@twitter-𝕏
Türk Bitig

Allah yâdın aytur kullar ma'nâ birle

< Işk da'vas... | Eyâ dostla... >

HİKMET-127

 1. Allah yâdın aytur kullar ma'nâ birle
  Allah yâdını söyler kullar mâna ile;
 2. Bî-manâga hergiz kulak salmaz bolur
  Mânasıza aslâ kulak salmaz olur.
 3. Allah degen âşık kullar dâim-müdâm
  Allah diyen âşık kullar daima-devamlı
 4. Hak yâdıdın zerre gâfil bolmaz bolur
  Hakk yâdından zerre gâfil olmaz olur.

 5. Hakk yâdıdın zerre gafil bolmağanlar
  Hakk yâdından zerre gâfil olmayanlar,
 6. Yatsa kopsa Hak zikrini koymağanlar
  Yatsa, kalksa, Hakk zikrini bırakmayanlar,
 7. Vallâh-billâh dünyâ harâm almağanlar
  Vallah, billah dünya haram, almayanlar,
 8. Gor içinde ol kul hergiz ölmez bolur
  Kabir içinde o kul asla ölmez olur.

 9. Ma'rifetning bostanıda cânıng bergen
  Mârifetin bostanında canını veren,
 10. Muhabbetning meydânıda baş oynağan
  Muhabbetin meydanında baş oynayan,
 11. Hakikatnıng deryâsıdın gevher alğan
  Hakikatin denizinden cevher alan
 12. Gevvâs yanglığ ol deryâdın çıkmaz bolur
  Dalgıç gibi o denizden çıkmaz olur.

 13. Erenleri ol deryâğa çomdı battı
  Erenleri o denize daldı, battı;
 14. Keçe kündüz tınmay bir dem yâdın ayttı
  Gece gündüz dinmeden bir an, zikrini söyledi
 15. Ölmes burun cân aççığın zehrin tattı
  Ölmeden önce can acısının, zehrini tattı;
 16. Ahiret esbâbını salmaz bolur
  Ahiret hazırlıklarını koymaz olur.

 17. Gâfil bolmas Hak yâdıdın tünler tamâm
  Gâfil olmaz Hakk yâdından geceleri tamam;
 18. Lokma helâl taleb kılur yemes harâm
  Helâl lokma talep eyler, yemez haram;
 19. Dervîş kerek uşbu sıfat birle müdâm
  Derviş gerek işbu sıfat ile daima
 20. Kul boluban kulluğıdın tanmaz bolur
  Kul olarak kulluğundan caymaz olur.

 21. Kul boluban kulluk kılur Hâcesiğe
  Kul olarak kulluk eyler Rabb’ine
 22. Tenin cânın ayamas ol Mevlâsığa
  Tenini, canını esirgemez o Mevlâ'sına;
 23. Sâbir bolup ümit tutar va'desiğe
  Sabreder olup umut tutar vaadine
 24. Cefâsıdın çın âşıklar kaytmaz bolur
  Cefasından gerçek âşıklar dönmez olur.

 25. Cefâ çekmey âşık bolmas tıngla ğafil
  Cefa çekmeden âşık olmaz, dinle gâfil
 26. Cefâ çekip sâbir bolğıl bolma câhil
  Cefa çekip sabreder ol, olma cahil;
 27. Rızâ bolup kulluk kılğan bolur âkil
  Râzı olup kulluk eyleyen olur akıllı
 28. Câhil âdem birbiridin yanmaz bolur
  Cahil insan birbirinden ayrılmaz olur.

 29. Kulmen teyü Hak emrini kılmağanlar
  Kulum diye Hakk emrini kılmayanlar
 30. Kudretini körüp ibret almağanlar
  Kudretini görüp ibret almayanlar,
 31. İmân İslam ahkâmların bilmegenler
  İman-İslam kurallarını bilmeyenler
 32. Uluğ künde kızıl yüzlüg bolmaz bolur
  Ulu günde kızıl yüzlü olmaz olur.

 33. Hak yolını şevki köptür bilgenlerge
  Hak yolunun şevki çoktur bilenlere;
 34. Korkunç birle yetkil oşal ölgenlerge
  Korku ile ulaş o ölenlere;
 35. Asân körinür yolnı müdâm yürgenlerge
  Kolay görünür yolu daima yürüyenlere;
 36. Mundağ kullar gor azâbın bilmez bolur
  Böyle kullar kabir azabını bilmez olur.

 37. Kul Hâce Ahmed Allah degil yaşıng akkay
  Kul Hoca Ahmed, Allah de, yaşın aka
 38. Ötken arif himmet kılıp kolung tutkay
  Giden ârif himmet eyleyip elini tuta
 39. Rahmı kelse Rahim Mevlâm rahim kılğay
  Rahmeti gelse, Rahim Mevlâ'm rahmet eyleye
 40. Hâce kulın hergiz zâyi koymaz bolur
  Allah kulunu aslâ kayıpta koymaz olur...

< Işk da'vas... | Eyâ dostla... >