Işk da'vâsın menge kılma yalğan âşık

HİKMET-140

 1. Işk da'vâsın menge kılma yalğan âşık
  Aşk dâvasını bana kılma, sahte âşık;
 2. Aşık bolsang bağrıng içre köz kanı yok
  Aşık olsan, bağrın içinde göz kanı yok.
 3. Muhabbetni şevki birle cân bermese
  Muhabbetin şevki ile can vermese,
 4. Zâyi keçer ömri anı yalğanı yok
  Boşa geçer ömrü onun, yalanı yok.

 5. Işk bâğını mihnet tartıp kökertmeseng
  Aşk bağını sıkıntı çekip yeşertmesen,
 6. Hârlık tartsa şum nefsingni öldürmeseng
  Hor görülse kötü nefsini öldürmesen,
 7. Allah deban içke nûrnı tolturmasang
  "Allah" diyerek içe nuru doldurmasan,
 8. Vallâh billâh sende ışknı nişânı yok
  Vallah, billah sende aşkın eseri yok.

 9. Hakk zikrini mağzı cândın çıkarmasang
  Hakk zikrini can içinden çıkarmasan,
 10. Üç yüz altmış tamurlarıng tebretmeseng
  Üçyüzaltmış damarlarını kımıldatmasan
 11. Törtyüzkırktört süngeklering kul kılmasang
  Dörtyüzkırkdört kemiklerini kul eylemesen,
 12. Yalğançıdur Hakk âşık bolğanı yok
  Yalancıdır Hakk’a âşık olduğu yok.

 13. Nefsdin keçip kanâatnı peşe kılğan
  Nefsten geçip kanaatı huy edinen,
 14. Her kim tepse râzı bolup boyun sunğan
  Her kim tepse, râzı olup boyun sunan,
 15. Yahşılarğa hizmet kılıp duâ alğan
  İyilere hizmet eyleyip dua alan;
 16. Andağ aşık mahşer küni armânı yok
  Öyle âşıkın mahşer günü üzüntüsü yok.

 17. Râhat taşlap can mihnetin hoşlaganlar
  Rahatı bırakıp can sıkıntısını hoşlayanlar,
 18. Seherlerde canın kıynap işlegenler
  Seherlerde canını incitip çalışanlar
 19. Hâyu heves mâ u menni taşlaganlar
  Hay u heves , ben-benliki terkedenler,
 20. Çın âşıkdur hergiz anı yalğanı yok
  Gerçek âşıktır, aslâ onun yalanı yok.

 21. Işk derdini bî-derdlerge aytıp bolmaz
  Aşk derdini dertsizlere söyleyip olmaz;
 22. Bu yollarnı ukbası köp ötüp bolmaz
  Bu yolların engeli çok, geçip olmaz;
 23. Işk gevherin her nâmerdge satıp bolmaz
  Aşk cevherini her nâmerde satıp olmaz;
 24. Bî-haberler ışk kadrini bilgeni yok
  Habersizlerin aşk kadrini bildiği yok

 25. Işkka tüştüng otka tüştüng küyüp öldüng
  Aşka düştün, ateşe düştün, yanıp öldün;
 26. Pervâne dek cândın keçip ahker boldung
  Pervane gibi candan geçip kor ateş oldun;
 27. Derdge toldung ğamga soldung tilbe boldung
  Derde doldun, gama soldun, tilbe oldun;
 28. Işk derdini sorsang hergiz dermânı yok
  Aşk derdiri sorsan, aslâ dermanı yok.

 29. Başıng keter bu yollarda hâzır bolğıl
  Başın gider bu yollarda, hazır ol
 30. Işk yolıda ölmez burun zinhâr ölğil
  Aşık yolunda ölmeden önce muhakkak öl
 31. Pir etegin mehkem tutup hizmet kılğıl
  Pir eteğini sıkı tutup hizmet eyle
 32. Hizmet kılğan hergiz yolda kalğanı yok
  Hizmet eyleyenin aslâ yolda kaldığı yok.

 33. Aşık ermez cânânığa cân bermese
  Aşık değil, sevdiğine can vermese,
 34. Dehkân ermez ketman çapıp nân bermese
  Köylü değil, saban koşturup ekmek vermese,
 35. Munda yığlap âhiretde cân bermese
  Burada ağlayıp âhirette can vermese,
 36. Yolda kalğan bûy-ı Hudâ alğanı yok
  Yolda kalanın Allah kokusunu aldığı yok.

 37. Ey bi-haber ışk ehlidin beyân sorma
  Ey habersiz, aşk ehlinden beyan sorma
 38. Derd istegil ışk derdige dermân sorma
  Dert iste, aşk derdine derman sorma
 39. Aşık bolsang zâhidlerdin nişân sorma
  Aşık olsan, zâhidlerden nişan sorma
 40. Bu yollarda âşık ölse tavânı yok
  Bu yollarda âşık ölse, tavanı yok.

 41. Zâhid bolma âbid bolma âşık bolğıl
  Zâhid olma, âbid olma, âşık ol
 42. Mihnet tartıp ışk yolıda sâdık bolğıl
  Mihnet çekip aşk yolunda sâdık ol
 43. Nefsni tefıp dergâhığa lâyık bolğıl
  Nefsi tepip dergâhına lâyık ol
 44. Işksızlarnı hem cânı yok imânı yok
  Aşksızların hem canı yok, imanı yok.

 45. Işk sevdâsı kimge tüşse resvâ kılur
  Aşk sevdası kime düşse, rezil eyler
 46. Pertev salıp Hak özige şeydâ kılur
  Nur gönderip Hakk kendine tutkun eyler
 47. Mecnûn sıfat aklın alıp Leylâ kılur
  Mecnun gibi aklını alıp Leylâ eyler
 48. Allah hakı bu sözlerni yalğanı yok
  Allah tanık bu sözlerin yalanı yok.

 49. Kul Hâce Ahmed cândın keçip yolğa kirgil
  Kul Hoca Ahmed, candan geçip yola gir
 50. Andın songra erenlerni yolın sorgıl
  Ondan sonra erenlerin yolunu sor
 51. Allah deban Hak yolıda cânıng bergil
  Allah diyerek, Hakk yolunda canını ver
 52. Bu yollarda cân bermeseng imkânı yok
  Bu yollarda can vermesen, imkânı yok...