Eski Türkçe Sözlük

Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir eski Türkçe kelimeler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini.


 1. a: şaşalamayı anlatan bir edat· I, 39
 2. aba: ayı· I, 86
 3. aba: baba· I, 86
 4. aba: ana· I, 86 bkz> ana, apa
 5. aba başı: dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa. I, 86
 6. abaçı: umacı, bununla çocuklar korkutulur; a ğır basma, kâbus· I, 136
 7. abakı: bostan korkuluğu, I, 136
 8. abalı: bir şeyi az görme ve azımsama zamanında söylenen kelime· I, 137
 9. abarñ: "eğer" anlamına şart edatı, I, 134, 399, 442; II, 209
 10. abıdmak: gizlemek, saklamak· I, 216 bkz>ab ıtmak
 11. abımak: gizlemek, örtmek. III, 250
 12. abıtgan: daima gizleyen, saklayan· I, 154
 13. abıtmak: gizlemek, saklamak, örtülmek· I, 206, 216 bkz>
 14. abıdmak aç: aç, karnı tok olmayan, I, 75, 79, 387, 452. 453, 517; II, 227
 15. : çağırma, ünde, ünlem edatı· I, 35
 16. açı: yaşlı kadın, hanım nine· I, 87 bkz> eçi
 17. açıg: nimet içinde yaşayış, I, 63
 18. açıg: hanın bahşışı· I, 63
 19. açıg: acı, acı olan her nesne; ekşi· I, 63, 279; II, 75, 299, 311; III, 272
 20. açıglıg: bolluk içerisinde bulunan (kimse)· I, 147
 21. açıglıg: ekşili, içine konanı ekşiten, I, 147 bkz>açıglık § açıglıg küp; içine konanı ekşiten küp, içinde ekşi bulunan küp·.I, 147
 22. açıklıg tutmak: iyi gıdalar ile beslemek· I, 63 ,
 23. açıglık: acılık· I, 150 bkz> açıglıg
 24. açıgsamak: canı ekşi istemek· I, 279, 302
 25. açıgsımak: ekşimek, acılaşmak· I, 282
 26. açık: büyük kardeş, I, 64
 27. açıkmak: acıkmak· I, 21, 190
 28. açılmak: açılmak· I, 193, 194; II, 71, 122 bkz> açl ınmak
 29. açımak: ekşimek, (yara, vücut) acımak· III, 252
 30. açınmak: doyumluk ve yem vermek, açınmak; açılmak; açar gibi görünmek. I, 199, 200
 31. açışmak: açmakta yardım ve yarış etmek· I, 180
 32. açışmak: ekşimek, acılaşmak· I, 180
 33. açıtgan: daima ekşiten, acıtan, ekşitgen· I, 154
 34. açıtmak: ekşitmek; acıtmak, I, 207
 35. açlık: açlık· I, 114
 36. açlınmak: açılmak· I, 256, bkz> açılmak
 37. açlışmak: açılmak .I, 239
 38. açmak: açmak; aramak; fethetmek, I, 163, 354, 358; II, 188; III, 18, 217, 234, 235
 39. açmak: karnı acıkmak· I, 172, 283
 40. açsamak: açmak istemek, I, 276
 41. açturmak: açtırmak, I, 218
 42. açuk: açık, I, 64, 94
 43. açuklug: koçak, huyu güzel· I, 147
 44. açukluk(g): açıklık, I, 150, § yüz açuklugı; yüz gülümseyişi· ı, 150 § kapug açuklugı; kapı açıklıgı. I, 150
 45. açurgan: çok acıktıran, çabuk acıktıran., I, 156; III, 68
 46. açurmak: acıktırmak, aç bırakmak. I, 268
 47. adaklık: üzüm çardaklarına ayak yapılacak ağaç· I, 149
 48. adaş: arkadaş, dost· I, 61, bkz> adaş·
 49. adaşlık: dostluk, arkadaşlık; sadakat· I, 149
 50. adguk: kim olduğu belli olmayan sığıntı adam· I, 99 bkz> aduk, aduk, agduk
 51. adın: başka, diger, ayrı· I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz> ad ın, adruk, ayruk, edin
 52. aduk: tanınmayan, bilinmeyen· I, 65 bkz> adguk, aduk, agduk
 53. ad: ipekli kumaş ve benzeri glbi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey· I, 79, bkz> ed,
 54. ad: iyilik ve uğur belgisi· I, 79
 55. adak: ayak· I, 32, 53, 59, 65, 84. 165, 181, 182. 241, 268, 342, 353, 361, 380, 382, 522; II.II,16,112,131.137,142, 146, 158, 190. 195, 209, 215. 247, 327, 364; III, 97, 276, 280, 288, 296, 307, 337, 421,430, 435 bkz> ayak, azak
 56. adaklamak: ayağa vurmak· I, 304
 57. adaklanmak: ayaklanmak, ayak sahibl olmak·I, 293, 294
 58. adaklıg: ayaklı· I, 147
 59. adaş: arkadaş, dost· I, 155 bkz> adaş
 60. ad bolmak: iyilik getirmek· , 79
 61. adgır: aygır·I, 18, 95, 152, 188, 234, 236; II. 96, 109,153, bkz> ayg ır § ögütlüg adgır; dişisi bulunan aygır, I, 52
 62. adgırak: kulakları ak, vücudunun öbür tarafları kara olan erkek geyik; da ğ keçisi tekesi·1, 144
 63. adgırlanmak: aygırlaşnnak; aygır bulmak· I, 313
 64. adıg: ayık· I, 63 § esrük adıg; sarhoş ayık· I, 63
 65. adıg: ayı· I, 63, 84, 332 bkz> ayıg·
 66. adıglıg: ayısı çok olan· I, 147
 67. adıg merdegi: ayı yavrusu·I, 480
 68. adıklamak: şaşalamak·III, 339 bkz> aduklamak·
 69. adılmak: ayılmak,I, 194
 70. adın: başka, diğer, ayrı,I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz> ad ın, adrıık, ayruk, edin
 71. adırmak: ayırmak· III, 228 bkz> edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak, üdürmek·
 72. adışmak: apışmak, ayrılmak. I, 181
 73. adma: bırakılan, salıverilen, başı bo;· I, 129 § adma yılkı; yaşlı olduğundan yük vurulmayan hayvan· I, 129
 74. adnagu: yabancı, başkası· III, 68
 75. adnamak: değişmek; bozulmak· I, 288
 76. adrı: buğday temizlemek için kullanılan araç,yaba, çatal, çatal de ğnek· I, 126;II, 22, 331
 77. adrı butlug: bacakları açık kişi, eğri bacak, I,126
 78. adrık: ayrık otu, Cynodon dactylon. I, 98, 113 bkz> ayr ık
 79. adrılmak: ayrılmak·I, 247
 80. adrım: eğerin altına iki yana konan keçe, teyelti I, 107
 81. adrış: ayrılış, ikiye ayrılan yolun başı· I, 96
 82. adrışmak: ayrışmak, birbirinden ayrılmak· I, 233, 234, 270. bkz> ayr ışmak
 83. adruk: başka, ayrı· I, 98 bkz> adın, adın, ayruk, edin
 84. aduk: tanınmayan, bilinnneyen, I. 65 bkz> agduk, aduk, adguk
 85. aduklamak: tanınmamak, garip görmek, yadırgamak·I, 304 bkz> adıklamak
 86. adut: avuç·I, 50, 83 bkz> avut
 87. adutlamak: avuçlamak·I, 298, 299
 88. afılgu: bir deniz ağacı·III, 146 bkz> awılku
 89. aftabı: kova·I, 432
 90. ag: iki bacak arasındaki boşluk·I, 80
 91. agan er: genizden laf söyleyen insan, genzek·I, 77
 92. agartgu: Şerbet gibi buğdaydan yapılan içki, bir çeşit buğday birası·III, 442
 93. agduk: bozuk, belirsiz, değişik·I, 65 bkz> aduk, aduk, adguk § agduk (ki şi); kim olduğu belli olmayan sığınti (adam)·I, 99
 94. agı: ipek kumaş (altın veya gümüşle işlenmiş sırmalı).I, 89;II, 153
 95. agıcı: ipek kumaşları muhafaza eden kimse,hazinedar.I, 89, 136
 96. agıl: ağıl, koyun yatağı; koyun plsliği. I, 65, 73
 97. agım: çıkım, yükselim· I, 75
 98. agır: ağır· I, 52, 53, 99; III, 68, 247
 99. agırlalmak: ikram olunmak· III, 344 bkz> agırlanmak
 100. agırlamak: ağırlamak, ikram ve ihsan etmek, I, 53, 106, 300, 301; III, 344, 347
 101. agırlanmak: ağırlanmak, ikram edllmek; pahalı bulunmak·I, 291, 292;III, 344 bkz> ag ırlalmak
 102. agırlıg: ağırlanan;·I, 45, 146 § agırlıg kişi; ağırlanan adam· I, 52
 103. agırlık: ikram ağırlayış· I, 114
 104. agış: yükseliş, ;ıkı;·I, 61
 105. agışmak: yükseli;mek, çıkıçmak, çıkmakta yarış etmek, artırışmak; koğmakta yarış etmek·I, 185
 106. agıtgan: daima çıkartan, yükselten· I, 155,156
 107. agıtmak: çıkarmak, yükseltmek·I, 212
 108. agız: agız· I, 43, 55, 129, 193, 195, 383; II. 6, 26, 175, 188;III, 102, 110, 247, 257, 339
 109. agızlamak: ağza vurmak; ağız açmak·I, 302
 110. aglak: ıssız, çorak, oturulmayan yer, boş.,I, 119, 468 § aglak yér; bo ş yer· II. 365
 111. aglamak: yalnız olmak, bo; olmak,III, 258
 112. aglatmak: savmak, uzaklaştırmak, ıraklaştırmak, boşaltmak,I, 265;III, 365
 113. agmak: çıkmak, belirmek; aşmak, yükselınek, ağmak; değişmek, başkala;mak, bozulmak, meyletmek, dönmek·I, 65,167,173, 309, 354; II, 43, 50, 61, 67, 68; III, 183, 219, 327
 114. agnamak: (hayvanlar) yatıp debelenmek; kekemeleşmek, dili tutulmak· I, 289
 115. agnatmak: (hayvanları) yatırıp debelendlrmek; dili buruşturmak, dili ağırla;tırmak·I, 267
 116. agrıg: ağrı·I, 98
 117. agrıkanmak: ağrısından şikâyet etmek·I, 213
 118. agrımak: ağrımak,I, 46, 273, 274;III, 169
 119. agrınmak: ağrımak, acı duymak· I, 252
 120. agrışmak: ağrışmak, sızlaşmak, I, 235
 121. agrıtmak: ağrıtmak· I, 261
 122. agrug süñügi: omurga kemiklerinin önce geleni, birincisi, ilki,I, 98
 123. agruk: pılı pırtı, ağırlık, yük·I, 99;III, 68
 124. agruklanmak: (bir iş veya yükü) ağırsınmak, ağır saymak·I, 313
 125. agrumak: ağırlaşmak· I, 273
 126. agsamak: (çıkmak, yükselmek, ağmak) istemek, I, 277
 127. agtarılmak: yere vurulmak, sarsılmak·I, 246 bkz> agtılmak
 128. agtarmak: aktarınak, devirmek, yenmek·II, 74 bkz> axtarmak
 129. agtılmak: yere vurulmak, sarsılmak,I, 246 bkz> agtarılmak
 130. agu: agı, zehir,I, 89;III, 339
 131. aguj: ağız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt·I, 55 bkz> aguz
 132. agujlug: agzı, ilk sütü bulunan kişi,I, 146
 133. agukmak: agılanmak. I, 191
 134. agulamak: ağılamak,I, 310
 135. ağurşak: ağırşak,I, 149
 136. aguz: agız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt· I, 55 bkz> aguj
 137. axlamak: göğüs geçirmek, ahlamak III, 118
 138. axsak: aksak, topal,I, 119
 139. axsak buxsak: topal ve çolaklar için söylenir. I, 465
 140. axsamak: aksamak, topallamak.I, 276
 141. axsatmak: aksatmak,I, 262
 142. axsum: sarhoşlukta kavga eden·I, 116 bkz>axsuñ
 143. axsuñ: sarhoşlukta kavga eden· I, 116 bkz>axsum
 144. axşam: akşam, I, 107
 145. axtarmak: aktarmak,I, 219, 516 bkz> agtarmak
 146. ajmuk: ak ;ap,I, 99 bkz> ıjmaklanmak· § ajmuk taz; başı şapla sıvanmış gibi kel I, 99
 147. ajun: dünya, âlem·I, 41, 77, 160, 179, 407, 420,463;II, 228, 283, 303, 335; III, 41, 52, 288, 303. 378 § bu ajun
 148. ak: ak, beyaz,I, 81, 134, 258; III, 39 bkz> örüñ, ürüñ § ak at; boz renkli at· I, 81
 149. aka turmak: akıp durmak·I, 73
 150. akı: eli açık, koçak, selek, cõmert·I, 90
 151. akılamak: selek (cömert) saymak; selekli ğe (cömertliğe) nispet etmek, seleklemek·I, 310; III, 329
 152. akılık: seleklik, cömertlik. III, 172
 153. akılmak: şaşırtmak, şaşalatmak· I, 39
 154. akım: akım, bir defada akacak kadar olan· I, 75
 155. akın: sel, akıntı. I, 15, 77, 96, 156, 212, 377; III, 39, 61, 398 § munduz ak ın; birden bire gelen sel, deli sel·I, 77 § akın munduzı; deli sel·I, 96
 156. akınçı: akıncı, geceleyin düşmanı basan asker, 1, 77, 134, 212
 157. akındı: akıntı
 158. akışmak: akışmak· I, 186
 159. akıtgan: akıtan· I, 156
 160. akıtmak: akıtmak; göndermek·I, 212
 161. akıyagak: iç ceviz, iyi ceviz, I, 90
 162. aklışmak: akı;mak· I, 88, 241
 163. akmak: akmak,I, 15. 96, 168, 343, 377;II, 19, 45, 128, 228; III, 3, 39, 127, 159, 325. 398
 164. akru: yavaş· I, 114 bkz> akrun·
 165. akru akru: yavaş yavaş· I, 114
 166. akrun: yavaş·III, 361 bkz> akru
 167. ak sakal: saçı sakalı ağarmı;, kocalmış· I, 81
 168. akturmak: aktırmak, akıtmak, I, 222; III, 17
 169. akur: ahır,I, 7
 170. al: hile, al,I, 63, 81; II, 289; III, 412 bkz> yap, yup
 171. al: hanlara bayrak, devlet adamlar ının atlarına eğer örtüsü yapılan turuncu ipek kumaş, I, 81
 172. al: al renk, III, 162
 173. ala: "acele etmeme" anlamına bir kelime·I, 92;III, 26
 174. ala: ala, alaca; ala tenli, alaca tenli ki;l kl bir çe şit derí hastalığından vücudunda alacalar olur, apraşlık.I, 81, 91 § ala at; alaca renkli, ala, k ır at· I, 81
 175. ala: insanın içinde olan gizli ;eyler· I, 425
 176. alaçu: alaçuk, çadır· I, 136
 177. alaçulanmak: alaçuk edinmek· III, 205
 178. alañ: alan, düz vé açık yer,I, 135 bkz> añıl § alañ yazı; düz ova· I, 135
 179. alañır: geleni, tarla faresl·I, 161
 180. alarmak: kamaşmak (göz); kızarmak, al olmak, ala olmak, alacala şmak, I, 179
 181. alartmak: belertmek (göz), yan bakmak· III, 428
 182. alavan: timsah· I, 140
 183. alçak: yumuşak huylu, ince ki;i, uslu· I, 41,100
 184. aldamak: aldatmak·I, 273, 472 alduzmak mal ını elinden aldırmak, soyulmak·II 87
 185. algu: alacak·I, 341
 186. alıg: kötü, fena, alık,I, 64, 384
 187. alıgsamak: almak istemek·I, 281 alık kuş gagası· I, 68
 188. alıkmak: alçalmak; bozulmak, azmak; kötüle şmek· I, 191, 192 bkz> alkmak
 189. alım: alacak; borç, I, 44, 75, 168,188, 209, 294;II, 72, 96,159,176,185, 214, 294; III, 184, 251,
 190. 288:
 191. alımçı: alıcı, alacaklı·I, 75, 409
 192. alımga: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse·I, 143 bkz> ılımga
 193. alımlıg: alacaklı, alacağı olan adam,I, 148, 149, 240
 194. alımsınmak: alır gibi görünmek·I, 20 alın alın; cephe, dağın ön cephesl·I, 78;II, 79 al ınlıg er geniş ve yüksek alınlı adam,I, 148
 195. alınmak: alınmak; kendi ba;ına alacağını almak.I, 22, 203;II, 159
 196. alış: borçluyu borcu yüzünden sorguya çekme. I, 62
 197. alış: su ağzı, suyun havuzdan veya suvattan döküldü ğü ağızlar.I, 62
 198. alış beriş: bir hakkı alma ve verme.I, 62
 199. alışgan: alış (veriş) yapan· I, 518, 519
 200. alışmak: alacak almakta yardım etmek· I, 188
 201. alkalmak: alkışlanmak, övülmek·I, 249
 202. alkamak: alkışlamak, övmek I, 284
 203. alkaşmak: alkışlamak, alkışta yarış etmek·I, 237
 204. alkınmak: mahvolmak, yok olmak, bitmek, tükenmek I, 82, 195, 254
 205. alkış: alkış, övme.I, 97, 249, 284
 206. alkışmak: birbirini mahvetmek, yok etmek; , yok etmekte yar ış etmek I, 237
 207. alkmak: bozmak, mahvetmek, yiyip bitirmek, bat ırmak.III, 188, 419, 447 bkz> al ıkmak
 208. alma: elma· I, 130 bkz> almıla
 209. almak: almak· I, 40, 41, 46, 51, 53, 99,114,149, 168. 175, 236, 329, 367, 373, 412, 421, 440;II, 13, 24. 87, 110, 219, 294; III, 6, 155, 161, 224, 371, 372
 210. almıla: elma· I, 130, 138; II, 311; III, 19, 272 bkz> alma § k ımız almıla; ekşi elma· I, 366
 211. alp: alp, yiğit, kahraman, bahadır· I, 41, 123, 125, 139, 182, 183, 237, 239, 359, 370, 388, 413, 517;II, 223, 349; III, 65, 332, 393, 406 § alp tégin; yi ğit köle· I, 413
 212. alpagut: tek başına düşmana saldıran, hiçbir yandan yakalanmayan yi ğit· I, 144; III, 422
 213. alsamak: almak istemek· I, 278
 214. alsıkmak: alınmak, soyulmak, I, 243
 215. altın: aşağı, alt· I, 108, 109
 216. altun: altın, I, 52, 120, 147. 165, 185, 360, 371, 399, 504;II, 24, 153, 181, 192, 205, III, 138, 251 § altun bakan; altın halka,
 217. altunlaşmak: altın öndül koyarak bahse girmek, II, 114
 218. altun tarım: büyük kadınlara verilen ungun·I, 396
 219. alturmak: aldırmak· I, 223
 220. aluç: şeftali I, 122
 221. aluçın: yenilen boğumlu bir bitki· I, 138
 222. aluk: kel, dazlak, I, 67
 223. aluk: kaba, haşin, I, 67
 224. alwırmak: atılmak, sıçramak, I, 226 bkz> el·wirmek
 225. amaç: öküz; sapan ve benzerleri gibi çiftçi ayg ıtları·I, 52
 226. amaç: hedef, nişan yeri, annaç·I, 52, 333;II, 329;III, 107, 276
 227. amaçlamak: nişanlamak, nişan almak,I, 299 bkz> emeçlemek
 228. amaçlık: nişan yeri·I, 150
 229. amır: sis, kırağı·I, 54 bkı
 230. amrulmak: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek· I, 53, 248, 249 bkz> em-rülmek
 231. amrulmak: yatıştırmak, dindirmek. III, 428 429 bkz> amurtmak, emrülmek
 232. amşuy: bir çeşit sarı erik·I, 115
 233. amuç: doyumluktan verilen armağan· I, 140 bkz> armagan, yarmakan amul sakin, rahat, yava ş yavaş, seğnik, kımıl· damayan; yumuşak huylu adam·I, 74;III, 131
 234. amurtmak: yatiştirmak, dindlrmek, seğnitmek·III, 428, 429 bkz> amrulmak, emrülmek
 235. amuşmak: çıkışma veya kınamadan dolayı apışıp kalmak. I, 190
 236. ana: ana· I, 32, 93, 169, 236, 278, 508;II, 96. 175;III, 18, 33, 210, 212. 272 bkz> aba, apa
 237. anaç: küçükken büyük bir anlay ış gösteren kız; anacık·I, 52
 238. analamak: ana edinnnek, ana demek·I, 311
 239. ança: o kadar, öyle, öylece·I, 63, 88, 332;III, 133, 233
 240. and: ant, yemin· I, 42, 459
 241. anda: orada, onda, ondan sonra· I, 109, 125, 130. 341; II, 96; III, 144, 224, 226, 240, 251
 242. andag: böyle, öyle, o kadar· 1. 37,118,164, 200. 321; II, 274; III, 153, 155,186, 247, 271 andan ondan, ondan sonra, I, 108, 109, 126, 130, 223; III, 422
 243. andgarmak: yemin ettirmek, ant içtirmek I, 226, 312; III, 423 bkz> añarmak
 244. andıg: elek, kalbur gibi şeylerln kasnağı·I, 118
 245. andıkmak: ant içmek, yemln etmek·I, 42, 243
 246. andın: beylerin hizmetçisi; bunlar ın adı yazılı defter,III, 77 bkz> ay
 247. andın: ondan. 1. 60, 281, 317, 323;II, 12, 245,259, 345;III, 436
 248. aña: değersiz, kıymetsiz I, 128
 249. añarmak: yemin ettirmek, ant içirmek·I, 226 bkz> andgarmak
 250. anı: onu, ona,I, 27, 37, 40, 54, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 192, 207, 212. 213, 216, 217, 224.225, 226. 260, 261. 262, 264, 266, 267. 268, 271, 275, 276, 282, 284, 287, 299, 301,304. 305, 307, 308, 310. 311, 312, 333, 340, 352, 354, 372, 376, 395, 407, 419,
 251. anın: onun, onunla, ondan·I, 155, 285, 301; II, 13, 133, 153, 172, 204;III, 183, 240
 252. anıñ: onun·I, 27, 47, 65, 84, 87, 97,118,126, 143, 164. 173, 176, 178, 179, 182, 184, 186, 192, 196, 197, 200, 207, 209, 211, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 242, 243, 247, 255, 264, 267, 268, 273, 283, 284, 290, 291, 296, 310, 315, 320,
 253. anuk: hazır·I, 18, 68, 93
 254. anuklamak: hazır bulunmak· I, 305
 255. anukluk: hazırlık, hazırlanma· I, 150
 256. anumak: hazırlanmak· III, 256
 257. anumı: cüzam hastalığı, Elephantiasis· I, 137
 258. anunmak: hazırlanmak·I, 114, 206;III, 161
 259. anutgan: daima hazırlıklı, hazırlayan·I, 156
 260. anutmak: hazırlamak· I, 215
 261. : bir kuş adı·I, 40
 262. : yanak·I, 40
 263. : yok, değil·I, 40
 264. aña: ona,I, 352;III, 94
 265. añar: ona·I, 35, 48, 68, 69, 79, 89, 93, 94,114, 129, 131, 174, 177, 184, 201, 204, 206, 208, 214, 216, 223, 225. 232, 236, 238, .261, 265, 267, 268, 271, 274, 275, 287, 290. 296, 317, 335, 362. 407, 440, 462, 486, 494;II, 26, 61, 73, 86,117, 123,125,127,130.13
 266. añdımak: yakalamak için hile yapmak, tuzak kurmak, etraf ını sarmak I, 311, 401
 267. añduz: andız, bu otun kökü çıkarılarak atın karnı ağrıdığı zaman tedavi edilir· I, 115
 268. añıl: büsbütün, tamamiyle·I, 94, 135 bkz>alañ
 269. añılamak: anırmak (eşek)I, 311
 270. añıt: ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angut, I, 93
 271. añıtmak: şaşırtmak, II, 274 bkz> eñitmek
 272. añız: anız, hububatın biçildikten sonra tarlada kalan köke yak ın sapları· I, 94
 273. añlamak: anlamak· I, 290
 274. añut: içecek şeylerde kullanılan hunl· I, 93
 275. ap: nefi ekl gibidir· I, 34 § ap bu ap ol; ne bu ne 0. I, 34
 276. apa: ana· I, 86 bkz> aba, ana
 277. aplan: sıçan cinsinden bir hayvanc ık· I, 120
 278. ar: kestane rengi, kumral, konural, I, 80 bkz> arsal, ars ıl· arsik
 279. ara: ara, arasında. I, 87, 317, 511, 528; II, 17; III, 60
 280. aralamak: aralamak, arasını bulmak, barıçtırmak·I, 309 bkz> arılamak
 281. aran: ahır, at tavlası,I, 76
 282. aranlıg: ahırlı, ahırı olan·I, 148
 283. ar böri: sırtlan· I, 79
 284. arçı: heybe· I, 124, 231, 250
 285. ardutal: hamamotu· I, 145 bkz> ordutal, urdutal
 286. argag: balık avlamak için kullanılan ucu eğri demir, olta·I, 141
 287. argarmak: yormak.I, 225 bkz> argurmak argu iki dag aras ı, uçurum·I, 127
 288. arguç: 1nsanın aldandığı nesneler·I, 95 § arguç ajun; yalanc ı (aldaticı) dünya·I, 95
 289. argulamak: arasını yarmak, geçmek·I, 317
 290. argun: sıçan cinsinden, yarım arşın uzunluğunda bir hayvan· I, 120
 291. argurmak: yormak, I, 486 bkz> argarmak
 292. argurtmak: yordurmak· I, 229 bkz> argurturmak
 293. argurturmak: yordurmak. I, 229 bkz> argurtmak
 294. arı: arı. I, 87; II, 329; III, 156, 276
 295. arıg: temiz·I, 12, 18, 63, 66, 103, 230, 237.342, 376 bkz> arr ıg
 296. arıg: epeyce, çokça,I, 241; II, 328; III, 41
 297. arıg: ;adır örtüsü· I, 63
 298. arıglamak: iğdiş etmek; bir şey içinden iyisini seçmek ve toplamak· I, 303
 299. arıglık: temizlik· I, 149
 300. arık: ırmak, ark, germeç, kaş, kanal, I, 7, 65, 302, 375. 382; II, 10, 59, 135. 333, 347;III, 182,299.
 301. arık: zayıf, cılız· I, 66
 302. arıklanmak: (su) akarak ark yapmak, su yerde kendine ırmaklar glbi yol ve hendek açmak· I, 294
 303. árıklıg: nehirli, ırmaklı.I, 147
 304. arılamak: aralamak, I, 308 bkz> aralamak
 305. arılmak: yerinmek, kaygılanmak; kendine kızılmak. 11. 123 bkz> irilmek § sar ılmak
 306. arılmak: kızmak, darılmak·II, 123
 307. arımak: temizlemek, temiz olmak, I, 19; III, 252 bkz> ar ıtmak
 308. arınçu: günah· I, 134 bkz> érinçü
 309. arınmak: temizlenmek istemek ve yunmak; iyile şmek; ot tutunmak I, 12, 201
 310. arış: eriş, dokumanın tezgâha sarılmış olan ve uzunluğuna dikine bulunan telleri, I, 61
 311. arış arkag: eriş argaç, dokumanın yanlamasına atılan ipleri.I, 61
 312. arışmak: aldatmak, birbirinì aldatmak· I, 182
 313. arışmak: eriş argaç· I, 61
 314. arıtası: arıtacak· II, 322 § tarıg arıtası yér; buğday arıtacak yer· II, 322 § tarıg arıtası neñ; buğday arıtacak nesne· II, 322 § tarıg arıtası ogur; buğday arıtacak zaman· II, 322
 315. arıtgan: her zaman temizleyen, ayıklayan· I, 154
 316. arıtgu: arıtacak II, 321, 322§tarıg arutgu yér; buğday arıtacak yer·II, 321 § tarıg arutgu neñ; buğday arıtacak nesne, II, 322 § tarıg arutgu ogur; buğday arıtacak zaman· II, 321
 317. arıtışmak: temizlemekte yardım ve yarış etmek· II, 322
 318. arıtmak: temizlemek, I, 19, 208 bkz> arımak
 319. arıtmak: taşağı çıkarmak, Iğdi; etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek·I, 208 bkz> eredmek, eretmek
 320. arı yagı: bal,I, 87;III, 156 bkz> bal
 321. arju: çakal· I, 127 bkz> arzu
 322. arjulayu: çakal gibi·I, 127;III, 401
 323. ark: pislik·I, 42 § temilr arkı; demir boku·I, 42
 324. arka: arka, sırt; sıkıntılı anlarda yardım eden kişi, yardımcı.I, 123, 128, 139
 325. arkaçak: ağıza ilâç akıtmak içln kullanılan içi delik bir aygıt, akıtınaç.I, 144
 326. arkag: argaç; bez, halı, kilim gibi şeyler dokunurken enlemesine at ılan ip veya iplik,I, 118
 327. arkalanmak: arka (yani yardımcı) sahibi olmak; bir şeye sırtını vermek, dayanmak· I, 297
 328. arkamak: yoklamak, arayıp taramak, I, 283, 284
 329. arkar: boynuzundan bı;ak yapılan dişi dağ keçisi· I, 117, 214, 421
 330. arkaşmak: yük yüklemekte yardım etmek;arka arkaya gelmek (çıkmak)· I, 237, 395
 331. arkın: gelecek yıl, öbür yıl, I, 89 bkz> arkun
 332. arkın: izi gelecek yıl, öbür yıl I, 89
 333. arkış: kervan; yurdundan uzak dü;mü; olan birine gönderilen kimse, elçi, haberci, mektup·I,97
 334. arkış: büyü, afsun·I, 249 bkz> arwa ş, arwış
 335. arkuçı: iki kişi arasında araç olan; evlenme zamanında dünürler arasında gelip giden kişi·I, 141
 336. arkuk: iki duvar veya iki direk aras ına çapraz olarak konulan ağaç· I, 109
 337. arkuk: aykırı· I, 109
 338. arkuk kişi: söz dinlemez, kalp, inatçı klmse· I, 109
 339. arkuklanmak: haylazlık etmek, dikbaşlılık etmek· I, 315
 340. arkun: yaban aygırıyle evcil kısraktan olan at·l, 107
 341. arkun: gelecek yıl, öbür yıl,I, 108 bkz> arkın
 342. arkun izi: gelecek yıl, öbür yıl· I, 108 bkz> arkın izi
 343. armagan: hısımlara doyumluktan verilen belek·I, 140 bkz> amuç, yarmakan
 344. armak: yorulmak, dermansız kalnıak·I, 148, 149, 172
 345. armak: aldatmak,I, 172;III, 62 bkz> armak tewmek, armak yuwmak
 346. armak tewmek: hile yapmak, aldatmak·I, 172;III, 62 bkz> armak, armak yuwmak
 347. armak yuwmak: hile yapmak, aldatmak·III, 62 bkz> armak, armak tewmek
 348. armut: armut·I, 95;II, 284
 349. armutlanmak: armutlanmak.I, 312
 350. arpa: arpa,I, 123, 343;II, 121, 316
 351. arpagan: arpaya benzer başağı bulunan, evini bulunmayan bir bitki, I, 140
 352. arpalamak: arpa vermek· I, 316
 353. arpalanmak: arpalanmak, arpa sahibl olmak· I, 296
 354. arrıg: pek temiz.I, 143 bkz> arıg
 355. arsal: kumral, konural, I, 105 bkz> ar, ars ıl, arsik § arsal saç; kızıla çalar saç, kumral saç· I, 105
 356. arsalık: hem erkekliği hem dişiliği olan bir hayvan, aslık· I, 159
 357. arsıkmak: aldanmak· I, 21, 242
 358. arsıl: kestane rengi, kumral, konural· I, 80 bkz> ar, arsal, arsik
 359. arsik: kestane rengi, kumral, konural· I, 80 bkz> ar, arsal, ars ıl
 360. arslan: arslan· I, 75, 81, 125,153, 231, 308, 409; II, 146, 289, 312; III, 5, 92, 263, 282, 412, 418
 361. arslanlayu: arslan gibi, arslanımsı· I, 142; II, 13, 138
 362. arsu: değersiz şey· I, 127
 363. art: sırt, dag beli ve sırtı; sarp yer, yokuş; boyun, tepe· I, 42, 247, II, 27, 179; III, 4, 143, 197, 261 § art saç; arka saç· I, 42
 364. artak: bozulmuş, bozuk, I, 119; II, 40
 365. artamak: bozulmak, kötüleşmek. I, 272; II, 17; III, 358
 366. artaşmak: birbirini bozmak, I, 230, II, 219
 367. artatmak: bozmak, harap etmek·I, 203, 260;II, 360
 368. artıg: yükletilen yükün bir dengi,I, 98
 369. artıg: kadın mİntanı, gögüslük.I, 98
 370. artılmak: yüklemek, binmek; ardılmak, bir binit üzerine başı bir tarafa ayakları bir tarafa gelmek üzere heybe gibi ardılmak; erişilmek.I, 244;II, 335
 371. artınmak: yükletmek·I, 250
 372. artışmak: bir şeyi hayvana ardmak ve yükletmekte yard ım ve yarış etmek,I, 231
 373. artlamak: enseyi tokatlamak, sille vurmak, III, 443
 374. artmak: artmak· III, 425
 375. artuç: ardıç, Juniperus· I, 95, 377, 412, 424
 376. artuçlanmak: ardıçlanmak, ardıçı çok olmak·I, 312
 377. artuk: fazla, ziyade,I, 99;II, 137
 378. artuklanmak: aşırı gitmek,I, 313 arturmak artirmak; aşırı gitmek. I, 219
 379. artut: armağan, beylere vb· büyüklere at ve benzer şeylerden verilen armağan ve belek· l, 109, 114, 182
 380. arubat: temirhindi, tamarinde· I, 138
 381. aruk: yorgun· I, 66. 148, 259, 298;II, 28
 382. aruklamak: dinlenmek·I, 304, 305
 383. arukluk: yorgunluk,I, 150;II, 316
 384. arumdun: boya· I, 138
 385. aruşmak: erimek,I, 182 bkz> erilşmek
 386. arut: kuru, soluk,I, 50, 133 bkz>urut § arut ot; bir y ıl önceden artan kuru ot· I, 50;II, 133
 387. arwalmak: büyü yapılmak, afsunlanmak· I, 249
 388. arwamak: büyü yapmak, afsunlamak· I, 283
 389. arwaş: büyü, afsun· I, 283 bkz> ark ış, arwış
 390. arwaşmak: birlikte büyü veya afsun tekerlemesi, duas ı söylemek· I, 236, 237
 391. arwış: büyü, afsun, I, 249 bkz> ark ış, arwa;
 392. arzu: çakal III, 401 bkz> arju
 393. arzulayu: çakal gibi· III, 410
 394. as: kakım, hermelin·I, 80 bkz> az
 395. as: cariyelere verilen bir ad·I, 80
 396. asıg: fayda, kazanç, kârI, 64, 494; 111. 13
 397. asıglıg: faydalı, kazançlı· I, 147
 398. asılmak: asılmak· I, 196
 399. asılmak: uzamak, uzatılmak,I, 196 bkz> esilmek
 400. asınmak: blr ;eyi çekmek, germek·I, 201 bkz>esinmek
 401. asışmak: asışmak, asmakta yardım etmek· I, 184
 402. aslınmak: bir şey bir şeye takılmak,I, 258, 259 bkz> eslinmek
 403. asmak: asmak,I, 173
 404. asñarmak: haylazlaşmak, işten uzakla;mak· I, 289
 405. asra: alt, aşağı· I, 126
 406. asrı: kaplan; kaplan gibl iki renkli, I, 126 bkz> esri § asr ı yışıg; iki renkli ip·I, 126
 407. asruşmak: aksırışmak. I, 234
 408. ast: sokak,I, 42
 409. astın: aşağı, alt· I, 108
 410. asturmak: astırmak· I, 220, 221
 411. asurgan: çok aksıran· I, 156
 412. asurmak: aksırmak· I, 178
 413. asurtgu: aksırtan· III, 442
 414. asurtguk: anlayı;lı, akıllı· III, 442
 415. asurtmak: aksırtmak· III, 442
 416. : kenet· I, 80
 417. : yemek, aş· I, 20. 45, 75, 80. 93, 102, 156. 210, 227, 310, 318, 372. 443, 515, 516;II, 18, 73, 74, 130, 147, 158, 191, 241, 278, 299,308, 309;III, 31, 37, 61, 64, 67,116,133,185, 186, 249, 257, 261, 264, 270, 368, 382, 391, 397. 439
 418. aşaç: tencere,III, 382 bkz> aşıç, eşiç
 419. aşak: aşağı; dağ dibi·I, 66
 420. aşaklamak: aşağılamak, küçük saymak·I, 305
 421. aşamak: yemek, aş 701116^III, 253, 261
 422. aşatmak: yemek yedirmek· I, 210
 423. aşbar: saman, kepek ve ot gibi şeyler karıştırı-lıp ıslatıtarak hazırlanan hayvan yemi· I, 117;II, 351
 424. aşgınmak: aşınmak· I, 254
 425. aşıç: tencere·I, 52,116, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518;II, 12, 72, 78, 178, 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142,191 206, 249, 280, 409, 430 bkz> e şiç, aşaç
 426. aşlaka: aşlara, yemeklere. II, 54
 427. aşlalmak: kap kenetlenmek· I, 295
 428. aşlamak: kap kenetlemek·I, 80 ,268
 429. aşlatmak: kap kenetletmek·I, 265
 430. aşlık: aş evi, mutfak, yenıeklik·I, 114, 373; II. 204 bkz> tar ıg
 431. aşmak: aşınak, bir tepeyi õbür yana geçmek·I, 173; III, 261
 432. aşnu: önce, evveL I, 130
 433. aşrulmak: aşırılmak, tepeden aşırılmak· I, 247
 434. aşsamak: tepeyi aşmak istemek; yemek yemek istemek· I, 277
 435. aşsatmak: yemek arzulatmak· I, 262
 436. aştal ogul: birinin en son çocuğu· I, 105
 437. aşu: kırmızı toprak, a;ı toprağı·I, 89
 438. aşuk: insanın aşığı, topuğu; topuk kemiği,I, 66
 439. aşuk: demir başlık, tulga·I, 67 bkz> yaşuk, yışıklıg
 440. aşukmak: özlemek . I, 191; II, 165
 441. aşukmak: özlemek·I, 191; II, 165
 442. aşuklamak: aşık kemiğine vurmak· I, 305
 443. aşulmak: örtülmek, örtünmek· I, 197 bkz>eşülmek
 444. aşumak: koşmak, aşmak·I, 123
 445. aşunmak: geçmek, aşmak·I, 202
 446. aşutmak: örttürmek-I, 210 bkz> eşütmek
 447. at: ad, isim, unvart, lakap, I, 78; III, 77, 250, 367, 384
 448. at: at·I, 16, 34, 53, 80,104, 115, 123, 147,178, 184, 201, 203, 206, 225, 244, 255, 273, 275, 276, 278, 285, 289, 292, 296, 297, 300, 322, 324, 326, 329, 338, 343, 361, 363, 390, 395, 406, 417, 426, 427, 430. 436, 446, 458, 461, 470,472,481,483,491, 507, 513,
 449. ata: baba, ata, I, 32, 86, 206. 288, 508; II, 80; III, 87, 210, 383
 450. ataç: büyüklük gösteren çocuk· I, 52; II, 80 § ataç ogul; büyliklük gösteren çocuk· I, 52
 451. atakı: babacığım anlamına sevgi bildiren bir sõz, I, 136, 262, 445; II, 120, 178, 196, 311; III, 87, 210, 212, 272, 291
 452. atamak: takma ad (lakap) vermek·III, 250, 374
 453. atan: iğdi; edilmiş deve·I, 75
 454. atanlanmak: iğdiş deve sahibi olmak·I, 295
 455. atanlıg: iğdiş edilmiş devesi olan kimse·I, 148
 456. atasagun: hekim, doktor· I, 86, 403
 457. atatmak: atlaşmak, (tay) at olmak· I, 206, 207; III, 158
 458. at bırkıgı: atın ve eşeğln genizden ses çıkar-ması. I, 33, 35, 53, 74, 94,128,155,164,167, 173, 175, 176, 199, 225. 227. 229. 267. 291, 302. 304, 307, 309, 316, 328, 333, 363, 367, 381, 441, 461, 472, 486, 515;II, 3, 13, 20. 21, 74, 78,92,118.137,140. 149, 150, 177,
 459. atgak: karında blriken sarı su hastalığı, kay· gıdan yüz sararması.I, 118
 460. atgak: sarı renkte blr bitki,I, 118
 461. atgarmak: ata bindirmek·I, 225
 462. atılmak: atılmak; (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün aynlmayarak aç ılmak.I, 21, 193
 463. atım: atıcı, nişancı,I, 75;III, 379 § atım er; nişancı, lyi atan adam,I, 75
 464. atım: atış, atım·III, 59
 465. atınçu: atılan·I, 133
 466. atınmak: bir tarafa atılmak, yuvarlanmak; atar gibi görünmek I, 199
 467. atış: atışma.I, 60
 468. atışgan: daima atışan,I, 157
 469. atışmak: atışmak·I, 180
 470. atız: iki dere arasındaki su geçecek set·I, 54 bkz> etiz
 471. atızlamak: ark açmak; set yapmak; toprağı parçalara ayırmak, evlek yapmak,I, 301 bkz>etizlemek
 472. atızlanmak: (tarla hakkında) maşalaya ayırmak, sulanmak ve ekilmek için parçalara ay ırmak·I, 292
 473. at kamçısı: at siki I, 417
 474. atlanmak: ata binmek, atlanmak; bir şeyin üzerine çıkmak, atlaşmak, at haline gelmek, I, 255, 256, 285, 353;II, 254
 475. atlaşmak: at ortaya koyarak bahse girmek, at ı õndül koyarak yarış etmek,II, 114, 226
 476. atlıg: adlı, unvanlı; ulusun büyüğü,I, 79
 477. atlıg: atlı, süvari.I, 97, 166;II, 175; III, 37, 64, 435
 478. atmak: atmak,I, 21,116,129,160, 170, 236, 237, 280, 403, 528;II, 20 26, 221, 226, 303, 306, 326;III, 106, 356, 370, 374
 479. atsamak: atmak istemek, I, 275, 280
 480. attırmak: attırmak·I, 217
 481. av: av·I, 32
 482. av: emir verenin emrini tanımamayı bildirir bir edat,I, 40
 483. av(ş)n: agaç·I, 84
 484. avlaşmak: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> awlaşmak, ewleşmek
 485. avut: avuç·I, 83 bkz> adut
 486. aw: av·I, 81
 487. awa: acımak bildiren bir kelime· I, 89
 488. awalamak: (karışıklık çıktığında) toplaşmak, üşüşmek· I, 310 bkz> awmak, awlamak
 489. awçı: avcı· I, 63, 311, 425
 490. awıçga: kocamış klşi, ihtiyar adam· I, 143
 491. awılku: kırmızı meyveleri olan ve meyvesinin suyu tutmaca kat ılan, göz ağnsına ilâç yapılan ve elbise boyanan bir ağaç·I, 489 bkz>afılgu
 492. awınç: alışma, avunma·I, 132; III, 449
 493. awınçu: avunulan, alışılan· I, 134
 494. awınmak: alışmak, avunmak·I, 132, 202, 263
 495. awlalmak: avlanmak,I, 295, 296 bkz> awlanmak
 496. awlamak: avlamak·I, 287, 421;II, 45
 497. awlamak: toplanmak, üşüşmek·I, 287 bkz>awmak, awalamak
 498. awlanmak: avlanmak,I, 298 bkz> awlalmak
 499. awlaşmak: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> avlaşmak, ewleşmek
 500. awlaşmak: evini ortaya koyup kumaroynamak,evini öndül koymak,I, 240, 241 bkz> ewle şmek
 501. awlatmak: avlatmak·I, 263, 265
 502. awmak: toplaşmak, üşüşmek; etrafını çevirmek, avlanmak,I, 174, 310;II, 137; III, 401 bkz> awalamak, awlamak
 503. awran: demirci ocağı biçiminde yapılan ekmek fırını.I, 109
 504. awrındı: kırıntı, döküntü·I, 145
 505. awujgun: deri sepilenen palamut ağacı meyvesi I, 157
 506. awurta: daya, süt nine· II, 144
 507. awus: mum, balmumu· I, 59 bkz> law
 508. awya: ayva· I, 114, 311
 509. awzurı: buğday ve arpa unu glbi şeyler karıştırılarak yapılan ekmek, karışık ekmek, I,145
 510. ay: yılın on ikide biri olan zaman; gökteki ay, kamer· I, 82, 258. 259, 270. 288, 348, 507; II, 5,143; III, 33 § ay evi
 511. ay: buyruğu tanımamayı bildiren bir söz,I, 40
 512. ay: hitap edatı·I, 74
 513. ay: turuncu renkte ipek kumaş·I, 40
 514. ay: beylerin hizmetçisi, kölesi; bunlar ın adı yazılı defter·II,193; III, 77 bkz> and ın
 515. aya: avuç içi, aya· I, 85, 348
 516. ayag: lakap, takma ad, I, 271
 517. ayak: çanak, kâse, kadeh,I, 80, 84, 178, 265, 286. 295, 324, 375, 497; II, 17S, 346, 446; III. 15, 143, 296. 306, 371, 397 bkz> çanak
 518. ayak: ayak·I, 84 bkz> adak, azak
 519. ayakçı: kâseci, çanakçı,III, 296
 520. ayaklıg: kaseli·III, 50
 521. ayalamak: el ayalarını birbirine vurmak·III, 328
 522. ayamak: lakap vermek; korumak·I, 271
 523. ayas: ayaz; kõlelere verilen adlardan,I, 123
 524. aya kök: açık hava,I, 123
 525. aya yersgü: yarasa·III, 433 bkz> yarısa
 526. aybañ (er): kel (adam)·I, 116
 527. ay bitigi: askerin adıyle azığının yazıldığı defter·I, 40
 528. aydıñ: aydın, ay aydınlığl.I, 117
 529. aygır: aygır· III, 122 bkz> adgır
 530. ayıg: ayı,I, 84 bkz> adıg
 531. ayıg: "ne iyi, ne fena" yerine kullan ılan bir edat, iyi ve kõtüye delâlet eden kelimelerde pekitme edatı·I, 84
 532. ayık: vaat, söz verme·I, 84;II, 45
 533. ayılmak: söylenmek·I, 268
 534. ayıtgan: soran·III, 52
 535. ayıtmak: söylemek, sormak,I, 215, 216
 536. ayluk ayluk: õyle öyle· I, 113
 537. aymak: söylemek I, 36, 37, 52, 88, 89, 93, 94, 109, 110, 118. 174, 207. 321, 339, 352, 367, 377. 419, 492. 494;II, 45. 105; III, 80, 158, 208, 212, 218, 245, 357, 363, 368, 375
 538. ayran: ayran· I, 120
 539. ayrık: ayrık otu·I, 113 bkz> adrık
 540. ayrışmak: ayrışmak, birbirinden ayrılmak·I, 233. 234, 270 bkz> adr ışmak
 541. ayru: başka,I, 126
 542. ayruk: başka, ayrı. I, 113, 417 bkz> adın, adın, adruk, edin
 543. aytıg: hltap; hatır sorma· I, 113 bkz> aytış
 544. aytılmak: sorulmak; söylenmek·I, 270
 545. aytınmak: sormayı kendi üstüne almak·I, 270
 546. aytış: hatır sorma· I, 113 bkz> aytıg
 547. ayturmak: söyletmek I, 269
 548. az: uzunlamasına çizlk, tırnak yarası,I, 71 bkz>ezik, iz
 549. az: kakım, I, 80 bkz> as
 550. az: az·I, 75, 80
 551. azak: ayak·I, 32 bkz> adak, ayak
 552. azak: nereden ve kimden geldiği belli olmayan ok·II, 20 bkz> azuk
 553. azgan: kuş burnu, yaban gülü; ağaçların en kötüsü olup gül glbl sar ı, beyaz çiçek1eri olan bir ağaçcık, küpe gibi kırmızı meyveleri olur· I, 439
 554. azıg: azı dişi·I, 64
 555. azıglamak: azı dişlyle ısırmak; azı dişine vurmak·I, 304
 556. azıglıg: azı dişi belirmiş olan·I, 147
 557. azılmak: azılmak. I, 196
 558. azımak: sızmak; gürültüden ağır duyar olmak,III, 253
 559. azıtgan: daima yoldan çıkaran, azdıran,I, 155
 560. azıtmak: yoldan çıkarmak, azıtmak· I, 208, 209; II, 234
 561. azlanmak: azımsamak, az görmek· I, 297
 562. azma: taşağının derisi yarıldığı için aşamayan koç· I, 130
 563. azmak: azmak, yoldan çıkmak·I, 93, 173
 564. azrak: daha az,III, 361
 565. azu: iki şeyden birini dilemeyi anlat ır, yahut,veya· I, 88, 429
 566. azuk: azık,I, 7, 16, 66, 342. 381
 567. azuk: yolunu kaybeden, nereye gltti ği ve nereden geldiği belli olmayan·I, 66 bkz> azak § azuk ok; nereden geldigi ve kimin att ığı belli olmayan ok· § azuk munk; kaçan, yoldan ç ıkan, azan·I, 66
 568. azuklanmak: azık sahibi olmak,I, 294
 569. azuklug: azığı olan, azıklı·I, 148
 570. azukluk: azıklık, azık için hazırlanmış şey·I, 150, 274
 571. baçak: Isa'lıların (Hıristiyanların) orucu, pehrizi· 1, 411
 572. baçıg: and, sözleşme.I, 371 bkz> bıçıg, bıçgas
 573. baçıg kılmak: andlaşmak, ahidleşmek. I, 371
 574. badar: gürültülü ses anlatan bir kelime, tekrarlanarak kullan ılır, "patır patır" gibidir· l, 360
 575. badar kılmak: sesle çarpmak, itmek· I, 349
 576. badgamak: güreşte ayak yakalamak, çelme vurmak, III, 288, 289 bkz> bagdamak
 577. badıç: asma çardağı· I, 502 bkz> badıç
 578. badıçlık yıgaç: üzüm asmalarına çardak yapılmak üzere ayrılan agaç, I, 502
 579. badıç: asma çardağı, I, 295 bkz> badıç
 580. badrarn: bayram, sevinç ve eğlence günü· III, 176 bkz> bedrem, beyrem
 581. bag: bağ, düğüm, bağlanacak ip vb.; odun vb, ba ğlamları· I, 409; II, 21; III, 152, 153
 582. bag: bağ, üzüm asması· III, 152, 212
 583. bagdamak: güreşte sarmaya almak, sarmalamak, ayak yakalamak, çelme vurmak,II, 364;III, 276, 277, 289 bkz> badgamak
 584. bagdatmak: güreşte sarmaya aldırmak·II, 327, 364, 365
 585. bagır: bagır; karaciğer·I, 272, 360;III, 85, 255 § ya bagr ı; yayın orta yeri,I, 360
 586. bagırçak: eşek semeri·I, 502
 587. bagırdak: kadın göğüslüğü .I, 502
 588. bagırlak: "bağırtlak" denen kuş, Pterocles, 1, 503, 505
 589. bagırlamak: bağrına vurmak; yayın tutamagını düzeltmek·III, 331
 590. bagırlanmak: pıhtılaşmak, akar şey koyulaşmak, II, 264
 591. bagırlıg: kimseyi dinlemeyen· I, 494 § bedük
 592. bagırlıg:
 593. bagırsak: merhametli; gönül alıcı· I, 502
 594. bagırsamak: canı ciğer istemek· III, 332
 595. bagırsuk: bağırsak· I, 502
 596. bagış: parmakların ve başka uzuvların ek yerleri; kamış ve benzerlerinin boğumları, I, 367
 597. bagışlalmak: bağışlanmak· III, 344 bkz> bagışlanmak
 598. bagışlamak: bağışlamak· III, 334, 355
 599. bagışlanmak: bağışlanmak· III, 344 bkz> bagışlalmak
 600. baglamak: bağlamak· III, 292, 309 bkz> boglamak
 601. baglanmak: bağlanmak· II, 238 bkz> boglanmak
 602. baglatmak: baglatmak, bohçalatmak, II, 341
 603. bagna: merdiven basamağı· I, 434
 604. bagram kum: geniş büyük kumluk yer, I, 484
 605. bagrıkmak: bağrı (ciğeri) göğüs kemiklerlne yapışmak· II, 227
 606. baka: kurbağa, I, 73; III, 226 § müriğüz baka; kaplumbağa· III, 226
 607. bakaçuk: bakanın küçültmesi, küçük baka;e ğe kemiği lle kol arasındaki et parçası· III, 226
 608. bakan: halka, toka· I, 399, 432 bkz> kılide §altun bakan; altın halka· I, 339
 609. bakanak: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her biri· III, 177 bkz> bakayak
 610. bakanlıg: halkalı, tokalı,I, 499 § bakanlıg kadış; halkalı, tokalı kayış·I, 499
 611. bakanuk: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik et parçası·III, 177 bkz> bakayuk
 612. bakaturmak: baka durmak· I, 73
 613. bakayak: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her blri· III, 177 bkz> bakanak
 614. bakayuk: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik,et parçası·III, 177 bkz> bakanuk
 615. bakıg: bakma, bakış· I, 373
 616. bakılmak: bakılmak· II, 131
 617. bakınmak: bir şeyin sonuna bakmak ve dü şünmek; beklemek, II, 142, 160
 618. bakır: Çin parası·I, 361
 619. bakır: bakır- I, 360
 620. bakırlıg: bakırlı, I, 495 § bakırlıg tag; bakırlı dag· I, 495
 621. bakırmak: bağırmak· III, 186
 622. bakır sokum: Merih yıldızı·I, 361, 398;III, 40
 623. bakış: bakış, bakışma, gözle birbirine bakış·I,367
 624. bakışgan: herkese göz ucu ile bakan·I, 519
 625. bakışmak: bakışmak (göz ucu ile)I, 170, 183; II, 103
 626. bakıtmak: baktırmak, bakıtmak· II, 308
 627. bakku: tepe, yüksekçe yer· III, 226 bkz> baku
 628. baklan kuzı: taze ve semiz kuzu·I, 444
 629. bakmak: bakmak·I, 102, 192, 340, 425;II, 16, 26, 33, 144, 250. 292; III, 23, 194. 272,295, 440
 630. baku: tepe, yüksekçe yer, yoku ş· III, 219, 226 bkz> bakku
 631. bakurmak: baktırmak·II, 83
 632. bal: bal,II, 267, 354; 111.103,156. 338 bkz> ar ı yagı
 633. bala: kuş ve hayvan yavrusu· II, 274;III,91, 232
 634. bala: bir adamın içlerinde (çok kere çiftlik i şlerlnde) yardımcısı, çırağı·III, 232
 635. balalamak: kuş yavrulamak·III, 92
 636. balçık: balçık, sıvık çamur· 1. 248, 267
 637. baldır: çağı başında yapı1an iş ya da ilk olarak meydana gelen şey·I, 456
 638. baldır: üvey·I, 456 § baldır ogul; üvey oğul·1, 456 § baldır kız; üvey kız·I, 456
 639. baldır: dağın burun gibi çıkan yeri·I, 456
 640. baldır kuzu: llk doğan kuzu·I, 456
 641. baldır tarıg: ilkbahar başında ekilen ekin·I,456
 642. baldız: karının kendinden kilçük kız kardeşi·1, 457;III, 7
 643. baldu: balta,I, 14, 418;III, 421
 644. balıg: yaralı,I, 192, 242, 252, 407
 645. balık: çamur·I, 248 bkz>
 646. balk balık: kale, şehir·I, 379
 647. balık: balık· 1. 73, 379;II, 216, 231, 233, 349
 648. balıkçın: balıkçıl kuşu,I, 512
 649. balıklanmak: balıklanmak; çamurlanmak; bir yerde kale yap ılrnak·II, 265
 650. balıklıg: çamurlu yer,I, 498
 651. balıklıg: balığı olan, balıklı·I, 498, 501
 652. balıkmak: yaralanmak·II, 119
 653. balıksamak: balık yemek istemek· III, 334
 654. balk: çamur·I, 379 bkz> balık
 655. balmak: bağlanmak,II, 27 bkz> banmak
 656. balu balu: · ninni·III, 232
 657. bamak: bağlamak; örgü yapmak,III, 224, 247, 250
 658. bandal: ağaçtan omuz başı şeklinde çıkarılan parça, bunu çocuklar al ıp yakarlar, geceleyin közünü blrbirlerine atarlar, Buna "ot bandal" denir· Çevgen oyununda oynan ır.I, 482
 659. banmak: bağlanmak,II, 27 bkz> balmak
 660. banzı: bağ bozulduktan sonra asmaların üzerindeki üzüm kınntıları, neferneme·I, 422
 661. bañ: bağırma·III, 355
 662. bar: var, mevcut.I, 44, 47, 84. 320, 341, 360,373, 375, 427; II, 28, 40; III, 15, 147
 663. bar: büyük·III, 147
 664. baragan: çok varan, çok giden·I, 24, 33
 665. barak: çok tüylü kôpek· 1. 377
 666. baraklıg: köpeği olan kişi·I, 497, 501
 667. barası: varılacak, gidilecek·I, 33 § baras ı yér; gidilecek yer·I, 33
 668. barça: bütün, hep·I, 210, 236, 399, 417; II, 213, 216, 312;III, 322
 669. barçın: ·ipekli kumaş·I,153,175, 216, 358, 509; III, 17, 28. 143, 156, 335, 338, 394 § yolak barç ın; ; yol yol çizgili ipek kuma ş· III, 17
 670. bardaçı: gidici, varan· I, 24; II, 32, 48. 49
 671. bardukı: vardığı, varışı· II, 42; III, 309
 672. bargalı kaldı: gideyazdı· I, 22
 673. bargan: mersin ağacı yemişi· I, 438 bkz> bazgan
 674. bargan: varan, giden, gidicl· II, 53
 675. bargu: varılacak, gidilecek, I, 33;III, 211 §bargu yér; gidilecek yer·I, 33
 676. barguçı: varıcı, gidici·II, 49, 54
 677. barguluk: gitmeyi hakeden (kimse)·I, 24;II, 56
 678. barıg: kokmuş şey (yalnız kullanılmaz)·I, 372bkz> bırıg
 679. barıg: gidiş ·I, 24, 26, 27, 371;II, 55, 57, 58
 680. barıglı: varmayı, gitmeyi, dileyen; varmak, gitmek üzere olan (kimse)·I, 25;II, 57
 681. barıgsamak: varmak, gitmek istemek·I, 281;III, 333 bkz> barsamak
 682. barılmak: varılmak, gidilmek·II, 130, 139
 683. barımsınmak: gider gibi görünmek·II, 258,259, 260
 684. barınmak: gider varır görünmek·II, 141, 158
 685. barınmak: aybaşı kanı boşanmak·II, 141
 686. barışlıg: varılan, gidilen (yer); konuk odas ı, I, 370
 687. barışmak: birbìrine gitmek, gitmekte yard ım ve yarış etmek·II, 94
 688. bark: bark, mülk-III, 333
 689. barkın kişi: kendini yolundan hiç bir şeyin alıkoymadığı yolcu·I, 440
 690. barlıg: mallı, zengln·III, 438
 691. barmak: peyda olmak; vermek·III, 155 bkz> bérmek
 692. barmak: varmak, gitmek. I, 20, 22, 24, 26, 27, 37, 38, 40, 43, 46, 66, 74, 85, 87 ,88, 96,134,167, 281, 294, 319, 327, 340, 354, 371, 384, 392. 398, 399, 403, 423, 430, 435, 445, 484; II, 6, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46. 47, 49, 53, 55, 58, 59, 60,
 693. bar mu: var mış I, 430, 462
 694. bars: pars,I, 344 bkz> pars
 695. bars: pire, bit gibi ha/vanların ısırmasından hasıl olan kabarti·I, 348
 696. barsamak: varmak, gitmek istemek,I, 281 bkz> bar ıgsamak
 697. bars bolmak: kabarmak, I, 348
 698. bars yılı: Türkler'in on ikili hayvan takvimindeki y ıllardan biri, pars yılı.I, 344, 346
 699. bart: su içilen bardak; şarap ve benzeri akıcı nesnelerin ölçüsü· I, 341 bkz> yart
 700. bart burt tutmak: ansızın her yandan yakalamak,I, 341 bkz> yart yurt tutmak
 701. barturmak: vardırmak, göndermek I, 20; II, 171, 179; III, 424
 702. baruçı: varıcı, gidici· II, 52
 703. bar yigde: iri iğde, Zizypha rubra· III, 147
 704. basa: sonra· III, 224
 705. basan: ölü gömüldükten sonra yenilen yemek·I, 398, 399
 706. basar: dağ sarımsağı· I, 360
 707. basarlıg: tag sarımsaklı dağ· I, 494
 708. basıg: gece baskını yapılacak olan ve ansızın düşmanın yakalanacağı yer· I, 372
 709. basıkmak: düşman tarafından basılmak II, 116 bkz> bassıkmak basınçak er zayıf görülen, önem verilmeyen adam· I, 501
 710. basınmak: zayıf görmek; basmak; kahretmek, II, 116, 142, 165
 711. basışmak: basmakta yardım etmek· II, 100,101
 712. basmak: basmak, üzerine çökmek, yıkrnak· I, 434,516; II, 10,74,119,165
 713. basruk: baskı, basrık· I, 466
 714. bassıkmak: basılmak, baskına uğramak, II, 116, 119, 228 bkz> bas ıkmak
 715. basturmak: bastırmak; bağlamayı ve bastırmayı emretmek; bastırılmak· II, 171
 716. basu: demir tokmak, III, 224
 717. basurmak: bastırmak, II, 77
 718. basut: yardım; arka; acıyan; yardımcı· I, 354,459
 719. baş: baş· I, 59, 70, 100. 102, 107, 125, 160, 171,179, 193, 259, 273, 274, 290, 305, 307, 313, 336, 349, 384. 397, 399, 439, 492;II, 24, 105, 112, 135, 152, 153, 178, 179, 191, 233, 234, 281, 283, 293. 312, 326, 356; III, 9, 58, 64,126, 133, 151. 169, 217, 230
 720. baş: yara·I, 191, 192, 272. 386;II, 72, 240, 291, 294, 317; III, 53, 62, 85, 96, 151, 283, 301,406
 721. başak: okun veya mızragın ucuna geçirilen demir, temren; ok temreni, ok ba;a ğı· I, 378; II, 14, 129, 328; III, 220
 722. başak: pabuç, I, 378; III, 417 bkz> ba şmak
 723. başaklamak: başak, demir uç takmak,III, 337
 724. başaklanmak: ok temrenlemek, oka temren takılmak·II, 264. 265
 725. başaklıg: başlı, temrenli·I, 497
 726. başamak: kertik yapmak, kertiklemek; agaçlar birbirine dayal ı olarak konmak .III, 265,266
 727. başgak: oyluk kemiklerinin üstü·I, 470
 728. başgan: 50-100 rıtl ağırlığında büyük bir balık· I, 438
 729. başgıl: başı ak· I, 481 bkz> başıl § başgıl yılkı; başı ak, dört ayaklı hayvan· I, 481
 730. başıl: tepesinde beyazı bulunan. I, 392 bkz>başgıl § başıl koy;tepesinde beyazı bulunan koyun· I, 392
 731. başlag: başıboş, bırakılmış· I, 461 § başlag yılkı; başıboş bırakılmış hayvan· I, 461 bkz>boş yılkı
 732. başlamak: başlamak, kılavuzluk etmek, komutanlık etmek, III, 291, 292
 733. başlanmak: başlanmak; yönelmek; hayvan da ğa doğru sürülmek; başaklanmak·II, 238;III; 235
 734. başlatmak: başlatmak,II, 341
 735. başlıg: başlı,III, 227
 736. başlıg: yaralı·II, 172
 737. başmak: pabuç·I, 378, 466;III, 417 bkz> ba şak
 738. başmaklanmak: başmak sahibi olmak, II, 274
 739. başnak er: başında tulgası, eğninde zırhı olmayan kimse· I, 466
 740. baştar: orak·I, 455
 741. batga: üzerinde külâh yapmak için yünve keçe kesilen tahta·I, 424
 742. batıg: batak; ırmak ve ırmağa benzer ;eylerin derin olan yerleri·I, 371
 743. batlamak: kolalamak· III, 291 bkz> patlamak
 744. batmak: batmak, gözden kaybolmak,I, 528; II, 128, 293, 294
 745. batman: batman· I, 444
 746. batmul: kara bibere benzer bir bitki, darü fülfül·I, 481 bkz> bibIi, butmul
 747. batrak: ucuna bir ipek parçası takılan mızrak· I, 465 bkz> bayrak
 748. batruş: bulanık, koyulaşmış (çorba vb· hakkında),I, 459 § batruş suw; bulanık su·I, 459
 749. batruşmak: birbirini batırmak, batırışmak.II, 203
 750. batsıg: batı, garp·I, 463 § kün batsıg; gün batısı·I, 463
 751. baturgan: saklayan (kimse)·I, 515
 752. baturmak: saklamak; batırmak; bağlatnnak· II, 73;III, 192
 753. bay: zengin, I, 349; III, 158, 239
 754. baya: az önce,I, 37
 755. baybayuk: kelebek kuşu·III, 179
 756. bayık: doğru söz· III, 166
 757. bayın: koyu kırmızı, gelincik çiçeği rengi· III, 20 bkz> yipin, yipkil, yipkin
 758. baynak: pislik, gübre. III, 175
 759. bayrak: bayrak· II, 205; III, 183 bkz> batrak
 760. bayumak: zenginlemek, zenginleşmek. III, 274, 406
 761. bayutmak: zenginletnıek· II, 325
 762. baz: yat, yabancı, garip. III, 148, 159 bkz> yat
 763. bazgan: mersin ağacının yemişi· I,''18bkz>bargan
 764. be: koyun melemesi bildirir· III, 206
 765. beçel: sünnet edilmiş kadın; hadım edilmiş erkek; iğdiş edilmiş at ve başka hayvanlar· 1. 392
 766. beçkem: alâmet, belge; ipekten veya yaban sığırı kuyruğundan yapılan alâmet olup savaş günlerinde yiğitler takınırlar·I, 483 bkz> perçem
 767. beçkemlenmek: savaş gününde ve başka günlerde belge takınmak·II, 277
 768. beçküm: evin sofası·I, 484
 769. bedük: büyük,I, 93, 360, 385, 499. 500 bkz>bedük
 770. bedüklemek: büyük saymak·III, 340
 771. bedümek: büyümek·I, 319; III, 359
 772. beder burhan: heykel· I, 436 bkz> bedez burhan, burhan, furxan
 773. bedhez burhan: heykel· I, 436 bkz> beder burhan, burhan, furxan
 774. bedizlig ew: süslü ev· I, 507
 775. bedmek: göz zayıf görmek· III, 439
 776. bedrem: bayram, sevinç ve eğlence günü. I, 263, 484; III, 176 bkz> badram, beyrem § bedrem yér gönül açan yer· I, 484
 777. bedük: büyük· I, 94 bkz> bedük
 778. bedütmek: büyütmek, II, 300, 301
 779. beg: bey, koca, evli erkek, I, 22, 35, 48, 49, 54, 64, 70, 78, 81, 82, 89,97,103, 168, 178, 182, 185, 199, 206, 212, 240, 249, 260, 274, 285, 287, 296, 300, 301, 302, 304, 320, 358, 362, 376, 378,421.424, 428,462,466, 486, 521;II, 8, 9, 10, 19, 21, 38, 75, 84,
 780. begeç: beyceğiz (küçültme ile birlikte ac ıma ve sevme bildirir I, 357
 781. beglemek: bey saymak, bey diye ad vermek·III, 292, 293
 782. beglenmek: kadın evlenmek, koca sahibl olmak, koca edinmek·II, 239, 254
 783. beglig: beylik·I, 362
 784. begsik: bey gibı, beye benzer,III, 128
 785. bek: muhkem, kavi, pek, sailam, sıkı·I, 333, 349, 455;III, 11 bkz> berk
 786. bek bekeç: tekinlerin sanı· I, 357
 787. bekişmek: pekìşmek, sağlamlaşmak. II, 105 bkz> beküşmek
 788. bekitmek: pekitmek, sağlamlaştırmak II, 309 bkz> bekütmek
 789. beklemek: beklemek, gözetmek; saklamak, hapsetmek; pekitmek; kapatmak·I, 504; III, 292, 445 bkz> berklemek
 790. beklenmek: bekişmek, sağlamlaşmak; kapanmak, kapatılmak; saklannnak·II, 239
 791. bekleşmek: muahede yapmak, ahitleşmek; kapatmakta y»rdım etmek; beklemekte, gözetlemekte yardım etmek,II, 203, 204
 792. bekletmek: bağlatmak; hapsettirmek; bekletmek, gözettirmek·II, 341
 793. bekmes: pekmez· I, 440, 459 bkz> pekmes
 794. bekni: buğday, darı, arpa gibl şeylerden yapılan içki; boza·I, 434;III, 60, 81
 795. bekreşmek: pekişmek. III, 278 bkz> bekrişmek
 796. bekrişmek: peklimek·III, 278 bkz> bekre şmek
 797. bek turmak: yerinde, sağlam durmak,I, 455
 798. bekümek: berkişmek·III, 270
 799. beküşmek: pekişmek, sağlamlaşmak.II, 105 bkz> bekişmek
 800. beküt: gizli, saklı·III, 8 bkz> yaşut (yalnız kullanılmaz "yaşut" ile birlikte gelir)
 801. bekütmek: pekitmek, sağlamlaştırmak.II, 309 bkz> bekitmek
 802. belek: armağan, konuğun hısımlarına getirdiği armağan, bir yerden başka yere gönderilen armağan.I, 385, 408
 803. beléklemek: armağan kılmak, vermek, hediye etmek,I, 307;III, 340 bkz> beliklemek
 804. belelmek: batmak, bir şeye bulanmak,III, 196
 805. belemek: koyun melemek· III, 206, 270
 806. belgü: alâmet, nişan, im, belge, I, 427, 428
 807. belgülüg: belli- I, 354, 384, 528; II, 40; III, 160
 808. belgürmek: meydana çıkmak, belirnnek, açığa çıkmak· 1. 387;II, 172
 809. belik: yara yoklamak için kullan ılan mil· I, 385
 810. belik: fitìl, kandil fitill· I, 267, 385; II, 323
 811. beliklemek: armağan kılmak· I, 304 bkz> beleklemek
 812. beliklik kebez: fitillik, fitll yapmak için hazırlanmış olan pamuk·I, 510
 813. beliñ: düşman gelmesi yüzünden halka dü şen ürküntü ve korku· III, 370
 814. beliñçi: çok korkak, çok ürkek· III, 371
 815. beliñlemek: belinlemek, korku ile uykusundan s ıçramak, hayvan habersizce bir şeyden korkup sıçrayarak ürkmek, III, 409
 816. bel kılmak: bir kimseye dileğinden çok yemek vermek· III, 133
 817. ben: ben· I, 31, 339 bkz> men
 818. benek: bakır para,I, 386
 819. benek: tane, habbe·I, 386
 820. berge: kamçı,III, 323 bkz> berke
 821. berk: muhafaza edilmiş, tahkim edilmiş, sağlam·I, 349;III, 445 bkz> bek
 822. berke: döğme, sürmek için kullanılan deynek, kamçı· I, 427 bkz> berge
 823. berkitmek: berkitmek, sağlamlaştırmak· II, 340
 824. berklemek: saklamak, hapsetmek· III, 445, 446 bkz> beklemek
 825. berkelenmek: kanla dolmak; kamçı sahibi olmak, III, 201, 202
 826. berkletmek: korutmak, muhafaza ettirmek, korumakla emretmek·III, 424
 827. bertinmek: berelenmek; el yorgunluğu peyda etmek,II, 237
 828. bertişmek: sertleşmek, birbirini kesmek ve yaralamak,II, 203
 829. bertlenmek: hırkalanmak, hırka giymek·III, 200 bkz> bertülenmek
 830. bertmek: berelemek·III, 425
 831. bertü: hırka, pardesü·I, 416 bkz> partu bertülenmek h ırkalanmak, hırka giymek· III, 200 bkz> bertlenmek
 832. berü: beri, tarafına. I, 35, 219; II, 55, 259; III, 65, 212, 245
 833. besbel: bir tel iplik, bir söğüm iplik I, 481
 834. beş: sayıda beş· I, 121. 132; III. 125, 449
 835. beşinç: sayıda beşinci· I, 132;III, 449
 836. beyrem: bayram, sevinç ve eğlence günü.I, 484;III, 176 bkz> badram, bedrem
 837. bezek: nakış, I, 385, 412; II, 99
 838. bezelmek: bezenmek, nakışlanmak. II, 131 bkz> bezenmek
 839. bezemek: bezemek, nakışlamak.III, 263
 840. bezenmek: süslenmek, bezenmek·II, 142, 155 bkz> bezelmek
 841. bezeşmek: nakşetmekte yardım ve yarış etmek, II, 99
 842. bezetgen: daima bezeten· II, 319
 843. bezetmek: bezetmek, süsletmek, II, 305, 318
 844. bezgek: titreme, tltreticl sitma·II, 289, 305 bkz> bezig
 845. bezig: titreme., 385 bkz> bezgek
 846. bezinç: ipek ve yün yumağı·III, 373
 847. b(e)z(i)nç: dalları ve yaprakları kızıl olup, bağlarda biten ve ilâç olarak yenen bir bitki·III, 373
 848. bezitmek: Titretmek II, 305
 849. bezmek: titremek·I, 385;II, 8
 850. bég: koca·III, 133 bkz> beg bél bel, III, 133
 851. bélemek: belemek, beşige bağlamak; bu!aştırmak, III, 270
 852. bérgil: borç, verecek· I, 427
 853. bérigli: vermek isteyen, II, 58
 854. bérigsemek: vermek istemek; vere yazmak· III, 334
 855. bérilmek: verilmek· II, 131
 856. bérim: verim, borç, verecek, I, 409; II, 185, 214; III, 288
 857. bérimçi: borçlu, I, 75, 409
 858. bérimlig: verimli; borçlu· I, 240
 859. bérişmek: verişmek II, 94, 95
 860. bérmek: vermek, gelmek bkz> barmak·I, 35, 63, 79, 97, 102. 120, 128, 130, 131, 210, 219. 243. 274, 320, 321, 354, 357, 459, 498; II, 61, 83. 249, 343; III, 14, 46, 129, 133, 145, 166, 180, 212, 217, 220, 222, 226, 333, 355, 359, 362, 364, 371, 372, 448, 449
 861. bért: efendisinin köleden her yıl aldığı vergi· I, 341
 862. béşik (beşik): beşik,I, 236, 248, 261, 275,408; III, 58, 78, 185
 863. béşikliğ uragut: beşikli, emzikli kadın· I, 509
 864. béz: bez; etle deri arasında bulunan bez· III, 123
 865. bıçası: biçecek, kesecek· I, 14; II, 70 § y ıgaç bıçası neñ
 866. bıçgas: üluslar vb· arasında yapılan and ve bağlantı· I, 459 bkz> baçıg, bıçıg
 867. bıçgıl: eldeki, ayaktaki çatlaklar, bıçılgın; yerdeki yarıklar ve çatlaklıklar· I, 480 bkz> bıçılgan § bıçgıl yér
 868. bıçgu: bıçkı, bıçak, I, 13;II, 69
 869. bıçguç: makas, sındı·I, 452
 870. bıçıg: and, sözleşme·I, 371 bkz
 871. bıçılgan: elde, ayakta ve yeryüzünde olan yar ıklıklar I, 519 bkz> bıçgıl
 872. bıçılmak: kesilmek, blçilmek· I, 15; II, 122, 356
 873. bıçım: kesim, dilim, I, 15, 395
 874. bıçınmak: kendi için doğramak; kendini dograr gibi göstermek; kendi ba şına doğramak·II, 141
 875. bıçış: büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekll kuma ş·I, 366
 876. bıçışmak: biçmekte ve kesmekte yardım ve yarış etmek, II. 91, 92
 877. bıçma: biçme, kesme, I, 431 § bıçma yorınçga; biçilmiş yonca· I, 431
 878. bıçmak: kesmek, kestirmek I, 13, 15, 282, 338, 427, 434;II, 4, 268
 879. bıçturmak: biçtirmek, kestirmek· II, 171
 880. bıçuk: keslk, parçalanmış her çeyin yarısı, buçuk· I, 377
 881. bıdık: bıyık, I, 377
 882. bıgrıg: çuval, dağarcık, tulum gibi ;eylerin tıka basa dolu olmasından sonra bu gibi şeylerde olan girinti ve çıkıntı· I, 461 bkz> bıgrıl,
 883. bugrıl bıgrıl: tulum ve benzeri kapların dolunca hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı · I, 481 bkz> bugrıl,
 884. bıgrıg bıkın: böğür, boş böğür,I, 399
 885. bıldır: bıldır, geçen yıl,I, 456
 886. bırıg: kokmuş·I, 372 bkz> barıg
 887. bırkıg: atin veya eşeğìn genizden ses çıkarması·I, 461 § at bırkıgı; atın ve eşeğin genizden ses çıkarması·I, 33
 888. bırkırmak: homurdanmak, genizden ses çıkarmak·II, 171
 889. bıruk: teşrifatçı, hakanın yanına, aşamasına göre büyükleri alan ve yer gösteren adarn ın adı· (aslı buyruktur), I, 378
 890. bi: kısrak, III, 88, 206. 310
 891. bi: "böy" denen böcek· III, 206 bkz> bög, böy
 892. bibli: darü fülfül 430 bkz> batmul, butmul
 893. biçek: bıçak· I, 384, 473; II, 176, 196, 231, 260, 262, 271, 293, 310, 317, 325; III, 18. 82, 91, 126, 169. 254, 270, 273, 299, 350, 420, 442
 894. biçeklemek: bıçaklamak, bıçakla vurmak. III, 340
 895. biçeklenmek: bıçak sahibi olmak· II, 265
 896. biçin: maymun· I, 346, 409
 897. biçin yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346, 409
 898. bildüzmek: bildirmek, öğretmek·II, 202
 899. bile: ile, beraber.I, 44, 82, 100, 170, 237, 242, 248, 354, 389, 417, 430, 434, 469, 528;II, 5, 22, 28, 79, 97,128,176, 212, 214, 215, 219, 226, 343; III,11, 15, 22, 66, 71, 101, 166, 392, 393, 443
 900. bilegü: bileği·I, 447
 901. bilek: bilek,I, 325, 385, 518;II, 148, 214
 902. bileklig: bilekli, güçlü kuvvetli· I, 509, 511
 903. bilemek: bilemek, II. 260, 325;III, 270, 272
 904. bilemsinmek: biler görünmek·II, 260, 262
 905. biletmek: biletmek·II, 310, 325
 906. bilezük: Wez)k,I, 518;II, 82
 907. bilezüklenmek: bllezik takınmak· III, 205
 908. bilge: bilge, hakim; akıllı, bilgin, alim· I,II, 51. 88, 207, 385, 388, 419. 428; III, 45, 46, 59, 137,155,158, 212, 303, 370, 380, 440 § bilge beg; bilgin, ak ıllı ve hakim bey· I, 428 § bügü
 909. bilge: akıllı kişi, I, 428 § külüg bilge; ünlü ki şi· 1. 428
 910. bilgedmek: akıllanmak·II, 340, 341 bkz> bilgetmek
 911. bilgelenmek: akıllanmak, akıllılaşmak·III, 202
 912. bilgetmek: akıllanmak·II, 340 bkz> bilgedmek
 913. bilgimsinmek: kendini akıllı gösternnek·III,202
 914. bilig: akıl, us; hikmet; bilgi·I, 61, 89, 92, 119, 140, 232, 252, 261, 385, 386, 467. 511;II, 22,148. 243; III, 81, 228, 358, 385, 393
 915. biligin: bilgi ile,II, 91
 916. biliglig: bilgili·I, 510
 917. biligsemek: akıllanmak; akıllı olmak istemek·III, 334
