Muhabbetsiz halâyıkdın her kim kaçsa

HİKMET-133

 1. Muhabbetsiz halâyıkdın her kim kaçsa
  Muhabbetsiz kişilerden her kim kaçsa,
 2. Ariflerni suhbetide cevlân kılur
  Ariflerin sohbetinde dolaşır
 3. Ortap köyüp ışk yoluda yaşın saçsa
  Yanıp yakılıp aşk yolunda yaşını saçsa
 4. Sübhân İgem arş üstide mihmân kılur
  Sübhan Melik'im Arş üstünde konuk eyler.

 5. Bendem degey küygenlerni süyüp Allah
  Kulum diyerek yananları sevip Allah,
 6. Hak körsetkey dîdârını Vallâh billâh
  Hakk gösterecek cemalini Vallah-Billah.
 7. Kayda barsa tesbihleri Şey'en li'llâh
  Nerede gitse, tesbihleri "Şey’en Li’llah"
 8. Her ne tapsa Hak yolında ihsân kılur
  Her ne bulsa, Hakk yolunda ihsan eyler.

 9. Zâkir bolup zikrin aytsa kelgey nidâ
  Zâkir olup zikrini dese, gelecek nida;
 10. Şeytan-la’in yetmiş ferseng bolğay cüdâ
  Lânetli şeytan yetmiş fersah olsun ayrı
 11. Derdi bolsa Hak derdige bergey devâ
  Derdi olsa, Hakk derdine verecek deva;
 12. Andağ kulnı özi izlep cânan kılur
  Öyle kulu kendisi arayıp canan eyler.

 13. Tün seherler Hak uyğatıp kan yığlatar
  Geceleri seherlerde Hakk uyandırıp kan ağlatır
 14. Bidâr kılıp öz ışkığa bel bağlatar
  Uykusuz eyleyip kendi aşkına bel bağlatır
 15. Devâsı yok derdni berip zâr ingreter
  Devası yok derdi verip ağlatıp inletir;
 16. Munda yığlap anda barsa sultan kılur
  Burada ağlayıp orada gitse, sultan eyler.

 17. Hakk'a âşık bolğan kullar dâim bidâr
  Hakk'a âşık olan kullar daima uykusuz
 18. Rızvan emes maksûdları berür didar
  Cennet değil arzuları, verir cemal
 19. Ehl ü ayâl hânumândın bolur bizâr
  Çoluk-çocuk, ev-barktan olur şikayetçi;
 20. İsmâil dek aziz cânın kurbân kılur
  İsmâil gibi aziz canını kurban eyler.

 21. Şeyhmen teyü baş kötergen Hakka rakib
  Şeyhim diye baş kaldıran Hakk’a rakip;
 22. Menlik kılıp sübhânığa bolmaz habib
  Benlik eyleyip Sübhan'ına olmaz sevgili
 23. Bidâr bolup derdsizlerge bolgan tabib
  Uykusuz olup derdsizlere olan tabip;
 24. Bu dünyanı mü'minlerge zindan kılur
  Bu dünyayı müminlere zindan eyler.

 25. Ey mü'minler tâat kılıp tayanmanglar
  Ey mü'minler, ibadet eyleyip dayanmayın;
 26. Emânetdür aziz cânğa inanmanglar
  Emanettir, aziz cana inanmayın;
 27. Harâm harış yapmış malğa inanmanglar
  Haram-mekruh yığmış mala inanmayın
 28. Mâllarını karış atlığ yılan kılur
  Mallarını "karış" adlı yılan eyler.

 29. Bu dünyâğa binâ koyğan Kârun kanı
  Bu dünyaya bina koyan Karun hani,
 30. Dava kılğan Firavn birle Hâmân kanı
  Dâva eyleyen Fir'avn ile Hâmân hani,
 31. Vâmık Azrâ, Feryâd Şirin Mecnûn kanı
  Vâmık-Azra, Ferhad-Şirin, Mecnun hani;
 32. Kahr eylese bir lahzada yeksân kılur
  Kahreylese, bir lahzada yerlebir eyler.

 33. Hiç bilding mi âdem ölmey kalğanını
  Hiç bildin mi insanoğlunun ölmeyip kaldığını,
 34. Bu dünyânı vefâsını bilgenini
  Bu dünyanın vefasını bildiğini,
 35. Dünyâ-taleb bûy-ı Hudâ alğanını
  Dünya isteklisinin Hakk kokusunu aldığını
 36. Allah deseng köz yaşıngnı bârân kılur
  Allah desen, göz yaşını yağmur eyler.

