Didârını taleb kılsang ey zâkirler

HİKMET-91

 1. Didârını taleb kılsang ey zâkirler
  Cemalini talep eyleseniz ey zakirler,
 2. Cândın keçip halka içre körüng didâr
  Candan geçip halka içinde görün cemâl
 3. Şevking birle Allah aytıp râstğa kaytıp
  Şevkin ile Allah deyip, doğruya dönüp
 4. Tün uykusun harâm eylep bolğıl bidâr
  Gece uykusunu haram eyleyip olun uykusuz

 5. Bidârlarğa Hak rahmeti bolur yavuk
  Uykusuzlara Hakk rahmeti olur yakın
 6. Bidârlarnı köngli sınuk közi yaşlık
  Uykusuzların gönlü kırık, gözü yaşlı
 7. Men menlikni cezâsını bergey tamuğ
  Ben-benliğin cezasını verecek cehennem
 8. Tekebbürni duzah içre hâli düşvâr
  Kibirlinin cehennem içinde hali perişan

 9. Sendin burun yârânlarıng kayan ketti
  Senden önce dostların nereye gitti;
 10. Bu dünyağa meyl kılmay yığlab ötti
  Bu dünyaya meyletmeyip ağlayıp geçti
 11. Ömring âhir boldı nevbet senge yetti
  Ömrün son buldu, sıra sana yetti;
 12. Günâhırga tevbe kılğıl ey bed-kirdâr
  Günahına tevbe eyle, ey kötülükler işleyen

 13. Nefsing seni bakıp tursang neler demes
  Nefsin senin, bakıp dursan, neler demez;
 14. Zâri kılsang Allah sarı boyun sunmas
  Ağlasan Allah'a doğru boyun bükmez
 15. Kolğa alsang yaban kuş dek kolğa konmas
  Ele alsan, yaban kuşu gibi ele konmaz;
 16. Kolğa alıp tün uykusın kılğıl bidâr
  Ele alıp gece uykusunu, eyle uykusuz

 17. Nefs yolığa kirgen kişi resvâ bolur
  Nefs yoluna giren kişi rezil olur
 18. Yoldın azıp tayıp tozup gümrâh bolur
  Yoldan çıkıp, kayıp, tozup günahkâr olur
 19. Yatsa kopsa şeytân birle hemrâh bolur
  Yatsa, kalksa şeytan ile yoldaş olur
 20. Nefsni tepkil nefsni tepkil ey bed-kirdâr
  Nefsi tep, nefsi tep, ey kötülükler işleyen

 21. Nefsing seni âhir demde gedâ kılgay
  Nefsin seni son anda köle eyler
 22. Din üyini ğaret kılıp eda kılğay
  Din evini yağma eyleyip tamam eyler
 23. Öler vaktda imânıngdın cüdâ kılğay
  Öldüğünde imanından ayrı eyler
 24. Akil erseng nefs-i beddin bolğıl bizâr
  Akıllı isen, kötü nefsten ol şikayetçi

 25. Firavn-Kârun şeytân sözin mehkem tuttı
  Fir'avn, Kârun şeytan sözünü sıkı tuttu;
 26. Bul sebebdin yer yarıldı anı yuttı
  Bu sebepten yer yarıldı onu yuttu;
 27. Mûsâ kelim nâsih bolup sözler ayttı
  Mûsa Kelim öğüt verici olup sözler söyledi
 28. Kulak tutmay ol ikkisi öldü murdâr
  Kulak tutmadan o ikisi öldü murdar.

 29. Günâhıngga tevbe kılıp yığlap yürgil
  Günahına tevbe eyleyip ağlayıp yürü
 30. Ketermen dep yol başığa barıp turğıl
  Giderim deyip yol başına varıp dur
 31. Ketkenlerni körüp sen hem ibret alğıl
  Gidenleri görüp sen de ibret al
 32. İbret alsang yatmış yering bolur gülzâr
  İbret alsan, yattığın yerin olur gül bahçesi

 33. Mü'min kullar derd ü hâlet peydâ kıldı
  Mü'min kullar dert ve hâlet peydâ eyledi
 34. Hak yolıda cân u dilni şeydâ kıldı
  Hakk yolunda can ve gönlü şeydâ eyledi
 35. Dünyâ taşlab âhiretni sevdâ kıldı
  Dünyayı bırakıp âhireti sevda eyledi
 36. Sevdâ kılsang hûr u ğılmân barı tayyâr
  Sevda eylesen, hûri-gılman hepsi hazır.

 37. Kul Hâce Ahmed nefs elkidin kılurmen dâd
  Kul Hoca Ahmed, nefs elinden eylerim feryad
 38. Pir-i muğân bolğay mukin anga cellâd
  Pir-i kamil olur mu ki ona cellad;
 39. Bi-haberler eşitmesler dâd u feryâd
  Habersizler işitmezler figan ve feryad
 40. Kan yığlağıl eşitsin ol Perverdigâr
  Kan ağla, işitsin o ulu Allah.