"Küllü men aleyha fan" ayetide

HİKMET-112

 1. "Küllü men aleyha fan" ayetide
  "Külli men aleyha fan" ayetinde
 2. Bir Hüdadın özge mahluk öler ermiş
  Bir Allah’dan başka mahluk ölür imiş
 3. İsrafil Sûr'un alıb hurganında
  İsrafil Sur’u alıp üflediğinde
 4. Gordın yengi tirgüzüben küyer ermiş
  Kabirden yeni deri giydirilerek yanar imiş

 5. Ellik ming yıl gor başında turganında
  Elli bin yıl kabir başında durduğunda
 6. Andın keyin arasatga sürgeninde
  Ondan sonra Arasat’a sürdüğünde
 7. Yalang baş u yalang ayağ yürgeninde
  Yalın baş ve çıplak ayak yürüdüğünde
 8. Adem oğlu bihûş yanglığ bolar ermiş
  Adem oğlu deli gibi olur imiş

 9. Evvel hisab eylegey taharetdin
  Önce hesap eyleyince taharetden
 10. İkkinçi hisab eyler namazıngdın
  İkinci hesap eyler namazından
 11. Üçünçi hisab eyler helâl haramıngdın
  Üçüncü hesap eyler helal-haramından
 12. Men men degen hayrân bolub kalar ermiş
  "Ben-ben" diyen şaşkın olup kalır imiş

 13. Hisab eyleb yürütgeyler mahşer sarı
  Hesabı yapıp yürütünce mahşere doğru
 14. Halayıklar kadem urgay nâçar barı
  Ahali adım atınca çaresiz hepsi
 15. Mu'ayene anda körgey duzah narı
  Apaçık orada görünce cehennem ateşini
 16. El-aman deb okruşuban turar ermiş
  "Aman" diye çığrışarak durur imiş

 17. Cümle ümmet yüzyiğirme ming saf bolgaylar
  Bütün ümmet yüzyirmi bin saf olunca
 18. Etrafıdın ferişteler saf tüzgeyler
  Etraflarında melekler saf tufunca
 19. "Eyne'l mefer" nidâsını yetkürgeyler
  "Eyne’lmefer" nidasını ulaştırınca
 20. Kaçıb kutulub bolmaz deban aytar ermiş
  Kaçıp kurtulmak olmaz deyip söyler imiş

 21. Ul vaktde nidâ kelgey "Vemtazül yevm"
  O vakitde çağrı gelince "Vemtazül yevm"
 22. Oşal künde destgir bolgay namaz u savm
  O günde korunak olunca namaz-oruç
 23. Akl u huşıng ketib anda kalmagay fehm
  Aklın ve şuurun gidip orada kalmayınca idrak
 24. Tillal bolub sözleyalmay kalar ermiş
  Dil suskun olup konuşamadan kalır imiş

 25. Barça halklar Adem Ata sarı bargay
  Bütün halklar Adem Ata’ya doğru ardınca gidince
 26. "Ey atamız emdi bizni kollang" degey
  "Ey babamız şimdi bizi kolla"deyince
 27. "Nâfermanlığ mendin ötti ferzend" degey
  "Ruhsat yok, benden geçti evlat" deyince
 28. "İbrahimge baraluk" deb aytar ermiş
  "İbrahim'e gidelim"deyip söyler imiş

 29. İbrahimge barıb aytgay Adem Ata
  İbrahim'e gidip söyleyince Adem Ata
 30. Şefaat kıl bularnı sen barı hata
  Şefaat eyle bunlara sen hepsi hata
 31. Ol hem aytur "sizden kurb Adem Ata
  O da der "Sizden yakın Adem Ata"
 32. "Musa sarı baraluk" dep aytar ermiş
  "Musa tarafına gidelim"deyip söyler imiş

 33. Musa degey "Rabbi erini" dedim ul kün
  Musa deyince "-Rabbi erini-" dedim o gün
 34. Hecaletdin çıkkanım yokta uşbu kün
  Acizlikten çıktığım yoktur işte bugün
 35. Baraluk Muhammedga bolub vacgun..."
  Gidelim Muhammed'e olup mahzun"
 36. Barçaları Hazret sarı barar ermiş
  Hepsi Hazret’e doğru gider imiş

 37. Musa degey "Ya Muhammed urgıl kadem
  Musa deyince "Ya Muhammed ayak bas
 38. Ümmetlering duzah içre boldı adem..."
  Ümmetlerin cehennem içinde yok oldu"
 39. Muhammed hem iba kılıb turgay ul dem
  Muhammed’de iba eyleyip durunca o an
 40. Musa koymay ikkavları barar ermiş
  Musa bırakmayınca birlikte varır imiş.

 41. Tacın alıb kısab salıb arş astında
  Tacını alıp kısıp koyup arş altında
 42. Na'ra tartıb yığlab turgay oşal künde
  Feryad edip ağlayıp durunca işte o günde
 43. "Ya Kadira ya Gafura" degeninde
  "Ya Kadir, Ya Gafur" dediğinde
 44. "Ya Habibim baş köter" dem aytar irmiş
  "Ya Habibim başını kaldır"deyip söylerimiş

 45. "Alıb kelgil ümmetingni derğahımğa
  Alıp gel ümmetini dergahıma
 46. Bağışlayım barçasını men sizlerge
  Bağışlayım hepsini ben sizlere
 47. Dahil kılay cümlesini cennetimge"
  Dahil eyleyim hepsini cennetime"
 48. Mundağ deban Hakdın nida kelir ermiş
  Böyle diyerek Hakk’tan nida gelir imiş

 49. Zahid, abid, has kullardın ulemânı
  Zahid, abid, has kullardan, alimleri
 50. Alıb kelgey dergahığa uşbularnı
  Alıp gelince dergahına işte bunları
 51. Tengrim aytğay "Ya Muhammed asi kanı?"
  Rabbim der ki "Ya Muhammed asiler hani?"
 52. "Asi layık emes" deban aytar ermiş
  "Asi layık değil" deyip söyler imiş

 53. "Asi, cafi layık degey rahmetimge
  Âsi-cafi layık"deyince "rahmetime"
 54. Dahil etey men ularnı cennetimge
  Yine der "Dahil edeyim ben onları cennetime
 55. Günahların bağışlayım barın senge..."
  Günahlarını bağışlayım hepsini sana"
 56. Resul hurrem bolub yügrüb keler ermiş
  Rasul memnun olup gelir imiş

 57. Musa birle Rasûlullah yürüb kelgey
  Musa ile Râsulullah yürüyüp gelince
 58. "Asi, cafi ümmetlerim yürüng" degey
  "Asi-cafi ümmetlerim! Yürüyün" deyince
 59. Günahlarıng afveylebdi Kadiri Hayy
  Günahlarınızı affeyledi Kadir, Hayy
 60. Behişt içre aldın salıb kirer ermiş
  Cennet içine önden gelip girer imiş

 61. Kul Hoca Ahmed kıyametdin aytdı munı
  Kul Hoca Ahmed kıyametten söyledi bunu
 62. Hikmet kılıb halâyıkka yaydı munı
  Hikmet eyleyip ahaliye yaydı bunu
 63. Uluğ-uluğ kitablardın aytdı munı
  Ulu ulu kitaplardan söyledi bunu
 64. Okuğandın dua tama kılar ermiş
  Okuyandan dua talep eder imiş