Tınmay âşık Hû derler Hudâyığa yalbarıb

HİKMET-96

 1. Tınmay âşık Hû derler Hudâyığa yalbarıb
  Dinmeden âşıklar Hu derler Allah'ına yalvarıp;
 2. Yürür anı ışkıda keçe kündüz sarğarıb
  Yürür O'nun aşkında, gece gündüz sararıp.
 3. Zâr yığlatıp âşıknı ışk elkide Hudâyım
  Çok ağlatıp âşıkı aşk elinde Allah'ım
 4. Işk yolıda melâmet anga körür münâsib
  Aşk yolunda melâmeti ona görür münasip.

 5. Mansur bir kün yığladı erenler rahm eyledi
  Mansur bir gün ağladı, erenler rahm eyledi,
 6. Çilten şerbet içürdi Mansur'ğa mehrin salıb
  Kırklar şerbet içirdi Mansur'a değerini koyup

 7. Mansur aytur "Ene'l-Hak" erenler işi berhak
  Mansur der " Ene'l-Hak' ; erenler işi doğru;
 8. Mollâlar aytur nâhak könglige yaman alıb
  Mollalar der: "Doğru değil" gönlüne kötü gelip

 9. Aytmağıl "Ene'l-Hak" dep "kâfir boldıng Mansûr" dep
  Söyleme "Ene'l-Hak", "kâfir oldun Mansur"deyip
 10. Kur'an içre buldur dep öltürdiler taş atıb
  “Kur’an içinde budur" deyip, öldürdüler taş atıp.

 11. Bilmediler mollalar "Ene'l-Hak"nı manâsın
  Bilmediler mollalar "Enel-Hakk'ın mânasını
 12. Kâl ehliğe hâl ilmin Hak körmedi münâsib
  Zahir ehline hâl ilmini Hakk görmedi münasip.

 13. Rivâyetler bitildi hâlin anı bilmedi
  Rivayetler yazıldı, halini onun bilmedi,
 14. Mansûr dek evliyânı koydılar dârğa asıp
  Mansur gibi veliyi koydular dârağacına asıp.

 15. Bigâne dep mollâlar Şeyh Mansur'nı öltürdi
  "Sapık"deyip mollalar Şeyh Mansur'u öldürdü;
 16. Kâfir dep öltürdiler üç yüz molla talaşıp
  "Kâfir" deyip öldürdüler üç yüz molla savaşıp.

 17. Külin kökke savurdı atıp deryâğa saldı
  Külünü göğe savurdu, atıp denize saldı,
 18. Zevk deryası mevc urdı aktı deryâ kaynaşıb
  Zevk denizi dalgalandı, aktı deniz kaynaşıp.

 19. Oşal küni ul deryâ kıldı efğan vâveylâ
  İşte o gün o derya eyledi feryad-figan
 20. Aşıklarga Hudâyâ kılğıl didârıng nasib
  Aşıklara Allah'ım eyle cemalini nasip.

 21. Efsânedür şeriat ferzânedür hakikat
  Rivayettir şeriat, hikmettir hakikat,
 22. Dürdânedür tarikat aşıklarğa münâsib
  Mücevherdir tarikat, âşıklara münasip.

 23. Halk-ı âlem yığıldı Mansûr dep feryâd kıldı
  Alem halkı yığıldı, Mansur deyip feryad eyledi
 24. Mansûr'nı yârânları kaldı anda yığlaşıb
  Mansur'un dostları kaldı orada ağlaşıp

 25. Tevbe kılğıl Hâce Ahmed bolğay Hakdın inâyet
  Tevbe eyle Hoca Ahmed, ola Hakk'tan inayet,
 26. Yüz ming veliler ötti sırrı sırga ulaşıb
  Yüz bin veliler geçti sırrı sırra ekleyip.