@twitter-𝕏
Türk Bitig

Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttım

< Nâgehân tu... | "Kul huval... >

HİKMET-6

 1. Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttım
  Yâ İlahım, hamdın ile hikmet söyledim;
 2. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 3. Tevbe kılıp günâhımdın korkup kayttım
  Tevbe kılıp günahımdan korkup döndüm;
 4. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 5. Kırkbirimde ihlâs kıldım yol tapay dep
  Kırkbirimde ihlas eyledim, yol bulayım deyip
 6. Erenlerdin her sır körsem men yapay dep
  Erenlerden gördüğüm her sırrı ben örteyim deyip
 7. Pir-i muğân izin alıp men öpey dep
  Pir-i kamil izini alıp ben öpeyim deyip
 8. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 9. Kırkikkimde tâlip bolup yolğa kirdim
  Kırkikimde istekli olup yola girdim;
 10. İhlâs kılıp yalğuz Hakk'a köngil berdim
  İhlas eyleyip yalnız Hakk'a gönül verdim;
 11. Arş u kürsi levhdin ötüp kalem kezdim
  Arş, Kürsü, Levh'ten geçip Kalem'i gezdim;
 12. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 13. Kırküçümde Haknı izlep nâle kıldım
  Kırküçümde Hakk'ı arayıp feryad eyledim
 14. Köz yaşımnı akkuzuban jâle kıldım
  Gözyaşımı akıtarak pınar eyledim
 15. Biyâbânlar kezip özüm vâle kıldım
  Kırlarda gezip kendimi divane eyledim;
 16. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 17. Kırktörtümde muhabbetni bâzârında
  Kırkdördümde muhabbetni pazarında,
 18. Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârında
  Yakamı tutup, ağlayıp yürüdüm gül bahçesinde
 19. Mansur sıfat başım berip ışk dârında
  Mansur gibi başımı verip aşk dârağacında;
 20. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 21. Kırkbeşimde Sendin hacet tilep keldim
  Kırkbeşimde Sen'den hâcet dileyip geldim;
 22. Tevbe kıldım her iş kıldım hatâ kıldım
  Tevbe eyledim her iş yaptım hata eyledim
 23. Yâ İlâhım rahmetingni uluğ bildim
  Yâ İlâhım, rahmetini ulu bildim;
 24. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 25. Kırk altımda zevk u şevkim tolup taştı
  Kırkaltımda zevk ve şevkim dolup taştı;
 26. Rahmetingdin katre tamdı şeytân kaçtı
  Rahmetinden damla damladı, Şeytan kaçtı
 27. Hakdın ilhâm refik bolup bâbın açtı
  Hakk'tan ilham arkadaş olup, kapısını açtı;
 28. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 29. Kırkyettimde yeti yakdın ilham yetti
  Kırkyedimde yedi yönden ilham ulaştı
 30. Sâki bolup câm-ı şarâb Hâcem tuttı
  Sâki olup şarap kadehini Rabbim tuttu
 31. Şeytân kelip nefs hevânı özi yuttı
  Şeytan gelip nefs ve hevayı kendisi yuttu
 32. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 33. Kırksekkizde aziz cândın bizâr boldum
  Kırksekizde aziz candan,sikayetçi oldum;
 34. Günah derdi kesel kıldı bimâr boldum
  Günah derdi sakat kıldı hasta oldum
 35. Ol sebebdin Hakdın korkup bidâr boldum
  O sebepten Hakk'tan korkup uyumaz oldum
 36. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 37. Kırktokkuzda ışkıng tüşti küyüb yandım
  Kırkdokuzda aşkın düştü, tutuşup yandım
 38. Mecnun-sıfat hayl u hişdin kaçıp tandım
  Mansur gibi eş ve dosttan kaçıp kayboldum
 39. Türlüg türlüg cefâ tegdi boyun sundım
  Türlü türlü cefa değdi, boyun eğdim
 40. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 41. Elligimde er men dedim fe'lim za'if
  Elli yaşta "Erim"dedim, amelim zayıf;
 42. Kan tökmedim közlerimdin bağrım ezip
  Kan dökmedim gözlerimden, bağrımı ezip;
 43. Nefsim üçün yürer edim it dek kezip
  Nefsim için yürür idim, it gibi gezip;
 44. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

 45. Kul Hâce Ahmed er bolmasang ölgen yahşi
  Kul Hoca Ahmed, er olmasan, ölmek iyi;
 46. Kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşi
  Kızıl yüzünün kara yerde solması iyi;
 47. Tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahşi
  Toprak gibi yer altında olman iyi;
 48. Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga
  Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.

< Nâgehân tu... | "Kul huval... >