@twitter-𝕏
Türk Bitig

Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresem

< Seherlerde... | Her subh-d... >

HİKMET-64

 1. Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresem
  Bu alemde Hakk'tan korkup ağlayıp inlesem
 2. Ahiretde ruhum âram alar mukin?
  Ahirette ruhum rahat bulur mu ki?
 3. Erenlerni baskan izin közge sürsem
  Erenlerin bastığı izini göze sürsem
 4. Pir-i muğan meni yolğa salar mukin?
  Pir-i kâmil beni yola salar mı ki?

 5. Başım berib belim bağlab kılsam ihlâs
  Başımı verip belimi bağlayıp kılsam ihlas
 6. Nefsi şeytan çengelidin bolsam halâs
  Nefs-şeytan çengelinden kurtulsam
 7. Can bererde meded kılsa Hızr İlyas
  Can verirken yardım etse Hızır-İlyas
 8. Gavsü'l-ğıyâs hatm-i Yâsin kılar mukin?
  Gavslar gavsı "Yasin hatmi" kılar mı ki?

 9. Tağu çöller günahımdın kılmas tâkat
  Dağ ve çöller günahımdan eylemez tâkat
 10. Her kün yüz ming cürm isyan menge âdet
  Hergün yüzbin günah, isyan bana adet
 11. Bu iş birle âhiretde bar mu rahat?
  Bu iş ile ahirette var mı rahat
 12. Tevbe kılsam âdetlerim kalar mukin?
  Tevbe eylesem adetlerim kalır mı ki?

 13. Asitânege başım koyub zâri kılsam
  Dergâhına başımı koyup ağlasam
 14. Garib yetim başın sılab duâ alsam
  Garib-yetim başını okşayıp dua alsam
 15. Hakkdın korkub dünya işin arka salsam
  Hakk'tan korkup dünya işini arkaya koysam
 16. Hâcem meni hâl-i dilim sorar mukin?
  Hocam benim gönlümün halini sorar mı ki?

 17. Adem safi sünnetlerin tilge alsam
  Adem Safi sünnetlerini dile alsam
 18. "Ya Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılsam
  "Yâ Rabbenâ zalemnâ" deyip feryad etsem
 19. Biyâbanda köz yaşımnı jale kılsam
  Kırlarda göz yaşımı akıtsam
 20. Bir u Bârım meni yolğa salar mukin?
  Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki?

 21. Seherlerde zâri kılıb yığlasam men
  Seherlerde feryad edip ağlasam ben
 22. Can bererde belim mehkem bağlasam men
  Can verirken belimi sıkı bağlasam ben
 23. Şevki birle yürek-bağrım dağlasam men
  Şevki ile yürek bağrımı dağlasam ben
 24. Hakk çırağı kabrim içre yanar mukin?
  Hakk ışığı kabrim içinde yanar mı ki?

 25. Başım tenim tufrak kılıb fenâ bolsam
  Başımı, bedenimi toprak eyleyip yok olsam
 26. Didâr tileb hasretide edâ bolsam
  Cemal dileyerek hasretinde tamam olsam
 27. Ehl-i ayal hânumândın cüdâ bolsam
  Ehl-i âyâl ev-barkımdan ayrı düşsem
 28. Dostlar Hâcem menge rahmi keler mukin?
  Dostlar Hocam bana rahmet eyler mi ki?

 29. Şeytân la'in yoldın urdı hâlim tebah
  Lanetli şeytan yoldan çıkardı halim perişan
 30. Yığlamay mu nefsim meni kıldı hevâ
  Ağlamayayım mı nefsim beni eyledi heva
 31. Alem halkı barıb ötse meni evâ
  Alem halkı çiğneyip geçse beni layık
 32. Kâfir nefsim azazildin tanar mukin?
  Kafir nefsim şeytandan ayrılır mı ki?

 33. Garib canım Hakk yolıda nezr eylesem
  Garip canımı Hak yolunda adak eylesem
 34. Şah Hasan dek Kerbelâ'da suvsâb ölsem
  Şah Hasan gibi Kerbela'da susayıp ölsem
 35. Hakk şarâbın içermen deb teşne ketsem
  Hakk şarabını içerim deyip hevesli gitsem
 36. Anda barsam suvsunlarım kanar mukin?
  Orada varsam sussuzluğum kanar mı ki?

 37. Ashâblardek din talaşıb başım bersem
  Sahabe gibi din için savaşıp başımı versem
 38. Şehr-i bânu imamlar dek yığlab yürsem
  Şehr-ibanu imamlar gibi ağlayıp yürüsem
 39. Allâh üçün kâfirlerge esir bolsam
  Allah için kafirlere esir olsam
 40. Rahman İgem senge makbul bolar mukin?
  Rahman Melik'im sana makbul olur mu ki?

 41. Dermândemen, şermendemen kolum alğıl
  Dertliyim, mahcubum elimden tut
 42. Yoldın azğan dermândemen yolğa salgıl
  Yoldan sapmış dertliyim yola sal
 43. Allah deban fenâ boldum rahm eylegil
  Allah diyerek yok oldum rahmet eyle
 44. Asilerge feyz u fütuh berer mukin?
  Asilere feyz-fetih verir mi ki?

 45. Ey âsiler tevbe kılğıl Hakk eşitsün
  Ey asiler tevbe eyleyin Hakk işitsin
 46. Nâlengizdin yer ü kökler nâle kılsun
  Feryadınızdan yer ve gökler feryad eylesin
 47. Melâikler Hakk'dın tileb uluş bersün
  Melekler Hakk'tan dileyip pay versin
 48. Uluş alğan kulnı gamı bolar mukin?
  Pay alan kulun gamı olur mu ki?

 49. Aklım hayran, közûm giryân, hâne veyrân
  Aklım şaşkın, gözüm yaşlı, evim viran
 50. Hakk yolını bilelmesmen özüm nâdân
  Hakk yolunu bilemiyorum özüm cahil
 51. Ey talibler bi-tâkatmen kayda cânân
  Ey talipler güçsüzüm nerde sevgili
 52. Cânanımdın heç kim haber biler mukin?
  Sevgilimden hiç kimse haber bilir mi ki?

 53. Cânâneni tapay deseng seher turğıl
  Sevgiliyi bulayım desen seherde kalk
 54. Aşıklarnıng meclisige özüng urğıl
  Aşıkların meclisine özünü vur
 55. Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğıl
  Hakk'ı arayıp ağlayıp yürüyüp yas tut
 56. Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?
  Yas tutmadan tarikata girer mi ki?

 57. Hakk vaslığa yetey deseng zâri kılğıl
  Hakk'ın vuslatına ereyim desen ağla
 58. Zıkrin aytıb erenlerge yârı bergil
  Zikrin deyip erenlere yarı ver
 59. Cefâ tartıb erenlerdin uluş algıl
  Cefa çekip erenlerden pay al
 60. Uluş almay didârını körer mukin?
  Pay almadan cemalini görer mi ki?

 61. Kul Hâce Ahmed her ne dersen bulhevessen
  Kul Hoca Ahmed her ne dersen heveskarsın
 62. Hakk'dın korkub ahiretga ğam yemessen
  Hakk'tan korkup ahirete gam çekmezsin
 63. Başıng birle tünler katıb Hu demessen
  Başın ile geceler donup "Hu" demezsin
 64. Bulhevesni Hâcem kabul kılar mukin?
  Heveskarı Hocam kabul kılar mı ki?

< Seherlerde... | Her subh-d... >