Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

HİKMET-108

 1. Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık
  Gelin toplanın zâkir kullar, zikr söyleyelim;
 2. Zâkirlerni Hudâ bişek süyer ermiş
  Zâkirleri Allah şüphesiz sever imiş.
 3. Işksızlarnı imânı yok ey yârânlar
  Aşksızların imanı yok ey arkadaşlar;
 4. Duzah içre tınmay dâim küyer ermiş
  Cehennem içinde dinmeden devamlı yanar imiş.

 5. Muhabbetliğ âşıklarnı Hudâ süydi
  Muhabbetli âşıkları Allah sevdi;
 6. Anıng üçün dünyâ ukbin talak koydı
  Onun için dünya derdini boşadı
 7. Cândın keçip yaşın saçıp âşık boldı
  Candan geçip, yaşını saçıp âşık oldu;
 8. Rûz-ı mahşer didârını körer ermiş
  Mahşer günü cemalini görür imiş.

 9. Aşıklarnı çın dostığa cânı kurbân
  Aşıkların gerçek dostuna canı kurban;
 10. Şevki birle anı izlep kılur efğân
  Şevki ile onu arayıp eyler feryad
 11. Işk sevdâsı başka tüşse hâne veyran
  Aşk sevdası başa düşse evi viran
 12. Şeydâ bolup anı izlep yürer imiş
  Tutkun olup, onu arayıp yürür imiş.

 13. Aşık bolsang keçe kündüz tınmay yığla
  Aşık olsan, gece gündüz dinmeden ağla;
 14. Pir-i muğan hizmetiğe beling bağla
  Pir-i kamil hizmetine belini bağla;
 15. Küyüp bişib derdi bile köksing dağla
  Yanıp pişip derdi ile göğsünü dağla;
 16. Dağda ketken visâlini körer ermiş
  Dağda giden visalini görür imiş.

 17. Haknı söygen âşıkları taptı murâd
  Hakk’ı seven âşıkları buldu murat;
 18. Yalğan âşık bolup yürme tangla uyat
  Sahte âşık olup yürüme, sabaha ayıp
 19. Kılıçdın tiz, kıl köfrügni atı sırât
  Kılıçtan keskin kıl köprünün adı Sırat;
 20. Yalğan davâ kılğan ötmey kalar ermiş
  Yalan dâva eyleyen geçemeyip kalır imiş.

 21. Aşık bolsang yalğan da'vâ kılma zinhâr
  Aşık olsan, yalan dâva eyleme sakın
 22. Yalğan da'vâ kılğanlardın Hudâ bizâr
  Yalan dâva eyleyenlerden Allah bizâr
 23. Kahhâr İgem kahr eylese atı Kahhâr
  Kahhar Melik'im kahr eylese, adı Kahhar;
 24. Kıyâmet kün yüzi kara kobar ermiş.
  Kıyamet günü yüzü kara kalkar imiş.

 25. Aşıkları keçe yığlab seher kobar
  Aşıkları gece ağlayıp seherde kalkar
 26. Sır şarâbın içken âşık sırnı yapar
  Sır şarabını içen âşık sırrı örter;
 27. Her kim sögse belki tepse kolın öper
  Her kim söğse, belki tepse, elini öper
 28. Andağ erenler feyz ü fütuh alar ermiş
  Öyle erenler feyiz-fetih alır imiş.

 29. Muhabbetdin haber algan cânnı bilmes
  Muhabbetten haber alan canı bilmez;
 30. Başı ketse tâ yârı yok cânnı bilmes
  Başı gitse, yâri olmadıkça canı bilmez;
 31. Işk kelâmı zevk taâmı nânnı bilmes
  Aşk kelâmı, zevk yemeği, ekmeği bilmez;
 32. "Hu-Hu" teyü zikrin aytıp yürer ermiş
  "Hu"-"Hu" diye zikrini söyleyip yürür imiş.

 33. Aşıklarnı közi giryân bağrı biryân
  Aşıkların gözü yaşlı, bağrı yanık;
 34. Pervâsı yok nâmusı yok yürer üryân
  Çekinmesi yok, utanması yok, yürür çıplak
 35. El közige tufrakdın kem sırrı pinhân
  Halk gözünde topraktan değersiz, sırrı gizli
 36. Cânı birle yâdın aytıp yürer ermiş
  Canı ile zikrini söyleyip yürür imiş.

 37. Toğrı yürgen âşıklardın Hudâ râzı
  Doğru yürüyen âşıklardan Allah râzı;
 38. Aşık işi âsân emes kılma bâzî
  Aşık işi kolay değil; eyleme heves
 39. Yalğançılar âşıkmen der Allah kazı
  Yalancılar âşıkım der, Allah hakim
 40. İmânını püçek pulğa satar ermiş
  İmanını değersiz pula satar imiş.

 41. Aşıklıknı âsân işi baş bermeklik
  Aşıklığın kolay işi, baş verme
 42. Mansur-sıfat özdin keçip cân bermeklik
  Mansur gibi kendinden geçip can verme
 43. "Mûtû kable en temûtû" hâk bolmaklık
  "Mutu kabte en temutu" toprak olma
 44. Aşıkları ölmes burun öler ermiş
  Aşıkları ölmeden önce ölür imiş.

 45. Sevda kılsan ahiretni sevdasını
  Sevda eylesen ahiretin sevdasını
 46. Başka alma dünyanı gavgasını
  Başa alma dünyanın kavgasını
 47. Amel kılgıl cennet algıl masivasını
  Amel eyle cennet al masivasını
 48. Cennet algan didarını körer ermiş
  Cennet alan cemalini görür imiş.

 49. Allah nûrı kabring için rûşen kılğay
  Allah nuru kabrinin içini aydın eyleyince
 50. Firdevs cennet güli açılıb gülşen kılğay
  Firdevs cenneti gülü açılıp gülşen eyleyince
 51. Melaikler tigresidin özün koyğay
  Melekler karşısından kendini bırakınca
 52. Bu âlemning rûşeninden keçer ermiş
  Bu alemin aydınlığından geçer imiş

 53. Barça ervâh yığlıb kelgay mübârekga
  Bütün ruhlar toplanıp gelince mübareğe
 54. Meşgul bolğay tebârekgâ
  Meşgul olunca kutluluğa
 55. Duâ kılıb kayıtğandın song kalğay yegâ
  Dua eyleyip döndükten sonra kalınca tek
 56. Cümle ervâh sonub bir bir kaçar ermiş
  Bütün ruhlar dönüp bir bir kaçar imiş

 57. Yetti kadem koyğandın song Münker Nekir
  Yedi adım geldikten sonra Münker-Nekir
 58. Heybet birle kirib kelgey kılıb kahr
  Heybet ile girip gelince eyleyip kahır
 59. İki közi otdek yanıb tarfa yanır
  İki gözü ateş gibi yanıp acaip yanar
 60. Nûrın körüb ta'zim kılıb kaçar ermiş
  Nurunu görüp saygı eyleyip kaçar imiş

 61. Kul Hâce Ahmed âşık bolsang cândın keçgil
  Kul Hoca Ahmed âşık olsan, candan geç
 62. Andın songra şevk şarâbın toya içgil
  Ondan sonra şevk şarabını doyasıya iç
 63. Günâhıngnı sebük kılıp munda uçgil
  Günahını hafif eyleyip burada uç
 64. Aşıkları uçmah içre uçar ermiş
  Aşıkları cennet içinde uçar imiş.