Münâcât eyledi Kul Hâce Ahmed

MÜNACÂT (son)

 1. Münâcât eyledi Kul Hâce Ahmed
  Münâcât eyledi Kul Hoca Ahmed;
 2. İlâhi kıl bendengge rahmet
  Allah'ım eyle kuluna rahmet.

 3. Garib Ahmed sözi hergiz karımaz
  Garip Ahmed sözü aslâ eskimez;
 4. Eger yer astığa kirse çirimez
  Eğer yer altına girse, çürümez.

 5. Yene mensûh bolup ol hâr bolmaz
  Yine mensuh olup o hâr olmaz;
 6. Okuğan bendeler bimâr bolmaz
  Okuyan bağlılar hasta olmaz.

 7. Okuğanğa kılurman anda şefkat
  Okuyana eylerim orada şefkat;
 8. Kıyâmet künide kılğum şefâat
  Kıyamette eyleyim şefaat.

 9. Hudâyım kılsa in'âm menge cennet
  Allah'ım eylese nasip bana cennet,
 10. Okuğanlarnı kılurman men şefâat
  Okuyanlara eylerim şefaat.

 11. Tileki her ne bolsa Tengri bergey
  Dileği her ne olsa Tanrı vere;
 12. Muhabbet şevkini könglige salğay
  Muhabbet şevkini gönlüne koya.

 13. Cemâlin körsetip Perverdigarım
  Cemalini gösterip Perverdigâr'ım,
 14. Özin yolığa salsun Bir ü Barım
  Kendi yoluna koysun Bir ve Var'ım.

 15. Hudâyım eylesün mahşerde hurrem
  Allah'ım eylesin mahşerde sevinçli
 16. Kıyâmet kün arığ Zât'ığa mahrem
  Kıyamet günü temiz Zâtına sırdaş.

 17. Duâğa yarı berse her müsülmân
  Duaya katılıverse her müslüman,
 18. Öler vaktda eltgey nûr-ı imân
  Ölür vaktinde götürür iman nuru.

 19. Meni hikmetlerim âlemğe tolğan
  Benim hikmetlerim âleme dolan;
 20. İşitmey her kim ölse kılğay ermân
  İşitmeden her kim ölse, eyler arzu.

 21. Meni hikmetlerim derdlikke dermân
  Benim hikmetlerim dertliye derman;
 22. Kişi boy eltmese ol yolda kalğan
  Kişi pay götürmese, o yolda kalan.

 23. Meni hikmetlerim âlemde destân
  Benim hikmetlerim âlemde destan;
 24. Ruhum, kelse kılur sohbetni bostân
  Ruhum gelse, eyler sohbeti bostan.

 25. Meni hikmetlerim kân-ı hadisdür
  Benim hikmetlerim hadis hazinesidir
 26. Kişi boy eltmese bilgil habisdür
  Kişi pay götürmese, bil habistir.

 27. Meni hikmetlerim talibni rızkı
  Benim hikmetlerim talibin rızkı
 28. Eger çendiki bolsa cürmü fikri
  Eğer binlerce olsa cürmü, fikri.

 29. Meni hikmetlerim fermân-ı sübhân
  Benim hikmetlerim Sübhan'ın fermanı
 30. Okup bilseng heme mana-ı Kur'an
  Okuyup bilsen, hepsi Kurân'ın anlamı.

 31. Meni hikmetlerim âlemde sultan
  Benim hikmetlerin âlemde sultan;
 32. Kılur bir lahzada çölni gülistân
  Eyler bir anda çölü gül bahçesi.

 33. Meni hikmetlerim şevk-i muhabbet
  Benim hikmetlerim muhabbetin şevki,
 34. Közini yaşığa kılğay tahâret
  Gözünün yaşına eyleye teharet.

 35. Namazığa Resûlullâh imâmı
  Namazına Resulullah imamı;
 36. Anı kavmi melâyikler tamâmı
  Onun soyu melekler tamamı.

 37. Şikestelik birle kılğan namâzı
  Kırılmışlık ile kıldığı namazı,
 38. Kabul bolğay anı Hakk'a niyâzı
  Kabul olur onun Hakk’a niyazı.

 39. Meni hikmetlerim âşıkka aytıng
  Benim hikmetlerimi âşığa söyleyin
 40. Dili âine dek sâdıkka aytıng
  Gönlü ayna gibi sadıka söyleyin.

 41. Heme kor u ker ü bâtını gezâf
  Tamamı kör, sağır, bâtını boş;
 42. Tamâm iklimni kezdim tapmadım sâf
  Bütün iklimi gezdim, bulmadım sâf.

 43. Meni hikmetlerim sarrâfğa aytıng
  Benim hikmetimi sarrafa söyleyin;
 44. Hudâyım bâ-kerem Vehhâb'ğa aytıng
  Allah'ım, Kerem sahibi Vehhabâ söyleyin.