 918. biligslzlik: bilgisizlik·I, 440
 919. bilimsinmek: bilir görünmek·I, 262
 920. bilinçek: bir zaman sonra hırsızın veya başkasının elinde bulunan her çal ınmış malın adı·I, 510 § bilinçek neñ
 921. bilinmek: kendi işini bilmek; itíraf etmek;bilinmek, anla şılmak· II, 23, 143, 228
 922. biliş: biliş, tanış; bilen, bilici·I, 12, 367
 923. bilişmek: bilişmek, tanışmak, II, 107;III, 71, 188
 924. bilmedük: bilinmemiş, tanınmamış, bilinmeyen, tanınmayan·III, 160
 925. bilmek: bilmek I,.11, 12, 22, 38, 44, 63, 127, 212, 300, 332, 394, 425, 456, 510;II, 22;III, 20, 222, 233, 259, 359, 372
 926. bilmiş: bilinmiş, tanınmış, bilinen tanınan·III, 160
 927. bilsikmek: bilinmek I, 21
 928. biltürmek: ögretmek, bildirmek·II, 176
 929. bir: bir· I, 15, 48, 50, 75, 107, 185, 186, 187, 189, 196, 219, 231, 232, 237, 239, 241, 258, 274, 283, 288, 296, 318, 321, 322, 329, 341, 349, 358, 369, 373. 382, 385, 387, 389. 391, 395, 396, 397, 398, 427, 429. 444, 523;II, 26, 42, 89, 92, 93, 94, 103, 107,
 930. birin birin: birer birer·III, 360
 931. birinç: sayıda birinciIII, 373
 932. birle: ile, beraber·I, 49, 61, 157, 167, 177,180. 181, 182, 184, 185, 186, 190, 221, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 242, 333, 367, 371, 414, 424, 430, 474, 518, 519, 520;II, 3, 26, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108,III,
 933. birtem: uzun müddet·I, 484
 934. biste: tecimeni evinde konuklatıp onun mallarını satıveren ve koyunlarını toplayan ve tecimen giderken yirmi koyunda bir alan şahıs·III, 71
 935. bistik: eğrilmek üzere hazırlanmış, atılmış pamuk sümeği I, 476 bkz> pistik
 936. bistik: fitil-I, 476 bkz> pistik
 937. bit: bit·I, 320,III, 291 § tarıg biti tahıl biti· I, 320
 938. biti: gökten inen kitaplardan her biri.III, 217
 939. bitig: yazma, yazı, bkz> bitik
 940. bitigü: Türk diviti ve başka divitler. III, 174
 941. bitik: kitap; mektup, yazma, yazı, yazış;yazılı şey, kâğıt, |, 71, 156, 186, 197, 202, 212, 226, 232, 302, 384, 459;II, 7, 21, 39, 75, 88, 95, 113, 119. 127, 131, 133, 139, 140, 145. 149, 160, 298, 318, 320, 321, 325, 333; III, 59. 64, 94, 105, 254, 305, 353, 43
 942. bitik(g): muska, afsun, üfrük· I, 384; III, 164
 943. bitiklig: yazı yazılacak nesne sahibi· I, 508, 511
 944. bitiklik: yazı yazılmak için hazırlänan şey· I, 508
 945. bitilgen: daima yazılan· I, 521
 946. bitilmek: yazılmak. II, 119, 139, 160; III, 119
 947. bitímek: yazmak· II, 325
 948. bitinmek: yazılmak, yazınmak, kendisi için başkasının yardımı olmaksızın yazmak, II, 139, 140, 141, 160
 949. bitişmek: yazmakta yardım ve yarış etmek·II, 88, 113
 950. bitişmek: ikrar etmek,II, 88
 951. bititdeci: yazdırıcı.II, 318
 952. bititeçi: yazdırıcı· II, 318
 953. bititgü: yazdıracak· II, 321 § bitíg bititgü oruñ; yaz ı' yazdıracak yer· II, 321
 954. bititküçi: yazdırıcı.II, 318
 955. bititmek: yazdırmak· II, 298, 299, 312, 325
 956. bititmiş: yazılmış·II, 320 § bititmiş bitik;yazılmış yazı, eser·II, 320
 957. bitlemek: bit aramak·III, 291
 958. bitrik: fıstık· 1. 476 bkz> buturgak
 959. bitrik: kadınların avret yerinde bulunan dilcik, dılak·I, 476
 960. biz: biz,I, 24, 25, 46, 94, 325, 341, 452, 509; II, 61, 66. 68, 274;III, 370 bkz> miz
 961. bizi: ekmeğin üzerinde yanmaktan dolay ı peyda olan siyahlık·III, 223
 962. bod: boy·I, 412 bkz> bod
 963. bodug: renk; boya·I, 175 bkz> bodug
 964. bod: boy, kamet· III, 121, 216 bkz> bod
 965. bod: toy kuşu·III, 121
 966. bod: misk ile râmek'ten yapılan şey· III, 121 §bod moncuk; cariyelerin misk ile râmekten yaparak takındıkları boncuk·III, 121
 967. bodlug: boylu, III, 121, 138, 156
 968. bodug: boya; kına· II,II, 304 bkz> bodug
 969. bodumak: boyamak; yapıştırmak· III, 260
 970. bog: bohça, boğ, eşya konan heybe· II, 133, 141;III, 127
 971. bogarmak: ağaca kertik kertmek,II, 80 bkz>bogramak
 972. bogaz: boğaz,I, 364;II, 244 bkz> boguz
 973. bogım: boğum·I, 395 bkz> bogum, bogun
 974. boglamak: boğlamak, bohçalamak·III, 292 bkz>baglamak
 975. boglanmak: bohçalanmak,II, 239 bkz> baglanmak
 976. boglunmak: boğulmak,II, 239
 977. bogmak: boğmak,I, 86;II, 14, 24, 173; III, 406
 978. bogmak: gömlek düğmesi. I, 466
 979. bogmak: gerdanlık, gelin gerdanlığı·I, 466
 980. bogmaklalmak: düğmelenmek·III, 350 bkz>bogmaklamak, bogmaklanmak
 981. bogmaklamak: düğmelenmek·III, 350, 351bkz> bogmaklalmak, bogmaklanmak bogmaklanmak
 982. bognaklanmak: bulut parça parça olmak·II, 274
 983. bogra: her hayvanın aygırı, boğa, deve aygırı, pohur·I, 187, 188, 420, 443, 521, 11. 223, 287, 334; III, 254, 282, 293
 984. bogralanmak: pohurlanmak, pohurlaşmak·III, 200, 201
 985. bogramak: ağaçta kertik kertmek· II, 80; III, 277 bkz> bogarmak
 986. bogruşmak: ağaç yontmakta yardım ve yarış etmek· II, 203
 987. bogsuk: kölelerin boyunlanna geçirilen lâle·I, 465 bkz> bohsuk
 988. bogturmak: boğdurmak, II, 171
 989. bogulmak: boğulmak,II, 131
 990. bogum: boğum·I, 399 bkz> bogım, bogun
 991. bogun: boğum·I, 399 bkz> bogım, bogum
 992. bogundı: hayvanların sidikliği, mesane (yalnız hayvanların, insanların değil) .1, 449 bogunmak
 993. bogurda saç: kıvırcık saç· I, 488
 994. boguşmak: birbirini boğmak· II, 101
 995. bog(u)z: boğaz· II, 24, 130, 290, 306; III, 264 bkz> bogaz
 996. boxsuk: kölelerin boyunlarına geçirilen lâle· I, 465 bkz> bogsuk
 997. boxsuklanmak: eli boynuna bağlanmak·II, 272
 998. boxtay: elbise bohçası, heybesi·III,239 bkz; boxtuy
 999. boxtuy: elbise bohçası, heybesi·III, 239 bkz> boxtay
 1000. bok: bok·III, 129
 1001. boka: boğa· II, 79; III, 226
 1002. bokadmak: boğalanmak, boğa olmak, II, 308 bkz> bokatmak
 1003. bokatmak: boğalanmak, boğa 0111^.II, 308 bkz> bokadmak
 1004. boklamak: boklamak, pislemek·III, 292
 1005. bolgu: olma, oluş·I, 139
 1006. bolmagu: olmayacak (iş vb.)· § boldiñ erinç
 1007. bolmagu: ; olmayacak bir şey oldun· III, 245
 1008. bolmak: olmak· I, 26, 36, 37, 42, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 69, 75, 79, 82, 89, 92, 93, 95,104,115, 138, 139, 186, 192, 200, 205, , 219, 243, 250, 251, 252, 288. 307, 309, 318, 322, 325, 326, 330, 333, 342, 348, 349, 358, 369, 390, 400, 402, 410, 42
 1009. bolmış: olmuş· I, 93 § bolmuş aş; olmuş (pişmiş) yemek· I, 93
 1010. boluş: sõzle yardım· I, 367
 1011. boluş kılmak: sözle yardım etmek· I, 367
 1012. boluşmak: birinden yana çıkmak, birinin dileğine uymak· II, 108
 1013. bor: şarap, süci·III, 119, 121
 1014. borguy: üflenerek öttürülen boru· III, 241
 1015. borı: ok ucuna geçirilen temren oyu ğu halkası; hokka ve taş gibi şeylerin yarılmaması için ağızlarına geçirilen halka· III, 220
 1016. borık: huy, gidiş· I, 378 bkz> yorık, yoruk
 1017. boş boş: hür, ergin; boşanmış; sölpük, pörsük gevşek; salıverilmiş,boşaltılmış.I, 330;III, 124,125 § boş yılkı; başıboş salınmış hayvan sürüsü, I, 330 bkz> ba şlag yılkı· I, 461 § ol işler boş; o kadın boştur; ·o kadını boşadı, bıraktı, unuttu, I, 330
 1018. boşanmak: (kadın) boşamak, bağı çözülmek, II, 142
 1019. boşatmak: boşaltmak; çözmek, çözülmek, bırakılmak, (kadın) boşatmak· II, 306, 307
 1020. boşgunmak: boş kalmak, boş olmak, işten yorulmak· II, 238 bkz> boşunmak
 1021. boş kılmak: bırakmak, azat etmek, I, 330
 1022. boşlaglanmak: kızmak, öğüt tutmanıak·II, 272
 1023. boşug: hanın, elçiye dönmesi için izin vermesi,izin·I, 372 §
 1024. boşug aşı: izin yemeği, I, 372
 1025. boşugu: salıverme zamanı,I, 446
 1026. boşumak: boşalmak; boşanmak, çôzulmek, gevşemek; izln verip bırakmak; boşamak·III, 266
 1027. boşunmak: boşalmak·II,238 bkz> boşgunmak
 1028. boşutgan: çok yumuşaklık (ishal) veren, çok yumuşatan·I, 514
 1029. boşutmak: bırakmak, boş bırakmak, serbest bırakmak; yumuşaklık, (ishal) vermek,I,210
 1030. botu: potuk, deve yavrusu·I, 120;II, 341 bkz> botuk
 1031. botuk: potuk, deve yavrusu· III, 218 bkz> botu
 1032. boy: boy, ulus, kavim, kabile, aşiret; hısım·I, 44, 51, 237, 238, 338;II, 209, 274, 316;III, 141
 1033. boy: yenilen bir ot, poy otu· III, 141
 1034. boyın: boyun, tutamak,III, 169 bkz>boyun
 1035. boymaşmak: dolaşmak, açılmamak (ip gibi şeyler ve işler), karışmak· III, 194
 1036. boymul: boynunda beyazlık olan hayvan, moymul·III, 176
 1037. boynak: dağ boynu, belen· III, 175
 1038. boynak: yılana ağı veren keler,III, 175
 1039. boynamak: kurulmak, gururlanmak, böbürlen-mek, ma ğrur olmak, dik başlı o1mak·I, 226; III. 377
 1040. boynatmak: dik başlılık ettirmek·II, 357
 1041. boyun: boyun·I,127, 213, 370, 518;II, 3,74, 76, 164,180, 218,219, 233, 235, 236;III,194, 230, 248, 288, 325. 427, 431 bkz> boy ın
 1042. boyunduruk: boyunduruk· III, 179
 1043. boyunlamak: boyuna vurmak·III, 145
 1044. boz: boz reflk·II, 12; III, 122, 224
 1045. bozlamak: ses vermek, bağırmak; bozlamak· I, 120; III, 291
 1046. bozlatmak: böğürtmek,II, 341
 1047. bozmak: bozmak, yıkmak· II, 8
 1048. bozuk: bozuk, kırık yıkık, I, 378
 1049. bozulmak: bozulmak, yıkılmak· II, 131
 1050. bozuşmak: bozmakta yardım ve yarış etmek, II, 99
 1051. bög: bir çeşit örümcek, böğ· III, 131, 141 bkz> bi, böy
 1052. bögrül: bögrü ak olan hayvan· I, 481 § bögrül at; bö ğürleri ak olan at·I, 481
 1053. bögür: böğrek, böbrek·I, 316
 1054. bögürlemek: böğüre vurmak; harp safını karşılaşmadan sağ veya soldan vurup yenmek· III, 332, 345
 1055. bök: aşığın sırtının, tümseğinin yukarı gelmesi, III, 130 bkz> çik bök
 1056. böke turmak: bükülmek, eğilmek III, 231
 1057. bökmek: eğilerek yere kapanmak, yemekten bıkıp, doyup usanmak, bıkmak, gözü doymak, kanmak. II, 18, 19 bkz> bükmek
 1058. bökütmek: doyurmak, bıktırmak II, 309
 1059. bölük: bölük-I, 385
 1060. bölükmek: hayvanlar bölüklere aynlmak·II, 118
 1061. böñ: iri yarı, yoğun, obur·III, 354
 1062. böñ: ağır bir şeyin düşmesiyle çıkan ses·III, 354
 1063. böri: kurt·I, 36
 1064. börk: başlık, külâh, börk, I, 349;II, 93, 281, 303; III, 175, 200, 336, 351, 361 § kuturma
 1065. börk: önde, arkada iki kanadı bulunan külâh· I, 490 § sukarlaç börk uzun külâh· I, 493 § kad ıglıg börk kenarlı, kıyılı külãh· I, 496
 1066. börkçi: takkeci, serpuşçu, külâh yapan ve satan· I, 26; II, 41, 52
 1067. börleyü: kurt gibi I, 189
 1068. börüñ: suların yerde yaptığı yarıklar· III, 370
 1069. böy: bir çeşit örümcek· III, 141, 206 bkz> bi, bög
 1070. böz bu: bez· I, 21, 49, 117, 152, 382, 477;II, 129, 308, 337, 345, 365; III, 51, 69, 101, 122, 198, 208, 291, 296, 352 bu·I, 34, 36, 46, 49, 64, 72, 74, 77, 94,126, 128, 132, 136, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 186, 190, 193, 197, 204, 230, 235, 238, 244, 246, 253, 255, 259, 266, 270, 288, 291,
 1071. : 292, 294, 297, 313, 315, 318, 323, 326, 329, 340, 362, 373, 374, 376, 391,
 1072. bu: buğ, buhar, bugu·III, 206
 1073. buç buç: kuşun ötmesi için "güzel güzel" yerinde söylenen bir söz,II, 290
 1074. buçgak: bucak; açı, zaviye ve benzeri·I, 465
 1075. buçgak: kesilmiş hayvan derisinden çar ık yapılan uçlar·I, 465
 1076. buçgak: kutur·I, 465
 1077. buçgaklanmak: köşelenmek·II, 273
 1078. buçı: bir çeşit kubuz; iyi ses veren, çok inleyen ut·III, 173, 219
 1079. buç kubuz: inleyen utlardan bir ut·III, 173
 1080. budgay: buğday· III, 240 bkz> bugday
 1081. budun: halk, ulus kavim, I, 155, 238, 239. 241, 352, 438, 439;II, 216, 223, 250;III, 398, 420 bkz> budun, buyun § budun başkanı
 1082. budunlug bukunlug: ulusu, oymağı olan·I, 499
 1083. budursın: bıldırcın·I, 513
 1084. budmak: buymak, donmak ve ölmek·III, 439
 1085. budun: halk, kavim, ulus·I, 45, 231. 398, 466, 512;II, 110, 127, 211, 216;III, 4, 47, 69. 75,80, 90, 147, 185 bkz> budun, buyun
 1086. buduşmak: bir şey açılmak, ayrılmak (eğri bacaklar gibi), ap;ak olmak· II, 93
 1087. budutmak: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> yudutmak
 1088. buga: Hindistan'dan getirilen bir ilâç, III, 224
 1089. bugday: buğday· II, 235, 319, 363;III, 4, 73, 240, 254, 325 bkz> budgay
 1090. bugrıl: tulum ve tuluma benzer dolu kaplar ın hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı. I, 481 bkz> bıgrıg, bıgrıl
 1091. buxsamak: kabul etmemek; zorla yapmak·III, 284
 1092. buxsatmak: dik başlılık ettirmek,II, 335
 1093. buxsı: pişmiş buğday ile badem içl üzerine bal ve süt ile yap ılmı; bulamaç dökülerek meydana getirilen bir yemek·I, 423
 1094. buxsum: boza, darıdan yapılan bir içki·I, 485
 1095. bujın: "çöpleme" denilen ağılı bir ot·I, 398
 1096. buk: içi boş şeylerin yere düşerken çıkardıkları ses·III, 129
 1097. bukaç: su kabı, topraktan yapılan çömlek ve benzeri şeyler, I, 357, 411
 1098. bukagu: hırsızların ellerlne vurulan kelepçe· I, 446
 1099. bukak: kuş kursagı.II, 285
 1100. bukmak: bükmek, kıvırmak,II,16
 1101. bukramak: hayvan sıçramak, çamışlık etmek· III, 279 bkz> bukrımak
 1102. bukrımak: hayvan sıçramak, çamışlık etmek· III, 279 bkz> bukramak
 1103. bukuk: çiçek topluluğu; çiçek tomurcuğu.II, 285
 1104. bukuk: boğazın iki yanında deri ile et arasında peyda olan et bezleri·II, 285
 1105. bukuklanmak: tomurcuklanmak, kabarmak· I, 437;II, 285
 1106. bukuklug er: boğazı urlu adam,I, 497
 1107. bukulmak: bükülmek, burkulmak, toplannnak· II, 131, 132
 1108. bukunmak: bükmek, kıvırmak· II, 142, 143
 1109. bukurmak: indirmek· II, 82, 83
 1110. bukursı: sapan demiri.III, 242
 1111. buladmak: tencere buğusunda pişirtmek·II, 310 bkz> bulatmak
 1112. bulak at: boyu kısa, sırtı geniş at·I, 379
 1113. bulamak: pişirmek·III, 270
 1114. bulan: Kıpçak illerinde avlanan büyük bir yaban hayvan ı·I, 413
 1115. bulatmak: tencere buğusunda pişirtmek·II, 310 bkz> buladmak
 1116. buldukmak: bulunmak· II, 227
 1117. buldunı: içerisine yaş ya da kuru üzüm konan hoşmerim· I, 492
 1118. buldur buldur: güldür güldür, I, 456
 1119. buldur buldur étmek: güldür güldür etmek· l, 456
 1120. bulduzmak: buldurmak· II, 202
 1121. bulgak: düşman gelmesi yüzünden halk aras ına düşen karışıklık· I, 467 bkz> bulga;
 1122. bulgak: bulanık· III, 320 bkz> bulgayuk
 1123. bulgama: yağsız ve tatsız bulamaç· I, 491
 1124. bulgamak: bulandırmak, karıştırmak, bulanıp kusayaznnak; öfkelendirmek· III, 289, 320
 1125. bulgamak: can sıkmak (yalnız kullanılmaz).III, 291 § bulgamak telgemek can sıkmak·III, 291
 1126. bulganmak: bulanmak; kızmak, öfkelenmek; karışmak,II, 238, 242;III, 21
 1127. bulgaş: düşman gelmesi üzerine halk aras ına düşen karışıklık.I, 460 bkz> bulgak
 1128. bulgayuk: bulanık·III, 179 bkz> bulgak
 1129. bulguna: ılgın ağacına benzer gevrek, kırmızı bir agaçtır, develer yer, I, 492 bkz> malguna
 1130. bulıt: bulut· I, 138,139,173,186, 212, 251. 257, 258, 354, 376;II, 222, 223; III, 50, 147, 282, 298, 319, 398 bkz> bulut
 1131. bulıtlanmak: bulutlanmak·II, 264
 1132. bulmaduk: bulunmamı;·I, 419
 1133. bulmak: bulmak· I, 123, 215, 304, 360, 384, 398, 407, 445, 463, 508;II, 21, 22. 29, 316; III, 12, 90, 440
 1134. bulmış: bulunmuş· III, 361
 1135. bulnamak: esir etmek, tutsak etmek·I, 60, III, 29, 301
 1136. bulnatmak: esir ettirnnek·II, 350
 1137. bulun: esir, tutsak,I, 215, 307, 399; II, 150, 307; III, 63, 85, 97
 1138. buluñ: köşe, bucak, zavlye· II, 371
 1139. bulunmak: bulunmak·II, 143
 1140. buluş: kişinin yaptığı bir işten elde ettiği kazancı, kâr·I, 367
 1141. buluşmak: buluşmak,II, 107, 110
 1142. bulut: bulut·III, 39, 190, 217 bkz> bul ıt
 1143. burbag: işi uzatma, işi yarına bırakma, sürüncemede bırakma·I, 461 bkz> yurbag
 1144. burbalmak: karışmak, II, 228, 229
 1145. burbamak: işi sallamak, savsaklamak, üzerine du şmemek· III, 275 bkz> buybamak, yubalmak, yubamak, yubanmak
 1146. burbaşmak: karışmak· II, 203, 227
 1147. burbatmak: karıştırmak ve geciktirmek· II, 327 bkz> yap yup k ılmak, yubatmak, yubılamak, yuplamak
 1148. burçak: burçak· I, 466
 1149. burçak: ter taneleri· I, 466
 1150. burçaklanmak: burçaklanmak; (akar hakkında) tane tane akmak, burçak burçak olmak, l, 466; II, 273, 279
 1151. burduz: bahçe, bostan· I, 457 (öz Türkçe de ğil)
 1152. burxan: put, buda· I, 343, 436, III, 84 bkz> beder burhan, bedez burhan, furhan
 1153. burış: deride ve elblsedeki buru şukluk, I, 367 bkz> burkug
 1154. burkı: ekşi yüz, kırışık I, 18, 427
 1155. burkıtmak: (yüz) buruşturmak, ekşitnnek·II, 339
 1156. burkug: deri ve deri gibi şeylerin büzülmesi· I, 461 bkz> bur ış
 1157. burkurmak: buruşmak, büzülmek. II, 171, 188
 1158. burmak: kokmak (iyi), buğusu yükselmek, buğulanmak· II, 6; III, 180
 1159. burslan: aslında "bebür" denen hayvan; erkek ad ı·III, 418
 1160. burt: kâbus, karabasan·I, 341; II, 10 § köti burt; kâbus,I, 341
 1161. burta: altın kırıntıları.I, 416
 1162. burtalamak: altın varaklar veya kınntılar yapıştırmak· III, 351, 352
 1163. burtalanmak: altın kırıklan lle süslenmek·III, 200
 1164. burun: burun, öne doğru çıkınti yapan yer; önce·I, 375, 398, 412, 515. 518, 524,II, 85, 313;III, 107, 273 § kıwal burun
 1165. burunduk: /ular, buruna geçirilen yular, burunduruk,I, 501; II, 16 buru ıîg ok atımı yer· llt, 370
 1166. burunlamak: buruna vurmak,III, 341, 342 buru şmak (yüz) buru;mak·II, 94 burutmak bu ğulandırmak, kokutarak yellenmek·II, 302
 1167. buşak: içi sıkıntılı, mükedder I, 154, 378 bkz> buşgan, puşak
 1168. buşgan: içi sıkıntılı, mükedder·I, 154 bkz> buşak, puşak
 1169. buşgut: çırak·I, 451
 1170. buşgutlanmak: çırak, çömez sahibi olmak· II, 270 bkz> tuşgutlanmak
 1171. buşmak: sıkılmak, can sıkılmak, usanmak· I, 373; II, 12, 145; III, 262 bkz> pu şmak
 1172. buşug: can sıkıntısı.I, 373 bkz> puşug
 1173. buşulgan (ş): eli işe yatkın·III, 53
 1174. buşurmak: can sıkmak·II, 78
 1175. but: but,I, 254;III, 120
 1176. but: değerli ve büyük peruze· III, 120
 1177. but: büyük bir adamın armağanını getirene verilen bahşiş,III, 120
 1178. butak: budak, dal· I, 44, 159, 168, 277, 377; II, 264 bkz> but ık
 1179. butaklamak: budamak· III, 336, 337 bkz> but ıklamak, butımak
 1180. butaklanmak: budaklanmak, tomurcuklanmak, kollar ı ayrılmak. II, 264, 269
 1181. butanmak: budanmak· II, 141
 1182. butar: hasır dokumasında kullanılan ip,I, 360
 1183. butık: budak, dal, ağaç·I, 377;III, 19, 55, 58, 78, 83, 95 bkz> butak
 1184. butık: küçük testi, kırba, boduç· I, 377
 1185. butık: atın ayak derisi çıkarılarak yapılan tulum, I, 377
 1186. butıklamak: budamak· III, 336, 337 bkz> butaklamak, but ımak
 1187. butımak: budamak· III, 337
 1188. butlamak: buduna varmak; budunu ısırmak, III, 291
 1189. butlu: devenin burnuna geçirilen burunsal ık;(deve) burnundaki yumuşak yer,I, 430;II, 16
 1190. butmul: karabibere benzer bir bitki, darü fülfül I, 481 bkz> batmul, bibli
 1191. buturgak: pıtrak, fıstık biçlminde çengelli bir diken-I, 502 bkz> bitrik
 1192. buybamak: savsaklamak, yüz üstü bırakmak· III, 310 bkz> burbamak, yubamak
 1193. buyun: kavim, ulus· III, 169 bkz> budun, budun
 1194. buyurmak: buyurmak, emretmek III, 186 buz buz,I, 186, 353, 425; II, 214, 346; III, 123, 297
 1195. buzagu: buzağı I, 59, 446, 528; III, 91
 1196. buzagulamak: buzağılamak, buzağı doğurmak· III, 91
 1197. buzluk: buzluk, içerisine buz konularak yaz için saklanan yer,I, 466
 1198. buztılı: sıçan gibi küçük bir hayvan·I, 446
 1199. büdik: oynayış, zıplayış, raks·I, 412 bkz> büdik
 1200. büdik: oyun, raks, III, 259 bkz> büdik
 1201. büdimek: oynamak, raksetmek, III, 259
 1202. büdüşmek: oyunda ve raksta yarışmak. II, 93
 1203. büdütmek: oynatmak. II, 302
 1204. bügde: hançer·I, 31, 418;III, 272 bkz> bükte
 1205. bügdelemek: hançerlemek,III, 352 bkz> bükdelemek
 1206. büglünmek: toplanmak, birikmek.II, 239
 1207. bügmek: durdurmak, hareketine mani olmak; kapanmak, sed çekilmek, toplanmak; bükülmek, I, 100;II, 19 bkz> bükmek
 1208. bügri (bukri): eğri büğrü· I, 219. 420
 1209. bügü: bilgin, akıllı, hakim.I, 428;III, 228, 303 bkz> bükü
 1210. bügü bilge: akıllı·III, 228
 1211. bügülmek: büğenmek, önü büğenerek toplanmak ve çoğalmak·II, 132
 1212. bügüşmek: su büğemekte yardım ve yarış etmek,II, 105
 1213. bük bük: , sık ağaçlık·I, 245, 260, 333
 1214. bük: köşe, bucak,I, 333
 1215. bük: tomurcuk.I, 233
 1216. bükdelemek: hançerlemek.III, 352 bkz> bügdelemek
 1217. büke: ejderha, büyük yılan·III, 227
 1218. büken: karpuz, hint kavunu·I, 399
 1219. bükin: erliksiz, puluç,I, 399
 1220. büklünmek: kıvrılmak·II, 239
 1221. bükmek: durdurmak, toplanmak, bükmek I, 100 bkz> bügmek
 1222. bükmek: yere kapanmak, yemekten doyup, usanmak, doymak, kanmak, II, 18, 19 bkz> bökmek
 1223. bilksek: kadının göğsü ile boynu arasında gerdanlık takılan yeri.I, 476
 1224. büksüklenmek: kızda meme tomurmak·II, 277
 1225. büksülmek: çatlamak, yanlmak·II, 229
 1226. bükte: hançer-I, 31 bkz> bügde
 1227. büktel: orta boylu (insan hakkında); yassı arkalı, oturamaklı (at hakkında). I, 481
 1228. büktir: dağlardaki çukur ve sert yerler; da ğların inişli çıkışlı yerleri,I, 455, 456
 1229. bükü: bilgin, akıllı, hakim.III, 228 bkz> bügü
 1230. bükü bilge: bilgin, akıllì, hâkim.III, 228
 1231. bükülmek: bükülmek; kesilmek·I, 437;II, 132, 285
 1232. büküm etük: kadın pabucu, I, 395 bkz> mükim, mükin
 1233. bükün: kör bağırsak· I, 399
 1234. büküşmek: bükmekte yardım etmek, II, 105
 1235. bül: zaman geçerek eskiyen herhangi bir şey,1, 335 § bül at; ayaklar ı sekili olan, ayaklarında aklık bulunan at·I, 335 § bül tarıg; üzerinden yıllar geçerek tadı bozulan tahıl·I, 335
 1236. bün: çorba,I, 31 bkz> mün
 1237. bürge: pire· I, 427
 1238. bürge kişi: bir yerde durmayan, zevzek, taşkın kimse I, 427
 1239. bürgelenmek: öfkeden pire gibi sıçramak, pirelenmek. III, 202
 1240. bürme: don, torba gibi şeylerin ağı· II, 94
 1241. bürmek: büzmek· II, 6
 1242. bürük: sofra başı, şalvar uçkuru gibı şeylerde bulunan yuvar-lak ip ve iplikler· I, 385
 1243. bürülmek: buruşturulmak, bükülmek. II, 131
 1244. bürünçük: bürüncük, kadın baş örtüsü· I, 510; II, 151
 1245. bürünmek: bürünmek. II, 141
 1246. bürüşmek: yuvarlak ;ey dikmekte yard ım etmek, II, 94
 1247. büskeç: çörek· I, 452 bkz> püşkel
 1248. büsteli: "kara pazı" denen sebze, I, 493 bkz> püstüli
 1249. büşinçek: üzüm salkımı, I, 506
 1250. büte: "çok" anlamına bir kelime; kısa zaman, III, 217 bkz> kibe
 1251. bütkü: kaka, büyük abdest (çocuklara söylenir)· I, 430
 1252. bütmek: ses kısılmak, alçalmak; borcu veya alaca ğı gerçekleşmek; yara kapanmak; sona ermek, yok olmak; bir şeye inanmak, ikrar etmek·I, 219; II, 294; III, 137, 166. 240
 1253. bütmek: bitmek (nüşvü nema), yaratılmak, doğmak· II, 294
 1254. bütmiş: kapanmış, iyileşmiş (yara)· I, 245 bkz> yetmiş
 1255. bütrüşmek: muhâkeme olmak ve şahit getirmek.II, 203
 1256. bütsemek: iyileşmeğe yaklaşmak·III, 284
 1257. bütüge: patlıcan,I, 447
 1258. bütün: doğru, dürüst, sahih; bütün·I, 224, 398
 1259. bütünlemek: gerçekliğini aramak,III, 341
 1260. bütürmek: sağaltmak, sağlam hale koymak; alacağını tanıklamak, ispat etmek·II, 72, 73 bkz> pötürmek;
 1261. cılday: atların gögsünde çıkan bir hastalık.III, 240 bkz> çildek
 1262. cigi: sağlam (dikişte)·III, 229 bkz> yi, yigi
 1263. cincü: inci.I, 31, 417;III, 30, 229 bkz> yincü yinçü, yünçü
 1264. cugdu: devenin uzamış olan 10/11.I, 31 bkz>
 1265. yogdu, yogru, yogruy, yugdu,:
 1266. cüvüt: boya,III, 16Î
 1267. ça: benzetme edatı·III, 207 bkz> çe çabak Türk gölünde bulunan ufak bir bal ık· I, 381
 1268. çabak er: soysuz, mayası bozuk, sütsüz adam, I, 381
 1269. çaçır: çadır· I, 406 bkz> çaşır, çatır
 1270. çadan: çiyan, kuyruğu örü, akrep· I, 409; III, 367
 1271. çaflı: şahin· I, 431
 1272. çag çug: gürültü, çar çur· III, 128
 1273. çagı: gürültü· III, 225 bkz> çogı, çugı
 1274. çagıg: kamçı, sırım II, 210 bkz> çawıg
 1275. çagılamak: bağırmak, çağırmak. III, 324 bkz>çogılamak
 1276. çagılamak: çağlamak. III, 324 bkz> jagılamak, şagılamak
 1277. çagır: şarap, şıra· I, 363; II, 336;III, 286, 385
 1278. çagır: dar yol, küçük yol, çığır·I, 363 bkz> çıgır
 1279. çagırlamak: şıra yapmak; şıra içmek·III, 331
 1280. çagırlanmak: şıra veya şarap sahibi olmak· II, 267
 1281. çagırlıg: şaraplı, şarabı olan· I, 494
 1282. çaglanmak: börtmek; yarı pişmek (et)· II, 245
 1283. çagmur: şalgam· I, 16, 457 bkz> çamgur
 1284. çagrı: doğan kuşu; çakır ku;u· I, 421;II, 343; III, 332
 1285. çagruk: sertleşen, katila;an·I, 469
 1286. çaxa: çakmak,I, 9
 1287. çaxşak: dağ tepelerindeki taşlık yer·I, 469
 1288. çaxşak: kurutulmuş kaysı, üzüm gibi meyveler, I, 469
 1289. çaxşamak: çağıl çuğul etmek, takılan süs eşyası ses vermek·III, 286
 1290. çaxşu: "filiz herç
 1291. çak: ses anlatan bir söz·I, 333
 1292. çak: bir şeyin özunü, aynını bildiren kelime,"tam, işte, aynı" sözleri gibi·I, 333
 1293. çak çuk: odun, ceviz, kemik gibi çeylerin k ırılmasından çıkan ses,I, 333
 1294. çak çuk etmek: odun, ceviz, kemik gibi şeyler kırılırken ses çıkarmak·I, 333
 1295. çak etmek: ses çıkarmak·I, 333
 1296. çakılmak: çakılmak; ateş çakmak; eri;tirilmek·II, 133
 1297. çakınmak: çakınmak, kendisi için çakmak· II, 149
 1298. çakır: gök gözlü, çakır gözlü, çakır· I, 363
 1299. çakışmak: çakmakta yardım ve yarış etmek·II, 104
 1300. çaklanmak: çalkamak·I, 513
 1301. çakmak: çakmak; erişmek, II, 17, 23;III, 26
 1302. çakmak: (kuş) aşağı inmek·III, 46 bkz> çokmak, çukmak
 1303. çakmak: çakmak (yakma aracı)·I, 469;II, 17, 104, 133, 149, 181;III, 26
 1304. çakrak: kel, daz, 1. 469
 1305. çakratmak: gözü çakırlaştırmak·II, 334
 1306. çakrışmak: çağrışmak·II, 209
 1307. çakturmak: çaktırmak; iki kişiyi kızı;tırmak· II, 181
 1308. çal: alaca, kır· III, 156
 1309. çalañ: geveze, bağıran, çalçene·III, 371 § çalañ ba şı; çalçene, bağıran kişi· III, 371
 1310. çalañ: yanmış gibi siyah, ot bitmeyen, çorak yer· III, 371
 1311. çaldır çaldır: ses ifade eden bir söz·I, 457
 1312. çaldır çaldır etmek: çaldır çaldır etmek I,457
 1313. çaldramak: ;ağıl çuğul etmek, ses vermek, III, 447, 448
 1314. çalgay: ku; kanadının uçları·III, 241
 1315. çalıg: yitik arama; bey|erln önemli bir işi çıktığında gelmeleri için köylere, obalara gönderdi ğl haber, I, 374
 1316. çalınmak: kendini yere atmak; kulağına söz erişmek; anklannnak, zayıflamak·II, 149, 150
 1317. çalış: çelme, güreş· I, 368
 1318. çalışmak: bir şeyin çatlakları, ekleri, araları açılmak; güreşmek. II, 108, 114
 1319. çalkan: yaranın bir yerden başka blr yere yürümesi veya 20^651.I, 441
 1320. çalk çulk: itmenin çıkardıgı ses,I, 349
 1321. çalk çulk kılmak: itmek, çarpmak·I, 349
 1322. çalma: kerme, kemre, koyun ağıllarında veya deve ahırlarında toplanıp, kurutularak kışın yakmak Içln kesilen kesek, kuru tezek,I, 433
 1323. çalmak: yere çalmak, vurmak, yenmek
 1324. çalpak: kir, pislik· 1. 470 § çalpak i ş; karışık iş·I, 470
 1325. çalpañ: sıvık çamur·III, 385
 1326. çalpaşmak: çarpışmak, mücadele etmek; sertleşmek; bir şey kötüleşip pisleşmek·II, 207
 1327. çalpuşlanmak: yapışkan olmak, çelpeklenmek. II, 271
 1328. çalturmak: yere çeldirmek, yere çaldırmak;aratmak, aramasını emretmek; işittirmek için çağrılmak. II, 182
 1329. çamguk: koğucu, kovcu·I, 470
 1330. çamgur: şalgam,I, 457 bkz>
 1331. çagmur çamı: gürültü, bağırtı (yalnız kullanılmaz, "çogı" ile gelir).III, 234
 1332. çamrak: çoluk çocuk,I, 469 bkz> çar çarmak
 1333. çanak: kekez kimse, korkak, gev şek,I, 358
 1334. çanak: kap kacak, çanak, tuzluk ve tuzlu ğa benzer ağaçtan oyulmuş kap·I, 84, 381; III, 32, 109 bkz ayak
 1335. çanaklamak: birini arık (zayıf) saymak veya bulmak; arıklığa, gevşekliğe, kekezliğe nispet etmek· III, 330 ça(n)aklık kekezlik, gevşeklik, perişanlık· I, 503
 1336. çançu: erişte hamuru açılan oklava· I, 417
 1337. çandışmak: birbirine sertleşmek, birbirinden kaçınmak, çekinmek·II, 207, 208
 1338. çañılamak: döğülerek çenilemek; kötü söyleyip ba ğırmak·III, 404
 1339. çanka: bir çeşit tuzak·I, 427
 1340. çanturmak: caydırmak·II, 182 bkz> çındu·turmak
 1341. çap çap: ses bildiren bir kelime, vurulan kamç ının ve dudağın şıpırdamasında çıkar· I,318
 1342. çap çap yémek: şapır şupur yemek·I, 318
 1343. çapgut: çaput, ;ilte· I, 451
 1344. çapılmak: Ince, iyi yumuşak çamurla sıvamak;boynu vurulmak·II, 119
 1345. çapınmak: kamçılamak; yüzmek, II, 149
 1346. çapıtgan: çok saldıran· I, 513 çapıtgan er cellât, boyun vurnn,I, 513 çap ıtmak saldırmak, vurdurmak,II, 298 çapmak yüzmek; arı çamurla sıvamak; vurmak·II, 3, 149
 1347. çapsamak: yüzmek istemek III, 284
 1348. çapturmak: suda yüzdürmek; çamurla sıvatmak; boyun vurdurmak,II, 180
 1349. çar çar: herhangi bir akarın çıkardıgı ses,I, 324 bkz> şar şar
 1350. çar çarmak: çoluk çocuk·I, 469;II, 148, bkz> çamrak
 1351. çarçur: abur cubur·I, 323
 1352. çarçur yemek: eline geçeni yemek, bir şey bırakmamak,I, 323
 1353. çarlamak: cırlamak, ağlamak, bağırmak·III, 295 bkz> çoglamak
 1354. çarlaşmak: ağlaşmak, bağrı;mak, kükremek·II, 210
 1355. çarlatmak: cırlatmak, ağlatmak·II, 344
 1356. çars çars: ses ifade eden bir kellme·I, 348
 1357. çars çars urmak: çat çat dõvmek·I, 348
 1358. çart: parça,I, 341
 1359. çart çurt: her şeyln ufağı, döküntusü· I, 341
 1360. çaruk: çarık·I, 318
 1361. çaruklamak: çarıklamak, Türk çarığı giymek;çaruk boyuna nispet etmek, III, 337, 338
 1362. çaruklanmak: çarıklanmak·II, 266
 1363. çaruklug: çarıklı.I, 497
 1364. çarukluk: çarık yapılmak üzere yapılmış deri·I, 503
 1365. çarun: çınar agacı·I, 414 bkz> çünük, şünük
 1366. çaşır: çadır·I, 406 bkz> çaçır, çatır
 1367. çat: kuyu·III, 146
 1368. çat çat: bir şeyin düştüğü zaman çıkardığı sesi anlatır·I, 320
 1369. çatllamak: şaklamak.III, 323
 1370. çatır: çadır,I, 406 bkz> çaçır, çaşır çatır nı;adır·I, 406
 1371. çatmak: kuzuyu koyuna katmak,II, 294
 1372. çatpa: köy muhtarının ırmak, çeşme sularının yollarını kazmaya gitmeyen kimseterden aldığı tutu,I, 416
 1373. çatuk: Çin'den getirilen bir balık boynuzu· III, 218
 1374. çaw: şöhret, ;an; ses,I, 45;II, 250
 1375. çawa: delikanlılara verilen adlardan·III, 225
 1376. çawar: ateş yakmaya yarıyacak nesne, tuturak, I, 17, 411
 1377. çawar çuwar: ateş yakmaya yarıyacak nesne,tuturak·I, 411
 1378. çawarlıg yer: yavşan gibi tuturak yapmaya yarar odun bulunan yer· I, 495
 1379. çawıg: kamçı, kamçı ucu, I, 374; II, 231 bkz>çag ıg
 1380. çawju: dalı, budağı, meyvesi kırmızı bir ağaç olup meyvesi acıdır· Kadınların parmağı kırmızılıkta buna benzetilir, I, 422
 1381. çawlanmak: sanlanmak, şöhretlenmek, ün sahibi olmakII, 245; III, 200
 1382. çawlı: ateş yakılan meyve kabukları, III, 442
 1383. çawuş: çavuş, savaşta safları düzelten ve askeri zulüm etmeğe bırakmayan kimse. I, 368 çaydam yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan Ince keçe· III, 176 bkz> çiydem
 1384. çe: benzetme edatı,III, 207 bkz> ça
 1385. çeçek: çiçek I, 119, 179, 193, 233. 388. 437; II, 122, 285
 1386. çeçeklenmek: çiçeklenmek II, 266
 1387. çeçeklik: çiçeklik,I, 508
 1388. çeçge: çulha tarağı,I, 429
 1389. çefşeñ: koyun kırpılan makas, kırkı·III, 385
 1390. çek: çizgili, kumaş gibi bir pamuk dokuma·III, 155
 1391. çek çük: malın en değersizi, kıvır zıvır,I, 334
 1392. çekek: çiçek hastalığı,I, 388
 1393. çekik: nokta·II, 149, 181, 287 bkz> çikik
 1394. çekik: küçük çocuk çükü· II, 287 bkz> çübek
 1395. çekik: serçeye benzer alacalı bir kuş ki siyah kayalıklarda bulunur· II, 287
 1396. çekilmek: kitap (10^^111^.II, 133, 134
 1397. çeklnmek: kendisi için kitaba nokta koymak·II, 149
 1398. çekinmek: bohça bağlamayı üzerine almak,kendi kendine ba ğlamak,II, 149
 1399. çekişmek: nokta koymakta yardım ve yarışetmek·II, 107
 1400. çekleşmek: kur’a çekmek· II, 210
 1401. çekmek: kitap noktalamak; attan kan almak;s ıkılan oku çekmek· II, 21
 1402. çekmek: çekerek bağlamak· II, 21 bkz> çıkmak
 1403. çekrek kapa: yünden yapılan kölelerin giydigi cepsiz blr kaftan·I, 477
 1404. çektürmek: noktalatmak; kan aldırmak·II, 181
 1405. çekük: çekiç·II, 287
 1406. çekün: ada tavşanı yavrusu, göcen·I, 402
 1407. çekürge: çekirge·I, 490
 1408. çeliñ: çini; Çin'den gelme·III, 371 § çeliñ ayak; Çin kâsesi, III, 371
 1409. çelpek: göz çapağı· I, 477
 1410. çelpeklenmek: çapaklanmak, II, 277, 279 çeu ğ zil, çalpara·III, 357 çeñel er şer adam, şerli adam·II, 290 çeıîğlik sarmaşık otu,III, 383
 1411. çeñli merigli: birçocukoyunu; salıncak·III, 379
 1412. çeñşü: küçük hırka·III, 378
 1413. çepiş: altı aylık keçi yavrusu, çepiç·I, 368
 1414. çepişlenmek: çepiç olmak, çepiç haline gelmek, II, 266
 1415. çer: vücudun ağırlığını bildiren bir kelime,I, 322
 1416. çer: savaşta karşılıklı duran saflar·I, 323
 1417. çer: vakit,I, 323
 1418. çerig: asker, asker dizisi, ordu,I,123,128, 323, 388, 442, 519;II, 97, 103, 209;III, 332
 1419. çerik: her şeyin karşısı; her şeyin vakti, sırası, I, 388
 1420. çerkeşmek: saf haline gelmek, sıralanmak, dizilmek, düzelmek.I, 179, 442; II, 209, 210, 283, 303
 1421. çerlenmek: vücut ağırlaşmak, agrımak, hastalanmak·I, 322; 11. 244, 245
 1422. çerletmek: bozmak; ajrıtmak; ağırlık vermek·II, 345
 1423. çerlik: karşı,I, 323
 1424. çerlik: vakit·I, 323
 1425. çermelmek: bir ;eyln ucu kıvrılmak, bükülmek·II, 231
 1426. çermeşmek: bükmekte yardım ve yarış etmek· II, 210
 1427. çermetmek: bir şey fltil gibi bükülmek; ördürülmek. II, 349
 1428. çertilmek: yok edilmek; ortadan yok olmak, ölmek, kaybolmak, uzakla şmak, elden çıkmak· I, 103; II, 148, 229;III, 41
 1429. çeş: perüze, firuze·I, 330;II, 79, 192
 1430. çeşkel: çanak çömlek·I, 482
 1431. çetgen: gem dizgini·I, 443
 1432. çetük: kedi·I, 388;III, 127 bkz> muş § küvük
 1433. çetük: ; erkek kedi· I, 388
 1434. çewrülmek: çevrilmek, döndürülmek. II, 230
 1435. çewrüşmek: çevrlîmek. II, 208
 1436. çewşeñ: gözü sulu, gôzü her zaman akan ki şi·III, 385
 1437. çewürgen: her zaman çevlren, I, 522
 1438. çewtirmek: çevirmek, bir şeyi sol elin baş parmagı üzerinde çevirmek· II, 82
 1439. çétmek: eri;mek· II, 314 bkz> yetmek, yétmek
 1440. çıbık: çubuk, yaş olan dal, I, 318
 1441. çıbıklamak: taze çubukla vurmak. III, 337
 1442. çıbırtmak: çırpıçtırmak, taze ;ubukla döğmek· III, 430
 1443. çıçalak: serçe parmak, sırça parmak,I, 487
 1444. çıçamuk: yüzük parmağı·I, 487
 1445. çıf: hurma ve üzüm gibi şeylerin şırasının çömlek veya benzerlerinde kaynamas ından çıkan ses·I, 332
 1446. çıfılamak: çığıl çığıl ses verı·nek, şıra kaynarken ses vermek.III, 325
 1447. çıg: göçebelerin sele sazı (çığ otu) lle yaptıkları çadır örtüsü·III, 128
 1448. çıg: bir Türk arşını, Arap arşının üçte ikisi kadardır, göçebeler bununla bez ölçerler·III,128
 1449. çıgan: fakir, yoksul· I, 31 bkz> çıgay
 1450. çıgay: fakir, yoksul·I, 31, 214, 248, 349;III, 238, 239 bkz> ç ıgan
 1451. çıgıl tıgıl: ses bildiren bir söz·I, 393
 1452. çıgıl tıgıl kılmak: çığıl çığıl etmek,I, 393
 1453. çıgılwar okı: bir çeşlt küçük ok·I, 493, 494
 1454. çıgır: daryol, küçükyol, çığır,I, 363 bkz> çagır
 1455. çıgırlamak: çığır açmak; çığır açmağa yönelmek; karda ayağıyla yol açmak·III, 331
 1456. çıgırlanmak: çığırlar peyda olmak·II, 267
 1457. çıglamak: Türk arşını ile ölçmek·III, 296
 1458. çıglanmak: õlçülmek·III, 198 çıglatmak uzunluk õlçtürmek· II, 345
 1459. çıgmak: dürmek, çıkınlamak, bağlamak, II, 14, 15
 1460. çıgrı: çıkrık, değirmen, çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı, ip çıkrığı ve her türlü makara;değre, felek· I, 421, II, 82, 230, 241, 255. 303 § kök ç ıgrısı; felek, gõk değresi- I, 421
 1461. çıgrıtmak: çiğnetmek; çiğneterek sertleştirmek; işte pişirmek (insan için)· II, 333
 1462. çıgrumak: gevşek şey sertleşmek, III, 280
 1463. çıxansı: nakışlı bir Çin ipeklisi· I, 489 bkz>ç ıxansı, çınaxsı
 1464. çıxşansı: nakışlı bir Çin ipeklisi·I, 489 bkz> çıxansı, çınaxsı
 1465. çıjmak: binilmek veya yüklenmek istenen yag ırlı hayvan eğinmek.II, 9 bkz> çijtürmek
 1466. çık: inciten ve korkutan ki şiye karşı koyamayacak adama söylenen bir korkutma deyimi·III, 130
 1467. çıkan: yiğen, hala ve teyze oğlu· I, 402
 1468. çıkarmak: çıkarmak· II, 83
 1469. çıkılmak: çıkılmak, II, 133
 1470. çıkı: ; menfaat, çıkar· I, 368
 1471. çıkışmak: çıkmakta yardım ve yarış etmek· II,104
 1472. çıkmak: çıkmak· I, 81, 305, 343, 362, 420, 424; II, 17, 18, 116, 246; III, 16, 120, 144, 161 bkz> taşıkmak, tışıkmak
 1473. çıkmak: çekerek bağlamak,II, 21 bkz> çekmek
 1474. çıkmak: nemlenmek· III, 183, 184
 1475. çıkramak: gıcırdamak. III, 280
 1476. çıkraşmak: çokça gıcırdamak, çıkırdamak· II, 209
 1477. çıkratmak: gıcırdatmak (diş, kapı, kalem gibi şeyler), II, 334
 1478. çıkrışmak: çıkarmakta yardım ve yarış etmek (bir şeyi çıkarmak, meydana çıkarmak gibi). II, 208, 209
 1479. çıkturmak: çıkartmak·II, 181
 1480. çıkturmak: ıslatmak, ıslak yere koymak· II,181
 1481. çılanmak: yaşlıktan ıslanmak; at terlemek· II,150
 1482. çılaşmak: ıslatmakta yardım etmek,II, 108
 1483. çılatmak: ıslattırmak, atı terletmek·II, 310 bkz> çıylatmak
 1484. çıldamak: çıldır çıldır etmek· III, 281 bkz>çılramak
 1485. çılramak: çıldır çıldır etmek, III, 281 bkz>çıldamak
 1486. çılratmak: seslendirmek, çığıl çığıl ettirmek· II, 333
 1487. çımguklanmak: koğcu (dedikoducu) olmak· II, 275
 1488. çın: doğru, gerçek, sahih,I, 86. 339;III, 138 § ç ın bütün kişi; kendine güvenilebilen,do ğru dürüst kişi,I, 398
 1489. çınaxsı: nakışlı bir Çln ipeklisi,I, 489 bkz> çıxansı, çıxşansı
 1490. çından: sandal ağacı·I, 436; 11 ,122
 1491. çından: at kula renkli at· I, 436 çınduturmak caydırmak· II, 182 bkz> çanturmak
 1492. çıñarmak: araştırmak, tahkik etmek·II, 182
 1493. çınıkmak: gerçekleşmek· II, 117
 1494. çınlamak: tahkik etmek, gerçekliğini araştırmak·III, 296
 1495. çınlatmak: gerçekleştirmek, tasdik ettirmek·II, 345
 1496. çıñ: çınlama, çan ve leğen gibi ;eylerln verdiği ses,III, 357 bkz> çirig
 1497. çıñ étmek: çınlamak·III, 357
 1498. çıñıl çıñıl: bir şeyin çingil çingil ses çıkarması, III, 366
 1499. çıñıl çıñıl étmek: çingil çlngil etmek·III, 366
 1500. çiñrak: gür ve pürüzsüz ses,III, 383
 1501. çıñramak: çınlamak III, 402
 1502. çıñratmak: çınlatmak·II, 358
 1503. çıp: her ince ve yumuşak dal·I, 318
 1504. çıpıkan: innap, vücutta çıkan kırmızılık· I, 448 bkz> çıpkan
 1505. çıpkan: innap, Zizyphus vulgarls; vücutta ç ıkan kırmızılık· I, 448 bkz> çıpıkan
 1506. çır: elbise yırtmakta, yırtılmakta çıkan ses·I, 323
 1507. çırguy: ok temreninin şişkince olan yeri· III, 241
 1508. çırguy: elbise kuşağının geçeceğl iki taraflı kõprücük· III, 241
 1509. çıwı: cinlerden blr bölük· III, 225
 1510. çıylatmak: ıslattırmak, at terletmek, II, 310 bkz> çılatmak
 1511. çi: toprakta yaşlık, yaş·III, 207
 1512. çibek karguy: delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1513. çibek karkuy: delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1514. çibek kırguy: delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1515. çibek kırkuy: delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1516. çifşeñ: ekşi, ekşimiş III, 385
 1517. Çigillemek: Çiğil*lerden saymak, Çigil'lere nisbet etmek·III, 345
 1518. Çigillenmek: Çiğil kılıgına girmek,II, 269
 1519. çigilmek: düğüm sıkıştırılmak, ip düğümlenmek·II, 134 bkz> çiklişmek, çiktürmek
 1520. çigir çigir: ekmek içerisinde taş kırıntıları olduğu zaman di;in ezemeyerek çıkardığı ses, I, 363
 1521. çigit: pamuk çekirdeği·I, 356
 1522. çigne: mala, çiftçilerin "sürgü" dedikleri aygit·I, 435 bkz> çikne
 1523. çij: demir çivi, zırh çivileri ucu·III, 123, 214
 1524. çijtürmek: hayyan yükten belini çökertmek·II, 180 bkz> ; ıjmak
 1525. çik bök: aşığın sırtının tüseğinin yukarı gelmesi·III, 130 bkz> bök
 1526. çik çik: oğlağı çağırmak ve gütmek için kullamlan bir söz· I, 334 bkz> çilik çilik
 1527. çikik: nokta· II, 107 bkz> çekik
 1528. çikin: ibrişim.I, 414
 1529. çikin: üzüm bağlarında biten hayvanların yediği başaklı bir ot·I, 414
 1530. çiklişmek: sıkışmak, düğüm sıkışmak· II, 210 bkz> çigilmek, çiktürmek
 1531. çikne: çiftçilerin "sürgü" dedikleri ayg ıt· III, 301 bkz> çigne
 1532. çiknemek: sıkı dikmek, altın tellerle (yani kılaptan denen altın sarılı tellerle) ipek kumaş üzerine nakış işlemek; yere sürgü çekmek, I, 414; III, 301
 1533. çikremek: bir şeydekl yabancı şey gıcırdamak·III, 280, 281
 1534. çikten: eğer örtüsü· I, 435
 1535. çik turmak: aşık oyununda aşık yan yatınca çukur tarafı yukarı gelmek· I, 334
 1536. çiktürmek: sıkıştırmak, düğüm sıkıştırmak, II, 180 bkz> çigilmek çikli şmek ·
 1537. çil: çokluk bildiren sıfat edatı· III, 56, 57
 1538. çil: bere, döğmek yüzünden deri üzerinde olan iz· I, 336; III, 134
 1539. çil: çirkinlik, çil· III, 134
 1540. çildek: atın göğsünde çıkan bir çıban·I,477 bkz>cılday
 1541. çile: õğrekteki atın yaş gübresl,III, 233
 1542. çilemek: yaşartmak, ıslatmak·III, 271
 1543. çilgü at: al at·I, 430
 1544. çilik çilik: oğlağı çağırmak için kullanılan bir söz-I, 388 bkz> çik çik
 1545. çim: bir şeyin çiğ veya ya; olmasında obartma istenildiği zaman kullanılan bir edat·I, 338 §çim yig et; çim çig et·I, 338 § çim öl ton; çip ıslak elbise·I, 338
 1546. çim ayrık otu·I, 338:
 1547. çiniştürük: bir ağaç meyvesi (fındığa benzer,kırmızımsı beyazı olur, ilk yazda yetişir, yenir),I, 530
 1548. çinüştürüksemek: canı "cinüştürük" istemek· I, 280
 1549. çiñ: iyice, büsbütün.III, 357 § çiñ tolu; iyice dolu, büsbütün dolu·III, 357
 1550. çiñ: leğen ve benzeri şeylerin çıkardığı ses· III, 370 bkz> çıñ
 1551. çir: yag·I, 323
 1552. çirt: ses ifade eden bir söz·I, 341 §çirt sudmak; di şler arasından "çirt" diye tükürük çıkamak· I, 341
 1553. çiş çiş: kadın çocuğu işetmek istediği zaman söyler; at hakkında da böyledlr, I, 331
 1554. çişemek: çişemek, çiş etmek, pislemek (çocuklarda)· III, 267
 1555. çişetmek: çiş ettirmek, abdest bozdurmak· II, 307
 1556. çit: kamıştan veya dikenden yapılmış duvar veya hüğ, çardak,I, 320
 1557. çit: üzeri alaca nakışlı Çin ipeklisl, III. 120
 1558. çiwgin: yağlı, doyurucu, besleyici· I, 443 bkz>kewgin § çiwgin a ş; besleylci yemek· I, 443 § çiwgin ot; hayvanları semirten ot·I, 443
 1559. çiwgünlenmek: vücuda yararlı besleyici bulmak· II, 278
 1560. çiydem: yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan ince keçe· III, 176 bkz> çaydam
 1561. çobulmak: elmanın yarısı, blr ;akı, elma kakı,1, 503
 1562. çocuk: domuz yavrusu; herşeyin küçüğu·I, 381 çodın tunç ve çözülmüş bakır, bakır· I, 409 § çoğın esiç; bakır tencere· I, 409
 1563. çog: eşya konan heybe, bohça· III, 128
 1564. çog: ateş alevi, ateş yalını, güneşin yalını, saçaklarL III, 128
 1565. çogı: savaş· I, 41
 1566. çogı: gürültü, bağırtı. III, 225, 234 bkz> çagı,çugı
 1567. çogılamak: bağırmak, çağırmak· III, 324, 325 bkz> çagılamak
 1568. çoglamak: fil bağırmak· III, 295 bkz> çarlamak
 1569. çoglamak: bağlamak, bohçalamak, III, 295, 296
 1570. çoglanmak: ateş yalınlanmak, güne; yalını yere düşmek· II, 245
 1571. çoglanmak: toplanmak, akışarak toplanmak· II, 245
 1572. çoglanmak: bağlanmak, heybelenmek· III, 198
 1573. çoglatmak: bohçalatmak, sardırmak,II, 345
 1574. çogmak: sarmak, sıkı bağlamak·I, 210
 1575. çogulmak: bağlanmak, bohçalanmak·II, 133 çok kötü, alçak· III, 130
 1576. çokmak: süzülüp inmek, konmak· Il, 17; III, 46 bkz> çakmak, çukmak
 1577. çokmaklanmak: yılan çöreklenmek II, 275, 279
 1578. çokramak: (pınarda su ve tencerede bir şey) kaynamak·III, 280
 1579. çokrama yul: suyu çok olan, fışkıran kaynak;fışkırma I, 492;III, 4
 1580. çokraşmak: çoğalmak ve dalgaIanmak.II, 208
 1581. çokratmak: kaynatmak.II, 333, 334
 1582. çokturmak: saldırtmak, üzerine indirtmek II, 181
 1583. çolak: çolak· I, 381
 1584. çomak: asâ, çomak, I, 381
 1585. çomak: üygurlar'ca ve bütün Müslüman olmayan halk taraf ından Müslümanlar'a verilen ad, Müslüman .I, 381;II, 3 § çomak eri; Müslüman.I, 381
 1586. çor: avret yeri bitişik olan kadın, sarılgan bitki·III, 121, 122
 1587. çowlı: tutmaç süzgeci, III, 442
 1588. çögen: topu çekmek için kullanılan ucu eğri bir değnek, çevgen· I, 187, 223, 242, 402
 1589. çöjülmek: gevşek ip gerilmek; uzayıp silnmek· II, 132 bkz> çüjülmek
 1590. çök çök: deveyi ıhtırmak için kullanılır bir söz· I, 334
 1591. çökdi: kulağın altında "kafa baltası" denen yer·I, 418
 1592. çökmek: diz çökmek, dibe çökmek· II, 21, 33
 1593. çöktürmek: çöktürmek, maden ayırıp çök-türmek· II, 181, 182
 1594. çökürmek: çökermek, ıhtırmak· II, 84
 1595. çöküt: kısa· I, 356 çökütlük kısalık, cücelik. I, 506
 1596. çömçe: kepçe, çömçe·I, 417
 1597. çömgen: her zaman dalan, I, 401
 1598. çömmek: dalmak, çimmek I, 401
 1599. çöñek: çömçe, kutu· II, 290
 1600. çöp: tutmaç parçası· I, 318
 1601. çöp: şarabın tortusu, her şeyin çöküntüsü, çöp, çör çöp; herhangi bir şeyin çökeli I, 318; III, 119
 1602. çöp çep kişiler: değersiz kimseler.I, 318
 1603. çöpik: meyve yenildikten sonra at ılan şey, çör çöp· I, 390 bkz> şöpik
 1604. çörek: çörek· I, 388
 1605. çöreklemek: çörek yapmak· III, 340
 1606. çubartmak: çalıp, soyup çıplak bırakmak, cıbırlatmak· III, 429, 430 bkz> çubartus ımak
 1607. çubartusımak: çalıp soymak ve çıplak bırakmak, III, 430 bkz> çubartmak
 1608. çufga: çabuk gitmek isteyen bir postac ının,yoldan alıp başkasını buluncuya değin binip gittigi at· 1. 424
 1609. çufga: kılavuz, başbuğ·I, 424
 1610. çugı: gürültü·III, 128 bkz> çagı, çogı
 1611. Çuglan: Karluk büyüklerinnin adlar ından· I, 444
 1612. çugurdan: uçurum, yar· I, 512
 1613. çuh çuh: atı yürütnnek ve azarlamak için çıkarılan ses· III, 117, 118
 1614. çukmak: süzülüp inmek, konmak· bkz> çakmak, çokmak
 1615. çukmın: kurabiye blçlminde yapılan bir ekmek, çömlekte su bu ğusunda pişirillr·I, 444
 1616. çukubarı: pota yapılan çamur, lüleci çamuru· III, 243 bkz> hukubar ı
 1617. çulbuş: elbiseye ve ele yapi{an meyve yap ı;kanlığı· I, 460
 1618. çulık: çulluk, öveyik büyüklugünde alacal ı bir su kuşu·I, 381
 1619. çulıman: su birikintisi· I, 448
 1620. çuluman ış: içinden çıkılamayan iş, çepreşik iş· I, 448
 1621. çulk: cılk, büsbütün, dibelik. I, 349 § çulk esgürük (esrük);c ılk sarhoş, bütün bütün sarhoş· I, 349
 1622. çulkuy: bir tarafa çarpılmı;· III, 242 § çulkuy elig; eli çolak, III, 242 § çulkuy etük; topu ğu çarpık papuç· III, 242
 1623. çumalı: karınca· I, 448
 1624. çumguk: ayağı ve başı kızıl, kanadında ak tüy olan karga, ala karga· I, 33, 470 bkz> çumuk
 1625. çumılı bolmak: sıcaktan göz kararmak, I, 448
 1626. çummak: insan suya dalmak· II, 26
 1627. çumruşmak: dalmakta yardım ve yarış etmek·II, 208
 1628. çumturmak: çimdirmek II, 182 çumuk ala karga· I, 33, 470 bkz> çumguk
 1629. çumurmak: suya daldırıp batırmak· II, 85
 1630. çumuşluk: aptesane, ayakyolu· I, 503
 1631. çumuşmak: suya dalmakta yarış etmek, I,441; II, 111
 1632. çunmak: yıkanmak,II, 314 bz
 1633. çupan: köy büyüğünün (muhtarının) yamağı,gizir.I, 402
 1634. çupra: eski elbise·I, 421
 1635. çuram: diğerlerinden daha uzağa glden yegnl bir ok atılı;ı· I, 412 § çuram okı; dlğerlerinden daha uzağa gidecek ;ekilde atılan ok,l, 413
 1636. çur çur: hayvan sagılırken sütün kapta çıkardığı ses, I, 485 bkz> çür çür § tewl emgi çur çur; hayvan sağılırken sütün kapta çıkardığı ses (deve için), I, 485
 1637. çurnı: Türk hekimlerinin yaptiklar ı sürgünlük ilâcı· 1. 435
 1638. çutur: huyu kötü,I, 363
 1639. çuvaş: çadır·I, 195;II, 7. 190; III, 60
 1640. çuwı: Hotan tõresince hakandan iki derece aşağı kimselere verilen ungun· III, 225
 1641. çuwlamak: bõrtmek, iyi pişmemek· III, 296
 1642. çuwşamak: kaynamak ve köpüklenmek; karn ı yanmak ve ekşimek· III, 286
 1643. çuwşatmak: ekşitmek, II, 336, 337
 1644. çuz: yaldızlı kırmızı renkli bir Çin kumaşı·I, 325
 1645. çü(çu): emirde (olumlu ve olumsuz) pekitme bildiren bir edat-III, 207 bkz> şu, şü
 1646. çübek: çocuk çükü·I, 388 bkz> çekik
 1647. çübür: keçi kılı-I, 363
 1648. çübür çebür: abur cubur, malın kötüsü ve değersizi·I, 363
 1649. çübürlenmek: keçi kıllanmak, keçinin kılı bitmek·II, 266 bkz> çüpürlenmek
 1650. çüjmek: çekerek uzatmak, uzunluğunaçekmek.II, 9
 1651. çüjtürmek: gerdirmek, çektirmek,II, 180
 1652. çüjülmek: gerilmek, gevşek ip gerilmek, sakız veya macun gibi şeyler uzayıp sünmek· II, 132 bkz> çöjülmek ;
 1653. çükreklenmek: yün elbise sahibi olmak ve giymek. II, 277
 1654. çülükmek: bozulmak, perişanlaşmak. II, 118, 119, 166
 1655. çümerük kişi: her zaman gözü sulanan, gözü az gören adam· I, 488
 1656. çümgen: çimenlik, ayrıkotu, Panlcum dactylon·
 1657. çümmek: õrdek suya iylce dalmak·II, 26
 1658. çümtürmek: suya daha derin daldırmak,II,182
 1659. çümürmek: suya derin daldırmak·II, 85
 1660. çümüşmek: suya daha derin daldırmakta yarış etmek·II, 111
 1661. çilnük: çınar ağacı, I, 388 bkz> çarun, şünilk
 1662. çüpürlenmek: keçi kıllanmak II, 266 bkz> çübürlenmek
 1663. çür: menfaat· I, 323
 1664. çür çür: süt sağılırken kapta çıkardığı ses, herhangi bir akarın çıkardığı ses· I, 323 bkz> çur çur
 1665. çürkü: çiş (çocuklar için).I, 430
 1666. çürlemek: menfaat elde etmek,I, 323
 1667. çürlenmek: faydalanmak·II, 245 çürletmek aşırtmak.II, 345
 1668. çüşek: ot, çayır·I, 389
 1669. çüvüt: boya.III,162 bkz> çüwüt § kızıl çüvüt;kızıl boya, zindfre, sülüğen· III, 162 § alçüvüt; al boya· 111.162 § kök çüvüt; lacivert boya· III, 162 § ya şıl çüvüt; yeşil boya· III, 162 § sarıg çüvüt; sarı boya, zırnık. III, 162
 1670. çüwüt boya: · III, 162 bkz> ·çüvüt
 1671. dag: atlara ve başkalarına vurulan dağ, dağlamak· III. 153
 1672. dag: yok, değil III,153 bkz> dag ol, dag, tegül
 1673. dag ol: değil· I, 393, III, 153 bkz> dag, dag,tegül
 1674. dakı: dahi, II, 195 bkz> takı
 1675. dañ: "dan" diye ses verme.II, 357
 1676. dangal: saman kesmiği·III, 384
 1677. dañ duñ etmek: "dan dun" diye ses vermek· III, 357 bkz> tañ tuñ étmek
 1678. -daş (-deş): iştirak, yakınlık gösteren bir ek· I, 407
 1679. dava: ılgın ağacı meyvesi.III, 237
 1680. dava: yün sümeği·III, 237
 1681. dede: baba,III, 220
 1682. deve: deve·II, 195; III, 225 bkz> devey, teve, tevey, tewe, tewey, téwi, tiwi
 1683. devey: deve· I, 31 bkz> deve, teve, tevey,tewe, tewey, téw!, tiwi
 1684. didek: gelin giderken yat kimselere görünmemek için örtülen örtü·I, 408
 1685. didim: geline gerdek gecesi giydirilen taç·I, 397
 1686. dik: dik·I, 334
 1687. dik turmak: dik durmak·I, 334
 1688. dük: şu kadar, birkaçI, 334;III, 367 § dük miñ
 1689. dük urmak: yumruğu ile yavaşçavurmak·I, 334
 1690. dülek: ağzı kırık saksı ve testi,I, 389
 1691. dünüşge: "sülüklü pancar" denen sebze·I, 490
 1692. dag: yok, değil,III,153 bkz> dag, dag ol, tegül
 1693. ebek: (çocuk dilinde) ekmek·I, 68
 1694. eç eç: atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak için çıkarılan ş65.II, 282 bkz> heç heç
 1695. eçe: büyük kız kardeş·I, 86 bkz> eke, eze
 1696. eçi: yaşlı kadın, hanım nine·I, 87 bkz> açı
 1697. eçkü: keçi·I, 95, 128; II, 14, 117, 266 bkz> keçi
 1698. edermek: aramak· III, 11 bkz> edermek
 1699. edin: başka, dışında. III, 11 bkz> adın, adın, adruk, ayruk
 1700. ed: ipekli kumaş ve benzeri gibi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey· I, 79 bkz> ad
 1701. eder: eğer, hayvan eğeri· II, 224, 253, 283, 327; III, 300
 1702. edergen: çok arıyan; hakkını arayan· I, 157
 1703. ederlemek: eğerlemek·I, 300 ederlig eğerli, eğeri olan,I, 151
 1704. ederlik: üzerine eğer konulan ağaç·I, 151
 1705. edermek: aramak, takip etmek, kovalamak· I, 447 bkz> edermek
 1706. edgermek: iyi görmek, iyi bulmak, kulak asmak, dinlemek; düzeltmek, onatlamak· I, 227, 237; II, 29
 1707. edgü: iyi.I, 34, 64, 79 ,114. 128. 177, 221, 319, 386, 428, 432, 458, 523. 524;II, 153; III, 43. 155, 161, 214, 367, 374, 384, 435 § edgü yawlak; iyi kötü· I, 432
 1708. edgülüg(·k): iyiIik.I, 44, 129, 158, 420; II, 26, 91, 112
 1709. edirmek: ayırıp seçmek, ayırmak, I, 177, 178 bkz> adırmak, ödürmek, ödürmek,udurmak, üdürmek
 1710. ediz: yüksek, yüksek yer, her şeyin yükseği·I, 55, 94, 122 § ediz tag; geçit vermeyen da ğ· I, 55
 1711. edizlenmek: engel ve sarp saymak· I, 292, 293
 1712. edizlik: yükseklik. I, 152
 1713. edlelmek: ıslah olunmak; araştırılmak. I, 295
 1714. edlemek: ülkü yapmak, değer vermek, ehemmiyet vermek, aklına getirmek; tesir etmek, I, 86. 286;III, 155
 1715. edlenmek: bir şey bir dllek için kullan ılmak, bìr şey dilek edinilmek. I, 257
 1716. edleşmek: saygı dolayısıyle birbirini aramak, I, .239
 1717. edletmek: iyileştirmek, ıslah ettirnıek·I, 264
 1718. edlig: faydalanılan, faydalı.I, 103
 1719. eğmek (·admak): yaradılış gösteren isimlerden fiil yapma edat ı· II, 340
 1720. ednetmek: değişmek, bulunduğu halden başka bir hale girmek. I, 266,
 1721. ef: ev, III, 207, 212, 266, 313, 314 bkz> ev, ew,öw, üv, üw
 1722. eget: gerdek gecesi gelin içln gönderilen hizmetçi kad ın·I, 51
 1723. egetlemek: cariye göndermek, birisi ile birlikte güveyin evine hizmetçi göndermek· I, 299 egetlenmek gelin kendisi ile birllkte gönderllen cariye sahibi olmak, I, 291
 1724. egetlig: cariye sahibi gelin· l· 151
 1725. egetlik kara baş: gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kad ın, sağdıç kadın· I,150
 1726. egilgen: daima eğilen, eğilebllen·I, 159
 1727. egilmek: eğilmek I, 198; III, 215
 1728. egin: eğin, sırt·I, 77, 110
 1729. egin: eni bir buçuk karış, uzunluğu dört arşın gelen bir bez· I, 78
 1730. egir: karın ağrısını sağaltmak için kullanılan bir kök (ilâç), Acorus calamus·I, 53
 1731. egirgen: çok eğiren·I, 158
 1732. egirmek: sevketmek; dõndürmek, eğirmek,çevirmek; bir yeri kuşatmak, sarmak. I, 178, 179; II, 13, 137
 1733. egirsemek: egir (ilâç) kullanmak ıstemek·I, 302
 1734. egirsemek: eğirmek istemek, (çevirmek, bir yeri ku şatmak) istemek·I, 302
 1735. egirtmek: eğirtmek; kalenin etrafını kuşatmayı emretmek·III, 428
 1736. egiş: maden eritildiği zaman çıkan pislik,I, 122
 1737. egişmek: çevgen eğmekte yardım ve yarış etmek· I, 187
 1738. egit: nazar değmennesi için çocukların yüzüne sürülen bir ilâç, bu ilâç safrana blrtak ım şeyler katılarak yapılır. I, 51
 1739. egleşmek: birbirine uyup durmak; bir şeyi ayakla çlğnemekte birblrine yardım etmek.,I, 241 bkz> iklemek, ikleşmek, yiklemek
 1740. egme: evin kemeri.I, 130
 1741. egmek: eğmek I, 100, 168
 1742. egri: eğri, I, 127, 458
 1743. egrik: egirtilen ip, egrilmiş ip· I, 105
 1744. egrilmek: kale ku;atılmak,sarılmak; ip eğrilmek,I, 248
 1745. egrim: düden, suyun toplanıp kaynıyarak dönerek aktığı yer·I, 107
 1746. egrimlenmek: (su göllerde) eğreklenmek, kaynayarak ve akarak dönmek, düdenlenmek I, 314
 1747. egrinmek: kendi için eğirmek, kendini eğirir gibi göstermek·I, 253
 1748. egrişmek: bir yeri sarmakta, kuşatmakta yar-, dım etmek, ip eğirmekte yardım ve yarış etmek·I, 186, 236
 1749. egsemek: eğmek istemek·I, 277
 1750. egtürmek: eğdirmek,I, 223
 1751. egürgen: taneleri olan bir bitki, Karluklar bunu yerler·I, 158
 1752. ekdi: sığır, koyun gibi hayvanlar ın kesildiği yer, mezbaha· I, 125
 1753. ekdü: kılıç kını ve benzeri şeyleri oymakta kullanılan ucu eğri bıçak,I, 125
 1754. eke: büyük kız kardeş, koca vey» karının kendinden büyük kız kardeşi, I, 68, 90; III, 7 bkz> eçe, eze
 1755. ekeç: akıllı küçük kız, büyüklük eseri gösteren küçük k ız, I, 52
 1756. ekek: ortaya düşmüş. I, 78 § ekek işler; ortaya düşmüş kadın· I, 78
 1757. ekek işlerlik: kadının arsızlığı, yüzsüzlüğü· I,153
 1758. ekeklemek: söğmek, "ortaya düşmüş karı"demek, kõtülüğe nispet etmek·I, 306, 307
 1759. ekelemek: "abla" diye aytamak, "büyük kızkardeş, abla" demek,I, 310
 1760. ekeme: bir çeşit çalgı, III, 174 bkz> ikeme
 1761. ekilmek: ekilmek I, 198
 1762. ekim: bir kez ekilecek kadar olan yer· I, 75
 1763. ekin: çiftlik, ekin ekilen yer, I, 78
 1764. ekindi: öbürü, öteki· III, 75, 103 bkz> ikindi
 1765. ekindi tarıg: ekilen tohum, I, 140
 1766. ekinmek: ekinmek, kendisi için ekmek· I, 203
 1767. ekişmek: ekmekte yardım ve yarış etmek·I, 187
 1768. ekitmek: ektirmek· I, 212, 213
 1769. eklemek: çiğnemek, basmak·III, 443 bkz>erklemek
 1770. ekmek: bir şey ekmek·I, 64, 168
 1771. eksük: eksik,I, 105 § eksük yarmak; eksik para· I, 105
 1772. eksümek: eksilmek.I, 278, 326
 1773. ekşig: ekşi, I, 105
 1774. ektürmek: ektirmek,I, 223
 1775. eldiri: oğlak derisi,I, 127 bkz> elri
 1776. eldrük: üzerlik otu ve tohumu; Peganum harmala· III, 12, 412, bkz> ilrük, y ıdıg ot, yüzerllk
 1777. elgelmek: elenmek·I, 250
 1778. elgemek: elemek·I, 284
 1779. elgenmek: kendisi içln elemek·I, 255
 1780. elgeşmek: elemekte yardım ve yarı; etmek,I. 238
 1781. elgetmek: eletmek·I, 264
 1782. elig: el·I, 72, 82, 134, 164, 197, 202, 242, 253,288, 410, 448;II, 44, 78, 82, 105, 123, 134,135,147,158, 231, 237, 238, 271, 292,328,346; III, 53, 62, 63, 79,124, 134, 142,154,193, 242. 297, 307, 425 § oñ elig; sag el·I, 72 § sag elig; sa ğ el·I, 72 § sol elig;
 1783. eliglig: elli, eli olan·I, 336
 1784. eliglik: eldiven, elcik·I, 153
 1785. eliklemek: alay etmek, I, 307 bkz> elük·
 1786. elkin: yelici, koşan; konuk, misafir, yolcu, seyyah· I, 31, 44, 102; II, 242; III, 37, 85 bkz> yelkin, yélkin
 1787. elri: oğlak derisi. I, 127 bkz> eldiri
 1788. elşemek: acıkmaktan dolayı göz kararmak·I, 283 bkz> ölşemek
 1789. elşetmek: açlıktan gözünü karartmak,I, 263 bkz> öl şetmek
 1790. elük: alay etme, maskaraya alma·I, 122 bkz>eliklemek
 1791. elwirmek: sıçramak, atılmak· I, 226 bkz> alwırmak
 1792. em: kadının dişilik aygıtı, am· I, 38, 335
 1793. em: ilaç.I, 38, 95, 407;II, 363;III, 157
 1794. emçi: ilâç yapan adam, eczacı,I, 38;III, 252
 1795. emdi: şimdi.I, 36, 37, 41, 46, 74, 125, 192, 200,367, 380, 442, 498;II, 110, 209, 264;III, 356, 372 bkz> imdi emeçlemek
 1796. emek: olmak I, 494;II, 29
 1797. emet: evet·I, 51;III, 8 bkz> evet, ewet, yemet
 1798. emgek: emek, zahmet,I, 110, 205, 420; II, 121,130, 228, 233, 288;III, 372
 1799. emgeklenmek: zahmetli saymak,I, 315
 1800. emgemek: emek çekmek, zahmet çekmek· I, 284, 362
 1801. emgenmek: emenmek, zahmet çekmek· I, 255
 1802. emgeşmek: birbiri yüzünden zahmet çekmek·I, 238
 1803. emgetmek: yordurmak, emek çektirmek· I, 264
 1804. emik (emig): meme· I, 72, 407; II, 70 § tewi emiki; deve memesi,I, 485 emik ılık, soğuduktan sonra ısınıp sıcaklığı artmayan·I, 72 § emik kün; ılık gün.I, 72
 1805. emikdeş: bir memeden emen iki çocuk, süt karde ş,I, 407
 1806. emiklemek: memesine vurmak,I, 308
 1807. emiglig işler: emzikli kadın·I, 153
 1808. emir: kırağı, sis· I, 54 bkz> amır, imir, iñir
 1809. emirçge: kıkırdak, III, 442
 1810. emitmek: eğilmek, meyletmek· I, 69, 214; II, 312. 325
 1811. emlelmek: ilaçlanmak I, 296
 1812. emlemek: ilâçlamak, sağaltmak (yalnız kullanılmaz, "samlamak" ile beraber gelir),I, 287, 380;III, 85, 295, 298
 1813. emlenmek: kendine ilâç etmek·I, 259
 1814. emleşmek: ilâçlanmak·I, 242
 1815. emletmek: ilâçlatmak, ilâç ettirmek·I, 266; II, 363
 1816. emmek: emmek I, 169
 1817. emrimek: kaşımak· I, 275
 1818. emrişmek: uyuz vb· şeylerden dolayı kaşınmak, deri karıncalanmak·I, 236, 463
