Muhammedni biling zâtı arabdur

HİKMET-36

 1. Muhammedni biling zâtı arabdur
  Muhammed'in bilin zatı Arabtır
 2. Tarîkatnı yolı külli edebdür
  Tarikatın yolu bütün edeptir.

 3. Hakîkat bilmegen âdem emesdür
  Hakikat bilmeyen insan değildir
 4. Bilingsiz hiç nimege ohşamasdur
  Biliniz hiçbir şeye benzemezdir.

 5. Biling bîçün erür hem biçugune
  Bilin bi-çün olur hem bi-çigüne;
 6. Va bi- şübhe erür hem bînemüne
  Va bi-şübhe olur hem bi-nemune

 7. Kahrlansa kılur yer birle yeksân
  Kahırlansa, eyler yer ile yeksan;
 8. Boladur zelzele yer birle âsmân
  Olmakta zelzele yer ile gökler.

 9. Rahim kılsa bilingiz rahmeti bar
  Rahmet eylese, biliniz, rahmeti var;
 10. Berür bolsa tügenmes ni'meti bar ·
  Verir olsa, tükenmez nimeti var.

 11. Muhammedni sıfat kılsam kemîne
  Muhammed'i tarif eylesem kemine,
 12. Anasını atı bilgil Amine
  Anasının adı bil Amine:

 13. Atası atı Abdullâh ikendür
  Babasının adı Abdullah'tır
 14. Anadın toğmayın ölgen ikendür
  Anadan doğmadan ölmüştür.

 15. Muhammed'ni babası saklağandur
  Muhammed'i dedesi korumuştur
 16. Yalangaç açlarnı yoklagandur
  Çıplak açları yoklayandır.

 17. Babasın bilingiz Abdulmuttalib
  Dedesi biliniz Abdulmuttalib;
 18. Köngülde saklagaysız yahşı bilip
  Gönülde saklayınız iyi bilip.

 19. Babasını atası erdi Hâşîm
  Dedesinin babası idi Hâşim;
 20. Eşitkende akadur közde yaşım
  İşitince akmakta gözde yaşım.

 21. Biling törtünçisidür Abdulmenâf
  Biliniz dördüncüsüdür Abdulmenaf;
 22. Alarnı bilse her kim könglidür sâf
  Onları bilse her kim, gönlüdür sâf.

 23. Resûlnı bilse her kim tört puştın
  Rasûl'un bilse her kim dört ceddini,
 24. Kıyâmetde kezer sekiz behiştin
  Kıyamette gezer sekiz cennetini

 25. Babası yetti yaşıda ölüpdür
  Babası yedi yaşında ölmüştür;
 26. Resûlnı emmesige beripdür
  Rasül'u amcasına vermiştir.

 27. Ebû Tâlib Ali'ni atasıdur
  Ebu Tâlib Ali'nin babasıdır;
 28. Kamuğ arabîlerni kettesidür
  Bütün Arabların büyüğüdür.

 29. Ebû Tâlib boladur iş başıda
  Ebu Talib olmakta iş başında,
 30. Muhammed olturur dâyim kaşıda
  Muhammed oturur daima karşısında

 31. Muhammed'ni yaşı on yetti boldı
  Muhammed'in yaşı on yedi oldu;
 32. Ki ol vaktda Hadîce anı kördi
  Ki o vakit Hatice O'nu gördü.

 33. Muhammed'ni biling kim misl-i şunkar
  Muhammed'i bilin ki şahin misali
 34. Hadîce anı körüp boladur zâr
  Hatice O'nu görüp olmakta ağlamaklı

 35. Hadîce könglide anı süyedür
  Hadice gönlünde O'nu sevmektedir
 36. Muhammed ışkıda içi küyedür
  Muhammed aşkında içi yanmaktadır.

 37. Keçe kündüz tiler anı Hudâ'dın
  Gece gündüz diler O'nu Allah'tan;
 38. Bilingiz âkıbet taptı murâdın
  Biliniz sonunda buldu muradın.

 39. Körüngizler Hudânı şivesini
  Görünüz Allah'ın işini
 40. Muhammed bakğan iken tüvesîni
  Muhammed bakmakta iken devesini,

 41. Hadîcege Resûl çâker bolupdur
  Hadice'ye Rasul çâker olmuştur,
 42. Bu bâis birle bil anı alıpdur
  Bu sebeple bil sen O'nu almıştır.

 43. Hadiceni Hudâ bahtın açıpdur
  Hadice'nin Allah bahtını açmıştır;
 44. Resûlnı başığa dürler saçıpdur
  Rasul'un baçına inciler saçmıştır.