 37. Işk derdige deva sorgan hazır tilbe
  Aşk derdine deva soran hazır tilbe
 38. Zahirde yok batın içre kılur cilve
  Zâhirde yok batın içinde eyler cilve
 39. Mazı sarıng barıng içre kılur ğalbe
  Mazı sarın hepsinin içinde eyler galip
 40. Işk derdige deva kılsa Rahman kılur
  Aşk derdine deva eylese Rahman eyler

 41. Kimni körseng bu yollarda yalğan âşık
  Kimi görsen, bu yollarda sahte âşık;
 42. Zâhir sûfi batın içre ermez sâdık
  Zâhir sufi, batın içinde değil sâdık;
 43. Anıng üçün ma'şûkığa bolmaz lâyık
  Onun için sevdiğine olmaz lâyık
 44. Yalğançını rûz-ı mahşer sersân kılur
  Yalancıyı mahşer günü şaşkın eyler.

 45. Ten sözlemez cân sözleme imân sözler
  Ten söylemez, can söylemez, iman söyler
 46. Cândın keçken çın âşıklar Haknı közler
  Candan geçen gerçek âşıklar Hakk'ı gözler;
 47. Ariflerge hizmet kılıp yolın tüzler
  Ariflere hizmet eyleyip yolunu düzler
 48. Ol âşıknı halâyıkka sultân kılur
  O âşıkı ahaliye sultan eyler.

 49. Aşık bolsang keçe kündüz ışk istegil
  Aşık olsan, gece gündüz aşk iste
 50. Tâ'at kılğıl keçe kobup hiç yatmagıl
  İbadet eyle, gece kalkıp hiç yatma
 51. Akil bolsang nâdânlarğa sır aytmagıl
  Akıllı olsan, cahillere sır söyleme
 52. Çın dervişler tâatların pinhân kılur
  Gerçek dervişler ibadetlerini gizli eyler.

 53. Derviş bolsang tâat kılğıl kılma riyâ
  Derviş olsan, ibadet eyle, eyleme riya;
 54. Her guşede tâat kılğıl Tengrim güvâh
  Her köşede ibadet eyle Tanrı’m tanık
 55. Yalğan derviş kayda barsa zevk ü da'vâ
  Sahte derviş nereye gitse, zevk ve dâva;
 56. Adil pâdşah tâatların isyân kılur
  Adil padişah ibadetlerini isyan eyler.

 57. Vây oşandağ dervişlerdin penâh bergil
  Vay, o türlü dervişlerden kurtuluş ver
 58. Ol nâdânğa ülfet kılmay cânım algil
  O cahile ülfet eylemeyip, canımı al
 59. Eyâ mahbûb yolda kaldım yolğa salgıl
  Ey sevgili, yolda kaldım, yola koy
 60. Tevbelikni Hâcem câyın bostan kılur
  Tevbe edenin Rabbim yerini bostan eyler.

 61. Dervişmen dep tâat kılur halk içinde
  Dervişim deyip ibadet eyler halk içinde;
 62. Riyâ kılıp yügrüp yürer anda munda
  Riya eyleyip dolaşıp yürür orada burada;
 63. Allah üçün tâat kılğan derviş kanda
  Allah için ibadet eyleyen derviş nerede?
 64. Çın dervişler tağ u çölni mekân kılur
  Gerçek dervişler dağ ve ovayı mekân eyler.

 65. Aşık bolsang ışk yolıda fenâ bolğıl
  Aşık olsan, aşk yolunda yok ol
 66. Didâr izlep hasretide eda bolğıl
  Cemal arayıp hasretinde tamam ol
 67. Merhem bolup çın derdlikke devâ bolğıl
  Merhem olup gerçek dertliye deva ol
 68. Hulk-ı huşnı cân alurda âsân kılur
  Güzel huyluyu can alırken kolay eyler.

 69. Aşıkları Hakk'a bakıp na'ra tartar
  Aşıkları Hakk’a bakıp nâra atar
 70. Muhabbetni deryasığa çomup batar
  Muhabbetin denizine dalıp batar;
 71. Gevher alıp ma'şûkığa zârın aytar
  Cevher alıp sevdiğine derdini söyler
 72. Katre yaşı yerge tamsa ummân kılur
  Damla yaşı yere damlasa, umman eyler.

