Bir kün keldi Ebubekr, Selman birle

HİKMET-46

 1. Bir kün keldi Ebubekr, Selman birle
  Bir gün geldi Ebu Bekir Selman ile
 2. Hak Mustafa râzın açtı Rahman birle
  Hakk Mustafa niyazını açtı Rahman ile
 3. Bârça barur bu dünyâdın erman birle
  Herkes gider bu dünyada üzüntü ile
 4. Elkin bolub Hakk'a vasıl bolmak üçün
  Elin olup Hakk'a vasıl olmak için

 5. Azrail bir kün keldi fermân birle
  Azrail bir gün geldi ferman ile
 6. Fâtıma selâm derdi ikram birle
  Fatıma selam verdi ikram ile
 7. Hak Mustafa meşgul boldı imân birle
  Hakk Mustafa meşgul oldu iman ile
 8. Issığ tendin aziz cânnı bermek üçün
  Sıcak bedenden aziz canı vermek için

 9. Resûl aydı "sahâbeler bahil bolung
  Rasul dedi "Sahabeler sessiz olun
 10. Ahiretge ulanduk siz ânık biling
  Ahirete yollandık siz açık bilin
 11. Roze tutung, namaz okung, zekat bering
  Oruç tutun, namaz kılın, zekat verin
 12. Cehennemdin özni âzad kılmak üçün"
  Cehennemden özünü azad eylemek için..."

 13. Duşenbe kün Hak Mustafa dünya koydı
  Pazartesi günü Hakk Mustafa dünyayı bıraktı
 14. Hakk Te'âlâ fermânığa boyun sundı
  Hakk Teala fermanına boyununu sundu
 15. İbn Abbâs suvnı kuydı, Ali yuvdı
  İbn-i Abbas suyunu koydu, Ali yıkadı
 16. Uçmağ içre hülle tonın kiymek üçün
  Cennet içinde hulle giysisini giymek için

 17. Allah deben sahâbeler tebrendiler
  Allah diyerek sahabiler hareketlendiler
 18. Peyğamberni cenâzesin köterdiler
  Peygamberin cenazesini kaldırdılar
 19. Ul "sidretül-müntehâ"ğa aşurdılar
  O "Sidretü'l-münteha"ya aşırdılar
 20. Arş üstiğe tegürüban koymak üçün
  Arş üstüne çıkararak koymak için

 21. Asmândagi ferişteler yerge indi
  Göklerdeki melekler yere indi
 22. Peyğambemi nûrı birle âlem toldı
  Peygamberin nuru ile alem doldu
 23. "Babam" teyu Fâtıma giryan kaldı
  "Babam" diye Fatıma ağladı
 24. Babasıdın yetim bolub kalmak üçün
  Babasından yetim olup kalmak için

 25. Kul Hâce Ahmed gevher yanglığ hikmet aydı
  Kul Hoca Ahmed inci gibi hikmet söyledi
 26. Erenlerge hizmet kılıb nazar tabdı
  Erenlere hizmet eyleyip nazar buldu
 27. Toksan tokkuz ming hikmet aytıb dâstân kıldı
  Doksan dokuz bin hikmet deyip destan eyledi
 28. Dâstân kılıb bostân içre yürmek üçün
  Destan eyleyip cennet bahçesi içine yürümek için