@twitter-𝕏
Türk Bitig

Neçe yıllık mehribânım cân ediler dostlarım

< Eyâ dostla... | Ömrüm zayi... >

HİKMET-73

 1. Neçe yıllık mehribânım cân ediler dostlarım
  Nice yıllık mihribanım can idiler dostlarım;
 2. Bu vücudum şehrini fâni kıladur dostlarım
  Bu vücudum şehrini fani eylemektedir dostlarım.

 3. Bu kafesni tutisi pervâz kıladur uçgeli
  Bu kafesin kuşu havalanmakta uçmağa;
 4. Bir karanğu şulesiz yerge baradur dostlarım
  Bir karanlık ışıksız yere varmaktadır, dostlarım.

 5. Ey meni yârânlarım himmet tutung imânıma
  Ey benim dostlarım, himmet tutun imanıma;
 6. Düşmanım imânıma zahmet beredür dostlarım
  Düşmanım imanıma zahmet vermektedir, dostlarım.

 7. Uşbu cân bizler birle bir neçe yıllar bar edi
  İşbu can bizler ile nice yıllar var idi;
 8. Hak Teâlâ hükmi birle azm etedür dostlarım
  Hakk Teâlâ hükmü ile azmetmektedir dostlarım.

 9. Bu mening azâlarım cânım birle şâdmân edi
  Bu benim organlarım canım ile mutlu idi;
 10. Cân çıkarğa külli azâm titreşedür dostlarım
  Can çıkmağa bütün organlarım titreşmektedir dostlarım.

 11. Emr-i Hakk'a barça halk-ı âlemin boldı rızâ
  Hakk emrine bütün âlemlerin halkı oldu razı;
 12. Ol hakikat bendeler dâim rızâdur dostlarım
  O gerçek kullar daima râzıdır, dostlarım.

 13. Kul Hâce Ahmed tutisi pervâz etedür uçgeli
  Kul Hoca Ahmed kuşu havalanmaktadır uçmağa,
 14. Neylesin Miskin hükm-i Hudâdur dostlarım
  Neylesin Miskin Hakk'ın hükmüdür, dostlarım.

< Eyâ dostla... | Ömrüm zayi... >