@twitter-𝕏
Türk Bitig

Huş gayibdin yetüşti yahşı sözüm teberrük

< Köngil köz... | Kudret bir... >

HİKMET-18

 1. Huş gayibdin yetüşti yahşı sözüm teberrük
  Hoş gâipten yetişti, güzel sözüm teberrük;
 2. Aşık bolsang ey tâlib riyâzetde beling bük
  Aşık olsan ey tâlip, riyâzette belini bük.
 3. Tün keçeler uhlamay yaş ornığa kanıng tök
  Geceleri uyumayıp yaş yerine kanını dök;
 4. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük

 5. Arslan babam aydılar tâliblerde yok ihlâs
  Arslan Baba'm dediler; tâliplerde yok ihlas;
 6. Piring hâzır bolganda ne hacet Hızru İlyâs
  Pirin hazır olduğunda ne gerek Hızır-İlyas?
 7. Pirge kadem koyganda yâl aytma ğavsu’l-ğıyâs
  Pir'e adım attığında anmayın gavsur-gıyas;
 8. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük

 9. Talibmen dep ayturlar vallâh billâh nâ-insâf
  "Talibim" deyip söylerler, vallah, billah insafsız
 10. Nâ-mahremge bakarlar közleride yok insaf
  Nâmahreme bakarlar, gözlerinde yok insaf;
 11. Kişi mâlın yeyürler çün dilleri emes sâf
  Kişi malını yiyerler, çünkü gönülleri değil sâf
 12. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük

 13. Pir hizmetin kılduk dep tâlibmen dep yürerler
  "Pir hizmetini kıldık"deyip "tâlibim"deyip yürürler;
 14. Yiyip harâm harışnı kolbârığa urarlar
  Yiyip haram, mekruhu, torbalarına vururlar
 15. Közleride nemi yok halka içre kirerler
  Gözlerinde yaş yok, halka içine girerler
 16. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 17. Zâkirmen dep zar urar çıkmas köziden yaşı
  Zâkirim deyip ağlar, çıkmaz gözünden yaşı;
 18. Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başı
  Gönüllerinde gamı yok, her an ağrıya başı;
 19. Mekr ü hîle kılurlar malûm Hudâğa işi
  Oyun-hile kılarlar, mâlum Hüda ya işi;
 20. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 21. Tâlibmen dep ayturlar könglide yok zerre nur
  ‘Tâlibim’ deyip söylerler, gönlünde yok zerre nur;
 22. Çın tâlibni sorsangız içi, taşı gevher, dür
  Gerçek tâlibi sorarsanız, içi dışı gevher-inci
 23. Hakk'a ayan sırları yemişleri safa nur
  Hakk'a açık sırları, yedikleri safâ-nur
 24. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 25. Suretleri sufi-nakş kıyâmetdin korkmaslar
  Görünüşü sufiye benzer, kıyametten korkmazlar;
 26. Fısk u fücur hâsılı günâhlardın hürkmesler
  Günah ve haram hasılı, günahlardan ürkmezler
 27. Riya tesbih elkinde yığlap yaşın tökmesler
  Riya tesbihi elinde, ağlayıp yaşını dökmezler;
 28. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.

 29. Riyâ tesbih elkinde zünnâr yahşı bilsengiz
  Riya tesbihi elinde, zünnar iyi bilseniz;
 30. Hak rızâsı buturur ışk sevdasın kılsangız
  Hak rızası budur aşk derdini eyleseniz
 31. Işkın alıp mahşerde rüsvâ bolup tursangız
  Aşkını alıp mahşerde rezil olup dursanız;
 32. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 33. Işkka kadem koyğanlar Hak dîdârın körerler
  Aşka adım atanlar, Hakk cemalini görürler;
 34. Musâ-sıfat mahşerde Hak'dın seval sorarlar
  Musâ gibi mahşerde Hakk'tan sual sorurlar;
 35. Sermest bolup vaslıda Hû zikrini kurarlar
  Sarhoş olup vuslatında Hu zikrini kurarlar;
 36. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.

