Muhabbetni deryaside gevvas bolup

HİKMET-48

 1. Muhabbetni deryaside gevvas bolup
  Muhabbetin deryasında dalgıç olup
 2. Marifetni gevherini algum kelür
  Marifetin cevherini alasım gelir
 3. Tarikatnı meydanıda pervaz kılıp
  Tarikatın meydanında kanat çırpıp
 4. Ul tubi darahtige kongum kelûr
  O tuba dallarına konasım gelir

 5. Ul tubi darahtini ekse bitmes
  O tuba dallarını ekse yetişmez
 6. Allah degen aşık kuldın taksir kelmes
  Allah diyen aşık kuldan hata gelmez
 7. Çın aşık eren hergiz yolda kalmas
  Gerçek aşık eren asla yolda kalmaz
 8. Aşık bolup Allah yadın aygum kelür
  Aşık olup Allah yadını diyesim gelir

 9. Aşk kullar Hak yadıdın hali ermes
  Aşık kullar Hakk yadından uzak değil
 10. Hakikatlığ bu dünyaga meyl kılmas
  Gerçekten bu dünyaya meyletmez
 11. Çın aşıklar dünya ukbin hergis almas
  Gerçek aşıklar dünya derdini asla almaz
 12. Men teki bu dünyanı koygum kelür
  Ben dahi bu dünyayı koyasım gelir

 13. Tecellini nurı birle aklı şaşkan
  Tecellinin nuru ile aklı şaşan
 14. AIlah teyu köngil bağlab torğa aşkan
  Allah diye gönül bağlayıp Tur'a aşan
 15. Muhabbetni otı birle kaynab taşkan
  Muhabbetin ateşi ile kaynayıp taşan
 16. Men teki Allah teyu bargum kelür
  Ben dahi Allah diye varasım gelir

 17. Allah yadı köngillerini kıldı hürrem
  Allah yadı gönülleri kıldı sevinçli
 18. Belh mülkini taşlab gilem kiydi Edhem
  Belh ülkesini terkedip aba giydi Edhem
 19. Gilem kiyib hidayetge urdı kadem
  Aba giyip hidayete bastı ayak
 20. Hidayetge andağ kadem urgum kelür
  Hidayete onun gibi ayak basasım gelir

 21. Gilem kiygen ul azizler Hakk'a yakar
  Aba giyen o azizler Hakk'a yakar
 22. Çün sırları dükan içre Hak'nı tapar
  Çünkü sırları dükkan içinde Hakk'ı bulur
 23. Ahlarıdın tilim tağlar sızıb akar
  Ahlarından dilim dağlar sızıp akar
 24. Selim bolub ol gilemni kiygüm kelür
  Selim olup o abayı giyesim gelir

 25. Selim bolup saf boldı Cüneyd, Şibli
  Selim olup saf oldu Cüneyd Şibli
 26. Nefsin tefip kahr kıldı Hasan Basri
  Nefsini tepip kahr eyledi Hasan Basri
 27. Haknı koyup fena boldı Zünnun Mısri
  Halkı bırakıp yok oldu Zünnun Mısri
 28. Azizlerge mutabe'at kılgum kelür
  Azizlere itaat edesim gelir

 29. Allah yadı tekebbürni üyin buzdı
  Allah yadı tekebbürün evini yıktı
 30. Meşayihler bu halkanı görklük tüzdi
  Şeyhler bu halkayı görkemli düzenledi
 31. Çün Hu dedim ma'siyetler tüzge tozdı
  Çünkü Hu dedim kötülükler doğruya yöneldi
 32. Men hem teki ul halkada bolgum kelür
  Ben dahi o halkada olasım gelir

 33. Şevk şarabın içtim erse kıldı harab
  Şevk şarabını içtim ise kıldı harap
 34. Muhabbetni otı birle bağrım kebab
  Muhabbetin ateşi ile bağrım kebap
 35. Didarını ruzi kılsa İzim Vehhab
  Cemalini nasib eylese Azim Vehhab
 36. Darusselam sarayıga kirgüm kelür
  Darusselam sarayına giresim gelir

 37. Kul Hace Ahmed gevher yanglığ hikmet aytdı
  Kul Hoca Ahmed cevher gibi hikmet söyledi
 38. Azizlerni medhi birle sözin yaydı
  Azizlerin medhi ile sözünü yaydı
 39. Uzun tünni künge ulab kıyam turdı
  Uzun geceyi gündüze ekleyip kıyamda durdu
 40. Dua okub revan hikmet aygum kelür
  Dua okuyup durmadan hikmet söyleyesim gelir