 1819. emritmek: kaçıma ve gidiştirme yüzünden gıdıklaniTiak·I, 261, 262
 1820. emrülmek: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek·I, 53, 248, 249 bkz> amrulmak
 1821. emrülmek: yatıştırmak, dindirmek·III, 428, 429 bkz> amrulmak, amrutmak
 1822. em sem: ilãç·I, 407 bkz> samlamak, sem
 1823. emsemek: emmek istemek·I, 278
 1824. emşen (amşan): kuzu derisi, kürk yapılan deri,I, 109
 1825. emürmek: emzirmek· III, 264 bkz> emilzmek
 1826. emüzmek: emzirmek I,180; II, 264 bkz> emürmek
 1827. endek: satıh, bir nesnenin üst yanı; dam· I, 105
 1828. endik: şaşkın·I, 106 § endik er; budala adam·I, 105
 1829. enüç: göze inen perde· I, 52
 1830. enüçlemek: göze inen perdeye ilâç koyn ıak,I, 299, 300
 1831. enüçlenmek: göze perde inmek,I, 291
 1832. enük: hayvan yavrusu, enik, arslan, s ırtlan, kurt, köpek yavrular ı.I, 72
 1833. enüklemek: eniklemek, yavrulamak·I, 308; III. 92
 1834. enüklenmek: eniklemek, enik sahibi olmak, I, 294
 1835. enüklüg: yavrulu·I, 153
 1836. eñek: ağzın iki yanında, azıların bittiği yer, avurt·I, 135
 1837. eñek: kadınların baş örtülerini bağladıklan ip·I, 135
 1838. eñitmek: şa;ırtmak· II, 274 bkz> angıtmak
 1839. eñlik: kadınlann yanaklarına sürdükleri allık· I, 115
 1840. eñgmegü: imtihan, sınav· I, 252
 1841. eñmek: şaşmak· I, 174, 252
 1842. eñreşmek: canı sıkılmak, inlemek, mızmızlanmak (çocuk hakkında)· I, 258, 289; III, 39
 1843. eñtürmek: işinde şaşırtmak, dandırnnak·I, 290
 1844. ep: pekitme ve obartma edatı·I, 34
 1845. epmek: ekmek·I, 101
 1846. er: er,erkek, adam· I,16, 21, 24, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 49, 54, 63, 71, 99, 104, 124, 128, 139, 146, 147, 148, 152, 154,155,156, 157, 158, 160, 162, 164. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 178, 181, 190, 191. 192, 194, 195, 196. 198, 199, 200, 201, 205, 216
 1847. erdem: fazilet, edep, terbiye; hüner· I, 51, 89, 103, 107, 252; 336,II, 97, 229, 243, 343; III, 41, 133, 143, 211, 303, 440 bkz> erdem
 1848. erdini: iri 100.I, 71, 141
 1849. erdem: fazilet, edep, terbiye; hüner. I,482 II, 8 bkz> erdem
 1850. ereğmek: erkekleşmek, I, 208 bkz> arıtmak, eretmek
 1851. eren: erin kural dışı çoğul şekli, I, 45, 74, 76,85, 149, 183, 187, 210, 229, 230, 247, 359, 362. 370. 384, 518;II, 17, 83, 101, 104, 220; III, 119. 155. 230, 378, 393, 406 § kurç eren;dayanıklı, yiğit adam· I, 343
 1852. Erentüz: Terazi yıldızı; Müşteri yıldızı· I, 76; III, 40 bkz> Karakuş, Karakuş yulduz
 1853. eretmek: taşağı çıkarmak, iğdiş etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek. I, 208 bkz> arıtmak, eredmek
 1854. ergürmek: eritmek.I, 227;II, 198
 1855. ergürmek: erişmek, vaktinde yetişmek·I, 227, 228
 1856. erik: yağ ve yağa benzer eriyen şey, erimiş.I, 70
 1857. erik: yüğrük.I, 139 § erik yılkı; yorga hayvan· 1, 70 § erik at; yürüyen at·I, 70 § erik er;becerikli, yürekli adam·I, 70
 1858. eriklik: hayvanın istekliliği,I, 152
 1859. erimek: erimek III, 367 bkz> erilmek
 1860. erinç: olur ki, belki· I, 132; III, 65, 245, 309, 449
 1861. erinçil: günah, bkz> I, 134 arınçu
 1862. eriñen: ergen, bekâr·I, 117
 1863. erinmek: erinmek, üşenmek·I, 201
 1864. eritmek: eritmek.I, 208 bkz> erütmek
 1865. erk: saltanat, sözü ve buyruğu geçerlik, kudret, iktidar, gücü yeterllk,I, 43
 1866. erkeç: erkeç, genç teke·I, 95
 1867. erkek: her hayvanın erkeğl·I, 111; II, 102; III, 6, 178 § erkek takagu
 1868. erken: "iken" anlamına hal bildiren edat·I, 108, 121, 376, 526;II, 68, 249, 301, 333; III, 168, 317
 1869. erken: erken·I, 389
 1870. erki: şüphe ve sorgu bildlren edat·I, 129
 1871. erklemek: çiğnemek, basttìak. III, 443 bkz> eklemek
 1872. erküz suw: ilkbahara doğru karların ve buzların erimesinden hasıl olan su· I, 96
 1873. erlenmek: kadın evlenmek, er sahibi olmak· I, 257
 1874. erleşmek: erkeklikte yarış etmek, I, 239
 1875. erlik: erkeklik.I, 104
 1876. ermegil: tembel, eringen· I, 42, 70, 138
 1877. ermegürmek: tembelleşmek· III, 349
 1878. ermek: olmak, imek·I, 24, 25, 74, 89,109,164, 215, 384, 399, 418, 430, 458, 516;II, 56, 57, 74, 169, 256. 257, 297, 320, 361; III, 38. 44, 168, 218, 219, 315. 333, 385 bkz> érmek
 1879. ernek: parmak· I, 104 bkz> errigek
 1880. erñek: parmak.I, 104, 121, 248; III, 130, 443 bkz> ernek
 1881. erñeyü: altı parmaklı adam· I, 136
 1882. erñeyü: çok kısa boylu, cüce·I, 136
 1883. erre: sidik; eşek kaşandırılmak istendiği zaman iki üç kere bu söz söylenir·I, 38
 1884. ersek: ortaya düşmüş azgın kadın, orospu·I, 104; II, 56
 1885. erseklenmek: kadın azgınlığından erkek isternek·I, 314
 1886. ersig: ere benzeyen, erkek gfbı,III, 128
 1887. ersinmek: erkekleşmek I, 253
 1888. ertik: işlek yol, I, 103
 1889. ertişmek: geçmekte yarış etmek· I, 231
 1890. ertmek: geçmek-III, 233, 425, 427
 1891. erttini özük: bedeni inci gibi kadın,I, 141
 1892. ertürmek: vazgeçmek, bağışlamak, kabullenmek; geçirmek·I, 220
 1893. erük: kendisiyle deri sepilenen nesne·I, 70
 1894. erük: ;eftali, kaysı, erik gibi meyvelere verilen genel ad·I, 69, 318;II, 282 § tülüg erük
 1895. erüklemek: sepilemek.I, 70, 306
 1896. ernklenmek: eriklenmek, erik meyvesi vermek,I, 294;III, 348
 1897. erüklük: eriklik, erik bahçesi I, 152
 1898. erüksemek: eriksemek, canı erik istemek·I, 303
 1899. erümek: erimek.II, 198; III, 252 bkz> erimek
 1900. erüşmek: erimek; erişmek· I, 182, 186 bkz> aruşmak
 1901. erütmek: eritmek· I, 208 bkz> eritmek
 1902. es: fenalık, kõtülük, ayıp şey; avret yeri. I, 210
 1903. es: yırtıcı, vahşî hayvanların avı, payı·I, 17, 36; III, 46
 1904. esberi: külde pişirilen bir çeşit ekmek· I, 141
 1905. esen: sağ, salim· I, 62, 77
 1906. esenlemek: selamlamak I, 308
 1907. esgürük: sarhoş,I, 349 bkz> esrük
 1908. esilmek: uzamak, uzatılmak.I, 196 bkz> asılmak
 1909. esin: esinti, rüzgâr, I, 77, 165, 266, 288; II, 223; III, 147
 1910. esinmek: bir şeyi çekmek, germek, uzatmak, I, 201 bkz> as ınmak
 1911. esirgemek: acımak, eseflenmek· I, 306
 1912. esirgenmek: acınmak· i, 291
 1913. esişmek: ip ve benzeri şeyleri (çekmek, germek ve uzatmakta) yard ım ve yarış etmek· I, 185
 1914. esitmek: uzatmak· I, 209
 1915. esiz: yazık, esef, III, 51 bkz> essiz, ısız, ıssız, isiz
 1916. esizlig: fenalık, kötülük, haşarılık· III, 161 bkz> ısızlık, ıssızlık, isizlik
 1917. eski: eski, I, 129
 1918. eskirmek: eskimek,I, 228
 1919. eskü: kalbur, elek,I, 129
 1920. eslinmek: bir şey bir şeye takılmak· I, 258, 259 bkz> aslınmak
 1921. esmek: esmek; kalburlayarak savurrnak; uzatmak· I, 165
 1922. esnemek: esmek; esnemek, I, 288; II, 223; III, 147
 1923. esnetmek: estirmek; esnetmek· I, 266, 267
 1924. esri: kaplan; tekir renk, kaplan rengi·I, 126 bkz> asr ı § esri yışık; alaca, iki renkli ip· I, 126
 1925. esrilemek: nakışlamak, süslemek· I, 316
 1926. esrük: sarhoş· I, 105, 194; II, 213, 289; III, 281 bkz> esgürük
 1927. essiz: acınmaa·nlatır, yazık, vah·I, 143; II, 188 bkz> esiz, ısız, ıssız, isiz
 1928. estürmek: uzattırmak, çektirmek, gerdirmek; elettirmek, I, 221
 1929. esürtmek: sarhoş etmek· III, 427
 1930. : eş, arkadaş· I, 47, 458
 1931. eşek: eşek· II, 246 bkz> eşgek, eşyek
 1932. eşgek: eşek· I,III, 114 bkz> eşek, eşyek
 1933. eşgeklenmek: eşek sahibi olmak· I, 315
 1934. esiç: tencere, çömlek·I, 52, 166, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518; II, 12, 72, 78, 178. 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142. 191, 206, 249, 280, 409, 430 bkz> a şaç, aşıç § eşiç bukaç; tencere, bardak, tas· I, 357, 411
 1935. eşiçlenmek: tencere sahibi olmak· I, 291
 1936. eşik: eşik- I, 42
 1937. eşiklik: eşiklik I, 152 § eşiklik yıgaç; eşik yapmak için hazırlanan ağaç·I, 152
 1938. eşilgen: daima eşilen·I, 158
 1939. eşilgen: her zaman uzayan, çekılen· I, 158
 1940. eşilmek: eşilmek I, 197
 1941. eşilmek: uzamak· I, 158
 1942. eşişmek: toprak eşmekte yardım ve yarış et-mek, I, 185
 1943. eşitmek: eştirmek, araştırmak·I, 211 bkz> üşetmek
 1944. eşittürmek: işittirmek· I, 222 bkz> eştlirmek
 1945. eşkin: uzun yol· I, 109
 1946. eşkinci: koşa koşa glden at postası· I, 109
 1947. eşkin toprak: akıp inen, üğünen toprak· I, 109
 1948. eşkürti: ipekli, nakı;lı Çin kuma;ı· I, 145
 1949. eşlig: genç kadından eşi bulunan kimse, eşli, eş sahibi I, 47
 1950. eşmek: eşmek; taşmak; (at hakkında) yorga yürümek· I, 166
 1951. eştilmek: işitilmek;I, 246
 1952. eştürmek: eştirmek·I, 222
 1953. eştürmek: işittirmek·I, 221 bkz> eşittürmek
 1954. eşük: büyüklerin ölümünde mezarları üstüne serilmek üzere gönderilen ıpek kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere da ğıtılır, I, 72
 1955. eşük: bürgü, örtü, üste giyinilen, bürünülen her nesne· I, 14, 72
 1956. eşüklig: bürgülük kumaş sahibi. I, 153
 1957. eşüklik barçın: bürgu yapılmak için hazırlan-mış olan ipekli kuma;· I, 153
 1958. eşülmek: örtülmek, örtünmek· I, 197 bkz> aşulmak
 1959. eşümek: örtmek, bürümek, I, 14; III, 253, 254
 1960. eşütmek: örttürmek·I, 210 bkz> aşutmak
 1961. eşyék: eşek, I,III, 114, 244, 311, 492; III, 62, 326, 330 bkz> e şek, eşgek
 1962. et: et, I,35.36,95,169,173,177,184,196, 209, 220, 223, 236, 323, 338, 348, 379, 397, 401, 429, 444, 479, 485, 495;II, 4,15, 78,102,120, 126, 129, 141, 156, 157, 174, 211, 217, 222, 230,240, 243,245, 248, 252, 254, 281, 282,292, 293, 342, 348; III, 7, 16. 23,
 1963. etçi: kasap, II, 48, 49
 1964. eteç: çocukların ceviz oynadığı çukur, I, 52 bkz> etiç
 1965. eteçlik: ceviz oynamak için çukur aç ılmış yer· I, 151
 1966. etek: etek· I, 68
 1967. eteklenmek: eteklenmek· I, 294
 1968. eteklig: etekli, eteği olan, I, 122
 1969. eteklik: eteklik I, 152
 1970. etetmek: sıkıntıya koymak· I, 207
 1971. etiç: çocukların ceviz oynadıkları çukur· I, 52 bkz> eteç
 1972. etik: pabuç, mest· III, 283 bkz> etük
 1973. etikmek: (çocük) yetişmek, tombullaşmak, büyümek. I, 192
 1974. etilgen: her zaman düzelen· I, 158
 1975. etilgen: atlarda bulunan bir hastal ık·I, 158
 1976. etilgen sayılgan: birçok işlere giren, çıkan, I, 158
 1977. etiz: iki dere arasındaki su geçecek sed·I, 54 bkz> at ız
 1978. etizlemek: ark açmak, set yapmak, topragı parçalara ayırmak, evlek yapmak·I, 301 bkz> at ızlamak
 1979. etizlenmek: parçalara ayrılmak, (tarla hakkında) maşalaya ayırnnak· I, 292 bkz> atızlanmak
 1980. etlelmek: et yapılmak· I, 295
 1981. etlemek: etlik yapmak, et yapmak, I, 284, 285
 1982. etlenmek: etlenmek, şişmanlamak· I, 256, 285
 1983. etletmek: kestirip et haline getirtmek, I, 264
 1984. etlig kişi: etli, şişman.I, 101
 1985. etlig ki: ;i et sahibi olan kimse·I, 101
 1986. etlik: et asılacak çengel, I, 101
 1987. etlik: kesilmek için hazırlanan koyun·I, 101 § etlik koy; etlik koyun, I, 101
 1988. etmek (étmek): yenecek ekmek I, 102, 166,197, 202, 211, 247, 262, 329, 391;II, 28, 30,98, 112, 138, 197, 235;III, 93, 223, 280, 287, 304, 352, 426, 428
 1989. etmekçi: ekmekçi·II, 48, 49
 1990. etmeklenmek: ekmek sahibi olmak·I, 314
 1991. etrek: rengi kızıla çalan sarı adam·I, 101
 1992. etsemek: canı et istemek· I, 275, 279
 1993. etsetmek: ete istek getirtmek, I, 262
 1994. etük: pabuç, edik, I, 68, 218, 395; II, 49, 315; III, 97, 242, 426, 430 bkz> etik § büküm
 1995. etük: ; kadın ayakkabısı· I, 395
 1996. etükçi: pabuççu, kavaf· II, 49
 1997. etüklenmek: ayakkabı, edlk sahibi olmak,I, 294;III, 348
 1998. etüklük sagrı: ayakkabı yapmak için ayrılan sahtiyan I, 152
 1999. et yer: yumuşak yer· I, 35
 2000. etyin: vücut· I, 463
 2001. ev: ev,I, 32, 211, 516 bkz> ef, ew, öw, üv, üw § ev k ızı; aile kızı· I, 326
 2002. evet: evet, peki· I, 51 bkz> emet, ewet, yemet
 2003. evin: tane,I, 84 bkz> ewin
 2004. evleşmek: evini ortaya koyup kumar oynamak,I, 240, 241
 2005. evlig: ev sahibi. II, 106, 176
 2006. evlük: kadın,I, 251
 2007. ew: ev· I, 24, 25, 32, 33, 37, 38, 85, 104, 124, 147, 148, 169, 191, 197, 214, 225, 226, 227, 231, 251, 253, 257, 281, 283, 293, 298, 323, 343, 370, 375, 377, 378, 384, 422, 435, 446, 447, 464, 495, 496, 498, 499, 501, 504, 507, 514, 515;II, 3, 4, 6, 8. 17, 1
 2008. ewdilmek: ele geçirilmek, toplanmak· I, 246
 2009. ewdimek: toplamak· I, 273
 2010. ewdinmek: toplamak, toplamayı üzerlne al· mak, kendi kendisine toplamak· I, 251;II, 254
 2011. ewet: evet, peki,I, 51 bkz> emet, evet, yemet
 2012. ewin: tane·I, 77, 84 bkz> evin
 2013. ewlenmek: hâlelenmek; kendine ev edinmek· 1. 258, 259
 2014. ewlenmek: evlenmek·III, 87
 2015. ewleşmek: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> awlaşmak
 2016. ewmek: bir şeyin etrafına koşuşmak I, 167
 2017. ewrişmek: uğraşmak, çabalaşmak, bir işin üstüne düşmek; çevirmekte ve bir şeyin altını üstne getirmekte yardım etmek, I, 235, 248
 2018. ewrülmek: yönelinen yerden çevrilmek. I, 248
 2019. ewsemek: evini özlemek. I, 277, 279
 2020. ewsetmek: evini özletmek, Istetmek, I, 262
 2021. ewsinmek: evi benimsemek, kendi evi saymak. I, 253, 258
 2022. ewşük: bir adama sonradan gelen hal, hastal ık ve benzeri, arıza; evin merteği, direği·I, 105
 2023. ewşükgen tewürgen: her zaman evirip çeviren, güç işleri başaran·I, 157, 521
 2024. ewürgen tewürgen: her zaman evirip çevìren·I, 521
 2025. ewürmek: çevirmek, evirmek, döndürmek, alt ını üstüne getirmek, I, 178; II, 82
 2026. ewüsgü: savurma aygıtı· I, 13
 2027. ewüşmek: savurmak· I, 13
 2028. ewzemek: koğlamak, müzevirlik etmek I, 275
 2029. eyegü: her hayvanın eyeğisi, eye kemiği, kaburga; yan; çadırın yanı, I, 137;III, 174, 425
 2030. eyegü yér: dağın ortası·I, 137
 2031. eyle: õyle· I, 113, 166; III, 186
 2032. eymenmek: utanmak; çekinmek·I, 270;III, 377
 2033. eze: buyük kız kardeş,I, 90 bkz> ece, eke
 2034. ezik: uzunlamasına çizik, tırnak yarası·I, 71 bkz> az, iz
 2035. ezitmek: uzunluğuna yirmek,I, 209
 2036. ezmek: kazımak, sıyırmak·I, 165
 2037. eztürmek: yirdirmek-I, 220
 2038. él: i1, vilâyet·I, 48, 106, 168, 219, 354;II, 9, 10, 18, 25. 29, 238
 2039. él: atı anlatır bir isim·I, 48 él açıklık, boşluk·I, 48
 2040. él: kötü, değersiz. |, 49 él iki bey arasında barışıklık·I, 49
 2041. él başı: ata bakan, seyis·I, 49
 2042. él bolmak: sulh olmak, banşmak·I, 49
 2043. él kuş: kartala benzeyen alacalı bir kuş·I, 49
 2044. én: çukur; iniş.I,49;III,4 bkz> in § én yér
 2045. én: en, yan tarafa olan genişlik, yan·I, 49
 2046. énemek: enemek; kulaktan bir parças ını keserek imlemek III, 256
 2047. énetmek: enetmek; kulağın bir parçasını keserek imletmek·I, 215
 2048. ér: delik açmak için kullan ılan aygıt, delgiç,I, 45
 2049. ér: yer·I, 45 bkz> yér
 2050. ér: yerin güneye bakan güne şli tarafı·I, 464 bkz> ir
 2051. érilmek: gedilmek, gedik açılmak; eksikleşmek·I, 270
 2052. érin: dudak,I, 70, 77 bkz> ir(i)n
 2053. érinç: iyi ya;ayı;, nimet içinde geçiniş, nimet, bolluk,I, 46, 132; III, 449 bkz> érinj
 2054. érinçü: günah· I, 134 bkz> arınçu
 2055. érinj: nimet, bolluk, I, 132; III, 449 bkz> érinç
 2056. érle: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz> irle
 2057. érmek: i.rkilmek, yalnızlık duymak; (duvar) yarmak· I, 172, 173
 2058. érmek: olmak, imek, I, 24 bkz> ermek
 2059. érte: erte· I, 124
 2060. értelemek: erken başlamak· I, 316 bkz> ırtalamak
 2061. ésilmek: eksilmek. I, 270
 2062. éşitmek: işitmek. I, 212,508, bkz> işitmek
 2063. étilmek: düzelmek; edilmek, yapılmak· I, 53, 442; II, 209
 2064. étinmek: edlnmek, hazırlanmak· I, 82
 2065. étişmek: bariştırmak, beraber yapmak· I, 76
 2066. étmek: (yardımcı fiil) yapmak, etmek, eylemek, kılmak· I, 171, 324, 332, 333. 342. 361.456, 457, 486; 11. 25; 111. 128. 129, 130, 357,366, 370
 2067. éttürmek: büktürmek· I, 267, 268 bkz> iytürmek
 2068. éttürmek: onartmak, düzeltmeyi emretmek. I, 217, 218
 2069. éwek: acele, ivme; aceleci, iven·I, 77, 104, 387;II, 13, 19 § éwek er; aceleci adam,I,122
 2070. éweklik: işlerde ivme, acelecillk·I, 153
 2071. éwet: acele, ivnne· III, 26
 2072. éwilmek: ivilmek, acele edilmek.I, 271
 2073. éwişmek: koşu;mak, acele edl;mek· I, 186
 2074. éwmek: acele etmek, I, 167 .168;II, 12; III, 26,183
 2075. éwsemek: ivmek, acele etmek (lstemek)· I, 277
 2076. furxan: put·I, 343 bkz> burxan, beder burxan bedez burxan ·
 2077. furhan ewi: put evi, puthane·I, 343,
 2078. ge: zarf (mefulüileyh) edatı·III, 212,.
 2079. gerü: . doğru III,251
 2080. geşür: havuç, I, 431 bkz> gezer, gizri, sar ıg, turma
 2081. gezer: havuç, I, 431 bkz> geşür, gizri, sarıg turma
 2082. gizri: havuç. I, 431 bkz> geşür, gezer, sarıg turma
 2083. gine: küçültme eki· III, 359 bkz> ·kıya, -kiye
 2084. gu: fiillerin emir kipi üzerine gelerek zaman, yer ve ayg ıt ismi yapan edat· III, 211
 2085. hana: ana,I, 32 bkz> ana
 2086. hata: ata,I, 32 bkz> ata
 2087. heç heç: atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak çıkarılan ses I, 321; II, 282 bkz> eç eç
 2088. hoç hoç: keçilergüdülüp sürülürken söylenen, ·II, 282
 2089. hukubarı: pota yapılan çamur, lülecl çamuru· için çıkarılan ses, III, 243 bkz> çukuban
 2090. xafsı: hokka·I, 423
 2091. xakan: Afrasyab'a verilen ungun,III, 157
 2092. xamir: emir, bey·I, 112
 2093. xan: han, Türkler'in en büyük başbuğu, Afrasyab oğullarına verilen ungun·I, 63, 82, 199, 255, 271, 410, 427, 459;II, 3, 7,190, 273, 288; III, 60, 127, 141, 157, 266. 327, 368
 2094. xanda: nerede·I,46, 418; III, 69, 173, 218 bkz> kanda, kayda, kayuda
 2095. xasnı: çocukları semirtmek için bir kese içine konularak a ğızlarına verilen bir deva, Hin-distan'dan gelir· I, 435
 2096. xayu: hangi, hani, I, 31; III, 218, 237, 367 bkz> kanu, kayu
 2097. xıyar maraz: ücretle çalışan adam, ırgat·I,411 bkz> maraz
 2098. xız: kız· III, 218 bkz> kırkın, kırnak, kız
 2099. xulıñ: Çin'den getirilen birçok renkleri olan ipek kuma ş,III, 371
 2100. xumaru: andaç olarak verilen mal, ölen büyük bir adam ın malından hakana ayrılan güzel parça, uzağa giden adamın hısımlarına bıraktığı mal I, 445
 2101. xumaru: miras I, 445;III, 440
 2102. xumarulanmak: mirasa konmak; dostunun veya ba şkasının malından kendine azık edin-mek,III, 205
 2103. xun: kaba, faydasız.III, 138
 2104. xun xara ışlamak: kaba, faydasız iş i;lemek· III, 138
 2105. xüçünek: "kırlangıç" dahi denilen benekli, güzel kokulu küçük kavun, y ılkıç·I, 488
 2106. ıçgın: kaçırmak; kaybedilmek, yok edilmek,elden gitmek; yellen^ìek.I, 253, 254;III, 307
 2107. ıdılmak: salıverìlmek, boşanmak·I, 194
 2108. ıdınçu saç: erkeğin sonradan bırakılan saçı·I, 133
 2109. ıdınçu yılkı: yük vurulmayarak bırakılan hayvan· I, 134
 2110. ıdışmak: birbirine armağan vermek, armaganlaşmak ve bunda yarış etmek· I, 182
 2111. ıdmak: salmak, gôndermek, serbest bırakmak, I, 210, 421; III, 172, 230, 343, 438 bkz> tonatmak, tonıdmak
 2112. ıdsamak: göndermek istemek·I, 276
 2113. ıdu: zaruret, zahmet·I, 110
 2114. ıduk: kutlu ve mübarek olan; asl ında sahibininyaptığı bir adak için saklanarak yünü k ırkılmayan, sütü sagılmayan, yük vurulmayarakbaşıboş bırakılan, salıverilen her hayvana bu ad verilir.I, 65
 2115. ıduk: tag geçitsiz sıra dağlar·I, 65
 2116. ıglamak: ağlamak·I, 286, 287 bkz> yıglamak
 2117. ıglaşmak: ağla;mak·I, 240 bkz> yıglaşmak
 2118. ıjmaklanmak: bir yerde veya bir şeyde çok şap bulunmak; kelliği artmak, azmak·I, 313bkz> ajmuk
 2119. ık: soğuk su içilerek üzerine ekmek yenildikte gögsü kabartarakç ıkan bir hıçkırık, hık· I, 37
 2120. ıkılaç: asil, yüğrük at· I, 139
 2121. ık tutmak: hıçkırık tutmak, hık tutmak· I, 37
 2122. ıldurmak: indirmek I, 224
 2123. ılıg: ılık,I, 31, 64 bkz> yılıg
 2124. ılımga: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse· I, 143 bkz> al ımga
 2125. ılınmak: ilişmek, tutulmak, uğramak, takılmak·I, 204; II, 288; III, 358 bkz> ilinmek
 2126. ılışmak: inmekte yarış etmek, ini;mek·I, 190
 2127. ılışmak: blrbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım etmek I, 188, 190 bkz> ilişmek
 2128. ılmak: inmek· 1.169,175;III,69,220 bkz> inmek
 2129. ılsamak: inmek istemek·I, 278 bkz> insemek
 2130. ımga: malmüdürü, tahsildar, hazinedar.I, 128
 2131. ınal: anası hatun (kökten), babası ortalık adamı olan bütün gençlere verilen ungun, I, 122
 2132. ınanç: güvenilen, inanılan, I, 133;III, 450 § ınanç beg; inanılan, güvenilen bey·I, 133, 206
 2133. ınanmak: inanmak, güvenmek· I, 206; III, 161
 2134. ınışmak: inişmek I, 190
 2135. ıñan: dişi deve· I, 120, 289 bkz> iñen
 2136. ıñramak: deve inlemek·I, 120
 2137. ıñranmak: inlemek· I, 289
 2138. ıñraşmak: inleşmek III, 398
 2139. ıñratmak: inletmek,II, 357, 358
 2140. ır: ır, ırlama·III, 4 bkz> yır
 2141. ır: utanma bildiren bir söz·I, 36 bkz> ıra, ırra, ir
 2142. ıra: utanma·I, 39 bkz> ır, ırra, ir
 2143. ır bulmak: utanmak.I, 36
 2144. ırgag: donmu; olan buzu, buzluga çeklp getirmek için kullan ılan kanca,I, 141
 2145. ırgalmak: sallanmak, ırgalanmak. I, 249
 2146. ırgamak: sallamak, ırgalamak, I, 283; III, 316, 321
 2147. ırganmak: ırgalanmak· I, 254
 2148. ırgaşmak: ırgalamakta yardım ve yarış etmek· II, 322
 2149. ırgatmak: ırgalatmak, sallatmak· I, 263
 2150. ırk: kâhinlik, fal, yürektekini dı;arı çıkarma, I, 42
 2151. ırklamak: kâhinlik etmek, ırk (fal)a bakmak· III, 443
 2152. ırra: utanma· I, 39 bkz> ır, ıra, ir
 2153. ırtalamak: erken başlamak· I, 316 bkz> értelemek
 2154. ısınmak: ısınmak; sevmek· I, 201, 202 bkz>isinmek
 2155. ısırgan: ısırgan, çok tsıran·I, 156
 2156. ısırmak: ısırmak, sokmak·I, 178; II, 329
 2157. ısırtmak: ısırtmak· III, 428
 2158. ısışmak: ısınmak, bir nesnenln bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak, I, 185 bkz> isişmek
 2159. ısız: ele, avuca sığmayan, haşarı çocuk, utanmaz, arsız, ırsız, fena, kõtü· I, 122, 386; II, 117 bkz; esiz, essiz, ıssız, isiz
 2160. ısızlık: fenalık, kötülük, haşarılık.III, 161 bkz> esizlig, ıssızlık, isizlik ıslanmak ; islenmek· I, 298 bkz> işlenmek
 2161. ısrık: çocukları perilere ve göz dokunmasına karşı afsunlamak için ilâç yap ıldığı zaman tekrarlanarak söylenir. I, 99
 2162. ısrılmak: ısırılmak, I, 247
 2163. ısrım kişi: suratsız, sıkıntilı adam·I, 107
 2164. ısrınmak: öfkelenip derlenmek, toplanmak, çekilmek, büzülmek· (Bu kellme sebzelere iyice pi şmeden soğuk su konmasıyle pişme yerek çiğ kalması, sinirsek olması halinde 50/10^. Yumuşak huylu bir kimsenin ser-telmesi de bôyledir)·I, 251, 252
 2165. ısrışmak: ısırışmak· I, 234, 285
 2166. ısrumak: ısırmak· I, 163
 2167. ıssız kişi: yüzsüz, lyilik bilmez adam· I, 142 bkz> esiz, essiz, ısız, isiz
 2168. ıssızlık: , fenalık, kötülük, haşarılık. III, 161 bkz> esizlig, ısızlık, isizlik
 2169. ış: iş·I, 47, 53, 64, 141, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 168, 171, 179, 186, 187, 190, 193, 197, 201, 204, 209, 217, 220, 221. 230, 235, 238. 244, 255, 270, 271, 272, 295, 300, 307, 313, 315, 316, 320, 348, 368, 376, 391, 410, 428, 448, 459, 462, 470, 494, 52
 2170. ışçı: işçi·I, 468 § tarfak ışçı; kıvrak, çalışkan işçi·I, 468
 2171. ışgunmak: Fársça'sı "aşhun" Arapçası el-rîbâs olan bitki·I, 18, 109
 2172. ış küdük: iş güç·I, 391
 2173. ışlamak: işlemek· III, 138 bkz> işlemek
 2174. ışlar: kadın·II, 150, .171 bkz> işiler, işler
 2175. ışlıg: i; sahibi olan (kimse).I, 495, 509 § ışlıg küdüglüg; işli, güçlü· 1. 509
 2176. ıt: it, kõpek·I, 35. 116, 156, 157, 164, 178, 228, 294, 308, 336, 346, 363, 365. 375, 483;II, 7, 8. 10, 16, 24, 73, 84, 177, 221. 292, 298, 305; III, 23. 70, 73, 214. 232, 255, 262, 291, 294, 300, 324, 353, 404, 405, 410, 429
 2177. ıtlamak: köpekletmek, söğmek- I, 285, 286
 2178. ıtlıg: itli, köpekli I, 98
 2179. ıtlıg yılı: Türkler'ln on Ikill yıllarından biri·I, 346
 2180. ıwık: kırlarda, taşlı yerlerde yaşıyan geyik·I, 67, 239, 265
 2181. ıwrık: ibrik I. 99, 100; III, 131
 2182. ıyınmak: ıkınmak, I, 269
 2183. îç: iç·I, 35, 91, 225, 245;II, 208
 2184. içegü: kaburga kemiklerinin iç tarafında bu·lunan şeylerin adı,II,içirik I, 137
 2185. iç et: ciğere bitişik olan ince et· I, 35
 2186. içgermek: içeriye koymak; suçlarını sôylemek, koğlamak· I, 227
 2187. içi: yaşça büyük olan erkek karde ş; kocanınyaşça büyük erkek kardeşL I, 87; III, 7
 2188. içikmek: savaşta kendi dileğiyle teslìm olmak· I, 192;II, 118
 2189. içilmek: içilmek .I, 194
 2190. için: "ara, iç" anlamını bildiren birek, I, 76, 230
 2191. içişmek: içişmek, içmekte yardım ve yarış etmek, I, 181 içkin er düşmanlardan iken bu yana geçen, kendisine dokunulmayan, baysall ık verilen kişi, mülteci· I, 108
 2192. içkur: iç kuşağı, uçkur, I, 35, 324
 2193. içkü: içki, içilen şey,I, 128 içlemek iç geçirmek, astarlamak, I, 286
 2194. içlenmek: içlenmek, tanelenmek, içi olmak· I, 256, 257
 2195. içlik: eger keçesi, içlik, I, 102, 104
 2196. içmek: içmek, bir şeyi içmek veya sorup içine çekmek.I, 35, 47, 142, 164, 192;II, 6
 2197. içmek: kuzu derisinden yapılmış olan kürk·I, 102
 2198. içmeklenmek: kuzu kürkü giymek 've buna sahip olmak, I, 314
 2199. içre: de, içinde, içerisinde. I, 223, 367, 393; II, 83, 250;III, 235, 247, 339, 448
 2200. içrüşmek: içirişmek, içı'rmekte yardım ve yarış etmek,I, 233
 2201. içsemek: içmek 1516010^I, 20, 276
 2202. iç söz: yürekteki gizli şey, sır·I, 35
 2203. içtonlamak: iç donu giymek·I, 314 bkz> iştonlanmak
 2204. içtürmek: içirmek, su içirmek,I, 218; II, 173
 2205. içük: samur, tegin gibi hayvanlar ın derisinden yapılan kürk, I, 69
 2206. içüklemek: samur, teğin gibi hayvanların kürkünden urbasına iç geçirmek, iç kaplatmak, I, 305
 2207. içürgen: çok içiren· I, 157
 2208. içürmek: içirmek I, 47, 177. 218; II, 173
 2209. idiş: kadeh, tas, bardak, tencere gibi her nevi kap· I, 61 bkz> idi ş
 2210. idi: sahip, efendi; Tan^ı. I, 87. 320, 330, 410; II, 243
 2211. idiş: kadeh, kap; mal mülk, III, 61,131, 232 bkz> idi ş
 2212. idrik: katı nesne· I, 102 bkz> irik
 2213. ig: iğ,I, 48, 85 bkz> ik, yig, yik
 2214. ig: hastalık.I, 48, 296;III, 30, 224, 278, 281
 2215. igçil: hasta, III, 57
 2216. igemek: eğelemek, gıcırdatmak, III, 254, 255
 2217. igemek: inat etmek, III, 255
 2218. igenmek: benimsemek; (kısrak) gebe kalmak;çamışlaşmak, harınlaşmak; çekinmek· I, 104, , 200, 203
 2219. igeşmek: arka olmak, güvenmek·I, 187
 2220. igeşmek: eğelemekte yardım ve yarı; etmek; çarpışmak, ısırı;mak, boğufmak· I, 187, 188; II, 287
 2221. igiş: harınlaşan, inatlaşan hayvan, at·I, 122
 2222. iglelmek: hastalanmak,I, 296
 2223. iglemek: hasta olmak·I, 287, 380
 2224. iglenmek: bir parça hastalanmak
 2225. igleşmek: hastalaşmak·I, 241
 2226. igletmek: hastalandırmak· I, 266
 2227. iglig: hasta·I, 79, 196, 273; II, 351
 2228. ik: iğ· III, 144 bkz> ig, yig, yik
 2229. ikdilmek: terbiye edilmek, eğitllmek; beslenlenmek·I, 246
 2230. ikdi: ; anaları bir olan·III, 382
 2231. ikdük: peynlr gibi süt ve yoğurttan yapılıp yenen bir azık,I, 105
 2232. ikeme: bir çeşit saz, kubuz gibi çalınan bir çalgı·I, 137; III, 174 bkz> ekeme
 2233. iki: sayıda iki; ikisi I, 49, 131, 233, 256; II, 45, 251;III, 45, 101, 244, 363, 382 bkz> ikki
 2234. ikidmek: terbiye etmek, eğitmek, yetlştirmek, I, 213 bkz> ikitmek
 2235. ikinç: sayıda 1^1110.I, 131, 132; III, 449
 2236. ikindi: bazısı, öteki, ikinci· I, 140, 185, 186, 231, 238. 239;II, 89, 103, 203, 214, 217 bkz> ekindi
 2237. ikindi: ikindi,I, 140
 2238. ikirçkün: tereddüt, ikircim; tereddütlü, ikircimli.III, 419
 2239. ikit: yalan·I, 51
 2240. ikitmek: terbiye etmek, yetiştirmek .I, 213 bkz> ikidmek
 2241. ikki: iki, birblri, ikisi, iklden her biri·I, 182, 187, 188. 189, 234, 237, 239. 268, 270, 308, 317, 410, 519;II, 17, 88, 89, 93, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 196, 203, 206, 207, 209. 211, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 258, 287; III, 71,
 2242. ikkiz: ikiz, I, 143 § ikkiz oglan; ikiz çocuk·I, 143
 2243. iklemek: çiğnemek, basmak·I, 287, 380;III, 310 bkz> egle şmek, ikleşmek, yiklemek
 2244. ikleşmek: birbirine uyup durmak, bir şeyi ayakla çiğnemekte birbirine yardırn etmek, I, 241 bkz> egleşmek, iklemek, yiklemek
 2245. ikletmek: çiğnetmek, bastırmak·I, 265
 2246. iktü: ekti, elde beslenen hayvan, I, 114
 2247. iktülemek: ot vermek; beslemek· I, 317
 2248. ilel: (beylere ve hanlara cevap verilirken) evet· I, 78
 2249. ilenç: düşüncesinin yanlışlığı belli olan bir ki-şinin bir iş üzerine sözsöy]emesini kınama; ayıplama, tekdir, çıkışma·I, 133, 204;III, 450
 2250. ilenmek: kötü dua etmek, ilenmek; ayıplamak, tekdir etmek,I, 204, 205
 2251. ilermek: göze ilişmek, belirmek, gôrünmek· I, 179; II, 283
 2252. ilersük: şalvar uçkuru·I, 152
 2253. ilertmek: iliştirmek, iliştirtmek. III, 427, 428
 2254. iletmek: iletmek, götürmek· I, 214, 369; II, 263
 2255. ilik: ilik I, 72. bkz> yilik
 2256. ili kapug: iliştirilivermiş, anahtarsız açılabilen kapı·I, 92
 2257. ilinmek: tutulmak, yakalanmak·I, 204, 205, 206;II, 288;III, 358 bkz> ılınmak
 2258. ilişmek: birbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım ve yarış etmek·I, 188, 190 bkz> ılışmak
 2259. ilk: ilk, her şeyin evveli· I, 43
 2260. ilmek: ilişmek I, 169
 2261. ilrük: üzerlik tohumu, Peganum harmala· I, 105 bkz> eldrük, y ıdıg ot, yüzerlik
 2262. iltürmek: iliştirtmek, astirtmak· I, 224
 2263. im: parola, orduda başbuğun askerler arasına silâh veya kuş adlarından birini belge olarak koyduğu kelimeler· I, 38
 2264. imdi: şimdi. I, 36, 37, 41 bkz> emdi
 2265. imir: aydınlıkla karanlığın birbirine karışması·I, 94 bkz> emir, imir, iriğir
 2266. imlelmek: gôz kırpmakla ve buna benzer şeyle işmar olunmak·I, 296
 2267. imlemek: işmar etmek, işaret etmek, göstertmek· 1. 82, 287, 288;III, 84, 295, 310 bkz> yimlemek
 2268. imleşmek: işaretleşmek· I, 242
 2269. imletmek: işaret ettirmek· I, 266
 2270. imren: yurttaşlardan toplanan her yığnak· I, 88, 107
 2271. imtili: düşünüp taçınılmadan birdenbire yapılma. I, 141
 2272. in: çukur· I, 49 bkz> én
 2273. in: yırtıcı hayvan ini.I, 49, 55 bkz> yın, yin
 2274. in: koyun pisliği·I, 49 bkz> yin
 2275. inç: rahat, içi sakin, yüreği dölek·I, 74;III, 437
 2276. inçikmek: duygusu gitmek, bayılmak, büzülmek, titremek·I, 243, 244
 2277. inegil: vücut içerisinde, göbek kar şısında kulunca benzer bir hastal ık·I, 137
 2278. ini: yaşça küçük kardeş, kocanın küçük erkek kardeşi· I, 93; III, 7
 2279. inilmek: inilmek.II, 130
 2280. inmek: inmek I, 169; II, 204; III, 61 bkz> ılmak
 2281. insemek: inmek istemek· I, 278 bkz> ılsamak
 2282. iñek: 1116^I, 111; III, 91 iñek kaplumba ğanın dişisi· I, 111
 2283. iñek küçi: küçü otu tohunnu· III, 121
 2284. iñen: dişi deve, I, 120, 289 bkz> ıñan
 2285. iñes kişi: yabancı gibi sağına, soluna bakan adam· I, 94
 2286. iñir: aydınlıkla karanlığın birblrine karışması, alaca karanlık.l, 94 bkz> amır, emir, imir
 2287. iñliç: kebapla yenir, sarımsağa benzer blr dağ otu· I, 115
 2288. iprük: içerisine pekllk gelene (içlni sürdürmek için) yo ğurt ile süt karıştırılarak verllen ilâç· I,101
 2289. ir: yerin güney, güneşli yanı· I, 464 bkz> ér
 2290. ir: utanma bildiren bir söz, I, 36 bkz> ır, ıra, ırra
 2291. ir bolmak: utanmak,I, 36
 2292. irdemek: aramak·III, 228
 2293. irik: katı olan nesne·I, 71, 102 bkz> idrik
 2294. irik: kel ve uyuzun kafası·I, 71
 2295. irik: erpik ve eski olan her nesne, I, 70
 2296. irik otuñ: odun kırıkları, kıymık I, 70
 2297. irilmek: kaygıdan titremek, kendi kendini yermek·I, 196 bkz> ar ılmak
 2298. ir(i)n: dudaklar, ağız· III, 74 bkz> érin iririg 11-10.I, 135;III, 59
 2299. irk: dört yaşına girmek üzere bulunan koyun·I. 43
 2300. irkeklenmek: dalgalanmak; erkek olmaki ür-permek·I, 315 bkz> erkeklenmek
 2301. irkeşmek: topla;mak.I,144 bkz> irkişmek
 2302. irkilmek: toplanmak, çoğalmak I, 249
 2303. irkin: irkilen, iriken şey· I, 108 § irkin yagmur; günlerce süren ya ğmur, I, 108 § irkin suw; irkinti su· \, 108
 2304. irkinmek: irkmek, mal irkmek, kendisi için toplamak· I, 254, 255
 2305. irkişmek: irkmekte yardım ve yarış etmek, toplaşmak· I, 238, 325 bkz> irkeşmek
 2306. irkmek: toplamak· III, 420
 2307. irle: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz>érle
 2308. irpelmek: bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak· I, 244
 2309. irpemek: bıçkılamak, biçmek, bozmak· I, 271
 2310. irpetmek: bıçkı ile biçtirmek, bozdurmak. I, 260
 2311. irtelmek: aranmak, araştırılmak; istenmek. I, 245
 2312. irtemek: arkasına düşmek; istemek· I, 245, 272; III, 356 bkz> istemek
 2313. irteş: araştırma, irdeme; isteme; iş hususunda vaki olan bahis, dögü ş, kavga,I, 97, 402;II, 214;III, 416
 2314. irteş kopmak: bahis kızı;mak· I, 97
 2315. irteşmek: araştırmak. I, 230
 2316. irtetmek: istetmek, aratmak, I, 260
 2317. irük: duvar ve duvara benzer şeylerdeki gedik· I, 70
 2318. irwi: Hindistan'dan gelir bir ilâç·I, 128
 2319. irwi: ince uzun·I, 128 § irwi kulak; ince uzun kulak· I, 128
 2320. isig: sıcak· 1. 72;III, 400
 2321. isiglemek: çok sıcakta gitmek·I, 306
 2322. isiglenmek: bir şeyi sıcak bulmak·I, 294
 2323. isiglik: sıcaklık.I, 152
 2324. isiglik: sevda· I, 152
 2325. isig yer: uzayıp giden bozkır·I, 72
 2326. isimek: ısınmak·III, 253
 2327. isinmek: ısınmak; sevmek·I, 201, 202 bkz> ısınmak
 2328. isirgenmek: sıcak yüzünden isiriklenmek·I, 290
 2329. isişmek: ısınmak, bir nesnenin bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak·I, 185 bkz> ısışmak
 2330. isitmek: ısıtrnak; ısıtmaya tutulmak· I, 209, 210
 2331. isiz: kötü, fena· II, 91 bkz> esiz, essiz, ısız, ıssız,
 2332. isizlenmek: sevimsizleşmek, yaramazlaşmak·I, 293
 2333. isizlik: şer, kötülük I, 152 bkz> esizllg, ısızlık, ıssızlık, isizlik
 2334. iskemek: ditmek·I, 284
 2335. iskenmek: (kıl, ot vb· hakkında) koparmak, yolmak, ditmek·I, 255
 2336. isre: aşağı; sonra,I, 126
 2337. istek: istek; ara;tırma· I, 120
 2338. istek kopmak: istek gelmek,I, 120
 2339. istelmek: istenmek, aranmak, I, 246 i
 2340. stemek: istemek, arkasına düşmek, aramak· I, 272 bkz> irtemek
 2341. istetmek: istetmek, aranması için arkasından adam göndermek.I, 260
 2342. : is, kandil dumanı·I, 37
 2343. : iş·I, 132, 253, 265; II, 166, 315; III, 68 bkz> ış
 2344. iş bolmak: islenmek, klrlenmek·I, 37
 2345. işenmek: güvenmek, inanmak I, 202
 2346. işiler: kadın·I, 117 bkz> ışlar, işler
 2347. işilmek: işe yatmak, işe yordam hasıl etmek· I, 197 bkz> yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2348. işitmek:
 2349. işküm: saraylarda hanlar 1çin kurulan, büyük çanak gibi ayaks ız sofra·I, 107
 2350. işlelmek: işlenmek·I, 295
 2351. işlemek: işlemek,I, 286 bkz> ışlamak
 2352. işlenmek: Islenmek, dumanla örtülmek, tütsülenmek; kendini i ş yapar göstermek·I, 297. 298;II, 72 bkz> ıslanmak
 2353. işler: kadın·I, 117, 153, 158, 314, 330, 477; III, 18, 57, 205, 432 bkz> ışlar, işiler
 2354. işleşmek: iş yapmakta yarış ve yardım etmek, I, 240
 2355. işletmek: işletmek I, 265
 2356. iştonlanmak: iç donu giymek,I, 314, 315 bkz> içtonlanmak
 2357. itegü: değirmende dönen taşın üzerlne bindirilen ağaç parçası, ünun biraz kalın olması istenirse taş, bununla biraz yukarı kaldırılır, ince olması istenirse aşağı indirilir, I, 137
 2358. itilmek: itilmek, defedilmek; serpilmek, büyümek; imeklemek; sürünmek I, 193; II, 139
 2359. itinçü: nerig itilen nesne, I, 133
 2360. itindi: neñ itilmiş nesne, itik·I, 140
 2361. itinmek: itilmek, sürünmek II, 139
 2362. ítìş: itişme, iki kişi arasında elle müdafaa· I, 61
 2363. itişmek: itişmek, bir şeyi müdafaada yardım ve yarış etmek I, 180
 2364. itlinmek: itilmek· I, 256
 2365. itlişmek: itilmek, itilişmek, I, 239
 2366. itmck: itmek.,I, 171; III, 137, 251
 2367. itsemek: itmek istemek, itsemek· I, 276
 2368. iytürmek: büktürmek·I, 267, 268 bkz> éttürmek ·
 2369. iz: yerde ve deride uzunlamasına olan çizik, 80 bkz> az, ezik
 2370. izderig: balık avlanan bir çeşit ağ,I, 116
 2371. izi: õbür yıl, gelecek yıldan sonrakl yılı, 89
 2372. izlik: kesilen hayvanların derisinden yapılan Türk çarığı.I, 104
 2373. jagılamak: çağlamak,III, 324, 325 bkz> çag ılamak, şagılamak
 2374. ka: kap, akar konan kap, zarf·I, 407;III, 211 bkz> kaça, kakaça
 2375. ka: kalın kelimelerde "de" anlamına zarfedatı· III, 211, 212
 2376. ka: Arapça'daki "ilâ ve izafet l' ı" anlamlarına edat, III, 212
 2377. kabak(g): kabak, yaş iken yemeği yapılan bir sebze, I, 382
 2378. kabaklık: kabak tarlası, kabak biten yer· I, 503, 505
 2379. kabargan: vücutta kaşınmak ve sıcak yüzünden çıkan kabartı, sivilce· I, 516
 2380. kabarmak: kabarmak· II, 71
 2381. kabartgan: kabartan, şişiren, obartan (kimse)· I, 516
 2382. kabartmak: kabartmak, şişirmek, obartmak·III, 430
 2383. kabırçak: tabut, (çok kere) ölü tabutu· I, 501
 2384. kaç: kaç, sayı soran bir edat· I, 321, 476, 498
 2385. kaça: kap· III, 238 bkz> ka, kakaça
 2386. kaçaç: ipekli Çin kumaşı; cariye adı· II, 285
 2387. kaçaç: kir, II, 285 bkz> kakaç
 2388. kaçalamak: kaba koymak· III, 323
 2389. kaçan: ne vakit, vaktaki, ne zaman·I, 352, 403, 467;II, 69;III, 207, 272
 2390. kaçar: kaç kere·III, 247 bkz> kaçur
 2391. kaçgın: kaçan·I, 21, 79
 2392. kaçıgay: kaçan·III, 106 § kaçıgay er; kaçan adam, I, 106
 2393. kaçı1mak: kaçılmak·II, 134
 2394. kaçınmak: kaçar görünmek. II, 154, 155
 2395. kaçış: halk arasındaki uyuşmazlık, döğüş, I, 369
 2396. kaçışmak: kaçışmak·II, 92
 2397. kaçıtmak: kaçırtnnak·II, 300
 2398. kaç kaç: cin çarpmasına karşı üzerlik ile yapılan tütsüde söylenen söz·III, 163
 2399. kaçmak: kaçmak; gitmek, I, 12, 60, 142, 195, 235, 272, 386, 529;II, 5, 33, 87,164, 225, 234, 335; III, 40, 178, 208
 2400. kaçrumsınmak: kaçırır gõrünmek, II, 261, 262
 2401. kaçruşmak: birbirini kaçırmak, II, 218, 225
 2402. kaçturmak: kaçırtmak· II, 89 kaçur kaç kere· III, 247 bkz> kaçar
 2403. kaçurgan: her zaman kaçıran· I, 516, 517
 2404. kaçurmak: kaçırmak. I, 47; II, 75, 87,164,166, 225, 261, 262
 2405. kaçurtmak: kaçırtmak· III, 431
 2406. kaçut: savaş ve kavgada yiğitlerin blrblrleriyle çarp ışmaları.I, 356
 2407. kaçut: kısa mızrak·I, 12
 2408. kadaş: kardeş, hısım, akraba, I, 86, 403. 407; II, 102;III, 62, 96, 143, 245, 382 bkz> kada ş
 2409. kadaşlık: kardeşlik, hısımlık· I, 503
 2410. kadgu: kaygı, III, 295, 309 bkz> kağgu kadılmak seyrekçe dikilmek· II, 134 bkz> kadumak kad ır güç, sarp, zor· I, 364; II, 54 § kad ır han; hakanlann sert ve çetin olan ı; "Hakanlı" ulusunun büyükleri· I, 364 § kadır
 2411. kadırmak: döndürmek, reddetmek·I, 144, 508
 2412. kadışmak: seyrekçe (ikileme) dikiş dikmekte yardım ve yarış etmek·II, 93
 2413. kadıtmak: inat etmek, dik ba;lı olmak, boyun egmemek,I, 513 bkz> kad ıtmak
 2414. kadıtmak: geri dönmek, çekinmek; soğuktan ölmek.II, 301
 2415. kadıtmak: seyrekçe diktirmek. II, 301
 2416. kadrak: dağ katları ve kıvnmları, yamaç, yan· I, 320, 471 § kat
 2417. kadrak: ; yan, yamaç I, 472
 2418. kadrınmak: huyunu çetinle;ir göstermek· II, 267 bkz> kad ırlanmak
 2419. kadruklanmak: dağın girintisi, çıkıntısı, sert yeri çok olmak· II, 275
 2420. kad: kar fırtınası, insan öldüren bora, tipl·II, 223;III, 147
 2421. kadag: kanal, ırmak· II, 190
 2422. kadaş: kardeş glbi yakın olan hısım, akraba, I, 369; III, 23, 327 bkz> kada ş
 2423. kadgu: kaygı, tasa, I, 106, 425, 486; III, 374 bkz> kadgu
 2424. kadgulanmak: kaygılanmak. III, 201
 2425. kadgurmak: kayırmak; kaygıya düşmek, kaygılanmak. II, 192, 193; III, 193. 194 bkz> kay-gurmak
 2426. kadllg: ikileme dikiş, çifte dikiş, I, 375
 2427. kadık: ağaçtan oyulmuş nesne·I, 382
 2428. kadın: kayın, dünür, hısım.I, 32, 403, 528;II, 110; III, 245 bkz> kay ın, kazın
 2429. kadın kadnagun: kayın ve kayınbabalar; "kayın mayın" gibi bir deyim· I, 523
 2430. kadıñ: kayın ağacı, I, 32, 356; III, 134, 151. 369bkz> kay ıñ
 2431. kadırgak: çok çalışmak yüzünden elde peyda olan nas ır·I, 502
 2432. kadırgan: daima egdiren, daima büktüren,I, 518;II, 74
 2433. kadırlanmak: huyunu çetinleşir göstermek·II, 267 bkz> kadr ınmak
 2434. kadırmak: büktürmek, eğdirmek, burdurmak; reddetmek·I, 370;II, 76, 164
 2435. kadırtmak: bıiktnrmek.III, 431
 2436. kadış: kayış.I, 369, 499;III, 10, 325
 2437. kadışlamak: kayış yapınak. III, 335
 2438. kadıtgan: kimseye boyun egmeyen, inatç ı, dik başlı,I, 513
 2439. kadıtmak: inat etmek, dik başlı olmak, kimseye boyun egmemek.I, 513 bkz> kad ıtmak
 2440. kadız: ağaç kabuğu, I, 365
 2441. kadızlanmak: kabuklanmak· II, 267
 2442. kadmak: tipiden ölmek· III, 440
 2443. kadnagun: "kadın" ile birlikte kullan ılır, "kayın mayın" gibi bir deyim. I, 528
 2444. kadranmak: kızmak, köpnrmek. II, 249
 2445. kadrılmak: bükülmek, egilmek· II, 235
 2446. kadrışmak: bükmekte yarış etmek; karşılıklı olarak birbirinin sözlerini reddetmek, II, 218, 219
 2447. kadumak: seyrekçe dikmek, III, 260 bkz> kad ılmak
 2448. kafçıtmak: kızdırmak. II, 329 bkz> kawçımak
 2449. kafgar: safran renginde ipek kumaş· III, 438
 2450. kaftan: kaftan, elbise; kapama. I, 435; III, 109, 287, 298
 2451. kagıl: üzüm asmaları bağlanan yaş söğüt dalı, I, 409
 2452. kag kug: kazın çıkardığı ses· III, 128 bkz> kak kuk
 2453. kag kug etmek: kaz ses vermek, III, 128
 2454. kagrulmak: kavrulmak.II, 144, 235 bkz> kagurmak, kawrulmak, kowurmak, kugurmak, kuwurmak
 2455. kagruşmak: kavruşmak· II, 219 220 bkz> kawruşmak
 2456. kagun: kavun·I, 15, 88, 174, 214, 268, 269, 395, 410;II, 290; III, 107, 129, 146, 190, 435
 2457. kagunlanmak: kavun sahibi olmak, III, 206
 2458. kagunlug: kavunlu· I, 499
 2459. kagunluk: kavunluk, kavun tarlası· I, 504, 505
 2460. kagunsamak: canı kavun ıstemek· I, 280
 2461. kagurmak: kavurmak· II, 81 bkz>kagrulmak, kawrulmak, kugurmak, kuwurmak
 2462. kagut: kavut, darıdan yapılan bir yemek,I, 406;III, 163 bkz> kavut
 2463. kah kah: köpeği çağırmak için kullanılan söz, III, 118
 2464. kak: erik, kaysı gibl meyvelerin kurusu, II, 282; III, 155
 2465. kak: kurutulmuş nesnè· II, 282
 2466. kak: göl, kurumuş göl, su birikintisi.I, 179; II, 282. 283; III, 155
 2467. kakaç: kir, pas, bulaşık.I, 358;II, 285 bkz> kaçaç kakaça içine akarlar konan kap; kap kacak, III, 211, 238 bkz> ka, kaça
 2468. kaka turmak: kaka durmak, dürte durmak, döge durmak·I, 73
 2469. kakıg: kakıma, kızma, istemezlik, rağmen,I, 376
 2470. kakılgan: her zaman itilip kakılan·I, 520, 525
 2471. kakılgan sokulgan: itilip kakılan·I, 520. 525
 2472. kakılmak: kakılmak.II, 135
 2473. kakılmak sokulmak: itilip kakılmak· II, 135
 2474. kakımak: birine kızmak, danlmak. III, 269 bkz> kakumak
 2475. kakışmak: birbirine kızışmak, birbirinln başına vuruşmak. II, 104, 105
 2476. kakıtgan: daima kızdıran, can sıkan· I, 514
 2477. kakıtmak: kızdırmak, canını sıktırmak· II,308
 2478. kak kuk: kazın çıkardığı ses· III, 130 bkz> kag kug
 2479. kakkuk: yarma, kurutulmuş et veya meyve. III, 130 bkz> kakuk
 2480. kaklanmak: kurutulmak, kakaç yapılmak, su toplanmak·II, 252
 2481. kaklatmak: kurutturmak II, 348
 2482. kakmak: kakmak, hafifçe vurmak,I, .102; II, 293, 356
 2483. kakraşmak: su çekilmek, şiş ve ur ínmek., II, 220
 2484. kakratgu: kaçırmak için çalınan şey, II, 334
 2485. kakratmak: davul çalarak zararlı hayvanları,kuşları kaçırtmak· II, 334 bkz> kokratmak
 2486. kaksımak: kakaç olmak, kakaç olayazmak· III, 286
 2487. kakturmak: başına kaktırmak· II, 191
 2488. kakuk: yarma, kurutulmuş et veya meyve·III,130 bkz> kakkuk
 2489. kakumak: birine kızmak, darılmak· III, 269 bkz> kakımak
 2490. kakurgan: yağla yogrulan bir ekmek hamurudur, f ırında veya tandırda pişirilir. I, 518
 2491. kal: yaşlı adam, I, 409
 2492. kal aç: kalın ve bekleyin anlamınadır· Halaç oymağının adı buradan gelmi; denir. III, 415
 2493. kalamak: yığmak, sandığa koymak,III, 249 bkz> kamak
 2494. kalatmak: kaplatmak, kılıf geçirtmek, bir şeyi sargıya veya sandığa koydurmak.II, 310; 311; III, 311
 2495. kalbuz: lokma, yudum· I, 458
 2496. kalbuzlamak: yutmak; tıkım veya lokma yapmak, I, 458'; III, 350
 2497. kaldramak: hışırdamak III, 447
 2498. kaldruga: hışırtı yapan her nesne için verilen s ıfat,III, 442
 2499. kalı: "eğer, hasıl, nice, artık, ne kadar, ise, olduğunda" anlamlarında bir edat·I, 82, 93, 207, 274, 425;II, 234;III, 26, 137, 158, 233, 234, 239, 272, 288
 2500. kalık: hava, gök, sema, I, 354, 383; III, 46
 2501. kalıma: güne;lik, yüksek çardak, III, 174
 2502. kalımak: sıçramak, çamiflanmak· III, 272
 2503. kalın: kalabalık, çok, sürü, kalın, kesif, yıgarlı olan her nesne· I, 149, 371, 404, 424, 487; III, 216
 2504. kalıñ: öncül mihir olarak kadına verilen çeyiz· III, 371, 372
 2505. kalıñuk: ba;taki kepekler, kürk ve deriye yap ışkan bir şey bulaşmasıyle olan kıvrıntı· III, 383 bkz> kalñuk
 2506. kalıñulamak: suyun yüzüne çıkmak, şudan başını yüksek tutmak. III, 410 bkz> kalugulamak
 2507. kalışmak: sıçraşmak; halkı terketmekte iki kişi yarış etmek,II, 109
 2508. kalıtgan: her zaman kalkıtan, sıçratan· I, 515
 2509. kalıtmak: kalkıtmak, sıçratmak· I, 515
 2510. kalkan: kalkan, I, 441; II, 356; III, 82, 221, 386 bkz> kalkañ
 2511. kalkañ: kalkan, III, 386 bkz> kalkan
 2512. kalmak: kalmak, bırakmak· I, 41, 45, 68, 85, 110, 219, 294, 362, 370, 376, 384, 409, 410;II, 25, 250; III, 30, 49, 156, 221, 222, 258, 309,367, 378, 384, 398
 2513. kalnadmak: kalınlaşmak· II, 350 bkz> kalnatmak, kalnumak
 2514. kalnatmak: kalınlaşmak· II, 350 bkz> kalnadmak, kalnumak
 2515. kalñu: suyun yüzünde durma, suyun yüzüne ç ıkma· III, 379
 2516. kalñuk: başta hasıl olan kepekler; kürk ve deri gibi şeylere yapışkan bir şey bulaşmaşsıyle olan
 2517. : kıvrıntı· III, 383 bkz> kalıñuk
 2518. kalñulamak: suyun yüzüne çıkmak, sudan başını yüksek tutmak· III, 379 bkz> kal ıñulamak kalnumak kalınlaşmak, III, 302 bkz> kalnadmak, kalnatmak
 2519. kaltuk: yaban sığırı boynuzu· I, 475
 2520. kalturmak: geçmek, arkada bı^akmak. II, 191
 2521. kalwa: öğrence oku, üzerinde temreni bulunmayan, yuvarlak bir tahta parças ı bulunan ok·I, 426, 528
 2522. kam: kam, şaman, kâhin. I, 236, 283; III, 157, 443
 2523. kamak: kılmak, III, 231 bkz> kılmak
 2524. kamak: yığmak; sandıga koynnak· III, 249 bkz> kalamak
 2525. kamamak: kamaşmak· I, 340; II, 311; III, 272
 2526. kamaşmak: ekşi yemeden diş kamaşmak· II, 110, 111
 2527. kamatgan: çok kamaştıran·I, 515
 2528. kamatmak: kamaştı^mak. II, 311 kamçı kamçı· I, 417 § kılıç kamçı; içinde kılıç olan kamçı· I, 417
 2529. kamçı: at, deve ve sığırın erkekllk aygıtı· I, 417
 2530. kamçıgu: ağızda ve parmaklarda ;iddetli ağrı ve sıcaklık yüzünden çıkan bir sivilce.I, 491 kamç ılamak kamçılamak, kamçı ile vurmak· III, 352
 2531. kamdu: dört arşın boyunda, bir karış eninde bir bez parçasıdır, üzerlne üygur Hanı'nın mührü basılıp alış verişte para yerine kullanılır I, 418
 2532. kamgak: eylerin açık yerlerine értülür, kamış gibi yüksekçe bir ot, semer otu· I, 475
 2533. kamgı: eğri büğrü, çarpık·I, 426 § kamgı yüzlüg; çarpık yüzlü·I, 426
 2534. kamgırmak: çarpılayazmak, eğrlleyazmak·II, 194
 2535. kamıç: kepçe, kaşık, I, 52, 359; II. 75
 2536. kamıçak: "kurbağa yavrusu" da denen su böce ği.I, 487
 2537. kamıçlamak: kepçelemek, kepçeyi dald ırmak, III, 331
 2538. kamiş: kamış, kamışlık.I, 369, 439;III, 193, 391
 2539. kamışlanmak: kamışlık olmak, II, 268
 2540. kamışlıg: kamışlı· I, 495
 2541. kammak: çok (dövüleni öldüresiye, kuvveti kesilesiye) dövmek· II, 27
 2542. kamturmak: bayıltmak, sesl kısılayazmak· II,191
 2543. kamug: bütün, hep, kamu, hepsi· I, 44, 103, 179, 183, 186, 190, 191, 235, 236, 239, 241, 274, 359, 376;II, 17, 45, 92. 98, 101, 104, 110, 128, 204, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 220 ,221, 222, 245, 274, 283, 350;III, 6, 65, 74, 88, 102,105, 131, 1
 2544. kamulmak: söykenmek, yana yatmak·II, 135,136
 2545. kan: kan· I, 192, 272, 498; II, 115, 128, 141,171, 184, 188, 264;III, 53, 66, 70, 77, 79, 157, 196, 270, 325, 356
 2546. kanak: kaymak· I, 383 bkz> kayak, kıyak, konak
 2547. kanamak: kanamak, kan gelmek, kan almak· II, 323; III, 263, 273 bkz> kan ımak
 2548. kanat: kanat· I, 34, 357; II, 4, 183
 2549. kanatgan: daima kanatan·I, 515
 2550. kanatlanmak: binek sahibi olmak; uçmak, kanatlanmak, kanad ı çıkmak, bitmek, II, 267
 2551. kanatmak: kanatmak. II, 313, 323
 2552. kança: nereye, I, 74, 354; III, 40
 2553. kançık: dişi köpek; bir kadına sögülürken de böyle denir.I, 188, 475
 2554. kançuk: nereye?, nasılş·I, 195
 2555. kanda: nerede? I, 46,418;III, 69,173, 218bkz> handa, kayda, kayuda
 2556. kandır: sepilenmeye yarayan deri yüzüldükten sonra etin üzerinde kalan ince zar,I, 457
 2557. kandurmak: su ve başka şeylere kandırmak·II, 192 bkz> kanturmak
 2558. kangu: nişter, kan alacak aygıt· I, 477
 2559. kanı: nere? III, 237, 238
 2560. kanıg: sevinç· I, 376, 377 bkz> kan ık
 2561. kanık: kanmış, kanık; sevinç· I, 46 bkz> kah ıg
 2562. kanımak: kanamak· III, 274 bkz> kanamak
 2563. kanıtgan: her zaman şevke getiren, I, 515
 2564. kanıtmak: şevke getirmek, I, 515
 2565. kanmak: su ve başka şeylere kanmak, I, 377; III, 184, 261
 2566. kanturmak: su ve ba;ka şeylere kandırmak. II, 192 bkz> kandurmak
 2567. kanu: hangi, hangi şey,I, 31; III, 237 bkz> hayu, kayu
 2568. kañ: kazın çıkardığı ses· III, 358
 2569. kañdaş: babaları bir olan· III, 382 bkz> kañs ık
 2570. kañ etmek: kaz ses vermek, III, 358
 2571. kañlı: kagnı arabası (yük 1^).III, 379
 2572. kañrak: damak-III, 383
 2573. kañrak: çan,III, 383
 2574. kañsık: üvey·III, 383 bkz>
 2575. karigdaş kap: kap, tulum, çuval, dağarcık; zarf; anası karnında, çocuğun bulunduğu torba·I, 195, 268; II, 122,127, 128, 164,170, 189, 218, 229; III, 15, 16, 77, 81, 146, 174
 2576. kap: egreti hısım· III, 146
 2577. kapa: kaba ve yüksek olan her nesne, III, 217
 2578. kapak: göz kapağı, I, 382
 2579. kapak: kızın kızlığı, bekâret. I, 382
 2580. kapaklamak: kız bozmak, III, 338
 2581. kapaklıg: kız kız oğlan kız,I, 496 bkz> kapıglıg
 2582. kapçak: su kollarının birbirine kavuştuğu yer, I, 471
 2583. kapga: büyük kapı, kale kapısı·I, 425
 2584. kapgak: kapak, sadağın kapağı·I, 471
 2585. kapgaklanmak: kapaklanmak· II, 275
 2586. kapguçı: kapıcı, kapan, çalan vb· II, 50
 2587. kapıglıg: kız oğlan kız,I, 496 bkz> kapaklıg kız
 2588. kapılmak: kapanmak, hapsedilmek; kap ılmak·II, 120
 2589. kapınmak: yağma eder görünmek; hastalığa kapılmak, yakalanmak· II, 154
 2590. kapış: kapış, kapıp alma, yağma etme, çalma· I, 369
 2591. kapışmak: kapışmak·II, 88 bkz> kapuşmak
 2592. kaplanmak: kap sahibi olmak,III, 199
 2593. kaplıg ogul: anne karnından torbası ile doğan çocuktur ki uğurlu olur· III, 146
 2594. kapmak: kapmak, çalmak; dokunnnak, çarpmak, uçurmak; hücum ve defi etmek· II, 4, 90, 113; III, 33, 80, 422
 2595. kapsamak: kaplamak, kaplamak istemek; etraf ını kaplamak, sarmak; kapmak istemek·I, 155, 463; III, 285
 2596. kapturmak: kaptırmak, çaldırmak. II, 189
 2597. kapug: kapı·I, 48, 64, 94, 150, 163, 180, 218, 239, 256, 276, 337, 375, 478, 506. 511, 520; II,11, 27, 108. 135, 203, 308;III, 49, 57, 76, 83, 94, 167, 234, 262, 268. 280, 292, 330, 345. 348, 376 § kapug sedrekmek; parmakl ıklı kapı
 2598. kapuglug: kapılı·I, 495
 2599. kapulgan: daima sıkı;an·I, 520
 2600. kapulmak: sıkş;mak·I, 520
 2601. kapuşmak: kapışmak·II, 113 bkz> kapışmak
 2602. kar: kar· 1. 7,186, 326, 386;II, 99,134.193, 204, 211. 305, 347; III, 39, 148, 263, 319, 324
 2603. kara: kara; karanlık,I, 7, 60, 338, 354, 382; II, 163, 223
 2604. karabaş: gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kad ın, sağdıç kadın; köle ve cariyelere verilen adlardandır· "kara baş" anlamınadır.I, 150; III, 222
 2605. karaçı: kapıları dolaşan dilenci· I, 445
 2606. kara ermek: kararmak, II, 163 bkz> kararmak
 2607. kara erük: erik I, 69
 2608. kara étmek: bir çeşit ekmek·III, 222
 2609. karagu: zaç denilen kara boya,I, 446
 2610. karagu: kör·I, 446
 2611. karagunı: akşamleyin çocukların oynadıkları bir oyun.III, 243
 2612. karak: göz bebeği, gözün renkli yeri; göz·I, 382;II,116; III, 29 § kara karak; göz karas ı, I, 382 § ürüng karak
 2613. karakan: dağ ağaçlarından bir çeşit ağaç· I, 448
 2614. kara karak: göz karası· I, 382
 2615. karaklamak: yol kesip mal almak· III, 338
 2616. karaklıg: gözlü, gözü olan her hayvan, I, 497
 2617. karaksız: gözsüz. I, 497
 2618. kara kura: yan yana söylenen iki kelime· III, 222
 2619. Karakuş: Müşteri, (jüpiter), Mizan yıldızı, (Libra), I, 331, 332 III, 40, 221 bkz> Erentüz, Karaku ş, yulduz
 2620. karakuş: kara kuş, tavşancıl· I, 331; III, 221
 2621. karakuş: deve tabanının uçları.I, 332;III, 221
 2622. Kara Kuş Yulduz: Müşteri gezegeni, Jüpiter. III, 221 bkz> Erentüz, Karaku ş
 2623. karalamak: karalamak; pislemek. III, 324, 329
 2624. karamuk: karamuk·I, 487
 2625. karamuñ: karakun, kara belâ·III, 33
 2626. karañgu: karanı, karanlık·III, 388 bkz> karañku
 2627. karañku: karanlık·III, 217, 290 bkz> karañgu
 2628. kara orun: sin, mezar· III, 221, 222
 2629. kara ot: Hindistan'dan gelen ağılı bir bitki; baldıran otu, Aconitum· III, 222
 2630. kararmak: kararmak· II, 77, 163 bkz> kara ermek
 2631. karartmak: kaı'artmak,III, 431
 2632. kara yag: neft· III, 222
 2633. karçamak: katılaşmak· III, 276
 2634. karç kurç: "hatır hutur" gibi bir ses bildirir I, 343
 2635. karç kurç yémek: hatır hutur yemek·I, 343
 2636. kardu: zemheri sıralarında su üzerinde yüzen fındık büyüklüğündeki buz parçaları,I, 419
 2637. karga: karga,I, 254, 425;II, 26
 2638. kargak: lânet, kargış,II, 288 bkz> kargış
 2639. kargak tarmak: bir çeşit bitki I, 467
 2640. kargalmak: länetlenmek·II, 236
 2641. kargamak: lânet etmek, beddua etmek; lânetlemek·I, 284;III, 290 bkz> alkamak, kargamak arkamak, kırgamak, kızgamak kargamak
 2642. karkamak: lânet etmek, kötülüğü sayıp dökmek· t, 284 bkz> alkamak, kargamak, k ırgamak, kızgamak
 2643. karganamak: kendine lânet etmek II, 249
 2644. kargaşmak: birbirine lânet etmek,II, 220
 2645. kargatmak: lânetletmek,II, 338
 2646. kargılaç: kırlangıç kuşu·I, 526, 529;III, 178 bkz> karl ıgaç
 2647. kargış: lânet, beddua, 1161^0.I, 274, 461 bkz> kargak § karg ış kişi; lânetlenmiî adam· I, 461
 2648. kargu: dağ tepelerine minare biçlminde yap ılan yapı olup düşman geldiği zaman herkesin hazır bulunması için üzerinde ateş yakılır·I, 426 bkz> karguy
 2649. karguy: atmaca·III, 241 bkz> karkuy, kırguy, kırkuy § çibek karguy; atmacaya benzer bir ku ş,III, 241
 2650. karguy: dağ doruklarında düşmanı ihbar için yapılan kuleler·III, 241 bkz> kargu
 2651. karı: yaşlı, ihtiyar; yaşlı olan herhangl bir şey· I, 425; II, 30; III, 128, 222, 223, 421
 2652. karı: karış, ölçü, bez ölçülen arşin· I, 117; III, 223 bkz> karış
 2653. karıkmak: kardan göz kamaşmak. II, 115, 116
 2654. karı kurı: tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu sözlerle çağrılır. III, 223 bkz> kurıh kurıh, kurı kurı, kurrıh kurrıh
 2655. karılamak: yaşlı saymak, ihtiyarlığa nispet etmek· III, 324, 329
 2656. karılamak: boylamak, karışlamak, arşınlamak, ölçmek· I, 309; III, 324, 329
 2657. karılamak: karlamak, ses çıkararak kar getirmek, III, 324
 2658. karılmak: karışmak, karılmak· II, 134 bkz> katılmak, katılmak karılmak
 2659. karımak: kocalmak, yaşlanmak, kocamak,I, 147; III, 263
 2660. karımsınmak: boğulur gibi olmak II, 260
 2661. karın: karın.I, 32, 171, 226, 324, 403, 486, 514; II. 201, 202, 288, 315, 337;III,222, 244, 286. 289, 439
 2662. karın atmak: hayvan boğazlandıktan sonra, işkembe nişan alınarak ok atılır, Vuran adam etinden bir parça alarak götürür.I, 403
 2663. karınça: karınca.I, 501; III, 375 bkz> kar ınçak
 2664. karınçak: karınca· I, 501 bkz> karınça
 2665. karındaş: kardeş· I, 407
 2666. karınlamak: karına vurmak· III, 345
 2667. karınlıg: karınlı· I, 499, 500
 2668. karış: karış, I, 369; II, 365 bkz> karı
 2669. karış: yünlü kumaş, III, 28
 2670. karışlamak: karışlamak· III, 335
 2671. karışmak: karışmak; kamaşmak; karşılanmak; karşı koymak I, 367;II, 95, 97, 98;III, 11
 2672. karıt: söğme, kufür· I, 356
 2673. karıtmak: kocatmak· II, 304
 2674. karızan: çok kocamış k.iy, I, 448
 2675. karkag: çöl, suyu ve bitkisi bulunmayan k ırlar,I, 465
 2676. kar kur: ses anlatan bir kelime·I, 324
 2677. kar kur etmek: guruldamak.I, 324
 2678. karkuy: atmaca kuşu·III, 241 bkz> karguy, kırguy, kırkuy
 2679. karlamak: karlamak. I, 463; III, 298, 319
 2680. karlanmak: karlanmak, kar yağmak· III, 197
 2681. karlatmak: kar yağdırmak· II, 347
 2682. karlıgaç: kırlangıç· I, 527 bkz> kargılaç
 2683. Karluklamak: Karluk boyundan saymak, Karluk boyuna nispet etmek· III, 351
 2684. Karluklanmak: Karluk kılığına girmek· II, 275, 276
 2685. karma: yağma. I, 410, 433
 2686. karmak: bir şeyi bir şeyle karıştırmak, katmak, karmak; boğazda su durmak, su bir yerde durmak, taîmak· I, 432;'II, 187;III, 182
 2687. karmalamak: yağma etmek, kapmak, yağmalamak.I, 433;III, 354
 2688. karmalaşmak: yağmalamakta yarış ve yardım etmek II, 221 bkz> karmaşmak
 2689. karmaşmak: yağmalamakta yarış ve yardım etmek, II, 221 bkz> karmalaşmak
 2690. karnagu er: koca karınlı adam·I, 491 bkz> karnak er
 2691. karnak er: koca karınlı adam· I, 473 bkz> karnagu er
 2692. kars: deve veya koyun tüyünden yap ılan elbise· I, 348
 2693. karsak: derisinden güzel kürk yap ılan bir hayvan, bozkır tilkisi.I, 473
 2694. kars kars: el çırpmaktan çıkan ses·I, 348
 2695. kars kars aya yapmak: el ayalarını birbirine vurarak ses çıkarmak·I, 348
 2696. karşag: elbisenin bir karış kadar olan parçası I, 464
 2697. karşamak: karışlamak, ölçmek III, 286, 287
 2698. karşatmak: ölçtürmek, karışlatmak·II, 337,365
 2699. karşı: hakan sarayı, köşk,I, 255, 423;III, 374
 2700. karşı: karşı, zıt,I, 423 bkz> karşu
 2701. karşı: iki bey arasındaki uyu;mazlık·I, 424
 2702. karşu: karşı·III, 272 bkz> karşı
 2703. karşut: zıt·I, 451
 2704. kart: yara·I, 342;II, 234, 248, 255
 2705. kartal et: parçalanmış et,I, 483
 2706. kartal koy: aklı karalı, alaca koyun·I, 483
 2707. kartalmak: azmak, yaranın başı koparılmak·II, 234
 2708. kartamak: tırmalamak; sağaltmak·I, 245, 272; II, 255 bkz> kartanmak, k ırtlamak
 2709. kartanmak: sağaltmak.II, 248, 455 bkz> kartamak, kırtlamak
 2710. kart er: huysuz adam·I, 342
 2711. kart kurt: ses bildiren bir kellme.I, 342
 2712. kart kurt etmak: çitlamak·I, 342
 2713. karturmak: tıkamak; kardırmak, karıştırmak·II, 190. 197
 2714. karu: ".........karşı dogru" anlamına edat·II, 83 bkz> kerü
 2715. karvamak: ararken bir şeye dokunmak,III, 290 bkz> karwamak
 2716. karvı: ince, yayımsı·III, 239 § karvı kaşlı kişi; yay gibi ince kaşlı adam·III, 239
 2717. karwamak: ararken bir şeye dokunmak·III, 290 bkz> karvamak
 2718. karwanmak: aramak,II, 250
 2719. karwaşmak: aramakta yardım etmek; karanlıkta el ile bir şey aramak,II, 221
 2720. karwatmak: gõzü ile görmeden eliyle dokunarak aratmak· II, 339
 2721. kas: kabuk, her ağacın kabuğu; sertllk, katilık, I, 356, 382; III, 134, 151, 369 bkz> kasuk, kaz
