Seher vaktde kobup yığlab nâle eyle

HİKMET-139

 1. Seher vaktde kobup yığlab nâle eyle
  Seher vakti kalkıp ağlayıp, feryad eyle;
 2. Nâlişingdin yer ü kökler nevâ kılsun
  Feryadından yer ve gökler neva eylesin
 3. Hakka sığnıp köz yaşıngnı jâle eyle
  Hakk'a sığınıp göz yaşını çağlayan eyle;
 4. Andın songra Hak derdingge devâ kılsun
  Ondan sonra Hakk derdine deva eylesin.

 5. Çın derdlikni Allah süyüp bendem dedi
  Gerçek dertliyi Allah sevip kulum dedi
 6. Üç yüz altmış bakıp anı gamın yedi
  Üç yüz altmış bakıp onun gamını yedi
 7. Melayikler yaşın alıp tuhfe kıldı
  Melekler yaşını alıp armağan eyledi
 8. Kan yığlagıl yaşıng alıp güvah kılsun
  Kan ağla yaşını alıp tanık eylesin.

 9. Yüz ming günâh sâdır boldı bilelmeding
  Yüz bin günah işlendi, bilemedin;
 10. Tevbe kılıp dergâhığa kelelmeding
  Tevbe eyleyip dergâhına gelemedin;
 11. Hizmet kılıp yahşı duâ alalmadıng
  Hizmet eyleyip iyi dua alamadın;
 12. Yazuklardın seni ne dep suvâ kılsun
  Günahlardan seni ne diye suva eylesin?

 13. Bu âlemde resvâ bolup kan yutmasang
  Bu âlemde rezil olup kan yutmasan,
 14. Şeriatda tarikatda pir tutmasang
  Şeriatte, tarikatte pir tutmasan,
 15. Hakikatda cân u tendin pâk ötmeseng
  Hakikatte candan, tenden tam geçmesen,
 16. Gaflederdin seni ne dep cüdâ kılsun
  Gafletlerden seni ne diye ayrı eylesin?

 17. Erenlerni kılğanların kılalmasang
  Erenlerin yaptıklarını yapamasan,
 18. Pirsiz yürüp vird ü evrâd bilelmeseng
  Pirsiz yürüyüp vird ve evrad bilemesen.
 19. İsti'anet tilep duâ alalmasang
  Yardım dileyip dua alamasan,
 20. Hâs buzruklar seni ne dep duâ kılsun
  Seçkin ulular sana ne diye dua eylesin?

 21. Dâm-ı tezvir koyup halknı yoldın urdung
  Tezvir ağı koyup halkı yoldan çıkardın
 22. Şeyhlik kılıp riyâ birle dükân kurdung
  Şeyhlik kılıp riya ile pazar kurdun;
 23. İşret kılıp şeytân birle devrân sürdüng
  Gönül eğlendirip şeytan ile devran sürdün
 24. Didarığa seni ne dep revâ kılsun
  Cemaline sen ne diye lâyık eylesin?

 25. Lutfu kerem Hak yarattı sizler üçün
  Lütuf ve keremi Hakk yarattı sizler için
 26. Can-u dilde hizmet kılmay sizler zebun
  Can ve gönülde hizmet eyleyip sizler alçak
 27. Allah üçün bahs etermen tapkun sahun
  Allah için bahsederim bulasın sahun
 28. Napaklarga ne dep lutfın âtâ kılsun
  Temiz olmayanlara ne diye lütfunu hediye eylesin?

 29. Keçe yatmay hâb-ı gaflet harâm kılsa
  Gece yatmayıp gaflet uykusunu haram eylese
 30. Zikr-i kalb u zikr-i sırnı tamâm kılsa
  Kalb zincirini, sır zikrini tamam eylese
 31. Ming bir atın tesbih etip kelâm kılsa
  Bin bir adını tesbih edip söz eylese
 32. Bende ne dep dergâhığa hatâ kılsun
  Kul ne diye dergâhına hata eylesin?

