bendelikke kabül kıldım kılma armân
  Kulluğa kabul eyledim, olma mahzun
 11. Cân berürde bergüm senge nür-ı iman"
  Can verirken vereyim sana iman nuru"
 12. Garib cânım şâdmân bolup küldi dostlar
  Garip canım mutlu olup güldü dostlar.

 13. Hâlıkımdan haber yetti şâkir boldum
  Hâlıkımdan haber erişti, şükreden oldum;
 14. Her kim sögti belki tepti sâbir boldum
  Her kim çekiştirdi, belki tepdi, sabreden oldum;
 15. Bu âlemde heç uhlamay hâzır boldum
  Bu âlemde hiç uyumayıp hazır oldum;
 16. Hây u heves mâ u menlik ketti dostlar
  Hayuheves, ben-bencillik gitti dostlar.

 17. Ottuzüçde sâki bolup mey üleştim
  Otuzüçte saki olup mey paylaştırdım
 18. Câm-ı şarâb kolğa alıp toya içtim
  Şarap kadehini ele alıp doyasıya içtim;
 19. Leşger tüzep şeytân birle men uruştım
  Ordu hazırlayıp şeytan ile ben vuruştum
 20. Bihamdillah ikki nefsim öldi dostlar
  Allah'a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar.

 21. Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldum
  Otuzdörtte âlim olup bilge oldum;
 22. Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldum
  Hikmet söyle!" dedi Rabbim, söyler oldum;
 23. Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldum
  Kırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum;
 24. Iç ü taşım Hak nurığa toldı dostlar
  İç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar.

 25. Ottuzbeşde mescid kirip devrân sürdüm
  Otuzbeşte mescide girip devran sürdüm
 26. Tâliblerge ışk dükânın tola kurdum
  İsteklilere aşk dükkanını dopdolu kurdum;
 27. Egri yolğa her kim kirdi sögtim urdum
  Eğri yola her kim girdi, çekiştirdim, vurdum;
 28. Aşıklarga Hakdın müjde yetti dostlar
  Aşıklara Hakk'tan müjde ulaştı dostlar.

 29. Ottuzaltı yaşda boldum sâhib-kemâl
  Otuzaltı yaşta oldum kemal sahibi
 30. Hakk Mustafâ körsettiler menge cemâl
  Hakk Mustafa gösterdiler bana cemal;
 31. Ol sebebdin közüm yaşlığ kâmetim dâl
  O sebepten göıüm yaşlı, bedenim bükük
 32. Işk hançeri yürek bağrım tildi dostlar
  Aşk hançeri yürek-bağrımı dildi dostlar.

 33. Ottuz yetti yaşka kirdim uyğanmadım
  Otuzyedi yaşa girdim, uyanmadım;
 34. İnsâf kılıp Allah sarı tolğanmadım
  İnsaf kılıp Allah'â doğru yola koyulmadım
 35. Seher vaktda zâri kılıp ingrenmedim
  Seher vakti ağlayarak inlemedim;
 36. Tevbe kıldım Hacem kabul kıldı dostlar
  Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar.

 37. Otuzsekkiz yaşka kirdim ömrüm ötti
  Otuzsekiz yaşa girdim, ömrüm geçti;
 38. Yığlamay mu öler vaktım yavuk yetti
  Ağlamayım mı, öleceğim vaktim yakınlaştı;
 39. Ecel kelip peymânesin menge tuttı
  Ecel gelip kadehini bana tuttu;
 40. Bilmey kaldım ömrüm ahir boldı dostlar
  Bilmeden kaldım, ömrüm sonu oldu dostlaı.

 41. Ottuztokkuz yaşka kirdim kıldım hasret
  Otuzdokuz yaşa girdim, kıldım hasret;
 42. Vâ-deriğa ötti ömrüm kanı tâat
  Vah ne yazık, geçti ömrüm, hani ibadet
 43. Tâatlikler Hak kaşıda huş-saadet
  İbadet edenler Hakk karşısında hoş mutlulukta
 44. Kızıl yüzüm tâat kılmay soldı dostlar
  Kızıl yüzüm ibadet eylemeyip soldu dostlar.

 45. Saç bakalım hüb agardı könglüm kara
  Saç sakalım hep ağardı, gönlüm kara
 46. Rûz-ı mahşer rahm etmeseng hâlim tebâh
  Mahşer günü rahmet etmesen, halim perişan
 47. Senge ayân amelsizmen köptür günâh
  Sana açıktır, amelsizim, çoktur günah;
 48. Cümle melek yazuklarım bildi dostlar
  Bütün melekler günahlarımı bildi dostlar.

 49. Pir-i muğan curasıdın katre tattım
  Pir-i kamil içkisinden damla tattım;
 50. Yol tapay dep başım birle tünler kattım
  Yol bulayım deyip başım ile geceleri dondum
 51. Bihamdillah lutf eyledi nürğa battım
  Allah'a hamd olsun, lutf eyledi, nura battım;
 52. Köngül kuşı lâmekânğa yetti dostlar
  Gönül kuşu Lâmekan'a ulaştı dostlar.

 53. Kıyâmetni şiddetidin aklım hayrân
  Kıyametin şiddetinden aklım şaşkın
 54. Könglüm korkğan cânım hurgan hâne veyran
  Gönlüm korkmuş, canım yorgun, evim yıkık
 55. Sırât atlığ köfrügidin dilim lerzân
  Sırat adlı köprüsünden gönlüm paramparça
 56. Aklım ketip bi-hûş bolup kaldım dostlar
  Aklım gidip, deli olup kaldım dostlar.

 57. Kul Hâce Ahmed kırkğa kirding nefsingni kırk
  Kul Hoca Ahmed, kırka girdin nefsini kır;
 58. Munda yığlap âhiretde bolğıl arık
  Burada ağlayıp âhirette ol tertemiz
 59. Post-ı imân şeriatdur mağzı tarik
  İman postu şeriattir, aslı tarikat
 60. Tarik kirgen Hak'dın uluş aldı dostlar
  Tarikata giren Hakk'tan pay aldı dostlar.