Sensin meni penahım dep yolğa kirsem

HİKMET-66

 1. Sensin meni penahım dep yolğa kirsem
  Sensin benim sığınağım deyip yola girsem
 2. Bir u Bârım meni yolum açar mukin?
  Bir ve Var`ım benim yolumu açar mı ki?
 3. Haram şübhe karanğuluk baskan könglüm
  Haram, şüphe, karanlık basan gönlüm
 4. Ruşen bolub dürr ü gevher saçar mukin?
  Aydınlanıp inci-cevher saçar mı ki?

 5. Nazar kılsa hasta könglüm ruşen bolur
  Nazar eylese hasta gönlüm aydın olur
 6. Yüz ming hata yazuklarım pinhân bolur
  Yüzbin hata, günahlarım gizli olur
 7. Lutf eyleseng yüz ming âsi handân bolur
  Lutfeylesen yüzbin asi sevinçli olur
 8. Nazar kabgân çerağ hergiz uçar mukin?
  Nazarı değdiği kandil asla söner mi ki?

 9. "Euzubillâh mineşşeytanirracim" desem
  "Eûzubillahi mineşeytanirrâcim" desem
 10. Ta'at birle söngeklerim halım kılsam
  İbadet ile kemiklerimi hamur eylesem
 11. Ehl-ü ayal hânumânım yetim kılsam
  Ehl-i ayal, ev-barkımı yetim eylesem
 12. Şeytan la'in mendin yırak kaçar mukin?
  Lanetli şeytan benden uzak kaçar mı ki?

 13. Yol astıda aziz başım tufrak kılsam
  Yol altında aziz başımı toprak eylesem
 14. Cân u dilim Hakk yolığa şeydâ kılsam
  Can ve gönlümü Hakk yoluna tutkun eylesem
 15. Zikrin aytıb murdar tenim âfak kılsam
  Zikrini deyip pis bedenimi appak eylesem
 16. "Elest" hamrın miskin bendeng içer mukin?
  Elest şarabını fakir kulun içer mi ki ?

 17. Allah dedi Hazretinge sığınıp barsam
  Allah dedi Hazret'ine sığınıp varsam
 18. Muhabbet şevki birle köksüm yarsam
  Muhabbet şevki ile göğsümü varsam
 19. Derding tartıb hamdıng aytıb açılıb barsam
  Derdini çekip hamdını deyip açılıp varsam
 20. Vücüdımdın bu ukbalar köçer mukin?
  Vücudumdan bu kaygılar göçer mi ki?

 21. Tağdın ağır isyanım bar ötey desem
  Dağdan ağır isyanım var geçeyim desem
 22. Günahım köp yerge sığmas tapay desem
  Günahım çok, yere sığmaz bulayım desem
 23. Başım alıb biyâbânlar ketey desem
  Başım alıp kırlara gideyim desem
 24. Rahmân Tengrim günahımdın öter mukin?
  Rahman Allah'ım günahımdan geçer mi ki?

 25. Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam
  Tarikatın pazarında sevda eylesem
 26. Mansur yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsam
  Mansur gibi "Enel-Hakk" ı kavga eylesem
 27. Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam
  Hizmet eyleyip hâl derdini beyan eylesem
 28. Köksümdeki kürrelerin açar mukin?
  Göğsümdeki kürrelerini açar mı ki?

 29. Kul Hace Ahmed zâhid bolub mescid kirsem
  Kul Hoca Ahmed zâhid olup mescide girsem
 30. Hâb-ı ğaflet haram kılıb kâim bolsam
  Gaflet uykusunu haram eyleyip kâim olsam
 31. Lebh alıb kıyâmetdin korkub varsam
  İbret alıp kıyametden korkup varsam
 32. Uçmağ içre hur u ğılman kuçar mukin?
  Cennet içinde huri-gılman kucaklar mı ki?