Işk da'vasın kılğan aşık giryan bolur

HİKMET-126

 1. Işk da'vasın kılğan aşık giryan bolur
  Aşk davasını güden aşık giryan olur
 2. Bu dünyanı gurbetidin ölse bolmaz
  Bu dünyanın gurbetinden ölse olmaz
 3. Huşı ketib bağrı anı biryan bolur
  Şuurunu kaybedip onun bağrı yanık olur
 4. Haya ketib perdesini türse bolmaz
  Haya gidip perdesini dürse olmaz

 5. Bu dünyanı işretidin keçgen kişi
  Bu dünyanın eğlencesinden geçen kişi
 6. Bihud yürer tınmay akar közdin yaşı
  Başıboş yürür dinmeden akar gözden yaşı
 7. Vale bolub hayran yürer yaz u kışı
  Aşık olup şaşkın yürür yaz ve kışı
 8. Vahşi yanglığ eldin çıkar yürse bolmaz
  Vahşi gibi elden çıkar yürüse olmaz

 9. Keçe kündüz közde yaşın jale kılgan
  Gece-gündüz gözde yaşı pınar eyleyen
 10. Feryad urub seherlerde vale bolgan
  Feryad edip seherlerde aşık olan
 11. Köksin teşib çarzarb urub nale kılgan
  Bağrını deşip dört dövünüp feryad eden
 12. Mundağ emi dergahıdın ketse bolmaz
  Böylesi erin dergahından gitse olmaz

 13. Keçe turub yürmey tınmay yığlaganlar
  Gece kalkıp yürümeden, durmadan ağlayanlar
 14. Işk otığa yürek bağrın dağlaganlar
  Aşk ateşine yürek-bağrını dağlayanlar
 15. Resva bolub sırdın ma'na anglaganlar
  Rüsva olup sırdan manâ anlayanlar
 16. Halk içide resva bolub yürse bolmaz
  Halk içinde rüsva olup yürüse olmaz

 17. Allah yadın aytıb yürüb zâri kılgan
  Allah zikrini deyip yürüyerek ağlayan
 18. Közde yaşın akkuzuban cari kılgan
  Gözden yaşını akıtarak devam eden
 19. Sersan bolub kıbab birle yürüş kılgan
  Sersem olup tanla beraber yürüyen
 20. Andağ erdin cüda bolub yürse bolmaz
  Öyle erden ayrı olup yürüse olmaz

 21. Aşıklarday daim müdam Haknı izler
  Aşıklar her zaman devamlı, Allah'ı arar
 22. Zahir yüzüb batınıda arşnı közler
  Zahiri bırakıp batında arşı gözler
 23. Taliblerge ayet-hadis sözin sözler
  Taliplere ayet-hadis sözlerini söyler
 24. Sır sözini nâdânlarga aytsa bolmas
  Sır sözünü cahillere söylese olmaz

 25. Kayda barsa ışk dükanın anda kurdı
  Nereye gitse aşk pazarını orada kurdu
 26. Leyli Mecnun bu dünyanı devrin sürdi
  Leyla-Mecnun bu dünyanın devrini sürdü
 27. Şeyh Mansur "Ene'l-Hakk" deb gavğa kıldı
  Şeyh Mansur "Ene’l-Hakk" deyip kavga eyledi
 28. Vefa kılgan erenlerdin yansa bolmaz
  Vefa eyleyen erenlerden yansa olmaz

 29. Sırdın ma'na tuymaganlar biganedür
  Sırdan anlam duymayanlar yabancıdır
 30. Ul aşıklar mekanları veyranedür
  O aşıklar mekanı viranedir
 31. Kayda barsa hemhanesi cananedür
  Nereye gitse evdeşi sevgilidir
 32. Tünler kobmay aşıkman deb yürse bolmaz
  Geceleri kalkmayıp aşığım deyip yürüse olmaz

 33. Gevvas bolmay gevher üçün derya çommaz
  Dalgıç olmadan mücevher için denize dalınmaz
 34. Candan keçmey çommağunça hergiz almaz
  Candan geçmeden, dalmadıkça asla alınmaz
 35. Bir katreğa kani bolmay ul dür bolmaz
  Bir damlaya kanaat etmeden o inci olmaz
 36. Kani bolmay şevk şarabın içse bolmaz
  Kanaat etmeden şevk şarabını içse olmaz

 37. Kul Hace Ahmed lahed ara makam tutmay
  Kul Hoca Ahmed kabir içinde makam tutmayınca
 38. Fenafillah makamıdın yelib ötmey
  "Fenâfillah" makamından aşıp geçmeyince
 39. Pir-i muğan katresidin cur'a yutmay
  Pir-i kamilin damlasından yudum yutmadan
 40. "Limaallah" makamığa yetse bolmas
  "Li me Allah"makamına erse olmaz...