Her subhidem nidâ keldi kulağımda

HİKMET-3

 1. Her subhidem nidâ keldi kulağımda
  Her sabah vakti ses geldi kulağıma
 2. Zikr ayt dedi zikrin aytıp yürdüm mena
  Zikr söyle!" dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben ya.
 3. Işksızlarnı kördüm erse yolda kaldı
  Aşıksızları gördüm ise, yolda kaldı;
 4. OI sebebdin ışk dükânın kurdım mena
  O sebepten aşk dükkanını kurdum ben ya.

 5. On birimde rahmet-deryâ tolup taştı.
  Onbirimde rahmet deryası dolup taştı;
 6. "Allah" dedim şeytân mendin yırak kaçtı
  "Allah!" dedim, şeytan benden uzak kaçtı;
 7. Hây u heves mâ u menlik turmay köçti
  Hay u heves, ben-bencillik durmayıp göçtü;
 8. On ikkimde bu sırlarnı kördüm mena
  On ikide bu sırları gördüm ben ya.

 9. On üçümde nefs hevânı kolğa aldım
  Onüçümde nefsani arzuları ele aldım
 10. Nefs başığa yüz ming belâ karmap saldım
  Nefs başına yüz bin bela sarıp saldım;
 11. Tekebbürni ayak astıda basıp aldım
  Kibirlenmeyi ayak altında basıp aldım;
 12. On törtümde tufrak-sıfat boldum mena
  Ondördümde toprak gibi oldum ben ya.

 13. On beşimde hur u ğılmân karşu keldi
  On beşimde huri ve gılman karşı geldi;
 14. Başın urup kol kavşurup tazim kıldı
  Başını eğip, el bağlayıp saygı gösterdi
 15. Firdevs atlığ cennetidin mazhar keldi
  Firdevs adlı cennetinden haberci geldi;
 16. Dîdar üçün barçasını koydum mena
  Cemali için hepsini terkettim ben ya.

 17. On altımda barça ervâh uluş berdi
  Onaltımda bütün ruhlar pay verdi;
 18. Hay hay sizge mübârek dep Adem keldi
  "Hay hay size müberek olsun"deyip Adem geldi;
 19. Ferzendim dep boynum kuçup könglüm aldı
  "Evladım!" deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı;
 20. Onyettimde Türkistânda turdum mena
  On yedimde Türkistan da durdum ben ya.

 21. Onsekkizde çil-ten birle şarab içtim
  Onsekizde Kırklar ile şarap içtim;
 22. Zikrin aytıp hâzır turup kögsüm teştim
  Zikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim;
 23. Ruzî kıldı cennet kezip hurlar kuçtım
  Nasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım;
 24. Hak Mustafâ cemallerin kördim mena
  Hakk Mustafa cemallerini gördüm ben ya.

 25. On tokkuzda yetmiş makâm zâhir boldı
  Ondokuzda yetmiş makam açığa çıkarıldı
 26. Zikrin aytıp iç ü taşım tâhir boldı
  Zikrini söyleyip, iç ve dışım temizlendi;
 27. Kayda barsam Hızr Babam hâzır boldı
  Nereye varsam, Hızır Baba'm hazır oldu;
 28. Ğavsu'I-ğıyâs mey içürdi toydum mena
  Gavslargavsı mey içirdi, doydum ben ya.

 29. Yaşım yetti yigirmege ötdim makâm
  Yaşım yetti yirmiye, geçtim makam
 30. Bihamdillâh pir hizmetin kıldım tamâm
  Allah'a hamd olsun, pir hizmetini eyledim tamam
 31. Dünyâdaki kurt u kuşlar kıldı selâm
  Dünyadaki kurt ve kuşlar eyledi selâm
 32. Ol sebebdin Hakka yavuk boldum mena
  O sebepten Hakk'a yakın oldum ben ya.

 33. Mü'min ermes hikmet eştip yığlamaydur
  Mümin değil, hikmet işitip ağlamıyor;
 34. Erenlerni aytkan sözin tınglamaydur
  Erenlerin söylediği sözü dinlemiyor
 35. Ayet hadis, güya Kuran anglamaydur
  Ayet hâdis, Kur'ân'ı anlamıyor
 36. Bul rivâyet arş üstide kördüm mena
  Bu rivayeti Arş üstünde gördüm ben ya.

 37. Rivâyetni körüp Hakla sözleştim men
  Rivayeti görüp Hakk'la söyleştim ben;
 38. Yüz ming türlüg melâyikke yüzleştim men
  Yüz bin türlü meleklere yüzleştim ben;
 39. Ol sebebdin Hak'nı sözlep izleştim men
  O sebepten Hakk'ı söyleyip izleştim ben
 40. Cân u dilim anga fedâ kıldım mena
  Can ve gönlümü O'na feda kıldım ben ya.

 41. Kul Hâce Ahmed yaşıng yetti yigirmi bir
  Kul Hoca Ahmed yaşın ulaştı yirmi bire
 42. Ne kılğaysın günâhlarıng tağdın ağır
  Neyleyeceksin, günahların dağdan ağır;
 43. Kıyâmet kün ğazab kılsa Rabbim Kâdir
  Kıyamet günü gazap eylese, Rabbim Kadir;
 44. Eyâ dostlar neçük cevâb aytğum mena
  Ey dostlar, nasıl cevap söyleyim ben ya.