@twitter-𝕏
Türk Bitig

Evvel Hu ahir Hu deb bihud bolgıl

< Hû halkası... | Tınmay âşı... >

HİKMET-95

 1. Evvel Hu ahir Hu deb bihud bolgıl
  Evvel Hû, Ahir Hû deyip perişan ol
 2. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermezse ben ne olayım
 3. Zahir Hu batın Hu deb yolğa kirgil
  Zâhir Hû , Bâtın Hû deyip yola gir
 4. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemali göstermese perişan olunur

 5. "Lailahe illallah" dep zâri kılgıl
  "La ilahe illallah" deyip ağla
 6. Hakk zikrini her kim aytsa yarı bargıl
  Hakk zikrini her kim dese oraya git
 7. Pir-i muğan hizmetine yügrüp yürgil
  Mürşid-i kamil hizmetine gidip yürü
 8. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 9. Tilge algıl "Lailahe illallah"
  Dile al "La İlahe İllallah"ı
 10. İçge salğıl her nefeste bolgıl agâh
  Akla koy her nefesde ol uyanık
 11. Pir-i muğan nazar kılgay senge nagâh
  Pir-i kamil nazar eyleyince sana ansızın
 12. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur ·

 13. Edhem sıfat suva bolub dünya tepgil
  Edhem gibi uzak olup dünyayı tep
 14. Kimni körseng Hızr bilib kolun öpgil
  Kimi görsen Hızır bilip elini öp
 15. Cemâlini körey deseng seher kobğıl
  Cemalini göreyin desen seherde kalk
 16. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 17. Allah degen bendelerni kulı bolgıl
  Allah diyen kulların kulu ol
 18. Tufrak sıfat yol üstide yolı bolgıl
  Toprak gibi yol üstünde yolu ol
 19. Aşıklarnı küyüb oçgan küli bolgıl
  Aşıkların yanıp uçan külü ol
 20. Hakk cemâlin körsetmese damen kolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 21. Zâkir bolub şâkir bolub Hakk'nı süygil
  Zâkir olup şükreder olup Hakk’ı se v
 22. Seher vaktde kopub nefsing közüng oygıl
  Seher vaktinde kalkıp nefsinin gözünü oy
 23. Bayezid dek aşık bolub dünya koygıl
  Bayezid gibi aşık olup dünyayı bırak
 24. Hakk cemâlin körsetmese demen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 25. Yürseng-tursang, yatsarıg-kopsang Hakk'nı aytsang
  Yürüsen, dursan; yatsan, kalksan Hakk'ı söylesen
 26. Zâkir bolub şâkir bolub candın ötseng
  Zâkir olup, şükreder olup candan geçsen
 27. Vallâh-Billâh dünya haram taşlab atsang
  Vallahi-Billahi dünya haram bırakıp atsan
 28. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 29. Hak vaslığa yetey deseng seher yığla
  Hakk vaslına ereyim desen seherde ağla
 30. Allah teyu yürek bağrıng otka dağla
  Allah diye yürek-bağrın ateşe dağla
 31. Himmet kurın can belige mehkem bağla
  Himmet kemerini can beline sıkı bağla
 32. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemâlini göstermese perişan olunur