 45. Adâlet pâdşahı bir atı sâdık
  Adalet padişahı, bir adı sâdık;
 46. Kılur bir lahzada vaslığa lâyık
  Eyler bir anda vaslına lâyık.

 47. Meni hikmetlerim nâdân işitmes
  Benim hikmetlerimi cahil işitmez;
 48. Dîli köngli kara pendimni almas
  Gönlü-kalbi kara, öğüdümü almaz.

 49. Hatâdın bi-haber Allâh'ğa münkir
  Hatadan habersiz; Allah’a inkarcı
 50. Edebsiz bi-edeb dünyâda bi-pir
  Edepsiz, hayasız, dünyada pirsiz.

 51. Hatını bitse her kim nesr bitsün
  Yazısını yazsa her kim, nesir yazsın;
 52. Veli nesri bitip maksudğa yetsün
  Nesirle yazarak maksada yetsin.

 53. Dini imânı yok İslâmı veyran
  Dini, imanı yok, İslâmı viran;
 54. Kıyâmet tangı atsa yolda kalğan
  Kıyamet tanı atsa, yolda kalan.

 55. Pir-i kâmilni körmey şeyh-i Sen'ân
  Pir-i kâmil’i görmeden Şeyh-i Şan'an,
 56. Hudâ kılmas kabûl okusa Kur'an
  Allah eylemez kabul, okusa Kur'an.

 57. Özini şeyh alur kölbârı hâli
  Kendini şeyh sanır, torbası boşmuş;
 58. Yigirme beşke yetmey anı ali
  Yirmi beşe yetmeden onun yaşı.

 59. Nasihatlar kılur pir ü cevannı
  Nasihatlar eyler yaşlı ve gence;
 60. Özi fehm etmeyin yahşı yamannı
  Kendisi ayırd etmeden iyi-kötüyü.

 61. Alarnı sözleri zalimi zaldur
  Onların sözleri zalimi saldır,
 62. Şeriat ehli bu eldin hicaldur
  Şeriat ehli bu gibilerden utanır.

 63. İnansun dep munı bir neçe bi-akl
  İnansın diye bunu bir nice akılsız
 64. Kılurlar evliyâlardın munı nakl
  Eylerler velilerden bunu nakil.

 65. Koyup dâmın güzergâhlarğa bi-pir
  Koyup tuzağını geçitlere pirsiz.
 66. Tili mekr ü hile kılğanı tezvir
  Dili yalan ve hile, yaptığı tezvir.

 67. Anı mekri erür şeytândın a'lâ
  Onun hilesi olur şeytandan üstün
 68. Kobar yüzi mahşerde tangla
  Kalkar yüzü kara mahşerde tanla.

 69. Alarnı körmengiz yüzini hergiz
  Onların görmeyin yüzünü asla
 70. Anıng dek lanetidin eyleng perhiz
  Onun gibi lânetliden eyleyin perhiz.

 71. Zebân-ı hâl ile amânı ayttım
  Hal dili ile ben görmezi söyledim
 72. Hakikat söz birle câhilni sögtim
  Hakikat söz ile cahili çekiştirdim.

 73. Eger âlim bolsa cânım tasadduk
  Eğer alim olsa, canım sadaka
 74. Dürr ü gevher sözümni işitip ok
  İnci ve cevher sözümü işitip anla.

 75. Dürr ü gevher sözin âlemge saçsa
  İnci ve cevher sözünü aleme saçsa,
 76. Okup oksa kelâm-ı Haknı açsa
  Okuyup anlasa, Hakk'ın kelamı'nı açsa.

 77. Oşal âlimge cân kurbân kılurman
  O âlime can kurban eylerim;
 78. Tamâmî hânumân ihsân kılurman
  Bütün ev-barkımı ihsan kılarım.

 79. Kanı âlim kanı âmil yârânlar
  Hani âlim, hani amel işleyen dostlar?
 80. Hudâdın sözlese siz cân beringler
  Allah'dan söz etse, siz can veriniz.

 81. Çın âlim yastukın taştın yarattı
  Gerçek âlim yastığını taştan yaptı
 82. Nime oktı anı âlemğa ayttı
  Ne anladı onu âleme söyledi.

 83. Özini bildi erse Hakk'nı bildi
  Kendini bildi ise, Hakk'ı bildi;
 84. Hudâdın korktı yu insafğa keldi
  Allah'dan korktu ve insafa geldi.

 85. Meni hikmetlerim dânâ işitsün
  Benim hikmetlerimi bilgin işitsin;
 86. Sözüm destân kılıp maksudga yetsün
  Sözümü destan eyleyip maksada yetsin.

 87. Meni hikmetlerim feri yu kavli
  Benim hikmetlerim fiili veya kavli
 88. Dili könglide bolsa, zikri Mevli
  Kâlbi gönlünde olsa Mevla’nın zikri.

 89. Meni hikmetlerim bir pîr-i kâmil
  Benim hikmetlerim bir pir-i kâmil;
 90. Kayu bende Hudâğa bolsa mâyil
  Hangi kul Allah'a olsa mail.

