@𝕏
Türk Bitig

Kur’an-ı Kerim ve Meali

Kuran-ı Kerim 114 sure ve 6236 ayettir. Sureler kitap sırasına göre dizilmiştir.

Klavyede ◀ | ▶ tuşlarını kullanabilirsiniz.
 1. Fâtiha
 2. Bakara
 3. Âl-i İmrân
 4. Nisâ
 5. Mâide
 6. En'âm
 7. A'râf
 8. Enfâl
 9. Tevbe
 10. Yûnus
 11. Hûd
 12. Yûsuf
 13. Ra'd
 14. İbrâhîm
 15. Hicr
 16. Nahl
 17. İsrâ
 18. Kehf
 19. Meryem
 20. Tâhâ
 21. Enbiyâ
 22. Hac
 23. Mü'minûn
 24. Nûr
 25. Furkân
 26. Şuarâ
 27. Neml
 28. Kasas
 29. Ankebût
 30. Rûm
 31. Lokmân
 32. Secde
 33. Ahzâb
 34. Sebe'
 35. Fâtır
 36. Yâsîn
 37. Sâffât
 38. Sâd
 39. Zümer
 40. Mü'min
 41. Fussilet
 42. Şûrâ
 43. Zuhruf
 44. Duhân
 45. Câsiye
 46. Ahkâf
 47. Muhammed
 48. Fetih
 49. Hucurât
 50. Kâf
 51. Zâriyât
 52. Tûr
 53. Necm
 54. Kamer
 55. Rahmân
 56. Vâkıa
 57. Hadîd
 1. Mücâdele
 2. Haşr
 3. Mümtehine
 4. Saf
 5. Cuma
 6. Münâfikûn
 7. Tegâbün
 8. Talâk
 9. Tahrîm
 10. Mülk
 11. Kalem
 12. Hâkka
 13. Meâric
 14. Nûh
 15. Cin
 16. Müzzemmil
 17. Müddessir
 18. Kıyâmet
 19. İnsân
 20. Mürselât
 21. Nebe
 22. Naziât
 23. Abese
 24. Tekvîr
 25. İnfitâr
 26. Mutaffifîn
 27. İnşikâk
 28. Burûc
 29. Târık
 30. A'lâ
 31. Gâşiye
 32. Fecr
 33. Beled
 34. Şems
 35. Leyl
 36. Duhâ
 37. İnşirâh
 38. Tîn
 39. Alak
 40. Kadir
 41. Beyyine
 42. Zilzâl
 43. Âdiyât
 44. Kâria
 45. Tekâsür
 46. Asr
 47. Hümeze
 48. Fîl
 49. Kureyş
 50. Maûn
 51. Kevser
 52. Kâfirûn
 53. Nasr
 54. Tebbet
 55. İhlâs
 56. Felak
 57. Nâs

Namazda Okunan Sureler