Sübhân İzim bendesige lutf eylese

HİKMET-137

 1. Sübhân İzim bendesige lutf eylese
  Sübhan Rabb’im kuluna lutf eylese,
 2. İçi yarup taşı küyüb biryân bolur
  İçi aydınlanıp, dışı yanıp biryan olur.
 3. Pir etegin tutup âşık yolğa kirse
  Pir eteğini tutarak âşık yola girse,
 4. Haknı izlep ikki közi giryân bolur
  Hakk'ı izleyip iki gözü giryan olur.

 5. Candın keçmey ışk sırrını bilse bolmaz
  Candan geçmeden aşk sırrını bilse olmaz;
 6. Maldın keçmey menmenlikni koysa bolmaz
  Maldan geçmeden ben-benliği koysa olmaz;
 7. Şermi bolmay yalğuz özin süyse bolmaz
  Utangaç olmadan yalnız kendini sevse olmaz;
 8. Andağ âşık el közidin pinhân bolur
  Öyle âşık halk gözünden gizli olur.

 9. Canıng kıynap zakkum çaynap aşık bolgıl
  Canını incitip zakkum çiğneyip aşık ol
 10. Yaşıng döküp közüng suvlap sadık bolgıl
  Yaşını döküp gözünü sulayıp sadık ol
 11. Andın keyin dergahığa layık bolgıl
  Ondan sonra dergahına layık ol
 12. Canıng berseng rahm eylese canan bolur
  Canını versen rahmet eylese canan olur

 13. Divâne-i jülide mu Haknı tapkan
  Saçı-başı dağınık divane mi Hakk'ı bulan;
 14. Şemşir-i Hakk kolğa alıp nefsni çapkan
  Hakk kılıcını ele alıp nefsi kovalayan,
 15. Kayda barsa közni yumup sırnı tapkan
  Nereye varsa, gözü yumup sırrı bulan;
 16. Andağ sırnı tapkan kişi merdân bolur
  Öyle sırrı bulan kişi yiğit olur.

 17. Işk yolıda keçe kündüz yığlağanlar
  Aşk yolunda gece gündüz ağlayanlar,
 18. Cândın keçip belin mehkem bağlağanlar
  Candan geçip belini sıkı bağlayanlar,
 19. Hizmet kılıp Hak sırrını anglağanlar
  Hizmet eyleyip Hakk sırrınr anlayanlar
 20. Tün uykunı harâm kılıp nâlân bolur
  Gece uykusunu haram eyleyip ağlar olur.

 21. Vâ deriğa ışk yolıda cânın bermey
  Vah ne yazık, aşk yolunda canını vermeden,
 22. Gevvâs bolup deryâ içre gevher termey
  Dalgıç olup deniz içinden cevher dermeden,
 23. Hak'dın özge gafletlerni yırak salmay
  Hakk'tan başka gafletleri uzaklaştırmadan
 24. Tangla barsa nedâmetler çendân bolur
  Sabaha varsa, pişmanlıklar pek çok olur.

 25. Aşık bolsang Bayezid dek özüng satgıl
  Aşık olsan, Bâyezid gibi kendini sat
 26. Vallâh-billâh dünyâ harâm taşlap atgıl
  Vallah-billah dünya haram, kaldırıp at
 27. Kanlar töküp közleringdin tünler katgıl
  Kanlar döküp gözlerinden geceleri don
 28. Bir lahzada şeytân mülki veyran bolur
  Bir anda şeytan mülkü viran olur.

 29. Tang atkunça zikrin aytkıl canıng birle
  Tan atana kadar zikrini söyle, canın ile
 30. Tağ u çölnü bostân kılgıl kanıng birle
  Dağ ve ovayı bostan eyle, kanın ile
 31. Taşdan kattığ taşka yatkıl yanıng birle
  Taştan katı taşa yat, yanın ile
 32. Yoldın azğan yüz ming gafil merdân bolur
  Yoldan çıkan yüz bin gafil yiğit olur.

 33. Taşdın kattığ taşnı süzgen bi-haberler
  Taştan katı taşı süzen habersizler,
 34. Ukbâ işin arka taşlap dünyâ izler
  Ahiret işini geri bırakıp dünyayı arar
 35. Ayet hadis beyân kılsâm kattığ sözler
  Ayet, hadis beyan eylesem, sert konuşur
 36. Zâhir âdem bâtınları şeytân bolur
  Dışı insan, içleri şeytan olur.

 37. Zikrin aytğıl kanlar aksun közleringdin
  Zikrini söyle, kanlar aksın gözlerinden
 38. Hikmet aytğıl dürler tamsun sözleringdin
  Hikmet söyle, inciler damlasın sözlerinden
 39. Güller unsun her bir baskan izleringdin
  Güller bitsin, her bir bastığın izlerinden
 40. Gülge baksang gül açılıp bostan bolur
  Güle baksan, gül açılıp bostan olur.

 41. Seherlerde erte turup kanlar yutgıl
  Seherlerde erken kalkıp kanlar yut
 42. Pir-i muğan etegini mehkem tutgıl
  Pir-i kamil eteğini sağlam tut
 43. Hakka âşık bolğan bolsang cândın ötgil
  Hakk'a aşık olmuş olsan, candan geç
 44. Cândın keçken çın âşıklar üryân bolur
  Candan geçen gerçek aşıklar üryan olur.

 45. Bu dünyâda fakirlikni âdet kılgan
  Bu dünyada fakirliği âdet eyleyen
 46. Hârlık tartıp meşakkatnı râhat bilgen
  Hakirlik çekip meşakkati rahat bilen,
 47. Kul Hâce Ahmed yahşılarğa hizmet kılgan
  Kul Hoca Ahmed, iyilere hizmet eyleyen,
 48. Kıyâmet kün andağ kişi sultân bolur
  Kıyamet günü öyle kişi sultan olur...