 33. Edhem sıfat bu dünyadın köngil üzgil
  Edhem gibi bu dünyadan gönül kopar
 34. Hırs u heva tekebbürni üyin buzgıl
  Hırs ve heva, tekebbürün evini boz
 35. Muhabbetni deryasığa çomub yüzgil
  Muhabbetin deryasına batıp yüz
 36. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 37. Keçe kündüz ahiretni gamın yegil
  Gece-gündüz ahiretin gamını çek
 38. Tün uykunı haram kılıb taat kılgıl
  Gece uykusunu haram eyleyip ibadet eyle
 39. Muhabbetni şevki birle köksüng yargıl
  Muhabbetin şevki ile göğsünü yar
 40. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 41. Ehl-i heva menmenlikdin kaçıb yürgil
  Haram ehli, ben-benlikten kaçıp yürü
 42. Ehlin tabsang közde yaşıng saçıb yürgil
  Ehlini bulursan gözde yaşını saçıp yürü
 43. Muhabbetni şarabıdın içib yürgil
  Muhabbetin şarabından içip yürü
 44. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 45. Eyâ dostlar bu dünyadın yığlab ötüng
  Ey dostlar bu dünyadan ağlayıp geçin
 46. Fâni turur bu dünyadın keçib keting
  Fanidir bu dünyadan geçip gidin
 47. Muhabbetning câmın alıb mey nûş eting
  Muhabbetin kadehini alıp mey için
 48. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 49. Keçe Allah kündüz Allah tınmay aytgıl
  Gece Allah, gündüz Allah dinmeden söyle
 50. Keçeleri bidâr bolub kanlar yutgıl
  Geceleri uykusuz olup kanlar yut
 51. Bu dünyanı izzetlerin taşlab ötgil
  Bu dünyanın izzetlerini bırakıp geç
 52. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 53. Pir-i muğan etegini muhkem tutgıl
  Pir-i kamil eteğini sıkı tut
 54. Marifetni bazarıda özüng satgıl
  Marifetin pazarında özünü sat
 55. Mey nuş etip sema kılıb zikrin aytgıl
  Mey içerek sema eyleyip zikrini söyle
 56. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 57. "Yâ Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılğıl
  "Ya Rabbenâ zalemna" deyip feryad eyle
 58. Köz yaşıngnı her tarafga jale kılğıl
  Göz yaşını her tarafa şebnem eyle
 59. Hakk yâdını aytıb özüng vâle kılğıl
  Hakk zikrini deyip özünü yok eyle
 60. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 61. Derd-i halet peydâ kılıb yolğa kirgil
  Dert hali ortaya çıkarıp yola gir
 62. Pervane dek şem'ni körüb özüng urgıl
  Pervâne gibi mumu görüp özünü vur
 63. Kayda barsang zikrin aytıb dükan kurgıl
  Nereye gitsen zikrini deyip pazar kur
 64. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 65. Muhabbetni meydanıda baş ornatsang
  Muhabbetin meydanında baş oynatsan
 66. Hû-Hû teyü zikrin aytıb can kıynasang
  "Hû-Hû " diye zikrini deyip canı incitsen
 67. Didar tileb kan yaş töküb zâr ingreseng
  Cemal dileyip kan-yaş döküp ağlayıp inlesen
 68. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 69. Erenlerni astanesin saklap yatkıl
  Erenlerin dergahını bekleyip yat
 70. Seherlerde çarzarb urub erte kobgıl
  Seherlerde dört dövünerek erken kalk
 71. Zâri kılıb fena bolub candın ötgil
  Ağlayıp yok olarak candan geç
 72. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 73. Tufrak sıfat harlık tartkıl nefsing ölsün
  Toprak gibi hor görül ol nefsin ölsün
 74. Halk içinde rüsva bolgıl alem külsün
  Halk içinde rezil ol alem gülsün
 75. Çın köngülde yığlab körgil Hüda bilsın
  Gerçek gönülde ağlayıp gör Allah bilsin
 76. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 77. Köz yaşıngnı derya kılğıl rahmı kelsin
  Gözyaşını derya eyle rahmeti gelsin
 78. Garib bolub yolda yatgıl kolung alsın
  Garip olup yolda yat elini tutsun
 79. Pinhan yürüb tâat kılğıl Tengri bilsin
  Gizlice yürüyüp ibadet eyle Allah bilsin
 80. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 81. Hicran tüni ahıng birlen otlar yakkıl
  Hicran gecesi âhın ile ateşler yak
 82. Köz yaşıngnı berki birle çakmak akkıl
  Gözyaşının şavkı ile çakmak çak
 83. Erenlerni sohbetide erib akkıl
  Erenlerin sohbetinde eriyip ak
 84. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 85. Ey nâinsaf dünya fâni Hakk'a yanğıl
  Ey insafsız dünya fani Hakk'a yan
 86. Bende bolsang Hakk zikrini tınmay aytğıl
  Kul olsan Hakk zikrini dinmeden söyle
 87. Pir-i muğan hizmetide cefa tartgıl
  Pir-i kamil hizmetinde cefa çek
 88. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 89. Allah teyu fena bolgıl bağrıng küysün
  Allah diye yok ol bağrın yansın
 90. Tünler kobub taat kılgıl Tengri süysün
  Geceleri kalkıp ibadet eyle Allah sevsin
 91. Andın songra has buzruklar nazar kılsun
  Ondan sonra has büyükler nazar eylesin
 92. Hakk cemalin körsetmese darnen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 93. Tün-keçeler bidâr bolub seher turgıl
  Geceleri uykusuz olup seherde kalk
 94. Aşık bolsang İsmail dek candın ötgil
  Aşık olsan İsmail gibi candan geç
 95. Kol-ayağıng mehkem boğub emrin tutgıl
  Kol ve ayağını sağlam boğup emrini tut
 96. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 97. Riyâzetni kattığ tartıb canlar kıyna
  Riyazeti sıkı çekip canlar incit
 98. Meydan içre başıng berib başıng oyna
  Meydan içinde başını verip başını oyna
 99. Ayşdın keçib mal omıga zakkum çeyne
  Yemeden geçip mal yerine zakkum çiğne
 100. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 101. Ferhad sıfat mihnet tartıb tağlar kesgil
  Ferhad gibi sıkıntı çekip dağları kes
 102. Bayezid dek tünler kobub özüng asgıl
  Bayezid gibi geceleri kalkıp özünü as
 103. Cüneyd dek çöller kezib harlar basgıl
  Cüneyd gibi çöller gezip derdler bas
 104. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemaliri göstermese perişan olunur