 45. Resûlnı yaşları kırkka yetipdür
  Rasul'un yaşları kırka varmıştır,
 46. Ki andın song Hudâ'dın vahiy yetipdür
  Ki ondan sonra Allah'dan vahy yetmiştir.

 47. Ki andın song Muhammed boldı pâdşah
  Ki ondan sonra Muhammed oldu sultan
 48. Resülnı könglide yâr boldı Allah
  Rasul'un gönlünde yâr oldu Allah.

 49. Muhammed işini Allah bitürdi
  Muhammed işini Allah yazdırdı;
 50. Halâyık barçası imân keltürdi
  İnsanların hepsi iman getirdi.

 51. Resûlnı başıda boldı emmame
  Rasul'un başında oldu imâme;
 52. Kemâl taptı ottuz üç ming sahâbe
  Kemal buldu otuz üç bin sahabe.

 53. Resûlğa barçası hizmet kıladur
  Rasul'a hepsi hizmet eylemektedir
 54. Edeb birle yörüp izzet kıladur
  Edep ile yürüyüp izzet eylemektedir

 55. Resul aldığa bir yetîm kelipdür
  Rasul önüne bir yetim gelmiştir
 56. Garîb ü mübtelâmen dep aytıpdur
  Garip ve müptelâyım deyip söylemiştir.

 57. Rahim kıllı Resul anı hâliğe
  Rahim eyledi Rasul onun haline;
 58. Tilegenin anı berdi kolığa
  Dileğini onun verdi eline.

 59. Resûl aydı anga men hem yetîmmen
  Rasul dedi ona: "Ben de yetimim;
 60. Yetimlikde garîblikde yetipmen
  Yetimlikte, gariplikte yetişmişim."

 61. Muhammed aydılar her kim yetîmdür
  Muhammed dediler: "Her kim yetimdir,
 62. Bilingiz ol meni hâs ümmetimdür
  Biliniz, o benim has ümmetimdir."

 63. Yetîmni körsengiz ağrıtmangızlar
  Yetimi görseniz, incitmeyiniz;
 64. Garibni körsengiz dağ etmengizler
  Garibi görseniz, dağ etmeyiniz.

 65. Yetimler bu cehanda har ekendür
  Yetimler bu cihanda ezilmiştir
 66. Gariblerni işi düşvar ekendür
  Gariplerin işi zordur..

 67. Garîblerni işi dâyim sülukdur
  Gariplerin işi daima riyazettir
 68. Tirig ermes gârîb misl-i ölügdür
  Diri değil, garip ölü gibidir.

 69. Hudâ'yığa ğaribler belgülügdür
  Allah'a garipler bellidir
 70. Gâribni erte ahşam sorgulugdur
  Garibi sabah akşam sormuştur.

 71. Sıfat kalsam Ali şir-i Hudâdur
  Tarif eylesem, Ali Allah'ın arslanıdır
 72. Ki şemşir birle kâfirni kıradur
  Ki kılıç ile kâfiri kırmaktadır.

 73. Kâfirlerni kılur imârığa da'vet
  Kâfirleri eyler imana dâvet;
 74. Beredür her zamân islâmğa kuwet;
  Vermektedir her zaman İslâm'â kuvvet.

 75. Ki mü'min bolğanın alıp keledür
  Ki mümin olanını alıp gelmektedir;
 76. Kabül kılmağanın çapıp keledür
  Kabul kılmayanını kırıp gelmektedir.

 77. Ki şemşîr kolğa alıp minse düldül
  Ki kılıç ele alıp binse Düldül'e
 78. Tüşedür kavm-i kâfirlerge ğulğul
  Düşmektedir kâfirler kavmine velvele

 79. Kolıdağı yerağı zülfikârı
  Elindeki silahı Zülfikar'ı,
 80. Çapuşkanda uzalur kırk karı
  Savaşanda uzar kırk arşın.

 81. Ali'ni bar idi on sekiz oğlı
  Ali'nin var idi on sekiz oğlu;
 82. Anı her kaysısıdur kette tuğlı
  Onun her hangisidir büyük tuğlu,

 83. Alî Islâm üçün kanlar yutadur
  Ali İslam için kanlar yutmaktadır;
 84. Ki İslâm tuğını mehkem tutadur
  İslam'ın tuğunu sıkı tutmaktadır.

 85. Hâce Ahmed bil garîblikke tüşüpdür
  Hoca Ahmed bil garibliğe düşmüştür
 86. Resul evlâdığa sözler katıpdur
  Rasul evladına sözler katmıştır