Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğa

HİKMET-2

 1. Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğa
  Ey dostlar, kulak salın dediğime,
 2. Ne sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  Ne sebepten altmış üçte girdim yere?
 3. Mirâc üzre Hak Mustafâ ruhum kördi
  Mirâc üzre Hakk Mustafa ruhumu gördü,
 4. OI sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 5. Hak Mustafa Cebrâildin kıldı seval
  Hakk Mustafa Cebrâil'den kılldı sual
 6. Bu neçük ruh tenge kirmey taptı kemâl
  Bu nasıl ruh, bedene girmeden buldu kemâl?
 7. Közi yaşlığ halka başlığ kaddı hilâl"
  Gözü yaşlı halka başlı kaldı hilal;
 8. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 9. Cibril aydı "ümmet işi sizge ber-Hak
  Cebrail dedi: "Ümmet işi size tam hak
 10. Kökke çıkıp melâyikdin alur sebak
  Göğe çıkıp melekden alır ders
 11. Nâlişige nâle kılur heftüm tabak"
  Feryadına feryad kılar yedi kat gök... "
 12. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirge
  O sebepten altmış üçte girdim yere

 13. Evvel elest birabbikum dedi bil Hak
  Evvel "Elestû birabbikum?" dedi bil Hakk
 14. Kâlu belâ dedi ruhum aldı sebak
  "Kalu bela" dedi ruhum, aldı ders
 15. Hak Mustafa ferzend dedi biling mutlak
  Hakk Mustafa oğul dedi bilin mutlak
 16. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere

 17. Ferzendim dep Hak Mustafa kıldı kelâm
  "Evladım" deyip Hakk Mustafa eyledi kelam
 18. Andın songra barça ervâh kıldı selâm
  Ondan sonra bütün ruhlar eyledi selâm
 19. Rahmet-deryâ tolup taş, dep yetti peyâm
  Rahmet-derya dolup taş, deyip yetişti haber
 20. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 21. Rahim içre peydâ boldum nidâ keldi
  Rahim içinde peydah oldum, nida geldi;
 22. Zikr ayt dedi azâlarım titrey berdi
  "Zikir söyle!" dedi, organlarım titreyiverdi
 23. Ruhum kirdi süngeklerim Allah dedi
  Ruhum girdi, kemiklerim Allah" dedi;
 24. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 25. Tört yüz yıldın keyin çıkıp ümmet bolğay
  Dört yüz yıldan sonra çıkıp ümmet olacak
 26. Nice yıllar yürüp halkka yol körgüzgey
  Nice yıllar dolaşıp halka yol gösterecek
 27. On dört ming müctehidler hizmet kılğay
  On dört bin alimler hizmet eyleyecek
 28. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 29. Tokkuz ay u tokkuz künde yerge tüştüm
  Dokuz ay ve dokuz günde yere düştüm;
 30. Tokkuz sâat turalmadım kökke uçtum
  Dokuz saat duramadım, göğe uçtum;
 31. Arş u kürsi pâyesini barıp kuçtum
  Arş ve Kürsü derecesini varıp kucakladım;
 32. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 33. "İnnâ fetehnâ"nı okup manâ sordum
  "İnna fetehna... "yı okuyup anlam sordum;
 34. Pertev saldı bî-hud bolup didâr kördüm
  Işık saldı, kendimden geçip cemal gördüm;
 35. Mullam urup usküt dedi bakıp turdum
  Hocam vurup "Sus'" dedi, bakıp durdum;
 36. Yaşım saçıp muztar bolup turdım mena
  Yaşımı saçıp, çâresiz olup durdum ben ya.

 37. Eyâ nâdân mana bul dep aydı bildim
  "Ey cahil, gerçek bu!" diye söyledi, bildim;
 38. Andın songra çöller kezip Haknı sordım
  Ondan sonra çöller gezip Hakk'ı sordum;
 39. Ruzi kıldı azâzilni tutup mindim
  Nasip etti, şeytanı tutup bindim;
 40. Lenger tugup belin basıp yançtım mena
  Kararlı olup, belini basıp ezdim ben ya.

 41. Zikrin tamâm kılıp öttüm divâneğe
  Zikrini tamam eyleyip döndüm divaneye;
 42. Hakdın özge heç sözlemey bigâneğe
  Hakk'tan başka birşey demeyip bilmeyene
 43. Şemin izlep şâgird kirdim pervâneğe
  Mumunu arayıp çırak girdim pervaneye;
 44. Ahker bolup küyüp yanıp öçtim mena
  Kor ateş olup, kavrulup yanıp söndüm ben ya.

 45. Nâm u nişân heç kalmadı lâ lâ boldum
  Nam ve nişan hiç kalmadı, "Lâ... -La..." oldum;
 46. Allah yâdın ayta-ayta illâ boldum
  Allah zikrini diye diye "...illâ..." oldum;
 47. Hâlis bolup muhlis bolup lillah boldum
  Halis olup, muhlis olup "...lillah" oldum;
 48. Fenâ fillâh makamığa aştım mena
  "Fena-fillah" makamına geçtim ben ya.

 49. Arş üstide namâz okup tizim büktüm
  Arş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm;
 50. Razı aytıp Hakk'a bakıp yaşım töktüm
  Dileğimi deyip, Hakkâ bakıp yaşımı döktüm;
 51. Yalğan âşık yalğan sûfi kördüm sögtüm
  Yalancı âşık, sahte sufi gördüm, kötüledim
 52. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış ûçte girdim yere.