 105. Hakk rahmeti uluğ derya bir katre bes
  Hakk rahmeti ulu derya bir damla yeter
 106. Katresidin behre alğan kılmas heves
  Katresinden nasip alan eylemez heves
 107. Mavu menlik sendin keter misli meges
  Ben ve bencillik senden gider sinek gibi
 108. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 109. Hakk rahmeti uluğ derya kabil bolğıl
  Hakk rahmeti ulu derya kabul eyle
 110. Talib erseng Hakk sarığa mâyil bolğıl
  Talip isen Hakk'a doğru meyilli ol
 111. Zühd ü takva dâim kılıb nâil bolğıl
  Zühd-takva daima eyleyip nail ol
 112. Hakk cemalin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 113. "Lâ-Lâ" aytıb "illallah"ğa şeydâ bolğıl
  "Lâ-Lâ"deyip "İllallah"a tutkun ol
 114. Mansur sıfat "Ene’l-Hakk' deb gavğa kılğıl
  Mansur gibi "Enel-Hak" deyip kavga eyle
 115. Giryan bolub köz yaşıngnı derya kılğıl
  Giryan olup gözyaşını derya eyle
 116. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 117. Ey bîhaber gaflet birle uykudasan
  Ey habersiz gaflet ile uykudasın
 118. Dünya tileb keçe kündüz kayğudasan
  Dünyayı dileyip gece-gündüz kaygıdasın
 119. Tâ'at kılmay sözler sözleb bihûdesen
  İbadet eylemeyip sözler söyleyip boşunasın
 120. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 121. Taşdın töşek-yastuk kılıb ta'at kılsang
  Taştan döşek-yatak eyleyip ibadet eylesen
 122. Hakk emriğe râzı bolub boyun sunsang
  Hakk emrine razı olup boyun sunsan
 123. Öler vaktde iman arığ kolğa alsang
  Ölür vakitte temiz imanı ele alsan
 124. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

 125. Kul Hâce Ahmed nasihatnı özüge kıl
  Kul Hoca Ahmed nasihatı özüne eyle
 126. Ey bîhaber halknı koyub özüngni bil
  Ey habersiz halkı bırakıp özünü bil
 127. Tağdın ağır günahıng bâr özüngge kel
  Dağdan ağır günahın var özüne gel
 128. Hakk cemâlin körsetmese damen bolay
  Hakk cemalini göstermese perişan olunur

< Hû halkası... | Tınmay âşı... >