Muhabbetni câmın içib raks eylegen

HİKMET-88

 1. Muhabbetni câmın içib raks eylegen
  Muhabbetin kadehini içip rakseyleyen
 2. Divâneliğ makâmığa kirdi dostlar
  Divanelik makamına girdi dostlar.
 3. Aç u tokluk sûd u ziyân hiç bilmegen
  Aç ve tokluk, kâr ve zarar hiç bilmeyen
 4. Sermest bolup raks u semâ urdı dostlar
  Sarhoş olup raks ve sema yaptı dostlar.

 5. Raks u semâ urganlarga dünyâ harâm
  Raks ve sema yapanlara dünya haram
 6. Ehl ü ayâl hânumândın keçti tamâm
  Çoluk-çocuk, ev-barktan geçti tamam
 7. Seher vaktda Hakk'a sığnıp yığlar müdâm
  Seher vakti Hakk'a sığınıp ağlar daima
 8. Andın songra raks u semâ urdı dostlar
  Ondan sonra raks ve sema yaptı dostlar.

 9. Raks u semâ urgan aşık özin bilmes
  Raks ve sema yapan aşık kendini bilmez
 10. Bîhuş yürer dünya malın kolğa almas
  Şuursuz yürür dünya malını ele almaz
 11. Yüzming âdem taksir dese mağrur bolmas
  Yüzbin adam "affet" dese mağrur olmaz
 12. Dünya tefip raks u semâ urdı dostlar
  Dünyayı tepip raks ve sema yaptı dostlar

 13. Dünyâ tefmey raks u semâ urgan câhil
  Dünya tepmeden ıaks ve sema yapan cahil
 14. Hak yâdını bir dem aytmay yürür ğafil
  Hakk yâdını bir an demeyip, yürür gafil
 15. Dervişmen der dünyâ sarı köngli mâyil
  Dervişim der, dünyaya doğru gönlü eğilimli;
 16. Dünya üçün raks u semâ urdı dostlar
  Dünya için raks ve sema yaptı dostlar

 17. Özdin ketmey raks u semâ urmak hata
  Kendinden geçmeyip raks ve sema yapmak hata;
 18. Sübhân İgem anga kılmas imân atâ
  Sübhan Melik'im ona kılmaz iman armağan
 19. Tâat kılsa dillerini kılmas safa
  İbadet eylese, günüllerini eylemez safâ;
 20. Riyâ kılıp raks u semâ urdı dostlar
  Riyâ eyleyip raks ve sema yaptı dostlar.

 21. Vay uşandağ nâdânlardın ümit kılmang
  Vay şöyle cahillerden ümid eylemeyin
 22. Feyz fütûh alurmen dep yügrüp almang
  Feyz ve fetih alırım deyip yürüyüp almayın
 23. Nefsi uluğ şer'i buzuğ veli bilmeng
  Nefsi büyük, şeriatı bozuk veli bilmeyin
 24. Şeytan lain nohta urmay mindi dostlar
  Lanetli şeytan gem vurmadan bindi dostlar

 25. Özdin ketmey raks eylese Allah bizâr
  Kendinden geçmeden raks eylese, Allah şikayetçi
 26. Semâıdın yer tebrenip tartkay âzâr
  Semasından yer hareketlenip çekince sıkıntı
 27. Duâ kılay körsetmesün anga didâr
  Dua kılayım; göstermesin ona cemal
 28. Dindin keçip raks u semâ urdı dostlar
  Dinden geçip raks ve sema yaptı dostlar.

 29. Divaneliğ galib kelmey sema urar
  Divânelik galip gelmeden sema yapar
 30. Hak Mustafa çehar-yârdın bizâr yörer
  Hakk Mustafa ve çehar-yârdan şikayetçi yürür
 31. Baştın ayağ günahları hazır turar
  Baştan ayağa günahları hazır durur
 32. Günah tilep raks u semâ urdı dostlar
  Günah dileyip raks ve sema yaptı dostlar.

 33. Şibli âşık semâ urdı pertev körüp
  Şibli âşık sema eyledi nurgörüp
 34. Mustafa’nı hâzır körüp seval sorup
  Mustafa’yı hazır görüp, soru sorup
 35. Dünyâ ukbın arka taşlap közin yumup
  Dünya derdini arkada bırakıp gözünü yumup
 36. Andağ kullar raks u semâ urdı dostlar
  Öyle kullar raks ve sema yaptı dostlar.

 37. Şibli âşık yığlab aydı "Eyâ Resul
  Şibli âşık ağlayıp dedi: 'Ey Rasül
 38. Bi-tâkatmen semâ ursam hem men melul"
  Tâkatsizim, sema yapsam, ben de melul..."
 39. Resül aydı "İnşâallâh kılğay kabul"
  Resul dedi: "İnşaallah, eyleye kabul...'
 40. Ruhsat tilep raks u semâ urdı dostlar
  Ruhsat dileyip raks ve sema yaptı dostlar.

 41. Kul Hace Ahmed raks u semâ her kimge yok
  Kul Hoca Ahmed, raks ve sema herkese yok
 42. Taklid birle ursa semâ kirgey tamuğ
  Taklit ile yapsa sema, gire cehenneme
 43. Bu rivâyet pinhan erdi aytsam kamuğ
  Bu rivayet gizli idi, söylesem hepsini
 44. Haknı tapıp raks u semâ urdı dostlar
  Hakkı bulup raks ve sema yaptı dostlar.