Her kim kılsa tarikatnı da'vâsını

HİKMET-76

 1. Her kim kılsa tarikatnı da'vâsını
  Her kim eylese tarikatın davasını
 2. Evvel kadem şeriatga koymak kerek
  İlk adımı şeriata koymak gerek
 3. Şeriatnıng işlerini edâ kılıb
  Şeriatın işlerini tamam eyleyip
 4. Andın songra bu da'vânı kılmak kerek
  Ondan sonra bu davayı kılmak gerek

 5. Şeriatsız dem urmaslar tarikatda
  Şeriatsız söz etmezler tarikatta
 6. Tarikatsız dem urmaslar hakikatda
  Tarikatsız söz etmezler hakikatta
 7. Uşbu yollar yeri bilinür şeriatda
  İş bu yolların yeri bilinir şeriatta
 8. Cümlesini şeriatdın sormak kerek
  Hepsini şeriattan sormak gerek

 9. Andın songra bir er kerek iradetliğ
  Ondan sonra bir er gerek iradeli
 10. Bolmış bolsa ol bir erdin icazetliğ
  Olmuş olsa o bir erden icazetli
 11. Şeriatda rast muvafık kerametliğ
  Şeriatte doğru uygun keramedi
 12. Oşal erning etegini tutmak kerek
  Öyle erin eteğinden yapışmak gerek

 13. Kim bilmeyin bu yollarnı şeyhmen dese
  Kim bilmeden bu yolları Şeyhim dese
 14. Kerametdin vilayetge haber berse
  Kerametten veliliğe haber verse
 15. Batıl erür eger ruhül-emin erse
  Batıldır eğer ruhü'l-emin bile ise
 16. Özin andağ batıllardın saçmak kerek
  Özünü öyle batıllardan korumak gerek

 17. İradetsiz icâzetsiz mürşid bolmas
  İradesiz, icazetsiz mürşid olmaz
 18. Tarikatnıng yollarını hergiz bilmes
  Tarikatın yollarını asla bilmez
 19. Mübtedidür iradetge layık ermes
  Müptedidir iradeye layık değil
 20. Andağlardın yırağ-yırağ kaçmak kerek
  Böylelerinden bucak bucak kaçmak gerek

 21. İrâdetni bergil ehl-i icazetge
  İradeyi ver icazet ehline
 22. Kâim bolgıl tüni ü küni riyazetge
  Kaim ol gece-gündüz riyazete
 23. Sanab anı kulluğunu ibadetge
  Sayıp onun kulluğunu ibadete
 24. Kulluğıda belni bağlab turmak kerek
  Kulluğunda beli bağlayıp durmak gerek

 25. Andın songra mücahede tonın kiyib
  Ondan sonra mücahede elbisesini giyip
 26. Riyazetni botasıda erib akıb
  Riyazetin potasında eriyip akıp
 27. Menmenlikdin ötüb özini sâf kılıb
  Ben-benlikten geçip özünü saf kılıp
 28. İzzet rahatın satıb hârlık almak gerek
  İzzet rahatını satıp horlanmayı almak gerek

 29. Uşbu turur erenlerni kılğanları
  İşte budur erenlerin yaptıkları
 30. Taliblerge bilsün deban ayğanları
  Taliplere bilsin diyerek söyledikleri
 31. Rastdur bu söz bilgil yoktur yalğanları
  Doğrudur bu söz bilesin yoktur yalanları
 32. Can kulağı birle munı bilmek kerek
  Can kulağı ile bunu bilmek gerek

 33. Sıdkı birle her kim kabul kılsa munı
  Sadakat ile her kim kabul eylese bunu
 34. İ'tikadı birle bolsa tünü küni
  İtikadı ile olsa gece-gündüz
 35. Yadı birle meşğul bolsa yeldâ tüni
  Zikri ile meşgul olsa uzun geceleri
 36. Erenlerdin himmet yarı kılmak kerek
  Erenlerden himmet yarı eylemek gerek

 37. İradetsiz uşbu yolğa kirmediler
  İradesiz bu yola girmediler
 38. İnâbetsiz yolğa kadem koymadılar
  İnabesiz yola adım koymadılar
 39. İcâzetsiz yarım nefes urmadılar
  İcazetsiz yarım nefes almadılar
 40. Mürid bolğan bu sıfatlığ bolmak kerek
  Mürid olan bu sıfatlı olmak gerek

 41. Her kim kirse uşbu yolğa belin bağlab
  Her kim girse bu yola belini bağlayıp
 42. Kul Hace Ahmed kerek özni hadim eyleb
  Kul Hoca Ahmed gerek özünü kul eyleyip
 43. Niyetini Hüdayığa dürüst eyleb
  Niyetini Allah'ına dürüst eyleyip
 44. Teveccühni azizlerge kılmak kerek
  Teveccühü azizlere eylemek gerek