 2722. kası: hayvanlara ağaçtan yapılan ağıl·III, 224
 2723. kasıg: ağzın içi, sag ve sol yanlar ı, avurt·I, 375;III, 345
 2724. kasıglamak: iteklemek, itmek; avurda vurmak,III, 336, 345 bkz> k ısıglamak
 2725. kasırku: kasırga·I, 489
 2726. kasnamak: zırıncımak, çeneleri birbirlne vurmak; titreşmek II, 223;III, 147, 302 bkz> kasnatmak, kıstaşmak
 2727. kasnatmak: titretmek·II, 350 bkz> kasnamak, kıstaşmak
 2728. kasuk: ağaç kabuğu·I, 382 bkz> kas, kaz
 2729. kasuk: at derisinden yapılan tulum·I, 382
 2730. kasuklug er: kendisinde kımız tulumu bulunan adam.I, 497
 2731. kaş: kaş, lekesiz beyaz veya kara ta;·I, 330; III, 22, 152
 2732. ka: herhangi bir şeyin kıyısı·III, 152
 2733. kaş: göz üstündeki kaş· I, 424, 524; II, 328; III,152
 2734. kaşak: kındıra otu, halfa·I, 383;II, 328
 2735. kaşañ: köleye söğmekte kullanılan bir kelime, "alçak" anlam ınadır.III, 370
 2736. kaşanmak: (hayvan, at) i;emek·II, 155
 2737. kaşga at: yüzü ak, gözlerinin çevresi kara olan at, peçeli at·I, 426 § ka şga koy; başı ak, başka yerleri kara olan koyun·I, 426
 2738. kaşgalak: ördekten küçük blr su ku şu·I, 528
 2739. kaşık: kaşık·I, 504 bkz> kaşuk
 2740. kaşıklamak: kaşıklamak,III, 338 bkz> kaşuklamak
 2741. kaşıklık müñüz: kaşık yapmak içtn hazırlanan boynuz,I, 504
 2742. kaşımak: kaşımak·I, 438;III, 267
 2743. kaşınmak: I, 261 kaşıtgan çok kaşitan, I, 514
 2744. kaşıtmak: kaşıtmak, II, 307
 2745. kaşlamak: kaş, germeç yapmak; kaşa vurmak· III, 299
 2746. kaşlıg: kaşlı· III, 239
 2747. kaşuk: kaşık· I, 383; III, 347 bkz> kaşık
 2748. kaşuklamak: kaşıklamak. III, 338, 347 bkz> ka şıklamak
 2749. kaşuklanmak: kaşık sahibi olmak· II, 268, 269
 2750. kaşuklug: kaşıklı. I, 497
 2751. kat: kat· I, 320; III, 27
 2752. kat: nezd, yan· I, 64, 320; III, 240
 2753. kat: "mugaylan" dikeni meyvesi; dikenli ;eylerin meyvesl; her bir a ğacın meyvesi· II, 146, 147
 2754. kata: kere, defa, kez, I, 321, 498; III, 218
 2755. katargan: her zaman geri döndüren·II, 74
 2756. katarmak: geri döndürmek, yöneltisinden döndürmek, çevirmek.II, 74;III, 193 bkz> kaytarmak
 2757. katgı: katı, sert· I, 441 bkz> katkı
 2758. katgurmak: gülerek katilmak· II, 188,192, 201
 2759. katıg: katı, sert, sıkı, kuvvetli, I, 110, 375, 472; II, 338, 354; III, 44, 219, 287, 373
 2760. katıglanmak: çabalamak, uğra;mak· II, 268, 270; III, 159
 2761. katıglıg: soysuz, katiklı· I, 496
 2762. katıglık: felâket· III, 233
 2763. katık: katgı, herhangi bir nesneye kat ılan; sirke, yoğurt gibi tutmaç yemejine katılan nesne· I, 382
 2764. katılgan karılgan: her işe her zaman katılan, karışan· I, 520
 2765. katılmak: karıştırılmak; erkek kadın çiftleşmek, II, 121 bkz> karılmak, katılmak karılmak katılmak karılmak
 2766. katınmak: sertelmek·I, 498
 2767. katınmak: katar görünmek·II, 154
 2768. katır: katır,I, 364, 495;III, 302
 2769. katırtmak: döndürmek; reddetmekle emretmek·III, 430, 431
 2770. katışmak: katmakta yardım ve yan; etmek, II, 89
 2771. kat kadrak: yan, yamaç· I, 472
 2772. katkı: katı, I, 427 bkz> katgı § katkı kişi; kimseye boyun eğmeyen adam· I, 427
 2773. katkı: (a?) ç çıyana benzer bir böcek· I, 455
 2774. katlanmak: meyvelenmek; dikenll ağaçlar meyvelenmek .III, 196, 197
 2775. katlış: katlış; su kollarının kavşıtında olan su birikintisi· I, 460
 2776. katlışmak: su kolları kavu;mak·I, 460
 2777. katmak: katmak, karıştırmak; katılaşmak, sert olmak; mihnete ve sıkıntıya düşmek, yorulmak·I, 205, 432, 440, 467;II, 295
 2778. katmak karmak: katmak, karıştırmak.I, 432
 2779. katnatmak: tekrar ettirmek·II, 349
 2780. katrunmak: duraklamak, çekinmek,II, 249
 2781. katturmak: büktürmek, katlatmak, kattırmak·II, 189, 190
 2782. katun: kadın, hatun, Afrasyab kızlarından olanların adı· I, 138, 376 ,410;III, 240
 2783. katunlanmak: hanımlanmak, han karısı şekline girmek·III, 206
 2784. katurgan: çok sevlnen, çok öğünen, çok gülen· I, 516
 2785. katurlug ok: temreni ağıya bulaştırılmiş ok, II, 284
 2786. katurmak: katılaştırmak.II, 74
 2787. katurmak: sevinmek, öğünmek, gülmek.I, 516
 2788. katut: katık,II, 284
 2789. katut: kak, yarma·II, 284
 2790. katut: pabuçcu çirişi·II, 284
 2791. kavık: kepek, darı kepeği,III, 165 bkz> kawık
 2792. kavuk: mesane, sidiklik; kavuk, III, 165 bkz> kawuk
 2793. kavut: kavut· III, 163 bkz> kagut
 2794. kavuz: şaraptaki çôr çöp, tortu·III, 164
 2795. kaw: kav-III, 155
 2796. kawçımak: saldırmak, üstüne du;mek· III, 276 bkz> kafç ıtmak
 2797. kawdınmak: acınmak, şefkat göstermek, fenalıktan kurtulması yollarını aramak· II, 249 bkz> kawdunmak
 2798. kawdunmak: acınmak, ;efkat göstermek, fenalıktan kurtulması yollarını aramak· II, 249 bkz> kawdınmak
 2799. kawık: kepek, darı kepeğl; kavuz· I, 221, 383; III, 165 bkz> kav ık
 2800. kaw kuw: dikişin büzülmesi, çekllmesi, elblsenin dikilirken k ırışıp büzülmesl· III, 129,155
 2801. kaw kuw bolmak: diklllrken büzülmek, çekil ınek, kötü dikilmekten kıvrışmak.III, 129
 2802. kawramak: sıkmak, kavramak· II, 82 bkz>kawurmak
 2803. kawrulmak: kavrulmak, II, 235 bkz> kagrulmak, kagurmak, kowurmak, kugurmak, kuwurmak
 2804. kawruşmak: kavurmakta yardım etmek·II, 219, 220 bkz; kagruşmak
 2805. kawşı: ince, çatık·I, 424
 2806. kawşut: iki hanın, ülkelerinin baysall ıği için, buluşarak barışmaları. I, 451; II, 102
 2807. kawuk: sidiklik, mesane; kavuk, I, 383; III, 165 bkz> kavuk
 2808. kawurmaç: kavrulmuş buğday·I, 493 bkz> kogurmaç, kowurmaç
 2809. kawurmak: kavramak, sıkmak,I, 518;II, 82 bkz> kawramak
 2810. kawuşmak: kavuşmak, yaklaşmak.II, 102, 103; III, 153, 188
 2811. kaya: kaya·I, 73;II, 7, 19, 20, 170 § yal ım kaya; sarp dağın eteği·III, 19, 20
 2812. kayaçuk: güzel kokulu bir dağ otu· ("Safran"denen bitki olmak ihtimali vard ır).III, 177
 2813. kayak: kaymak (yenecek)· III, 167 bkz> kanak, k ıyak, konak
 2814. kaya körmek: uzaktan görmek·III, 219 bkz> kıya körmek· kura körmek, kuya körmek kayda nerede·I, 52, 419; III, 173 bkz> handa, kanda, kayuda
 2815. kaygık: kayık, I, 100; III, 175 bkz> kayguk
 2816. kayguk: kayık· I, 186 bkz> kaygık
 2817. kaygurmak: kayırmak, kaygılanmak·II, 193; III, 193, 194 bkz> kadgurmak
 2818. kayıg yer: yoldan sapa olan yer·III, 166
 2819. kayın: kardeş, hısım ve akraba· I, 32 bkz> kadın, kazın
 2820. kayınmak: kaynamak. III, 191 bkz> kaynamak
 2821. kayıñ: kayın ağacı·I, 32 bkz> kağıñ
 2822. kayır: kum, kaba topraklı yer·I, 158, 166; III, 165
 2823. kayırlıg: düz ve kaba topraklı·III, 178
 2824. kayışmak: birbirine acımak, birbirini kayırmak· III, 188 bkz> kaymak, kışmak
 2825. kaymak: meyletmek, kaymak; caymak; acımak, kayırmak, tınmak, iltifat etmek·I, 403; II, 45;III, 182, 245, 246 bkz> kayışmak, kışmak
 2826. kaynamak: kaynamak; karşı gelmek, kabulden çekinmek, sözünü reddetmek· I, 166, 225, 248, 390, 441;III, 191, 280, 302 bkz> kay ınamak
 2827. kaynatmak: kaynatmak· II, 357
 2828. kayrışmak: bükmekte yarış etmek· III, 194, 195
 2829. kaytargan: daima geri döndüren, kaçıran.I, 516, 517
 2830. kaytarmak: yõneltisinde döndürmek, çevirmek,III, 193 bkz> katarmak
 2831. kaytarmak: saldırtmak,III, 429
 2832. kaytışmak: birbiri ardına gitmek,III, 195
 2833. kayturmak: kayırttirmak, yardım ettirmek· III, 193
 2834. kayu: hangi, hani, nice·I, 31;III, 218, 237, 367 bkz> hayu, kanu
 2835. kayuda: nerede, I, 99,419;III,173 bkz> handa, kanda, kayda
 2836. kayuklanmak: kaymaklanmak.III, 197, 198
 2837. kaz: kaz·I,100,104, 254, 256, 487;II,177,181, 359;III, 128, 130. 149, 332, 358, 384
 2838. kaz: her ağacın kabugu· III, 151 bkz> kas, kasuk
 2839. kazañku: karma karışık, dolaşık (ip), III, 388
 2840. kazgan: sel sularının yardığı yer· I, 18 § kazgan yér; içerisinde yarlar, batakl ıklar, çatlaklıklar bulunan yer· I, 439
 2841. kazganç: kazanç· III, 386
 2842. kazganmak: kazanmak· II, 249, 250
 2843. kazı: etlilikten insan karnındaki girlnti ve çıkıntılar, at karnı içinden çıkan yağ· III, 223
 2844. kazılmak: kazılmak· II, 135
 2845. kazımak: kazmak ve eşmek, deşmek, kazımak· III, 264
 2846. kazın: kayın, dünür, hısım· I, 403 bkz> kadın,kayın
 2847. kazındı toprak: kazılmış toprak· I, 449
 2848. kazınmak: kazılmak, kazmayı iş edinmek, kazar görünmek· II, 155
 2849. kazışmak: kazmakta yardım ve yarı; etmek, II, 100
 2850. kazlınmak: kazılmak, çukurlar yapılmak,II, 251
 2851. kazmak: kazmak, at hafarılanarak ve çamışlanarak ayağıyle yerl kazmak, kazılmak·II,10, 59
 2852. kazñuk: kazık,III, 383 bkz> kazuñuk
 2853. kazturmak: kazdırmak·II, 190
 2854. kazuk: kazılmış·I, 382 § kazuk arık; kazılmış ark·I, 382
 2855. kazuñuk: kazık·III, 383 bkz> kazñuk
 2856. kebeli: ışık etrafında geceleri uçan kelebek, pervane, evelek·I, 448
 2857. kebez: pamuk,I, 293, 303, 510 bkz> kepez
 2858. kebezlig: pamuklu, pamuk sahibi·I, 507
 2859. kebezlik: pamukluk, pamuk biten yer·I, 507
 2860. kebimek: bazı yerleri kurumak·III, 257 bkz> kepimek
 2861. kebit: dükkân, magaza, içkl içllen yer, meyhane,I, 357 bkz> kepit
 2862. kebitmek: kurutmak·II, 298 bkz> kepitmek
 2863. keçe: keçe,III, 219
 2864. keçe: karpuz ve hıyara ben2er şeylerin taşındığı sele ve sepet·III, 220
 2865. keçi: keçi,III, 219 bkz> eçkü
 2866. keçik: köprü, geçit,I, 390;III, 191 bkz> keçi ş
 2867. keçilmek: geçilmek· II, 136
 2868. keçiş: geçit, ırmağın, derenin geçidi, I, 369 bkz> keçik
 2869. keçişmek: geçmekte yardım ve yarış etmek, II, 93
 2870. keçitmek: geçirtnnek· II, 300
 2871. keçmek: geçmek, ölmek· I, 44, 79, 80, 82, 94, 245, 451;II, 5, 6, 87, 164, 225; III, 5, 9, 33, 85, 121, 288
 2872. keçrümsinmek: geçer görünmek· II, 261
 2873. keçrüşmek: birbirini geçmek, geçirmekte yard ım etmek· II, 222, 225, 257
 2874. keçsemek: geçmek istemek·I, 155
 2875. keçsetmek: geçmek umudunda bulundurmak· II, 336
 2876. keçtürmek: geçtirmek II, 194
 2877. keçünmek: geçer görünmek· II, 156
 2878. keçürgen: her zaman başaran·II, 521, 522
 2879. keşürgen: çok bağışlayan·I, 521
 2880. keçürmek: evirip çevirmek, başarmak; bağı;lamak,I, 47
 2881. keçürsemek: geçirmek istemek·III, 247
 2882. keçürtmek: geçirtmek.III, 431, 432
 2883. ked: bir şeyi anlatmakta obartma ve pekitme istenirse kullan ılan edat·I, 321 bkz> ked, key
 2884. kedkirmek: hayvan çamışlık etmek, üstüne yük vurdurmaz olmak·II, 196
 2885. kedrim et: derisi yüzülmüş et· I, 485
 2886. kedük: tulganın altına giyilen tüyden yapı1mış takke·I, 390
 2887. kedük: yağmurluk-I, 508 bkz> kedük
 2888. kedüklüg: yağmurluk sahibi·I, 509
 2889. kedüklük kidiz: yağmurluk yapmak için ayrılmış, hazırlanmış keçe·I, 508
 2890. ked: obartma, pekitme bildiren blr edat·I, 322 bkz> ked, key
 2891. kedgü: giyilecek nesne,I, 430
 2892. kedilmek: giyilnıek·II, 136
 2893. kedindi ton: çok giyilen elbise I, 449
 2894. kedirmek: hayvan derisi yüzmek, bir hayvan ı kakaç (pastırma) yapmak· II, 76
 2895. kedlemek: çabalamak. III, 299, 300
 2896. kedmek: giymek·I, 12, 394;II, 296;III, 20, 156, 441 bkz> ketmek
 2897. kedrilmek: et soyulup kurutulmak, kakaç (past ırma) yapılmak· II, 237
 2898. kedrişmek: et soyup kurutmakta yardım etmek, II, 222
 2899. kedrülmek: giyilmek· II, 237
 2900. kedrüşmek: birbirine giydirmek, II. 222
 2901. kedük: kepenek, yağmurluk; elbise, giyecek, I, 390;III, 38 bkz> kedük
 2902. kedüklüg: kepeneği olan kimse·III, 256
 2903. kedürmek: giydirmek.II, 76, 161
 2904. kedürsemek: giydirmek istemek III, 332
 2905. kedüt: çamaçır, giyecek, gelin ve güveyin hısımlarına armağan olarak giydlrdlkleri elbise· I, 12, 357
 2906. kefeñ: zahire armağanı· III, 385 bkz> kefşeng
 2907. kefgek: peltek, kekeme kimse· II, 289
 2908. kefremek: gevşemek, I, 103 bkz> kewremek, köwremek, küfremek
 2909. kefşeñ: harman temizlendikten sbnra gelen kimseye verilen zahire armagan ı. III, 385 bkz> kefeñ
 2910. kegirmek: geğirmek· II, 84
 2911. kek: kin, hınç, öç; sıkıntı, zahmet, mihnet I, 44, 230, 479;II, 283 bkz> kekmek, kekmen
 2912. keklig: kinli, hınçlı·II, 283
 2913. keklik: keklik·I, 479
 2914. kekmek er: tecrübeli adam·I, 479 bkz> kek, kekmen
 2915. kekmen: başından geçen sıkıntı ve zahmetlerle pişmiş, pekleşmiş adam.I, 480 bkz> kek, kekmek
 2916. kekre: develerin yediği acı bir ot·I, 422
 2917. kekteşmek: hınçlaşmak, kin bağlaşmak·II, 222
 2918. kekük: seksek kuşu; kemiği büyü ve tılsım için kullanılır· II. 287
 2919. keküş: ;işlik iç!n sürülen blr ilâç, aks ırgan otu; "Saponaria" veya "Veratrum album"·I, 407
 2920. keldeçi: gelici, gelen·I, 24
 2921. keldügi: geli;i.I, 36;II, 42
 2922. keldürmek: getirmek.I, 20, 71, 93, 94. 97, 251, 340;II, 195; III, 144 bkz> keltürmek
 2923. keleçü: söz· I, 445
 2924. kelegen: gelen· I, 24
 2925. kelegü: tarla sıçanı soyundan bir hayvancık, geleni- I, 448
 2926. kelep: Türk yaylalarında biten bir ot; davarı çabuk semirtir.I, 353
 2927. keleplenmek: bir yer "kelep" otuna sahip olmak· 11. 269
 2928. keler: keler, kertenkeleler!n genel ad ı·I, 364
 2929. kelesi: gelme zamanı·II, 69
 2930. kelgelimet: gelmek için·I, 144, 325
 2931. kelgin: büyük ırmaklann veya denizlerin taşar gibi kabarması, med·I, 443
 2932. kelgirmek: gele yazmak, gelmek istemek,II, 196
 2933. kelgü: gelme zamanı, geliş, gelecek·I, 119; II, 68
 2934. kelgüçi: gelici, gelen·II, 54
 2935. kelgülük: gelmeye hak kazanmış (kimse).I, 25
 2936. kelig: gelecek, gelecegi.I, 26;II, 41, 52, 58, 172;III, 160
 2937. keligli: gelmek üzere olan·I, 25;II, 58
 2938. keligsek: gelmeye istekli olan;II, 55
 2939. keligsemek: gelmek istemek·III, 285, 335 bkz> kelsemek
 2940. kelimsenmek: gelir görünmek.II, 259
 2941. kelin: gelin·I, 404;III, 12, 242
 2942. keliş: geliş.I, 370
 2943. keliş barış: geliş gidiş.I, 370
 2944. kelişlig barışlıg ew: konuk odası,I, 370
 2945. kelişmek: gelişmek.II, 110
 2946. kelişmek barışmak: birbirine gelip gitmek· II, 110
 2947. kelmek: gelmek,I, 20, 24, 26, 35, 36, 37, 53, 76, 77, 82, 87, 88. 93, 97,108, 125, 126, 129, 130, 132, 136, 165, 212, 219, 226, 315, 319, 323, 325, 328, 334, 339, 350, 387, 391, 403. 409, 417, 441, 442, 445, 462, 463, 468;II, 25, 26, 35, 38, 41, 43, 46. 59, 60, 6
 2948. kelñiz: sel I, 343
 2949. kelñizleyü: sel gibi.I, 343
 2950. kelsemek: gelmek istemek, gelsemek·III, 285 bkz> keligsemek
 2951. keltürmek: getirtmek·II, 195 bkz> keldürmek
 2952. kem: hastalık·I, 338;II, 363
 2953. kemdük söñük: sıyrılmış, eti yenmiş kemik. I, 480
 2954. kemek: pamuktan yapılmış çubuklu ve nakışlı bir dokuma; bundan bürgü yap ılır, Kıpçaklar yagmurluk yaparlar·I, 392
 2955. kemí: gemi·I, 179; III, 235 bkz> kimi
 2956. kem(i)şmek: saldırmak, çıkarmak, atmak, sürmek; bir ;eyi çıkarıp atmak·I, 309, 441, 472; II, 112, 115
 2957. kemlemek: kötülemek, hasta olmak,III, 301 bkz> kemlenmek
 2958. kemlenmek: hastalanmak· I, 338; II, 253 bkz> kemlemek
 2959. kemletmek: sıkıntı veya zarar vermek, kötületmek, hasta etmek· II, 348, 349, 363
 2960. kemrüşmek: kemirişmek, kemirmekte yariş etmek· II, 224
 2961. kemürmek: kemirmek. II, 85, 86
 2962. ken: dogu ülkelerinde her şehre verilen bir addır· I, 339 bkz> kend, kent
 2963. kenç: genç, çocuk; her hayvan ın küçügü· I, 169, 278; II, 304, 307; III, 181, 270, 438
 2964. Kençeklenmek: Kençek kılığına girmek, Kençekleşmek II, 277
 2965. kençliyü: hanların düğünlerlnde veya bayramlarda ya ğma edilmek üzere yapılan sofra· III, 438
 2966. kend: şehir; kale·I, 22, 178, 236, 248, 302, 339, 343, 344; III, 150 bkz> ken, kent kendü
 2967. kendi: , zat, nefs, kendisi. I, 127, 419; III, 29
 2968. kendük: küp gibi topraktan yapılan büyükçe bir kap, küp·I, 480;II, 129
 2969. kenpe: bir ot adı·I, 416
 2970. kent: şehir·III, 34 bkz> ken, kend
 2971. kenzi: kırmızı, sarı, ye;il gibi birtakım renkleri bulunan bir Çin dokumas ı·I, 422
 2972. keñemek: danışmak, görüşmek, tedbir etmek· III, 396
 2973. keñes: sığ, az, kolay, hafif·III, 364
 2974. keñeş: işlerde danışma, görüşme, düşünme,tedbir·III, 365
 2975. keñeşlik: danışıklı, tedbirli,I, 232;III, 358
 2976. keñeşmek: kar;ılıklı danı;mak, tedbir etmek· III, 393, 394
 2977. keñeşsiz: danışıksız, tedbirsiz·I, 232
 2978. kerígirsimek: dlbi yanmak, dibl yanarak koku yükselmek·III, 409
 2979. kepek: unda ve başta bulunan kepek,I, 390; II, 310; III, 93, 101
 2980. kepeklig: kepeği olan,I, 508
 2981. kepeklik: kepek konan yer·I, 508, 510
 2982. kepek yincü: küçük inci·I, 390
 2983. kepez: pamuk-I, 293, 303, 510 bkz> kebez
 2984. kepimek: bazı yerleri kurumak, III, 257 bkz>kebimek
 2985. kepit: dükkân, mağaza, meyhane·I, 357 bkz> kebit
 2986. kepitmek: kurutmak·II, 298 bkz> kebltmek
 2987. keregü: çadır; kışlık ev,I, 404, 447, 448
 2988. keregülenmek: çadırlanmak, çadır edinmek, çadıra girmek·III, 205
 2989. kerek: gerek, olmalı, yaraşır, lâzım, ihtiyaç, gerekli. 1. 126, 152, 163, 391;III, 44, 216, 371
 2990. kereklemek: yokluğu dolayısıyle aramak, araştırmak, III, 341
 2991. kereklig: gerekli· I, 509
 2992. kerem: izbe· I, 398
 2993. kerey: saç tıra; eden ustura,III,174 bkz> yüligü
 2994. kergemek: yaraşmak· I, 362
 2995. kergük: koyunun içerisinde, kırkbayır ile beraber bulunan şirden gibi ;ey· II, 289
 2996. kerik: geniş· I, 94
 2997. kerilgen: her zaman gerilen, gerinen, esniyen· I, 523 kerilmek gerllmek, gerinmek, esnemek· I, 119; II, 136 kerim duvarlara örtülen, kaplanan dokuma nesneler.I, 398
 2998. keriş: üstüne çıkılabilen dağ tepesi·I, 370
 2999. keriş: atin karnı, sırtı·I, 370
 3000. keriş: savaşta dayanma,I, 370
 3001. keriş: kavga, çeki;·I, 370
 3002. kerişmek: uğraşmak, kavga etmek, çekişmek· I, 370;II, 99, 115
 3003. kerişmek: germekte yardım ve yarış etmek· II, 98
 3004. keritmek: havlatmak, ürdürmek· II, 305
 3005. kerjü: tüfekte atılan yuvarlak taneler, III, 441
 3006. kerki: dülger keseri, keser· I, 430
 3007. kermek: germek, çeklp uzatmak; kapatmak; ürümek, havlamak· II, 8; III, 39
 3008. kerpiç: kerpiç· I, 455; III, 119 § pışık kerpiç
 3009. kerşegü at: kürek kemiğinin altında yağırı bulunan at·I, 491
 3010. kertik: ekmek ve ekmeğe benzer şeylerin sayısını bilmek için bir ağaçta yapılan kertik, çetele· I, 478 bkz>
 3011. kertük: kertilmek kenilmek; (insanlar için) horlanmak· I, 160; II, 236
 3012. kertişmek: kenmekte yardım ve yarış etmek· II, 222
 3013. kertmek: kertmek (köleyi yola getirmek için söylenir)· III, 427
 3014. kertük: ağaçta açılan kertik- I, 478 bkz> kertik
 3015. kertük kemrük: kesik, gedik· I, 478
 3016. kertürmek: gerdirmek, serdirmek· II, 194
 3017. kerü: geri,. den ise·I, 205, 361; II, 133 bkz>karu
 3018. kes: parça·I, 329 bkz> kesek
 3019. kes: kesek, abdest bozduktan sonra bununla temizlenilir.I, 329
 3020. kesek: kesik, parça·I, 14, 391 bkz; kes
 3021. kesgü: kesecek nesne· I, 13
 3022. kesgük: halka, köpeğin boynuna geçirilen halka, tasma· II, 289
 3023. kesilgen: her zaman kesilen· I, 523
 3024. kesilmek: kesllmek· I, 339; II, 136, 137
 3025. kesinmek: kesinmek·II, 157
 3026. keslşmek: kesmekte yardım ve yariş etmek· II, 101
 3027. keslemek: kesekle koğmak· III, 300
 3028. keslinçü: sarı keler, III, 242
 3029. keslinmek: kesilmek· I, 352; II, 253
 3030. keslişmek: kesilip ayrılmak· II, 224
 3031. kesme: enli ok 100^01^.I, 434
 3032. kesme: kakül, zülüf, perçem,I,II, 233, 434
 3033. kesmek: kesmek· I.11 13, 14. 434; II. 11
 3034. kesmelenmek: zülüflenmek, kâküllenmek· III, 203
 3035. kestem: geceleyin davetsiz gelen adamlara verilen içki ziyafeti· I, 485
 3036. kester: saksı· I, 457
 3037. kestürmek: kestirmek· II, 195
 3038. kesürgü: dağarcık, kap·I, 358, 490; 111. 48
 3039. keten: zahmet, sıkıntı,I, 404
 3040. ketişmek: ayrılmak, ayrışmak·II, 89, 90
 3041. ketki at: sırtı dar, yanları geniş at·I, 430
 3042. ketmek: giymek·II, 296 bkz> kedmek
 3043. ketmen: yeri kazmak için kullanılan aygıt·I, 444
 3044. ketü: çolak·III, 219
 3045. ketüt: ekşi suratlı, buruşuk yüzlü· II, 284
 3046. kewçi: Uygur ellerine kadar Kâşgaristan'da kullanılan 10 rıtllık bir hububat ölçeği· I, 417
 3047. keweg: burundaki kıkırdak·I, 391
 3048. kewel: at yürüyüşlü, küheylan at, soylu at· I, 395; II, 133
 3049. kewelmek: gevşemek, zayıflamak,I, 397 bkz> kewllmek
 3050. kewgin aş: doyurmayan aş·I, 443 bkz> çiwgin
 3051. kewilmek: gevşemek, zayıflamak·II, 131, 137, 138 bkz> kewelmek
 3052. kewli: ırmak ağzı, III, 442
 3053. kewmek: gevelemek, gevmek; gevşetmek· II,16; III, 288
 3054. kewrek: gevrek, yunnu;ak (bitki)· I, 479
 3055. kewremek: zayıflamak; gevşemek· III, 41, 282 bkz> kefremek, köwremek, kilfremek
 3056. kewretmek: gevşetmek· II, 334, 335
 3057. kewrik: gürgen ağacı· I, 479
 3058. kewşek: gevşek, yumuşak. I, 479 bkz> küwşek § kewşek etmek; bir çeşit ekmek· III, 287
 3059. kewşemek: geviş getirmek; gevşemek, III, 287
 3060. kewşengen: çok geviş getiren· II, 256
 3061. kewşenmek: geviş getlrmek· II, 252, 255
 3062. kewşeşmek: birbirini görerek geviş getlrmek·II, 351
 3063. kewşetmek: gevşetmek, yurnuşatmak; geviş getirtmek· II, 338
 3064. kewtürmek: gevşetmek·II, 195
 3065. kewürken: dağ soğanı· I, 525 bkz> kümürgen, kümürken, küwürken
 3066. key: pek, gâyet, sağlam· I, 459 bkz> ked, ked
 3067. keyik: geyik, yaban hayvanı, aslında yabanî olan her şey, eti yenen hayvanlardan ceylân, s ıgın, dağ keçisi gibi hayvanlar, yabanî (vah şî) -evcil (ehlî) karşıtı-, av hayvanı ve av, I, 26,155,157, 171, 206, 224, 228, 263, 295, 306, 311, 421; 11, 8, 10, 16, 120, 14
 3068. keyik: maymun yapılı (insanlar için)·III, 168
 3069. keyik söğüt: yaban sogüdü·III, 168
 3070. keylig: maynıun·III, 175
 3071. keylig kişi: şaşkın veya yabanş gibi iki tarafına bakarak yürüyen adam. III, 175
 3072. keyük: kebe ve kepenek gibi ;eyler· III, 168
 3073. kez: gez· I, 326; III, 106, 318
 3074. kez: süt ve un gibi şeylerín tencere dibinde yap ışıp kalan parçaları. I, 327
 3075. kez: ipekli bir Çin kumaşı· I, 327
 3076. kezgermek: gezlenmek, geze getirmek· II, 196; III, 106
 3077. kezik: gezek; sıtma, nöbet, işte nöbet· I, 391
 3078. kezik: cesaret · I, 391
 3079. kezişmek: gezmekte yari{mak· II, 100
 3080. kezitmek: gezdirmek· II, 306
 3081. kezlemek: gezlemek, gezini düzeltmek, temizlemek. III, 300, 318 ·
 3082. kezlenmek: gezlenmek; dibi tutmak, II, 252,253
 3083. kezleşmek: gezlemekte yardım ve yarış etmek·II, 224
 3084. kezletmek: gezletmek· II, 348
 3085. kezlik: küçük kadın bıçağı, kadınlar üst elbiselerine takarlar· I, 478
 3086. kezmek: gezmek, dolaşmak· II, 10
 3087. kéç: geç (vakit).I, 294;III, 121
 3088. kéçe: gece, III, 219
 3089. kéçilmek: geciktirilmek. III, 195
 3090. kéçitmek: geciktirmek·II, 300
 3091. kéçmek: gecikmek·III, 180, 183
 3092. kéçürmek: geciktjrmek· III, 187
 3093. kéñütmek: genişletmek, II, 326
 3094. kétermek: §1(161-1116^ III, 164
 3095. : nida "ya"sı yerine; çağırma edati·III, 212
 3096. : hısımlık bildiren isimler sonuna gelerek ac ıma ve sevme anlatan bir edat·III, 212
 3097. kıçı: hardal· III, 238
 3098. kıçılamak: gıdıklamak· III, 323, 329
 3099. kıçurmak: kınamak, ayıplamak; başkasınm kaygısından ferah duymak· III, 187
 3100. kıdışmak: kenar dilkmekte yardım etmek, değirmi bir şeyin kenarını dikmekte yardım etmek·II, 93 ,94
 3101. kıdıtmak: kenar diktlrmek, kıyılatmak·II, 301
 3102. kıdıg: kıyı, yan, kenar 1. 375, 496
 3103. kıdıglamak: kıyı dikmek, kıyılamak·III, 336
 3104. kıdıglanmak: kıyılanmak, kenarlanmak.II, 268
 3105. Kıfçaklamak: Kıpçak boyundan saymak· Kıpçak boyuna nispet etmek·III, 351
 3106. Kıfçaklanmak: Kıpçak kılıgına girmek· II, 279 bkz> Kıwçaklanmak
 3107. kıftu: makas, kırkı. I, 416
 3108. kıftulamak: sındı ile kırkmak, kırpmak,III, 352
 3109. kıg: topragı kabartmakta kullanılan gübre·III, 129
 3110. kıglatmak: fışkı ile gübreletmek; (at) sıçırtmak, tersletmek·II, 348
 3111. kıkı: gürültü·III, 227 bkz> urı kıkı
 3112. kık(ı)rmak: yüksek sesle çağırmak, bagırmak, haykırmak,I, 441, 442;II, 83
 3113. kıkrışmak: çagrışmak, bağrişmak·II, 220
 3114. kıl: kıl (insanda ve hayvanda)·I, 337
 3115. kıldruk: buğday vb· başaklanndakl kılçık,III, 417
 3116. kılgan: çok kılan, çok yapan· I, 470
 3117. kılgu: kılı;, yapış, kılgı· I, 494
 3118. kılıç: kılıç·I, 183, 321, 339, 359, 397, 417;II, 116, 129, 147, 197, 246, 281, 308. 344, 356; III, 70, 77, 135, 169. 268. 277, 296, 373, 437
 3119. kılıçlamak: kılıçlamak, kılıç ile çalmak ve vurmak,III, 331, 346
 3120. kılıçlanmak: kılıç sahibi olnnak· II, 267
 3121. kılıg: kılış, yapış· II, 40
 3122. kılık: huy, gldi;· I, 383; II, 230 bkz> kılk
 3123. kılınç: iç, amel, ahlâk, nninez, huy, fena huy,kad ın naz ve kırışması· II, 156;III, 374
 3124. kılınçlanmak: nazlanmak (kadın), kırışmak· III, 374
 3125. kılınmak: tavır takınmak (kadın), nazlanmak; yapılmak, kılınmak, işlenmek I, 64, 394, 508; II, 156; III, 20
 3126. kılışmak: yapmakta yardım ve yarış etmek· II, 109
 3127. kılide: gerdanlık· I, 432 bkz> bakan
 3128. kılk: huy, gidiş· I, 383 bkz> kılık
 3129. kıl kudruk: kıl kuyruk; ördeğe benzer bir kuş· I 337
 3130. kıl kuş: ördeğe benzer bir kuş, I, 337
 3131. kılma: yapma, yapı;, I, 150;III, 213
 3132. kılmak: kılmak, yapmak, etmek, eylemek, olmak· I, 36, 39. 44.74,113,114,141.171, 237. 263, 274, 321, 330, 342, 349. 350. 367. 371, 374, 376, 393, 399, 459, 462; 11. 25;III, 17, 122, 133, 159, 179, 213, 216, 224, 234, 239, 381, 432, 449 bkz> kamak
 3133. kılmış: yaptıgı, I, 205, 221, 253, 407
 3134. kıltık: başta bulunan kepek, konak·I, 475
 3135. kılturmak: yaptırmak·II, 191
 3136. kımız: kımız.I, 365;II, 12; III, 197
 3137. kımız almıla: ekşi elma·I, 366
 3138. kımızlanmak: kımız sahibi olmak,II, 268
 3139. kın: kın, bıçak ve kılıç kını, kılıf·I, 183, 339, 359, 397; II, 246; l1l, 140
 3140. kınamak: işkence etmek, cezalandırmak; bir şeye kın yapmak· III, 273
 3141. kınatmak: işkence yaptırmak, cezalandırmak· II, 313
 3142. kınışmak: istekle işe koyulmak, II, 113
 3143. kınlamak: kın yapmak·III, 299
 3144. kıñır: kızgın, şiddetli.I, 170, 183, 359
 3145. kıñır: aşı, yan bakış· III, 363 bkz> kıñru
 3146. kıñrak: et ve hamur kesilen satıra benzer büyük bıçak· III, 382
 3147. kıñru: yan, şaşı· III, 23 bkz> kıñır
 3148. kır: kır, basık dağ, açık yer· I, 94, 324; III, 39
 3149. kır: su bendi, §61-1116^I, 324
 3150. kır: kır rengi·I, 324
 3151. kıragu: kırağı·I, 446
 3152. kırbas er: başında saç olmayan adam·I, 459
 3153. kırçalmak: değmek, değip sıyırmak·II, 234
 3154. kırçamak: amacın kenarına dokunmak, silip geçmek·III, 276
 3155. kırçatmak: sıyırtmak, yaralamak, amacı delip geçmek·II, 328, 329
 3156. kırgag: bey ve hanın eli altındakilere kızması ve kakıması·II, 288
 3157. kırgag: elbisenin yanı, kenarı·II, 288
 3158. kırgamak: kakımak, birine kızıp ondan yüz çevirmek, birine kızıp uzaklaştırmak (yalnız yapan insan olduğu zaman söylenir)·II, 288; III, 290 bkz> alkamak, kargamak, kargamak arkamak (Tanr ı için), kızgamak
 3159. kırgaşmak: birbirinin tarafını dilemek·II, 220
 3160. kırgatmak: koğulamak, kızarak yüz çevirtmek· II, 338, 339
 3161. kırgıl: kırçıl,I, 483
 3162. kırguy: atmaca·II, 95;III, 241 bkz> karguy, karkuy, k ırkuy
 3163. kırılmak: kabuğu soyulmak; malı alınmak, yoksullaşmak; kar kürünmek II, 134
 3164. kırındı: her şeyin kınntısı, kazıntısı, soyuntu su·I, 449
 3165. kırınmak: soyar veya kazır görünmek·II, 155
 3166. kırışmak: kazımakta ve sıyırmakta yardım ve yariş etmek·II, 98
 3167. kırk: sayıda kırk,I, 349;II, 331
 3168. kırkılmak: kırkılmak I, 236
 3169. kırkın: cariye.II, 110 bkz> xız kırnak, kız
 3170. kırkışmak: kırkmakta yardım etmek·II, 221
 3171. kırklum: dolusu bir klle edip oranc ıların kullandıkları bir ölçeğe verilen sıfat,III, 418
 3172. kırkmak: kırkmak· III, 422
 3173. kırkuy: atmaca· III, 241 bkz> karguy, karkuy, k ırgüy
 3174. kırlamak: kazmak, yerde çukurlar açmak· III, 298, 299
 3175. kırlanmak: kırla;mak, kıraçlaşmak, yerde çatlaklar ve hendekler meydana gelmek· II, 251
 3176. kırlatmak: kıyı, kenar yaptirmak· II, 347
 3177. kırma: söbü (mahrut) şey· I, 433 § kırma topık; herhangi söbü (mahrut) topaç· I, 434
 3178. kırmak: kazımak, bir şeyi kökünden çıkarmak; kırmak, II, 7. 24, 401, 406
 3179. kırnak: cariye·I, 473 bkz> xız, kırkın, kız
 3180. kırt: kısa,I, 342 § kırt ot; kısa ot·I, 342
 3181. kırtış: yüz rengi; yüz·I, 460 § yer kırtışı; yeryüzü. 1. 461
 3182. kırtışlamak: kazımak·III, 350
 3183. kırtışlanmak: güzelleşmek, güzelliği artmak· II, 272
 3184. kırtışlıg: yüzlü·I, 461
 3185. kırt kişi: kötü huylu ve plnti adam·I, 342
 3186. kırtlamak: kötü huylu saymak, yaray ı iyi etmek·III, 445 bkz> kartamak, kartanmak
 3187. kırturmak: kazıtmak, sıyırtmak,II, 190
 3188. kıruk: sakat·I, 382 § kıruk adak; topal·I, 382 § kıruk er; çolak·I, 382
 3189. kıruk adak: topal·I, 382
 3190. kıruk er çolak,I, 382:
 3191. kır yagı: gizll düşman·I, 324
 3192. kısga: kısa·II, 11
 3193. kısgaç: kısgaç·I, 455
 3194. kısganmak: kıskanmak; pintilik etmek, kısmırlanmak·II, 250 bkz> kısırkanmak
 3195. kısıg: kısı, hapis, sıkınti·I, 376
 3196. kısıglamak: itelemek, itmek, avurduna vurmak·III, 336 bkz> kas ıglamak
 3197. kısılmak: kısılmak, arada kalmak.II, 135
 3198. kısınmak: kısmakcimrilik etmek; sidiği tutulmak· II, 155
 3199. kısır: kısır, doğurmayan insan veya dört ayakl ı hayvan; kısrak· I, 236, 364; III, 88
 3200. kısır bolmak: (kısraktan başka hayvan) kısır kalmak· III, 88 bkz> yozamak kısırkanmak
 3201. kısırganmak: , yedirmekten çekinmek· II, 263, 264 bkz> k ısganmak
 3202. kıslınmak: kısılmak, araya sıkışmak II, 251
 3203. kısmak: kısaltmak, daha kısa yapmak, kısarak çalmak; kıstırmak· II, 11
 3204. kısmak: üzenginin iki yanında bulunan kayış,ilmikli ip, kement· I, 474; II, 219
 3205. kısrak: kısrak·I, 203, 207, 364, 474, 491, 500; II,96
 3206. kısraklanmak: kısrak sahibi olmak·II, 275, 279
 3207. kısruşmak: kısmakta yardım etmek,II, 219
 3208. kıstaşmak: titreşmek, sı2laşmak. II, 221, 222 bkz> kasnamak, kasnatmak
 3209. kısturmak: kıstırmak, işkence ile cezalandırmak; kısalmasını emretmek, azalmasını em-retmek· II, 190, 191
 3210. kısurmak: kısaltmak II, 78
 3211. kış: kış·I, 13, 22, 82, 170, 332;II, 26, 54, 97, 204; III, 159, 278
 3212. kışlag: kışlak, kışlanacak yer,I, 13, 464; III, 88
 3213. kışlaglanmak: kışlak edinmek, kışlamak· II, 273
 3214. kışlamak: kışlamak;III, 299
 3215. kışlatmak: kışlatmak, bir şeyi üzerine alıp saklamak.II, 348
 3216. kışlık: kışlık, kış için hazırlanmış şey·I, 474
 3217. kışmak: meyletmek, kaymak·III, 182 bkz> kay ışmak, kaymak
 3218. kıw: devlet, kut, baht·I, 301, 332 bkz> kuw
 3219. kıwal: çekme, düzgün· I, 412 § kıwal burun; çekme burun·I, 412
 3220. Kıwçaklanmak: Kıpçak kılığına girmek, II, 276 bkz> Kıfçaklanmak
 3221. -kıya: küçültme eki· III, 170, 359 bkz> -gine, -kiye
 3222. kıyak: et suyu yağı, tereyağı, kaymak, III, 32 bkz> kanak, kayak, konak
 3223. kıya körmek: yan bakmak, arkaya bakmak, I, 369 bkz> kaya körmek, kura körmek, kuya kärmek
 3224. kıyık: cayma, caymak; iğrilik, igri olan, sözde durmama, sõzde durmayan· I, 70; III, 167 k ıyılmak inmek; geçmek; agaç ígrilemesine
 3225. kıyılmak: sözden dönülmek· III, 190
 3226. kıyım: düşman gelmesi yüzünden bir vilâyet halk ının korku ve dehşete düşmesi· III, 168
 3227. kıyışmak: igrilemesine ağaç kesmekte yardım ve yarış etmek·III, 189
 3228. kıyma: kıyılmış,III, 173 § kıyma ügre hamuru serçé dili gibi iğri kesilen bir çeşit erişteIII, 173
 3229. kıymaç: Çiğiller'in giydiği tiftikten yapılan beyaz başlık. III, 175
 3230. kıymak: sözden dönmek; kıymak, eğrilemesine doğramak· III, 246
 3231. kıyturmak: iğrilemesine kestirmek· III, 193
 3232. kız: kız, kız çocuk; cariye; pahalı nesne· I, 7, 236, 280, 291, 299, 312, 326, 382, 412, 442, 474, 496;II,10. 25, 94, 96,109, 182. 220, 272, 276, 277, 304, 340;III, 120, 137, 170, 203, 218, 259, 260, 265, 272, 289, 301, 328, 338, 371, 380, 408, 411, 450 bkz>
 3233. kızamak: kızlık bozmak, III, 265
 3234. kızarmak: kızarmak· II, 77, 163 bkz> kızıl ermek
 3235. kızartmak: kızartmak· III, 431
 3236. kızgamak: (kul) kızıp uzaklaştırmak, kakımak· III,290 bkz> alkamak, kargamak, kargamak arkamak, kırgamak
 3237. kızgul at: boz ile kır arasında olan at· I, 483
 3238. kızgurmak: işkenceye koymak, cezasını çektirmek, cezalandırmak. II, 194, 200
 3239. kızgut: ceza, işkence, başkaları görerek çekinmeleri için yap ılan ceza ve işkence·I, 451
 3240. kızgutlanmak: suçunun cezasını görerek rüsva olduğundan bir işten çekinmek. II, 271
 3241. kızıl: kızıl, kızıl renk, kırmızı· I, 40, 60, 362, 394, 395; II, 133; III, 20, 162, 183, 219, 325, 363
 3242. kızıl ermek: kızarmak· II, 163 bkz> kızarmak
 3243. kızılmak: yaptığı suça bir daha dönmemek üzere ceza görmek, nedamet etmek, k ıyılmäk. II, 135, 200
 3244. kız kırkın: cariye· I, 326
 3245. kız kişi: pinti kişi, I, 326
 3246. kız kuş: insan üzerine düşecek gibi alçaktan uçan ve tüylerinin rengi bukalemuna benzeyip aç ılınca renkten renge giren bir kuş, I, 326, 332
 3247. kızlamuk: kızamık, I, 528
 3248. kızlanmak: pahalı bulmak, II, 251; III, 198, 199
 3249. kızlanmak: kız edinmek, kız çocuk sahibl olmak· II, 251, 254; III, 198
 3250. kızlaşmak: bahse bir kız (cariye) koymak II, 221
 3251. kızumak: pahalılanmak, fiyatı yükselmek. III, 265
 3252. kibe: az zaman, kısa zaman· III, 217 bkz> büte
 3253. kibe bolmak: az zaman geçmek, III, 217
 3254. kiçik: küçük, küçüklük·I, 227, 390;II, 29, 95, 268;III, 87, 175 bkz> kiçük
 3255. kiçiklemek: küçük saymak, III, 341
 3256. kiçimek: kaşınmak, gidişmek. III, 259
 3257. kiçinmek: orospu olmak, gidişmek, ka;ınmak·II, 156
 3258. kiçitmek: kaşıtmak· II, 300
 3259. kiçük: küçuk· I, 93 bkz> kiçik
 3260. kid: arka, äon, sonra· I, 200, 225; II, 142; III, 14 bkz> kid
 3261. kid: arka, son, sonra· II, 25 bkz> kid
 3262. kidiz: keçe, Türkmenler'in çadır örtüleri ve göç zamanı bürgüleri gibi· I, 316, 366, 508; II, 96, 304;III, 262, 329 bkz> kiwiz, küwüz
 3263. kidizgek: tazeliği gidip keçeleşmiş (kavun için)· II, 290
 3264. kidizlig: keçe sahibi olan·I, 507
 3265. kidlzlik yüng: keçe yapmak için hazırlanan yün·I, 507
 3266. kikçtirmek: iki klşiyi birblrine kışkırtmak, sürttürmek II, 195, 196
 3267. kikmek: bilemek, bir şeyi bir şey üzerine sürtmek· II, 293
 3268. kikrülmek: sokulmak, II, 237
 3269. kìm: kim.I, 125, 192, 200, 325, 338, 353, 362, 371. 377, 425, 440, 506;II, 118. 274, 284;III, 22, 106, 123, 141, 239. 251. 288
 3270. kimi: gemi· III, 235 bkz> kemi
 3271. kimişke: Kaşgar'da çıkan nakışlı bir keçe· I, 490
 3272. kimsen: başlıklan ve kavukları süslemek için kullanılan aitın kırıntıları· I, 437
 3273. kimünçe: sivri sinek· III, 358 bkz> kümiçe
 3274. kirig: geniş· III, 358
 3275. kiñitmek: genişletnıek· III, 396
 3276. kiñrünmek: genişlemek, bir zaman nimet içinde ya şamak. III, 400
 3277. kiñümek: genişlemek, III, 396
 3278. kiñürmek: genişletmek. III, 392
 3279. kip: kalıp, benzer, öğür, I, 483; III, 23, 61, 119
 3280. kipi: gibì, I, 483; III, 23, 61, 119
 3281. kir: kir·II, 212, 230
 3282. kirdeş: bir avluda beraber oturan k6m şu· I, 461
 3283. kirgü: girme zamanı, gırecek·II, 68;III, 6
 3284. kirgüci: girici, giren.II, 51
 3285. kirigsemek: girmek istemek· III, 334, 335
 3286. kirikmek: kirlenmek II, 117, 119. 165 bkz> kirlenmek
 3287. kirilmek: girilmek. II, 136
 3288. kirimsinmek: girer görunmek· II, 260
 3289. kirinmek: girinmek, girer gôstermek, girmek· II, 156, 157, 160
 3290. kiriş: kiriş, yay kirişi, yay· I, 198, 370; II, 83; III, 215
 3291. kiriş: bir adamın akarlarından olan geliri· I, 370
 3292. kiri: ;mek glri;mek, glrlşmekte yarış etmek· II, 99
 3293. kirit: anahtar, kilit·I, 357;III, 345
 3294. kiritlemek: kilitlemek III, 330, 345, 348
 3295. kiritlig: anahtarlı, kilit kilit ,I, 306, 506 § kiritlig kapug; killtli kap ı·I, 506
 3296. kirkin: boğranın, devenin kızgın zanıanı·I, 443
 3297. kirlenmek: klrlenmek; yumulmak.II, 252 bkz> kirikmek
 3298. klrmek: girmek.I, 87, 362, 395, 422, 443, 457, 488;II, 8, 18, 44, 55, 61, 67, 223;III, 65,120. 147, 212, 222, 226
 3299. kirmişçe: girmìş gibi·I, 251
 3300. kirpi: kirpi· I, 415
 3301. kirpik: kirpik. I, 478
 3302. kirpilenmek: sertle;erek kirpi gibi buzülmek, yüzü as ılmak· III, 200
 3303. kirpüklenmek: gõzde kötü kıl bitmek· II, 277, 279
 3304. kirşen: üstübeç; yüze sürülen düzgün. I, 437; II, 353
 3305. kirşenlenmek: yüze düzgün sürünmek II, 278
 3306. kirtginsemek: tasdik etmek istemek·I, 280
 3307. kirtgünmek: inannnak, gerçeklemek·III, 423 bkz> kirtínmek
 3308. kirtinmek: inanmak I, 416 bkz> kirtgünmek
 3309. kirtü: yemin, ant; gerçekllk, doğruluk· I, 416
 3310. kirtüç kişi: kimseyi ;ekemeyen huysuz ki şi· I, 455
 3311. kürtülemek: tasdiklemek· III, 352
 3312. kirtürmek: girdirmek, II, 195
 3313. kirü: geri, arka, III, 65, 245, 246
 3314. kis: karı, I, 329. 333
 3315. kiş: sadak, I, 393, 457, 494; II, 275, 333; III, 126, 281
 3316. kiş: samur.III, 126
 3317. kişemek: kösteklemek, bağlamak· III, 268
 3318. kişen: köstek· II, 13
 3319. kişi: kisi, adam, insan, kimse; halk; kar ı, kadın·I, 24, 44, 45, 46, 64, 74. 87. 91, 98,106, 109, 127, 129, 140, 142, 146, 147. 152, 154,155, 156, 166, 167, 174, 179, 186, 187, 216, 240. 243, 265, 287. 296, 307, 308, 310, 317, 319, 326, 332, 342. 356, 363, 365,
 3320. kişirgek er: evinde birini görünce can ı sıkılan, evi kendine dar gelen ki şi,II, 290
 3321. kiş kurman: ok ve yay konan kap·I, 444
 3322. kiş kurugluk: sadak, gedeleç·I, 504
 3323. kişnemek: kişnemek I, 236,III, 302
 3324. kitermek: gidermek, kaldırmak.I, 440;III, 187
 3325. kitmek: gitmek, çekilmek.II, 296; III, 48
 3326. kiwiz: yaygı, halı, kilim gibi şeyler· I, 366 bkz> kidiz, küvüz
 3327. -kiye: küçültme eki, III, 170, 359 bkz> -gine,-k ıya
 3328. kiyim kiyim: uyuşukluk, ne çalışmak ne işi büsbütün bırakmak, gaflet, elevaylık· III,169
 3329. kiz: kutu, misk kutusu, taht, kürsü, sand ık, kap, heybe gibi îeyler· I, 327; III, 318
 3330. kizlemek: gizlemek-I, 100; II, 172, 264; III, 71, 300, 318
 3331. kizlençü: gizli.III, 242
 3332. kizlenmek: saklar görünmek, kendi kendine saklamak,II, 253
 3333. kizleşmek: birbirinden gizlemek·II, 224
 3334. kizletmek: gizletmek·II, 348
 3335. koç: koç·I, 321; II, 184 bkz> koçñar
 3336. koçmak: kucaklamak· II, 5
 3337. koçñar: koç, I, 321; II, 101;III, 102, 381, 382 bkz> koç
 3338. koçturmak: kucaklatmak, koçturmak· II, 189
 3339. koçu: kucaklaşma, koçuşma, I, 369
 3340. koçuşmak: kucakla;mak· II, 92; III, 188
 3341. kodı: a;ağı, aşağıya, arkası sıra· III, 46, 61, 69 bkz> kudı
 3342. koduşmak: birbirine güvenmek· II, 94 ,
 3343. kodmak: koymak, bırakmak, terk edilmek, koyuvermek· II, 29, 54, 140, 263, 295; III, 39, 172, 440 bkz> kotmak, koymak
 3344. kog: göze veya yemeğe düşen çör çöp, pislik. III, 128
 3345. kogış: deri, II, 355 bkz> koguş
 3346. kogşak: gevşek, çürük· I, 474
 3347. kogşamak: katı şey gevşek olmak· III, 287
 3348. kogşamak: koğuş ağacı dalı iIe cilâlamak, perdahlannak· III, 287 bkz> kow şamak
 3349. kogşaşmak: birlikte gevşemek, II, 350 bkz>kohşaşmak
 3350. kogşatmak: kuvvetini gevşetmek, II, 337 bkz> kohşatmak
 3351. kogurmaç: kavr·ulmuç buğday· I, 493 bkz> kawurmaç, kowurmaç
 3352. kogu: ; okları perdah etmek içln koğu; (huş) ağacından yapılan aygıt· I, 369
 3353. koguş: oluk, su oluğu, değirmen oluğu, I, 369
 3354. koguş: sepili, sepisiz (tabaklanm ış, tabaklanmamiş) deri, kayı;· I, 369; II, 205. 210; III, 140, 308, 319 bkz> kogış
 3355. koguşlanmak: su fışkırmak· II, 268 koh;aşmak birlikte gevşemek, II, 350 bkz>kogşaşmak
 3356. koxştmak: kuvvetini gevşetmek, II, 334, 337 bkz> kogşatmak
 3357. kokıtmak: kokutmak, II, 309, 323, 324
 3358. kokmak: fena kokmak, kokusu yükselmek (su) senmek, (hastal ık) sakinleşmek· II, 293, 323; III, 184
 3359. kokratmak: eksiltmek, davul çalarak zararl ı hayvanları kuşları kaçırtmak,II, 334 bkz> kakratmak
 3360. kol: kol·III, 134, 161, 288
 3361. kol: kılıç veya bıçakta bulunan yol biçimi oyma·III, 134, 135
 3362. kol: dağın tepesinden a;ağı inen ve derenin ortasından yüksekçe olan yer·III, 134
 3363. kolaç: kulaç· I, 358 bkz> kulaç
 3364. kolan: kolan, bağırdak; yaban eşegi,I, 214, 263, 404, 415, 424; III, 122
 3365. koldaçı: dilenci· I, 417
 3366. koldaş: koldaş, arkadaş· I, 461;III, 11
 3367. koldaşlanmak: arkadaş olmak, arkadaş saymak·II, 272
 3368. kolgırmak: isteyeyazmak·II, 194
 3369. kolmak: rica etmek, istemek I, 274, 399;II, 25
 3370. koltık: koltuk· I. 475
 3371. koltuklamak: koltuklamak, koltuğuna almak,koltuğa vurmak·III, 351
 3372. kolturmak: istetmek· II, 191
 3373. kolunmak: rica etmek, kendi kendlne rica etmek, istemek .I, 22;II, 156
 3374. koluşmak: birbirinden istemek, isteşmek· II, 109, 110
 3375. kom: deve havudu· III, 136
 3376. komımak: (bir şeye karşı) 02161110^III, 273
 3377. komınmak: coşmak·II, 324
 3378. komıtgan: her zaman özleten, her zaman coşturan·I, 515
 3379. komıtmak: coşturmak, heyecana getirmek. I, 69; II, 311. 312, 324 bkz> komutmak
 3380. komşuy: kanla dolmuş kene·III, 241
 3381. komuk: at gübresi. I, 383 bkz> kumuk
 3382. komuklamak: pislemek, terslemek; Komuk boyuna nispet etmek·III, 339 bkz> kumuklamak
 3383. komutmak: coşturmak,I, 214 bkz> komıtmak
 3384. kon: koyun· I, 31, 309; III, 140, 244 bkz> koy
 3385. konak: bir çe;it kaba darı,I, 384;III, 347 bkz>koyak
 3386. konak: kaymak (yenecek),I, 383 bkz> kanak, kayak, k ıyak
 3387. konaklamak: darı yemek·III, 347
 3388. konat: birbirlerine yanaşan, toplanan insan kümesi·I, 357
 3389. konatmak: kondurmak, oturtmak,II, 313
 3390. kondurmak: kondurmak, üzerine koymak· II, 192
 3391. konmak: konmak, bir yere konmak·I, 319; II, 331; III, 184, 185
 3392. konşı: komşu, I, 435 bkz> koşnı
 3393. konuk: konuk, misafir; ruh· I, 45, 46, 85, 332, 384, 517;II, 312
 3394. konuklamak: konuk etmek; ev sahibinin r ızası olmadan evde gecelemek· III, 339, 347
 3395. konuklaşmak: birbirine konuk olmak, II, 258
 3396. konuglug: konuk sahibi olan .1, 498
 3397. konukluk: konukluk, misafirlik I, 274, 504
 3398. konum: 'yurt, konulan yer, konak·I, 114; II, 103, 313
 3399. koñragu: çıngırak, konrak, tongurak, çan, I l, 358; III, 387, 402
 3400. koñragu: kulağın altındaki çıkıkça kemik· III, 387
 3401. koñramak: ses kalınlaşmak; bir şey
 3402. koñur: (yani kestane rengi) olmak, III, 402
 3403. koñur: boğuk ses· III, 363
 3404. koñur: kestane rengi· III, 363
 3405. koñurmak: sökmek, kanırmak, III, 392
 3406. koñuz: osurgan bõceği· III, 363
 3407. kop: çok, pek, obartma ve pekitme edat ı·I, 319
 3408. kop: sevinç, ferah, hop· III, 119
 3409. kop kılmak: sevinmek, ferahlamak, içi hop etmek· III, 119
 3410. kopmak: kopmak, gelmek; kalkmak; başlamak, çıkmak; baş kaldırmak· I, 88, 97, 104, 120, 142, 234, 258; II, 4; III, 128, 137, 367
 3411. kopruşmak: bir şeyi yerinden kaldırmakta yardım etmek· II, 218
 3412. kopsamak: çıkmak istemek· III, 285
 3413. kopurgan: çok koparan, I, 517
 3414. kopurmak: yerinden kaldırmak, kurcalamak· II, 72
 3415. kopurtmak: yerinden kaldırtmak· III, 430
 3416. kopuşmak: kalkışmak, kalkmakta yardm ve yarış etmek· II, 88
 3417. kor: ziyan , III, 122
 3418. kor: yoğurt mayası· III, 122
 3419. korday: kuğu kuşu, kuğu cinsinden bir kuş,II, 177;III, 240
 3420. korıg: koru, küçük orman·I, 17, 18, 375; II, 98
 3421. korımak: korumak· III, 263
 3422. korınmak: sıkılık etmek, pintilik etmek,II, 155 bkz> korunmak
 3423. korışmak: korumakta yardım etmek· II, 98
 3424. korkıtmak: korkutmak.II, 339 bkz> korkutmak
 3425. korkluk: korkak·III, 417
 3426. korkmak: korkmak· II, 312, 331; III, 282, 377,421, 422
 3427. korkulmak: korkulmak· II, 236
 3428. korkunç: korkunç· II, 365; III, 168, 387
 3429. korkunmak: korku duymak ve korkusunu saklamak· II, 250
 3430. korkuşmak: birbirinden korkmak, korku şmak II, 221
 3431. korkutmak: korkutmak· II, 365 bkz> korkıtmak
 3432. korluk: içinde kımız biriktlrilen küçük testi· I, 473 bkz> kurluk
 3433. koru: kendisine "demir dikeni" ad ı verilen bitkinln "putrak" veya "p ıtrak" denilen meyvesi· III, 223 bkz> yapuşgak
 3434. korugçı: korucu, bir koruyu koruyucu .III, 242
 3435. korum: kaya,I, 398;III, 61, 105
 3436. korumlug: taşlı, çakıllı· I, 498
 3437. korunmak: sıkılık etmek, pintilik etmek· II, 155 bkz> kor ınmak
 3438. kosık: fındık I, 382;III, 347 bkz> kosuk
 3439. kosıklamak: fındıklanmak-III, 347
 3440. kosıklıg: fındıklı·I, 497
 3441. kosuk: fındık III, 347 bkz> kosık
 3442. koş: çift, çifte, herhangi bir şeyin çifti, eşi·I, 359;III, 126 bkz> koşa
 3443. koşa: çift· III, 33, 60 bkz> koş
 3444. koş at: hakan yanındaki yedek at· III, 126
 3445. koşlanmak:
 3446. koşlunmak: iki şey birblrine yakın olmak, öğür kılınmak, hayvan bir araya ko şulmak· II, 251, 252
 3447. koşmak: koymak, katmak; türku düzmek, II, 14
 3448. koşnı: komşu·I, 435;III, 220 bkz> konşı
 3449. koşug: şiir, kaside·I, 376
 3450. koşulgan: her zaman koşulan, katılan·I, 520
 3451. koşulmak: birleşmek, katılmak, tertip edilmek, öğür kılınmak·II, 128, 135; III, 102
 3452. kotkı: alçak gönüllü, yumuşak huylu, mütevazi I, 427
 3453. kotkılık: gönül alçaklığı, tevazu,II, 140
 3454. kotmak: bırakmak· II, 295 bkz> kodmak, koymak
 3455. kotrulmak: boşaltılmak· II, 234, 235
 3456. kotruşmak: boşaltmakta yardım etmek, II, 218
 3457. koturmak: boşaltmak, aktarmak· II, 71, 72,164
 3458. koturmıış: boşalmış. II, 170 § koturmuş kap; boşalmış kap, II, 170
 3459. kova: kova· I, 147; III, 237
 3460. kova: Türkler'in kullandığı gemlerde atların burnuna dogru dikilen kay ış· III, 237
 3461. kovı: içi kof ve çürümüş olan· III, 226 bkz> kovuk, kow ı, kowuk
 3462. kovuç: cin çarpması eseri, III, 163 bkz> kovuz
 3463. kovuç kovuç: cin çarpmasına karşı üzerlik ve ödağacı ile yapılan tütsüde cinlere "kaç, kaç"demek üzere söylenen kelimeler. III, 163
 3464. kovuk: içi boş olan her şey·III, 164 bkz> kovı, kowı, kowuk
 3465. kovuz: cin çarpması eseri·III, 163 bkz> kovuç
 3466. kowı: içi kof ve çürümüş olan· III, 225 bkz> kovı, kovuk, kowuk
 3467. kowı: talihsiz, uğursuz, III, 226
 3468. kowmak: kogmak, kovalamak, sürmek. II, 16;III, 183
 3469. kowşalmak: perdahlanmak, huş ağacından yapilmış aygıtla perdahlanmak· II, 236
 3470. kowşamak: koğuş ağacı dalı ile cilâlamak· III, 287 bkz> kog şamak
 3471. kowşaşmak: koğuş ağacı ile cilâlamakta yardım etmek· II,' 350, 351
 3472. kowşatmak: perdahlatmak, koğu; ağacıyle perdah yaptırmak· II, 338
 3473. kowuk: kovuk, içi boş olan her şey, I, 383; III, 164 bkz> kov ı, kovuk, kowı
 3474. kowurmaç: kavrulmuş buğday·I, 493 bkz> kawurmaç, kogurmaç
 3475. kowurmak: kavrulmak,II, 114, 235 bkz> kagurmak, kagrulmak, kawrulmak, kugurmak, kuwurmak
 3476. kowuşmak: koğmağa, tardetmege çalışmak· II, 103
 3477. koy: koyun, I, 31, 173, 193, 199, 215, 263, 264, 284, 295, 306, 317, 326, 346, 387, 389, 392, 411, 426, 472, 483;II, 14, 15, 27, 50, 76, 90, 118, 142, 152, 184, 185, 237, 238. 310, 330,355, 359;III, 5, 60, 88, 95, 122, 126, 130,132, 142, 148, 156, 157, 167, 17
 3478. koy: elbisenin koynu; kucak·III, 142 bkz> koyun koy derenín koyag ı, dibi, düzlüğü, III, 142 bkz> kuy
 3479. koyak: konak darısı· III, 167 bkz> konak
 3480. koyar: hayvanlara ve kölelere sö ğülen bir kelime; "ağızdan salya saçan" anlamınadır· III, 171
 3481. koygaşmak: koynuna girmek, I, 243
 3482. koyka: deri, kürk, III, 173
 3483. koykalamak: derinin kıllarını temizlemek, yolmak.III, 173
 3484. koyluşmak: dökülüşmek·III, 195
 3485. koyluşmak: koyula;mak, III, 195
 3486. koymak: koymak, koyuvermek, bırakmak, dökmek, çalkamak·II, 45; III, 39, 171. 246 bkz; kodmak, kotmak
 3487. koyturmak:
 3488. koyu: koyu, kalın, sık· III, 367
 3489. koyug: (akarlarda) koyu· III, 166
 3490. koyugluk: koyuluk, (akarlarda) koyuluk· III,178
 3491. koyulmak: akar (nesne) koyulmak· III, 190
 3492. koyun: koyun, kucak, II, 339, 346; III, 18, 297 bkz> koy
 3493. koyunmak: kendine su koymak, dökünmek.III, 191
 3494. koyuşmak: koyı·nakta yardım etmek, III, 189
 3495. koy yılı: koyunyılı; Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346;III, 142
 3496. kozanmak: süslenmek, bezenmek ("bezenmek" fiili ile birlikte gelir), II, 155
 3497. köç: saat, an, müddet· I, 321
 3498. köç: göç· I, 321
 3499. köçmek: göçmek· II, 5
 3500. köçrüm: belinleme, telâş, köy halkının şehre kaçışması, I, 485
 3501. köçük: sagrı; bir hayvana binen iki adamdan arkadaki I, 390
 3502. köçüklemek: sağrıya vurmak· III, 341
 3503. köçürgen: göçüren, uzaklaştıran·I, 522
 3504. köçürmek: göçürmek; yazmak, istinsah etmek, nakletmek,II, 75, 76köçürme oçak; bir yerden öbür yere göçürülebilen ocak,I, 490
 3505. köçürme oyun: "on dört" adı dahi verlien bir oyun·I, 491
 3506. köçüt: at·I, 357;II, 76
 3507. ködüşmek: bekleşmek, birbirini bekleşmek, II, 94 bkz> küdüşmek
 3508. ködeç: bardak, testi·I, 360 bkz> közeç, közüç
 3509. ködezmek: saklamak, beklemek, korumak, gözetmek,II, 86, 162; III, 43, 263 bkz> köz atmak, közetmek
 3510. ködmek: gözlemek; görmek· II, 87; III, 23
 3511. kög: şiirin vezni, aruzu, ırın ölçüsü, ırlamakta sesin yükselip alçal ışı.III, 131
 3512. kög: bir şehir halkı arasında bir sene içinde çıkıp gülünen şey, gülmece· III, 131
 3513. kög: koç veya ba;ka hayvanlar ın kı;a yakın aşması, III, 132
 3514. kög: ayna yüzünde meydana gelen pas; kad ınların yüzüne düşen çillik· III, 132
 3515. kögen: ilmikli köstek, süt sağılacağı zaman hayvanların ayağına vurulur I, 415
 3516. kögermek: göğermek, gök rengini almak· II, 84
 3517. köglemek: (hayvan) yeşil ot yemek· III, 300, 301
 3518. köglemek: ırlamak, taganni etmek· II, 255; 301 bkz> köglenmek
 3519. köglenmek: yüzde çiller çıkmak; şarkı söylemek, ırlamak, taganni etmek, sesi yükselte alçalta şarkı çağırmak, I, 253; II, 253, 255; III, 131 bkz> köglemek
 3520. kögüz: göğüs· I, 366 bkz> köküs
 3521. kög yılkı: başıboş yayılan hayvan· III, 131
 3522. kök: gök, hava, sema·I, 64, 123, 139, 193, 244,338, 361, 362, 421;II, 27, 78, 81, 170, 252, 264, 283, 289, 307; III, 27, 124, 132, 282, 439
 3523. kök: gök rengi, gök renk, lâcivert. III, 132, 162 § kömgök; gömgök, I, 328, 338 § köpgök; gömgök· I, 328
 3524. kök: şehrin dõrt yanını saran yeşil bõlge, III, 132
 3525. kök: eğer bağı· II, 283
 3526. kök: kök, asıl· II, 284
 3527. kökdedmek: eğer tahtalarını diktirmek, bağlatmak- II, 328 bkz> kökletmek
 3528. kökegün: gök sinek I 188; II, 287
 3529. köklemek: eğer bağını sıkı bağlamak, III, 300
 3530. köklenmek: sıkı bağlanmak; asaletli veya zengin olmak· II, 253
 3531. kökleşmek: ilişip sokulmak; eğer bağlamakta yardım etmek; hısımlıkla bağlanmak, II, 224, 225 bkz> kökteşmek
 3532. kökletmek: eğer tahtalarını diktirmek, bağlatmak· Il, 327, 328 bkz> kökdedmek
 3533. kökremek: kükremek· I, 125, 142, 354; II, 13,138; III, 282, 398
 3534. kökreşmek: gürlemek, kükremek, kişnemek, kükreşmek· II, 222, 223; III, 147
 3535. kökşin: göğümsü, gök renkte·I, 186, 437
 3536. kökteşmek: ilişip sokulmak, eger bağlaınakta yardım etmek; hısımlıkla bağlanmak· II, 224 bkz> kökleşmek
 3537. kök tubulgan: bir kuş adı· I, 519 bkz> kök tupulgan
 3538. kökürşgünleşmek: güvercini öndül koyarak yar ışa gitmek.II, 226
 3539. kökürçkün: güyerdn·III, 419
 3540. kök(ü)s: göğüs·I, 230 bkz> kögüz
 3541. kökyuk: köylü ve Türkmen büyüklerine verilen ungun·III, 133
 3542. köl: göl, havuz, birikmiş su,I, 104; II, 79, 265; III, 135, 137, 357, 360
 3543. köl: denizin kendisi,III, 136
 3544. kölermek: gõl hallne gelmek, gôlermek, toplanmak, su göllenmek.I, 179; II, 84, 283
 3545. kölige: koyu gölge· I, 448; III, 174 bkz> köllk
 3546. kölik: gölge·I, 409 bkz> kölige
 3547. köliklik: gölgelik·I, 510
 3548. köl suw: Karluk büyüklerine verilen ungun·I, 108
 3549. kölük: arka; gölük, yuk yükletilen herhangi bir hayvan·I, 392
 3550. kölüklüg: gölüklü·I, 510
 3551. költiñ: kuşların indiği su birikintisl, gölcuk· I, 73;III, 372
 3552. kömçü: gömü, define, hazlne·I, 418 bkz> kömüç § Tawgaç kömsi; Âd ulusundan kalma hazine, I, 418
 3553. kömeç: küle gömülerek pişirilen çörek· I, 12, 360
 3554. kömmek: gömmek. I, 12;II, 27
 3555. kömtürmek: gömdürmek·II, 196
 3556. kömüç: gömü, deflne·I, 360 bkz> kömçü
 3557. kömüldürük: at göğüslüğü.I, 17, 530 bkz> kümüldürük
 3558. kömündi neñ: gömülmüş nesne, I, 450
 3559. komünmek: gömülmek; gömer görünmek· II, 158
 3560. kömür: kömür·I, 506
 3561. kömürlüg: kõmür sahibi, kömürü olan·I, 506
 3562. kömürlük: kömür yapmak içln yakılan ağaç ve kömür konan yer,I, 506
 3563. kömüşmek: gõmmekte yardım etmek·II, 111
 3564. kön: at derisi veya gönü, ham derl, gön·III, 140, 335, 353, 425
 3565. köndgermek: doğrultmak, düzeltmek, dikmek yola kılavuzlamak; Ikrar ettirmek· II, 199; III, 423 bkz> köndgürmek, köngermek
 3566. köndgürmek: doğrultmak·II, 199 bkz> könd·germek, köñermek
 3567. köndgürtmek: dogrultmak, diktirmek· III,424
 3568. könek: matara, ibrik, su tulumu (kırba)· I,392
 3569. köni: düz, dogru; emniyetli.III, 151, 237
 3570. könikmek: arkadaşlarından geri kalacak derecede zay ıflık. II, 165
 3571. könitmek: dogrultmak,II, 313
 3572. könmek: düzelmek, doğrulmak; yola gelmek;inkârdan sonra ikrar etmek;yola ç ıkmak· II, 29, 30, 199
 3573. köñermek: doğrultmak; doğru yolu göstermek, kılavuzlamak; doğruyu söyletmek· II, 196, 197 bkz> köndgermek, köndgürmek
 3574. köñlek: gomlek· III, 350, 383
 3575. köñleklenmek: gömleklenmek, gömlek giymek· III, 411
 3576. köñül: gönül, kalp, yürek; anlay ış·I, 69, 89, 152, 194, 207, 212, 214, 225, 245;II, 15, 125,178, 203, 238, 243; III, 108,137, 154, 239, 245·246, 289, 295. 309, 366, 391, 419
 3577. köñülde: ; gönül arkadaşı,I, 407
 3578. köñüllenmek: gönüllenmek; (çocuk) düşünmek ve anlamak; arzu etmek,III, 408
 3579. köñüllüg: gönüllü .I, 63;III, 366
 3580. köp: çok, bütün, hep; (saç ve ağaç hakkında) gür, sık,I, 319;II, 328
 3581. köpçük: eğerin ön ve arka yastıkları·I, 478
 3582. köpitmek: diktirmek, oyulgatmak·II, 298 bkz>kübimek, kübitmek
 3583. köprüg: köprü·I, 478
 3584. köpsün: şilte, minder·I, 437
 3585. köpük(g): kõpük,I, 390;III, 136
 3586. köpülmek: dikilmek· II, 120 bkz> kübülmek
 3587. köpürmek: köpürmek- II, 72
 3588. köpürtmek: köpürtmek. III, 430
 3589. köpüşmek: diknnekte yardım ve yarış etmek· II, 88 bkz> kübüşmek
 3590. kördügüñ: gördüğün· II, 42
 3591. körk: güzellik. I, 353; II, 340; III, 161
 3592. körke: ağaçtan yapılmış tabak·I, 430
 3593. körkedmek: güzelleşmek.II, 340 bkz> körketmek
 3594. körketmek: güzelleşmek.II, 340 bkz> körkedmek
 3595. körklüg: iyi, güzel ve gösterişli; dostça,I, 45,319, 353. 461;III, 43
 3596. körkütmek: göstermek·II, 340
 3597. körmek: görmek, bakmak,I, 62, 79, 85, 108,139, 149, 167, 205, 212, 274, 281, 352, 369,373, 380, 384, 404, 420, 456, 464, 497, 528; II, 8, 17, 18. 41, 58, 82, 157, 283;III, 23, 26, 46, 60, 69. 119, 130, 137, 143, 245, 258, 265, 295, 317, 327, 339, 355, 365, 426 bk
 3598. körmiş: görmüş· III, 125
 3599. körpe: körpe, mevsimi geçtikten sonra çıkan şey; zamanından sonra dogan yeni hayyan·I, 415 § körpe ot; yeni bitmiş ot· I, 415 § korpe yémiş; vakti geçtikten sonra çıkan taze meyve, yemiş·I, 415 § körpe ogul; yazın doğan çocuk·I, 415
 3600. körpelemek: körpe ot yernek, III, 351
 3601. körpelenmek: yeniden çıkmak, yeniden bitmek· III, 200
 3602. körsemek: görsemek, görmek istemek, I, 281; III, 285 bkz> körügsemek
 3603. körtürmek: gördürmek.II, 194, 195
 3604. körügsemek: görsemek, görmek veya ka· vu şmak istemek,I, 281;III, 285, 334 bkz>körsemek
 3605. körük: kuyumcu veya demirci körüğü·I, 391
 3606. körüklemek: körüklemek.III, 341, 348
 3607. körülmek: görülmek.I, 119; II, 136, 139
 3608. körünç: görülecek şey; blr ;ey seyreden halk· I, 167;III, 373 bkz> közünç
 3609. körünmek: görünmek, kavuşmak,I, 75, 191; II, 157; III, 43, 126
 3610. körüş: bakış .I, 370
 3611. körüşmek: (gözle) bakmak·II, 99
 3612. körüşmek: güreşmek.II, 97 bkz> küreşmek
 3613. kösekçi: yemeklere i;tahlı·I, 153
 3614. kösemek: arzu etmek·III, 265
 3615. köseşmek: istemek, öğünmek,II, 101
 3616. kösgük: göz değmesinden sakınmak için üzüm bağlarına ve bostanlara dikllen nazarl ık·II, 289
 3617. kösrük tuşag: atın ön ayaklarına vurulan köstek,I, 479
 3618. kösülmek: (ayak) uzanmak, uzatılmak·II, 137
 3619. kösürge: köstebek, tarla sıçanı soyundan bir hayvan·I, 490 bkz> küsürge
 3620. kösürgen: birçe;it köstebek,I, 522 bkz> kösürken
 3621. kösürken: bir çeşit köstebek,I, 522 bkz> kösürgen
 3622. kösürmek: hayvanın ön ayaklarını kösteklemek·II, 78
 3623. köşige: açık gölge, zayıf gölge, gölgemsi.I, 448;III, 174
 3624. köşik: örtü, perde, gölge·I, 409
 3625. köşiklik: gölgelik,I, 509
 3626. köşimek: kapatmak, örtmek,III, 267, 268
 3627. köşinmek: gölgeye çekilmek, kendini gizlemek örtmek·II, 157 bkz> kö şünmek
 3628. köşitmek: örtmek II, 307, 308
 3629. köşünmek: gólgelenmek, gölgeye çekilmek, kendini gizlemek, örtmek II, 157 bkz> kö şinmek
 3630. köt: göt, arka· I, 321
 3631. köti burt: kâbus, kara basan·I, 341
 3632. köt iç: genç çocuğa söğüldüğü zaman söylenen bir kelime· I, 360
 3633. köti kızlak: kuyruğu kırmızı bir çeşit kaba kuş· I, 473
 3634. kötki: tepe, dağlık yer, tòprak yığını, tepecik, I, 18, 430
 3635. kötlemek: fenalık yapmak· III, 299
 3636. kötletmek: düzdurmek· II, 348
 3637. kötlük: söğmek için kullanılır; puşt, I, 478
 3638. kötrüm: üzerinde oturulan kerevet, seki, dükkân· I, 485
 3639. kötrüşmek: kaldırıp götürmekte yardım etmek, II, 222, 225
 3640. kötü: dam· I, 269, 278; III, 219
 3641. kötürgen: her zaman götüren· I, 521
 3642. kötürgü: götürge, kendisiyle bir şey taşınıp götürülen nesne· I, 490
 3643. kötürmek: götürmek, II, 44, 75, 166
 3644. kötürsemek: götürmek istemek· I, 280
 3645. köwez: kurumlu· I, 325 bkz> küfez, küwez
 3646. köwezlik: şımarıklık, kurumluluk· I, 507, 508, 511
 3647. köwremek: gevşemek· III, 282 bkz> kefremek, kewremek, küfremek
 3648. köyde: altın ve gümüş eritilerek suzülen ocak, III, 173
 3649. köymek: yanmak; yakmak, I, 43, 448; II, 188; III, 47, 246, 435
 3650. köytürmek: yakmak; yaktırmak· III, 187, 193 bkz> köyürmek
 3651. köyük: yanmış, yanık· III, 168
 3652. köyürmek: yanmak, yaktırmak, II, 133; III, 187, 188 bkz> köytürmek
 3653. köz: gôz·I, 46, 55, 157. 170,178, 179, 183, 212, 222, 243, 291, 296, 299, 340, 359, 379, 464, 477, 515, 524;II, 45, 115, 130, 157, 172, 176, 228, 232, 245, 247, 252, 277, 279, 280, 306, 311, 334, 345; III, 5.14,17, 33, 42, 55, 64, 76, 83, 84, 86, 97, 124, 151,
 3654. köz: ateş koru, köz, I, 337
 3655. köz atmak: gözetmek, gözetilmek. II, 86 bkz>ködezmek, közetmek
 3656. közeç: bardak, testi· I, 360 bkz> ködeç, közüç
 3657. közegü: küskü, ateş çekmek veya aktarmak için kullan ılan aygıt· I, 448
 3658. közemek: ateş çevirmek, karıştırmak, toplamak· III, 265
 3659. közeşmek: ateş ölçermekte ve karıştırıp altüst etmekte yardım ve yarış etmek· II, 100
 3660. közetdeçi: gözetici, II, 318 bkz> közetteçl
 3661. közetgen: gözeten,II, 319.
