@twitter-𝕏
Türk Bitig

İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsam

< Yolğa kirg... | Tınmayın h... >

HİKMET-55

 1. İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsam
  Azim zikri yüce zikirdir, söyler olsam,
 2. Esel yanglığ suçuk bolur tilim mening
  Ballar gibi tatlı olur dilim benim.
 3. Özüm fakir kıldım mukırr boldum hakir
  Kendim fakir, ikrar eyledim, oldum hakir
 4. Kanat kakar, uçar kuşdek könglüm mening
  Kanat çırpıp uçar, kuş gibi gönlûm benim.

 5. Türlüğ ayşım, türlüg işim, mungluğ başım
  Türlü aşım, türlü işim, dertli başım;
 6. Ayırdı cânım ketti hüşum aktı yaşım
  Ayırdı canım, gitti şuurum, aktı yaşım;
 7. Yazuk birle toldı tükel içim taşım
  Günah ile doldu bütün içim, dışım;
 8. Bî-niyâzım açabersün yolım mening
  Niyazsızım, açıversin yolumu benim.

 9. Közüm tüşti könglüm uçtı arşka aştı
  Gözüm düştü, gönlüm uçtu, Arş'a aştı;
 10. Ömrüm keçti nefsim kaçtı bahrım taştı
  Ömrüm geçti, nefsim kaçtı, denizim taştı;
 11. Kervân köçti menzil aştı harıp tüşti
  Kervan göçtü, menzil aştı, yorulup düştü
 12. Sır ulaştı neçük bolğay hâlım mening
  Sır ulaştı, nasıl olacak halim benim ?

 13. Süret munda sîret anda kudretinde
  Sûret burada, siret orada, kudretinde;
 14. Uzun tünde, yaruk künde könglüm anda
  Uzun gecede, aydınlık günde, gönlüm orada;
 15. Yürer tünde, bolup bende barı kanda
  Yürür gecede, olup kul, hepsi nerede,
 16. Sorsa anda yazuk turur tilim mening
  Sorsa orada, gûnahkârdır dilim benim.

 17. İçtim şarâb boldum harâb, aslım türâb
  İçtim şarap, oldum harap, aslım toprak
 18. Keldim körab könglüm serâb ışkka pür-âb
  Geldim körab, gönlüm serap, aşka pür-ab
 19. Hakdın hitâb kelse körmes kullar azâb
  Hak'tan hitap gelse, görmez kullar azap;
 20. Bulak yanglığ akar közdin yaşım mening
  Pınar gibi akar gözden yaşım benim.

 21. Tüştim uzar burâk tuzar ketse bâzâr
  Düştüm uzar, Burak tozar, gitse pazar;
 22. Dünyâ bâzâr içre kirip kullar azar
  Dünya pazar, içine girip kullar azar;
 23. Başım bizâr, yaşım sızar kanım tuzar
  Başım dertli, yaşım sızar, kanım tozar
 24. Atım Ahmed Türkistândur elim mening
  Adım Ahmed, Türkistan'dır ilim benim.

< Yolğa kirg... | Tınmayın h... >