 37. İnşâallâh işitkenni Hakdın tilep alurmen
  İnşaallah işiteni Hakk'tan dileyip alırım
 38. Şeytân yolıdın alıp Hak yolığa salurmen
  Şeytan yolundan alıp Hakk yoluna salarım;
 39. Meded kılsa Mustafa günâhların tilermen
  Yardım etse Mustafa, günahlarını dilerim;
 40. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.

 41. Arslan babnı sorsangız peygamberge etibâr
  Arslan Babamı sorsanız, Peygamber'e saygılı
 42. Sahabeler uluğı hâs bende-i kirdikâr
  Sahabeler ulusu, Rabb'in seçkin kulu
 43. Yatkan yeri nâ-hemvâr bir kâze-i hârzâr
  Yattığı yeri perişan, bir diken kulübesi;
 44. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 45. Çârşenbe kün eşitip nâgah hazret bardılar
  Çarşamba günü işitip ansızın Hazret vardılar;
 46. Arslan bâbnıng üyige ol kün mihmân boldılar
  Arslan Bâb'ın evine o gün misafır oldular
 47. Yatkan yemi nâ-hemvâr körüp hayrân kaldılar
  Yattığı yeri perişan görüp hayran kaldılar;
 48. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 49. Ol Muhammed Mustafa turup duâ kıldılar
  O Muhammed Mustafa durup dua eylediler
 50. Melâyikler âmin dep elkin açıp turdılar
  Melekler âmin deyip elini açarak durdular
 51. Şundağ ümmet berding dep Hak şükrünü kıldılar
  "Şöyle ümmet verdin"deyip Hakk şükrünü eylediler
 52. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 53. Sahâbeler aydılar Arslan bâbdur atıngız
  Sahabeler dediler: Arslan Baba'dır adınız
 54. Arablarnı uluğı pâkizedür zâtıngız
  Arapların ulusu, tertemizdir zâtınız
 55. Terbiyet-i ten farz dedi farça salıp yattıngız
  Ten terbiyesi farz dedi, parça salıp yattınız;
 56. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.