 3662. közetgü: gõzetecek· II, 321
 3663. közetigli: gözetmeyi düşünen .II, 320
 3664. közetlglik: gözetmeye hak kazanan,II, 320
 3665. közetişmek: gözetmekte yardım ve yarış etmek·II, 322
 3666. közetküçi: gözetici.II, 318
 3667. közetlig: gözetilen, saklanan, esirgenen· I, 506
 3668. közetmek: gözetmek, gözetilmek muntazır, olmak II, 86, 234, 306 bkz> ködezmek, közatmak
 3669. közetmiş: gözetilmiş.II, 170, 320
 3670. közetteçi: gözetici. II, 318 bkz> közetdeçi
 3671. közgermek: gördürmek, görüştürmek.II, 196
 3672. közgine: gözceğiz·III, 359
 3673. közi çerlig: gece görüp gündüz göremeyen, bulutlu günde görüp bulutsuz günde göremeyen kìmse; Nyctalopie'ye tutulmuş adam· I, 477
 3674. közkiye: gözceğiz,III, 359
 3675. közlemek: göze vurmak·III, 300
 3676. közler: gözler,III, 105
 3677. közleşmek: görme içinde (gözlemekte) yarış etmek· II, 224
 3678. közleyü: göz gibi, I, 100
 3679. közlüg: gözlü· I, 521
 3680. közlük: at kuyruğundan yapılmış bir dokumadır, göz ağrıdığı veya kamaştığı zaman üzerine konur I, 478, 530 bkz> közüldürük
 3681. közmen: közde plşirilen eknnek, közleme, gömme·I, 444;II, 27
 3682. közñü: ayna·III, 379 bkz> közüñü
 3683. közüç: çömlek·I, 506 bkz> ködeç, közeç
 3684. közüçlüg: çömlek sahibi,I, 506
 3685. közüçlük titik: çömlek yapmak için ayrılan çamur·I, 506
 3686. közüldürük: at kuyruğundan dokunur bir bez parças ıdır,I, 529 bkz> közlük
 3687. közünç: bir şey seyreden halk,III, 373 bkz> körünç
 3688. közüñü: ayna,III, 45, 132, bkz> közñü
 3689. közünmek: görülmek.II, 157 bkz> körmek
 3690. kuba at: rengi kumral (konur al) lle sar ı arasında olan at· III, 217
 3691. kubsalmak: kubuz çalınmak
 3692. kuburga: baykuş·I, 489
 3693. kubuz: ut, kopuz, kubuz·I, 19, 365;II, 235; III, 173, 283 § buç ı kubuz; inleyen utlardan bir ut·III, 173
 3694. kubuzlug kişi: kubuzu olan adam·I, 495
 3695. kubzalmak: kubuz çalınmak,II, 235 bkz> kupsalmak, kubzalmak, kupzalmak
 3696. kubzaşmak: kubuz çalmakta yarış etmek·II, 220 bkz> kupzaşmak
 3697. kuçak: kucak·I, 382 bkz> kuçam
 3698. kuçaklamak: kucaklamak·III, 338
 3699. kuçam: kucak·I, 398 bkz> kuçak
 3700. kuçgundı: soğan·I, 493
 3701. kudgu: karasinek, sinek·I, 425 bkz> kudgu
 3702. kudruçak: kuyruk kemiği·III, 179 bkz> kuduçak
 3703. kudruk: kuyruk, göt, kıç·I, 472 bkz> kudruk
 3704. kuduçak: kuyruk kemiği.III, 179 bkz> kudruçak
 3705. kudug: kuyu III, 122, 282 bkz> kudug, kuyug
 3706. kudurgak: kaftanın arka eteklerinden biri·I, 502 bkz> kudurgak
 3707. kudurmak: kudurmak; üstüne düşmek, çabalamak,I, 144; II, 76 bkz> kuturmak
 3708. kudgu: sinek, III, 367 bkz> kudgu
 3709. kudgulanmak: sineklenmek, kendinden sinek ko ğmak· III, 201
 3710. kudı: kuyu, çukur; a;ağı, aşağıya· I, 100, 164, 169, 190;II, 24, 83, 228;III, 46, 61, 69, 220 bkz> kodı
 3711. kudruk: kuyruk· I, 513; ll ,298; III, 164, 256, 367 bkz> kudruk
 3712. kudug: kuyu· I, 375, 456, 457;II, 155;III, 166. 226, 448 bkz> kudug, kuyug
 3713. kuduglug: kuyulu·I, 496
 3714. kudurçuk: bebek, kukla·I, 501
 3715. kudurgak: kaftanın iki eteğinden biri·I, 17 bkz> kudurgak
 3716. kudurgun: kuskun, egerin kuskunu·I, 17, 518
 3717. kuduz: dul kadın·I, 365
 3718. kuduzlanmak: dul karı ıle evlenmek·II, 267, 268
 3719. kugu: kuğu kuşu,III, 225, 250
 3720. kugurmak: kavurmak·II, 81 bkz> kagurmak, kawrulmak, kogurmak, kowurmak, kuwurmak
 3721. kukun: kıvılcımI, 404
 3722. kukunlug: kıvılcımlı·I, 499
 3723. kul: kul, köle·I, 27, 33.165, 276, 302, 320, 330,336, 385, 386, 475;II, 5, 10, 152, 180, 219,236, 277, 292, 294, 305, 338; III, 85, 84, 97, 263, 268, 336, 409, 421, 423, 427, 450
 3724. kula: kula renk· III, 233
 3725. kulabuz: kılavuz·I, 487 bkz> kulavuz
 3726. kulaç: kulaç·I, 358 bkz> kolaç
 3727. kulaçlamak: kulaçlamak III, 330
 3728. kulak: kulak,I, 209, 212, 220, 377, 383;II, 17, 23, 73, 133, 150, 154. 161, 337, 352; III, 31, 253, 286, 357, 358, 370.405,410 bkz> kulhak, kulkak
 3729. kulaklamak: kulaga vurmak·III, 338, 339
 3730. kulaklıg: kulaklı-I, 498
 3731. kulak ton: yenlerl kısa elbise·I, 383
 3732. kulavuz: kılavuz·I, 487 bkz> kulabux
 3733. kulhak: kulak·I, 383 bkz> kulak, kulkak
 3734. kulkak: kulak·I, 383 bkz> kulak, kulhak
 3735. kulnaçı kısrak: doğuracak kısrak,I, 491
 3736. kulnamak: kulunlamak, kısrak yavru dogurmak,III, 92. 302, 319 bkz> kulunlamak
 3737. kulsıg er: kõleye benzeyen, huyu köleye benzeyen adam· I, 465; III, 128
 3738. kulun: tay· I, 215, 404; II, 90; III, 92
 3739. kulunlamak: kısrak yavru doğurmak· III, 92bkz> kulnamak
 3740. kulunlug: tay sahibl olan· I, 500
 3741. kum: kum, I, 197, 222, 268, 338, 457, 484;II, 80, 212
 3742. kum: dalga, su dalgası·III, 137
 3743. kuma urmak: birbirine kuvvetle vurmak·III, 382
 3744. kumgan: kova; ibrík; gügüm, gülsuyu şişesi·I, 432, 440;II, 353
 3745. kumlak: Kıpçak illerınde yetişir, yaprağı fasulye yapragına benzer sarmaşik gibi bir ot, I, 475
 3746. kummak: dalgalanmak·II, 27
 3747. kumturmak: dalgalandırmak·II, 192
 3748. kumuk: at gübresi·I, 383 bkz> komuk
 3749. kumuklamäk: pislemek, terslemek; Kumuk boyuna nispet etmek·III, 339 bkz> komuklamak kumu şmak
 3750. kunçuy: hatundan birderece aşağı kadın, bige, prenses· III, 240
 3751. kundıgu: döven, harman dövenl· I, 491
 3752. kundımak: parlätgıçla blr şeyi parlatmak·III, 277
 3753. kunduz: kunduz, su köpegi·I, 458
 3754. kunduz kayrı: kunduz taşağından yapılan bir ilâç,I, 458
 3755. kunmak: soymak, çalmak·II, 29
 3756. kunuşmak: birbirine soymakta yarış ve yardım etmek, birbirini soymak, çalmak,II, 112, 113
 3757. kuñ et: kas, adale·III, 358
 3758. kupsalmak: kubuz çalınmak·II, 235 bkz> kubsalmak, kubzalmak, kupzalmak
 3759. kupzalmak: kubuz çalınmak·II, 235 bkz> kubzalmak, kubsalmak, kupsalmak
 3760. kupzamak: kubuz çalmak·I, 19; III, 283
 3761. kupzaşmak: kubuz çalmakta yarış etmek, II, 220 bkz> kubzaşmak
 3762. kupzatmak: kubuz ;aldırmak· II, 335
 3763. kur: kuşak, kemer·I, 324; § iç kur; iç ku şağı, uçkur·I, 35; 11. 249, 255, 337;III, 84. 305
 3764. kur: mertebe, a;ama·I, 324
 3765. kur: kuru,III, 122 bkz> kurug, kuruk kura
 3766. körmek: uzaktan görmek,III, 219 bkz> kaya körmek, k ıya körmek, kuya körmek
 3767. kuram: mertebe, aşama; sırasına göre.I, 413 § kuram kişiler; sankı hakanın yanında oturur gibi sırayla oturmuş olan kimseler· I, 413
 3768. kurarmak: kurtarmak II, 199, 200 bkz> kutgarmak
 3769. kurası: kuracak· II, 68
 3770. kurbaka: kurbağa, III, 122
 3771. kurç: katı, içi dolu ve sorn nesne; çelik·III, 287
 3772. kurç eren: dayanıklı ve yiğit adamlar·I, 343
 3773. kurç temür: çelik I, 343
 3774. kurdaşmak: bir dereceye, bir sıraya oturmak· II, 218
 3775. kurgadmak: kuraklamak. II, 338 bkz> kurgatmak
 3776. kurgak: kurak· III, 69
 3777. kurgalır: kurmak üzere bulunan· II, 67
 3778. kurgamak: kurunnak· III, 290, 318
 3779. kurgatmak: kuraklamak, kıtlık olmak· II, 338 bkz> kurgadmak
 3780. kurgırmak: kurumak, II, 193, 194 '
 3781. kurgırmak: zevzeklik etmek, yeğnilik etmek· II, 194
 3782. kurgu: zevzek, kararsız, huyu yeğni kişi· I, 18, 426
 3783. kurgu: kuracak· II, 68
 3784. kurguçı: kurucu· II, 50
 3785. kurgulanmak: taşkınlık ve yeğnilik etmek, III, 201
 3786. kurguluk: taşkınlık, yeğnilik, zevzeklik·I,528
 3787. kurı: bir şeyin etrafı,I, 127, 324
 3788. kurıgu: kuruyacak zaman; kurumak üzere olan nesne, I, 446 kur ıh
 3789. kurıh: tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu kelimelerle çağırılır· III, 223 bkz> karı kurı, kurı kurı, kurrıh kurrıh
 3790. kurı kurı: tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu kelimelerle çağırılır· III, 223 bkz> karı kurı, kurıh kurıh, kurrıh kurrıh
 3791. kurımak: kurumak, I, 12, 20;II, 188; III, 140, 263, 264 bkz> kurumak, kuz ımak
 3792. kurınmak: kurunmak, kurulanmak,I, 505;II, 155, 160 bkz> kurunmak
 3793. kurırmak: kurumaya yüz tutmak· II, 77 bkz> kururmak
 3794. kurışmak: kuruşmak, kurumakta yardım ve yarış etmek· II, 97 bkz> kuruşmak
 3795. kurıtgan: her zaman ve çok kurutan,I, 514, 524
 3796. kurıtmak: kurutmak, II, 304 bkz> kurutmak
 3797. kur kur étmek: guruldamak·I, 486
 3798. kurlamak: kuşak yapmak ve bağlamak·III, 298
 3799. kurlanmak: acınmak, tasa, acı duymak, ziyan görmek; katılaşmak, koyulaşmak, mayalanmak, ekşimek·II, 250, 251; III, 197 bkz> korlanmak
 3800. kurluk: içinde kımız biriktirilen küçük testi, l, 473 bkz> korluk
 3801. kurmak: kurmak, germek, toplamak; himaye etmek· II, 7, 8, 37, 59. 61, 65, 66, 67, 83,198; III, 62, 219, 318
 3802. kurmak yuwmak: erişmek, varmak, mal vererek gönül almak, III, 62 bkz> yawsamak, yüwmek, yüwsemek
 3803. kurman: gedeleç, yaylık, yay kabı· I, 444; III, 16
 3804. kurmış: kurulu· I, 198; II, 59; III, 215
 3805. kurrıh kurrıh: tayı çağırmak içln nida.I, 9 bkz; karı kurı, kurıh kurıh, kurrıh kurrıh
 3806. kurşag: kuşak kuşanma·I, 464
 3807. kurşag: tura; yünden dokunur, bel ku şağına benzer bir nesne olup çad ıra sarılır·I, 464
 3808. kurşamak: kuşanmak, kuşağı bağlamak,II, 255;III, 287 bkz> kur şanmak
 3809. kurşanmak: kuşanmak, ku;ak kuşanmak,II, 249, 255 bkz> kurşàmak
 3810. kurşatmak: kuşak kuşatmak,II, 337
 3811. kurt: solucan soyundan olan hayvanlar; y ırtıcı hayvanlardan olan kurt·I, 342;III, 6
 3812. kurtanmak: bitten kaşınmak, koyunlarda bit aramak·II, 248
 3813. kurtga: kocakarı·III, 259
 3814. kurtlamak: kurt çıkarmak·III, 447
 3815. kurtulmak: kurtulmak, doğurmak·II, 121, 233, 234, 237 bkz> kut bulmak, kutulmak
 3816. kurturmak: kurdurmak, toplatmak·II, 190, 198 kurug kuru; as ılsız· I, 12, 198, 375, 383;III, 82, 122 bkz> kur, kuruk
 3817. kurug ew: içinde kimse bulunmayan ev·I, 375
 3818. kurugjın: kurşun·I, 512;II, 293 bkz> kuşun
 3819. kuruglamak: kuru olarak kullanmak III, 336
 3820. kuruglanmak: kuru bulmak·II, 268
 3821. kuruglug: sadak, okluk, gedeleç·I, 501 bkz> kurugluk
 3822. kuruglug ya: kurulu, kurulmuş yay· I, 496, 500, 501
 3823. kurugluk: kuruluk·I, 503, 505
 3824. kurugluk: sadak, okluk, gedeleç·I, 504 bkz> kuruglug § ki ş kurugluk; sadak, okluk, gedeleç·I, 504
 3825. kurugsak: kursak, 01^6.I, 17, 502; III, 334
 3826. kurugsımak: kurumaya yüz tutmak· III, 334
 3827. kuruk: kuru· I, 383 bkz> kur, kurug
 3828. kurulgan: daima kurulan,I, 520
 3829. kurulmak: kurulmak; büzülmek I, 195; II, 134, 138
 3830. kurumak: kurumak, II, 206 bkz> kurımak, kuzımak
 3831. kurun: kurum, duvara, ocaga sıvaşmış, toplanmış olan duman eseri· 'l, 404
 3832. kurunçı: dumandan kirlenmiş olan keçe· II, 242
 3833. kurunlug: kurumlu· I, 499
 3834. kurunmak: kurunmak, II, 155 bkz> kurınmak
 3835. kururmak: kurumaya yüz tutmak· II, 77 bkz>kur ırmak
 3836. kuruşmak: kurmakta yardım ve yarış etmek,Il, 98, 114 bkz> kunşmak
 3837. kuruşmak: her tarafı kurumak, II, 98
 3838. kurut: keş, çökelek, yağı alınmış yoğurttan yapılan lor peyniri, kurut, kuru yogurt, I, 357; II, 15, 81
 3839. kurutlug: çökelekli.I, 494
 3840. kurutmak: kurutmak·I, 19 bkz> kurıtmak
 3841. kurutsamak: kurut istemek III, 332
 3842. kurvı çuvaç: hana ait yuvarlak çadır,I, 195
 3843. kusgaç: küçük, kara bir hayvanc ık, insanı 1511-11-. I, 455
 3844. kusıg: kusu, kusma,I, 376
 3845. kusınçıg: kusunç, iğrenç·III, 232
 3846. kusmak: kusmak; (boya) solmak, bezikmek· II, 10, 11
 3847. kusturmak: kusturmak, (boya) soldurmak II, 190
 3848. kuş: kuş, I, 22, 34, 36, 156, 163, 176, 233, 253, 280, 299, 319, 331, 439, 483;II, 4, 7, 12, 17, 18, 45, 83, 173, 181,183, 192, 199, 204. 218, 239, 267,324, 331, 348, 359; III, 6, 63, 92,144, 184, 194, 232, 328, 357,358,390,397,403 § ürüñ ku ş; akdoğan· I, 331,
 3849. kusgaç: serçe kuşu·I, 455
 3850. kuşgun: hayvanların yedlği taze kamı;·I, 440
 3851. kuşgun: ekşi bir çeşlt ot·I, 440 bkz> uşgun
 3852. kuşıl: atmaca·I, 331
 3853. kuşlag: kuşların çok olduğu yerdir, burada av yapılır·I, 465
 3854. kuşlaglanmak: kuş avlağı yapmak·II, 273
 3855. kuşlamak: kuş avlamak,I, 22;III, 299 kuşlatmak kuş tutturmak, kuş avlatmak·II, 343, 348
 3856. kuşluk: kuşluk vaktl·I, 474
 3857. kuşun: kur;un,I, 513 bkz> kurugjın
 3858. kut: kut, uğur, devlet, baht, talih, saadet, I, 85, 92, 164, 200, 272, 301, 304, 320, 384. 508; II, 177. 229 kut almak
 3859. kutalmak: mesut olmak·II, 121 bkz> kut almak, kutatmak
 3860. kutanmak: kutlu olmak, ulu nasipli olmak· II, 154
 3861. kutarma börk: õnde arkada Iki kanadı bulunan bork. I, 490
 3862. kütatmak: kutlu olmak, baht ve devlet sahlbi olmak· II, 299 bkz> kutalmak, kut almak
 3863. kut bulmak: baht bulmak- II, 122 bkz> kurtulmak, kutulmak
 3864. kutgarmak: kurtarmak.II, 192, 199, 201 bkz;kurarmak
 3865. kutlug: kutlu,I, 60. 82, 320, 413. 463, 464 §
 3866. kutlug tégin: ; uğurlu köle·I, 413
 3867. kutruşmak: oynamak ve sevlnmek·II, 218
 3868. kutsuz: kutsuz, işlerl ters giden adam·I, 457
 3869. kutulgan: daima kurtulan,I, 520
 3870. kutulmak: kurtulmak; doğurmak,II, 121, 234 bkz> kurtulmak, kut bulmak
 3871. kuturmak: haddini aşmak, kudurmak, azmak· I, 508; II, 74. 75 bkz> kudurmak
 3872. kutuz: yaban sığırı· I, 365
 3873. kutuz ıt: kuduz köpek, kudurmuş köpek· I, 365
 3874. kutuzluk: yaban sığırı sahibi· I, 495
 3875. kuw: kut, saadet· I, 320 bkz> kıw
 3876. kuwurmak: kavurmak. II, 81 bkz> kagurmak, kawrulmak, kogurmak kowurmak, kugurmak
 3877. kuy: dere; kuytu yer, dip·III, 65.106,142 bkz> koy
 3878. kuya körmek: uzaktan görmek,III, 219 bkz> kaya körmek, k ıya körmek, kura körmek
 3879. kuyaş: güneş; koyu sıcak, güneşin şiddetli vurması· 1. 155; 353;II, 337;III, 172
 3880. kuyma: bir çeşit yağlı ekmek· III, 173
 3881. kuyma: herhangi bir madenden (çekiçle dövme ile de ğil, eritilerek dökme ile) yap ılmış havan, çırakman, çekiç gibi aygıtlar· III, 174
 3882. kuymak: üremek III, 246
 3883. kuyug: küyu·III, 166 bkz> kudug, kud,ug
 3884. kuyutmak: ürkütmek· II, 326
 3885. kuz: güne; gormeyen yer, gôlgeli yer· I, 325; 326; III, 124
 3886. kuzgırmak: kar sağnak halinde esmek· II, 193
 3887. kuzgun: kuzgun·I, 439;III, 240
 3888. kuzı: kuzu·I, 7, 208. 303, 444, 520;II, 294, 310;III, 102, 224, 270. 408, 444 kuz ımak kurumak; yemeğe iştihası gelmek· III, 264 bkz> kurımak, kurumak
 3889. kuzutmak: boğazını kurutmak; yemeğe iştihasını getirmek II, 306 bkz> kurutmak
 3890. : ün, şan· III, 212
 3891. küben: deve havudunun altına konulan çul; gölüğe gerekli olan çul ve çula benzer şeyler· I, 404 klibe yarık bütun vücuda giyilen zırh· III, 15, 217
 3892. kübimek: sık dikişli dikmek. III, 257 bkz> köpitmek, kübitmek kübitmek diktirmek, oyulgatmak· II, 298 bkz> köpitmek, kübimek
 3893. kübülmek: dikilmek, oyulgan II,120 bkz> köpülmek
 3894. kübüşmek: kaba dikmekte ve oyulgamakta yard ım ve yarış etnnek· II,88 bkz> köpüşmek
 3895. küç: kuvvet, zor, güç; zulüm· I, 81, 167, 183, 237, 359, 381, 397;II, 13, 18, 103, 137, 138, 195, 289, 334, 335; III, 120, 239, 282, 288,412
 3896. küç: susam, künçü, III, 121
 3897. küçelmek: zulmetmek; malı zorla elinden alınmak· II, 136
 3898. küçemçi: zulmeden kimse· III, 121
 3899. küçemek: zulmetmek, zorla fe'nalık etmek, III, 258, 259
 3900. küçenmek: gücü kuvveti kalmamak; zulmetmek; ag ırlaşmak, fazla yüklenmiş olmak· II,148, 156
 3901. küçeşmek: yağmada yardım ve yarı;.etmek· II, 93
 3902. küçetmek: yağma ettirmek· II, 300
 3903. küçlenmek: kuvvetlenmek, II, 252 küçlig güçlü, kuvvetli. I, 509
 3904. küçlüg: güçlü, kuvvetli· III, 121, 161
 3905. küç tégin: kuvvetli tegin· I, 413
 3906. küden: düğün yemeğl, düğün, I, 404
 3907. küdük: iş güç, alış verl; (yalnız kullanılmaz, "ış" ile birlikte 86111-).I, 391 bkz> küdük § ış küdük; iş güç,I, 391
 3908. küdilşmek: bekleşmek· II, 94 bkz> ködüşmek
 3909. küdegü: güveyi. III, 12, 166
 3910. küdmek: durmak, beklemek, gözlemek, gütmek, I, 321; III, 441 bkz> kütmek
 3911. küdük: iş güç, alı; veriş.I, 509 bkz> küdük § ışlıg küdüklüg; işli güçlü·I, 509 küfeç, gem, damakl ı gem,III, 256 bkz> küvüç
 3912. küfeçlik: gemli,III, 256
 3913. küfez: kurumlu, kasalak,I, 411 bkz> köwez, küwez
 3914. kilfremek: gevşemek·I, 103 bkz> kcfremek, kewremek, köwremek
 3915. kilfyenmek: üstüne düşmemek. III, 196 bkz> küyfenmek
 3916. küjik: perçem, zülüf·I, 391
 3917. kükü: hala·III, 232 bkz> küküy
 3918. küküy: hala,III, 232 bkz> kükü
 3919. kül: kül I, 129, 337
 3920. küldremek: güldür güldür etmek-III, 448 bkz> külremek
 3921. külergen: her zaman karnı şiş;en ve yıkılıp yere yayılan·I, 523
 3922. külermek: yıkılıp yere yayılmak, karın şişkinliğinden ve benzeri şeylerden yere yıkılıp yayılınak.II, 84 külf gürültü (ses taklidi)·I, 348
 3923. külgen: daima gülen·II, 54
 3924. külgü: gulüş, gülme; kalb sektesiI, 96, 430 bkz> kültgü
 3925. külguçi: gülücü-II, 51
 3926. küli: yarmaksızın çeklrdeğiyle kurutulan zerdali, kay ısı, ;eftali ve erik glbi meyveler· III, 234
 3927. külimek: gömmek· III, 272
 3928. külişmek: gömmekte yardım etmek· II, 110
 3929. külitmek: gömdürmek II, 311
 3930. külmek: gülmek 129;II, 26, 35, 54, 65, 192, 249, 260;III, 43
 3931. külremek: gürlemek, güldür güldür etmek· III, 282, 283 bkz> küldremek
 3932. külsirgen: gülümseyen-II, 256
 3933. külsirmek: gülümsemek, gülümser görunmek· II, 196
 3934. kültgü: kalb sektesi· I, 430 bkz> külgü
 3935. kültürmek: güldürmek II, 195 kültürmek (at) ba ğlatıp kö!tekletmek ve yıktırmak· II, 195
 3936. külüg: iğreti .I, 391
 3937. külüg: ünlü, şanlı .III, 212 § külüg bilge; ünlü şanlı .III, 212
 3938. külümsinmek: gülümsemek, güler görünmek, gülümsenmek·I, 20;II, 259, 260
 3939. külünç: gülünç,III, 374
 3940. külünmek: eli ayağı yorulup zayıf olmak II 158
 3941. külüşmek: gülü;mek, II, 110
 3942. külüt: halk arasında gülünç olan nesne· I, 357
 3943. kümiçe: sivrisinek I, 445 bkz> kimünçe
 3944. kümüldürük: at göğüslüğü·I, 17, 530 bkz> kömüldürük
 3945. kümürgen: dag soğanı·I, 522 bkz> kewürken, kümürken, küwürken
 3946. kümürken: däğ soğanı·I, 522, 525 bkz> kewürgen', kümürken, küwürken
 3947. kümüş: gümüs; akça; kadın adı,I, 165, 370, 371, 413; II, 153, 181; III, 251
 3948. kün: gün, güneş, gündüz,I, 69, 70, 72, 82, 100 124, 165, 202, 245, 288, 320, 331, 340, 423, 515;II, 5, 9, 14, 97, 125, 128, 140, 143, 157, 163, 170, 172, 232, 293, 303, 304, 311, 313, 335; III, 52, 63, 77, 83, 86, 128, 167, 169, 182, 190, 247, 258, 267, 333, 3
 3949. künçek: yaka, urba yakası· I, 480 bkz> künçük
 3950. künçük: yaka, urba yakası· I, 480 bkz> künçek
 3951. künçüklenmek: yaka yapılmak. II, 277
 3952. kündi: aşağılık, kötü (sözün arkası akla gelmediği zaman söze yardım olarak kullanılır) I. 419
 3953. kündüz: gündüz, gün ışığı, I, 458; III, 87, 288
 3954. küni: kuma· III, 237
 3955. künlük: ,gün hesabıyle yapılan iş, gündelik. I, 480
 3956. künlük yém: günlük azık, I, 480
 3957. kün togsug: doğu· I, 463
 3958. kün yıpar: misk göbeği· I, 340
 3959. küriğ: cariye· II, 82, 186, 248; III, 358, 428
 3960. küngrenmek: harınlaşarak kendi kendine söylenmek· III, 399, 400
 3961. küñüz: örenliklerde, yıkıntılarda bulunan küllük, gübre, III, 363
 3962. küp: küp· I, 147, 154, 209; III, 119, 246, 253, 325
 3963. küpe: küpe, III, 217
 3964. küpik: hırka, bezin iki katı arasına pamuk koyarak dikme; seyrek diki ş, kaba dikiî, I, 408
 3965. kür: yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabaday ı·I, 324, 325
 3966. küremek: kaçmak·III, 263
 3967. küreşmek: güreşmek·I, 474 bkz> körüşmek
 3968. küreşmek: kürümekte yardım ve yarış etmek· II, 99
 3969. kilretmek: kaçırtmak,II, 305
 3970. küretmek: küretnnek·II, 305 kürgek kürek· 11. 289
 3971. kürilemek: kebap kızartmak·III, 444 bkz> kürplemek
 3972. kürimek: eşinmek, yeri e;mek, kürümek, (hayvan) ha şarılık etmek,III, 256, 263
 3973. kürin: kürün; içerisinde kavun, karpuz, hıyar gibi şeyler taçınan küfe·I, 404
 3974. kürk: kürk,I, 353
 3975. kürküm: safran,I, 486
 3976. kürlenmek: gürlemek·II, 252
 3977. kürmet: pek kuvvetli·I, 325
 3978. kürplemek: kebap kızartmak.III, 444 bkz> kürilemek
 3979. kürsemek: kanlanmak, etlenmek; hamur gibi şeyler kap içine konduktan sonra mayalan ıp taşmak.III, 421 bkz> kürsmek
 3980. kürsmek: kanlanmak, etlenmek; hamur gibi şeyler kap içine konduktan sonra mayalan ıp taşmak· III, 420, 421 bkz> kürsemek
 3981. kürşek: darı özü suda veya sütte kaynat ıldıktan sonra üzerine yağ dökülerek yenen bir yemek· I, 478
 3982. kürt: kayın ağacı, bundan yay, kamçı, değnek gibi şeyler yapılır· I, 343
 3983. kürt kürt yémek: bir şeyi "kütür kütür" ses çıkararak yemek, I, 343
 3984. küsmek: küsmek. II, 12
 3985. küsri: kaburga kemikleri; göğsün yanları· I, 422
 3986. küsürge: tarla sıçanı soyundan bir hayvan· I, 490 bkz> kösürge kü şermek dolmak, taşasıya dolmak· I, 73; II, 79
 3987. kütmek: gütmek, II, 264 bkz> küdmek
 3988. küttürmek: güttürmek· III, 187
 3989. küvüç: küçük·III, 163 bkz> küfeç
 3990. küvüç yügün: küçük yular, çilbir· III, 163
 3991. küvük: erkek· III, 165 bkz> küwük § küvük mu ş; erkek kedi- III, 165
 3992. küvük: saman· III, 165
 3993. küvüz: yaygı, yünden dokunmu; döşek ve yaygı gibi şeyler· III, 164 bkz> kidiz, kiwiz
 3994. küwenmek: öğünmek· II, 157
 3995. küwez: gurur, magrur, gururlu,I, 252;II, 140 bkz> köwez, küfez
 3996. küwij: söğüt gibi çürüyen, içi kovalan her ağaç; tadı bozulan, kaçan her ;ey,I, 366 § küvij turma; tadı bozulan, tadı kaçan turp·I, 366
 3997. küwlük: çamurdan fındık büyüklüğünde yapılan yuvarlaklar, kururnadan önce ve kuruduktan sonra zıp zıp gibi atılır,I, 479
 3998. küwre: hayvan ölerek, içerisindeki nesneler çürüdükten, eti kemikler üzerinde kuruduktan sonraki kalıbı·I, 422
 3999. küwrüg: kös, davuLI, 479
 4000. küwşek: gevşek, yumuşak, sölpük·I, 479 bkz> kew şek § küw;ek et; gevşek, sölpük et· I, 479
 4001. küwşek étmek: iyi hamurdan yapılan ekmek, I, 479
 4002. küwük: erkek·I, 391 bkz> küvük § küwük mu ş; erkek kedi· I, 391
 4003. küwürgen: dağ soğanı. I, 522 bkz> kewürken, kümürken, küwürken
 4004. küwürken: dağ soğanı· I, 522 bkz> kewürken, kümürken, küwürgen
 4005. küye: güve III, 170
 4006. küyelemek: güve silkmek, güveden kurtarmak ve korumak, III, 329
 4007. küyfenmek: üstüne dü;memek· III, 196 bkz> küfyenmek
 4008. küz: güz, güz mevslmi, sonbahar, I, 327; II, 172; III, 160
 4009. küzemek: güzlemek· III, 265
 4010. küzermek: güzleşmek II, 77
 4011. küzgermek: güzleşmek, güze doğru gitnnek· II, 196
 4012. küzkünek: çakıra ve kelere benzer bir kuş, hava yutmakla geçlnir,I, 528
 4013. küzküni: bok bõceği cinsinden bir böcektir, geceleri ses vererek uçar, ate ş böceği·I, 493
 4014. küzük: çulha aygıtlarındandır, blrblri üzerine düğünnlenen birtakıın Iplikler olup, onunla üst eri ş, alt erişten ayrılır Kumaş ve kumaşa benzer şeyler dokuyanlara da bõyle denir, I, 391
 4015. küzükmek: güzleşnìek· II, 118
 4016. küzün: kendisiyle serçe kuşu, tarla sıçanı, köstebek gibi şeyler avlanan sıçan cinsinden bir hayvan· I, 404
 4017. -la: işin tahakkukunu ve bitmesini gösteripfiiller sonuna gelen bir ek· III, 213 veya balgam akmak. I, 127
 4018. laçın: şahin; yiğit adam· I, 410
 4019. lagun: ölçek gibi oyulmuş bir şey olup ayran,süt gibi şeyler içilir I, 410
 4020. latu: kar, buz gibi şeylerle sogutulup içerisine baharat konarak so ğukluk yerine yenen bir çe şit şehriye çorbası ,III, 237 bkz>
 4021. law: mühür mumu III, 155 bkz> awus
 4022. -lıkın (-likin): "ile" anlamına ek· II, 91
 4023. limgen: sarı erik· I, 444
 4024. liş: salya, balgam·III, 127 § li ş akmak salya veya balgam atmak I, 127
 4025. litü: kar buz gibi şeylerle sogutulup içerisine baharat konarak sogukluk yerine yenen bir çe şit şehriye çorbası, III, 237 bkz> latu
 4026. liyu: kuruyunca balçık haline gelen ince kumlu çamur,III, 238
 4027. loxtay: üzeri sarı benekli kırmızı bir Çin İpeklisi.III, 240
 4028. lüçnüt: imice; buğday ve buğdaya benzer şeyleri temizlemekte, köylülerin yard ımlaşması· I, 451;
 4029. ma: emirlerin sonuna gelen nefi eki·III, 213
 4030. ma: "al, işte" anlamına bir kelime· III, 213 bkz> mah, meh
 4031. mah: "işte, al" anlamına bir şey verildiği zaman söylenen bir kelime, III, 118 bkz> ma, meh
 4032. malguna: ılgın ağacına benzer bir ağaç· I, 492 bkz> bulguna
 4033. mama: harmanda ortada bulunup öteki öküzlerín etraf ında döndükleri öküz, III, 235 bkz>op
 4034. mamu: gerdek gecesi gelinle beraber gõnderilen kad ın (öz Türkçe degil), III, 235
 4035. mançu: sanat sahlbine verilen ücret· I, 418, 419
 4036. mançuk: heybe, torba gibi at eğerine takılan îey· I, 476
 4037. mançuklanmak: elbiseyi eğer heybésine koy-mak ve heybeyi egerin arkas ına asmak, II, 276
 4038. mandar: ağaçlara sarılan bir bitki, sarmaşık· I, 457
 4039. mandarlanmak: sarmaşıklanmak II, 271
 4040. mandu: bir çeşit sirke·I, 420
 4041. mandürmak: kuşattırmak; bandırmak·II, 197
 4042. mangırmak: bandırayazmak, II, 197
 4043. manılmak: banılmak, II, 138
 4044. manmak: kuşanmak; banmak· II, 30
 4045. man yaşlıg koy: dört yaşını geçen koyun (yalnız koyun için)·III,157
 4046. maña: bana·I, 20, 26, 36, 63, 69, 84. 126,132, 174, 176, 180, 182. 183, 184, 185, 187, 188, 202, 205, 210, 212, 215, 218, 221, 223, 224, 226, 231, 232, 233. 234, 235, 238, 251, 254, 261, 264, 265, 267, 269, 276, 308, 318, 354, 367, 399;II, 12, 16, 24, 28, 33, 5
 4047. mañıg: adım· III, 365
 4048. mañramak: bağırmak· III, 402 bkz> müñremek
 4049. mañraşmak: bağrışmak· III, 398 bkz> müñreşmek
 4050. mañratmak: bağırtmak. II, 358 bkz> müñretmek
 4051. maraz karanlık gece, I, 411:
 4052. maraz: ücretle çalı;an adam, ırgat· I, 411 bkz> hıyar maraz
 4053. mat: öyle, ancılayın·I, 321 § andag mat; o öyle· I, 321
 4054. mayak: hayvan gübresi (en çok deve için)· III, 167, 168
 4055. mayguk: paytak klmse; top tırnaklı hayvan-lardan tüyleri kısa olan·III, 175
 4056. mayıl: olgun; meyvelerde çürümeye yakla şma halL III, 168
 4057. mayılmak: gev;emek,II, 190
 4058. mayışmak: buyurulan bir Işi yapmaktan çe-kinmek; tembellikten yere yap ışıp kalmak, III, 189 bkz> yamaşmak;
 4059. me: oğlakların ve kuzuların seslerlni bildlren bir kelime. III, 214
 4060. meh: "al, işte" anlamına blr kellnne·III, 213 bkz> ma, mah
 4061. mekkeh: Çin'den getlrilen bir çeşlt mürekkep, Türk yazısı bununla yazılır·III, 424
 4062. mejek: pislik·I, 392 § ıt mejeki; it plsliği·I, 392
 4063. meldek: keçeleşen, sölpıiyen nesne·I, 480
 4064. men: ben·I, 20, 22, 25, 26, 31, 37, 40, 51, 52, 53, 61, 69. 80, 87, 109, 120, 125, 130, 131, 163. 166, 167, 169, 171, 174, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 190, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 216, 217, 223, 225. 226, 231, 233, 237, 240, 256, 26
 4065. mendiri: gelin ile güveyinin ba şlarına, gece-le/in, saçı saçmak için toplanılan yer, I, 492
 4066. meñ: yem, tane, kuş yemi·I, 425;II, 18;III, 358
 4067. meñ: yüzdeki ben,III, 359
 4068. meñdemek: /olmak, ditmek·III, 401, 402 bkz> mirigdetmek
 4069. meñdeşmek: kıl yoluşmak. III, 399 bkz> mirig-deşmek
 4070. meñgü: ebedi, daima, sonsuz, ebedilîk, son-suzluk,I, 44;III, 65, 378
 4071. meñgü ajun: sonsuz dünya, âhiret·III, 378
 4072. meñilemek: beyin yemek; beyni için koyun kesilmek; yan ında güzel gıdalar bulunmak·III, 405, 406 bkz> mürigilemek;
 4073. meñ(i)z: beniz, yüz,I, 60, 65. 486;III, 363
 4074. meñizlenmek: benizlenmek, güzelleşmek, benzine renk gelmek·III, 407, 408
 4075. meñlenmek: kendine tane toplamak·II, 290
 4076. meñletmek: yemletmek·II, 359
 4077. meñlig: benli.III, 359
 4078. meñzemek: benzemek·III, 403
 4079. meñzetmek: benzetmek.II, 358
 4080. merdek(g): ayı yavrusu, domuz yavr·usu.I, 480
 4081. meşiç üzüm: kara üzüm·I, 360
 4082. mı(mi): yalnız füllerin üçüncü ;ahıs' sorgu şekli edatı·III, 214 bkz> mu (mü)
 4083. mırigar: pınar, su gözü· III, 280, 363, 376
 4084. mıñuy: kâğıt yapjştırılan bir çeşit hamur· III, 241
 4085. min: ben· I, 60, 69 bkz> ben, men
 4086. mindetü: ipek elbise- I, 491
 4087. miñ: sayıda bin·I, 243, 334, 417; III, 14, 360, 367
 4088. miñdeşmek: kıl yolu;mak· III, 399 bkz> meıíğ-deşmek
 4089. miñdetmek: dittirnıek·II, 358 bkz> meñ-demek
 4090. miñeşmek: birlikte ^1115010^III, 399 bkz> müñe;mek
 4091. miñi: beyin·II, 299
 4092. miz: biz·I, 327 bkz> biz
 4093. monçuk: boncuk, süs Için boyuna takılan değerli taşlar-I, 475;II, 123;III, 121
 4094. monçuk: atın boynuna takılan değerli taş, arslan tırnagı, muska gibi şeyler· I, 475
 4095. monçuklanmak: boncuklanmak· II, 276
 4096. mörigmek: ayaklarını toparlayıp tekme atmak· III, 391
 4097. mu (mü): soru edatı, Isim ve fül sonuna gelir·I, 88;III, 147. 154, 214, 224, 256, 437 bkz> m ı (mi)
 4098. muguzgak: bal arısına benzeyen blr sinek· I, 504
 4099. mun: hastalık, ayıp· III, 140, 141
 4100. munda: bunda, burada·I, 74, 160, 219, 352, 419, 420;II, 55, 56, 57, 61; III, 54, 143, 333 mundag böyle·I, 36, 64, 160; III, 154
 4101. mundın: buradan,II, 57
 4102. munduz: budala, alık,I, 458
 4103. munduz akın: ansızın gelen sel·I, 77, 96, 458
 4104. munduz yorıga at: yorga yürıiyüşten başka yürüyüş bilmeyen at·I, 458
 4105. mungan: geveze, bo;boğaz·I, 440, 476
 4106. munı (munu): "işte, bu" anlamına edattır, "kanu"ya cevap olur, bu, bunu·I, 126; III, 237, 238, 372
 4107. mun kişi: yüreği dölek, gönlü selek adam· III, 140
 4108. munmak: saçmalamak· II, 30
 4109. muñ: sıkıntı, ıztırap, bun, mihnet·I, 425; III, 33, 359, 360
 4110. muñadmak: bunaltnak·II, 84
 4111. muñar: buna, bunda,I, 352;III, 363, 375
 4112. muñkarmak: bunaltmak, sıkıntiya sokmak, III, 397, 398
 4113. muñlug: bunlu, sıkıntılı·III, 382
 4114. muñ tag: kişi kendine gelip 16-17 ya şına girdiğinde çıkan di;, ergenlik dişi. III, 359
 4115. muñukmak: bunlanmak, sıkıntılanmak· III, 395
 4116. murç: karabiber- I, 343; II, 186
 4117. muş: kedi·I, 438;II, 14, 105;III, 127,165, 267 bkz> çetük § küvük mu;; erkek kedi,I, 391 § küwük muş; erkek kedl· III, 165
 4118. muyan: sevap, hayır, III, 172, 179
 4119. muyançılık: muyancılık, aracılık, barjştırıcılık. III, 179
 4120. muyanlık: yollarda yolcuların su Içmelerl için yapılan hayrat, III, 172
 4121. muyavmak: miyavlamak· II, 14
 4122. mük: bükük·I, 335
 4123. mükim: kadın pabucu,I, 395 bkz> büküm, mükin
 4124. mükin: kadın pabucu·I, 395 bkz> büküm,mükim
 4125. mük turmak: rükû eder gibi durmak, eğilınek· I, 335
 4126. mün: çorba·I, 31, 36. 75, 163, 176, 198, 209,232, 245, 340;III, 122, 253, 331 bkz> bün münderü ipekle süslenmiş gelin odası· I,529 k
 4127. mündürmek: bindirmek. ll', 197,
 4128. münelmek: uçları ve artıkları kesilmek. II,138
 4129. münemek: eğríliğini düzeltmek için bir şeyinuçlarını kesmek,III, 274
 4130. münlemek: çorba içmek·III, 301 ·
 4131. münmek: binmek I, 421; III, 30, 48, 60, 177, 429
 4132. münülmek: binilmek· II, 138
 4133. müñeşmek: birlikte binişnnek·III, 399 bkz miñefmek
 4134. müñilemek: nimet bulmak·III, 406 bkz> meñilemek
 4135. müngremek: böğürmek·III, 403 bkz mañramak
 4136. müngreşmek: böğrüşmek, gürültü etmek·II, 79; III, 398 bkz mañra şmak
 4137. müñretmek: böğürtmek; büngüldetmek. II, 358 bkz> mañratmak
 4138. müñüz: boynuz, I, 504; II, 327; III, 145, 363,364
 4139. müngüz baka: kaplumbağa·III, 225, 226
 4140. müñüzgek: çalışma yüzünden elde peyda olan kat ılık, nasır·III, 388
 4141. müñüzlenmek: boynuzu çıkmak, boynuzlanmak· III, 408
 4142. müñüz müngüz: blr çe;it çocuk oyunu ve bu oyunda söylenen bir söz·III, 363, 364
 4143. namıja: kadının kız kardeşinin kocası, bacanak, I, 446
 4144. naru: bir taraf,' yan, bir yana, nereye, nere,I, 199, 352; II, 140, 193; III, 223
 4145. ne: ne, nasıl, (soru anlamıyle) ne· I, 44, 53, 72, 74, 79, 87, 94, 126, 132, 320, 406;II, 287; III, 131, 207, 214, 215, 236, 360, 364
 4146. ne: Araplar'daki şaşalama, "ma"sı yerine bir edat, III, 214 '
 4147. nece (neçe): ne kadar, nice, kaç· I, 49, 63, 332, 384, 458; III, 157, 220
 4148. neçük: neden, 111^111.I, 79, 392
 4149. ne elük: nasıl-I, 94 bkz> nelek, nelik, nelük
 4150. negü: "ne" anlamına edat·III, 215 bkz> nü nek timsa^1. III, 155
 4151. ne kerek: ne gerek·I, 392 bkz> nerek
 4152. nek yılan: ejderha·III, 155
 4153. nek yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri, timsah yılı,I, 346;III, 156
 4154. nelek: niçin.I, 370, 498 bkz> ne elük, nelik, nelük
 4155. nelik: niçin·III, 385 bkz> ne elük, nelek, nelük
 4156. nelük: niçin, neden,I, 392;III, 188, 245 bkz> ne el ılk, nelek, nelik
 4157. neme: ne kadar,III, 38
 4158. neme: "bilmem" anlamına bir kelime, "ne" anlamında pekitme edatı·III, 214, 215, 236
 4159. neñ: nesne, şey, mal· I,II, 12, 13, 14, 15, 31, 34, 50, 53, 84, 98, 126, 140, 143, 145, 147,157, 159, 162, 164, 169, 170, 177, 179, 185, 189,193,196,197,204,227,238,239,241, 245,246, 247, 251, 254. 256, 257, 258, 264, 268. 269, 270, 272, 273, 278, 281, 282, 28
 4160. nerek: neye, I, 392 bkz> ne kerek
 4161. netek: nice, nasıl-I, 27, 378, 392;II, 40, 52; III, 15. 123, 366
 4162. nıjdag: bileği taşı· I, 465
 4163. nom: millet; şeriat, yasa· III, 137
 4164. : "ne" anlamına, "ve" yerine blr edat·III, 215 bkz> negü
 4165. oba: oba·I, 86
 4166. obrak: eskimiş· I, 118 bkz> oprak
 4167. obramak: eskimek, I, 273 bkz> opramak
 4168. obratmak: yıpratmak· I, 261 bkz> opratmak
 4169. obu: üstübeç ;.I, 86
 4170. obuz: katı olan·I, 54
 4171. obuzlug: sarp,I, 146 bkz> opuzlug § obuzlug yér; sarp, engebeli yer,I, 146
 4172. oçak: ocak,I, 64, 490
 4173. oçaklanmak: ocaklanmak·I, 293
 4174. oçaklıg: ocaklı·I, 147
 4175. oçaklık titik: ocak yapılacak çamur ve benzeri olan her nesne·I, 150 oçakl ık yer ocaklık yer·I, 150
 4176. oğgarmak: düşünme sonunda anlamak,I, 255
 4177. odguç: ateşin alevì.I, 95, 177, 248
 4178. odluk: kol kemiğinin kalın yeri· I, 98
 4179. odunmak: sönmek, I, 200 bkz> udınmak, udunmak
 4180. ogla: genç, yiğit· I, 129
 4181. oglagu: bolluk içinde büyüyen· I, 138
 4182. oglagu katun: asaletli, asîl kadın, I, 138
 4183. oglak: oğlak· I, 65, 119, 468; II, 22, 266, 294; III, 102, 145
 4184. oglak ay: ükbahar, I, 347 bkz> ulug oglak ay
 4185. oglan: oğlan, oğul, çocuk, çocuklar· I, 74, 119, 143, 192, 193, 208, 209, 240, 263, 286, 289, 293, 373, 386;II, 4, 19, 26, 74, 93. 121, 154. 209, 210, 212, 218. 244, 272, 294, 300, 302, 329, 340, 341, 344, 348, 351. 354, 366; III, 80,102,108,125,145,196, 202, 25
 4186. oglansıg: çocuk gibi, çocuk huylu·III, 128
 4187. oglıtmak: üretmek, çoğaltmak· I, 265
 4188. ogradaçı: uğrayan, uğrayıcı· III, 314 ograg niyet, kurma, kas ıt; uğrama, uğrak· I, 118 ograg dağ yamacı, derenin dönemeci· III, 65 bkz> ogrug, owrug
 4189. ogragan: uğrayan· I,II, 314
 4190. ograglı: uğramak isteyen· III, 315
 4191. ograglık: uğramak hakkı olan· III, 315
 4192. ogragsık: uğramak hakkı olan· III, 315
 4193. ograguçı: uğrayan, uğrayıcı· III, 314
 4194. Ograklanmak: Ograk kılığına girmek,I, 313; II, 279 bkz> Ugraklanmak
 4195. ogralmak: uğranılmak· I, 247
 4196. ogramak: uğramak· I, 125, 160, 274; III, 106, 272, 311, 312, 313. 321. 372
 4197. ogramsınmak: uğrar görünmek, III, 322
 4198. ograşmak: uğraşmak· I, 170, 234, 235
 4199. ogratmak: göndermek, uğraştırmak· I, 261
 4200. ogrı: gizli, I, 380;II, 234
 4201. ogrı: hırsız; hırsızlık·I, 126, 224, 300, 483; II, 29, 171, 174, 197. 341; III, 75, 89, 423, 429
 4202. ogrılamak: çalmak, hırsızlık etmek· I, 316, 317
 4203. ogrılık: hırsızlık II, 208
 4204. ogrug: kemiğin ek yerleri, bel kemlğinln boyu-na birleştiği yer; dağ yamacı ve dağın bittiği yer; derenin dönemecl·I, 98, 118; III, 65 bkz> ograg, owrug § tag ogrug ı; dağın dönemeci· I, 98
 4205. ogrulayu: hırsız gibi· I, 102
 4206. ogrulmak: kemlk yarılıp ayrılmak. I, 247, 248
 4207. ogruşmak: kemik yarıp ayırmakta yardım ve yari{ etmek· I, 235
 4208. oguk: çizme· I, 67
 4209. ogul: ogul, çocuk, I, 37, 51, 68, 74, 86, 123, 180, 206, 220, 246, 253, 256, 262, 264, 288, 299, 319, 370, 415, 440, 515, 524;II, 14, 80, 84, 120, 143, 173, 175, 178, 183, 240, 249, 302, 311, 330. 333, 335. 343, 357;III, 33, 58. 78, 87,105, 128,137,141,146,159,
 4210. ogulçuk: ana rahmi, oğulduruk· I, 149
 4211. ogulmuk: üstüne hatıl atilmak için uzatılmış olan düz direk· I, 149
 4212. ogur: karşılık, ivaz· I, 53
 4213. ogur: bir işte imkân ve fırsat· I, 53
 4214. ogur: uğur, bereket, devlet· I, 53
 4215. ogur: vakit, zaman· I, 33, 53, 136, 273, 294; II, 68, 321, 322, 362;III, 55, 317
 4216. ogur bolmak: yol uğurlu, hayırlı olmak I, 53
 4217. ogurlamak: vaktinde yapmak; çalmak, hırsızlık etmek·I, 300
 4218. ogurlanmak: vakti yaklaşmak; uğurlanmak, uğurlu olmak; bağışlananın karşılığı verilmek·I, 292
 4219. ogurlug bolmak: sırasında ve yerinde olmak·I, 53
 4220. ogurlug ış: vaktinde ve yerinde yap ılan 1;.I, 146
 4221. ogurluk: karşılık, ivaz olan,I, 114
 4222. ogurmak: kemik yarıp ayırmak·I, 178
 4223. oguş: oymak; hısım, akraba·I, 61, 88, 114; II, 83, 103
 4224. oguşlanmak: aile, hısım sahibi olmak, I, 293
 4225. oguşlug: aile, hısım sahibi· I, 146
 4226. Oguzlamak: Oğuz saymak, Oğuzlar'dan saymak, Oğuzlar'a nispet etmek, I, 302; II, 345
 4227. Oguzlanmak: Oğuzlaşmak, Oğuz kılığını almak, Oğuz kılığına girmek, kendini Oguz'lar'dan saymak, I, 293; II, 269
 4228. oxsınmak: pişman olmak, I, 253 bkz> oxsunmak
 4229. oxsunmak: pişman olmak III, 373 bkz> oxsınmak
 4230. oxşag: benzeyen, benzer. I, 118
 4231. oxşagu: oyuncak; (mecazen) kadın·I, 138
 4232. oxşamak: okşamak, şakalaşmak; benzemek; (at) uyumak. I, 282, 283; II, 286
 4233. oxşançıg: okşanmaya deger, III, 232 oxşatmak benzetmek· I, 262
 4234. ok: ok, I,II, 21, 37,157,160,166,170,171,180,193, 199, 217, 222, 237, 267, 275, 326, 393,457, 493,494, 522
 4235. ok: paylar ve toprak hisseleri üzerine üle şmek için atılan ok, çekilen kur'a, mirasta dü şen pay· I, 37, 48
 4236. ok: hâl anlamına yakın anlamlı bir edat; fiillerde pekitme edat ı; vakit, zaman· I, 37, 71, 160; III, 16
 4237. oka: kefillik, kefâlet. I, 40
 4238. oka almak: kefil olnnak· I, 40
 4239. okçı: okçu· II, 199
 4240. okılmak: okunmak· I, 197 bkz> okınmak
 4241. okımak: okumak; çagırmak. II, 333; III, 254
 4242. okınmak: okunmak, okur görünmek· I, 202, 203 bkz> ok ılmak
 4243. okışmak: okuşmak, okumakta yardım ve yarış etmek; (ağrı;mak· I, 186, 359 bkz> okuşmak
 4244. okıtgan: çok okutan· I, 156
 4245. okıtmak: okutmak I, 212 ,
 4246. okıtsamak: okutmak istemek, çagırtmak istemek· I, 302
 4247. oklug kirpi: büyük kirpi, oklu kirpi· I, 415
 4248. okluk: sadak, I, 100 okramak yem zamanında kişnemek, homurdanmak· I, 275
 4249. okraşmak: yem zamanında birlikte ki;nemek·I, 235, 236
 4250. oktam: ok atımı; okluk, I, 107 § bir oktam yer; bir ok atim ı yer·I, 107
 4251. oktamak: ok atmak, I, 26; II, 97
 4252. oktaşmak: ok atışmak; kur'a içln ok atıçmak· I, 231
 4253. oktatmak: ok attirnnak· I, 260
 4254. okta yazturmak: ok atmakta yanıltmak· III, 95
 4255. okuşmak: çağrı;mak· I, 183; II, 103 bkz> okışmak
 4256. ok yılan: kendisini insan üzerine atan yılan, I, 37;III, 29
 4257. ol: o,-dır,-dir,-dur,-dür.I, 20 21, 22, 24,25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 60. 61, 71, 72, 76, 77, 97,108,126, 129, 132, 136, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176 ,177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
 4258. oldañ: pabuç altı, tabanı, mestin alt yanı· I, 116 bkz> uldañ
 4259. oldrum: kötürüm, yatalak, oturum· III, 412
 4260. olduk: nalsız, yalın ayak· I, 101 bkz> ulduk
 4261. oldurmak: oturmak· III, 235 bkz> olturmak
 4262. olgun: olgun· III, 167
 4263. olgutmak: oturtmak· I, 260 bkz> olhutmak
 4264. olhutmak: oturtmak·I, 260 bkz> olgutmak
 4265. olma: testi, çanak çömlek·I, 130 ,375; II, 234; III, 182 bkz> ulma
 4266. olturmak: oturmak·I, 219, 224, 374, 413; II, 21; III, 230 bkz> oldurmak
 4267. oluk: oluk, yalak· I, 67
 4268. oluk: küçük kayık, I, 68
 4269. on: sayıda 011. I, 49, 69, 219
 4270. onu: onu· III, 238
 4271. onunç: sayıda onuncu· I, 132, 133;III, 449, 450
 4272. : kolay·I, 41 bkz> oñay
 4273. : sağ, solun karşıtı· I, 41 § oñ elig; sağ el·I, 41, 72
 4274. oñay: kolay·I, 41, 244, bkz> ong
 4275. oñiklanmak: zülüflü olmak, takma saçlanmak. I, 311, 312 bkz> öñlklenmek
 4276. oñmak: solmak· I, 175 bkz> oñukmak
 4277. oñukmak: solmak, rengi atmak, hastalık ve benzerlerinden dolay ı buruşmak, tazeliğlni ve parlaklığını kaybetmek· I, 175. 216;III, 394, 395 bkz> oñmak
 4278. oñulmak: iyileşmek, düzelmek, lyl olmak, 1 216, 217; III, 395
 4279. op: harman dövmek Için koşulan öküzlerin ortasında bulunan öküz· I, 34 bkz> mama
 4280. opmak: hõpürdeterek içmek,I, 172 bkz> öpmek
 4281. op op: eşeğin ayağı kaydığında ,söylenen söz· I, 34
 4282. oprak: yıpranmış, yıpramış, eskimiş· I, 118; III, 16, 38 bkz> obrak
 4283. opramak: yıpramak· I, 273; III, 358 bkz> obramak
 4284. opraşmak: yıpraşmak, yıpranmaya başlamak· I, 231. 232
 4285. opratmak: yıpratmak·I, 261 bkz> obratmak
 4286. oprı: obruk, çukur; dere· I, 125; III, 134
 4287. opruşmak: içmekte yardım ve yarış etmek·I, 232 bkz> öprüşmek
 4288. opuzlug: sarp,I, 146 bkz> obuzlug
 4289. or at: donu al ile doru arasında bulunan at· I, 45'
 4290. ordu: hakanın oturduğu şehir.I, 124
 4291. ordu: sıçan, köstebek gibi yerde ya şayan hayvanların yuvası· I, 124
 4292. ordu başı: hakanların döşeyicisi, yaygıcısı. I, 124
 4293. ordulanmak: başşehir edinmek· I, 296 bkz> ordulanmak
 4294. ordutal: hamamotu. I, 124 bkz> arğutal, urdutal
 4295. ordulanmak: yurt tutmak, yerleşmek·II, 294 bkz> ordulanmak
 4296. orgak: orak· 1. 14, 119;II, 128, 244, 307;III, 45, 267
 4297. orılaşmak: bağrışmak, çağrışmak.I, 239 bkz> orlaşmak, urılamak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 4298. orlaşmak: bağrışmak, çağrışmak.I, 239 bkz>orılaşmak, urılaşmak, urlamak, urlaşmak, yurlamak
 4299. ormak: kesmek, biçmek, vurmak, urmak·I, 14, 172; III, 45
 4300. ornamak: yerleşmek, yer tutmak, yer edinmek; (güne ş) batmak, kaybolmak.I, 288
 4301. ornatmak: yerine koymak·I, 266
 4302. orpatmak: ürpertmek, saçını dağıtmak,I, 259, 260 bkz> örpeşmek, ürpekmek, ürpermek, ürpeşmek
 4303. ortak: ortak·I, 99, 439;III, 71
 4304. ortaklık: ortaklık II, 90
 4305. ortu: orta,I, 124,125 bkz> otra, otru, utru § ortu er; orta ya şlı adam·I,124 § kün ortu; ögle vakti.I, 124
 4306. ortulamak: ortalamak, ortasına varmak, I, 316
 4307. oru: şalgam, buğday ve buna benzer şeyleri saklamak için kazılan çukur,I, 87
 4308. orulmak: biçlmek I, 194, 195
 4309. orum: kesim·I, 75 § bi orum ot; bir orakta çıkarılan ot·I, 75
 4310. orun: yer, mekân, ınevki.II, 72, 177; III, 222, 430
 4311. orunç: rüşvet, gevik· III, 449 bkz> urunç
 4312. orunçak: emanet· I, 148, 149
 4313. osruk: osuruk· I, 99
 4314. osruşmak: osuruşmak· I, 234
 4315. osug: bir nesnenin bir nesneye de ğişmesi, bir nesnenin bir nesne ile kar; ılandırılması· I, 64 osuglamak hile ile kilit açmak· I, 306 bkz> üsüglemek
 4316. osurgan: osurgan, çok osuran· I, 156
 4317. osurmak: osurmak·I, 178
 4318. ot: ot, hayvan yemlerinin hepsi·I, 14, 35, 65,75, 169, 172, 195, 225, 255, 342, 415, 469; II, 79, 108, 133, 294, 330, 348, 351; III, 4, 47, 68, 122, 141, 200, 263, 277, 287, 374, 436, 442 § çiwgin ot; hayvanları semirten ot· l, 443
 4319. ot: ilâç, em, zehir. I, 35, 47, 154, 514, 515;II, 72, 116, 127, 176, 315, 345;III, 224, 252
 4320. ot: ateş, duman,I, 43, 164, 176, 177, 183, 195, 200, 202, 208, 230, 332, 400, 499, 513, 514,522;II, 78, 100, 133, 144. 176, 245, 292, 293, 299, 302, 353, 358; III, 16, 23, 63, 65, 96. 97, 265, 341, 348, 430
 4321. otaçı: hekim, ilâç yapan,I, 35, 299
 4322. otag: otag·III, 208
 4323. otamak: ısınmak, odun yakmak; ilâç yapmak·III, 252
 4324. otgarmak: otlatmak·I, 225
 4325. otgun: eğerin solunda kolanın geçirilerek dile bağlanan enli bir kayışı·I, 107
 4326. ot karak: gözün gören yeri·I, 382
 4327. otlamak: otlamak,I, 285
 4328. otlanmak: ateşlenmek, ateş kesilmek, ateş gibi olmak; öfkelenmek·I, 297
 4329. otlug: otlu·I, 98
 4330. otlug: yemlik, ahır,I, 98
 4331. otra: orta, ortada, arada,I, 125, 188, 308;II, 89, 287 bkz> ortu, otru, utru
 4332. otran: don, elbise,I, 108
 4333. otru: karşı, õn, ara, orta, ortasında·I, 68, 126, 494; II, 28, 145;III, 40, 156, 422 bkz> ortu, otra, utru
 4334. otrug: ada·I, 97
 4335. otrulanmak: yüz yüze gelmek·I, 296, 297 bkz> utrulanmak
 4336. otrunmak: karşı koymak istemek·I, 251 bkz> utrunmak
 4337. otruşmak: karşı koymak, karşı gelmek, karşılaşmak·I, 232 bkz> utru;mak ottuz say ıda otuz·I, 142
 4338. otulmak: ekini bozan bitkiler keslimek, ba şi vurulmak.I, 193 bkz> utulmak
 4339. otuñ: odun·I, 14, 67, 70, 134, 272, 449;II, 238, 341;III, 153, 187, 246, 249, 252, 292, 351 otuñluk odunluk,I, 162 ot yem karabiber, klmyon glbi tohum ve baharlar,III, 5
 4340. owrug: kemiğin ek yerlerl, bel kemiğinln boyunla birleştiği yer; dagın yamacı ve bittiği yer,I, 118 bkz> ograg, ogrug
 4341. owunmak: oğuşturmak,I, 202;II, 147 bkz> uwunmak
 4342. oy: yerdeki oyukluk, çukurluk·I, 49, 146
 4343. oy: at yagız at, I, 49
 4344. oyma: çizme yapılacak Tnrkmen keçesi· II, 100, 207
 4345. oymak: oymak, yerleştirmek, sıkıştırmak, I, 174
 4346. oynagu yér: oynanacak yer,I, 121 oynak i şler oynak kadın·I, 120
 4347. oynamak: oynamak.I, 225. 226, 240;II, 114, 226;III, 131, 377
 4348. oynaş: oynaş, başka biriyle sevişen kadın,I, 120
 4349. oynatmak: oynatmak,I, 271
 4350. oy obuz: basık, düz yer·I, 54
 4351. oy obuzlug yér: sarp, engebeli yer·I, 146 bkz> oy opuzlug yér
 4352. oy opuzlug yér: sarp, engebeli yer·I,146 bkz> oy obuzlug yér
 4353. oyturmak: oydurmak, bastırmak, sıkı;tırmak· I, 269
 4354. oyuk: hayal, belge, bostan höyügü·I, 81, 85, 384
 4355. oyulmak: oyulmak, çukurlaşmak, sıkıştırılınak· I, 268, 269 oyun oyun, yar ış,I, 85;II, 25
 4356. oyuşmak: oymakta ve basmaktä yardım ve yarış etmek· I, 268
 4357. ozgan at: çok ileri giden, başkalarını geçenat· I, 470
 4358. ozıtgan: daima ileri sürüp geçerek kazanan·1, 155
 4359. ozıtmak: ileri sürmek·I, 155
 4360. ozmak: başkasından lleri geçmek· I, 173 bkz uzmak
 4361. ozuk at: koşu ve benzerlerinde lleri glden ve ba şka atları geçen at·I, 66
 4362. öç: öç, hınç, kin, 111^111.I, 41, 43, 44, 50, 230; II, 103
 4363. öçeş: yarış, t, 61
 4364. öçeşmek: yarış etmek· I, 61, 181
 4365. öçlüg: öcü ve hıncı olan,II, 283
 4366. öçrüşmek: söndürmek, yatıştırmak.I, 233
 4367. öçürmek: söndürmek, yatiîtırmak, soluğunu kesmek·I, 176, 177, 522 bkz> üçürmek
 4368. öçüt: öç, I, 50
 4369. öd: duvarda ve ağaçta delik,I, 31 bkz> öt
 4370. öd: zaman, vakit; mevsim, hava· I, 44, 330, 353; II, 77, 101; III, 125 bkz> öd
 4371. öd: sığır, ôküz, I, 45, 346 bkz> ud, ud
 4372. ödürmek: seçmek, üstün tutmak, III, 11 bkz>ad ırmak, edirmek, ödürmek, udurmak, üdürmek
 4373. öd: öz, kendi. f, 243 öd zaman, vakit· I, 245, 477; II, 68, 321;III, 190, 191
 4374. öd: dag arasındaki dere, geçit·I, 110 bkz> öz, özi
 4375. ödik: sevgi· II, 144, 311 bkz> üdik
 4376. ödlek: zaman, felek, I, 41, 82, 103;II, 196, 234, 304. 335;III, 41, 233, 425
 4377. ödrülmek: ayrılmak, seçilmek·I, 247
 4378. ödrüm: her şeyin seçilmişi.I, 107
 4379. ödründi: üründülenmiş, seçilmi;· I, 145
 4380. ödrüş: birtakım şeyler arasında muhayyerlik, seçim· I, 96
 4381. ödrüşmek: seçmekte yardım ve yarış etmek, I, 234
 4382. ödürgen: her şeyi seçen, üyürtleyen. I, 157
 4383. ödürmek: seçip ayırmak. I, 144, 370; III, 228 bkz> ad ırmak, edirmek, ödürmek udurmak, üdürmek,
 4384. öfke: öfke· I, 195 bkz> öpke
 4385. ögdi: alkış,I, 515
 4386. öge: çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü.I, II, 48, 90, 310, 356
 4387. ögelemek: "öge" demek, "öge" adı vermek I, 310 bkz> öklemek
 4388. öge tégit: orta halli adamların büyüklerine ve hakan çocuklar ının küçüklerine verilen ungun, I, 356
 4389. ögey: üvey· I, 123 § ögey ogul
 4390. ögmek: ögmek, sena etmek·I, 174, 472; II, 38
 4391. ögrenmek: 1
 4392. ögretmek: öğretmek· I, 261
 4393. ögreyük: görenek, âdet, I, 159, 160
 4394. ögsemek: öğmek istemek·I, 277, 278
 4395. ögtürmek: öğdürmek I, 223
 4396. ögülmek: öğülmek, ögünmek·I, 198; III, 343
 4397. ögünç: ögünç, öğünme.I, 132; III, 449
 4398. ögüngüçi: kendini öğen· I, 203
 4399. ögünmek: kendini öğmek· I, 140, 203. 252, 309
 4400. ögür: koyun, geyik, bağırtlak ku;u, deve, cariye gibi şeylerín toplu bir halde bulunmas ı, bunların sürüsü, bölük· 1. 54, 236, 285, 389;II, 153;III, 6
 4401. ögürlenmek: at sürüsü, aygıra sahip olmak,başka hayvahlar sürü ve bölük hallne gelmek·I, 292
 4402. ögürlüg er: koyun ve benzerl hayvanlardan sürüsü bulunan adam·I, 152 § ögürlüg adg ır; kısrakları, eşleri bulunan aygır·I, 152
 4403. ögüşmek: öğü;mek·I, 187
 4404. ögüt: ögüt, vaaz· I, 51, 89, 102, 440;III, 46, 155, 440 bkz> ötlük, övüt
 4405. ögütlemek: ögüt vermek, öğütlemek I, 299
 4406. ök: akıl ve anlayış,I, 48, 96, 243 bkz> öksüz
 4407. ök: orta yaşı bulup büyümüş hayvan·I, 48 § ök at; dört ya şını geçmiş at·I, 48
 4408. ök: kendi·I, 71
 4409. ökil: çok, J, 74
 4410. öklemek: "öge" adı vermek· I, 310 bkz> ögelemek
 4411. öklenmek: dinlenmek; önceden anlamay ıp sonradan anlamak; (çocuk) büyumek,I, 259, 298
 4412. öklimek: aıtmak, çoğalmak; büyümek.I, 287, 362;II, 366
 4413. öklitmek: çoğaltmak II. 366
 4414. öklünmek: yığılmak.I, 258
 4415. öklüşmek: birbiri üzerine yığılmak, toplanmak·I, 241
 4416. öklütmek: çoğaltmak, arttırmak.I, 264
 4417. ökme: yığılan her ;ey,I, 130 bkz> ökmek § ökme toprak; y ığma toprak,I,130
 4418. ökmek: yığmak, biriktirmek· I, 168
 4419. ökmek: toplanmış olan her nesne· I, 105 bkz> ökme
 4420. ölsemek: ölmek istemek I, 278
 4421. ölşemek: acıkıp gözleri kararmak, açlıktan bayılayazmak·I, 283 bkz> elşemek
 4422. ölşetmek: acıktırarak gözü görmez etmek·I, 262, 263 bkz> el şetmek
 4423. ölüg: ölü,I, 15, 72, 463; II, 27, 110, 127, 128, 139, 179, 311, 324;III, 272, 309, 424
 4424. ölügsemek: ölmek istemek·I, 303
 4425. ölüm: ölüm·I, 47, 75, 516;II, 74, 134;III, 327. 339
 4426. ölüt: birbirini öldürme, öldürüşme·I, 52
 4427. ölütçi: öldüren, katil·I, 52
 4428. ölüt er: kuvvetten düşmüş, yaşlı kimse·I, 52
 4429. ölütlemek: çarpı;mak, aralarında ölüm olayazmak·I, 299
 4430. ömek: düşündükten sonra anlamak.I, 11
 4431. ömgen: şah damarının iki tarafında bulunan damar, I, 1·20
 4432. ömzük: eğerin ön ve arka tarafları, 11011.I, 105
 4433. ökmek: kadınların kulaklarına taktıkları altın veya gümüşten yapılmış halka·I, 105
 4434. ökmeklenmek: küpelenmek, küpe sahibi olmak· I, 314
 4435. öksemek: yıgmak istemek I, 278
 4436. öksüz: öksüz; şaşkın, akılsız·I, 96 bkz> ök
 4437. öktürmek: yığdırmak·I, 223
 4438. ökülgen: daima yığılan,I, 159
 4439. ökülmek: yığılmak, toplanmak, I, 198, 437; II, 285
 4440. öküm: yığın. I, 75 bkz> ökün § öküm toprak; bir tarafa toplanm ış toprak· I, 78
 4441. ökün: para, gül ve buna benzer şeylerin yığını· I, 75, 78 bkz> öküm
 4442. ökünç: pişmanlık· I, 132;III, 449
 4443. ökünmek: pişman olmak I, 132, 200, 203; III, 361
 4444. öküş: çok I 62, 89,167,233, 467, 477, 516; II,156; III, 373, 374
 4445. öküşlenmek: çok saymak; çok sanmak· I, 303
 4446. öküş yılkı: haşarı hayvan, harın at· I, 62 390, 438, 498, 501,
 4447. öküş yılkı: haşarı hayvan,
 4448. öküz: ırmak, dere,I, 59, 513; III, 191, 341
 4449. öküz: öküz· I, 59, 446, 528; III, 421
 4450. öküzlenmek: öküz sahibi olmak I, 293
 4451. öl: ıslak, yaş, nem,I, 48, 338
 4452. öldeci: ölecek,I, 438;III, 267
 4453. öldürmek: öldürmek-I, 224, 522