 33. Emr-i marûf nehy-i münker bilip kılsa
  Emr-i mâruf, nehy-i münker bilip eylese,
 34. Yatsa kobsa bir Hudanı hâzır bilse
  Yatsa, kalksa bir Allah’ı hazır bilse
 35. Tâ ölgünçe Hâcesiğe hizmet kılsa
  Ölene kadar Rabbine hizmet eylese
 36. Kuvvet berür anı ne dep dütâ kılsun
  Kuvvet verir, onu ne diye iki büklüm eylesin?

 37. Bi-namâz u bi-tâatke bermez kuvvet
  Namazsıza, ibadetsize vermez kuvvet;
 38. Fe'li zaif özi mayûb bermez himmet
  Ameli zayıf, kendisi ayıplıya vermez himmet;
 39. Rızkı nâkıs özi nâ-cins körmey devlet
  Rızkı noksan, kendisi soysuz olan görmeye devlet;
 40. Ol fâsıknı dilin ne dep safâ kılsun
  O fasıkın gönlünü ne diye safâ eylesin?

 41. Hayf âdem öz kadrini özi bilmez
  Yazık, insan kendi kadrini kendi bilmez;
 42. Menlik kılıp yahşılarnı közge ilmez
  Benlik kılıp iyileri göze iliştirmez
 43. Hû sohbetin kurgan yerge kaçıp kelmez
  Hû sohbetini kuran yere kaçıp gelmez;
 44. Ol bi-vefa ahde ne dep vefâ kılsun
  O vefasız ahde ne diye vefa eylesin?

 45. Adem olur fakîr bolup yerde yatsa
  İnsan odur, fakir olup yerde yatsa,
 46. Tufrak-sıfat âlem anı basıp ötse
  Toprak gibi âlem onu basıp geçse,
 47. Yûsuf-sıfat birâderi kul dep satsa
  Yusuf gibi kardeşi köle diye satsa;
 48. Kulnı kulı ol kün ne dep hevâ kılsun
  Kulun kulu, o gün ne diye heva eylesin?

 49. Şevki zevki muhabbetdin ayân kılğıl
  Şevki, zevki muhabbetten ayân eyle
 50. Aşıklarga ışk otıdın beyân kılğıl
  Aşıklara aşk ateşinden beyan eyle
 51. Hârlık zârlık meşakkatnı nişân kılğıl
  Hor görülme-ağlama, meşakkatı nişan eyle
 52. Çın âşıklar otdın ne dep hazer kılsun
  Gerçek âşıklar ateşten ne diye çekinsin?

 53. Allah deban otka kirdi Halilullâh
  Allah diyerek ateşe girdi Halilullah
 54. Oşal otnı bostân kıldı körüng Allah
  O ateşi bostan kıldı, görün, Allah
 55. Boynın kısıp yığlab aytdı Şey'en li'llâh
  Boyun büküp ağlayıp dedi: "Şey'en li’llâh"
 56. Fakir miskin unda ne dep heva kılsun
  Fakir, miskin orada ne diye heva eylesin?

 57. Hakk'a âşık sâdıkları yürür hılvet
  Hakkâ âşık sâdıkları yürür yalnız
 58. Tangla barsa Hakk kaşıda körer izzet
  Sabaha varsa, Hak önünde görür izzet
 59. Cennet kirip didâr körer ayş u râhat
  Cennete girip cemal görür, ikram ve rahat
 60. Pinhân yürer halkka ne dep riyâ kılsun
  Gizli yürür, halka ne diye riya eylesin?

 61. Kul Hâce Ahmed derd-i hâlet peydâ kılğıl
  Kul Hoca Ahmed, halet derdi peyda eyle
 62. Cân u dilni Hak yolıda şeydâ kılğıl
  Can ve gönlü Hakk yolunda tutkun eyle
 63. Derdin tartıp rûz-ı mahşer gavğa kılğıl
  Derdini çekip mahşer günü kavga eyle
 64. Derd bolmasa Mevlam kimge şifâ kılsun
  Dert olmasa, Mevlâ'm kime şifa eylesin?..