Ma'rifetni minberige minmegünçe

HİKMET-124

 1. Ma'rifetni minberige minmegünçe
  Marifetin minberine binmeyince
 2. Şeri'atnı işlerini bilse bolmaz
  Şeriatın işlerini bilse olmaz
 3. Şeri'atnı işlerini edâ kılmay
  Şeriatın işlerini tamam eylemeyince
 4. Tarikatnı meydanığa kirse bolmaz
  Tarikatın meydanına girse olmaz

 5. Tarikatde türlük edeb bilmegünce
  Tarikatda türlü adabı bilmeyince
 6. Nefsi birle muharebe kılmagunça
  Nefsi ile muharebe kılmayınca
 7. Işk yolıga özin lâyık etmegünçe
  Aşk yoluna özünü layık etmeyince
 8. Hakikatnı sırlarını bilse bolmaz
  Hakikatın sırlarını bilse olmaz

 9. Şeriatde murad oldur yolga kirmek
  Şeriatta maksat odur yola girmek
 10. Tarikatde murad oldur nefsdin keçmek
  Tarikatta maksat odur nefsden geçmek
 11. Hakikatde aziz cannı feda kılmak
  Hakikatta aziz canı feda eylemek
 12. Candın keçmey ışk şarabın içse bolmaz
  Candan geçmeden aşk şarabını içse olmaz

 13. Burya bolmay şeyhmen deban da'va kılgan
  Kamil olmadan "şeyhim"diye iddia eden
 14. Özi kılmay halklar ara va'zın aytgan
  Kendi yapmadan halk içinde vaaz edip söyleyen
 15. Sözi yalgan dünya üçün amel kılgan
  Sözü yalan dünya için amel işleyen
 16. Dünya koymay hâl ilmini bilse bolmaz
  Dünyayı bırakmayınca "Hal" ilmini bilse olmaz

 17. Erenler uşbu yolga kadem urdı
  Erenler bu yola adım attı
 18. Mücahede mungı birle amel kıldı
  Mücahede derdi ile amel eyledi
 19. Mükaşefe batın içre ma'lum boldı
  Mükaşefe batın içinde malum oldu
 20. Mundağ bolmay dergahığa yetse bolmaz
  Böyle olmayınca dergahına yetse olmaz

 21. Ne ameldür ermen teyu da'va kılmak
  Ne iştir erim diye iddia eylemek
 22. Seccadeni halklar arta turga salmak
  Seccadeyi halk içinde Tur'a koymak
 23. Özi bilmey, bu ma'naga nefsin urmak
  Kendisi bilmeden bu mânâya nefsini vurmak
 24. Gevvas bolmay dürr-gevherin alsa bolmaz
  Dalgıç olmadan inci-cevherini alsa olmaz

 25. Vahdaniyet kemesini sırrın bilmey
  Vahdaniyet gemisinin sırrını bilmeden
 26. Işk u esrar sözleridin haber almay
  Aşk-sırlar sözlerinden haber almadan
 27. Tecrid-tefrid işlerini edâ kılmay
  Tecrid-tefrid işlerini tamam eylemeden
 28. Ul tevhidni mevasıdın alsa bolmaz
  O tevhidin meyvesinden alsa olmaz

 29. Kul Hace Ahmed tecrid-tefrid ümid kılgıl
  Kul Hoca Ahmed tecrid-tefrid ümid eyle
 30. Mustafa'nı sözlerige amel kılgıl
  Mustafa’nın sözlerine amel eyle
 31. Tevbe deban tünler körüb zâr ingregil
  Tevbe diyerek geceleri görüp ağlayıp inle
 32. Zâr yığlamay didarını körse bolmaz
  Ağlayıp inlemeden cemalini görse olmaz...