Arif aşık şevki birle kıyamet kün

HİKMET-115

 1. Arif aşık şevki birle kıyamet kün
  Arif aşık şevki ile kıyamet günü
 2. Hüdâyığa bahs ü cevab kılar ermiş
  Allah'a konuşup cevap verir imiş
 3. Bu alemde tartğan cevru cefaların
  Bu alemde çektiği cefa ve eziyetleri
 4. Köksin yarub Hak kaşığa salar ermiş
  Göğsünü yarıp Hakk karşısına koyar imiş

 5. Bu âlemde kıldıng meni halkga resva
  Bu alemde eyledin beni halka rüsva
 6. Didârımnı körsetey deb kıldıng şeydâ
  Cemalimi göstereyim deyip eyledin tutkun
 7. Alem halkın düşman kılıb saldıng gavğa
  Alem halkını düşman eyleyip saldın kavga
 8. Hüdâyığa barıb erza bolar ermiş
  Allah'a gidip arzeder olur imiş

 9. Didârımnı arzu kılsang keçe yatma
  Cemalimi arzu edersen gece yatma
 10. Bu dünyanıng to'masıdın zerre tatma
  Bu dünyanın lokmasından zerre tatma
 11. Haldın sorsa nâdânlarga sırnı satma
  Halden sorsa cahillere sırrı satma
 12. Mundağ erler feyz u fütuh alar ermiş
  Böyle erler feyz ve fetih alır imiş .

 13. Didârımnı taleb kılsang arşğa bakğıl
  Cemalimi talep edersen arşa bak
 14. Arş üstide ahıng birle otlar yakğıl
  Arş üstünde ahın ile ateşler yak
 15. Ümmet bolsang Muhammed'ge kapuk kakğıl
  Ümmet olsan Muhammed’in kapısını çal
 16. Sübhan İgem çın aşıknı sınar ermiş
  Sübhan Melik'im gerçek aşıkları sınar imiş

 17. Eşitib aşık raks u sema' urğay
  İşitince aşık raks ve sema edince
 18. Yetti kökdin melaikler yığlıb kelgey
  Yedi gökten melekler yığılıp gelince
 19. Arş u kürsi levh u kalem dâd eylegey
  Arş, Kürsi, Levh-i Mahfuz, kalem feryad eyleyince
 20. Yer tebrenib Hakka zâri kılar ermiş
  Yer hareketlenip Hakk’a ağlar imiş

 21. Ey yer u kök aşıklardın hazer kılıng
  Ey yer ve gök aşıklardan çekinin
 22. Otlığ ahı çıkar bolsa hâzır bolıng
  Ateşli ahı çıkar olsa hazır olun
 23. Kökge bakıb na'ra tartsa korkub turıng
  Göğe bakıp feryad etse korkup durun
 24. Bir âhh ursa alem yeksan bolar ermiş
  Bir "âh" çekse alem yerle bir olur imiş

 25. Çın aşıklar zaif bolub selâm kılgay
  Gerçek aşıklar zayıf olup selam edince
 26. Kudret birle perde içre alık alğay
  Kudret ile perde ötesine onları alınca
 27. Didâr üçün küygenlerim kel-kel degey
  Cemal için yananlarım "gel-gel" deyince
 28. Lütfın körüb çın aşıklar tiler ermiş
  Lütfun görüp gerçek aşıklar diler imiş

 29. Saffen saffen aşıklarga nidâ kelgey
  Saf saf dizilen aşıklara nidâ gelince
 30. Yüz yigirme ming aşık tigin safı bolgay
  Yüz yirmi bin aşık tek saf olunca
 31. Cennet kir dep İlahımdın nidâ kelgey
  "Cennetime gir" deyip Allah'ımdan nidâ gelince
 32. Cennet kirmey didârını körer ermiş
  Cennete girmeden cemalini görür imiş

 33. Nidâ kelgey melâikge zencir salgıl
  Nidâ gelince meleklere zincir vur
 34. Zencir salıb mahşergâhda alıb yürgil
  Zincir vurup mahşer yerine alıp yürü
 35. Didâr üçün küygenlerim ma'lûm kılgıl
  Cemal için yananlarımı belli eyle
 36. Aşıkları bi-hud bolub yürer ermiş
  Aşıkları kendinden geçip yürür imiş

 37. Aytganların kılğay aşık didâr körgey
  Dediklerini yapınca aşık cemal görünce
 38. Vâsıl bolub mahşer-ara devrân sürgey
  Vasıl olup mahşerde devran sürünce
 39. Efgânıdın yetti duzah ortab yanğay
  Feryadından yedi cehennem karışıp yanınca
 40. Melek kelib anga ta'zim kılar ermiş
  Melek gelip ona saygı gösterir imiş

 41. Aşıklarnı haybetidin melek kaçğay
  Aşıkların heybetinden melek kaçınca
 42. Korkub barıb duzah içre otlar saçkay
  Korkup gidip cehennem içine ateşler saçınca
 43. Vehm birle zeher zakkum toya içgey
  Vehim ile zakkum zehrini doyasıya içince
 44. Kudretiğe hayran bolub kalar ermiş
  Kudretine hayran olup kalır imiş

 45. Meleklerdin aşıkı köp, ey bi-haber
  Meleklerinden aşığı çok ey habersiz
 46. Bir âhh ursa alem bolur zer ü zeber
  Bir "ahh"eylese alem olur altın ve mücevher
 47. Zahid abid saliklerin ışk better
  Zâhid, âbid, sâliklerin aşkı beter
 48. Işksız adem vallah yolda kalar ermiş
  Aşksız adem vallahi yolda kalır imiş

 49. Kul Hace Ahmed didâr izleb geda bolgıl
  Kul Hoca Ahmed cemal arayıp fakir ol
 50. Keçkil ehl-i ayalingdin cüda bolgıl
  Geç çoluk-çocuğundan ayrı kal
 51. Allah hakı bular düşmen süva bolgıl
  Allah hakkı bunlar düşman, uzak ol
 52. Cüdâ bolgan didârını körer ermiş
  Ayrı kalan cemalini görür imiş