 73. Aşıklarğa berdi ışkın küydürgeli
  Aşıklara verdi aşkını yandırmağa
 74. Züleyha dek kaddin dütâ kıldurgalı
  Züleyha gibi vücudunu iki büklüm eylemeğe
 75. Riyazette reng-i rûyın soldurgalı
  Riyâzette yüzünün rengini soldurmağa
 76. Çın âşıknı reng-i rûyın saman kılur
  Gerçek âşıkın yüzünün rengini saman eyler.

 77. Aşıkları Hakk kahrıdın korkup titrer
  Aşıkları Hakk kahrından korkup titrer;
 78. Yer ü kökde melâyikler yığlab turar
  Yer ve gökte melekler ağlayıp durur;
 79. Gâhi kızıl gâhi sarığ bolup turar
  Bâzen kızıl, bâzen sarı olup durup
 80. Nâle kılıp yer ü kökni lerzân kılur
  Feryad eyleyip yer ve göğü lerzan eyler.

 81. Aşıklarnı has maşukı seherhezler
  Aşıkların gerçek sevgilisi seherde bekler
 82. Nida kılgay "ya abdi" dep batın közler
  Nida eyleyince "ya kulum" deyip batın gözler
 83. Işk şiddeti tuğyan kılsa derdi zarlar
  Aşk şiddeti coşsa derd-i zârlar
 84. Kaydasan dep yürek bağrın biryan kılur
  Nerdesin deyip yürek-bağrını biryan eyler

 85. Kaydasan dep kaydasan dep âşık aytar
  Nerdesin?" deyip, nerdesin?" deyip âşık söyler;
 86. Aşıklarda had ne bolğay ma'şuk aytar
  Aşıklarda had ne ola, mâşuk söyler;
 87. Ağzı aytmas tili aytmas dili aytar
  Ağzı demez, dili demez, gönlü söyler;
 88. Üç yüz altmış tamurları lerzân kılur
  Üçyüz altmış damarları lerzan eyler

 89. Aşıklarnı kıyamet küni hâlin sorgay
  Aşıkların kıyamet günü halini soracak
 90. Çın âşıknı kögsin yarıp dâğın körgey
  Gerçek âşıkın göğsünü yarıp dâğını görecek
 91. Pâk ağzıdın kefki akıp yügrüp körgey
  Temiz ağzından köpüğü akıp yürüyüp görecek
 92. Kimge berse pâk ışkını hayrân kılur
  Kime verse temiz aşkını, hayran eyler

 93. Aşıklarnı talebleri câm-ı şarâb
  Aşıkların istekleri şarap kadehi
 94. Maşukığa yetmek üçün bağrı kebâb
  Sevgilisine ermek için bağrı kebap;
 95. Ruhlarını ğızâsıdur çeng ü rebâb
  Ruhlarının gıdasıdır çeng ve rebap;
 96. Ahı çıksa yetti iklim veyran kılur
  Ahı çıksa, yedi iklimi viran eyler.

 97. Kudret birle her ne kılsa erklig özi
  Kudret ile her ne eylese, Kadir özü;
 98. Kudretidin ma'lûm turur kış u yazı
  Kudretinden mâlumdur kış ve yazı;
 99. Ey na-insâf Allah bile kılma bâzi
  Ey insafsız, Allah ile eyleme iddia
 100. Kahhâr İgem cânlığlarnı bi-can kılur
  Kahhar Melik’im canlıları cansız eyler.

 101. Yığlamaknı her âdemge bergen kanı
  Ağlamayı her insana veren hani;
 102. Yığlamaklığ âsân emes bağrı kanı
  Ağlamaklık kolay değil, bağrı hani
 103. Köz yaşıngnı riyâ kılma Haknı tanı
  Göz yaşını riya eyleme, Hakk’ı tanı
 104. Hak te'alâ süygenlerni giryân kılur
  Hakk Teâlâ sevdiklerini giryan eyler.

 105. Kul Hâce Ahmed bendemen dep urmagil lâf
  Kul Hoca Ahmed, kulum deyip vurma lâf;
 106. Riyâ birle kılğan tâat barça gezâf
  Riya ile eylediğin ibadetin hepsi boş;
 107. Şeriatda tarikatda kârıng hilâf
  Şeriatte, tarikatte kazancın şüpheli;
 108. Ahiretde kezzâblarnı üryân kılur
  Ahirette yalancıları üryan eyler...