Işk sırrını beyân kılsam âşıklarğa

HİKMET-86

 1. Işk sırrını beyân kılsam âşıklarğa
  Aşk sırrını beyan eylesem âşıklara,
 2. Tâkat kılmay başın alıp keter dostlar
  Tâkat eylemeyip, başını alıp gider dostlar.
 3. Tağ u taşga başın urup bi-hud bolup
  Dağa, taşa başını vurup, şuursuz olup
 4. Ehl ü ayâl hânumândın öter dostlar
  Çoluk-çocuk, ev-barktan geçer dostlar.

 5. Işk şiddeti başga tüşse âşık neyler
  Aşk şiddeti başa düşse, âşık neyler;
 6. Bigâneler taşlar atıp anga küler
  Yabancılar taşlar atıp ona güler
 7. Divâne dep başın yarıp kanğa bular
  Divane deyip başını yarıp kana bular
 8. Şâkir bolup hamd u senâ aytar dostlar
  Şükreder olup hamd ve senâ söyler dostlar.

 9. Işksızlarnı hem cânı yok hem imânı
  Aşksızların hem canı yok, hem imanı;
 10. Resûlullâh sözin aydım manâ kanı
  Rasulullah sözünü dedim, mânâ hani
 11. Neçe aytsam eşitküvçi bilgen kanı
  Nice desem, işitici, bilen hani?
 12. Bi-haberge aytsam könglü katar dostlar
  Habersize desem, gönlü katılaşır dostlar.

 13. Işk gevheri tübsiz deryâ içre pinhân
  Aşk cevheri dipsiz deniz içinde gizli
 14. Cândın keçip gevher alğan boldı cânân
  Candan geçip cevher alan oldu sevgili
 15. Bul-hevesler âşıkmen dep yolda kalğan
  Heveskarlar âşıkım deyip, yolda kalan;
 16. Dinlerini pûçek pulğa satar dostlar
  Dinlerini değersiz pula satar dostlar.

 17. Otka köydüm cândın toydum hayrân boldum
  Ateşe yandım, candan doydum, hayran oldum,
 18. Bu neçük ot küymey yanmay biryân oldum
  Bu nasıl ateş, tutuşup yanmadan biryan oldum;
 19. Muhabbetni atın işitip giryân boldum
  Muhabbetin adını duyup gözü yaşlı oldum;
 20. Közi giryân murâdığa yeter dostlar
  Gözü yaşlı olan muradına yeter dostlar.

 21. Zâr yığlaban zâr ingregil rahmı kelsün
  Çok ağlayıp, çok inle ki rahmeti gelsin;
 22. Yol adaşsang rahmı kelip yolğa salsun
  Yol şaşırsan, rahmeti gelip yola koysun
 23. Amin dengler pir-i muğan kolung alsun
  Amin deyiniz pir-i kamil elini alsın
 24. Hizmet kılğan murâdığa yeter dostlar
  Hizmet eyleyen muradına yeter dostlar.

 25. Zamâne hem âhir boldı hoyung ketti
  Hem zaman âhir oldu, hoyun gitti;
 26. Resûlu'llâh vadeleri yavuk yetti
  Rasulullah'ın vadeleri yakın yetti
 27. Hâs kulları yahşı sözge kulak tuttı
  Seçkin kulları iyi söze kulak tuttu;
 28. Yaman kullar kündin künge better dostlar
  Kötü kullar günden güne beter dostlar.

 29. "Küllü yevmin beterün" dedi Hak Mustafa
  "Küllü yevmin beterün" dedi Hakk Mustafa;
 30. Ümmet bolsang kulak salğıl ehl-i vefâ
  Ümmet olsan, kulak verin, vefalılar
 31. Yahşılarnı ecrin berür, bedge cezâ
  İyilerin ecrini verir, kötüye ceza
 32. Kıyâmet kün cezâların tartar dostlar
  Kıyamet günü cezalarını çeker dostlar.

 33. Fâsık, fâcir hevâ kılıp yerni basmas
  Fâsık, fâcir günaha girip yeri basmaz
 34. Rûze namâz kazâ kılıp misvâk asmas
  Oruç-namaz kazâ eyleyip misvâk asmaz;
 35. Resûlullâh sünnetlerin közge ilmes
  Resulullah sünnetlerini göze iliştirmez
 36. Günâhları kündin künge artar dostlar
  Günahları günden güne artar dostlar.

 37. Dünyâdarlar mâlın körüp hevâ kılur
  Dünyacılar malını görüp heves eyler
 38. Menmenlikdin ol davâ-yı Hudâ kılur
  Ben-benlikden o Tanrılık iddiası eyler
 39. Öler vaktda imânıdın cûdâ kılur
  Ölür vakitte imanından ayrı eyler
 40. Cân bererde hasret birle keter dostlar
  Can verirken hasret ile gider dostlar.

 41. Kamuğ dünya yıkkanlarnı vallâh kördüm
  Bütün dünyayı yığanları vallahi gördüm;
 42. Öler vaktda kalaysen dep hâlin sordum
  Öleceği vakitte, "Nasılsın" deyip halini sordum;
 43. Şeytân aytdı imânığa çengel urdum
  Şeytan dedi: "İmanına çengel vurdum. "
 44. Cân çıkarda yığlay yığlay keter dostlar
  Can çıkarken ağlaya ağlaya gider dostlar.

 45. Kul Hâce Ahmed âşık bolsang cânıng küysün
  Kul Hoca Ahmed, âşık olsan, canın yansın;
 46. Sıdkıng birle Allah degil Tengri bilsün
  Sıdkın ile Allah de ki Tanrı bilsin;
 47. Duâ kılğıl mü'min kullar dünyâ koysun
  Dua eyle mü'min kullar dünyayı bıraksın;
 48. Dünyâ koyğân âhiretka yeter dostlar
  Dünyayı bırakan âhirete yeter dostlar.