@𝕏
Türk Bitig

Arif âşık cân mülkide elem tartsa

HİKMET-138

 1. Arif âşık cân mülkide elem tartsa
  Arif âşık can yurdunda elem çekse,
 2. On sekkiz ming kamuğ alem gülgül bolur
  On sekiz bin bütün evren gül bahçesi olur.
 3. Köngül kuşı şevk kanatın tokup uçsa
  Gönül kuşu şevk kanadını çırpıp uçsa,
 4. Cümle vücud yâdın sayrar bülbül bolur
  Bütün varlık yâdını söyler bülbül olur.

 5. Muhabbetni meydânığa özin salsa
  Muhabbetin meydanına kendisini koysa
 6. Marifetni meydanıga özin ursa
  Mârifetin meydanına kendini vursa
 7. Sırr şarâbın içip âşık rûhı kansa
  Sır şarabını içip âşık ruhu kansa,
 8. Meveddetni gülzârıda huş gül bolur
  Meveddettin gülzarında hoş gül olur.

 9. Erenleri Hak yâdıdın gafil bolmas
  Erenleri Hak yâdından gâfil olmaz;
 10. "Ricalün lâ tülhihim" der Hâliku'n-nâs
  "Ricâlun lâ tulhihim" der Hâlıku'n-nâs
 11. Eren yolın tutkan hergiz yolda kalmas
  Eren yolunu tutan aslâ yolda kalmaz;
 12. Ol hazretde sır esrârı makbûl bolur
  O hazrette sır esrarı makbul olur.

 13. "Elest" hamrın kimge berse oşal sâki
  "Elest" şarabını kime verse o sâki,
 14. Bilâ-müdâm içip asrar mengü bâki
  Devamlı içip saklar ölümsüz baki;
 15. Tenin cânın küydürüb şevk ihrâkı
  Tenini canını yakarak şevk ihrakı;
 16. İçden küyer yıkılıb hem kül bolur
  İçten yanar yıkılarak hem kül olur.

 17. Zâhirini atı birle bezegenler
  Dışını adı ile bezeyenler,
 18. Bâtınların otu birle tüzegenler
  İçlerini ateşi ile düzenleyenler,
 19. Şevk otını iç köngülge kezegenler
  Şevk ateşini gönülün içine yerleştirenler
 20. Mâsivâ birle kaçan meşğul bolur
  Masîvâ ile ne zaman meşgul olur?

 21. Tarikatdur bu yol atın bilse derviş
  Tarikattir bu yol, adını bilse derviş,
 22. Ma'rifetni metâ'ıdın alsa derviş
  Mârifetin mallarından alsa derviş,
 23. Özge yollar bâd-ı hevâ sansa derviş
  Başka yollar kötülük yeli; sansa derviş,
 24. Hakikatnı meydânıda er ol bolur
  Hakikatin meydanında er o olur.

 25. Kattığlanıp Kul Hâce Ahmed yolğa kirgil
  Dayanarak Kul Hoca Ahmed, yola gir
 26. Kulnı körseng kulı bolup ma'nâ sorgıl
  Kulu görsen, kulu olup mânâ sor
 27. Yâ İlâhim rûzı kılsa manâ algıl
  Yâ İlâhım, nasip kılsa, mânâ al
 28. Ma'nâ sorap manâ algan çın kul olur
  Mâna sorup mâna alan gerçek kul olur...