 57. Ahir zaman ümmetleri nakş kılur üylerin
  Ahir zaman ümmetleri süslerler evlerini;
 58. Nefs hevâğa kıvanıp bozar her dem huyların
  Nefs hevaya sevinip bozar her an huylarını;
 59. Şân u şevketler birle ber-pâ kılur boyların
  Şan ve şefkatler ile dik tutar boylarını;
 60. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 61. Ahir zaman ümmetleri dünyâ fâni bilmesler
  Ahir zaman ümmetleri, dünya fâni, bilmezler;
 62. Ketkenlerni körüben andın ibret almaslar
  Gidenleri görerek ondan ibret almazlar;
 63. Erenlerni kılğanın körüb közge ilmesler
  Erenlerin yaptığını görüp göze iliştirmezler
 64. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 65. Yahşı yollardın azıp yaman yolğa avuşkan
  İyi yollardan sapıp kötü yola savuşan
 66. Şeytân-laîn pirim dep dâmeniğe yapuşkan
  Lânetli şeytan pirim deyip eteğine yapışan,
 67. Azâzilni pirim dep erte ahşam körüşken
  Şeytana pirim deyip sabah akşam görüşen;
 68. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 69. İmân islâmın alıp ölmeymen dep külüşken
  İman-İslâmını alıp, ölmem deyip gülüşen,
 70. Ölmeymen dep dünyâda Mevlâm birle uruşken
  Ölmem deyip dünyada Mevlâm ile vuruşan,
 71. Gafillik birle her dem ömrini ber-bâd bergen
  Gâfillik ile her an ömrünü boşa geçiren;
 72. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 73. Vaktı yetse azrâil emânetni ber degey
  Vakti gelse, Azrâil, "Emaneti ver!" diyecek;
 74. Şeytân-lain pirim dep cân bererde körüngey
  Lânetli şeytan, pirim diye, can verende görünecek,
 75. İmân islâmın alıp hâl-ı dilin sormagey
  İmanını dinini alıp gönül halini sormayacak;
 76. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 77. Tevbe kılsa tevbesin Mevlâm kabûl kılmagey
  Tevbe kılsa, tevbesini Mevlâm kabul kılmayacak
 78. Allah dese Hâcesi kolın tutup almagey
  Allah dese, Rabbi elini tutup almayacak
 79. Cürm û isyân girihin pirge barıp çeçmegey
  Cürüm ve isyan düğümünü pire varıp çözmeyecek
 80. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 81. Yetti yaşda Arslan Bâb Türkistanğa keldiler
  Yedi yaşta Arslan Baba Türkistan'a geldiler
 82. Başım koyup yığladım hâlim körüp küldiler
  Başımı koyup ağladım, halimi görüp güldüler
 83. Ming bir zikrin örgetip mihribânlığ kıldılar
  Binbir zikrini öğretip merhamet eylediler;
 84. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 85. Kelâm kıldım hurmâdın menge vahşet kıldılar
  Söz eyledim hurmadan bana hiddetlendiler
 86. Ey bi-edeb gödek, dep asâ alıp sürdiler
  "Ey edepsiz çocuk" deyip asa alıp kovdular
 87. Vahşetidin korkmadım menge bakıp turdılar
  Hiddetinden korkmadım, bana bakıp durdular
 88. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 89. Ağzıng açkıl ey gödek emânetin bereyim
  Ağzını aç ey çocuk, emanetini vereyim;
 90. Mezesini yutmadım aç ağzıngğa salayım
  Özünü yutmadım, aç ağzına koyayım
 91. Hak Resülnı buyruğın ümmet bolsam kılayım
  Hak Rasülün buyruğunu ümmet olsam, işleyeyim"
 92. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 93. Ağzım açtım saldılar hurmâ ıssı kıldı mest
  Ağzımı açtım, koydular, hurma kokusu eyledi mest;
 94. İkki âlemdin keçip va'llâh boldum Hak-perest
  İki dünyadan geçip vallah oldum Hakk-perest;
 95. Hâce mollâ yığıldı alıp yördi dest-be-dest
  Şeyh-molla toplandı, alıp yürüdüler el-ele
 96. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 97. Babam aydı "Ey balam teklif kılmadıng menge
  Babam dedi: Ey oğlum, zorluk vermedin bana
 98. Beşyüz yıldur kâmımda saklap erdim men senge"
  Beş yüz yıldır damakta saklar idim ben sana"
 99. Mezesini siz alıp tilfın berdingiz menge
  "Özünü siz alıp kabuğunu verdiniz bana ;
 100. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 101. Babam aydı "Ey balam kaşımda tur öleyim
  Babam dedi: "Ey yavrum, karşımda dur, öleyim;
 102. Cenâzemni okup köm, cân tasadduk kılayım
  Namazını kılıp göm, canı tasadduk eyleyeyim
 103. Meded kılsa Mustafa İlliyyin'ge kireyim"
  Yardım eylese Mustafa, İlliyyin Cennetine gireyim"
 104. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 105. Yığlap aydım "Ey baba yaş gödekmen bilmesmen
  Ağlayarak dedim: Ey Baba, genç çocuğum bilemem
 106. Gorungıznı kazsalar men köterip salalmasmen
  Kabrinizi kazsalar ben götürüp koyamam
 107. Hak Mustafa sünnetin gödekmen bilelmesmen"
  Hakk Mustafa sünnetini, çocuğum, bilemem;
 108. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 109. Babam aydı "Ey balam melâyikler yığılğay
  Babam dedi: Ey yavrum, melekler toplanacak
 110. Cebrâil imâm bolup özgeler tâbi bolğay;
  Cebrâil imam olup, diğerleri tâbi olacak;
 111. Mikâilu İsrâfil köterip gorga koyğay"
  Mikâil ve İsrâfil kaldırıp kabre koyacak;
 112. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.

 113. Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdanlarğa aytmağıl
  Kul Hoca Ahmed, sözünü cahillere söyleme
 114. Sözni aytıp nâdanğâ pûçek pulğa satmağıl
  Söz söyleyip, cahile, değersiz pula satma
 115. Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmağıl
  Açlıktan ölsen bile, nâmerdden asla minnet çekme
 116. Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük
  Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.


< Köngil köz... | Kudret bir... >