 4454. ölimek: ıslanmak·II, 324;III, 256
 4455. ölişmek: nemlenmek, yaşlık yayılmak·I, 189
 4456. ölitmek: ısıtmak I, 213;II, 324
 4457. ölmek: ölmek I, 15, 38, 41, 54, 115, 228;III, 47
 4458. öndürmek: (bitki) bitirmek, yetlştirmek; yöneltmek·I, 225
 4459. önmek: (bitki) bitmek, yetişmek, neşvünema bulmak; bitmek ,I, 35, 65, 169, 424; II, 21, 204, 328; 111. 359
 4460. öñ: ön, önce, öndün.1, 40, 115
 4461. öñ: renk, bir şeyin rengi,I, 41
 4462. öñdün: öndün, önce·I, 40, 115
 4463. öñdünki: önceki, III, 14
 4464. öñeyük: bir şeye, bir kimseye mahsus olan, ayr ılan, özel I, 162
 4465. öñi: ba;ka, I, 135 bkz> öñin
 4466. öñik: kadınların takma olarak keçi kılından yaptıkları zülüf· I, 135 § öñik yörgeyek; ulanm ış zülüf·I, 135
 4467. öñiklenmek: zülüflü olınak, takma saç (zülüf) takmak. I, 311, 312 bkz> oñ ıklanmak
 4468. öñin: başka, başkası·I, 94, 135 bkz>
 4469. öñi öñlenmek: renklenmek, kızarmak, hastalıktan sonra rengi yerine gelmek·I, 289
 4470. öñlüg: renkli.I, 41
 4471. öñmek: delmek· I, 174 bkz> öñmek
 4472. öñük: yastıkların uçlarına yapılan ipek Sal kımlar, saçaklar· I, 135
 4473. öpke: akciğer, ciğer · I, 128;II, 144; III, 393
 4474. öpke: öfke, kızgınlık· I, 125, 128, 158, 164,176, 233;III, 392, 428 bkz> öfke
 4475. öpkelemek: ciğerine vurmak; öfkelenmek,I, 317; III, 208 bkz> öpkilemek
 4476. öpkliemek: öfkelenmek, kızdığı için yüz çevirmek· i, 317 bkz> öpkelemek
 4477. öpmek: öpmek·I, 163, 280
 4478. öpmek: içmek,I, 163; III, 122 bkz> opmak
 4479. öp öp: bir kimse çok öğünüp de dediğini tanıklayamazsa, o kimse için söylenir· I, 43
 4480. öprülmek: -içiilmek 1. 245, 246
 4481. öprüşmek: içişmek, höpürdetişmek, içmekte yardım ve yarış ^ş0^I, 232 bkz> opruş-mak
 4482. öpsemek: öpmek istemek·I, 275, 280
 4483. öptürmek: öptürmek I, 217
 4484. öpülmek: öpülmek .. I, 193
 4485. öpüm: yudum·I, 75
 4486. öpünmek: içer gibl görünmek·I, 198
 4487. öpürgen: daima, çok içiren I, 157
 4488. öpürmek: içirmek I, 171, 176
 4489. öpürtmek: içirtmek III, 427
 4490. öpüş: öpüş (iki kişi arasında)·I, 60
 4491. öpüşmek: õpüşmek·I, 180
 4492. ör: kaftanın koltuk altları· I, 45
 4493. örçük: örülmü; saç· I, 103 bkz> örgüf, örküç
 4494. ördek: ördek·I, 103, 104, 222, 528; II, 26; III, 17, 391
 4495. ören: her şeyin kötüsü·I, 76
 4496. örgen: urgan,I, 108, 195
 4497. örgüç: kadınların başlannda bulunan saç ör-güsü, örülmü ş saç·I, 95, 103 bkz> örçük, örküç
 4498. örgüçlenmek: örgülü saç sahibi olmak·I, 312, 313
 4499. örimek: içten çürümek·III, 252, 253 bkz> ürimek
 4500. örk: yular; at tavlası, 1; 43
 4501. örklemek: örklemek, sıkı sıkıya bağlamak. III, 443
 4502. örkü: örküç, hörküç,I, 129
 4503. örküç: örülmüş saç,I, 103 bkz> örçük, örgüç
 4504. örküç: dalga·I, 95
 4505. örküç: sacayagı.I, 95
 4506. örküçlenmek: dalgalanmak.I, 95, 312
 4507. örküçlenmek: sacayaklanmak.I, 313
 4508. örlenmek: belirmek, çıkmak, yükselnìek.I, 257, 258 bkz> örmek
 4509. örmek: belirmek, çıkmak, kopmak, yükselmek (bulut).I, 139, 173, 257; III, 398 bkz>örlenmek
 4510. örmek: õrmek, I,II, 172, 173
 4511. örme saç: õrme saç, I,II, 129
 4512. örpeşmek: (tüy) ürpermek. I, 229, 230 bkz>orpatmak, ürpekmek, ürpermek, ürpe şmek
 4513. ört: yangın, yanan nesne· I, 42
 4514. örtelmek: yakılmak. I, 245
 4515. örtemek: yakmak. I, 129, 245, 272; III, 356
 4516. örtenmek: yanmak, tutuşmak, kızarmak· I, 251; II, 133
 4517. örteşmek: karşılıklı birbirini yakmak; saldırışmak .I, 231; II, 219
 4518. örtetmek: yaktırmak· I, 260 örtgün samanı ayrılmış harman, çeç· III, 412, 416 bkz> örtkün
 4519. örtkün: harman, samanı ayrılmış harman, çeç; harman zamanı·I, 402, 526;II, 214; III, 412,416 bkz> örtgün
 4520. örtrnek: örtmek· II, 26; III, 425
 4521. örtmen: dam, satıh· III, 412
 4522. örtük: bir şeyin örtüsü, eğer örtüsü· I, 103
 4523. örtülmek: örtülmek, kapalı kalmak; kanşmak·,I, 139, 244; II, 237
 4524. örtünmek: örtünmek· I, 250
 4525. örtüşmek: örtmek, örtmekte yardım etmek, birbírini örteyazmak· I, 230, 231; II, 97
 4526. örük: örülmüş olan her nesne· I, 69
 4527. örük: bir yerde bir müddet kalmak· I, 69
 4528. örülemek: ayakta kesmek, boğazlamak, I, 309, 310
 4529. örümçek: örümcek, I, 152
 4530. örtiñ: gençlerin tirnakları üzerinde bulunan aklık,I, 134 bkz> ak, ürüñ § tırñak örüñi; tırnak beyazlığı· I, 134
 4531. örüñ: arpacıya (afsuncuya) verilen para· I, 134
 4532. örüşmek: belirmek, yükselmek. I, 186
 4533. örüşmek: örmekte yardım ve yarış etmek I, 183 örü tartmak birbirine yard ım etmek· III, 382
 4534. östikmek: özlemek, istek göstermek, I, 244 bkz> öztikmek
 4535. öşergen: açlık ve benzerlerinden daima gözü kararan.I, 157
 4536. öşermek: açlıktan göz kararmak. I, 178; III, 68
 4537. öt: acılık; öt kesesi·I, 43
 4538. öt: delik, çukur·I, 31, 43, 276; II, 119, 247; III, 263 bkz> öd
 4539. ötelmek: çalışmak, yorulmak,I, 193
 4540. ötemek: ödemek, III, 251
 4541. ötgen: çok öten.I, 473
 4542. ötgünmek: yansılamak, takllt etmek ve bunda yar ış etmek,I, 254
 4543. ötgürmek: ötüıtmek, sürdürmek; göndermek bir şeyi bir şeyin içinden öteye geçirtmek.I, 226, 227
 4544. ötgürüşmek: bir şeyi bir şeye geçirmekte yardım ve yarış etmek; mektupla;nnak·I, 232 bkz> ötrü şmek
 4545. ötki: ivaz, bedel, karşılık·I, 128
 4546. ötkünç: hikâye,I, 161 bkz> ötükünç
 4547. ötkünmek: hikâye söylemek; hakana dilek sunmak· I, 161, 199 bkz> ötünmek
 4548. ötleşmek: yağma zamanında eşya dellk deşik olmak. I, 238, 239
 4549. ötleşmek: savaşmak, uğraîmak,I, 239
 4550. ötlüg: delikli, delinmiş .III, 30
 4551. ötlük: ögüt,I, 102 bkz> ögüt, övüt
 4552. ötmek: ötmek·I, 529;II, 290;III,178,194, 240, 384
 4553. ötmek: bir şeye geçmek; delmek; boşalmak, (karın) sürmek, I, 171, 371, 424; II, 303
 4554. ötmek: (yenecek) ekmek· II, 268, 276; III, 57
 4555. ötnü: ödünçI, 130 bkz> ötünç
 4556. ötrüm: müshil, sürgün ilacı I, 106, 226
 4557. ötrüşmek: göndermek, herhangi bir şeyde yardım ve yarış etmek·I, 232 bkz> ötgürüşmek
 4558. ötsemek: öte geçmek istemek, delip geçmek istemek I, 276
 4559. öttürmek: öttürmek·I, 217 bkz> ötürmek
 4560. ötuş ötuş: bir çeşit çocuk oyununda "arkada şını, yanındakini, it" anlamına söylenen söz·I, 61
 4561. ötüg: kusma· I, 68
 4562. ötük: hikâye; hakana sunulan dilek· I, 68, 199
 4563. ötükçi: ötüncü, hakan yanında şefaatçi .II, 144
 4564. ötüglük kişi: hakandan dileği olan kimse· I, 152 ,
 4565. ötükünç: hikaye.I, 161 bkz> ötkünç
 4566. ötünç: ödünç· I, 131;III, 448 bkz> ötnü
 4567. ötünmek: büyüklerden bir dilek istemek·I, 376 bkz> ötkünmek ötünmek hikâye söylemek·I, 199 bkz> ötklinmek
 4568. ötürmek: hatırlatmak· I, 267
 4569. ötürmek: delmek, I, 176; II, 44
 4570. ötürmek: hatırlatmak I, 176 bkz> öttürmek
 4571. ötüş: bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda ütme, yutma· I, 60 bkz> ütü ş
 4572. övüt: öğüt, nasihat- I, 102 bkz> ögüt, ötlük
 4573. öw: ev· I, 81 bkz> ef, ev, ew, üv, üw
 4574. öwmek: ufalamak I, 166 bkz> uvmak, uwmak
 4575. öyez: öyez, övez, bir çeşit sivrisinek I, 84
 4576. öyle: öğle vakti· I, 113 bkz> özle
 4577. öz: öz, kendi, nefs; can, ruh, gönül,I, 45, 46, 63, 154, 201, 202, 203, 206.210, 243, 251, 254, 296, 298, 300, 309, 384, 433. 464, 504,513;II,141,145,146,147 ,149,150,151, 155,157, 159, 238, 240, 241, 244, 245, 248, 249,252, 254, 313, 315;III, 5, 14, 33, 43,
 4578. öz: yürek ve karnın içindeki nesne· I, 46
 4579. öz: yağ· I, 36, 45
 4580. öz: iki dağ arasında bulunan dere,I, 46 bkz> öğ, özi
 4581. öz: ağaç özü·I, 46
 4582. öz: sağır·I, 45 bkz> üz § öz kül; sağır adam· I, 45
 4583. özek: beliniç yanında bulunan damar·I, 71
 4584. özeklemek: ;ah damarını kesmek, şah damarına vurmak, I, 306
 4585. özelmek: özlemek III, 131
 4586. özi: iki dağ arasındaki yol, geçit·I, 89 bkz> öd, öz
 4587. öz kişi: hısım·I, 46 özle öğle vaktl·I, 114 bkz> öyle
 4588. özlemek: külde plşlrmek, közleme yapmak, I, 286
 4589. özlüg: yağlı· I, 36, 45
 4590. özlük: hususi, hususi at· III, 438
 4591. öztikmek: õzlemek, istek gösternnek·I, 244 bkz> östlkmek
 4592. özük: kadınlara verllen ungun·I, 71 § altun özük; alt ın gibi temiz ruhlu kadın,I, 71 § ertini özük; bedeni inci gibi temiz olan kad ın· I, 71
 4593. özük: oyularak havuz yapılan her yer· I, 71
 4594. özük suw: büyük derelerden ayrılan her çay,kol· I, 71
 4595. pamuk: pamuk,I, 380;III, 346
 4596. pars: yırtıcı bir hayvan; Türkler'in onikili yıllarından 611-1.I, 344, 346 bkz> bars
 4597. partu: üste giyilen hırka, pardesü·I, 416 bkz>bertü
 4598. pat: cibre, her nesnenin çöküntüsü.I, 319
 4599. pat: ses ifade eden kelime· I, 319, 320
 4600. patlamak: kolalamak, mayalı bir tortu ile tortulamak,III, 291 bkz> batlamak
 4601. pat tüşmek: ağır bir şey düşerken ses çıkarmak· I, 320
 4602. pekmes: pekmez, I, 448 bkz> bekmes
 4603. perçem: alâmet, belge,I, 483 bkz> beçkem
 4604. pışıg: pişmiş.I, 372, 373, 379, 455;II,124; III, 23, 321 bkz> p ışık
 4605. pışıg kerpiç: pişmiş kerpiç, tuğla, kiremit· I, 373, 455
 4606. pışıglamak: pişirmek· III, 335, 336
 4607. pışık: pişmiş·I, 379;III, 23 bkz> pışıg
 4608. pışmak: pişmek, olmak, kımız tulumıınu olması için sallamak.I, 169;II, 12,120; III, 321, 382
 4609. pışrılmak: pişirilmek. III, 32
 4610. pışurmak: pişirmek, II, 78
 4611. pis: pis, dağar ve tulum gibi şeylerin dibinde kalan çöküntü, tortu· I, 328
 4612. pistik: egrilmek üzere hazırlanmı;, atılmış pamuk sümeği· I, 476 bkz> bistik
 4613. pistik: fitil· I, 476 bkz> bistik
 4614. porsmuk: porsuk· III, 417 bkz> porsuk
 4615. porsuk: porsuk·III, 417 bkz> porsmuk
 4616. pow: bayatsımak veya kokuşmak sonu ekmek üstünde beliren ye şillik. III, 129
 4617. pötürmek: sağlam hale koymak ispat etmek· II, 72, 73 bkz> bütürmek
 4618. pus: sis, duman· III, 124 pusarmak pusarmak, sislenmek· II, 78
 4619. pus bolmak: puslanmak, duman |nmek· III, 124
 4620. pusmak: pusu kurmak, pusuya girmek, I, 434; II, 10 bkz> püsmek
 4621. pusug: pusu· I, 372, 407 bkz> püsüg
 4622. pusuglug: pusu kuran· I, 496 § pusuglug yag ı; pusu kuran düşman· I, 496
 4623. pusukmak: pusuya girmek, II, 116
 4624. pusuşmak: birbirine pusu kurmak·II, 101
 4625. puşak: kederli. I, 154, 378 bkz> bu şak, buşgan
 4626. puşmak: sıkılmak (can), usanmak· I, 373;II, 12, 145; III, 262 bkz> bu şmak
 4627. puşug: can sıkıntısı· I, 373 bkz> buşug
 4628. pürçek: insanın kâkülü, perçeml, atın perçemi. I, 476
 4629. pürçeklenmek: pürçeklenmek, yelesi çıkmak, kâkül (perçem) çıkmak· II, 276
 4630. pürkürmek: bulutlanmak, bürünmek; püskürmek, fışkırmak.II, 170, 171
 4631. pilrlenmek: tomurcuklanmak, filizle^mek. II, 237, 238
 4632. püsmek: pusu kurmak; çok dövmek, I, 385; II, 10 bkz> pusmak
 4633. püstüli: "karapazı" denilen, yenilen bir ot·I, 451 bkz> büsteli
 4634. püsüg: pusu,I, 385 bkz> pusug
 4635. püşkel: yufka, pide glbl ince ekmek, çörek·I, 481 bkz> büskeç
 4636. rak: fazlalık bildiren edat·I, 7
 4637. rapçat: angarya, beyin halkın gölüklerini alıp üzerine yük yükletmesi .I, 451
 4638. -sa: şart bildiren ek,III, 207
 4639. sa: "sen" anlamına bir kelime·III, 208
 4640. saban: sapan, çift ve çiftçi takım ve aygıtları; çifçilik·I, 402;II, 214; III, 216
 4641. sabanlamak: sapanla sürmek· III, 342 bkz> sapanlamak saç saç (ba ştaki)· I, 14, 42, 69, 172, 176, 246, 319, 321, 342, 354, 403, 488;II, 126, 145, 316, 358; III, 47, 84, 85, 207, 260, 386, 401
 4642. saç: tava· III, 347
 4643. saçgak kişi: malını saçan, israf eden kişi I, 470
 4644. saçgırmak: saçtırayazmak· II, 187 bkz> saçgurmak
 4645. saçgurmak: saçtırayazmak· II, 187 bkz> saçgırmak
 4646. saçılmak: saçılmak· I, 258; II, 122
 4647. saçındı: nerig saçılan, yayılan şey· I, 449
 4648. saçınmak: saçmayı iş edinmek· II, 150
 4649. saçıtmak: saçtırmak, dağıtmak, dağıtmayı emretmek.. II, 299
 4650. saçlanmak: saçlanmak· II, 246
 4651. saçlaşmak: birbirinin saçlarını yakalamak. II, 215
 4652. saçlıg: saçlı· I, 464
 4653. saçmak: saçmak· I, 79, 272; II, 4
 4654. saçramak: sıçramak· II, 133
 4655. saçratgu: bir çeşit kuş tuzağı· II, 331 bkz> saçrıtgu
 4656. saçratmak: istemeksizin sıçratmak· II, 331,332 bkz> saçr ıtmak
 4657. saçrıtgu: bir çeşit kuş tuzağı· II, 331 bkz> saçratgu
 4658. saçrıtmak: istemeksizin sıçratmak· II, 331,332 bkz> saçratmak
 4659. saçtaşmak: birbirinin saçlarını yakalamak· II,211
 4660. saçturmak: saçtırmak, II, 183, 184
 4661. saçu: elbise ve mendil saçağı, II, 219
 4662. saçuk neñ: saçık, saçılmış nesne· I, 381
 4663. saçulamak: saçaklamak, saçak yapmak· III, 323
 4664. safdıçlanmak: sepet sahibi olmak· II, 271
 4665. sag: sağlık, esenlik· I, 89; III, 154 sag sa ğ, tatII, iyi, temiz, halis; sağ, sağlam; sıcak· III, 154 § sag yag; sade yag, sag ya ğ· III, 154, 159
 4666. sag: akıl, zeyreklik, anlayı;· III, 153, 154
 4667. sag: yün atmak ve kabartmak için kullan ılan "sağ" denen çubuklar· III, 154
 4668. sagdıç: sagdıç, dost·I, 455;III, 374
 4669. sagılmak: sağılmak·II, 124, 163
 4670. sagım: sağış, sağım· I, 397 § bir sagım süt; bir sağışta sağılan süt· I, 397
 4671. sagın: sağmal·I, 499
 4672. sagınlıg: sağmal sahibi, sağmalı olan·I, 499
 4673. sagınmak: sağar gõrünmek·II, 152
 4674. sagınmak: sanmak, zannetmek; sözle yardım etmek· II,
 4675. sagır: içerisine şarap konulan havana benzer söbü bir kap· I, 406
 4676. sagışmak: sağmakta yardım ve yarış etmek· II, 101
 4677. sagız: sakız· I, 365 bkz> sakır, sakız
 4678. sagızlıg: sakızlı, sakızı olan· I, 495
 4679. sagızlıg: çamurlu yapışkan· I, 495
 4680. sagız toprak: yapışkan toprak· I, 365
 4681. saglıg: sayılı olan her ;ey· I, 464
 4682. saglık: dişi koyun; sağmal, sağılan hayvan· I, 471, 520; II, 22; III, 102
 4683. saglıklanmak: sağmal sahlbl olmak· II, 275
 4684. sagmak: sağmak. I, 389; II, 15, 37, 43. 50, 51, 61, 66; III, 325, 339
 4685. sagnagu: kurumu; kabak·I, 491
 4686. sagrak: sürahi, kâse, kap·I, 100, 468, 471
 4687. sagrı: deri, her şeyin derisi· I, 421, 422;III, 350 § yer sagr ısı; yeryüzü·I, 422
 4688. sagrılamak: kaba derlyi sertle{tirmek·III, 353
 4689. sagturmak: sağdırmak·II, 185
 4690. sagu: ölçek· III, 225, 418
 4691. sagulamak: ölçeklemek, ölçekle ölçmek· III, 325
 4692. sagurmak: su içmek, suyu Içlrmek, suyu çektirmek, kurutmak, suyunu s ızdırarak keş haline getirmek; tükürmek· II, 18, 80, 81 bkz> sudmak, sutmak
 4693. sag yag: sade yag· III, 154, 159 saht eğerlere, kemerin ba;ına, tokalara işlenen altın veya gümüş l{leme· I, 107 bkz; üstem sak i'şte uyanık ve zeyrek olan·I, 333
 4694. saka: dağ yamacı·III, 226
 4695. sakak: çere·I, 282;II, 286
 4696. sakal: sakal·I, 230, 282, 390;II, 286;III, 228
 4697. sakalduruk: külahın başta durması ve yere düşmemesi için çene altından geçirilerek bağlanan ipekten örülmüş bir kaytan·I, 530
 4698. sakalduruklanmak: sakalduruğu bağlamak· III, 205
 4699. sakıg: ılgın, yalgın, serap·I, 191; III, 268
 4700. sakımak: hayal imiş gibi görünmek· III, 268, 269
 4701. sakınç: sakınacak şey; sıkıntı, sakınma, kaygı·I, 69, 100, 142; III, 333, 374
 4702. sakınmak: sakınmak; sanrnak, düşünmek· I, 242,419;II,153,167;III,61, 361
 4703. sakır: elbiseye bulaşan meyve suyu veya hurma pekmezi gibi nesneler· I, 365 bkz> sag ız, sakız
 4704. sakırgan: büyük sıçan, geme· I, 521 bkz> sıkırkan
 4705. sakırku: kene, sakırga· I, 489
 4706. sakış: sayma, sayış, III, 247 bkz> sakmak, samak, sanamak, sanmak
 4707. sakız: elbiseye bulaşan meyve suyu veya hurma pekmezi gibi şeyler· I, 365 bkz> sagız, sakır
 4708. sakızlıg: sakızlı, yapışkan şeyler yapışmış olan· I, 495
 4709. saklanmak: saklanmak, çekinmek· II, 247
 4710. saklaşmak: saklaçmak, gizlennnek· II, 216 "
 4711. saklık: uyanıklık·I, 471
 4712. sakmak: saymak, I, 85, 384 bkz> sak ış, samak, sanamak, sanmak
 4713. sak sak: nöbetçinin, bekçinin kaleyi ve at ı koruyablimek için uyanık olmasını emreden söz·I, 333
 4714. sal: sal·III, 156
 4715. sal: kaplardaki sır· III, 157
 4716. salçı: aşçı, mutfakta bulunan kimse· III, 442 § salç ı biçek; aşçı bıçağı, III, 442
 4717. salga at: gem alınaz, başı sert, çamış at· I, 425
 4718. salı: sıva aygıtı, mala· III, 233
 4719. salımlaşmak: çarpışmak ve saldıri{mak· II, 258
 4720. salındı: atılan, çıkarılan; erkegin arkaya doğru salıverdiği saç· I, 449 bkz> sulındı § salındı otuñ; sellerin getirerek kıyıya attığı odun· I, 449
 4721. salınmak: sarkmak· II, 154
 4722. salıñulamak: yukandan aşağı sarkmak; taşlamak·III, 410
 4723. salışmak: sallaşmak, birbirini güreşte sallamak, silkişmek, birbirine sallamak; işaretleşmek, II, 109
 4724. salmak: átmak; bir ;eyle işaret etmek; göndermek, götürmek; toplamak, toplu hale getirmek· II, 24
 4725. salñu: çakıl taşı atılan sapan· III, 379
 4726. salturmak: saldırtmak; sallatmak, sallamayı emretmek; çıkarıp atmayı emretmek II, 187 samak saymak, I, 281; III, 247, 250 bkz> sak ış, sakmak, sanamak, sanmak
 4727. saman: saman, I, 415; II, 316
 4728. samanlıg: saman sahibi olan·I, 499, 500
 4729. samda: ayağa glyilen sandal·I, 418
 4730. samduy: ılık yemek· III, 240
 4731. samlamak: ilâç etmek; sağaltmak· III, 298 bkz> em sem, sem
 4732. samsıtmak: incitmek· II, 336
 4733. samursak: sarımsak, sarmısak· I, 527 bkz> sarmusak
 4734. samurtug ış: içinden çıkılamayan karışık i;, I, 494
 4735. san: sayı, sayma, addü itibar, III, 157, 429
 4736. sanaç: dağarcık· I, 358 § sanaç kesürgü; kırmızı dağarcık· I, 358
 4737. sanamak: saymak· III, 274 bkz> sakış,sakmak,samak, sanmak
 4738. sançıkmak: yenilmek; vurulmak, sancılmak· II, 228
 4739. sançılmak: saplanmak, sancılmak; (asker, ordu) yenilmek. II, 231
 4740. sançışmak: birbirine hançer, bıçak gibi şeyler saplamak, birbirine sanc ımak; birbirlyle savaş yapmak· II, 217
 4741. sançmak: sançmak, dürtmek, sokmak; yenmek· III, 420
 4742. sandırış: kavga, çekişme· I, 402; II, 214;III, 416 bkz> sandr ış, sandruş
 4743. sandırışmak: kavga etmeki saçmalamak·II, 214 bkz> sanr ışmak, sanruşmak
 4744. sandrımak: saçmalamak· III, 281 bkz> sanrımak
 4745. sandrış: çekişme· III, 416 bkz> sandırış, sandruş
 4746. sandruş: çekişme· III, 416 bkz> sandırış, sandrış
 4747. sanduvaç: bülbül·I, 529;III, 178, 311
 4748. sangarmak: bir şeyden saymak, bir şeye nispet etmek· II, 188, 189
 4749. sanmak: saymak, sayılmak; sanmak,I, 68;II, 28 bkz> sak ış, sakmak, samak, sanamak
 4750. sanrımak: saçmalamak.III, 281 bkz> sandrımak
 4751. sanrışmak: saçmalamak·II, 214 bkz> sandırışmak, sanruşmak
 4752. sanruşmak: saçmalamak·II, 213 bkz> sandırışmak, sanrışmak
 4753. sañ: kuş pisliği·III, 357
 4754. saña: sana·I, 391, 392, 423;II, 57, 78, 193; III ,156, 208, 272, 285, 313, 315, 322, 368, 372, 440
 4755. sañan: tadı buruk olan· III, 376
 4756. sañlamak: kuş pislemek. III, 403
 4757. sañlatmak: kuş pisletmek. II, 359
 4758. sap: sap, kılıç veya bıçak sapı· I, 384; III, 145
 4759. sap: bir söze verilecek cevapta sıra, yanut; değirmende, su!amada ve gezekte sıra· III,145
 4760. sapanlamak: sapanla sürmek, III, 342 bkz>sabanlamak
 4761. sapıg: çadırın eteği· I, 374
 4762. sapılmak: saplanmak, birisi giderken yan ına takılmak, katılmak· II, 120
 4763. sapımak: sallamak, hareket ettirmek· III, 256, 257
 4764. sapınmak: saplamayı üzerine almak, saplar gibi görünmek II, 150
 4765. sapıtgan: daima sallayan·I, 513
 4766. sapıtmak: sallamak, hareket ettirmek; sallatmak II, 298
 4767. saplamak: sap yapmak·III, 296
 4768. saplatmak: saplatmak, sap taktırmak·II, 344
 4769. saplık: saplık, kılıç ve bıçak gibi şeylere sap olmaya yarayan nesne·I, 470
 4770. sapmak: ipliği iğneye geçirmek, saplamak; bir şeyi sarmak, cinsinden eksik kalan bir şeyi başkasıyle tamannlamak· II, 3, 4
 4771. sapturmak: ördürmek, yamatmak. II, 183
 4772. saraguç: kadın yaşmağı· I, 487
 4773. saraguçlanmak: başörtüsü örtmek· III, 205
 4774. saran: hasis, cimri, II, 250
 4775. saranlamak: pinti saymak, pintilere nispet etmek· III, 345
 4776. saranlık: pintilik, cimrilik I, 504
 4777. sargan: çorak yerlerde biten bir ot·I, 438
 4778. sargan kamış: kamışı kurutan tepe·I, 439
 4779. sargan yér: "sargan"ın bittiği yer·I, 438
 4780. sargarmak: sararmak·I, 69, 486;II, 187, 188
 4781. sarıçga: çekirge, I, 489 bkz> sırıçga
 4782. sarıçga er: gevşek ve tembel adam· I, 489
 4783. sarıg: sarı, sarı renk· I, 329, 374, 395; III, 162, 224 § sap
 4784. sarıg:
 4785. sarıg erük: kayısı, zerdali·I, 69
 4786. sarıg kezik: sarılık hastalığı·I, 391
 4787. sarıglamak: sarılamak, sarı yapmak· III, 336
 4788. sarıglıg: sarılık hastalığı olan· I, 496, 500
 4789. sarıglık: sanlık· I, 503 sarıg surıg herhangi bir sarı renk· I, 374
 4790. sarıg suw: karında toplanan sarı su· I, 374
 4791. sarıg turma: havuç· I, 431 bkz> geşür, gezer, gizri
 4792. sarılmak: kırmak, darılmak· II, 123 bkz; sarmak, sermek, sürmek
 4793. sarılmak: sarılmak II, 123
 4794. sarım: ibrik, testi glbi şeylerden içilecek olan nesnenin süzülmesi Için bu kaplar ın ağzına gerilen ipek kumaş parçası· I, 397
 4795. sarıñulamak: buz ve benzeri ;eyler üstıinden kaymak. III, 409, 410 bkz> seriñülemek
 4796. sarınmak: bir şeyi sarınmak, ôrtünmek; bir işe sanlmak· II, 151
 4797. sarışmak: sarmakta yardım ve yarış etmek· II, 96
 4798. sarıtmak: sardırmak, sarmayı emretmek· II, 304 bkz> sarutmak
 4799. sarkaç: karamuk; yaban hindibasına benzer bir ot· I, 454; III, 240
 4800. sarkaçlanmak: yerde yaban hindibasına benzer bir ot bitmek, karamuk otu bitmek II, 271 bkz> surkuçlanmak
 4801. sarkanık: hayvanlardaki "kırk bayır" denen işkembe·III, 179 bkz> sarkayık
 4802. sarkayık: hayvanlardaki "kırk bayır" denen işkembe· III, 179 bkz> sarkanık
 4803. sarkım: soğuk günlerde kar glbi yağan çiğ·I, 485
 4804. sarkındı suw: iri su damlası·I, 493
 4805. sarkışmak: çok damlamak.II, 214, 215
 4806. sarkıtmak: damlatmak· II, 339
 4807. sarkmak: akar şey sızıp damlamak; uyuşmak, III, 421
 4808. sarkurmak: damlatmak· II, 189
 4809. sarlamak: sarmak,III, 296
 4810. sarlanmak: sarınmak, sarılmak.II, 246
 4811. sarlaşmak: sarmakta yardım ve yarış etmek·II, 215
 4812. sarlatmak: sardırmak, II, 346
 4813. sarmaçuk: bir çeşit şehriye .I, 527
 4814. sarmak: bir şeyi süzmek ve ayırmak; olgun hale gelmek,III, 167 bkz> sarmalmak, sarma şmak, sarmatmak, sermetmek
 4815. sarmak: kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert söz söylemek II, 38, 39;III, 181 bkz> sar ılmak, sermek,
 4816. sürmek:
 4817. sarmalmak: süzülmek,dolanmak II, 233, 237 bkz> sarma şmak, sarmatmak, sermetmek
 4818. sarmalmak: sarılmak, dolanmak.II, 233, 237
 4819. sarmaş: sarmaş, bir şeyin bir ;eye sarılması.I, 460
 4820. sarmaş bolmak: halk birbirine kanşmak·I, 460
 4821. sarmaşmak: sarmakta yardım etmek·II, 216
 4822. sarmaşmak: karışmak; süzülmek; bir akarın içinden başka bir şey çıkmak, bunda yardım ve yarış
 4823. : etmek,II, 216, 217 bkz> sarmak, sarmalmak, sarmatmak, sermetmek
 4824. sarmatmak: sardırmak. II, 349
 4825. sarmatmak: bir şeyi sudan ayırıp çıkartmak, süzdürmek. II, 349 bkz> sarmak, sarmalmak, sarma şmak, sermetmek
 4826. sarmusak: sarmısak, sarımsak·I, 527 bkz> samursak
 4827. sarnıç: deve derisinden yapılan su tulumu; ağaçtan oyulmuş kap·I, 454
 4828. sarsal: sansar, samura benzer bir hayvanc ık· I, 483
 4829. sarsıg: katı ve sert olan her şey·I, 464 § sarsıg söz; katı söz,I, 464
 4830. sarsıtmak: sert ve kaba muarnele yaptırmak, II. 336
 4831. sart: tacir, tecimen, satıcı,I, 66, 342;III, 13
 4832. sartlamak: sart (tecimen, tacir) saymak· III, 444
 4833. sart surt: "zart zurt", "fart furt" gibi ses bildiren söz· I, 342
 4834. sart surt kılmak: "zart zurt", "fart furt" gibi ses çıkarmak· I, 342
 4835. sarumak: sarmak· III, 262
 4836. sarutmak: sardırmak, sarmayı emretmek· II, 304 bkz> sarıtmak
 4837. sasıg: kokmuş· I, 372
 4838. sasıg barıg: kokmuç, sası· I, 372
 4839. sasık: saksı· I, 382
 4840. sasımak: sasımak, kokmak· III, 265
 4841. saş: ürkek, III, 152
 4842. saşturmak: sayışmak, kesişmek· II, 185 bkz> sayışturmak
 4843. saşurmak: arasını ayırmak· II, 79
 4844. sata: mercan, III, 218
 4845. satgalmak: çiğnenmek; borç, takas yapılmak· II, 233
 4846. satgamak: çiğnemek; bir yol bir yola çat ılmak; uğramak; ödeşmek; kar;ılaştırmak· III, 288
 4847. satgan: satan, çok satan, II, 296
 4848. satgaşmak: rastgelnnek, kavuşmak; sataşmak, saldırışmak; sayışmak, ödeşmek, II, 214
 4849. satguçı: satıcı·II, 296
 4850. satguluk: satmaya hakkı olan·II, 297
 4851. satıg: satış, satma·I, 374
 4852. satıglamak: satışmak·III, 336 bkz> satıglaşmak
 4853. satıglaşmak: satışmak·III, 336 bkz> satıglamak,
 4854. satıglı: satmak azminde olan·II, 297
 4855. satıglık: satılık·I, 503
 4856. satıgsak: satmak isteyen·II, 296, 297
 4857. satıgsamak: satmak Istennek·III, 333
 4858. satılmak: satılmak II, 121
 4859. satınmak: satar görünmek· II, 150
 4860. satır: "piç, aslı belirsiz" anlamına sövme .I,406
 4861. satışgan alışgan: daima alıp satan,I, 518, 519
 4862. satışgan tawışgan: daima satan ve tasarruf eden; daima alan satan· I, 519
 4863. satışmak: satmakta yardım ve yarış etmek, karşılıklı alış veriş etmek II, 89;III, 71
 4864. satlanmak: cesaret göstermek, cüret etmek, at ılmak· II, 248
 4865. satma: kulübe, bağ bekçisinin geceleri bar ınmak için ağaç üzerinde yaptığı çardak· I, 433
 4866. satmak: satmak. I, 519; II, 193, 219, 294, 295, 296
 4867. satsamak: satmak istemek· III, 284
 4868. sattaçı: satıcı· II, 296
 4869. satturmak: sattirmak· II, 183
 4870. satulamak: faydasız söz söylemek, gevezelik etmek· III, 194, 323
 4871. saturmak: saydırmak· III, 186, 187, 192
 4872. saw: şöhret, san·III, 43
 4873. saw: söz, haber, salık; mektup; risale; atalar sözü, darb ımesel; kıssa, hikâye, tarihsel şeyler,I, 97, 207, 362, 409, 471, 508, 523, 524; II, 20; III, 154, 155, 158, 441
 4874. sawaşmak: sava;mak, çarpı;mak·II, 102
 4875. sawçı: elçi, peygamber; hısım ve dünürler ara sındaki elçi·III, 154, 441
 4876. sawdıç: sepet, sele, I, 173, 455
 4877. sawılmak: savulmak; (güneş) inmek I, 106; II, 170 bkz> sawulmak
 4878. sawlamak: söylemek, atalar sözü söylemek· III, 297
 4879. sawlanmak: atalar sözu söylemek· III, 199
 4880. sawlaşmak: birbirine sav söylemek; sal ık vermek; herhangi bir şey üzerine konuşmak, II, 215, 216
 4881. sawramak: savulmak; azalmak, seyrekle şmek, savsamak, gevşemek; savmak, sağalmak· III, 41, 278, 281 bkz> sawrımak, sewremek
 4882. sawrımak: azalmak, seyrekleşmek, III, 278 bkz> sawramak, sewremek
 4883. sawrukmak: savrulmak, akan su köpüre kö-püre dalgalanarak çalkalanmak, II, 172, 228
 4884. sawrulmak: savrulmak, saçılmak· II, 232
 4885. sawruşmak: savurmakta yardım etmek·II, 212, 213
 4886. sawulmak: bulunduğu halden ayrılmak, bir yana eğilmek, batmak; savulmak, gitmek II, 125, 163;III, 80 bkz> sawılmak
 4887. sawurmak: savurmak, saçmak·I, 330;II, 82
 4888. sawurtmak: savurtmak III, 431
 4889. say: kara taşlık yer· III, 158
 4890. say: vücuda giyilen zırh, III, 158 § say yarık; demir göğüslük III, 15, 158
 4891. saygırmak: yer kara taşlı olayazmak. III, 193
 4892. sayıkmak: yer kara taşlı 0111^.III, 189, 190
 4893. sayılgan étilgen: birçok işlere giren çıkan· I, 158
 4894. sayış: ödenek· III, 126 bkz> seyş
 4895. sayışturmak: sayışmak, kesişmek, II, 185 bkz> saşturmak
 4896. saypamak: israf etmek III, 310, 311
 4897. saypatmak: israf ettirmek II, 357
 4898. sayramak: şakımak, ötüşmek; saçmalamak, hezeyan etmek,I, 467;III, 240, 311
 4899. sayramlanmak: su azalmak, sığ bir hal almak, su biraz çekilmek· III, 205
 4900. sayram suw: topuktan yukarı çıkmayan sığ su II,.111, 176
 4901. sayratmak: çok söyletmek II, 357
 4902. sazınçı taşı: alçı taşı· III, 375
 4903. seçe: serçe kuşu· III, 219
 4904. seçişmek: saçmakta yardım ve yarış etmek·II, 92
 4905. sedretmek: seyrek hale getirmek; seyretmek. II, 332
 4906. sedrek(g): seyrek,I, 384, 477 § sedrek böz; seyrek bez·I, 477
 4907. sedrek kapug: parmaklıklı kapı·I, 478
 4908. sedremek: incelmek, seyremek, seyrekle şmek; elbise erpimek.III, 167, 277
 4909. sedreşmek: seyrekleşmek. II, 211
 4910. sefinç: memnun olma, sevinç· III, 377 bkz> sewinç
 4911. segirtmek: segirtmek, koşturmak II, 274; III, 429 bkz> sekirtmek
 4912. segremek: seğirtmek·I, 142 bkz> sekremek, sekrimek
 4913. segrişmek: seğrişmek, koşuşmak, seğirtmekte yardım ve yarış etmek· I, 214; II, 225 bkz> sekri şmek
 4914. sekirtmek: seğirtmek, koşturmak· II, 274; III, 429, 431, 432 bkz> segirtmek
 4915. sekitmek: sektirmek· II, 310
 4916. sekiz: sayıda sekiz·I, 365 bkz> sekkiz
 4917. sekiz on: sayıda seksen·I, 437 bkz> seksün
 4918. sekkiz: sayıda sekiz·I, 365 bkz> sekiz
 4919. sekremek: seglrtmek,I, 142 bkz> segremek, sekrimek
 4920. sekrimek: seğirtmek· I, 354; III, 281 bkz>.segremek, sekremek
 4921. sekrişmek: seğrişmek, koşuşmak, sejlrtmekte yardım ve yariş etmek I, 214; II, 225 bkz> segri şmek
 4922. sekritmek: sıçratmak, atlatmak· II, 333
 4923. seksün: sayıda seksen·I, 437 bkz> sekiz on
 4924. sekü: dükkân; seki·III, 230
 4925. Selçük sü-başı: Selçuk hanlannın dedesi olan kişi-I, 478
 4926. sem: ilâç·III, 157 bkz> em sem, samlamak
 4927. semiz: semiz· I, 365 bkz> semüz
 4928. semizlik: semızlik. I, 507
 4929. semrimek: semirmek, yağlanmak· II, 365; III, 281
 4930. semrişmek: semizleşmek II, 213
 4931. semritmek: semirtmek.II, 333
 4932. semürgük: bülbüle benzer bir kuş·II, 290
 4933. semüz: semiz·I, 285 bkz> semiz
 4934. sen: sen·1, 36, 43, 74, 76, 79,87,110, 126, 134, 207, 281, 339, 353. 365, 391, 403, 412, 462, 529;II, 40, 42, 69, 167, 185, 204, 347; III, 26, 124,131,138,145,147,154,173,178,179. 207, 208, 214, 222, 233, 234, 256, 349, 357, 367, 440-
 4935. senkeç: fındık küçüklüğünde akı ve kırmızısı olan bır çeşit tatlı elma.I, 455 bkz> señeç
 4936. senlemek: "sen" diye aytamak, küçük say ılmak III, 298
 4937. senletmek: "sen" ile aytatmak·II, 346, 347
 4938. señeç: fındık gibi küçük ve tatlı bir elma·III, 381 bkz> senkeç
 4939. señek: su içilen testi; ağaçtan oyulmuş su kabı, III, 367
 4940. señil: insanın yüzünde çıkan siyil, ergenselik; yüzde olan çi ğit hastalığı· I, 483
 4941. señir: dağ çıkıntısı, dağ burnu; herhangi bir duvarın ucu .III, 360, 362
 4942. señregü: her zaman burnundan sümük akan çocu ğa sövmede kullanılan kelime·III, 387
 4943. señregü at: engi hastalığına tutulmuş olup burnundan irln gibi sümük akan at·III, 387
 4944. sep: gelinin malı olan çeyiz·I, 319
 4945. septürmek: çeyizlemek, çeyizle güveyin evine gönderme ği enrıretmek· II, 182
 4946. sergek: sarhoşun, sarhoşluk yüzünden iki tarafa sallan ınası· II, 289
 4947. sergeklemek: yalpalanmak, iki yana sallanmak II, 289
 4948. serilmek: sarsılmak, sendelemek, yalpa ile dü şeyazmak· 1. 196; II, 123
 4949. serinmek: sabretmek,II, 167; III, 233
 4950. seriñülemek: buz ve benzeri şeyler üstünden kaymak· III, 400, 410 bkz> sar ıñulamak
 4951. serk: saksı ve saksı kırıkları·I, 353
 4952. serker: haydut, yol kesen·I, 457
 4953. sermek: sabretmek·II, 7, 38
 4954. sermek: kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert ve kaba söz söylemek,II, 38, 39;III, 181 bkz> sar ılmak, sarmak, sürmek
 4955. sermetmek: bir şeyi sudan åyırıp çıkartmak, süzdürmek. II, 349 bkz> sarmak, sarmalmak, sarma şmak, sarmatmak
 4956. serü: evlerde üzerine eşya konan raf· III, 221
 4957. sesinmek: niyetlenmek, hazırlanmak; (at) bağından çõzülmek üzere olmak· II, 152 bkz> se şilmek, seşlinmek, seşümek
 4958. seşilgen: daima çözülen·I, 524, 525
 4959. seşilmek: çözülmek, ayrılmak.II, 124; III, 102 bkz> sesinmek, se şlinmek, seşümek
 4960. seşlinmek: çözülmek, bagından boşanmak. II, 247 bkz> sesinmek, se şilmek, seşümek
 4961. seşmek: çözmek· II, 13, 14 bkz> şeşmek
 4962. seştürmek: çözdürmek, II, 184, 185, 187 bkz> şeştürmek
 4963. seşük: çözük, çözülmüş· I, 390
 4964. seşümek: gevşemek, çözüleyazmak. III, 267· bkz> sesinmek, se şilmek, 'seşlinmek,
 4965. sewinç: sevinç, I, 12; III, 373, 374 bkz> sefinç
 4966. sewinmek: sevinmek. I, 12. 100, 142, 285, 419; II, 167, 268; III, 87, 159 bkz> sewünmek
 4967. sewişmek: sevişmek· II, 102
 4968. sewmek: sevmek· II, 15; III, 175, 385
 4969. sewremek: seyremek· I, 103 bkz> sawramak, sawr ımak
 4970. sewritmek: eşyayı boşaltmak, işi bitirmek ve işten vaz geçmek II, 332, 333, 335
 4971. sewtıirmek: sevdirmek.II, 185
 4972. sewük: sevgili, seviIen. I, 94, 390
 4973. sewüklük: sevgi- II, 172
 4974. sewüksüz: sevgisiz· II, 250
 4975. sewünmek: sevinmek. II, 153 bkz>
 4976. sewinmek sey: ; ödenek· III, 126 bkz> say ış
 4977. sezinmek: sezinmek, sanmak· I, 419; II, 152
 4978. sézik: seziş, sezme· I, 408; II, 152
 4979. sézikmek: sezmek· II, 117
 4980. sıbızgu: düdük, boru·I, 217, 246, 489 bkz> s ıbuzgu
 4981. sıbuzgu: düdük, boru·I, 176 bkz> sıbızgu
 4982. sıçgak: sıçırgan, sık sık sıçan· I, 470
 4983. sıçgan: sıçan, fare· I, 75, 345, 409, 438; II, 263; III, 263, 267. 282, 412
 4984. sıçgan yılı: Türkler'in onikili yıllarından biri· I, 345, 438
 4985. sıçıtmak: sıçırtmak·II, 300
 4986. sıçmak: sıçmak,I, 343;II, 4
 4987. sıçturmak: sıçtırmak .II, 184
 4988. sıdırgak: çatal tırnaklı olan sığır, geyik gibi hayvanlar ın tırnakları· I, 502
 4989. sıdrım: sırım.I, 485 bkz> sıdrım
 4990. sıdrım ışlıg er: işlediği işi bitiren, başkasına bırakmayan adann·I, 485
 4991. sıdrışmak: sıyırmakta, kar kürümekte yardım etmek II, 211 bkz> sıdrışmak
 4992. sıdıg: kaftanın göğse kadar olan iki eteğinden biri.I, 374, 389 bkz> sidig
 4993. sıdıg: diş etleri arasındaki a(iklık·I, 374 bkz> sıgzag
 4994. sıdırgan: sıyırmak yaratilışında olan, daima sıyıran·I, 517
 4995. sıdırmak: sıyırmak· I, 517
 4996. sıdrılmak: sıyrılıp kaçmak, kaymak; bütün kıvrıntı ve büküntüleriyle yola bak ılmak ve düşünülmek. II, 231, 232
 4997. sıdrım: sıyrım; sırım· I, 517 bkz> sıdrım
 4998. sıdrışmak: sıyırmakta ve kar kürümekte yardım etmek· II, 211 bkz> sıdrışmak
 4999. -sıg (·sig): isim sonuna getirilen benzetme eki, III, 128
 5000. sıgan saç: sığanmış saç, kıvırcık olmayan saç· I, 403
 5001. sıgdatmak: ağlatmak· II, 327 bkz> sıgtatmak, sıhtatmak
 5002. sıgınmak: sığınmak· II, 152, 160
 5003. sıgır: hanların halk ile beraber yaptığı sürgün avı- I, 364
 5004. sıgır: sığır· I, 364; II, 79, 189 § suw
 5005. sıgırı: ; manda· I, 368
 5006. sıgırçık: sığırcık kuşu· I, 501 bkz> sıgırçuk
 5007. sıgırçuk: sığırcık kuşu·I, 505 bkz> sıgırçık
 5008. sıgırlamak: sığırdan saymak, sığıra nispet etmek,III, 331
 5009. sıgırlıg: sığırlı, sığır sahibi· I, 495
 5010. sıgıt: ağlama, ağlayı;·I, 356 bkz> sıhıt
 5011. sıgmak: sığmak; tesir etmek, dokunmak, koymak·I, 183, 359, 397; II, 15
 5012. sıgra: iki dağ arasındaki geniş dere·I, 422
 5013. sıgruşmak: 51^5111-11^.II, 212
 5014. sıgtamak: ağlamak. III, 275, 355 bkz> sıhtamak
 5015. sıgtaşmak: ağlaşmak. II, 211 bkz> sıhtaşmak
 5016. sıgtatmak: ağlatmak, II, 360 bkz> sıgdatmak,sıxtatmak
 5017. sıgturmak: sığdırmak· II, 185
 5018. sıgun: yaban sığırı, dağ keçisi tekesi· I, 409
 5019. sıgun ot: kökü insana benzeyen, çiftle;me kuvveti kalmayanlarca kullan ılıp erkeğl ve dişisi bulunan ve erkeği erkeğe, dişisi kadına verilen bir ot·I, 409
 5020. sıgurmak: sığdırmak.II, 81
 5021. sıgzag: dişlerin arasındaki açıklık,I, 464 bkz> sıdıg
 5022. sıgzalmak: bir şeyi bir şeye sığdırmak, sıkıştırmak·II, 232, 233
 5023. sıgzamak: dişek ve hilâl ile diş kurcalamak; papuçta diki ş arasına parça koyarak sızgı yapmak, iki şeyin arasına bir şey sıkıştırıp koymak,III, 283
 5024. sıgzıg: mest ve ayakkabı gibi şeylerde iki dikiş arasına konulan sahtiyan·I, 464
 5025. sıgzıg: iki şeyi birleştiren kenet·I, 464
 5026. sıxıt: aglama·III, 275 bkz> sıgıt
 5027. sıxtamak: ağlamak.III, 275 bkz> sıgtamak
 5028. sıxtaşmak: aglaşmak·II, 211 bkz> sıgtaşmak
 5029. sıxtatmak: aglatmak,II, 327 bkz> sıgdatmak, sıgtatmak
 5030. sık: az,III, 130
 5031. sıkamak: el ile sığamak· III, 269
 5032. sıkılmak: sıkılmak· II, 125
 5033. sıkırkan: büyük sıçan, geme, I, 521;II, 263 bkz> sak ırkan
 5034. sıkırmak: ıslık çalmak·II, 83
 5035. sıkış: itişme, çarpışma·I, 368
 5036. sıkışmak: sıkışmak, sıkmakta yardım ve yarış etmek·II, 104
 5037. sıklışmak: sıkışmak, sıkılmak.,II, 216
 5038. sıkmak: sıkmak·II, 18
 5039. sıkman: üzüm sıkma zarnanı·I, 444
 5040. sıkrışmak: birlikte ıslık çalmak,II, 213
 5041. sıkturmak: sıktırmak, sıkılnmak,II, 186
 5042. sımak: kırmak; bozmak; yenmek, galebe etmek, I, 282, 382, 473; III, 249
 5043. sımsımrak: bir çeşit yemek· III, 136
 5044. sın: boy, bos· III, 138
 5045. sın: mezar·III, 65, 138
 5046. sınalmak: sınanmak·II, 126
 5047. sınamak: denemek, sınamak· I, 242; III, 273
 5048. sınatmak: sınatmak, tecrübe 0111^0^II, 312, 313
 5049. sınçgan: mugaylan dikeni, Lycium europeum· III, 146
 5050. sındu: makas· I, 418
 5051. sınlıg: boylu poslu· III, 138
 5052. sınmak: kırılmak, bozulmak, incitmek I, 254; II, 19, 29; III, 365
 5053. sınuk: sınık, kırılmı;· III, 365 bkz>
 5054. sıñuk: sııîgar bir şeyin tarafı, yanı· III, 375
 5055. sıñarlamak: yalnız ve yardımcısız bulduğu için zayıf görüp ôç almak· III, 409
 5056. sıñarsuk: iki kişi bir ata bindiğinde ikincinin oturduğu yer, III, 388
 5057. sıñılamak: soğuktan zırıncımak, donacak halde soğumak; çınlamak· III, 405
 5058. sıñuk: sınık, kırılmış· III, 365 bkz> sınuk
 5059. sıp: iki yaşına girmiş olan tay· I, 207, 319;III, 158
 5060. sıp akur: hayvan torbası· I, 487 § sıp akurı; hayvan torbası; ikl yaşındaki tayın yem yedigi yer· I, 487
 5061. sır: kendisiyle Çin kâseleri dlâlan ıp üzerine nakış yapılan macun, sır· I, 324
 5062. sır: ağustos böceginin, kalem ve kaleme benzer şeylerin çıkardığı sesi anlatan bir kelime. I, 324
 5063. sır étmek: (agustos böcegi) ötmek· I, 324
 5064. sırıçga: sırça· I, 489
 5065. sırıçga: çekirge· I, 489 bkz> sarıçga
 5066. sırıçga er: gevşek ve tembel adam, I, 489
 5067. sırılmak: bulaşmak, yapı;mak· II, 123, 124
 5068. sırımak: pislemek, siymek; sık dlkişle dlkmek· III, 262
 5069. sırışmak: sık dikmekte yardım etmek·II, 96
 5070. sırıtmak: sık diktirmek·II, 304
 5071. sırlamak: sırlamak, sır vurmak·III, 296
 5072. sırlanmak: (işe) hazırlanmak; sırlanmak·II, 246, 247
 5073. sırlatmak: sırlatmak·II, 346
 5074. sırlıg: sırlı, nakışlı.I, 324 § sırlıg ayak; sırlı kâse·I, 324
 5075. sırmak: eşek palanındaki teyeltl·I, 471
 5076. sırt: kıl, kalın kıl; bayır, yokuş, sırt, küçük dere· I, 342
 5077. sırtıg: herhangi bir sözün izeridir kl hepsl de ğil bir parçası anla;ılabilır·I, 463 sırtıg bulmak sözün izerini bulmak·I, 463
 5078. sırtlamak: kuyruğu iple bükmek; küçük bir dereden yukar ı çıkmak.III, 444
 5079. sıruk: sırık, çadır direği. I. 381
 5080. sırukluk: sırıklık,I, 503, 505
 5081. sış: şiş, tutmaç şişi.I, 331;II, 15, 174; III, 125bkz> şış
 5082. siş: şişmiş olan her nesne, yumru· III, 125, 184 bkz> s ışılmak, siş
 5083. sışılmak: kabına sığmayacak kadar su ile şişmek, II, 124 bkz> sış, siş
 5084. sıtgalmak: sığanmak, sığanılmak II, 233
 5085. sıtgamak: sığamak·I, 325; 111. 288
 5086. sıtganmak: sığanmak·II, 245, 246
 5087. sıtgaşmak: sıgaşmak, sığamakta yardım ve yarış etmek·II, 214
 5088. sıturmak: kestirmek, kıydırmak, kırdırmak. III, 187
 5089. sıyumak: yenmek, bozmak, yarmak.I, 123, 128
 5090. sızgurmak: sızdırmak, eritm·ek; arıklatmlak, zayıflatmak· II, 188
 5091. sızıtmak: sızdırmak, I, 374; II, 305, 306
 5092. sızlag: soğuk su içmekten veya buz çi ğnemekten dişlerin üşüyerek uyuşması, I, 464
 5093. sızlamak: sızlamak, ağrımak. III, 297
 5094. sızlatmak: sızlatmak, soğuktan ağrı veya 'sızı duyurmak· II, 346
 5095. sızlatsı(-si): sónu sâkin kelimelerde izafet edat ı· III, 209, 210
 5096. sızmak: sızmak, erimek; (güneş) belirmek, ucu görünmek; arıklamak, zayıflamak· II, 9, 10; III, 182
 5097. sibek: değirmen taşının üzerinde döndüğü demir.I, 389
 5098. sibek: sübek, çocuğun içine işemesi için beşiğe konan kamış,I, 389
 5099. sibiz kişi: alık, dalgın adam,I, 406
 5100. sidük: sidik·I, 389 bkz> sidük
 5101. sidig: kaftanın iki yanından, sağ ve sol taraflarından birisi,I, 389 bkz> sıdıg
 5102. siditmek: işetmek·II, 302
 5103. sidmek: işemek, siymek,II, 295;III, 321, 440 bkz> sitmek
 5104. sidtürmek: işetmek, siydirmek·II, 183 bkz> sittürmek
 5105. sidük: sidik, III, 321 bkz> sidük
 5106. sigil: siyil·I, 394
 5107. sigrig: dağda atlamakla geçilen yer·I, 478 bkz> sikrig
 5108. sik: sik,I, 201, 334
 5109. sikilmek: sikilmek II, 126
 5110. sikiş: sikiş, I, 369
 5111. sikişmek: sikişmek· II, 107
 5112. sikitmek: düzdürmek, siktirmek II, 309
 5113. sikken: her zaman siken·I, 401
 5114. sikmek: sikmek· I, 401; II, 22
 5115. sikrig: dağda atlamakla geçilen yer· I, 478 bkz> sigrig
 5116. siktürmek: siktirmek II, 186
 5117. sil: her yemekten tiksinen, bogazs ız insan; az yem yiyen hayvan· III, 134
 5118. silig: temiz, ince, yakışıklı, tatlı dilli. I, 390
 5119. silkmek: silkmek, III, 422, 423
 5120. silkinmek: silkinmek; ürpermek· II, 246
 5121. sin: sen· III, 138
 5122. sinçü: somunla yufka arası bir çeşit ekmek, pide. I, 417
 5123. siñ: çınlama, vızlama sesi· III, 358
 5124. siñdürmek: sindirmek, hazmettirmek; saklamak· III, 397 bkz> siñirmek, singürmek
 5125. siñ étmek: çınlamak, vızlamak· III, 358
 5126. siñek: sinek, sivrlsinek, karaslnek. II, 13, 352;III, 100, 367
 5127. siñi: içe sinen, hazmolunan, III, 368
 5128. siñil: kocanın kendinden küçük kız kardeşi I,57;III, 7, 366
 5129. siñillenmek: kız kardeş edinmek.III, 408
 5130. siñir: 51^1-.I, 520;III, 362
 5131. siñirlemek: sinir sarmak·III, 409
 5132. siñirlenmek: sinirlenmek, siniri çoğalmak, sinir sarılmak.III, 407
 5133. siñirmek: sindirmek, emdirmek III, 392 bkz> siñdürmek, siñürmek
 5134. siñişmek: çekilmek; başkasının parçaları arasına sinip sızmak (akarlar için) III, 394
 5135. siñmek: sinmek, hazmedilmek; işlemek, girmek; saklanmak, sahibine sormadan bir yere girip sinmek III, 155. 391
 5136. siñürmek: yutmak, hazmetmek. III, 392, 397bkz> siñdürmek, siñirmek
 5137. siñüt: karşılığına bir şey verilmeyen ve geri gönderilmeyen arma ğan. III, 362 bkz> süñüt
 5138. sipüt: karabiber, kimyon gibi yemeğe katılan bir ot· I, 356
 5139. sirke: sirke,I, 191, 207, 209, 430;II, 30, 138, 295, 337; III, 121, 252, 284
 5140. sirke: bit yumurtası, sirke· I, 430
 5141. sirkelemek: (bir şeye) sirke katmak; (baştan) sirke toplamak III, 353
 5142. sirkelenmek: sirkelenmek, (baş) bit yavrusu (sirke) ile dolmak·III, 202
 5143. siş: şişmiş olan her nesne, yumru. bkz> sış, sışılmak
 5144. sitmek: işemek II, 295 bkz> sidmek
 5145. sittürmek: işetmek, siydirmek·II, 183 bkz>sidtürmek
 5146. siz: siz, büyük ve sayılan kişilere "sen" yerinde aytanan sôz,I, 25, 339, 365. 376,407;II, 347; III, 124
 5147. sizlemek: aytarken büyüklemek· III, 298
 5148. sizletmek: "siz" diye aytatmak, hitap ettirmek II, 347
 5149. sogan: soğan, I, 409 bkz> sogun
 5150. sogan yılan: tulum gibi irl bir yılan· I, 409
 5151. sogımak: soğumak. III, 268
 5152. soglımak: aramak için elini koynuna sokmak· III, 297 bkz> sogl ıtmak, sogratmak, sugratmak
 5153. soglıtmak: aramak için elini koynuna sokturmak II 346 bkz> sogl ımak, sogratmak, sugratmak
 5154. sogmak: elde etmek, edinmek· II, 15 bkz> sogratmak, sogurmak, sugratmak
 5155. sograşmak: sormak, emmek,II, 212
 5156. sogratmak: aratmak, aratarak her şeyi görmek·II, 332 bkz> sogl ımak, soglıtmak, sogmak, sogurmak, sugratmak ;
 5157. soguk: soguk·I, 503
 5158. soguklanmak: soguk bulmak veya soğuk saymak·II, 266, 267
 5159. sogukluk: sogukluk için hazırlanmış·I, 503
 5160. sogulgan: daima çabuk soğulan, sızıp kaybolan. I, 520
 5161. sogulmak: (su) topraga sızıp kaybolmak, (su, süt) çekilmek, azalmak.II, 124, 125, 139, 163, 170
 5162. sogun: sogan. I, 409 bkz> sogan
 5163. sogunlug: soğanlı, I, 499
 5164. sogunmak: üşümek; sidikten ve benzerlerinden temizlenmek. II, 152
 5165. sogur: ada tavşanı, kelere benzer bir çeşit ada tavşanı.I, 363;II, 227 bkz> sugur
 5166. sogurlug: tavşanı çok ve bol olan·I, 494
 5167. sogurmak: elde etmek, edinmek·II, 15 bkz> sogmak, sogratmak, sugratmak
 5168. soguşmak: soğumağa yüz tutmak· II, 101
 5169. sogut: bumbar dolması, bumbar yemeği·I, 356 bkz> soktu
 5170. sogut: ekşi sütten yapılan peynir,I, 356
 5171. sok: aç gözlü; alçak·III, 130 bkz> suk § sok er; aç gözlü; alçak adam· III, 130
 5172. sokar: boynuzsuz hayvan; başı saçsız adam, I, 411 § sokar koy; boynuzsuz koyun,I, 411
 5173. sokım: bir agaç parçasıdır ki çam kozası şeklinde kesilerek içi oyulur, üç taraf ından delinerek okun üzerine konur,I, 397
 5174. sokku: havan·III, 226 bkz> soku
 5175. sokluk: oburluk.I, 471
 5176. soklunmak: sokulmak·II, 247
 5177. sokluşmak: birbirine sokulmak ve yerle şmek II, 216
 5178. sokmak: sokmak, delmek, döverek inceltmek, toplamak I, 425;II,18; III, 142 bkz> sukmak
 5179. sokru: izinsiz, gizlice. I, 422
 5180. soktu: sucuk; karaciğer, et ve baharat karıştirılarak doldurulan ve pi;irildikten sonra yenen bağırsak dolması·I, 416 bkz> sogut
 5181. sokturmak: sokturmak; bir nesneyi dövdü rerek inceltt ırmek.II, 185, 186
 5182. soku: havan. III, 226 bkz> sokku
 5183. sokulmak: bir şeyin içine sokulmak; dövülerek inceltilmek II, 125
 5184. sokuşmak: döverek inceltmekte yard ım ve yarış etmek,II, 104
 5185. sol: sol.I, 72;III, 134
 5186. solamuk: solak, I, 487
 5187. soluşmak: solmak; yaş meyve veya sebze tazeliğini kaybetmek. II, 109
 5188. son': som, içi dolu madenden olan şey·III, 138
 5189. soñ: bir adamın çolugu çocuğu; her şeyin ve her işin sonu, sonra·III, 357
 5190. soñdamak: arkasından kovalamak.III, 400, 401
 5191. soñkur: sonkur kuşu, yırtıcı kuşlardan biri. II, 95;III, 381
 5192. soñramak: kabulde tembellik etmek ve sözü ikircimlemek III, 402
 5193. soñuk: son, bir şeyin sonu·III, 107
 5194. sorgu: hacamat aygıtı, kendlsiyle kan alınacak ve emilecek aygıt ve şişe·I, 16, 425; II, 69
 5195. sorışmak: yüzü ek;inıek·II, 96
 5196. sorıtmak: emdirmek; buruşturmak, sorutmak,II, 304
 5197. sormak: emmek, sormak·I, 16; II, 70; III, 181
 5198. sormak: (sorgu) sormak, aramak. III, 181
 5199. sorturmak: sordurmak (sorgu) sordurmak; emdirmek II, 184
 5200. sorug: sorma, soru, arama; kaybolan şey, aranan şey, I, 374; II, 184
 5201. sorugçı: sorucu, kaybolan şeyi arayıcı· III, 242
 5202. sorukmak: kaybolan ;eyin arandıktan sonra haberí alınmak, aranıp sorularak salık almak·II, 115
 5203. soruşmak: (suyu veya teri) sormak II, 96
 5204. sowuşgan: solucan yüzünden olan sar ılık has talıgı·I, 519
 5205. soymak: soymak; deri yıizmek.III, 244
 5206. soysukmak: soyguna uğramak·I, 21 bkz> soyukmak
 5207. soyukmak: malı soyulınak· III, 189 bkz> soysukmak
 5208. soyulmak: açılmak, dağılmak, (deri veya elbise) soyulmak. III, 190
 5209. soyuşmak: bir şeyi soymakta yardım etmek, III, 188
 5210. söbi: uzun veya sivri nesne (yuvarlak olmayan). III, 217 bkz> sub ı
 5211. söge turmak: sövmekte devam etmek,III, 230
 5212. sögmek: söğmek, sövmek I, 27;III, 184 bkz> sökmek
 5213. sögtürmek: sövdürmek.II, 186 bkz> söktürmek
 5214. sögük: küfür, sövme. I, 27
 5215. sögüş: sövme, sövüşme· I, 368
 5216. sögüş: kebap etmeye yarar oğlak veya kuzu· I, 369
 5217. sögüşmek: sövüşmek II, 89, 107
 5218. sögüt: sögüt ağacı·I, 319, 356;III, 134, 168. 369 bkz> söküt § keyik
 5219. sögüt: ; yaban söğüdü, III, 168
 5220. sögütlenmek: söğütlük olmak, II, 266
 5221. sögütlüg: söğüt sahibi olan, I, 506
 5222. sögütlük: söğütlük, sögüt ağacı biten yer, I, 506, 510
 5223. söke: diz üstü çökmek, III, 230
 5224. sökel: hasta, II, 10, 40, 216, 394; III, 181, 286, 395
 5225. söke olturmak: diz çökerek oturrT>ak. II, 21; III, 230
 5226. söke turmak: diz üstü oturmak III, 230
 5227. söklünçü: kebap,II, 309;III, 242
 5228. söklünmek: kebap edilmek, kebap etmek, kendi kendine et kebap etmek II, 248, 254
 5229. sökmek: sövmek·I, 27 bkz> sögmek
 5230. sökmek: sökmek, yarmak, yırtmak; diz çökmek,I, 444;II, 21, 22
 5231. sökmen: yiğitlere verilen ungun· I, 444
 5232. sökmenlenmek: kahramanlaşmak, kendini kahraman saymak· II, 278
 5233. sökti: kepek, I, 416
 5234. söktürmek: sövdürmek II, 186 bkz> sögtürmek
 5235. söktürmek: sõktürmek. II, 186
 5236. sökülmek: sõkülmek, bozulmak. II, 125, 126
 5237. sökülmek: kızartılmak, kebap 0(^010^II, 126
 5238. sökünmek: diz çökmek; söker görünmek II, 154
 5239. söküşmek: sökmekte ve yıkmakta yardım ve yarış etmek· II, 90, 107
 5240. söküt: söğüt ağacı· I, 319, 356; III, 134,168, 369 bkz> sögüt
 5241. sömrüşmek: sömrüşmek ve bunda yarış et-mek, II, 213
 5242. sömürgen: daima sömüren·I, 523, 525
 5243. sömürmek: sömürmek,II, 85
 5244. söwlemek: söylemek, III, 278
 5245. söwlenmek: fısıldamak,III, 278
 5246. söz: söz,I, 35, 92, 96, 122, 156, 174, 197, 215, 216, 221, 223, 227, 228, 229, 230, 243, 246, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 290, 305, 319, 374, 383, 428, 463, 464, 515, 525;II, 9, 15, 16, 17, 23, 73, 76, 84,86,112,117, 118, 130, 133,150, 218,247, 312,315,325,3
 5247. sözeñri: saçma sapan söyleyen·III, 389
 5248. sözkeli: söze,III, 145
 5249. sözkiye: sözceğiz. III, 359
 5250. sözlemek: söylemek, konuşmak· I, 339, 402; III, 208, 296, 297
 5251. sözlenmek: söylemek, sözü açıklamak· II, 247
 5252. sözleşmek: söyleşmek, konuşnnak· II, 215;III, 104
 5253. sözletmek: söyletmek,II, 346
 5254. subı: uzun ve sivri nesne (yuvarlak olmayan)· III, 217 bkz> söbi
 5255. subılamak: enll şeyi söbü yapmak, ucunu sivriltmek, yanlar ını daraltmak· III, 323
 5256. subımak: uzamak, incelmek, söbüleşmek· III, 257
 5257. subıtmak: sivriltmek, söbütmek·II, 298
 5258. suburgan: maşatlık·I, 516 bkz> subuzgan
 5259. subuzgan: maşatlık .I, 516 bkz> suburgan
 5260. suç: suç, cürüm, bir çeyin sapmas ını bildirir.I,321
 5261. suçgurmak: sıçrayayazmak· II, 187
 5262. suçımak: sıçramak. III, 258, 279 § suçımak burkımak; sıçramak· III, 279
 5263. suçıtmak: sıçratmak· II, 300
 5264. suç kılmak: sapmak, kesmemek,I, 321
 5265. suç kılmak: işl üzerine almaktan çekinmek. I, 321
 5266. suçlunmak: sıyrılmak, bir şey yerlnden çekilip çıkarılmak II, 246
 5267. suçluşmak: bir şeyi dışarı çekip çıkarmakta yardım ve yarış etmek·II, 215
 5268. suçulmak: (çiçek) açılmak, çıkmak; (elbise) çıkarmak, soyunmak; (koyun) yıizülmek. II, 122
 5269. suçuşmak: sıçraşmak, kalkı;mak· II, 92
 5270. sudmak: tükurmek, II, 81, 295; III, 132, 321, 439 bkz> sagurmak, sutmak
 5271. sudturmak: tükürtmek II, 183 bkz> sutturmak
 5272. suduk: tükrük, I, 381;III, 102, 321
 5273. suf: su, III, 427, 431 bkz> suw
 5274. suf: yün ipliklerinden elie örülen ku şak,III, 129
 5275. sufsamak: fısıldamak, okuyup üflemek·III, 286 bkz> suf şamak, şuwşaşmak, şuwşatmak
 5276. sufşamak: fısıldamak, okuyup üflemek·III, 286 bkz> sufsamak, şuwşaşmak, şuwşatmak
 5277. sugdıç: kışın dostlar arasında sıra ile yapılan şölen·I, 455
 5278. sugratmak: aratmak, aratarak her şeyi görmek·II, 332 bkz> sogl ımak, soglıtmak, sogmak, sogratmak, sogurmak
 5279. sugur: kelere benzer bir çeşit ada tavşanı.I, 363 bkz> sogur
 5280. suk: aç gözlü; alçak,III,130 bkz> sok § suk er
 5281. sukak: sığın, geyik, be/az geyik· I, 214;II, 287
 5282. sukaklıg: geyikli, geyiği çok olan·I, 498
 5283. sukarlaç börk: uzun külâh, börk,I, 493
 5284. suk erıñek: işaret (şahadet) parnnağı·III, 130
 5285. sukımak: parmağıyla gıdıklamak· III, 269
 5286. sukınmak: yıkanmak· II, 153, 154