 53. Cândın keçmey "Hû-Hû" degen barı yalğan
  Candan geçmeden "Hû Hû" demenin hepsi yalan;
 54. Bu kıltakdın sormang seval yolda kalğan
  Bu arsızdan sormayın sual, yolda kalan;
 55. Haknı tapkan özi pinhân sözi pinhân
  Hakk'ı bulanın özü gizli, sözü gizli
 56. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 57. Bir yaşımda ervâh menge uluş berdi
  Bir yaşımda ruhlar bana pay verdi;
 58. İki yaşta peygamberler kelip kördi
  İki yaşta peygamberler gelip gördü;
 59. Üç yaşımda çil-ten kelip hâlim sordı
  Üç yaşımda Kırklar gelip halimi sordu;
 60. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 61. Tört yaşımda Hak Mustafa berdi hurmâ
  Dört yaşımda Hakk Mustafa verdi hurma.
 62. Yol körsettim yolğa kirdi neçe gümrâh
  Yol gösterdim, yola girdi, nice günahkar
 63. Kayda barsam Hızr babam menge hemrâh
  Nereye varsam Hızır Baba'm bana yoldaş
 64. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 65. Beş yaşımda belim bağlap ta'at kaldım
  Beş yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim
 66. Tatavvu ruze tutup âdet kıldım
  Nafile oruç tutup âdet eyledim
 67. Keçe kündüz zikrin aytıp râhat kıldım
  Gece gundüz zikrini deyip rahat eyledim
 68. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 69. Alta yaşda turmay kaçtım halâyıkdın
  Altı yaşta durmadan kaçtım insanlardan
 70. Kökke çıkıp ders örgendim melâyikdin
  Göğe çıkıp ders öğrendim meleklerden;
 71. Dâmen kesip hemme ehl-i alâyıkdın
  İlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan;
 72. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 73. Yetti yaşda Arslan Babam izlep taptı
  Yedi yaşta Arslan Baba'm arayıp buldu;
 74. Her sır körüp perde birle büküp yaptı
  Her sırrı görüp perde ile sarıp kapadı
 75. Bihamdillâh kördüm dedi izim öpti
  Allah'a hamd olsun, gördüm" dedi, izimi öptü;
 76. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 77. Kâbız kelip Arslan Babam cânın aldı
  Azrail gelip Arslan Baba'mın canını aldı;
 78. Hurlar kelip harır tondın kefen kıldı
  Huriler gelip ipek kumaştan kefen eyledi
 79. Yetmiş ming ferişteler yığlıp keldi
  Yetmişbin melekler toplanıp geldi;
 80. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 81. Cenâzesin okup yerdin köterdiler
  Namazını kılıp yerden kaldırdılar
 82. Bir fursatda uçmak içre yetkürdiler
  Bir anda cennet içine ulaştırdılar,
 83. Rûhın alup illiyyînge kirgizdiler
  Ruhunu alıp "İlliyyin" cennetine girdirdiler
 84. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 85. Allah Allah yer astıda vatan kıldı
  Allah, Allah yer altında vatan eyledi
 86. Münker Nekir "Men rabbük" dep soruğ sordı
  Münker-Nekir "Men rabbük?" deyip soru sordu;
 87. Arslan Babam İslâmıdan beyân kıldı
  Arslan Baba'm İslâm'ından beyan eyledi
 88. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 89. Akil erseng erenlerge hizmet kılğıl
  Akıllı isen, erenlere hizmet eyle
 90. "Emr-i maruf "kılğanlarnı izzet kılğıl
  Emr-i mâruf kılanları aziz eyle
 91. "Nehy-i münker" kılğanlarnı hürmet kılğıl
  Nehy-i münker kılanları hürmetli eyle
 92. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 93. Sekkizimde sekkiz yandın yol açıldı
  Sekizimde sekiz yandan yol açıldı;
 94. Hikmet ayt dep başlarımğa nur saçıldı
  "Hikmet söyle!" diye, başlarıma nur saçıldı;
 95. Bihamdillâh Pir-i muğan mey içürdi
  Allah'a hamd olsun, Pir-i kamil mey içirdi;
 96. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 97. Pir-i muğan Hak Mustafa bi-şek biling
  Pir-i kamil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin;
 98. Kayda barsang vasfın aytıp tazim kılıng
  Nereye varsan, vasfını söyleyip saygı gösterin
 99. Dürüd aytıp Mustafağa ümmet bolıng
  Salât-selâm deyip Mustafa ya ümmet olun;
 100. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 101. Tokkuzunda tolğanmadım toğrı yolğa
  Dokuzumda dolanmadım doğru yola;
 102. "Teberrük" dep alıp yördi koldın kolğa
  Teberrük deyip alıp yürüdü elden ele;
 103. Kuvanmadım bu sözlerge kaçtım çölge
  Sevinmedim bu sözlere kaçtım çöle;
 104. Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

 105. On yaşıngda oğlan boldung Kul Hâce Ahmed
  On yaşında delikanlı oldun Kul Hoca Ahmed;
 106. Hâcelikke binâ koyup kılmay tâat
  Hocalığa bina koyup, eylemeden ibadet;
 107. Hâcemen dep yolda kalsang vây ne hasret
  Hocayım, deyip yolda kalsan, vay ne hasret
 108. OI sebebdin altmış üçde kerdim yerge
  O sebepten altmış üçte girdim yere.