@twitter-𝕏
Türk Bitig

Muhabbetni deryasığa çommağunça

< Eyâ dostla... | Ma'rifetni... >

HİKMET-123

 1. Muhabbetni deryasığa çommağunça
  Muhabbetin deryasına batmayınca
 2. Ey dostlarım ışk gevherin alsa bolmaz
  Ey dostlarım aşk mücevherini alsa olmaz
 3. Tang atkunça feryad urub zâr ingremey
  Tan atana kadar feryad edip ağlayıp inlemedikçe
 4. Sarraf bolub ışk derdini bilse bolmaz
  Sarraf olup aşk derdini bilse olmaz

 5. Işk derdini bilgen kişi dünya tapar
  Aşk derdini bilen kişi dünyayı bulur
 6. Erenlerni izin alıb tınmay öper
  Erenlerin izin alıp dinmeden öper
 7. Muhabbetni şevki birle yaşın seper
  Muhabbetin şevki ile yaşını döker
 8. Yaşı akmay riyazetde solsa bolmaz
  Yaşı akmadıkça riyazette solsa olmaz

 9. Hakka aşık dervişleri sengi mahek
  Hakk'a aşık dervişleri sengi mahek
 10. Bu alemde mekan kılmas canı felek
  Bu alemde yerleşmez feleğin canı
 11. Nefsi ölük köngli tirik misli melek
  Nefsi ölü gönlü diri sanki melek
 12. Mundağ bolmay sırdın behre alsa bolmaz
  Böyle olmadan sırdan nasip alsa olmaz

 13. Candın keçib baş oynamay halis bolmaz
  Candan geçip baş oynamadan halis olmaz
 14. Tirik ölmey mecaziğe rast sözlemez
  Diri ölmeden örnek diye doğru söylemez
 15. Hakikatnı şahı birle raz etelmez
  Hakikatın şahı ile niyaz edemez
 16. Halis bolmay dünya ukbin salsa bolmaz
  Halis olmadan dünya derdini koysa olmaz

 17. İhlas gerek eya talib âşık bolsang
  İhlas gerek ey talib aşık olsan
 18. Candın keçib mihnet tartıb sâdık bolsang
  Candan geçip sıkıntı çekip sadık olsan
 19. Andın songra dergahıga lâyık bolsang
  Ondan sonra dergahına layık olsan
 20. Lâyık bolmay didârını körse bolmaz
  Layık olmadan cemalini görse olmaz

 21. Aşıklarga derd u bela afet kerek
  Aşıklara derd ve bela afet gerek
 22. Hakdın bizar can berürge rahat kerek
  Hakk'dan yakınarak can vermeğe rahat gerek
 23. Melâmetge ihanetge takât kerek
  Melamete, ihanete takat gerek
 24. Takât kılmay Hakk'a aşık bolsa bolmaz
  Takat eylemeden Hakk'a aşık olsa olmaz

 25. Işksızlarnı kördüm dostlar hayran yürür
  Aşksızları gördüm dostlar şaşkın yürür
 26. Mü'minmen deb imanları veyran yürür
  Müminim deyip imanları viran yürür
 27. Ruzı mahşer didar körmey sersan yürür
  Mahşer günü cemal görmeden sersem yürür
 28. Pir-i muğan nazar kılmay körse bolmaz
  Pir-i kamil nazar eylemeden görse olmaz

 29. Aşıkları mihnet ister candın bizâr
  Aşıkları sıkıntı ister candan şikayetçi
 30. Ruze namaz tesbihleri Perverdigâr
  Oruç, namaz, tesbihleri Allah
 31. Tınmay küyer ta'atları Hak sen didâr
  Dinmeden yanar ibadetleri Hak sen cemal
 32. Yar istemey bendemen deb tursa bolmaz
  Yar istemeden kulunum deyip dursa olmaz

 33. Tarikatnı şevki, zevki küymek-yanmak
  Tarikatın şevki, zevki yakılmak yanmak
 34. Hakdın kaçgan nâcinslerdin kaçıb tanmak
  Hakk'dan kaçan soysuzlardan kaçıp uzaklaşmak
 35. Yüz ming türlük cefa tegse boyun sunmak
  Yüz bin türlü cefa değse boyun sunmak
 36. Boyun sunmay ışk dükanın kursa bolmaz
  Boyun sunmadan aşk pazarını kursa olmaz

 37. Nâdân kim deb sorsa aytıng bîhaberler
  Cahil kim deyip sorsa söyleyin habersizler
 38. Hakdın korkmay nâcinslerni sorab izler
  Hakk'dan korkmadan soysuzları sorup arar
 39. Ayet hadis beyan kılıng kattığ sözler
  Ayet-hadis beyan eyleyin kesin sözler
 40. Hemdem bolub nâdân birle tursa bolmas
  Hemdem olup cahil ile dursa olmaz

 41. Zinhar, zinhar kaçıb yürgil bolsa nâdân
  Sakın sakın kaçıp yürü olsa cahil
 42. Hakk yadını aytsa her kim oşal merdan
  Hakk'ın zikrini söylese her kim odur mert
 43. Cannı canğa peyvend kılsa oşal işan
  Canı cana bağlasa odur hoca
 44. Ursa sökse ol azizdin tansa bolmaz
  Vursa, çekiştirse o azizden kaçsa olmaz

 45. Teberrükdür ol azizdin uluş alıng
  Mübarektir o azizden pay alınız
 46. Yastanıban astanesin yolın sorıng
  Arayıp dergahının yolunu sürün
 47. Yol körsetse canu dilni berbad bering
  Yol gösterse can ve gönülü berbad verin
 48. Berbad bermey ışk yolığa kirse bolmaz
  Berbad vermeden aşk yoluna girse olmaz

 49. Aşıklarnı halk içinde sırrı pinhan
  Aşıkların halk içinde sırrı gizli
 50. Ahı serdi kökke yeter rengi hazan
  Ahı serdi göğe ulaşır solgun rengi
 51. Közi giryan bağrı biryan hane veyran
  Gözü yaşlı bağrı yanık evi viran
 52. Mundağ bolmay Hak yolını bilse bolmaz
  Böyle olmadan Hakk yolunu bilse olmaz

 53. Kul Hace Ahmed zahid bolma aşık bolgıl
  Kul Hoca Ahmed zahid olma aşık ol
 54. Bu yollarda bibak yürme sâdık bolgıl
  Bu yollarda yalnız yürüme sadık ol
 55. Leyli Mecnun Ferhad Şirin Vamık bolgıl
  Leyla-Mecnun, Ferhat-Şirin, Vamık ol
 56. Aşık bolmay Hak didârın körse bolmaz
  Aşık olmadan Hakk cemalin görse olmaz...

< Eyâ dostla... | Ma'rifetni... >