 91. Meni hikmetlerim hoblarga aytıng
  Benim hikmetlerimi çok kişilere söyleyin
 92. Dua tekbir kılıp rahmetge batıng
  Dua-tekbir eyleyip rahmete batın.

 93. Meni hikmetlerin pîr-i zeberdest
  Benim hikmetlerim kudretli bir pir;
 94. İşitkenler bolur bi-huş u sermest
  İşitenler olur sarhoş ve şuursuz.

 95. Tiring bolsa cehânda hâr bolmaz
  Diri olsa cihanda hâr olmaz;
 96. Okuğan bendeler bimâr bolmaz
  Okuyan bağlılar hasta olmaz..

 97. Kıyâmetde anga hâdi bolurman
  Kıyamette ona yol gösterici olurum;
 98. Eger derdlig bolsa dâru bolurman
  Eğer dertli olsa, dermanı olurum.

 99. Eger yüz yıl ömr körse karımaz
  Eğer yüz yıl gösterici olurum
 100. Eger yer astığa kirse çirimez
  Eğer yer altına girse, çürümez.

 101. Hudâ kılğay anı duzahdın âzâd
  Allah eyleye onu cehennemden âzad;
 102. Behişt-i câvidânda eylegey şâd
  Ebedi cennetinde eyleye şâd.

 103. Eğer hikmet okusa eyyühennas
  Eğer hikmet okusa insanlar
 104. Erür ferzend menge ol talib-i has
  Olur oğul bana o has talib.

 105. Eşitip hikmetimni goşğa alğan
  İşitip hikmetimi kulağa alan
 106. Atâ kılğay öler vaktıda imân
  Armağan eyler ölür vaktinde iman.

 107. Yesevi hikmetin dânâ işitsün
  Yesevi, hikmetini bilgin işitsin;
 108. İşitgenler hemme maksudga yetsün
  İşitenler bütün maksada yetsin.

 109. Cevâhir kânıdın bir nükte alsun
  Mücevher hazinesinden bir parça alsın;
 110. İşitmegen barı hasretde kalsun
  İşitmeyen hepsi hasrette kalsın.

 111. Kişi hikmet işitse cânı birle
  Kişi hikmet işitse canı ile,
 112. Çıkar canı anı imânı birle
  Çıkar canı onun imanı ile.

 113. Kulakğa almağay bu sözni nadân
  Kulağa almazsa bu sözü cahil
 114. Anı âdem deme ol cins-i hayvân
  Ona insan deme; o hayvan soylu.

 115. Hudâyım sözidin çıkkan bu hikmet
  Allah'ım sözünden çıkan bu hikmet,
 116. İşitkenge yağar bârân-ı rahmet
  İşitene yağar rahmet yağmuru.

 117. Meni hikmetlerim kim tutsa mehkem
  Benim hikmetimi kim tutsa sıkı
 118. Hudâ kılğay anı elbette bi-gam
  Allah eyleye onu elbette gamsız.

 119. Kirer cennet içige şad u handân
  Girer cennet içine şen-şakrak
 120. Hudâyım eylegey mesrur u şâdân
  Allah'ım eyleye sevinçli ve neşeli.

 121. Meni hikmetlerim Hak'nı senâsı
  Benim hikmetlerim Hakk'ın övgüsü
 122. Muhabbet ehlini derdi devâsı
  Muhabbet ehlinin derdinin devası.

 123. Meni hikmetlerim kend u aseldür
  Benim hikmetlerim şeker ve baldır
 124. Hemme sözler içinde bi-bedeldür
  Bütün sözler içinde baha biçilmezdir.

 125. Meni hikmetlerim inâm-ı Allah
  Benim hikmetlerim Allah'ın nimeti
 126. Seher vaktda dese "estağfirullah"
  Seher vaktinde dese, "estağfirullah".

 127. Anı şeytân-lâin tutmas yolını
  Onun lanetli şeytan tutmaz yolunu;
 128. Muhammed Mustafa alğay kolını
  Muhammed Mustafa alır elini.

 129. Peygamber ümmetim deb mehri tavlar
  Peygamber ümmetim deyip mehri ister
 130. Azazilni Hüdayım özin kavlar
  Şeytanın Allah'ım kendisini yakalar.

 131. Meni hikmetlerim derdsizge aytmang
  Benim hikmetlerimi dertsize söylemeyin;
 132. Bahâsız gevherim nâdânğa satmang
  Baha biçilmez cevherimi cahile satmayın.

 133. Yesevi hikmetin kadrine yetkil
  Yesevi hikmetinin değerini anla,
 134. Hum-ı ışkdın meyni bir katre tatkıl
  Aşk küpünden meyi bir damla tad.

 135. Hum-ı ışkdın kişi bir katre tatgay
  Aşk küpünden kişi bir damla tadınca
 136. Hüdanı vaslıga bir yola batgay
  Allah'ın vaslına bir yola batar...