@𝕏
Türk Bitig

Kur’an-ı Kerim ve Meali

Kuran-ı Kerim 114 sure ve 6236 ayettir. Sureler iniş sırasına göre dizilmiştir.

Klavyede ◀ | ▶ tuşlarını kullanabilirsiniz.
 1. Alak
 2. Kalem
 3. Müzzemmil
 4. Müddessir
 5. Fâtiha
 6. Tebbet
 7. Tekvîr
 8. A'lâ
 9. Leyl
 10. Fecr
 11. Duhâ
 12. İnşirâh
 13. Asr
 14. Âdiyât
 15. Kevser
 16. Tekâsür
 17. Maûn
 18. Kâfirûn
 19. Fîl
 20. Felak
 21. Nâs
 22. İhlâs
 23. Necm
 24. Abese
 25. Kadir
 26. Şems
 27. Burûc
 28. Tîn
 29. Kureyş
 30. Kâria
 31. Kıyâmet
 32. Hümeze
 33. Mürselât
 34. Kâf
 35. Beled
 36. Târık
 37. Kamer
 38. Sâd
 39. A'râf
 40. Cin
 41. Yâsîn
 42. Furkân
 43. Fâtır
 44. Meryem
 45. Tâhâ
 46. Vâkıa
 47. Şuarâ
 48. Neml
 49. Kasas
 50. İsrâ
 51. Yûnus
 52. Hûd
 53. Yûsuf
 54. Hicr
 55. En'âm
 56. Sâffât
 57. Lokmân
 1. Sebe'
 2. Zümer
 3. Mü'min
 4. Fussilet
 5. Şûrâ
 6. Zuhruf
 7. Duhân
 8. Câsiye
 9. Ahkâf
 10. Zâriyât
 11. Gâşiye
 12. Kehf
 13. Nahl
 14. Nûh
 15. İbrâhîm
 16. Enbiyâ
 17. Mü'minûn
 18. Secde
 19. Tûr
 20. Mülk
 21. Hâkka
 22. Meâric
 23. Nebe
 24. Naziât
 25. İnfitâr
 26. İnşikâk
 27. Rûm
 28. Ankebût
 29. Mutaffifîn
 30. Bakara
 31. Enfâl
 32. Âl-i İmrân
 33. Ahzâb
 34. Mümtehine
 35. Nisâ
 36. Zilzâl
 37. Hadîd
 38. Muhammed
 39. Ra'd
 40. Rahmân
 41. İnsân
 42. Talâk
 43. Beyyine
 44. Haşr
 45. Nûr
 46. Hac
 47. Münâfikûn
 48. Mücâdele
 49. Hucurât
 50. Tahrîm
 51. Tegâbün
 52. Saf
 53. Cuma
 54. Fetih
 55. Mâide
 56. Tevbe
 57. Nasr

Namazda Okunan Sureler