Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğde

HİKMET-16

 1. Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğde
  Vah ne yazık, nasıl eyleyim gariplikte
 2. Garibliğde ğurbet içre kaldım mena
  Gariplikte gurbet içinde kaldım ben ya.
 3. Horâsân u Şâm u Irâk niyyet kılıp
  Horasan ve Şam ile Irak'a niyet eyleyip
 4. Gâribliğni köp kadrini bildim mena
  Garipliğin çok değerini bildim ben ya.

 5. Neler kelse körmek kerek ol Hudâdın
  Neler gelse, görmek gerek O Hüda'dan;
 6. Yusufını ayırdılar ol Kenândın
  Yusuf'unu ayırdılar o Ken'an'dan;
 7. Toğgan yerim ol mübârek Türkistândın
  Doğduğum yer o kutlu Türkistan'dan,
 8. Bağırımğa taşnı urup keldim mena
  Bağırıma taşı vurup geldim ben ya.

 9. Gurbet tegdi Mustafâ dek erenlerge
  Gurbet değdi Mustafa gibi erenlere,
 10. Otuz üç ming sahâbe hem yârânlarğa
  Otuz üç bin sahabe ve arkadaşlara,
 11. Ebûbekir Ömer Osmân Murtazâğa
  Ebu Bekir, Ömer, Osman, Murtaza'ya
 12. Gurbet tegdi alarğa hem aygum mena
  Gurbet değdi onlara hem, söyleyeyim ben ya.

 13. Gurbet tegse puhte kılur köp hâmlarnı
  Gurbet değse, pişkin eyler çok hamları
 14. Dânâ kılur hem hâs kılur köpâmlarnı
  Bilge eyler, hem seçkin eyler çok sıradanları
 15. Kiyer kir ton tapsa yeyür taâmlarnı
  Giyer çul elbise, bulsa yer yemekleri
 16. Anıng üçün Türkistanğa keldim mena
  Onun için Türkistan'a geldim ben ya.

 17. Garibliğde yüz yıl tursa erür mihmân
  Gariblikte yüz yıl dursa, misafirdir
 18. Taht u baht u bûstânları erür zindân
  Tahtı, bahtı, bağları zindandır
 19. Gariblıgde kul boldı ol Mahmud Sultân
  Gariblikte kul oldu o Mahmud Sultan;
 20. Ey yârânlar gurbet İçre küydüm mena
  Ey arkadaşlar, gurbet içinde yandım ben ya.

 21. Garibliğde Arslan Babam izlep taptı
  Gariblikte Arslan Baba'm arayıp buldu;
 22. Her sır körüp perde birle büküp yaptı
  Gördüğü sırları perde ile sarıp örttü;
 23. Bihamdillâh kördüm dedi izim öpti
  Allah'a hamd olsun, gördüm,"dedi, izimi öptü;
 24. Uşbu sırnı körup hayrân kaldım mena
  Bu sırları görüp hayran kaldım ben ya.

 25. Arzulıkmen karındaşlığ vilâyetge
  Arzuluyum akrabalık ve dostluğa
 26. Uluğ babam ravzası ol ak türbetge
  Ulu babamın türbesi o Ak Türbe’ye,
 27. Babamnı rûhı saldı meni bu gurbetge
  Babamın ruhu saldı beni bu gurbete;
 28. Hiç bilmesmen neçük taksir kıldım mena
  Hiç bilmem, nasıl kusur eyledim ben ya.

 29. Kul Hâce Ahmed sözlegeni Hak'nı yadı
  Kul Hoca Ahmed, söylediği Hakk'ın yadı
 30. İşitmegen dostlarığa kalsun pendi
  İşitmeyen dostlarına kalsın öğüdü
 31. Gurbedenip öz şehrige kaytıp yandı
  Gurbete düşüp öz şehrine döndü yine
 32. Türkistan'da mezar bolup kaldım mena
  Türkistan'da mezar olup kaldım ben ya.