Eyâ dostlar harâblıkda kattı başım

HİKMET-69

 1. Eyâ dostlar harâblıkda kattı başım
  Ey dostlar, haraplıkta uyuştu başım;
 2. Kılay emdi hasb-i hâlım beyân emdi
  Eyleyim şimdi hasb-ı halimi, beyan şimdi.
 3. Kervân ketti çüşt u çâbuk menzil aştı
  Kervan gitti çar-çabuk menzil aştı
 4. Teşne bolğaç kıldın âh u efgân emdi
  Hevesli olup eyledim âh ve figan şimdi.

 5. Merkep yağır, yüküm ağır özüm gamgin
  Merkep yaralı, yüküm ağır, kendim gamlı
 6. Hasret birle akl u huşum ketti temkin
  Hasret ile akıl ve şuurum gitti temkin;
 7. Ötib kervân közdin gâyib boldı mukin?
  Geçip kervan gözden kayboldu mu ki?
 8. Barur cayım bilelmesmen kayan emdi
  Gideceğim yeri bilemem ne yan şimdi.

 9. Abes ötti essiz ömrüm resvalıkda
  Boşuna geçti sahibsiz ömrüm rezillikte
 10. Heç bolmadım zaman tersi Hüdalıkda
  Hiç olmadım zaman tersi Allah yolunda
 11. Daim yürdüm nefsim üçün gedalıkda
  Daima yürüdüm nefsim için kölelikte
 12. Her ne kılgan sevdalarım ziyan emdi
  Her ne işlediğim sevdalarım ziyan şimdi

 13. Bu hâletde ol Azrâil kelse nâgâh
  Bu durumda o Azrail gelse ansızın
 14. Issığ tendin cânnı alğay va hasreta
  Sıcak bedenden canı alır vah ne yazık
 15. Alır Şeytân imânıngni kılur rüsvâ
  Şeytan alıp imanımı, eyler rezil
 16. Birâderler ara yolda kalgan emdi
  Kardeşler, ara yolda kaldım şimdi.

 17. Ol hâletde söz ayturga yoktur dermân
  O durumda söz söylemeğe yoktur derman
 18. Öçüp kalğay vücud içre şem-i imân
  Sönüp kalır vücud içinde iman mumu
 19. Kızıl gül dek yüzüng bolğay misl-i saman
  Kızıl gül gibi yüzün olur saman misali
 20. Karıp boldung yer astığa nihân emdi
  İhtarlayıp oldun yer altında gizli şimdi.

 21. Zen ü ferzend ağa ini yığlıp kelgey
  Kadın-evlat, büyük-küçük toplanıp gelir
 22. Mirâs-deban mâl u mülkin bölüb alğay
  Miras diyerek mal ve mülkünü bölüp alır;
 23. İt dek südrep kara yerge seni kömgey
  İt gibi sürüyüp kara yere seni gömer
 24. Lokma kılur karış atlığ yılan emdi
  Lokma yapar karış adlı yılan şimdi.

 25. Kel ey hâif bu işlerdin haber alğıl
  Gel ey korkak, bu işlerden haber al
 26. Tevbe kılıp dâim Allah sarı barğıl
  Tevbe eyleyip daima Allah'a doğru var
 27. Kul Hâce Ahmed dünyâlıkdın ötüp yanğıl
  Kul Hoca Ahmed, dünyalıktan geçip yan
 28. Şâyed kılğay pir-i muğân nazar emdi
  Meğer kıla Pir-i kamil nazar şimdi.