Ol "Elestü birabbiküm" degeninde

HİKMET-47

 1. Ol "Elestü birabbiküm" degeninde
  O "elestü birabbiküm" dediğinde
 2. "Kalû belâ' degenimni bilelmesmen
  "Kalu bela" dediğimi bilemezdim
 3. "Ve ma dinüküm" deben yine sorganında
  "Vema diniküm" diyerek yine sorduğunda
 4. "Dinim İslam" degenimni bilelmesmen
  "Dinim İslam" dediğimi bilemezdim

 5. İlahımdan yene üç yol keldi hitab
  Allah'ımdan yine üç defa geldi hitap
 6. Mü'min ervah Rabbimsen dep derdi cevab
  Mümin ruhlar "Rabbimsin" deyip verdi cevap
 7. Cevab aytmagannı kafir kıldı İzim Vehhab
  Cevap vermeyeni kafir eyledi Azim Vehhab
 8. Men hem cevab aytganımnı bilelmesmen
  Ben de cevap verdiğimi bilemezdim

 9. Cümle ruhga şul şaatde ferman yetti
  Bütün ruhlara o saatte ferman ulaştı
 10. Ferman bolgaçdem ötmeyin saf kuruldı
  Ferman olunca, an geçmeden saf kuruldu
 11. Kafir çapda mü'min bende ongda turdı
  Kafir solda müslüman kullar sağda durdu
 12. Kaysı taraf turganımnı bilelmesmen
  Hangi tarafta durduğumu bilemezdim

 13. Secde kıl dep Hakk'dın yene ferman boldı
  Secde eyle diye Hakk'tan yine ferman oldu
 14. Secde kılıb bârça mü'min uluş aldı
  Secde eyleyip bütün müminler pay aldı
 15. Secde kılmay kalğanları kafir boldı
  Secde eylemeyip kalanları kafir oldu
 16. Men hem secde kılğanımnı bilelmesen
  Ben de secde eylediğimi bilemezdim

 17. Ey mü'minler vehmi birle boldum giryan
  Ey müminler şüphe ile oldum giryan
 18. Bu gam birle aklım hayran yüreğim kan
  Bu gam ile aklım hayran yüreğim kan
 19. Tendin ötüb dildin ötüb ortadı can
  Vücuddan geçip gönülden geçip çırpındı can
 20. Neçük ilaç eterimni bilelmesmen
  Nasıl ilaç edeceğimi bilemezdim

 21. Huda'yımnı kudretiğe yetip bolmas
  Allah'ımın kudretine yetişip olmaz
 22. Şaki sa'id emr kıldı bilip bolmas
  İsyankar-itaatkar emir kıldı bilip olmaz
 23. Tâkat kılıb halk içinde tozup bolmas
  Takat yetirip halk içinde gezip olmaz
 24. Kaysı taraf keterimni bilelmesmen
  Hangi tarafa gideceğimi bilemezdim

 25. Birni gebru birni tersa cühud kıldı
  Birisini gebr ve birisini tersa, cühud eyledi
 26. Birni mü'min birni kafir yahüd kıldı
  Birisini mümin birisini kafir, yahudi eyledi
 27. Azazilni dergahıdın merdud kıldı
  Şeytanı dergahından kovulmuş eyledi
 28. Ne sebebdin kılganını bilelmesmen
  Hangi sebepten eylediğini bilemezdim

 29. Günahım köp tağdın ağır tâatım az
  Günahım çok dağdan ağır ibadetim az
 30. Tâât kılmay ömrüm ötti kış u hem yaz
  İbadet eylemeyip ömrüm geçti kış ve de yaz
 31. Dergahige barur bolsam yoktur niyaz
  Dergahına gidecek olsam yoktur niyaz
 32. Ne yüz birle bararımnı bilelmesmen
  Ne yüz ile gideceğimi bilemezdim

 33. Candın keçgen çın aşıklar özin kördi
  Candan geçen gerçek aşıklar özünü gördü
 34. Roı-ı ezel yine birni aşık kıldı
  Ezel günü yine birisini aşık eyledi
 35. Lutt-u kerem eyleb anga ışkın saldı
  Lütuf kerem eyleyip ona aşkını saldı
 36. Anda didar körerimni bilelmesmen
  Orada cemal göreceğimi bilemezdim

 37. Zâhid kıldı yine birni tâat üçün
  Zahid eyledi yine birisini ibadet için
 38. Zahid yine tâat kılmış rahat üçün
  Zahid yine ibadet eylemiş rahat için
 39. Huru ğılman tuba, vildan cennet üçün
  Huri-gılman, tuba dolu cennet için
 40. Zâhid didar körerimni bilelmesmen
  Zahid cemal göreceğimi bilemezdim

 41. Ahiretni yaruğını kılalmadım
  Ahiretin ışığını temin eyleyemedim
 42. Yollar ıuak yol azukın alalmadım
  Yollar uzak yol azığını alamadım
 43. Candın keçib Hakk emrini kılalmadım
  Candan geçip Hakk emrini yapamadım
 44. Azuksızın bararımnı bilelmesen
  Azıksız gideceğimi bilemezdim