 5287. sukmak: delmek· I, 425 bkz> sokmak
 5288. suk yalñus er: kendine yardım eden bir kimsesi ve arkada şı bulunmayan, yapyalnız adam· I, 333
 5289. sulak: dalak· I, 411 bkz> talak
 5290. sulındı: erkeğin arkaya doğru salıverdiği saç· I, 449 bkz> salındı
 5291. suluk: sarık·III, 262 bkz> suwluk
 5292. suma: önce ıslatılıp sonra kurutularak öğüdülen ve bulamaç, ekmek gibi şeyler yapılan bugday, aynı suretle hazırlanıp şerbet hamurunda kullanılan arpa·III, 234
 5293. sumak: itaat etmek; bükülmek üzere sümek göndermek III, 248. 249
 5294. sumlım: Türkçe bilmeyen kimse.I, 486;II, 347
 5295. sumlımak: Türkçe'den başka bir dille konuşmak,III, 298
 5296. sumlım Tat: hiç Türkçe bilmeyen Farslı·I, 486 sumlışmak yabancı dil konuşmak·II, 216 bkz> sumluşmak
 5297. sumlıtmak: yabancı dil ile söyletmek,II, 347
 5298. sumluşmak: yabancı dil konuşmak.II, 216 bkz> sumlışmak
 5299. sundılaç: yund kuşu, çayır kuşu,I, 526, 529; III, 178
 5300. sundırı: deniz· I, 492 bkz> sundurı
 5301. sundurı: deniz. I, 492 bkz> sundırı
 5302. sunı: evin kirişleri .III, 236
 5303. sun kişi: yumuşak huylu, yüreği selek adam· III, 138
 5304. sunmak: sunmak· II, 28
 5305. sunu: çörek otu, Nigella sativa· III, 238
 5306. sunuşmak: birbirine sunmak· II, 112
 5307. sunzı: pire soyundan bir hayvan· I, 422
 5308. suramak: kullanmak· I, 428
 5309. surçıtmak: sürçtürmek· II, 328 bkz> sürçitmek, silrçmek
 5310. surkaç: lök agacı zamkı· I, 454 bkz> surkuç
 5311. surkuç: lõk ağacı zamkı, I, 454 bkz> surkaç
 5312. surkuçlamak: lõk macunu ile sap peklştirmek· III, 350
 5313. surkuçlanmak: lök macunu ile sıkiştırılmak, berkitilmek. II, 271
 5314. surkuçlanmak: yerde yaban hindibasına ben-zer bir ot bitmek, karamuk otu bltmek· II, 271 bkz> sarkaçlanmak
 5315. surplamak: kur'a çekmek·III, 443, 444. 446 bkz> sürllemek
 5316. sur sur: dudağın çıkardığı ses·III, 122
 5317. sur sur öpmek: şarul şurul içmek· III, 122
 5318. suruş: buğday başaklarındaki taneler sertleş-meden õnce başak alevde ütülür, sonra dövülerek yenir, ütme, firik I, 368
 5319. suruşlamak: başak ütmek, başak kavurmak·III, 335
 5320. susgak: susak, kendisiyle su ve benzeri ;eyler dald ırılarak alınan nesne·I, 470
 5321. susık: kova·I, 382
 5322. sutmak: tükürmek·II, 295 bkz> sagurmak, sudlmak
 5323. sutturmak: tukürtmek,II, 183 bkz> suğturmak
 5324. suvık: sıvık, cıvık, sulu, durultularak akar haline getirilen her şey; ağaç ve kuyruk gibi şeylerin upuzun ve çırıl çıplak kalmış hali· III, 164 bkz> suvuk, suw ıglanmak § suvık kudruk; katır kuyruğu gibi kılsız ve uzun kuyruk·III, 164
 5325. suvuk:
 5326. suw: su· I, 15, 20, 31, 73, 75, 79, 95, 140, 144, 155, 164, 168, 172, 177, 179. 186, 191, 194, 212, 218, 222. 246. 258, 276, 294, 312, 314. 315, 325, 369, 374, 375, 379, 387, 389, 396, 401, 424. 440, 443, 449. 450, 459, 560, 492, 493, 520, 525, 528;II, 3, 4, 5
 5327. suwalmak: sulanmak, su verilmek, su saç ıltnak· II, 125, 162; III, 240
 5328. suwalmak: (çamur vb.) sıvanmak. II, 125
 5329. suwarmak: sulamak, suvarmak· I, 498
 5330. suwaşmak: (çamur vb.) sıvamakta yardım veyarış etmek, II, 102
 5331. suwgardaçı: sulayan, sulayıcı· II, 256
 5332. suwgarguçı: sulayan, sulayıcı, su veren· II,50, 256
 5333. sawgarguluk: sulamak hakkı olan· II, 256
 5334. suwgarıglı: sulayan· II, 257
 5335. suwgarıgsak: sulamak dileğind·e, azminde olan, II, 257
 5336. suwgarımsınmak: sular görünmek, suvarır gôrünmek. II, 202, 261
 5337. suwgarışmak: sulamakta yardım etmek·II, 201
 5338. suwgarmak: sulamak, su vermek.II, 44, 188, 199, 255 bkz> suwrarmak
 5339. suwgartmak: sulatmak, sulatmak için birini göndermek· II, 256
 5340. suwgarunmak: sular görünmek II, 202
 5341. suwıglanmak: sulu bulmak,II, 267 bkz> suv ık, suvuk
 5342. suwışmak: sıvıklaşmak, cıvıkla;mak·II, 102
 5343. suw katlışmak: su kollarının kavşıtında su birbirine karışmak·I, 460
 5344. suwlag: hayvan sulanacak yer, yalak,I, 464
 5345. suwlamak: sulanmak, su içmek; suland ırmak, su koymak·III, 297 bkz> suwulmak
 5346. suwlañ: dalı budağı olmayan ağaç; kıvırcık olmayıp düz olan saç,III, 386
 5347. suwlanmak: sulanmak, sulu olmak II, 247
 5348. suwlatmak: sulatmak·II, 346
 5349. suwluk: sarık, mendil ve benzerleri.·I, 201, 471; II, 96, 151, 215, 246, 304, 346; III, 296, 323 bkz> suluk
 5350. suwrarmak: sulatmak .II, 199, 200 bkz> suwgarmak
 5351. suwsamak: susamak· I, 281; tII, 284
 5352. suwsatmak: susatmak· II, 336
 5353. suw sıgırı: manda, dombay· I, 364, 368
 5354. suwsımak: sùlanmak, sulu olmak· I, 282; III, 284
 5355. suwsuş: buğdayın kuvveti gittikten sonra al ınan son suyu; üzerine su kat ılmış ayran, I, 460
 5356. suw tirkeşi: dere kolları suyunun toplandığı yer· I, 460
 5357. suwulmak: 511^01^^III, 80 bkz> suwlamak
 5358. suyagu: horozun ayağındaki mahmuz·III, 174
 5359. suyran: minare ve buna benzer şeyler gibi uzun olan her nesne, I, 436
 5360. : asker I, 69,144,195, 249, 307, 321, 353, 371, 399, 443, 490, 516, 521; II, 5, 7, 19, 29, 190, 209, 231. 239, 245. 274, 312;III, 59, 77, 78, 81, 94, 104, 105, 114, 180, 192,208, 249, 260, 292, 305, 339
 5361. sücinmek: tadını bulmak, mahzuz olmak·II, 150 bkz> süçünmek
 5362. süçik: tatlı; içilecek şey, şarap· I, 154,157, 211, 282, 338, 373, 408; III, 164,166, 397, 427 bkz> süçük § kızıl
 5363. süçik: şarap·I, 408
 5364. süçimek: tatlılanmak ve güzelleşmek III, 258
 5365. süçirmek: tatlılaşmak, tatlanmak·II, 75
 5366. süçişmek: tatlılanmak,II, 92 bkz> süçüşmek
 5367. süçitmek: iyileştirmek, tatlılandırmak·II, 299, 300
 5368. süçük: şarap·II, 190 bkz> süçlk
 5369. süçünmek: tadını bulmak, mahzuz olmak, II, 150 bkz> süçinmek
 5370. süçüşmek: tatlılanmakII, 92 bkz> süçişmek·
 5371. süglin: sülün,I, 444 bkz> süwlin
 5372. sügrüg: kadının avret yeri·I, 478
 5373. süken: eşek yükünün bir tarafında olan sepet, sele gibi şeyler, seklem·I, 403
 5374. süknegü: et ile tirnak arasında çıkan sivilce I, 491
 5375. silknemek: siğile ilãç yapmak, sağaltmak·III, 301, 302
 5376. süksük: "dağdağan" denilen bir agaç, Kaloxylon ammodendron· I, 486
 5377. sükül: siğil· III, 301 sül ette ve ağaçta olan yaşlık ve tazelik· I, 1, 356; III, 134, 369
 5378. sülemek: düşmana karşı asker göndermek, savaş yapmak,III, 271, 272
 5379. süllüg: çiğ, pişmemiş. III, 134
 5380. sümsüçik: tap tatlı, pek tatlı nesne·I, 338
 5381. süñiş: savaşta saldırma ve süngü durtme·III, 365 bkz> süñü ş
 5382. süñü: süngü, mızrak, kargı·I, 349, 441, 497; II, 264; III, 337, 368
 5383. süñük(g): kemik. I, 178, 235, 247, 380;II, 85, 224;III, 52, 297, 367
 5384. süñüklenmek: kemiklenmek, büyümek.III, 408
 5385. süñülemek: süngülemek, süngü ile dürtmek III, 405, 406
 5386. süñüş: savaşta saldırma ve süngü dürtme·III, 365 bkz> süñi ş
 5387. süñüşmek: çarpmak, süngüleşmek, savaşta süngüleşmek·III, 393, 394
 5388. süñüt: karşılıgına bir şey verilmeyen ve geri gönderilmeyen arma ğan .III, 362 bkz> siñüt
 5389. süprük: süprüntü; bir adama kızıldığında sõğme olarak kullanılır·II, 231
 5390. süprülmek: süpürülmek. II, 231
 5391. süpründi: sıiprıintıi.I, 493
 5392. süpürgü: süpürge,I, 490
 5393. süpürmek: süpürmek·II, 85
 5394. sürçek: gece toplantısı, müsamere·I, 478 bkz>sürçük
 5395. sürçitmek: sürçtürmek·II, 328 bkz> surçıtmak, sürçmek
 5396. sürçmek: sürçmek, ayak kaymak·III, 420 bkz>surç ıtmak, sürçitmek
 5397. sürçük: gece toplantısı, müsamere·I, 478 bkz>sürçek
 5398. sürgüci: sürücü·II, 51
 5399. sürilemek: kur'a çekmek, III, 443, 444,446 bkz>surplamak
 5400. sürk: soğuktan donma, katıla;ma,I, 353
 5401. sürkilemek: kovalamak, sürmek, kovalay ıp sürerek üzerine saldırmak.III, 353 bkz> sürkülemek
 5402. sürkülemek: kovalamak, sürmek, kovalay ıp sürerek üzerine saldırmak,III, 353 bkz> sürkilemek
 5403. sürmek: sürmek, kovmak, sürgün etmek; devam etmek·II, 7, 39, 51, 90,177; III, 217 bkz> sar ılmak, sarmak, sermek
 5404. sürsemek: sürmek istemek III, 284
 5405. sürtmek: sürtmek; sürmek,III, 426, 427
 5406. sürtük: ezilen, sürüştürülen her şey·I, 477 § sürtük işler; sürüştüren, kendis!ne sürüştürülen kadın; sevici kadın·I, 477
 5407. sürtülmek: sürtülmek, dövülmek; ezilmek II, 231; III, 303
 5408. sürtünmek: sürtünmek, 3111-11^6^ II, 245
 5409. sürtürmek: sürdürmek, sürttürmek·II, 184
 5410. sürtüşmek: sürmek ve sürtmekte yardım ve yariş etmek· II, 210, 211
 5411. sürüg: sürü, I, 389; III, 102
 5412. sürülgen: her zaman, her yerden sürülen· I, 523, 525
 5413. sürülmek: sürülmek; ezllmek, II, 123
 5414. süründi er: her yerden sürülen, sürüntü adam· I, 449
 5415. sürünmek: kendini kaşımak; sert bir şey dövülerek ezilmek·II, 151
 5416. sürüşmek: (aygır aşmak Istediğinde kısrağı) dişleyerek sürüklemek; itiçmek; borcu alacakla ödemek II, 96, 97
 5417. süsgen (süsegen): çok süsen· III, 364
 5418. süsgirmek: süsmek istemek, süsmeğe saldırmak· II, 189 bkz> süsgürmek
 5419. süşgürmek: süsmek istemek, süsmeğe saldırmak· II, 189 bkz> süsgirmek
 5420. süsmek: süsmek·II, 293 süst(irmek süstürmek, tos yapt ırmak,II, 184 süslinmek (başını) vurur gibi görünmek· II, 152
 5421. süsilşmek: süsüşmek, II, 101
 5422. süt: süt·I, 157, 180, 181. 193, 218, 397. 398, 449, 468. 523;II,13, 37. 43, 51, 61. 66, 72. 85,101, 124, 139;III, 102, 120, 129, 167, 181, 195, 197. 198, 264
 5423. sütgermek: süt gibl sulu, duru yapmak,II, 189
 5424. süt ötrüm: mercimeğe benzer ishal veren bir ot·I, 107
 5425. süwün: sülün· I, 444, 447; III, 11 bkz> sügün
 5426. süwri: sivri·I, 422
 5427. süwritmek: sivriltmek·II, 332
 5428. süzgün: rengi kara, dikenli bir da ğ ağacı·I, 443
 5429. süzlünmek: süzülmek·II, 247
 5430. süzlüşmek: süzülmek·II, 215
 5431. süzme: "keş" denilen yağsız kuru peynlr, ayran süzmesi· I, 433
 5432. süzmek: süzmek,I, 450;II, 9
 5433. süztürmek: süzdürmek·II, 184
 5434. süzuk: süzük, süzülmü;· I, 389
 5435. süzülmek: süzülnnek· II, 124, 139
 5436. süzündi suw: süzülmüş su· I, 449, 450
 5437. süzünmek: süzülür glbi görünmek· 11. 151,152
 5438. şa: alacalı bir kuş, III, 211 § erdemsiz şa
 5439. şagılamak: çağlamak· III, 324 bkz> çagılamak, , jagılamak
 5440. şalaşu: bir çeşit Çin dokuması· I, 446.
 5441. şamuşa: yenilen bir ot, poy otu· I, 446
 5442. şap şap: vurmada çıkan ses, yemekte ağızda çıkan şapırtı, III, 145, 146
 5443. şar şar: yağrnurun sağnak halinde yağmasından çıkan ses, herhangi bir akar ın çıkardığı ses· I, 324 bkz> çar çar
 5444. şat: cüret, cesaret· I, 320 ·
 5445. şaw: üç'ta biten ve elbise temizlenen çöven gibi bir ot· III, 155
 5446. şebeng: demirden yapılmış baston, cop·III, 354 bkz> şebing
 5447. şebiñ: küçük demir çomak, demir baston, III, 369 bkz> şebeñ
 5448. şebük: çabuk·I, 147
 5449. şekirtük: fıstık, I, 507
 5450. şel şül: udumsuz, yöntemsiz· I, 336
 5451. şenbuy: ba;ka bir davetten sonra geceleyin gidilen içki ziyaføti· lil, 239
 5452. şep: ivmeyi, aceleyi anlatan bir edat· I, 319
 5453. şep kelmek: çabuk gelmek,I, 319
 5454. şeşmek: çözmek·II, 293 bkz> seşmek
 5455. şeştilrmek: çözdürmek·II,187 bkz> se;tilrmek
 5456. şın: taht; sedir, III, .140
 5457. şış: şiş, tutmaç yedikleri ş1ş.II, 179, 282 bkz> sış
 5458. şi: Çin hakanlarının selâmlandığı bir kelime. III, 211
 5459. şöpik: meyve yenildlkten sonra at ılan şey, çör çöp,I, 390 bkz> çöpik
 5460. şu: emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çu" yerine kullan ılan bir kelıme.III, 211 bkz> çu, çü, şü
 5461. şuglu: tilki üzümü, Solanum nigrum·I, 431
 5462. şutı: kırkayak, örümcek, çıyan glbi bir böcek, III, 218
 5463. şuwşaşmak: gizli söz fısıldaşmak· II, 350 bkz> sufsamak, suf şamak, şuwşatmak
 5464. şuwşatmak: fısıldatmak, II, 337 bkz> sufsamak, suf şamak, ;uwşaşmak
 5465. şü: emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çü" yerine kullan ılan bir kellme· III, 211 bkz> çu, çü, şu
 5466. şük: susturma edati· I, 335
 5467. şük turmak: sükut etmek, I, 335
 5468. şünük: çınar ağacı· I, 390 bkz> çarun, çünük
 5469. şüñle: Argu diyarında biten ve kökü yenen bir ot, III, 379
 5470. şüt: soy, asıl· III, 120
 5471. şiltük: sığır boynuzundan yapılan divit·I, 390 şütük sakal köse sakal,I, 390
 5472. taba: yan, taraf, cihet; "...e, ...e dogru. e yan ına" aniamlarına ve Arapça "ila" ve "rağmen" karşılığında bir edat ve kelime·I, 94, 214. 425, 445; II, 103, 312; lil, 23, 216, 235, 272
 5473. tabalamak: kınamak, ayıplamak· III, 322, 327
 5474. taban: taban; deve tabanı· I, 400, 405
 5475. tabanlamak: (deve) tepmek, III, 342
 5476. tabanlıg: tabanlı,I, 499
 5477. tabaru: "...ya dogru, „.ya karşı" anlamına edat· I, 445;III, 69, 440 tabızmak bilmece söylemek ve sormak·II, 164 bkz> tabuzmak, tapuzmak
 5478. tablag: rıza, muvafakat· I, 462 bkz> taplag
 5479. tabuzgu(neñ): bilmece.l, 489 bkz> tabuzguk, tapzug, tapzuguk
 5480. tabuzguk: bilmece· I, 502; II, 164 bkz> tabuzgu, tapzug, tapzuguk
 5481. tabuzmak: bilmece söylemek veya sormak, I, 462; II, 86 bkz> tab ızmak, tapuzmak
 5482. tada: on adımdan görülebilen yer parças ı· III, 220 bkz> tata
 5483. tadgun: Fırat ve ona benzer akan dere· I, 438
 5484. tadu: insanın tab'ı ve tabiatı· III, 220
 5485. tadun: bir yaşındaki buzağı, III, 171
 5486. tadun: tosuñ, iki yaşında olan sığır I, 400
 5487. tafarçı: yük taşıyan·III, 149
 5488. tafrak: çabuk, acele, kıvrak, çalı;kan·I, 468 bkz> tawrak, tofrak § tafrak i şçi; kıvrak, çalışkan işçi·I, 468
 5489. tag: dag,I,89,100,148.156, 160,169, 173, 179. 185, 186, 190, 212, 224, 256, 277, 278, 292, 297, 312, 325, 398, 424, 451, 466, 494, 495, 498, 499;II, 43, 50, 61, 67, 68, 77, 103, 130, 157, 238, 275, 278, 283, 288, 294, 296, 355, 357; III, 18, 106, 124. 153, 195
 5490. tagar: çuval, dağarcık, içerisine buğday ve başka şeyler konan nesne, harar· I, 17, 244, 411; II, 147, 306
 5491. tagay: dayı·III, 238
 5492. tagıkmak: dağa çıkmak, daga kaçmak, yozlaşmak·I, 192;II, 117
 5493. tagılmak: (bıçak gibi keskin ;eyler) körle şmek·II, 129 bkz> tıgmak, tigmek
 5494. taglamak: dağlamak· III, 294 tàglatmak daglatmak· II, 344
 5495. tagna yawa: kasnı ağacı püsresi olup yogurtla kari ştırılarak tutmaca katilan ve ona renk veren bir deva·I, 434
 5496. taguzmak er: etine dolgun, bodur ki;i·I, 504 bkz> takuzmak
 5497. tahçek: bir çeçit Çin ipeği.'I, 476 bkz> taxtu
 5498. tah tah: salındıktan sonra doğanı veya ;ahini çagırmak için bir nida·I, 9;III, 117, 118
 5499. taxtu: eğrilmeıniş ham ipek, I, 416 bkz> tahçek
 5500. takagu: tavuk (cins adı)· I, 217, 447; III,II, 97 bkz> takuk § t ışı takagu; tavuk· I, 447
 5501. takagu yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri I, 346, 447
 5502. takı: dahi. I, 73, 274, 412, 456, 468, 494;II, 110, 118, 177, 195, 263, 335, 356; III, 188, 226, 278, 378, 398 bkz> dakı
 5503. takılmak: takılmak, dizilmek·II, 129 takır takır ses blldiren bir kellme, I, 361 bkz> tíkir tíkir
 5504. takmak: takmak· II, 16, 17
 5505. takturmak: taktırmak, dizdirmek· II, 174
 5506. takuk: horoz, tavuk· II, 286; III, 114 bkz> takagu § takuk yal ıgı
 5507. takuklug: tavuklu,I, 497
 5508. takuzmak er: etlne dolgun, bodur kişi·I, 504 bkz> taguzmak
 5509. tal: dal, yaş dal,I, 412; 11. 105; III. 156
 5510. talagu: çabuk õldüren ağı; iç ağrısı·I, 447
 5511. talak: dalak·I, 411 bkz> sulak
 5512. talas: at yarı;ında, top ve çevgen oyununda çizilmi ş sınır ve gerilmiş ip·I, 366, 392 bkz> tasal
 5513. talbınmak: (kuş) dalbınmak, çırpınmak·II, 239, 240 bkz> talpınmak, talpırmak, talpışmak
 5514. tal bodlug: boyu düzgünce kişi; (en çok) ince uzun cariyeler için kullan ılır·III, 156
 5515. talgag: Insanı öldürecek derecede şiddetli tipi, II, 288
 5516. talgan ig: sara, tutarık, I, 438
 5517. talgırmak: kar tipisi kopmak· II, 179 bkz> talgurmak
 5518. talguç: hayvan sırtına yükletilen yükü sıkiştirmak için kullanılan agaç, I, 453
 5519. talguk: baltanın sapını sıkıştırmak Içln çakılan çivi· I, 469
 5520. talgurmak: kar tipisi kopmak·II, 179 bkz> talgırmak
 5521. talgurmak: (mide, iç) bulanmak, karışnrtak· II, 178, 179
 5522. talıg: tat, lezzet·I, 408
 5523. talka: koruk·I, 179, 427 bkz> tarka
 5524. talkalanmak: koruklanmak, salkım koruk olmak, III, 201 talkan kavut, kavrulmu; dövülmü ş arpa·I, 440;II, 89, 154, 189, 190
 5525. talkıg: dağların çatıçtığı yer· I, 463
 5526. talkıg: işleri sürüncemede bırakma· I, 463
 5527. talkılmak: itilmek, kakılmak, defedilmek, savulmak· II, 230
 5528. talkımak: ayıp sayılnnak. II, 304
 5529. talkışmak: dürmekte ve bükmekte yardım etmek, II, 207
 5530. talkıtmak: işi geciktirmek; yükü çarp ıtmak, çarpık yapmak; yükle ip arasına bir ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için bük türmek, II, 339 bkz> t ılkatmak
 5531. talkmak (talkamak): zarar vermek· I, 506
 5532. talku: eğrilmiş, bükülmü; nesne· I, 427 § talku yışıg
 5533. talpınmak: (kuş) dalbınmak, çırpınmak· II, 239, 240 bkz> talbınmak, talpırmak, talpışmak
 5534. talpırmak: kanat çırpmak, dalbınmak· II, 173 bkz> talbınmak, talpınmak, talpışmak
 5535. talpışmak: kanat çırpışmak, dalpışmak, dalgalanmak.II, 204, 205 bkz> talb ınmak, talpınmak, talpırmak
 5536. talu: seçme· III, 232 talulamak seçmek· III, 326, 347
 5537. talwır: keklik- II, 173 tam duvar, dam, kale· I, 153, 172, 176, 214, 270, 307, 348, 398;II, 13, 22, 44, 108, 146, 147, 152, 174, 177, 231, 232, 242. 325, 354; III, 32, 54, 57, 74, 81, 82, 89, 93,111,137,157, 267, 306 § tam ul ı
 5538. tamak: boğaz, I, 33 bkz> tamgak tamar damar· l„362; III, 201 bkz> tamır, tamur
 5539. tama tama: damlaya damlaya· III, 360
 5540. tamçırmak: damlamak, serpilmek· II, 201 bkz> tamçurmak
 5541. tamçurmak: sepelemek· II, 175 bkz> tamçırmak
 5542. tamdu: kuvvetli, alevli ateş, tuturuk· I, 418 bkz> tamduk
 5543. tamduk: kuvvetli, alevli ate;, tuturuk·I, 418 bkz> tamdu
 5544. tamdurmak: yaktışmak. II, 176 bkz> tamturmak
 5545. tamga: denize ,göle veya dereye dökülen suyun bir kolu; gemilerin demlr att ıkları ìskele veya liman·I, 424
 5546. tamga: damga, hakanın ve başkalarının damgası, 1. 424
 5547. tamgak: boğaz, damak·I, 33; 467, 469 bkz> tamak
 5548. tamgaklamak: boğaza vurmak III, 351
 5549. tamgalamak: hakanın damgasını (turasını) vurmak, III, 353
 5550. tamgalıg: blr kişilik sofra; küçük ibrik; hakan ın damgası bulunan eşya· I, 527 bkz> tamgalık
 5551. tamgalık: küçük ibrlk; bir kişilik sofra; hakanın damgası bulunan eşya·I, 527 bkz> tamgalıg
 5552. tamgırmak: dannlayayaznıak·II,179 bkz> tamgurmak
 5553. tamgurmak: damlayayazmak. II, 179 bkz> tamgırmak
 5554. tamındı sıw: su damlası, I, 450
 5555. tamınmak: yağ çıkarmak, taktir etmek· II, 149
 5556. tamır: damar, sinir ,I, 495 bkz> tamar, tamur
 5557. tamırlıg: damarlı·I, 495
 5558. tamışmak: damlaşmak·II, 110, 111
 5559. tamıtmak: damlatmak· II, 311
 5560. tammak: damlamak· I, 60, 376; II, 26. 87; III, 123, 360
 5561. tamturmak: damlattirmak, damzııtmak. II, 175
 5562. tamturmak: yaktırmak· II, 176 bkz> tamdurmak
 5563. tamu: cehennem· III, 234
 5564. tamu: hele, cümlenln anlamını pekitme için gelen bir edat· I, 420
 5565. tamulamak: sıkılamak, sıkıştırmak, pekitmek· III, 327
 5566. tamur: damar· I, 362 bkz> tamar, tamır
 5567. tamurgan: her zaman kanayan, damlayan· I, 518, 524 bkz> yamurgan
 5568. tamurmak: (burun) kanamak, damlamak. II, 85 bkz> yamurmak
 5569. tamuzmak: damlatmak, damzırmak· II, 86, 164
 5570. tan: sabah, ak;am esen serin esinti· III, 157
 5571. tançamak: bozulmak, çürümek· III, 303 bkz> tançgamak, tançımak, tınçamak, tınçımak,tunçımak
 5572. tançgamak: bozulmak, çürümek· III, 303 bkz>tançamak, tançımak, tınçımak, tunçımak
 5573. tançımak: bozulmak, çürümekIII, 303 bkz> tançamak, tançgamak t ınçamak, tınçımak, tunçımak
 5574. tançışmak: bozulup kokuşmak II, 217
 5575. tançu: lokma, tıkım, III, 392 bkz> tunçu
 5576. tançulamak: (ağızda) çiğnemek, III, 352
 5577. tanışmak: birbirine karşı borçlarını inkâr etmek· II, 112
 5578. tanmak: inkâr etmek·III, 184
 5579. tanturmak: inkâr ettirmek· II, 176
 5580. tanuk: şahit, tanık, I, 18, 380; II, 37; III, 166
 5581. tanukluk: şahitlik, tanıklık; tutak· I, 503
 5582. tanulmak: söz söylenmek, söz geçilmek; işaret edilmek II, 130
 5583. tanumak: danışmak; işaret etmek; söylemek, emretmek; tavsiye etmek· II, 112; III, 273 bkz> tanıışmak tanuşmak
 5584. tanutmak: başkasına söz eriştirmeyi tavsiye ve emretmek· II, 312
 5585. tañ: şaşacak, şaşılacak nesne, danılacak şey, acayip şey, I, 62; III, 355
 5586. tañ: tan, sabah vakti. I, 170, 251;III, 355, 356 tañ eski zamanlardan kalm ış olan yapı·III,356
 5587. tañ: elek,III, 355
 5588. tañ atmak: tan yeri ağarmak.III, 356
 5589. tañılmak: iple sarılmak.III, 395
 5590. tañınmak: bir sargı ile sarmak; bir işi başlı başına yapmak.III, 395
 5591. tañızmak: şişmek.III, 392, 393
 5592. tañlamak: danlamak, taaccüp etmek III, 403
 5593. tañlaşmak: şaşmak, taaccüp etmek,I, 395; III, 398
 5594. tañlatmak: danlatmak, şaşırtmak·II, 350, 359
 5595. tañmak: bir şey ile sarmak,III, 390
 5596. tañsuk: şaşılacak, acayip; nefis·III, 382
 5597. tañ tuñ étmek: "tan tan" diye ses vermek· III, 357 bkz> dañ duñ étmek
 5598. tañuk: hakanlara sefer ve benzeri zamanlarda yemek ve ipek kuma ş gibi şeylerden verilen armağan·III, 365
 5599. tañuk: çevgen oyünunda topu gerilen ipten geçirebilene verilen ipek kuma ş·III, 365
 5600. tañuk: savaşta mızrakların ve bayrakların uçlarına takılan ipek kuma;·III, 365 tap elverir, yeter,I, 318
 5601. tap: yaralama veya dövme izleri .III, 145
 5602. tap bolmak: elvermek, yetmek· I, 318
 5603. tapçan: erişilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayının üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne· I, 435 bkz> tapçañ
 5604. tapçañ: eri;ilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayanın üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne· III, 385 bkz> tapçan
 5605. tapçurmak: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek· II, 175 bkz> tapşurmak
 5606. tapı: bir şeye razı olma· III, 216
 5607. tapı: ne uzun ne kısa, orta· III, 216
 5608. tapındaçı: tapan, tapınan· II, 168
 5609. tapıngan: tapınan, daima tapan, II, 168
 5610. tapınguçı: tapan, tapınan, II, 168
 5611. tapınguluk: tapınmaya hakkı olan· II, 169
 5612. tapınıglı: tapan, tapınan. II, 169
 5613. tapınmak: tapmak, tapınmak, hizmet etmek· II, 140, 160, 161, 167, 168
 5614. tapış: iki kişinin işlerini birbirine tapşırması, vekilleşme, yekeleşme· I, 367
 5615. taplag: rıza, muvafakat· I, 462 bkz> tablag
 5616. taplamak: kabul etmek, razı olmak· III, 293
 5617. taplaşmak: bir işe razı olmak, uzlaşmak II, 206 bkz> tepleşmek
 5618. taplatmak: razı etmek·II, 341
 5619. tapluk: yer yarıkları· I, 467
 5620. tapmak: tapmak, hizmet etmek; bulmak, sezmek· I,425; II, 3; III, 222
 5621. tapraşmak: sıçraşmak (yalnız deve için ).II, 217
 5622. taprımak: sıçramak (yalnız deve için)III, 277
 5623. tapşurmak: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek,II, 175 bkz> tapçurmak
 5624. tap tap: çabuk çabuk· III, 145
 5625. tapug: hizmet, tapma, tapı· I, 373, 376; II, 168; III, 58, 251
 5626. tapugçı: hizmetçi· I, 376
 5627. tapuglug: devamlı hizmeti olan· I, 495
 5628. tapugsak: hizmet eden, hizmet etmeyl seven· II, 168; III, 377
 5629. tapulmak: (kaybolan şey) bulunmak, II, 119
 5630. tapuzmak: bilmece sormak ve säylemek·I, 462 bkz> tab ızmak, tabuzmak
 5631. tapzug: bilmece·I, 462 bkz> tabuzgu, tabuzguk, tapzuguk
 5632. tapzuguk: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece·I, 462, bkz> tabuzgu, tabuzguk, tapzug
 5633. tar: dar·III, 97, 148. 259
 5634. tar: kelek, (ırmaklarda) sal, III, 148, 157
 5635. tar: yağ tortusu· III, 148
 5636. taralmak: taranmak, II, 126
 5637. taramak: taramak, dağıtılmak,I, 14
 5638. taranmak: taranmak, kendini yardımsız taramak. II, 145
 5639. taraslamak: bir şeyi kuvvet ile dağitmak· III, 332
 5640. targak: tarak, I, 14, 467
 5641. targıl: (attan ba;ka her hayvan için) alaca· I, 15, 482 § targ ıl yılkı; alaca hayvan·I, 482
 5642. tarhan: islamlık'tan önce verilmi; olan bir add ır, "bey" demektir.I, 436
 5643. tandaçı: çiftçi·II, 51 bkz> tarıgçı
 5644. tarıg: ekin, bitki, arpa, buğday, tane, tohum, zahire.I, 19, 140, 154, 165, 168, 187, 193. 194, 198,203. 208, 212, 213, 223, 256, 293. 302, 320, 373, 499, 509, 514;II, 49, 74, 81, 82, 106, 124, 125. 126, 145, 159. 162, 204, 212, 219,232,238,240, 259,263,307,319,
 5645. tarıg biti: tahıla düşen ufak hayvan· I, 320
 5646. tarıgçı: çiftçi, ekinci. II, 49. 51; III, 242 bkz> tar ıdaçı
 5647. tarıglag: tohum ekilecek yer, tarla, ekerge· I, 496, 500
 5648. tarıglanmak: ekin sahibi olmak· Il, 269
 5649. tarıglıg: ek!n bulunan yer, ambar· I, 496 § tarıglıg ew; buğdaylı ev· I, 501
 5650. tarıglıg yér: ambar·I, 496, 501
 5651. tarıglık: ambar·I, 503
 5652. tarıkmak: daralmak·II, 115
 5653. tarılmak: (bir nesne, õtekisi içine) da ğılmak, yayılmak; ayrtlmak· I, 15; II, 126. 209; III, 6
 5654. tarılmak: ekilmek· II, 126 tarım tekinlere ve Afrasyab soyundan olan hatunlara ve bunlar ın çocuklarına karşı söylenen bir kelime, Hakanl ı hanları oğullarından başkasına söylenmez·I,
 5655. : 396 § altun ta rım; büyük kadınların ungunu·I, 396
 5656. tarım: göllere, kumluklara dökülen çay kollar ı·I, 396
 5657. tarımak: (ekin) ekmek·III, 262
 5658. tarımlamak: ırmağı bir adadan öbür adaya atlamak suretiyle geçmek·III, 341
 5659. tarımsınmak: ekin eker görünmek· II, 259
 5660. tarınmak: yalnız başına ekmek; ekin eker görünmek II, 145, 159
 5661. tarırku: otları birbirine karışmamı; olan yer, otu az yer· I, 489
 5662. tarıtgan: ekincilik eden· I, 514;II, 319
 5663. tarıtgu: (ekin) ekecek· II, 321
 5664. tarıtıglı: çiftçllik etmek üzere olan· II, 320
 5665. tarıtıglık: çiftçllik yapmak hakkı olan· II, 320
 5666. tarıtıgsak: çiftçiliğe düşkün olan· II, 319
 5667. tarıtmak: eklncilik etmek, ektirmek·I, 514
 5668. tarka: koruk- I, 427 bkz> talka
 5669. tarmak: dağıtmak, yaymak, ayırmak·I, 399; III, 180, 260 bkz> taramak
 5670. tarmak: yırtıcı hayvanların pençesi.I, 467
 5671. tarmaklanmak: kol kol kuş pençesi glbl akın etmek; pençe sahibi olmak (ku ş); kol kol olmak (su)·II, 274 bkz> tarmutlanmak
 5672. tarmamak: tirmalamak·II, 364
 5673. tarmaşmak: tirmalaşmak, birlikte kaşınmak·II, 207 bkz> tırmaşmak
 5674. tarmatmak: tırmalatmak·II, 349, 364
 5675. tarmaz: ;en hıyarı·I, 457 bkz> turmuz
 5676. tarmut: dağların tepelerl, derelerl,I, 451
 5677. tarmutlanmak: (su) kollara ayrılmak· II, 270 bkz> tarmaklanmak
 5678. tartar: kumruya benzer bir kuş· I, 485
 5679. tartıg: yük ipi, denk sargısı; blr iş çıkması üzerine hakanın adamlarını çağırması·I, 462
 5680. tartıgçı: davetçi·I, 462
 5681. tartılmak: tartılmak; gerllemek vé çekilmek· II. 229, 237
 5682. tartın: ylyecek, başka bir yerden getirilen zahire·I, 435;III, 426
 5683. tartınmak: 6zlemek; acınmak; götürür görünmek,II, 240
 5684. tartışmak: tartışmak, taıtmada yardım etmek; germekte yardım etmek; birblrinl cezbetmekte ve çekmekte ve kurmakta yardımetmek; sızlamak,I, 230;II, 205;III, 255
 5685. tartmak: tartmak; cezbetmek; çekmek, uzatmak, germek; getirmek, almak, ç ıkarmak, III, 426
 5686. tarumak daralmak·III, 261 262:
 5687. tarunmak: canı sıkılmak, usannnak, sıkılmak· II, 145
 5688. tarus: evin çatısı· I, 366; II, 105
 5689. taruslamak: çatı yapmak, III, 332
 5690. tarutmak: darla;tırmak·II, 302 ·
 5691. tas: her nesnenin kötüsü, baya ğısı,I, 329
 5692. tasal: çevgen oyununda çlzilmlş sınır·I, 392 bkz> talas
 5693. tasgamak: tokatlamak·III, 287, 288
 5694. tasgaşmak: tokatlaşmak; tokatlamakta yardım ve yarış etmek,II, 220 bkz> yasgaşmak
 5695. tasgatmak: tokatlatmak,II, 338
 5696. tàş: taş, kaya,I,135,163, 254, 256, 276, 517;II, 7, 14, 23, 129, 133.184, 234; III, 58,152,187, 280. 282. 286, 372, 375. 426. 435, 447, 448
 5697. taş: dış, taşra, gurbet; geniş açıklık; yazı; yabancı yer·I, 91, 435;II, 74;III, 152
 5698. taşak: erkeklik aygıtı.I, 380, 438;III, 267
 5699. taşaklıg: taşaklı·I, 497
 5700. taşgurn: -ıak taşayazmak,II, 178, 201
 5701. taşıkmak: dışarı çıkmak· II, 116 bkz> çıkmak,tışıkmak
 5702. taşırkan közlüg: patlak gözlü, lokma gözlü· I, 521
 5703. taşırmak: tafirmak· I, 521
 5704. taşıtgan: daima taşıtan, taşınan· I, 514
 5705. taşıtmak: taşitmak· II, 307
 5706. taşlamak: taşlamak; gurbete gitmek, dışarılıklı olmak, III, 294
 5707. taşlatmak: taşlatmak; taşràya yollamak. II, 343
 5708. taşmak: taşmak·II, 12
 5709. taşra: dışarı·I, 424
 5710. taşug: taşınabilen mal, eşya, menkul mal·I, 411
 5711. taşumak: taşımak; çıkarıp atmak, kovmak· I, 102; III, 266
 5712. taşurgan: daima ta;ıran· I, 518
 5713. taşurmak: taşırmak, II, 78
 5714. taşutmak: taşitmak·I, 210
 5715. tat: tat, yabancı; müslüman olmayan; üygur, Farslı, Acem, Farsça konuşan·I, 36, 349, 454, 483, 486;II, 3, 216, 280, 281, 294
 5716. tat: kılıç ve benzeri îeylerin üzerine çöken pas· II, 281 bkz> tut
 5717. tata: on adımdan görülebilecek yer parças ı, III, 220 bkz> tada
 5718. tatganmak: tatlı bulmak, tat almak·II, 241
 5719. tatıg: tat, lezzet·I, 408
 5720. tatıglanmak: tatlanmak· II, 265
 5721. tatıglıg: tatlı· I, 495, 496
 5722. tatıgmak: tat, lezzet· I, 408
 5723. tatıgsamak: canı tatlı istemek, I, 279; III, 332, 333
 5724. tatıg talıg: tat, lezzet, I, 408
 5725. Tatıkmak: Tatlaşmak; Farslaşmak· II, 116, 281
 5726. tatıkmak: paslannnak· II, 281 bkz> tutukmak
 5727. tatılmak: tadılmak, tadına bakılmak, II, 120
 5728. tatımak: tat vermek· III, 257
 5729. tatındı süt: bol süt· I, 449
 5730. tatınmak: tadar görünnnek·II, 158
 5731. tatırga: "tirşe" denen sepilenmiş beyaz deri· I, 489
 5732. tatırlıg yér: toprağı düz ve sert olan yer, bozkır, I, 494
 5733. tatır yér: kıraç yer, I, 361 tatıtmak tadılmak, tadına tesir etmek, tat vermek, II, 299
 5734. Tatlamak: Fars, vé Farslı saymak· III, 293
 5735. Tatlaşmak: Farsça veya üygurca konu şmak, II, 206, 207ı
 5736. tatlıg: tatlı· I, 45, 529; III, 178, 194
 5737. tatruşmak: birbirine tattırmak· II, 217
 5738. Tat Tawgaç: üygur ve Çinli; Farslı ve Türk· I, 454;II, 280
 5739. taturgan: daima tattıran·I, 515, 516;II, 74
 5740. taturmak: tattırmak·II, 73;III, 186
 5741. tavar: mal, davar·I, 79, 234, 235, 238, 264, 265, 300. 303, 362;III, 310, 334, 338, 419, 420, 445, 447 bkz> tawar
 5742. tavuş: duygu ve kımıldanma· III, 165 bkz> tawış,tawuf
 5743. tawar: mal, mülk, eîya· I, 22. 79, 86, 114, 189, 210, 238, 255, 261, 264, 284, 291, 295, 362, 411, 498, 514;II, 17, 19, 29, 50, 55. 58, 61, 81, 87, 89. 93, 101, 112, 113, 121, 125, 136, 153, 154, 155, 156, 158. 183. 189, 224, 237, 249, 250, 253, 295, 296, 297, 3
 5744. tawarlıg: mallı, mal sahibi. I, 495
 5745. tawarluk: mal konan yer, hazine. I, 503
 5746. tawarsak: mal sever· II, 56
 5747. tawgaç edi: Araplar'ın "Âd ulusunun izeri" dedikleri büyük ve eski yap ılara verilen ad· I, 454
 5748. Tawgaçlarmak: Maçinli saymak·III, 350
 5749. Tawgaçlanmak: Maçin halkı kılığına girmek II, 271
 5750. tawgaç yudası: susam çiçeğinin (urfağının) yaprağına benzer yaprakları bulunup ilaç için kullan ılan bir
 5751. : ağaç· I, 454
 5752. tawılguç: tabarhun; innap dediklerl meyve; kızıl ağaç; bakam ağacı; tarhun denen sebze; kızıl sõğüt, I, 488, 489 bkz> tawılku
 5753. tawılku: tabarhun· I, 489 bkz> tawılguç
 5754. tawış: duygu ve kımıldanma. III, 165 bkz> tavuş, tawuş
 5755. tawışgan: tavşan·I, 513, 525
 5756. tawışganlaşmak: öndül olarak tavşan koyup yarış (bahis) etmek· II, 226
 5757. tawışgan yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346, 513
 5758. tawmak: tasarruf etmek,I, 519
 5759. tawrak: çabuk, acele, kıvrak, çalışkan, çabukluk· I, 156, 468, 520; III, 46, 69, 258 bkz> tafrak
 5760. tawramak: davranmak; büyümek, kuvyetlenmek,I, 103; III, 41, 279 bkz> tuwramak
 5761. tawran: şalvar uçkuru ve sapan kolu yapmak için örülmü ş ip,I, 436
 5762. tawranmak: davranmak·II, 240
 5763. tawratası: davrandıracak·II, 362 § tawratası yér; davrandıracak yer·II, 362
 5764. tawratgan: daima acele ettiren, daima davrand ıran·II, 360
 5765. tawratgu: davranılacak.II, 362 § tawratgu ogur; davran ılacak zaman·II, 362
 5766. tawratguçı: acele ettiren, davrandıran.II, 360
 5767. tawratıglı: acele ettiren ve işe başlatmak üzere olan·II, 361
 5768. tawratıglık: davrandırma, acele ettirme hakkı olan, II, 361
 5769. tawratıgsak: acele ettirmek, davrandırmak isteyen II, 360, 361
 5770. tawratıgsı: davrandırına, acele ettirme hakkı olan. II, 361
 5771. tawratışmak: ivmekte ve yürüyüşte yarış etmek, II, 363
 5772. tawratma: davrandırrria. II, 360
 5773. tawratmak: acele etmek, acele ettirmek, davrand ırmak; (ip) eğirmek· II, 330, 335, 336, 360 tawratmış kıvratılmış. II, 362 § tawratmış yıp; kıvratılmış ip, II, 362
 5774. tawrattaçı: acele ettiren, davrandıran· II, 360
 5775. tawuş: duygu ve kımıldanma· I, 367 bkz> tavuş, tawış
 5776. tawuşlamak: kımıldanma, duyu ve hareket belirtmek III, 335
 5777. tay: tay,I, 206, 207, 313; III, 71, 158
 5778. tayagu: taş ve tezek parçası· III, 174
 5779. tayak: dayak, dayangaç·I, 417; III, 166
 5780. tayaklanmak: dayak, baston sahibi olan III, 197 ,198
 5781. tayamak: dayak koymak, dayak dikmek, dayamak, III, 274
 5782. tayanmak: dayanmak, III, 161, 190, 191, 380
 5783. tayañu: mabeyinci, perdeci· III, 380
 5784. taygan: tazı, av köpeği. I, 421; II, 15, 343; III, 174, 175
 5785. tayıg: kaygın· III, 165
 5786. tayışmak: kaymakta yarış etmek· III, 188
 5787. tayıtmak: kaydırmak· II, 325, 326 bkz> tayturmak
 5788. taylañ er: ince, kibar, güzel, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi temiz adam (en çok gençlerde kullanılır)· III, 386 bkz> tayuk § taylañ yigit; dalyan (daylan) gibi genç, III, 386
 5789. taymak: kaymak· III, 166, 243, 244
 5790. tayturmak: kaydırmak, 2iyındırmak· III, 192 bkz> tayıtmak
 5791. tayuk er: ince, kibar genç· III, 166 bkz> taylañ
 5792. tayuklanmak: dayılanmak, kibarlanmak. III, 197, 198
 5793. taz: kel, daz, boynuzsuz, bitkisiz, çorak· I, 26, 313; II, 41, 52; III, 148, 149 § taz koy; kel koyun, boynuzsuz koyun, III, 148 § taz yér; bitkisi az olan çorak yer, kel toprak·III, 148
 5794. tazarmak: kelle;mek· II, 77 bkz> tazgarmak, tazg ırmak
 5795. taz at: alacalı at· III, 148
 5796. tazgarmak: kelleşmek, dazlaşmak, II, 178 bkz> tazarmak, tazgırmak
 5797. tazgırmak: dazlaşmak, kelle;mek· II, 178 bkz> tazarmak, tazgarmak
 5798. tazlamak: birine kel demek, birini kel saymak. III, 293
 5799. tebiz: çorak yer; haset eden· I, 19, 365;II, 208
 5800. tebizlik(g): çekememezlik, haset·I, 506
 5801. tef: dek, al, hile·I, 332 bkz> tew
 5802. tefçitmek: sıkıca geçmeli olarak diktlrmek· II, 329 bkz> tewçimek
 5803. tegdeg: sebep,I, 160 bkz> tıldag
 5804. tegdi: ziyaretçi.III, 230 bkz> teki
 5805. tegilmek: şaşıla;mak, tek gözlü olmak,II, 130
 5806. tegin: değin I, 349
 5807. teginmek: bir büyük adamın yanına gelmek veya oradan gitmek. II, 143
 5808. tegiñ: tekin, samur·III, 370
 5809. tegir: değer, kıymet·I, 352;II, 82
 5810. tegirme: çörek, değirmen taşı, para gibi değirmi olan her nesne·I, 490
 5811. tegirmek: yaklaştırmak·II, 148
 5812. tegirmek: deve üzerine ikl taraflı atılarak içerisine bìnilen sepetle, sepete benzer nesne· I, 506 bkz> ügürmek
 5813. tegirmen: değirmen, değirmen taşı· I, 369; II, 128; III, 266. 267, 282, 355
 5814. tegiş: değişme. I, 368
 5815. tegişmek: muhakeme olmak; (bir yere) değmek; dürüm dürüşmek. II, 105, 106
 5816. tegme: değme, her, her bir, türlü türlü·I, 157, 241, 296, 433, 434, 437, 523;II, 156, 285; III, 26 tegmek değmek, dokunmak, ermek, erişmek, varmak, yakalamak, dü;mek; hücum etmek· I, 48, 104, 167, 319, 363, 375, 410, 429, 471, 472, 522;II,19, 20,91 ,129;III,44,4
 5817. tegre: etraf, çevre, daire, değre,I, 310, 421, 424; II, 13, 45, 137; III, 285, 401, 422
 5818. tegrek(g): herhangi bir şeyin halkası, değresi· I, 477
 5819. tegü: kadar, dek,III, 237
 5820. tegül: değil.I, 329, 393;II, 57, 68;III, 153 bkz>dag, dag ol, dag
 5821. tegürgen: daima degiren, eriştiren . I, 522
 5822. tegürmek: eriştirmek, dokundurmak, değirmek· I, 207, 335, 376; II, 84; III, 134, 158
 5823. Tejik: Tacık, Farslı· I, 387
 5824. Tejiklemek: Farslı saymak, Farslılığa nispet etmek,III, 340
 5825. tek: tek, sadece, bir şey dilemeyerek; gibi, benzetme edat ı,I, 334, 353, 354, 490, 497;III, 155
 5826. teke: teke, boynuzundan yay yap ılan' erkek geyik· III, 102, 228 § teke sakal; teke sakall ı, köse adam· III, 228
 5827. teki: ziyaretçi· III, 230 bkz> tegdi
 5828. tekiş: her şeyin sonu, bitimi.I, 368
 5829. tekne: tekne·I, 434
 5830. tekşüt: değişit, karşılık, bedel·I, 451
 5831. tek turmak: susmak· I, 334
 5832. teküz: atın alnındaki akıtma,I, 507 bkz> tüküz
 5833. teküzlig: akıtmalı.I, 507
 5834. telgemek: sıkmak, can sıkmak,III, 291
 5835. telgenmek: kızmak, içlenmek· II, 242
 5836. telik: delik· I, 388
 5837. telim: çok, pek çok, bol, fazla, daima, hep, pek· I, 44, 73, 110, 132, 156, 157, 166, 167, 200, 235, 249, 255, 397, 427, 467, 514, 515, 520, 521, 522, 523;II, 38, 179, 241, 260, 315, 342; III, 20, 52, 159, 194, 297, 311, 323, 404
 5838. telinmek: delinmek· II, 147, 148
 5839. telişmek: delmekte yardırn ve yarış etmek, II, 108
 5840. telmek: delmek; sıirüye katmak· II, 22
 5841. telmirmek: sağa sola bakınmak (bir şey istemek için).II, 179, 180
 5842. teltürmek: deldirmek. II, 174, 175
 5843. telü: deli,çılgın III, 156, 232 bkz> telwe
 5844. telwe: deli, I, 426 bkz> telü
 5845. tem: tırkaz· I, 337
 5846. temen: büyük iğne, çuvaldız, I, 402; III, 35, 367 bkz> tümen § temen yiñne; büyük i ğne, çuvaldız· I, 402 § temen yigne; büyük igne, çuvald ız, III, 35
 5847. temlemek: tırkazlamak· I, 337
 5848. temregü: temregi· I, 491
 5849. temür: demir. I, 42, 187, 361, 520; II,II, 21; III, 253
 5850. temıirçi: demirci· III, 268
 5851. temürgen: ok temreni .I, 522 bkz> temürken
 5852. temür kazñuk (kazuñuk): kutup yıldızı; demir kazık·III, 383 bkz> temür kazuk
 5853. temür kazuk: kutup yıldızı; demir kazık,III, 40 bkz> temür kazñuk
 5854. temürken: ok tenıreni·I, 522 bkz> temürgen
 5855. temürlüg: demir sahibi·I, 506
 5856. temürlük: demir eritllen ve süzülen yer·I, 506
 5857. ten: vücut·II, 307
 5858. tençmek: ısırmak, kötüleşmek, yoksullaşmak· II, 281;III, 303 bkz> yençimek, yunç ımak
 5859. tene: tane; susam, mışmiş gibi şeyler·III, 44, 236
 5860. tenrimek: uyuyamamaktan baş dönmek,III, 282
 5861. teñğ: imkân, fırsat, sıra·II, 103; III, 355 terig gõl, batakl ık·I, 528
 5862. teñ: denk, ögür, akran·III, 355 § teñ
 5863. tuş: denk, eş, küfüv·III, 355
 5864. teñek: hava·III, 366
 5865. teñelgüç: dölengeç kuşu·III, 388 bkz> terigelgün
 5866. teñelgün: dölengeç kuşu·III, 388 bkz> teñelgüç
 5867. teñermek: iki şeyi birbirine denklemek, denkle ştirmek·III, 398
 5868. teñeşmek: denkleşmek, ikl şey birbirine denk olmak III, 393
 5869. teñil: ön ayakları çizgili·III, 366
 5870. Teñirgen: Tanrıya tapınan bilgin.III, 389 bkz> Teñrigen
 5871. teñitmek: havaya doğru yükseltmek·III, 396 bkz> tüñitmek
 5872. teñiz: deniz·I, 100; II, 45; III, 136, 363, 370
 5873. teñlemek: Iki şeyi birblrine denklemek, denk etmek, denkle ştirmek. I, 427, III, 403
 5874. teñlenmek: işi düşünmek, çare düşünmek· III, 400
 5875. teñleşmek: iki şey birbirine denkle;mek, III, 398
 5876. teñmek: havalanmak, havaya yük şelmek, göz-den kaybolmak, III, 390
 5877. teñri: gök, sema· III, 377
 5878. teñri: büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi göze ulu görünen Her şey· III, 377
 5879. Teñri: Tanrı. I, 53, 68, 150, 171, 206. 212, 225, 266, 280, 300, 301, 304, 373, 416, 461, 472, 475;II, 3, 77, 140, 152, 160, 161, 162, 167, 169, 173, 179, 185, 192, 200, 201, 288, 294, 303, 315, 316, 324, 325, 347, 356,III, 52, 53, 84, 95, 137, 271, 273, 290, 34
 5880. Teñrigen: Tanrı'ya tapınan bilgin, bilgin kimse· III, 377, 389 bkz> Teñirgen
 5881. Teñrigerü: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yõnelerek, III, 251 bkz> Teñrikeri
 5882. Teñrikeri: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yônelerek. III, 251 bkz> Teñrigerü
 5883. teñtürmek: elindekini havaya do ğru saldırmak, yükseltmek, III, 397
 5884. teñüç: saçayağı gibi yarım arşın yüksekliğinde olan her şey· III, 381
 5885. teñürmek: havaya doğru yükselip kaybolmak, yükselen bir ;eyl sal ıvermek. III, 392
 5886. tepik: tepiş, tepme· I, 27, 386
 5887. tepilmek: tepilmek· II, 119
 5888. tepinmek: tepmek, bir şeyi ayakla kımıldatmak· II, 140
 5889. tepişmek: tepişmek, II, 87, 113
 5890. tepleşmek: bir işe razı olmak, uzlaşmak· II, 206 bkz> taplaşmak
 5891. tepmek: dövmek, vurmak, tepmek, I, 27, 178, 386, 526; II, 3, 33, 113
 5892. tepremek: tepremek, kımıldamak III, 277
 5893. teprenmek: teprenmek,II, 240
 5894. tepreşmek: oynamak, tepreşmek, kaynaşmak· I, 88;II, 204
 5895. tepretesi: tepretilecek.II, 362 § tepretesi yér; tepretilecek yer·II, 362
 5896. tepretgen: çok tepreten·II, 360
 5897. tepretgü: tepretilecek,II, 362 § tepretgü ogur
 5898. tepretgüçi: tepreten,II, 360
 5899. tepretíglik: tepretme hakkı olan·II, 361
 5900. tepretigsek: tepretmek dlleğinde olan· II, 360. 361
 5901. tepretigsi: tepretmek hakkı olan ve tepretmekte acele eden· II, 362
 5902. tepretişmek: tepretmekte yardım ve yarış etmek· II, 363
 5903. tepretme: teprendirme. II, 360
 5904. tepretmek: tepretmek, teprendirmek, kımıldatmak, saldırmak; (yalnız deve için) sıçratmak, II, 329, 330, 360
 5905. tepretmiş: tepretilmiş, II, 362 § tepretmiş neñ
 5906. tepretteci: tepreten· II, 360
 5907. tepsemek: haset etmek, günülemek, çekememek· I, 463; III, 283 bkz> tepzemek
 5908. tepsetmek: haset ettirmek· II, 336 bkz> tepzetmek
 5909. tepük: kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır,
 5910. : çocuklar bunu teperek oynarlar· I, 386
 5911. tepzemek: haset etmek, günülemek, çekememek, I, 19; III, 283 bkz> tepsemek
 5912. tepzeşmek: hasetleşmek· II, 206 tepzetmek haset ettirn şek, II, 335, 336, bkz> tepsetmek
 5913. ter: ter, I, 181, 322, 466; 11. 96, 273, 279, 303, 336;III, 148, 196
 5914. ter: ücret, çalışana verilen para· III, 148, 212
 5915. ter atmak: beden teri dışarı atrnak·II, 303
 5916. teritmek: teri ötmek
 5917. ter bolmak: terlemek, utanmak, mahcup olmak·I, 322
 5918. terçi: ücretle çalışan, ırgat·I, 417; III, 148
 5919. tergüşi: deren, toplayan·II, 51
 5920. teri: deri, I, 70, 165, 306; II, 149, 229, 231, 303, 354; III, 188, 190, 221, 244, 392
 5921. terigsek: dermeyi, toplamayı dileyen· II, 55
 5922. terinçek: iki parçadan yapılan kadın carı· I, 510
 5923. teriñ: (yalnız su için) engin, geniş, derin, her derin ve çok şey· III, 370
 5924. teringüklenmek: (su) derlnlemek, ;oğalmak· III, 411
 5925. teri ötmek: ter derlden geçmek,II, 303 bkz> ter atmak, teritmek
 5926. teritmek: terlemek·II, 303, 304 bkz> ter atmak, teri ötmek
 5927. terk: tez, çabuk,I, 350, 441 bkz> terkin
 5928. terken: egemen, hükümdar, mellk; vilâyet üzerine vali olan kimseye kar şı hakanlann aytası; "kendisine itaat edilen" anlam ına I, 376, 441, 442; 11. 209
 5929. terkin: toplu olan, toplanmiî olan her şey· I. 442, 443;II, 209
 5930. terkin: tez, çabuk,I, 441 bkz> terk
 5931. terk kelmek: tez gelmek· I, 350
 5932. terk kılmak: çabuk olmak· I, 350
 5933. terklemek: ivmek, acele etmek· III, 445
 5934. terlemek: terlemek; kaşağılamak, gebrelemek, silmek· III, 293
 5935. terlenmek: terlemek, II, 242, 254
 5936. terletmek: terletmek· II, 342
 5937. terlik: teri çekmek için eğerln veya palanın altına konulan keçe·I, 476
 5938. terñek: su sızıntısı, su blrikintísi; kaynak, II, 291, 328 bkz> terñük
 5939. terñük: kaynak· II, 6 bkz> terñek
 5940. ters: güç olan her nesne· I, 348
 5941. tersinmek: terslemek, kızmak; (yara kapandıktan sonra) azmak· II, 240, 241
 5942. ters ters urmak: her yanından, her yanına vurmak· I, 348
 5943. tes: obanma edatı·I, 328 § tesdegirme; des- değirmi·I, 328
 5944. teşik: obur, karnı dolduğu halde gözü dolmayan kişi·I, 387 bkz> teşüklemek
 5945. teşilmek: yarılmak, değilmek II, 127, 128
 5946. teşrüm: eğrilmiş ip yumağı· I, 485 bkz> tüşrüm
 5947. teşük: taşagı yarık; deşik, yarık, I, 387
 5948. teşüklemek: obur, aç gözlü saymak, III, 340 bkz> teşik
 5949. tetik: akıllL III, 33 bkz> teytik
 5950. tetrü: her şeyin tersine dönüşü· I, 420
 5951. tetrülmek: çevrilmek, ters olmak, kötü olmak, kötüle şmek·II, 229, 230
 5952. teve: deve·III, 139 bkz> deve, devey, tevey, tewe, tewey, tewi, téwi, tiwi
 5953. tevey: deve· III, 314, 342,447 bkz> deve, devey, tewe, tewey, tewi, téwi, tiwi
 5954. tew: al, hile, aldatma,I, 332 bkz> tef
 5955. tewçimek: oyulkamak, seyrekçe dikmek·III, 276 bkz> tefçitmek
 5956. tewe: deve·II, 181 bkz> deve, devey, teve, tevey, tewey, tewl, téwi, tiwi
 5957. tewey: deve, I, 31; II, 84, 195, 206, 217, 255, 256, 329, 351;III, 49, 60, 67, 113, 136, 140, 168, 186, 200, 225, 309 bkz> deve, devey teve, tevey, tewe, tewi, téwi, tiwi
 5958. tewgen: her zaman 0126^I, 401
 5959. tewi: deve· 1. 127, 385, 485;II, 21, 75, 246, 252, 338; III, 139, 277. 287 bkz> deve, devey, teve, tevey, tewe, tewey, téwi, tiwi
 5960. tewinmek: tasalanmak, utanmak, sıkılmak, II, 147
 5961. tewişmek: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek· II, 102 bkz> tüwi;mek
 5962. tewlüg: alcı, aldatıcı· I, 477; III, 33 bkz> tewlük
 5963. tewlüglenmek: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz> tewlüklenmek
 5964. tewlük: alcı, hileci, aldatıcı, III, 33 bkz; tewlüg
 5965. tewlüklenmek: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz> tewlüglenmek
 5966. tewmek: eti şişe saplamak, dizmek. I, 401; II, 15
 5967. tewsi: tepsi, sofra· I, 423; III, 50
 5968. tewşelmek: ufalanmak; karışmak. II, 235, 236 bkz> tewşülmek
 5969. tewşemek: karı;mak, dolaşmak (ip), III, 286
 5970. tewşetmek: karıştırmak, dolaştırmak (ip); birinin terini burçaklat ıncaya kadar yormak, II, 336
 5971. tewşinmek: çalışmak, çırpınmak. II, 241 bkz> tewşünmek
 5972. tewşülmek: karışmak· II, 236 bkz> tewşelmek
 5973. tewşünmek: çalışmak, çırpınmak· II, 241 bkz> tewşinmek
 5974. tewürgen: her zaman çeviren·I, 521 § ewürgen tewilrgen; her zaman evirlp çeviren· I, 521
 5975. tewürmek: çevirmek·II, 82 § ewürdi tewürdi; evirip çevirdi, alt üst etti; tasarruf etti· II, 81
 5976. teyitilmek: akıllanmak, zekile;mek· II, 121
 5977. teytik: akıllı, zeki· III, 33 bkz> tetik
 5978. tezek: tezek, at gübresi· I, 386
 5979. tezeklemek: pislemek. III, 340
 5980. tezgek (er): işten ve işe benzer şeylerden kaçan, çekingen· II, 289 bkz> tezik
 5981. tezgi: düşman gelmesi yüzünden halk aras ında olan ürkuntü, panik· I, 429 bkz> tezik
 5982. tezgi bolmak: düşman gelmesi yüzünden ürküntü meydana gelmek, I, 429
 5983. tezginç: dağ dönemeci, dağ büklümü· III, 387 bkz> yörgenç
 5984. tezginç yol: büküntülü, kıvrımlı yol- III, 387
 5985. tezginmek: dönmek, tavaf etmek; çevrilmek· II, 241, 255, 303, 312
 5986. tezik: halk arasında ürküntü, panik, I, 387 bkz> tezgi
 5987. tèzik (kişi): işten kaçan kimse· I, 387 bkz>tezgek
 5988. tezinmek: kaçar görünmek.II, 146
 5989. tezişmek: blrbirinden kaçışmak, II, 99
 5990. tezitmek: kaçırmak, II, 305
 5991. tezmek: kaçmak, tezlkrnek· II, 8
 5992. tégin: aslında "köle" anlamına; sonraları hakan okullarına verilen ungun· I, 355, 357, 413; III, 368 bkz> tigin § kümüş tégin; rengi gümüş gibi saf köle· I, 413 § alp tégin; yi ğit köle I, 413 § kutlug tégin; uğurlu köle. I, 413
 5993. tégit: "tegin" kelimesinin çoğul şekli.I, 355, 356
 5994. témek: demek, söylemek·I, 43, 74, 79, 87, 127, 178, 403;II, 287; III, 214, 215, 233. 245, 247, 259 bkz> timek
 5995. témin: demin·I, 409
 5996. térgelir: dermek, toplamak üzere o1an· II, 67
 5997. térgeşmek: arka arkaya gelerek derle şmek· II, 206 bkz> tirkeşmek
 5998. térgi: sofra, I, 429; II, 54 bkz> térgü
 5999. térgü: sofra üzerindeki çeîitli yemek; sıra, dizi·I, 428 bkz> térgi
 6000. térig: derme, derl{; dernek, derge,I, 388; II, 41 bkz> tirik
 6001. térilgen: her zaman derilen, toplanan·I, 521, 523
 6002. térilmek: derilmek, toplanmak· II, 127; III, 6
 6003. térimsinmek: derer gibi görünmek· II, 261
 6004. térinmek: kendisine dermek, II, 146
 6005. térişmek: toplanmak, toplamakta ve dermekte yard ım ve yarış etmek· I, 107; II, 95, 96
 6006. térkek: bohça· II, 21
 6007. térmek: dermek, toplamak· II, 39, 44, 62, 66, 83; III, 181
 6008. térnek: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer· I, 477
 6009. tétürmek: söyletmek, dedirtmek. III, 186
 6010. téwi: deve· I, 389,499 bkz> deve, devey, teve, tevey, tewe, tewey, tewi, tiwi
 6011. tıdış: engellik, engel oluş· I, 407
 6012. tıdıglıg neñ: kendisine varılması yasak edilmiş nesne· I, 496
 6013. tıdıgmak: bir şeyden alıkoyma, engel o1ma· I, 373
 6014. tıdılmak: kaçınmak, çekinmek, alıkoymak, engel olmäk·II, 126 bkz> t ıdınmak
 6015. tıdın: vakit bildiren bir kelime· III, 171
 6016. tıdındı: nerig esirgenen, yasak edilen şey·I, 449
 6017. tıdınmak: kaçınmak, esirgenmek, yasak edilmek I, 449;II, 144, 145 bkz> t ıdılmak
 6018. tıdışmak: engel olmakta, alıkoymakta yarış etmek· II, 93
 6019. tıdlınmak: kaçınmak, tıyınmak; söz söylerken duraklamak. II, 242
 6020. tıdmak: geri koymak, men etmek· II, 292; III, 244, 439 bkz> t ıtmak, tıymak
 6021. tıg: al ile doru arası at rengi, konur al· III, 127
 6022. tıgdamak: diğrek, sert, katı olmak III, 278 bkz> tıgramak, yawramak
 6023. tıgmak: eğmek; değmek; bir yere değerek keskinliği gitmek, körleşmek I, 307;II, 14, 83;III, 231 bkz> tagılmak, tigmek
 6024. tıgrak: yılmaz; yiğit, bahadır· I, 468; II, 212
 6025. tıgrak: elçi, haberci, postacı· III, 65
 6026. tıgraklanmak: yiğitlik göstermek, yiğitlenmek· II, 274
 6027. tıgramak: diğrek, katı, sert olmak· III, 277, 278 bkz> t ıgdamak, yawramak
 6028. tıgraşmak: gürbüzleşnıek, bahadırlaşmak. II, 212
 6029. tıgratmak: sıkıştırmak; becerikli, tıgrak yapmak, II, 330
 6030. tıkılamak: "tık" diye ses vermek· III, 326 bkz> tiki, tíkilemek
 6031. tıkıtmak: tıkılmak, sıkışmak,II, 129
 6032. tıkınmak: teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek· II, 147
 6033. tıkışmak: tikılmak, sıkı;mak· II, 104
 6034. tıkıtmak: tıktırmak, sıkı;tırmak· II, 308
 6035. tıkma (üzüm): sıkışık, birbirine girmiş (üzürn)· II, 16
 6036. tıkmak: tıkmak, doldurmak·II, 16
 6037. tıkturmak: tıktırmak, bastırmak· II, 174
 6038. tıl: dil, söz, lûgat·I, 107, 335, 336, 429;II, 20; III, 43, 133, 134, 161
 6039. tıl: durumunu öğrenmek için düşmandan yakalanan tutsak, ça şıt, casus· I, 336; III, 134
 6040. tılak: kadının kadınlık aygıtı, avret yeri,I, 335, 411
 6041. tıldag: bahane, I, 160, 462 bkz> tegdeg
 6042. tılıkmak: konuşmak, haber vermek; dile düşmek· II, 116, 117
 6043. tılkatmak: işi geciktirmek; yükü çarpitmak, çarp ık yapmak; yükle ip arasına ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için büktürmek. II, 339 bkz> talk ıtmak
 6044. tıllıg: dilli· III, 313
 6045. tıl tegürmek: dil uzatmak, söz dökundurmak, dille (sözle) incitmek.I, 336
 6046. tıl tutmak: düşmanın durumunu õğrenmek üzere blr adam yakalamak·I, 336;III, 134
 6047. tın: ruh, nefes, soluk· I, 164, 177. 179. 192, 249, 339;II, 118, 283 bkz> t ınıg
 6048. tın: dinmiş; haylaz, işslz; tembelleşmiş, harın- lafmış III, 138