 45. Toymay kaldım dem ötmeyin ömrüm ötti
  Doymadan kaldım bir an geçmeden ömrüm geçti
 46. Melekür-mevt kelmegi hem yavuk yetti
  Ölüm meleği gelmesi hem yakınlaştı
 47. Eya dostlar amelsizmen başım kattı
  Ey dostlar amelsizim başım dondu
 48. Ne hal birle keterimni bilelmesmen
  Ne hal ile gideceğimi bilemezdim

 49. Bir fursatda yetip kelmey ötmey sâat
  Bir fırsatta yetişip gelmeyip geçmeyip saat
 50. Heybetige yer ü kökler kılmas tâkat
  Haşmetine yer ve gökler eylemez takat
 51. Fermân bolsa ilâhımdın Melekü'l-Mevt
  Ferman olsa Allah'ımdan ölüm meleği
 52. Neçük tâkat kılarımnı bilelmesmen
  Nasıl takat yetireceğimi bilemezdim

 53. Cân alurğa ol Azrail kelib tursa
  Can almağa o Azrail gelip dursa
 54. Cânıng ber deb heybet birle bir cenk ursa
  Canını ver diye haşmet ile bir ses çıkarsa
 55. Üçyüzaltmış tamurlarım titrer bolsa
  Üçyüz altmış damarlarım titrer olsa
 56. Ne hâl birle bararımnı bilelmesmen
  Ne hal ile gideceğimi bilemezdim

 57. Ehl-i eyâl yüzüng sârı bakıb turgay
  Çoluk-çocuk yüzüne doğru bakıp durunca
 58. Bakıb turub söz ayturğa tiling kelmey
  Yakıp durup söz demeğe dilin gelmeyince
 59. Rahm etmese yakın işing yırak bolğay
  Rahmet etmese yakın işin ırak olunca
 60. Hayran bolup neterimni bilelmesmen
  Şaşkın olup ne yapacağımı bilemezdim

 61. Hüda'yımnı emri birle cânım alsa
  Allah'ımın emri ile canımı alsa
 62. Cânım anda barıb tenim munda kalsa
  Canım oraya gidip bedenim burada kalsa
 63. Rengim misli berg-i hazân yanglığ solsa
  Rengim yaprak misali hazan gibi sararsa
 64. İmân birle bararımnı bilelmesen
  İman ile gideceğimi bilemezdim

 65. Ehl-i eyâl kurşab turgay yığlap seni
  Çoluk-çocuk bekleyip durunca ağlayıp seni
 66. Yuvğuçılar tahta üzre alğay seni
  Yıkayıcılar tahta üzerine alınca seni
 67. Suvnı koyub pâk eylegey zâhirimni
  Suyu döküp pak eyleyince zahirimi
 68. Bâtınımnı yuvğanını bilelmesmen
  Batınımı yıkadığını bilemezdim

 69. Andın sonra kefen tonın kiydürgeyler
  Ondan sonra kefen elbisesini giydirseler
 70. Pak u nâpâk meni salıb çolğagaylar
  Temiz-kirli beni koyup sarmalasalar
 71. Baş ayağım mehkem tutub bağlagaylar
  Başımı-ayağımı sıkı tutup bağlasalar
 72. Tevbe tonın kiygenimni bilelmesmen
  Tevbe elbisesini giydiğimi bilemezdim

 73. Tört ayağlığ tabutımnı keltürgeyler
  Dört ayaklı tabutumu getirseler
 74. Meni salıb tört tarafdın kötergeyler
  Beni koyup dört tarafımdan kaldırsalar
 75. Sena aytıb cenâzemni okuğaylar
  Dua edip cenaze namazımı kıldırsalar
 76. Men hem sena aytarımnı bilelmesmen
  Ben de dua edeceğimi bilemezdim

 77. Andın songra meni salıb revân bolsa
  Ondan sonra beni koyup revan olsa
 78. Yetmiş iki yerde mendin seval sorsa
  Yetmiş iki yerde benden soru sorsa
 79. Cevab ber dep ferişteler vahşet kılsa
  Cevap ver deyip melekler korku salsa
 80. Neçük cevâb bererimni bilelmesmen
  Nasıl cevap vereceğimi bilemezdim

 81. Tabut birle alıb tursa gor başında
  Tabut ile alıp dursa kabir başında
 82. Yarânlarım yığlab turgay köp kaşımda
  Dostlarım ağlayıp durunca çok karşımda
 83. Yalğuz yığlab kurğum el başımda
  Yalnız ağlayıp kalacağım el başımda
 84. Anda neçük kılarımnı bilelmesmen
  Orada ne yapacağımı bilemezdim

 85. Meni koyub yetti kadem keter bolsa
  Beni bırakıp yedi adım gider olsa
 86. Münker Nekir oşal demde kirip kelse
  Münker-nekir o zaman girip gelse
 87. "Men Rabbük" dep ferişteler bakıp tursa
  "Men Rabbûk" diye melekler bakıp dursa
 88. "Rabbim Allah" degenimni bilelmesmen
  "Rabbim Allah" dediğimi bilemezdim

 89. Kul Hace Ahmed menzil hatar yollar yırak
  Kul Hoca Ahmed menzil tehlikeli yollar uzak
 90. Barur yering yavukturur bar mu yerak
  Gideceğin yerin yakındır var mı çare
 91. Tevbe kılıb özin bilgen aldı yerak
  Tevbe eyleyip özünü bilen aldı tedbir
 92. Men hem tevbe kılğanımnı bilelmesmen
  Ben de tevbe eylediğimi bilemezdim