 6049. tınçamak: bozulmak, çürümek, III, 303 bkz>tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçımak, tunçımak
 6050. tınçımak: bozulmak, çürümek, III, 276, 303 bkz> tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tunçımak
 6051. tındurmak: rahatettirmek, dinlendirmek,11,176
 6052. tınıg: nefes alma, soluk alma· II, 40 bkz> t ın
 6053. tınılmak: dinlenilmek, rahat edilmek. II, 130, 131
 6054. tınma: susma· II, 28
 6055. tınmak: dinlenmek, solumak, nefes almak; dinmek, sonu gelmek,I, 206, 207, 529; II. 28, 40, 176, 204, 316;III, 158 tın
 6056. tııt: sus·II, 28
 6057. tıñılamak: agır bir şey yere düşerek ses vermek,III, 404 bkz> tiñilemek
 6058. tıñlamak: dinlemek·III, 403 bkz> tlñlemek
 6059. tiñlaşmak: dinlemekte yarış etmek·III, 398
 6060. tiñlatmak: dinletmek-II, 359
 6061. tırmalmak: tırmalamak II, 230
 6062. tırmaşmak: tırmaşmak, kaşınmak·II, 207 bkz> tarmaşmak
 6063. tırñak: tırnak.I, 134, 177;III, 382
 6064. tırt: tekrarlanarak "cart" diye ses vermek·I, 341
 6065. tış: diş,I, 464;II, 20, 97, 110,III, 209, 311, 334; III, 25, 73, 125, 216, 254, 270, 272, 280, 283, 297
 6066. tış: sapan demiri·III, 125
 6067. tış: alın akıntisı gözü önüne varıp kulaklarına çıkmayan ve burnuna inmeyen ikìsi ortas ı kalan at·III, 125
 6068. tışı: dişi, her hayvanın dişisi; kadın· I, 396, 400, 447, 529; II, 102; III, 6, 178, 224, 229 bkz>tí şi tışıkmak dışarı çıkmak·II, 116 bkz> çıkmak, taşıkmak
 6069. tışı takagu: tavuk·I, 447
 6070. tışlatmak: dişletmek.II, 343, 344
 6071. tıt: dağda biten çam fıstığı ağacı, Pinuslarix. III, 120
 6072. tıtılmak: didilmek II, 120
 6073. tıtışmak: ditmekte yardım etmek, yırtılmak· II, 89 bkz> titişmek
 6074. tıtlanmak: çamlanmak, çam sahibi olmak· III, 199
 6075. tıtmak: geri koymak men etmek· II, 292 bkz> t ıdmak, tıymak
 6076. tıtmak: ditmek, ziyadesiyle parçalanmak, II, 292
 6077. tıymak: men etmek· III, 244 bkz> tıdmak, tıtmak
 6078. tigin: aslında "köle" anlamına iken sonra hakan oğullarına verilen ungun· I, 355 ,357, 413; III, 368 bkz> tégin
 6079. tigmek: egmek, III, 231 bkz> tagılmak, tıgmak
 6080. tigretmek: ses çıkartarak, hışıldatarak yürütmek,II, 330, 331 bkz> tikretmek
 6081. tikemek: dikmege gücü yetmek· I, 117
 6082. tiken: diken·I, 204, 400;II, 215, 280;III, 44 bkz> tikken
 6083. tiki: geceleri işitilen ses,III, 230 bkz> t ıkılamak,tikilemek
 6084. tikiglig: dikilmiş (elbise),I, 509 bkz> tikiklig
 6085. tikiklig: dikilmiş.I, 509 bkz> tikiglig
 6086. tikilemek: ses, hışırtı çıkarmak,III, 326 bkz> tıkılamak, tiki
 6087. tikilmek: dikilmek, (ağaç) dikilmek, bir şeyi dikine koymak,II, 130
 6088. tikim: parça, I, 396 bkz> tikkü, tikü tikir
 6089. tikir: at nalının çıkardığı sesi bildiren bir kelime. I, 361 bkz> tak ır takır
 6090. tikişmek: (agaç, elbise) dikmekte yard ım etmek, II, 106, 113
 6091. tikken: diken, I, 401 bkz> tiken
 6092. tikkü: parça, lokma· III, 229 bkz> tlkim, tikü
 6093. tiklinmek: (ağaç ve benzeri) dikilmek. II, 244
 6094. tiklişmek: (ağaç ve benzeri) dikilrnek. II, 207
 6095. tikme: (neıíğ) dikilmiş (nesne), I, 433
 6096. tikmek: bir şeyi delmek, dürtmek, sokmak, (a ğaç) dikmek, bir şeyi dikey hale getirmek; (diki ş) dikmek. I, 195, 201; II, 20; III, 25, 367 § tikmeginçe; dikilmedikçe· II, 21
 6097. tikremek: ses vermek; gelişmek, yeti;mek. II, 280
 6098. tikreşmek: ses vermek; büyüyüp serpilmek. II, 209
 6099. tikretmek: ses çıkartmak, hışıldatarak yürümek·II, 330, 331 bkz> tigretmek
 6100. tiktürmek: (dikiş) diktirmek· II, 174
 6101. tikü: parça, lokma·III, 229 bkz> tikim, tikkü
 6102. tiküç: ekmekçilerin ekmek üzerine nak ış yapmak için kullandıkları nesne, kuş yeleği·I, 358
 6103. tikülemek: lokma lokma vermek; rüşvet vermek·III, 326
 6104. tildürmek: dildirmek· 11.176 bkz> tiltürmek
 6105. tilek: dilek,I, 412;II, 148; III, 90
 6106. tilemek: dilemek, istemek; beklemek, aramak·I, 21, 36, 51, 126, 252, 459;II, 8, 112, 260, 262; III, 87, 90, 143, 271
 6107. tilemsinmek: diler, ister gibi görünmek·II, 259, 261
 6108. tilenmek: aranmak, dilenmek· I, 407; III, 43
 6109. tileşmek: dilemekte yanş etmek·II, 108
 6110. tiletmek: istetmek, diletmek. II, 310
 6111. tilge: dilim, uzunlamasına kesilen her şey·I, 429 bkz> tilim
 6112. tili: ok temreni üzerine sarılan sırım,III, 233
 6113. tilim: dilim.I, 397 bkz> tílge
 6114. tilimsinmek: dilim yapar görünmek·II, 262
 6115. tilinmek: uzunlamasına dilinmek·II, 149
 6116. tillşmek: dilmekte yardım ve yarış etmek· II, 108
 6117. tilki: tilki· II, 343 bkz> tilkü
 6118. tilkü: tilki.I, 54, 421, 429; II, 15; III, 5, 175, 244 bkz> tilki
 6119. tilkülenmek: tilkilik etmek, yaltaklanmak· III, 202
 6120. tilmek: dilmek, uzunluğuna yarmak veya kesmek, II, 23
 6121. tiltürmek: dildirmek. II, 175 bkz> tildürmek
 6122. tim: şarap dolu tulum; şarap satan, III, 136
 6123. timci: şarap satan, meyhaneci·III, 136
 6124. timek: demek· III, 231 bkz> témek
 6125. tin: yular I, 339;III, 138 § tin tizgin; yular dizgin· I, 339
 6126. tiñ: dik- III, 356
 6127. tiñilemek: ağır bir şey yere düşerek ses vermek· III, 404 bkz> t ıñılamak ,
 6128. tiñlemek: dinlemek .I, 96 bkz> tıñlamak
 6129. tiñ turmak: dik durmak·I, 356
 6130. tiregü: direk, kendisine bir ;ey dayan ılan ve kendisiyle bir şey durdurulan her nesne, direcen ve buna benzer şeyler,I, 447
 6131. tirek: direk; kavak·I, 387, 412
 6132. tireklig: direk sahibi. I, 509
 6133. tireklik: direklik ağaç yetişen yer, kavaklık; direklik· I, 509, 511
 6134. tiremek: dayak veya direk dikmek· III, 262
 6135. tirenmek: dayanmak; direnmek, çekinmek· II, 14S, 146;III, 233
 6136. tireşmek: direşmek, çekinmek, diremek, şıkıntidan yürümez olmak (hayvan); çeki şmek· I, 414; II, 95, 96
 6137. tirgürmek: diriltmek II, 179, 200, 324; III, 424
 6138. tirig: diri, canlı, yaîayan· I, 14, 62, 386; III, 333 § tirigle; diri iken, hayatta iken. III, 257
 6139. tirik: derme, deriş; dernek, derge· I, 388 bkz> térig
 6140. tirilgen: her zaman yaşayan· I, 523, 524
 6141. tirilmek: dirilmek, yaşamak· I, 14; II, 127, 139, 200, 324; III, 6, 65
 6142. tiriñ: kulağın tınlamasına benzer sesi bildiren kelime. III, 370
 6143. tiriñ étmek: tın etmek· III, 370
 6144. tiriñ éttürmek: tın etmek III, 370
 6145. tirkeş: yığlışma; kalabalık yüzünden yürümekte güçlük·I, 460 § suw tirke şi; dere kollarının suyunun toplandığı yer·I, 460
 6146. tirkeşmek: toplanmak, toplaşmak, derleşmek·I,149,459; III, 65 bkz> térgeşmek
 6147. tirsgek: göz kapaklarında çıkan sivilce, it dirseği, arpacı·k. III, 424
 6148. tirsgek: dirsek· III, 424
 6149. tişek: şişek, iki yaşını bitirerek üçüne basmış olan koyun· I, 387
 6150. tişelmek: bilenmek, di;enmek· II, 128
 6151. tişemek: dişemek· III, 266, 267
 6152. tişetmek: dişetnnek, II, 307
 6153. tişi: dişi, her hayvanın dişisi; kadın·I, 396, 400,447, 529;II, 102; III, 6, 178, 224. 229 bkz> t ışı
 6154. tişlemek: dişlemek, dişle ısırmak· III, 294
 6155. tişlenmek: dişlenmek; dişenmek, bilenmek II, 244
 6156. titig: (yara, ağrı) acıma, acıyı;·I, 386
 6157. titik: çamur·I, 386, 506;III, 297 § oçakl ık
 6158. titik: çamur ve çamura benzer ocak yap ılacak her nesne·I, 150
 6159. titinmek: dayanmak, direnmek, dik bakmak· II, 144
 6160. títinü bakmak: dik, keskin bakmak, II, 144
 6161. titir: dişi deve·I, 361; III, 291
 6162. titişmek: ditmekte yardım ve yarış etmek; yırtılmak.II, 89 bkz> tıtışmak
 6163. titiz: tadı hel;le glbi kekremsi olan·I, 365
 6164. titizlik: kek^elik.I, 506
 6165. titmek: (yara) acımak·I, 386
 6166. titmek: direnmek, karşı koymak; dik bakmak·II, 292
 6167. titreşmek: titreşmek II, 217, 218
 6168. titrü bakmak: dik bakmak, keskin gözle bakmak, II, 292; III, 272
 6169. tiwi: deve,III, 139 bkz> deve, devey, teve, tevey, tewe, tewey, tewi, téwi
 6170. tiz: yüksek yer· II, 344; III, 123 § tarıg art tiz; Kaşgar'a yakın bir yayla· III, 123
 6171. tíz: diz,III, 123
 6172. tizgin: dizgin, I, 339, 424
 6173. tizig (tizik): sıra, saf, dizi. I, 214, 387
 6174. tizildürük: çedik ve mest gibi çeylerin ucuna tak ılan pullar·I, 529
 6175. tizilmek: dizilmek·I, 233, 331;II, 127;III, 131
 6176. tizim: dizi· I, 396
 6177. tizinmek: dizinmek. II, 146
 6178. tizişmek: dizmekte yardım ve yarış etmek·II, 100
 6179. tizlemek: dizle ezmek, çiğnemek III, 293, 294
 6180. tizletmek: dizletmek, dizle teptirmek·II, 342
 6181. tizlinmek: dizilmek·II, 243
 6182. tizme: alvarın uçkurluğu, torbanın bağı ve buna benzer nesneler·I, 433
 6183. tizmek: dizmek·II, 9, 31
 6184. to: bulamaç gibi pişirllen blr un· III, 207
 6185. todunmak: doyar gibi gõrünmek· II, 144 tod toy ku şu· III, 142 bkz> toh, toy
 6186. todgurdaçı: doyuran, doyurucu· II, 256
 6187. todgurgan: her zaman doyuran· I, 517; II, 256 bkz> todurgan
 6188. todgurçı: doyuran· II, 256 todgurguluk doyurmak hakk ı olan,II, 256
 6189. todgurmak: doyurmak, bıktırmak·I, 261; II, 76, 176, 177, 255, 324; III, 424 bkz> to ğurmak
 6190. todgurmış: doyurulmu;· II, 257
 6191. todgurtmak: doyurtmak. II, 256
 6192. todguruglı: doyuran·II, 257
 6193. todgurumsınmak: doyurur görünmek·II, 263 bkz> todgurunmak
 6194. todgurunmak: doyurur görünmek.II, 202 bkz> todgurumsınmak
 6195. todguruşmak: doyurmada yarış etmek·II, 201
 6196. todmak: doymak.I, 32;II, 324;III, 244, 439 bkz> toymak
 6197. todurgan: her zaman doyuran·I, 517;II, 256 bkz> todgurgan
 6198. todurmak: doyurmak·II, 76;III, 68 bkz> todgurmak
 6199. tog: at ayaklarının kazdıgı çukurlardan çıkan toz, toz,III, 127
 6200. toga: hastalık, iç ağırlIğı. III, 224
 6201. togmak: doğmak, meydana çıkmak, belirmek; yükselmek, havalanmak, gö ğe ağmak· I, 65, 96, 301, 332, 340, 429, 456;II, 14, 80, 128; III, 183,194, 247, 282, 333, 378 § kün togs ıg dogu·I, 463
 6202. togradaçı: dograyan, dograyıcı. III, 314 bkz> tograguçı
 6203. togragan: daima dograyan·III, 314
 6204. togragı: doğrama· III, 317
 6205. tograglı: doğramayı düşünen. III, 315
 6206. tograglık: dogramak hakkı olan·III, 315 bkz; tograksık
 6207. togragsak: dogramak isteyen,III, 314
 6208. togragsık: dogramak hakkı olan·III, 315 bkz> tograglık
 6209. togragu: doğranacak· III, 317
 6210. tograguçı: dograyan, dograyıcı.III, 314 bkz> togradaçı
 6211. tograk: kavak agacı· I, 468
 6212. togralmak: doğranmak, parçalanmak, (ayakta ve dokumada) yar ıklar peyda olmak· II, 230
 6213. tograma: dograına. III, 311
 6214. togramadaçı: doğramayıcı. III, 316
 6215. togramaglı: dograyan. III, 316
 6216. togramak: dogramak· I, 125; II, 278; III, 277, 278, 311, 312, 313, 316
 6217. togramış: doğranmış,III, 316
 6218. togranmak: dograr görünmek. II, 240
 6219. tograşmak: doğramakta yardım etmek, parçalanmak ve yarılmak.II, 211, 212
 6220. togratmak: dogratmak,II, 330
 6221. togrıl: yırtıcı ku;lardan bir kuş, bin kaz öldürür, bir tanesini yer; erkek ad ı da olur· I, 482;III, 381
 6222. togrıl: et ve baharatla doldurulan ba ğırsak, bumbar dolması,I, 482
 6223. togrumak: doğrulmak, yönelmek.II, 80
 6224. togruşmak: yola duruşmak, yürümekte yariş etmek,II, 212
 6225. togturmak: dogurtmak· II, 173 bkz> togurtturmak
 6226. togurmak: doğurmak· II, 80
 6227. togurtturmak: doğurtmak·II, 173 bkz> togturmak
 6228. toh: toy kuşu, III, 142 bkz> tod, toy
 6229. tok: tok, aç olmayan; saçsız insan; boynuzsuz hayvan,I, 79, 332, 358, 387;III, 239 § tok er; başında Türkler gibi saçı olmayan, Türkler gibi saç bırakmayan·I, 332, 358 § tok yılkı; boynuzsuz hayvan·I, 332
 6230. tokılmak: dövülmek, dokunmak, adam dövülmek I, 21; II, 129 bkz> tokulmak
 6231. tokımak: (insan) dövmek, (demir) dövmek, vurmak, çarpmak; dokumak; dokunmak; götürmek ve batirmak· I, 12. 21; III, 268
 6232. tokımak: tokmak, çamaşır tokmaêı·III, 177
 6233. tokınmak: (insan) dövülmek; çarpmak; dövülerek sertle ştirmek; dokunmak·II, 147; III, 12
 6234. tokış: savaş, cenk· I, 367; III, 172 bkz> tokuş
 6235. tokışmak: çarpışmak, harp etmek,I, 359; II, 103; III, 183 bkz> tokuşmak
 6236. tokıtmak: vurdurmak, dövdürmek; dokutmak, II, 308
 6237. toklı: toklu, altı aylık kuzu· I, 106, 431
 6238. tokluk: tokluk; insanın ba;ı saçsız ve hayvanın başı boynuzsuz olması·I, 469
 6239. toksun: sayıda doksan·I, 437 bkz> tokuz on
 6240. tok tok bolmak: arada geçimsizlik olmak· I, 333
 6241. tok tok étmek: taşın taşa vurmasından çıkan ses gibl ses çıkarmak·I, 332
 6242. toku: toka, kemer tokası,III, 226
 6243. tokuç: çörek·I, 358
 6244. tokulamak: toka yapmak,III, 325, 326
 6245. tokulmak: dövülmek, dokunmak; adam dövülmek,II, 129 bkz> tok ılmak
 6246. tokum: boğazlanacak, kesilecek hayvan; bo ğazlanan, kesilen hayvan ın derisi. I, 396, 472; II, 147 bkz> tugum
 6247. tokunmak: hayvan kesmek, boğazlanmak·II, 147
 6248. tokurka: ibrik ve benzeri şeylerin emzigi· I, 489 bkz> tütek
 6249. tokuş: savaş, II, 83 bkz> tokış
 6250. tokuşgan: her zaman çarpışan, kavgacı· I, 519
 6251. tokuşmak: vuruşmak, ;arpı;mak, harp etmek· I, 170, 183; 11. 103 bkz> tok ışmak
 6252. tokuşmak: yayılmak, bulaşmak·III, 74 bkz>yukuşmak
 6253. tokuz: sayıda dokuz·III, 127
 6254. tokuz on: sayıda doksan· I, 437 bkz> toksun
 6255. tolarsuk: ayak ökçesi I, 502
 6256. tolgag: kadın küpesi·II, 288
 6257. tolgag: sıkıntı, kulunç ve iç ağrısı·II, 288
 6258. tolgamak: takınmak, dolamak; ağrı tutmak, iç bulanmak, burulmak.II, 288;III, 289
 6259. tolganmak: dolanmak, kendine dolamak, içi bulan ıp kusma gelmek·II, 241
 6260. tolgaşmak: dolaşmak, dolamakta ve bükmek-te yan ş etmek, burulmak· II, 220, 221
 6261. tolı: gökten yağan dolu·I, 139, 354; III, 233
 6262. tolmak: 811-010^I, 431
 6263. tolturmak: 00^1-1113^II, 175
 6264. tolu: dolu, boş olmayan· I, 100; III, 232, 357
 6265. tolum: silah·I, 183, 215, 359, 397;II, 30
 6266. tolumlanmak: silahlanmak II, 266
 6267. tolumlug: silahlı I, 498
 6268. tolun: ayın on dördü, dolun·I, 82, 288, 402; III, 33 § tolun ay; ay ın on dördü.I, 402
 6269. tomrum yıgaç: ağaçtonnruğu üzerinde pabuçla-rın sahtiyan ve gön gibi şeyleri kesilen ağaç kütük·I, 485
 6270. tomruşmak: tomruk yapmakta yardım ve yarış etmek·II, 213
 6271. tomşuk: kuş gagası·I, 469
 6272. tomurmak: tomruk yapmak, kesmek·II, 85; III, 69 bkz> yamurmak, yemilrmek
 6273. ton: elbise·I, 19, 37, 41, 45, 48, 118, 129, 152, 181, 204, 213, 228 ,231, 261, 268, 271, 273, 294, 305, 320,323,338,341,358,383,449,495, 509, 524; 11. 4, 20, 23, 24, 76, 77, 88, 89, 93, 96,106,107,113,117,119, 120, 122, 125,134, 136,138,154,161,163,165,171,17
 6274. tonatmak: giydirmek, donatmak, II, 312 bkz> tonıdmak
 6275. tonığmak: elbise göndermek, donatmak,II, 312 bkz> tonatmak
 6276. tonluk: elbiselik· II, 11
 6277. toñ: içi boş olmayan, sonn olan, III, 356
 6278. toñ: (soğuktan) donmuş, don· III, 356
 6279. toña: bebür, kaplan cinsinden bir hayvan; ki şi adı· III, 368
 6280. toñalamak: yiğit ve kuvvetlilerin yapt ığı işi yapmak· III, 405
 6281. toñ kamış: halfa, kandıra otu· III, 356
 6282. toñmak: soğuktan donmak· III, 390, 391
 6283. toñ tuñ étmek: katı blr şey sert blr şey üzerine düşerek ses vermek· ·III, 353
 6284. toñuşmak: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; bir işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerlni dikerek, iğrenerek, bakmak· III, 394 bkz> töñüşmek
 6285. toñuz: domuz·I, 304, 346;II, 343;III, 363, 394 § toñuz merdegi; domuz yavrusu·I, 480
 6286. toñuz yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346; 363
 6287. top: buğday su ile kaynatılır, arpa hamuru ile yoğrularak bir keçeye sarılır, sıcak bir yere bırakılır, eridikten sonra yenir.I, 318
 6288. top: top· I, 318;III, 119 bkz> topık
 6289. topık: topuk; top, çevgenle vurulan top, topaç· I, 190, 318, 380; 11. 22, 88, 113; III, 61, 74, 80, 96, 112, 119, 306 bkz> top
 6290. topık süñük: topuk kemiğinden yapılan yemek, paça·I, 380
 6291. toprak: toprak,I, 15, 185, 198, 267, 278, 467, 514;II, 305; III, 19, 22, 80, 183, 434 §ag ız toprak
 6292. topramak: kurumak- III, 277
 6293. topraşmak: kuruyup tozlaşmık, toz olayazmak· II, 206
 6294. topratmak: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek· II, 330 bkz> töpretmek
 6295. topulgak: kulunç· I, 502
 6296. topulgak: yaraya konulan bir ot, topalak otu, Cyperus· I, 502
 6297. topurgan: ayak basıldıgında tozıyan yumuşak toprak· I, 516 § topurgan yér; ayak bas ıldığında tozıyan yumuşak toprak·I, 516
 6298. topuz yük: üzerinde durulamayan, üstüne binilemeyen hayvan yükü· I, 365
 6299. tor: tuzak, ağ· III, 39, 57, 121
 6300. torıg at: doru renkli at· I, 374 bkz> torug
 6301. torku: ipek kumaş· I, 18, 427; III, 72, 380 bkz> turku
 6302. torug: at rengi, doru renk·I, 373 bkz> torıg § tüm torug at; düz, tamamlyle doru at· I, 338
 6303. torum: torum, deve yavrusu,I, 396 § tışı torum; dişi torum·I, 396
 6304. torumlug: torumlu,I, 498
 6305. tosun: haşarı (atlar içın), tosun tay·II, 30;III, 429
 6306. toşgurmak: taşarak doldurmak·II, 178;III, 32
 6307. tovıl: davul, avda doğan kuşu íçin çalınan davul, III, 165
 6308. toy: ordu kuragı, I, 522; III, 141
 6309. toy: ilâç yapılan bir ot·III, 141
 6310. toy: çanak yapılan çamur.III, 141 § toy eşiç; toprak tencere·III, 142
 6311. toy: toy kuşu,III, 142 bkz> tod ,toh
 6312. toyın: toyın, (islâm olmayan Türkler'de) Buda dininin, din ulusu·I, 274;III, 84, 169, 377
 6313. toymak: doymak, III, 244 bkz> todmak
 6314. toz: toz· I, 296; III, 123, 186 bkz> tör
 6315. toz: yaylara sarıtan sırım.III, 123
 6316. tozarmak: tozacmak, toz yükselmek. III, 186 bkz> tozmak
 6317. tozgırmak: tozarmak, toz kalkar gibi olmak· II, 178
 6318. tozıtgan: çok tozutan,I, 514
 6319. tozıtmak: tozutmak· II, 305
 6320. tozlug: tozlu, III, 16
 6321. tozmak: tozarmak, toz ynkselmek. III, 186 bkz> tozarmak
 6322. tögi: darının kabuğu çıkarıldıktan sonra kalan oz, III, 229
 6323. tögmek: döğmek, dövmek, inceltmek III, 184
 6324. tögün: dağ, dağlama, dögün.I, 414 bkz> tükün
 6325. tögüşmek: döğmekte yardım ve yarış etmek· II, 106 bkz> töküşmek
 6326. tökleşmek: dökülüp akmak, II, 207
 6327. töklünmek: dökülmek, II, 244
 6328. tökmek: dökmek·II, 19
 6329. töktürmek: döktürmek, II, 174
 6330. töküglüg: dökölmüş. I, 509 bkz> töküklüg
 6331. töküklüg: dökülmüş.I, 509 bkz> töküglüg
 6332. tökülmek: dökülmek.II, 129
 6333. töküşmek: döğmekte ve dökmekte yardım ve yarış etmek, II, 106, 107 bkz> tögüşmek
 6334. töl: yavrulama zamanı, yavru, döl.III, 133
 6335. tölek: dölek, gönlıi sakin kişi·I, 387
 6336. tölemek: döllenmek, kuzulamak,III, 271 bkz> tülemek
 6337. tönmek: dönmek. III, 184
 6338. töñdermek: döndermek, altını üstüne getirmek, III, 397
 6339. töñülmek: ümidini kesmek, vaz geçmek,I, 74;III, 395
 6340. töñüşmek: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerini dikerek, igrenerek bakmak,III, 394 bkz> toñu şmak
 6341. töpretmek: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek,II, 330 bkz> topratmak
 6342. tör: evin veya odanın en lyi, en önemli yeri, sediri·III, 121 bkz> töre
 6343. tör: toz·I, 301, 456 bkz> toz
 6344. töre: evin önemli yeri ve sediri III, 221 bkz> tör
 6345. törpig: törpü, keser·I, 476 bkz> törplgü
 6346. törpigü: agaç yontacak keser,I, 476, 491 bkz> törpig
 6347. törpimek: yontmak, törpülemek· III, 275
 6348. törpitmek: törpülettirmek. II, 327
 6349. törpülmek: yontulmak, törpülenmek· II, 229
 6350. törpüşmek: törpülemekte yardım ve yarış etmek· II, 204
 6351. tört: sayıda döıt·I, 132, 341; III, 449
 6352. törtgül (törtgil): dört köşeli, murabba· III, 417
 6353. törtünç: sayıda dördüncü·I, 132; III, 449
 6354. törü: düzen, nizam, görenek, âdet· I, 106;II, 18, 25;III, 120, 121
 6355. törümek: yaratılmak·III, 262
 6356. törütmek: yaratmak; bir şey takdlr veya ıslah edilmek·II, 303 bkz> türütmek
 6357. töş: döş, göğsün başı,III, 125, 346
 6358. töşek: döşek. I, 387, 511; II, 128, 147, 162, 307; III, 49, 50, 70, 93, 266, 305
 6359. töşeklig: döşeli, döşennıi;·I, 511
 6360. töşeklig: döşekli, döşek sahibi.I, 509
 6361. töşeklik: döşeklik, döşek ve benzeri şeyleri yapmak üzere hazırlanıp ayrılmış olan·I, 509, 511 § töşeklik barçın
 6362. töşelmek:
 6363. töşemek: döşemek·III, 266
 6364. töşenmek: döşenmek, kendi kendine döşemek. II, 147
 6365. töşetmek: döşetmek· II, 307
 6366. töşlemek: döşe, göğse vurmak. III, 346
 6367. töşletmek: döşüne vurdurmak, II, 342
 6368. tözmek: soğuktan acıkmak· III, 182
 6369. tublu: mezar· I, 430, 431 bkz> tuplu
 6370. tubulgan: her zaman yarıp yırtan, delen·I, 519 § kök tubulgan; bir ku ş adı, I, 519
 6371. tubulmak:
 6372. tubun: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; bugday kesmigi.I, 400, 405 bkz> tupun,tübün tubunlug
 6373. tarıg: kesmikli buğday, 1. 499 bkz> tupunlug tarıg
 6374. tuç: tunç·II, 353;III, 120
 6375. tudrıç: fışkı· I, 453
 6376. tudun: kõyün büyüğü, tanınmışı, köylülere kaynaktan Içme su/u da ğıtan adam, su beyi·I. 400;III, 171
 6377. tug: hakan yanında çalınan kös ve davul, nöbet davulu; tuğ; bayrak, sancak· I, 194; III, 127 tug herhangi bir nesnenin tıkacı, kapağı; su bendi, büvet, germeç III, 127
 6378. tugaklık: süzgeç yapılacak ağaç· I, 503 bkz> tukaklık
 6379. tuglamak: suyun gedigini, yarığını kapatmak, III, 294
 6380. tuglug: bayraklı, sancaklı· III, 127
 6381. tugrag: tuğra·I, 462
 6382. tugrag: dõnüşte geri alınmak üzere savaş zamanında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at·I, 462 bkz> tugzag
 6383. tugraglanmak: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra alınmak üzere at verilmek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek II, 272, 273 bkz> tugzaglanmak
 6384. tugru: parazvana, kılıç, bıçak, hançer gibi şeylerin saplarının içlerlne geçirilen ince demir· I, 421
 6385. tugsak: dul kadın, I, 468 bkz> tul
 6386. tugum: kesilecek hayvan· III, 59 bkz> tokum
 6387. tugzag: dönüşte geri alınmak üzere savaş za-manında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at·I, 462 bkz> tugrag
 6388. tugzaglanmak: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra geri alınmak üzere at veril-mek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek· II, 272, 273 bkz> tugraglanmak
 6389. tukaklık: süzgeç yapılacak ağaç, süzeklik·I, 505 bkz> tugaklık§ tukaklık yıgaç; süzek yapmak içln ayrılmış ağaç·I, 505
 6390. tul: dul,III,133 bkz> tugsak § tul tugsak; dul kad ın·I, 468
 6391. tuldramak: herhangi bir şey her yanından dağılmak·III, 447
 6392. tuldurmak: çarpmak,II, 175
 6393. tulkuk: tulum, örülmüş ve şişirilmiş tuluk· II, 289
 6394. tulkuklanmak: tulum gibi şişmek, II, 351
 6395. tulmak: topa vurmak, II, 22, 23
 6396. tulun: kulakla ağız arasındaki kemlk; gemin iki yan ında bulunan parçalar, I, 401 bkz>
 6397. tuluñ tuluñ: dulun, kulak altı; gemde kulak altında bulunan bir halka· III, 371 bkz> tulun tuluñlamak duluna, kulak altına vurmak· III, 409
 6398. tum: soğuk· I, 338, 463 bkz> tumlıg, tumlug
 6399. tuma buhsun: küpte bulunan darı şarabının köpüren, fışkıran kısmı·III, 234
 6400. tumagu: nezle, ingi, dumağı·I, 447
 6401. tumak: kapatmak, tıkamak·III, 247
 6402. tuman: duman, sis·I, 139, 236, 414;II, 6
 6403. tumlıg: soğuk·I, 463;II, 8, 217, 221 bkz> tum, tumlug
 6404. tumlımak: soğumak.III, 294, 295
 6405. tumlıtmak: akarları soğutmak·II, 344 bkz> tumlutmak;
 6406. tumlug: soğuk, soğuk nesne·I, 119, 211, 338, 463; II, 54, 301, 302, 305, 350;III, 107,182, 302, 400, 439 bkz> tum, tumlıg
 6407. tumluglanmak: soğuk bulmak; soğuk davranmak, surat asnnak· II, 273
 6408. tumlutmak: sogutmak, II, 344 bkz> tumlıtmak
 6409. tun: dinlenme, dölenme· III, 137
 6410. tun: kadının ilk çocuğu; kadının ilk kocası· III, 137
 6411. tunçımak: kokmak, bozulmak. II, 281 bkz> tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tınçımak
 6412. tunçu: tıkım, lokma .I, 417 bkz> tànçu
 6413. tunçukmak: kaygıdan soluyamaz olmak; hayvan kış için inlne girip bahara dek çıkamamak.II, 227, 228
 6414. tunmak: kapanmak, tıkanmak; bulutlanmak.II, 27
 6415. tunturmak: kapatmak, örtmek·II, 176
 6416. tungra: bedendeki kir· III, 378
 6417. tuñra tüşmek: yüz üstü düşmek, III, 378 bkz> uñra yatmak tuñu sa ğır· III, 368
 6418. tuplu: mezar· I, 430, 431 bkz> tublu
 6419. tuplunmak: delinmek. II, 242 bkz> tubulmak, tupulmak
 6420. tupulgan: her zaman yarıp yırtan, delen· I, 519 § kök
 6421. tupulgan: blr kuş adı· I, 519
 6422. tupulmak: delinmek· I, 520 bkz> tubulmak, tuplunmak
 6423. tupun: buğday kesmiği. I, 499 bkz> tubun, tübün
 6424. tupunlug tarıg: buğdaylı· I,499 bkz> tubunlug tarıg
 6425. tura: kalkan, siper; düşmandan gizlenmek için kullan ılan şey· II, 356; III, 106, 221
 6426. turag: sığnak·II, 152
 6427. turası: duracak· I, 33; II, 68 § turası yér; duracak yer,I, 33
 6428. turbı: yardımcı, yaver, uyuntu; tosun·I, 415
 6429. turbınlamak: araştirmak, kıyas etmek, ölçümlemek· I, 435 bkz> turbunlanmak
 6430. turbun: araştırma, ölçme, kıyas etme·I, 435
 6431. turbunlanmak: bir şeş hakkında araştirmalarda bulunmak·II, 278 bkz> turbınlamak
 6432. turdaçı: durucu, duran·II, 32, 48, 49 bkz> turguçı
 6433. turdukı: durduğu, kalktıgı· Jl, 42 § turdukı turmadukı bir; kalktığı, kalkmadıgı bir· II, 42
 6434. turgu: duracak·I, 16. 33, 420;II, 68;III, 211 § turgu ogur; duracak zaman· II, 33
 6435. turguçı: durucu, duran· II, 49 bkz> turdaçı
 6436. turguluk: durmak hakkı olan,durmayı dileyen· II, 56 bkz> turıgsak
 6437. turgurmak: durdurmak; kaldırmak, dikmek, yapmak, inşa etmek; zayıflatmak, yordurmak, durgunlaştırmak· I, 486; II, 177, 178, 198; III, 295, 355
 6438. turıga: turga kuşu, bir çeşit serçe· III, 174
 6439. turıgsak: durmayı seven, durınak dileğinde olan, II, 55 bkz> turguluk
 6440. turk: bir cismin uzunluğu, boyu, I, 349
 6441. turkıglanmak: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek· II, 272 bkz> turkuglanmak
 6442. turkınmak: utanmak, sıkılmak, çekinnıek·II, 241 bkz> turkunmak
 6443. turklamak: ölçmek III, 445
 6444. turku: ipek kumaş·I, 18, 427; III, 72, 380 bkz>torku
 6445. turkug: hayâ, utatnma. I, 462
 6446. turkug bolmak: utanır olmak, I, 462
 6447. turkuglanmak: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek. II, 272 bkz> turkıglanmak
 6448. turkun: durgun, I, 440
 6449. turkunmak: utanmak; duraklamak· II, 255 bkz> turkınmak
 6450. turlak: zayıf, her hayvanın arığı, insanın ihtiyarlayışında zayıflıgı· I, 467
 6451. turma: turp, I, 366, 431
 6452. turmak: toplanmak· I, 139 bkz> türümek
 6453. turmak: durmak; çıkmak, yükselmek; ayakta durmak, kalkmak, kalk ımak; zayıflamak· I, 20, 73, 139,
 6454. : 149, 214, 236, 334, 335, 361,455, 494;II, 6, 7, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 43, , 49, 55, 58, 61, 64, 65, 67, 170,198, 206, 297; III, 26, 180, 181, 219, 230, 231, 233, 25
 6455. turmuz: bir çeşit hıyar· I, 343 bkz> tarmaz
 6456. turna: durna, turna kuşu· III, 239
 6457. turplamak: örnegini yapmak, ölçümlemek III, 443
 6458. turşu turşu: eşegi durdurınak için söylenen kelimeler·III, 224 bkz> tu şu tuşu
 6459. turuçı: durucu, durmayı iş edlnen,II, 52
 6460. turugı: durıuşu,II, 52
 6461. turug: dağlarda sığınılacak yer·I, 373
 6462. turuglag: durulan, durulacak yer·I, 496, 500
 6463. turuglı: durmayı düşünen, tasarlayan·II, 57
 6464. turugsak: durmayı seven, durmak dileğinde olan·II, 57
 6465. turugsamak: durmak istemek·III, 333, 334
 6466. turuk: zayıf,I, 380
 6467. turuklamak: durgunlaştırmak, arık saymak· III, 337
 6468. turuklanmak: durgun, argın saymak.II, 265, 266
 6469. turukluk: durgunluk, cılızlık I, 503, 505
 6470. turııkmak: durmak; toplanmak·I, 192; II, 115
 6471. turulmak: usanmak, bıkmak· II, 126
 6472. turum: durum, birinin boyu kadarınca olan uzunluk· I, 396
 6473. turumlamak: suyun derinliğini boyu lle ölçmek· III, 341
 6474. turumsınmak: kalkar görünmek· II, 260
 6475. turumtay: yırtıcı bir ku;; erkek adı· II, 110; III, 243
 6476. turunmak: dayatmak, durup direnmek; arıklaşmak; duruklamak.II, 145, 146
 6477. turur: -dır, mazisi ve mastarı olmayan bir fiil. III, 180, 181, 316
 6478. turuşgan: daima karşı koyan·I, 182, 518;II, 95 turuşmak ayaga kalkışmak, duru;mak, karşı durmak,I, 20;II, 95
 6479. tus tus: keçe ve elbise gibi her yumu;ak şeye vurmaktan çıkan ses·I, 329;III, 124
 6480. tus tus urmak: tıp tıp vurmak.I, 329
 6481. tusu: menfaat; ;ifa·III, 224
 6482. tusu bolmak: yaramak, fayda vermek·II, 127 bkz> tusulmak
 6483. tusukmak: iyi gelmek, faydası olmak, yaraşmak, II, 116
 6484. tusulmak: yaramak, fayda Yermek· II, 127 bkz> tusu bolmak
 6485. tuş: denk, öğür, benzer·III, 125
 6486. tuş: karşı, bir şeyin kar;ısı, III, 125
 6487. tuş: kemer kayışları ucuna takılan altın veya gümüş toka,III, 125
 6488. tuşag: köstek, at ayagına vurulan bukagı·I, 411 bkz> tuşagu
 6489. tuşagu: köstek·I, 446 bkz> tuşag
 6490. tuşalmak: dolaşmak, , kösteklenmek·II, 146 bkz> tuşanmak
 6491. tuşanmak: dolaşmak, kõsteklenmek·II, 146, 147 bkz> tuşalmak
 6492. tuşgurmak: kavuşturmak·II, 178 bkz> tuşmak, tuşurmak
 6493. tuşgutlanmak: çırak, çömez sahibi olmak· II, 270 bkz> bu şgutlanmak
 6494. tuşiamak: hizasına, karşısına durmak
 6495. tuş kılmak: kavuşmak, inmek· III, 17 bkz> tüş kılmak, tüşlenmek
 6496. tuşlanmak: yönelmek, karşılaşmak· II, 243, 344
 6497. tuşlatmak: karşısına gelecek surette durdurmak, II, 342, 343
 6498. tuşmak: kavuşmak, rastlamak, yetişmek· I, 26; II, 12, 13 bkz> tuşgurmak, tuşurmak
 6499. tuşnamak: karşılaşmak, harekete geçmek, I, 236
 6500. tuşurmak: kavuşturmak· II, 78, 178 bkz> tuşgurmak, tuşmak
 6501. tuşu tuşu: eşeği durdurmak için söylenen kelimeler· III, 224 bkz> tur şu turşu
 6502. tut: kılıç ve benzeri şeylerin üzerine çöken pas, II, 281 bkz> tat
 6503. tutaşı: yakın, komşu; her zaman, daima, muttasıl, I, 423 bkz> tutçı, tutşı
 6504. tutçı: daima, her vakit, durmadan; komşu, yakın· I, 159, 376, 423, 515, 518, 520, 521, 523, 524; III, 53, 54, 55, 378 bkz> tuta şı,tutşı
 6505. tutgak: geceleyin düşmanın gözcülerini ve ileri karakollar ını yakalamak için çıkanlan atlı bölük·I, 467
 6506. tutgan: daima tııtan·II, 296
 6507. tutguç: kahvaltı, bir parça yemek·I, 453
 6508. tutguçı: tutucu,II, 296 bkz> tuttacı
 6509. tutguluk: tutmak hakkı, isteği olan·II, 297
 6510. tutgun: tutgun, yakalanan, esir, tutsak·I, 194, 205, 438; II, 219
 6511. tutma aç: tutmaç I, 453 bkz> tutmaç
 6512. tutmaç: herkesçe bilinen bir Türk yeme ği.I, 452;II, 233, 349;III, 119, 289 bkz> tutma aç
 6513. tutmak: tutmak, yakalamak· I, 37, 45, 63, 68, 81, 93, 125, 133, 195, 230, 325, 333, 336, 341, 372, 376, 399, 421, 428, 452, 504;II, 12, 24, 28. 33, 68, 74, 97, 118, 172, 289, 291, 292, 296; III,11, 12, 15, 39, 71, 118, 133, 134, 156, 359, 412, 429
 6514. tutrug: vasiyet·I, 79 bkz> tutsug
 6515. tutsug: vasiyet·I, 462 bkz> tutrug
 6516. tutsukmak: tutulmak, yakalanmak·II, 227
 6517. tutşı: yakın, komşu·I, 423 bkz> tutaşı, tutçı
 6518. tuttacı: tutucu·II, 296 bkz> tutguçı
 6519. tutturmak: tutturmak, yakalatmak·II, 174
 6520. tutug: efsun, büyü tutması· I, 373
 6521. tutug: rehin, tutu· I, 373; III, 63
 6522. tutuglı: tutmaya azmeden· II, 297
 6523. tutuglug yér: tekln olmayan yer, cin çarpan yer, I, 496
 6524. tutugsak: tutmak isteyen· II, 296, 297
 6525. tutuk: enenmlş, iğdi; edllmiş·I, 380
 6526. tutuklamak: enemek, enenmişliğe nispet etmek,III, 337
 6527. tutuklanmak: hadım köle sahibi olmak·II, 265
 6528. tutukmak: paslanmak,II, 116, 281 bkz> tatıkmak
 6529. tutulmak: tutulmak, yakalanma'<· II, 120
 6530. tutunçu ogul: evlâtlığa alınmış çocuk· III, 375
 6531. tutunmak: tutulmak, edinmek, tutmak, yalnız başına tutmak, tutuşnìak· II, 23, 143, ,144 bkz> tütünmek
 6532. tuturgu: buyrulması ve tutulması haklı olan şey,I, 489
 6533. tuturkan: pirinç, döğü·I, 521
 6534. tutuş: çıkışma, çekişme· I, 367
 6535. tutuşmak: tutuşmak·I,170; II, 88 bkz> tütüşmek
 6536. tutuzmak: emretmek· I, 462; II, 86
 6537. tuwırmak: kulak dikmek, kulak kabartmak· II, 73 bkz> tuwurmak
 6538. tuwramak: davranmak; büyümek, kuvvetlenmek I, 103; III, 279 bkz> tawramak
 6539. tuwurmak: kulak dlkmek, kulak kabartmnak. II, 73, 162 bkz> tuw ırmak
 6540. tuwuz: büyük, iri III, 279
 6541. tuy: halk·III, 447
 6542. tuyag: at tırnağı, hayvan tırnagı, tuynak·II, 96;III, 165
 6543. tuyaglı: tırnaklı III, 178
 6544. tuyın: pinti; sıkıntılı III, 169
 6545. tuymak: duymak. I, 44; III, 244
 6546. tuysukmak: duyar gibi olmak· III, 195
 6547. tuyturmak: duyurmak; anlatmak, III, 192
 6548. tuyuk: sisli, puslu, kapalı; canı sıkılmış III, 166, 167
 6549. tuz: tuz· II, 18, 104, 106. 299; III, 31, 123, 184. 359
 6550. tuz: güzellik. I, 296
 6551. tuzak: tuzak· I, 380
 6552. tuzak: sevgili, sevgi için söylenen sö ı· I, 380 bkz> tuzakı
 6553. tuzakı: sevgili. I, 380 bkz> tuzak
 6554. tuzamak: tuzlamak, I, 206, 358, 380, 425; II, 234; III, 304 bkz> tuzlamak
 6555. tuzgu: yoldan geçen hısımlara veya tanıdıklara armağan olarak çıkarılan yemek·I, 424
 6556. tuzgulanmak: yemek hediye etmek·III, 201
 6557. tuzgun: armağan·I, 419
 6558. tuzkıya: sevgili, güzel III, 359
 6559. tuzlamak: tuzlamak· III, 263, 293 bkz> tuzamak
 6560. tuzlanmak: tuzlanmak· II, 243
 6561. tuzlatmak: tuzlatmak. II, 342
 6562. tuzlug: tuzlu· I, 209
 6563. : tüy, kıl, saç; renk, at tonu· I, 406; II, 24; III, 207
 6564. tüb: dip, asıl, kõk· I, 52, 73 bkz> tüp
 6565. tüblüg: asaletli III, 40
 6566. tübiln: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; buğday kesmiği· I, 400, 405 bkz> tubun, tupun
 6567. Tübütlemek: Tibet'li saymak, Tibet'e nispet etmek, III, 330
 6568. Tübütlenmek: Tibet'li kılığına girmek, II, 265
 6569. tüdeş: birbirine benzeyen, aynı renkte olan, I, 406, 407; III, 207
 6570. tüge: düğe, iki yaşına girmiş olan buzağı, III, 229
 6571. tüglünmek: düğümlenmek, düğülmek II, 244
 6572. tüglüşmek: birbiriyle düğümlenmek II, 207
 6573. tügme: düğme .I, 433
 6574. tügmek: düğmek, düğümlemek, bağlamak·I, 472;II, 20, 243
 6575. tügmelenmek: düğmelenmek, ilikleri ilikle mek·III, 202, 203
 6576. tügsin: dört köşeli düğümlenen bir çeşit düğüm .I, 436, 437;II, 285
 6577. tüğülgen: her zaman duğülen, her zaman can sıkıntısından kaşıgözü düğülen, çatılan·I, 524
 6578. tügülmek: düğülmek, dügümlenmek; yemek boğazda kalmak.I, 198, 437; II, 130, 162, 285; III, 215
 6579. tügün: düğüm· I, 400, 437, 524, 525;II, 20,106, 124, 130, 134, 142, 143, 162, 180, 184, 187, 210, 285, 293, 307; III, 59, 73, 78, 95, 105, 110,III, 112, 266, 267, 270
 6580. tügünmek: kendi başına düğüm yapmak, II, 143
 6581. tügüşmek: düğüm düğmekte yardım ve yanş etmek· II, 106
 6582. tükek: halka, yük yükletilirken yükü s ıkıştırmaya yarayan ve Ipe takılan halka· II, 287
 6583. tükel: tamamen, büsbütün· I, 60, 214, 456; II, 24, 223, 228;III, 147
 6584. tükemek: tükenmek, bitmek; yetmek, kifâyet etmek, III, 270
 6585. tüketmek: tüketmek, bitirmek II, 309
 6586. tüklüg: kör·I, 477
 6587. tüknemek: yara dağlamak·III, 301
 6588. tüksin: halktan olup handan üç kat aşağı bulunan kişi,I, 437
 6589. tükün: dağlama, dağ döğün·I, 414 bkz> tögün
 6590. tükü tükü: kõpek enlğlni çağırmak için kullanılan kelime, III, 229
 6591. tüküz: atın alnındaki akıtma· I, 367 bkz> teküz § tilküz at; aln ında bir parça beyaz olan at· I, 365
 6592. tülek(g): dört ayaklı hayvanların tüylerlnl atıp dõktükleri sıra, koyun kırkımı I, 387 § tülek yılkı; tüliyen, kış tüyünü dõken hayvan, I, 412
 6593. tülemek: tüyünü dökmek· III, 270, 271
 6594. tülemek: döllemek, kuzulamak·III, 271 bkz> tölemek
 6595. tületmek: kuzulatmak, doğurtmak· II, 310
 6596. tülfir: kumaştan ve ipekten yapılan örtü ve perde, I, 457 bkz> tülwir
 6597. tülüg: tüylü· I, 406; III, 207 § tülüg yad ım; tüylü yaygı, halı· III, 19
 6598. tülüg erük: feftali·I, 69, 318;II, 282
 6599. tülüg yadım: tüylü yaygı, halı,III, 19
 6600. tülwir: gelin odası tülleri .III, 100 bkz> tülfir
 6601. tüm: at tonlannda düz renk· I, 338
 6602. tümen: tümen tümen, pek çok· I, 233, 402 § tilmen mi ıíg; bin kere bin, I, 402
 6603. tümen: büyük iğne· III, 367 bkz> temen
 6604. tümilemek: timbildemek, sekerek koşmak· III, 326, 327, 330 bkz> tümilenmek
 6605. tümilenmek: timbildemek, sekerek koşmak· III, 327 bkz> tümilemek
 6606. tümrük: dümrük, def, I, 478
 6607. tümse: minber· I, 423
 6608. tün: gece· I, 82, 100, 245, 331, 339, 423; 11. 77, 97, 232, 303;III, 247, 258, 288, 377
 6609. tünek: hapishane, zından,I, 408
 6610. tünemek: gecelemek.III, 273
 6611. tünermek: karanlık olmak, kararmak, gece olmak-II, 86
 6612. tünerik: karanlık; mezar,I, 488
 6613. tünetmek: geceletmek·II, 312
 6614. tünle: geceleyin.I, 251, 339, 434; II, 5; 111. 87
 6615. tüñitmek: eğmek·II, 326 bkz> tüñütmek,
 6616. tüñitmek: yukarıya doğru yükseltmek·II, 326 bkz; teñitmek
 6617. tüñlük: pencere, ocak, baca gibi evdekl delikler,II, 18;III, 120, 127, 383
 6618. tüñşü: şamdan. III, 378
 6619. tüñür: dünür, karının hısımları· II, 110;III, 362, 372
 6620. tüñürlemek: birinl· kendlne dünür saymak, dünürlü ğe nispet etmek,III, 408
 6621. tüñürlenmek: kendini birine dünür salmak· III, 407
 6622. tüñüşmek: baş eğmek-III, 393, 394 bkz>tüñütmek, tüñütmek
 6623. tüñütmek: eğmek-III, 396 bkz> tüñitmek, tüñüşmek
 6624. tüp: asıl, kök, dip, temel, herhangi bir şeyin aslı, kõkü, insanın aslı·I, 52, 73;II, 280;III, 119, 123 bkz> tüb
 6625. tüpçil: tipisi çok olan yer, III, 56
 6626. tüpi: tipi· I, 219;II, 4, 71; III, 57, 97, 216, 217, 324
 6627. tüpirmek: rüzgâr eserek toprağı savurtnnak· II, 71 bkz> tüpürmek
 6628. tüpkermek: araştırmak, izine düşmek. II, 179
 6629. tüplemek: diplemek, kökten aramak, III, 293
 6630. tüplenmek: kökleşmek; zenginle;mek· II, 242
 6631. tüpleşmek: aslını araştırmak· II, 206
 6632. tüpletmek: aratmak, II, 342
 6633. tüplüg: asaletli III, 40, 119 § tüplüg yıldızlıg; asaletli, köklü· III, 40
 6634. tüpü: tepe, insanın başının üst tarafı· I, 309; II, 79; III, 216
 6635. tüpülemek: tepelemek, tepesine vurmak·III, 322, 323, 327
 6636. tüpürmek: rüzgâr eserek toprağı savurtmak. II, 71 bkz> tüpirmek
 6637. türçimek: başlamak. III, 275, 276
 6638. türçitmek: başlatmak. II, 329
 6639. türgek: bohça- II, 289 bkz> türkek
 6640. türi: tadı kekre olan; huyu sert olan·I, 47; III, 220 bkz> türü
 6641. türk: "vakit" anlamına gelen bir kelime·I, 353 § türk kuya ş ödi; gün ortası·I, 353 § türk üzüm ödi; üzümün olgunluk vakti· I, 353 § türk yigit; gençlik ça ğının ortasında olan genç·I, 353
 6642. türkek:
 6643. türkeklenmek: dürülmek, bohçaya sarılmak·II, 351
 6644. Türklemek: Türkler'den saymak (Araplar'a gôre) Acem, yani Arap'tan ba şka, saymak· III, 446 türkün oymakların, hısımlann toplandığı yer; ana baba evi·I, 441, 442; II, 209
 6645. türkünlenmek: kendini bir yerden saymak ve o yerì kendinin say ıp oturmak· II, 278
 6646. türlüg: türlü.I, 119, 296, 402, 476, 477;II, 122
 6647. türlünmek: dürülmek, bükülmek· II, 243
 6648. türmek: dürmek· II, 7, 39
 6649. türmek: kadınbudu denllen yemek, dürüm. I, 396, 477; II, 106
 6650. türmeklenmek: dürüm yapılmak· II, 276
 6651. türtmek: sürtmek, sıvamak, çalmak· III, 425, 426
 6652. türtülmek: sürulmek· I, 486; II, 229
 6653. türtünmek: (yag) sürünrnek, sürünür görünmek, II, 240
 6654. türtüşmek: (yağ) sürmekte yanş etmek·II, 205
 6655. türü: tadı kekre olan, buruşturan·I, 47 bkz>türi
 6656. türülmek: dürülmek.II, 127
 6657. türümek: toplanmak·I, 139 bkz> turmak
 6658. türünmek: kendi başına dürmek. II, 145
 6659. türüşmek: dürmekte yardım ve yarış etmek,II, 95
 6660. türütmek: yaratmak; blr ;ey takdir veya ıslah edilmek,II, 303 bkz> törütmek
 6661. tüş: eğlek, durak, yolculukta dinlenilecek yer ve konulacak zaman,I, 330
 6662. tüş: düş, rüya, düş azması, ihtilam,III, 18, 125, 266
 6663. tüşemek: düş görmek, ihtilam olmak, düşü azmak- III, 266
 6664. tüş kılmak: inmek, toplanmak .III, 17 bkz> tuş kılmak, tilşlenmek
 6665. tüşkün: dikenli kitre ağaçcığı·I, 443 bkz> tüşürkün
 6666. tüşkünlenmek: dağda kitre ağacı çoğalmakII, 278
 6667. tüşlenmek: inmek, toplanmak,I, 222;II, 242 bkz> tuş kılmak, tüş kılmak
 6668. tüşlük: konulacak yer·I, 477
 6669. tüşlük ödi: dinlenmek için yolcular ın gece yarısından sonraki konak vakltleri·I, 477
 6670. tüşmek: düşmek; inmek I, 320, 456;II, 13, 81, 137; III, 5, 14, 65, 122, 129, 132, 378, 439
 6671. tüş ödi: konulacak zaman, kuşluk vakti· I, 330; III, 125
 6672. tüşrüm: eğrilmlş ip yumağı·I, 485 bkz> teşrüm
 6673. tüşük: işten güçten kalan, haylaz, dü şkün.I, 387
 6674. tüşürgü: çayın ırmağa karışan agzı, degirmenin blr ırmağa olan savağı·I, 490
 6675. tüşürkün: kitre ağaçcığı·I, 522 bkz> tüşkün
 6676. tüşürmek: düşürmek, indirmek·II, 78, 79, 316
 6677. tütek: ibrik ve benzeri şeylerin emziği I, 386 bkz> tokurga
 6678. tütetmek: tütütmek·II, 299 bkz> tütitmek
 6679. tütitmek: tütütmek·II, 299 bkz> tütetmek
 6680. tütkürmek: saldııtmak, kışkırtmak·II, 73 bkz> tütürmek
 6681. tütsük: kinci .I, 476 § tütsük ki şi; kinci adam, yaman düşman·I, 476
 6682. tütü: türlü·I, 179; II, 283
 6683. tütün: duman I, 400;II, 72, 299; III. 16
 6684. tüt(ü)nmek: duman tütmek, II, 23 bkz> tutunmak
 6685. tütürmek: saldırtmak, kışkırtmak II, 73 bkz> tütkürmek
 6686. tütüşmek: kavga etmek, tutuşmak, çekişmek, avı yakalamağa yardım ve yarış etmek,II, 71, 88, 89 bkz> tutuşmak
 6687. tüwek: patlangıç·I, 388
 6688. tüweklik: patlangıç için oyulan ağaç dalı·I, 508
 6689. tüwişmek: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek·II, 102 bkz> tewişmek
 6690. tüwşemek: ter, tane tane olmal<· III, 286
 6691. tüz: halk, reayâ· III, 123
 6692. tüz: asıl, kök, soy sop, III, 123
 6693. tüz: düz· I, 60, 121, 325, 376, 433; III, 123
 6694. tüzermek: düzelmek· II, 77
 6695. tüzeşmek: düzlemekte yardım ve yariş etmek· II, 99, 100 bkz> tüzüşmek
 6696. tüzgermek: armağan vermek, II, 179 bkz> tüzgürmek
 6697. tüzgürmek: amnağan vermek·II, 179 bkz> tilzgermek
 6698. tüzlinmek: düzelmek, rnüsavileşmek· I, 349 bkz> tüzlünmek, tüzülmek
 6699. tüzlünmek: düzeltmek· II, 243 bkz> tüzlinmek, tüzülmek
 6700. tüzmek: düzmek, düzeltmek· II, 9
 6701. tüzülmek: düzelmek, tertip ve tanzim edilmek.II, 71, 127, 243;III, 131 bkz> tüzlinmek, tüzlünmek
 6702. tilzün: yumuşak huylu·I, 221, 414
 6703. tüzünlüg: yumuşaklık.III, 188 bkz> tüzünlük
 6704. tüzünlük: yumuşaklık II, 250 bkz> tüzünlüg
 6705. tüzüşmek: düzlemekte yardım ve yarış etmek· II, 99 bkz> tüzeşmek
 6706. u: uyku·III, 247 bkz> ud, udu
 6707. ubanmak: gizlenmek·I, 198
 6708. : Türkler'in kalem yaptıkları bir ağaç· I, 35
 6709. : bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; uç, kenar· I, 44, 319; III, 426 § uç él; s ınır, sınırdaki il·I, 44
 6710. uça: sırt, arka, uca· I, 87
 6711. uçan: iki yelkenli gemi· I, 122
 6712. uçguk: uçuk, ingi, dumagu· I, 98
 6713. uçlanmak: uç peyda etmek, I, 257
 6714. uçmak: uçmak, cennet· I, 118, 119; III, 374
 6715. uçmak: uçmak· I, 163, 164, 483; II, 45, 324; III, 240
 6716. uçruşmak: uçurmakta yardım ve yarış etmek I, 233, 529;III, 178
 6717. uçukmak: sonuna varmak·I, 191
 6718. uçun: sebep bildiren bir edat, için· I, 76, 86; II, 290; III, 358
 6719. uçurgan: çok uçuran· I, 156
 6720. uçurmak: uçurmak; düşürmek I, 176; II, 199, 324
 6721. uçursamak: uçurmak istemek· I, 280; III, 247
 6722. uçuz: ucuz, hor ve alçak, değersiz· I, 54
 6723. uçuzlamak: hor ve alçak görmek, hakaret etmek·I, 54, 301
 6724. uçuzlanmak: ucuz bulmak, ucuz saymak· I, 292
 6725. uçuzluk: değersizlik, küçüklük, ucuzluk· I, 149
 6726. ud: sığır, öküz·I, 45, 346 bkz> öd, ud
 6727. udukluk: insanın bir ;eyden gafleti ve dalg ınlığı,I, 149 bkz> udugluk
 6728. ud yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri· I, 45, 346
 6729. ud: uyku, I, 46, 200 bkz> u, udu
 6730. ud: sığır, öküz· II, 358
 6731. udgarmak: uyandırmak, uyarmak·I, 46 bkz> udgurmak, uygurmak
 6732. udgırmı: uyanmış·II, 257
 6733. udgurgan: daima uyandıran·II, 256
 6734. udgurguçı: uyandıran·II, 50
 6735. udgurmak: uyandırmak, uyarmak·I, 46, 225, 260;II, 44, 193, 255 bkz> udgarmak, uygurmak
 6736. udık er: uyuklayan kişi·I, 65
 6737. udıklamak: uyuklamak·III, 349 bkz> uduklamak
 6738. udım: arkası sıra, ard, arka, müteaklp·III, 401 bkz> udu
 6739. udımak: uyumak I, 39;III, 259, 260 bkz> udumak
 6740. udınmak: sönmek,III, 26 bkz> odunmak, udunmak
 6741. udışmak: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaşmak,-pıhtılaşmak.I, 181, 182 bkz> uduşmak
 6742. udıtgan: çok uyutan, hep uyutan·I, 154
 6743. udıtma: yaş peynir, taze peynir,I, 143
 6744. udıtmak: uyutmak; katilaştirmak, peynlr yapmak; sõndürmnek. I, 207, 208
 6745. udlaşmak: birbiri ardınca yürümek·I, 239 bkz> üdle şmek
 6746. udlatmak: uydurmak, arkasına düşürmek I, 264, 265
 6747. udluk: sığır glbl hayvanların ahırda yattığı yer, I, 98
 6748. udmak: uyan, çırak, şâkirt; uşak, ırgat·I, 99
 6749. udmaklanmak: uşak ve ırgat sahlbl olmak·I, 313
 6750. udu: uyku· I, 39; II, 193; III, 247 bkz> u, ud
 6751. udu: art, arka, arkası sıra, müteaklp, arkasında; yüzünden, dolayı· I, 87, 110, 167, 272, 399; II, 17, 303; III, 80, 231, 309. 401 bkz> ud ım
 6752. udu: tepe, I, 87 § kum
 6753. udu: kum yığını· I, 87
 6754. udug: uyanık, I, 63 § udug köñüllilg er;uyan ık gõnüllü, anlayışlı adam· I, 63
 6755. udugluk: işlere karşı (^111^1^I, 149 bkz> udukluk
 6756. uduklamak: uyuklamak, III, 339 bkz> udıklamak
 6757. udukmak: ardına dü;mek, kovalatmak· III, 231
 6758. udulamak: uymak· I, 308
 6759. udumak: uyumak· I, 39 bkz> udımak
 6760. udunmak: uyanmak. I, 200; III, 194
 6761. udunmak: uyanmak I, 200 bkz> odunmak, ud ınmak
 6762. udurmak: seçip ayırmak·I, 370;III, 228 bkz> adırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, üdürmek
 6763. uduşmak: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaçmak, pıhtila;mak·I,181 bkz> udışmak
 6764. uduz: uyuş I, 54, 55;II, 300; 111. 5, 63, 74
 6765. uduzlamak: uyuzuna ilâç yapmak·I, 301
 6766. uduzlug: uyuzlu·I, 146
 6767. ufut: hayâ, utanma, ut· I, 309 bkz> uvut, uwut
 6768. ufut bolmak: utanmak, I, 309; III, 208 ,231
 6769. ug: çadırın üst yanındaki köşelerden her biri I, 48
 6770. ugan: her şeye gıicü yeten, kadir, I, 77 § ugan Teñri; gücü yeten Tanr ı· I, 77
 6771. ugança: gücü yetinceye kadar· I, 44
 6772. ugarat: alnındaakı olanat· I, 53
 6773. uglı: Kaşgar'da yetişen ve yenen beyaz ve tatlı bir havuç· I, 129
 6774. Ugraklanmak: Ograk kılığına girmek, I, 313 bkz> Ograklanmak
 6775. ugut: içki yapılan bir çeşit hamur· I, 50
 6776. uxak: kaysı, erik gibi meyvelarin sıkılmış suyu· I, 122
 6777. ujlañ: kaya keleri, I, 116
 6778. ukımak: kusmak, III, 254
 6779. ukmak: anlamak .I, 168; II, 228; III, 20, 46
 6780. ukruk: kement· I, 100; III, 215
 6781. uksamak: anlamak istemek· I, 277
 6782. ukturmak: anlatmak I, 223
 6783. ukulmak: bilinmek, anlaşılmak ,I, 197
 6784. uku: anlayı;· I, 62
 6785. ukuşlug: anlayı;lı· I, 62, 147
 6786. ukuşmak: anlamak· I, 186 ul duvar temeli· I, 48
 6787. ula: kırda belge, alâmet· I, 92
 6788. ulag: ulak, beyin emriyle koşa koşa giden postacının başka bir ata erişip bininceye değin bindiği at· I, 122
 6789. ulag: yama, elbise yaması· I, 122
 6790. ulaga: savaş atı, III, 172
 6791. ulagu: neriğ kendisiyle bir şey ulanan nesne·I, 136
 6792. ulamak: ulamak, eklemek; ulaşmak ve buluşmak III, 255
 6793. ulanmak: ulanmak, vasıta olmak,I, 64, 204
 6794. ular: erkek keklik·I, 122; II, 213
 6795. ularlıg: kekliği çok olan· I, 148
 6796. ulas köz: süzgün ve yakışıklı göz· I, 59, 60
 6797. ulaşmak: ulaşmak, bitişmek· I, 189
 6798. ulatmak: ulatmak· I, 213
 6799. ulatu: burun temizlemek için koyunda ta şınan ipek kumaş parçası· I, 136
 6800. uldañ: pabuç altı, tabanı, mestin alt yanı,I, 116 bkz> oldañ
 6801. uldımak: yalın ayak, nalsız kalmak; ayağı ya-ralanmak, ayağı aşınmak·I, 104, 273
 6802. ulduk: nalsız, yalın ayak· I, 101 bkz> olduk
 6803. ulgadmak: büyümek, ulu olmak, I, 263, 505; II, 268; III, 87 bkz> ulgatmak
 6804. ulgatmak: büyümek· I, 263; II, 366 bkz> ulgadmak
 6805. ulıç: erkek çocuklara sevgi bildirmek içln söylenen bir kelime I, 52; II, 250
 6806. ulıgu: uluyacak zaman· I, 136
 6807. ulımak: ulumak·III, 255
 6808. ulınç yol: kıvrımlı yol, iğri, büğrü, büküntülü yol, düz olmayan yol·I, 133;III, 450
 6809. ulınmak: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak,I, 204, 205;II, 241 bkz> ulunmak
 6810. ulışmak: ulaşmak I, 189
 6811. ulıtgan: çok ulutan·I, 156
 6812. ulıtmak: ulutmak·I, 213
 6813. ulıtmak: eğdirmek, büktürmek·I, 213
 6814. ulma: testi, çanak çömlek·I, 130, 371; II, 234; III, 182 bkz> olma
 6815. ulmak: erpimek, eriyecek ve dağılacak halegelmek, eskiyerek y ıpranıp yırtılmak. I, 169
 6816. ulnatmak: altını üstüne getirerek düzelttirmek, çevirtmek.I, 267
 6817. ulturmak: erpitmek, yıpratmak·I, 223, 224
 6818. ulug: ulu, büyük, yüce, büyüklük, ululuk·I, 51,64, 301, 304, 324, 347, 348, 367; 11. 19, 28, 40. 54. 95, 328; III, 69, 70, 175
 6819. ulug ay: senenin "ulug oglak ay"dan sonra gelen parças ı, yaz ortası·I, 348
 6820. uluglamak: yüceltmek·I, 304
 6821. ulugluk: büyükluk, ululuk, Irilik; ya şça kocalık·I, 64, 150, 352, 505; II, 91
 6822. ulug oglak ay: senenin "oglak ay"dan sonra gelen ve o ğlakların büyüduğü parçası·I, 347 bkz> oglak ay
 6823. ulugsamak: bir şeyin büyüğünü istemek,I, 302, 303
 6824. uluk: atın onnuzbaşı·I, 68
 6825. uluk (ton): eskimiş, yıpranmış (elblse)·I, 67 ulun temrensiz ok,I, 78 ulunlug (er) temrensiz, yeleksiz okları bulunan (kişi)·I, 148
 6826. ulunmak: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak· I, 204 bkz> ul ınmak
 6827. uluş: köy, şehir, I, 62
 6828. ulyan: kokulu bir bitklnin köküdür ki yenllir·I, 121
 6829. um: karın şişkinliği, kursak bozukluğu, I, 49
 6830. uma: ana· I, 92
 6831. uma: eve gelen konuk· I, 92, 93, 106; II, 316
 6832. umak: geciktirmek,I, 93
 6833. umak: kudreti olmak, gücü yetmek·I,44, 77
 6834. umay: son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu·I, 123
 6835. um bolmak: kursak bozulmak, çok yemekten kursak bozulmak, bulanmak· I, 49
 6836. umdu: istek, dilek; tamah· I, 125
 6837. umduçı: dilençi. I, 125, 141
 6838. umdurmak: umdurmak· II, 54
 6839. ummak: ummak· I, 169
 6840. umunç: umma, umut etme· I, 133; III, 450
 6841. umunçlug: umulan, umutlu· I, 155
 6842. umunmak: umunmak, umutlanmak, unnmak·I, 206; III, 429
 6843. un: un, I, 49, 174, 238, 250, 255, 264, 268, 269,284, 286;II, 15, 16, 71, 81, 102, 129, 174;III, 40, 102, 107, 340, 436
 6844. unamak: razı olmak, kabul etmek, I, 215; III, 256
 6845. unaşmak: uyuşmak, kabullenmek· I, 190 bkz>ona şmak
 6846. unatmak: razı etmek, I, 125
 6847. unıtgan: çok unutan· I, 156, 525
 6848. unıtmak: unutmak, I, 215; II, 325 bkz> unutmak
 6849. unutmak: unutmak·I, 215 bkz> unıtmak
 6850. unutmış: unutulmuş· I, 228
 6851. uñamuk (er): solak (adam)· I, 162
 6852. uñra yatmak: sırt üstü yatmak·III, 378 bkz> tuñra tüşmek
 6853. uragan: daima uran·I, 33 bkz> uran
 6854. uragun: Hindistan'dan gelir bir ilaç·I, 138
 6855. uragut: kadın, avrat· I, 138, 153, 178, 180, 201,250, 253, 255, 257, 259, 275, 302, 306, 308,311, 314, 401, 509;II, 9, 22, 56, 80, 107, 121,126, 141, 142, 146, 151, 153, 155, 156, 233,239, 254, 265, 278, 302, 304, 307, 309, 317,330, 355; III, 36, 50, 58, 64, 85,
 6856. uran: daima uran· I, 33 bkz> uragan
 6857. urdı tokıdı: vurdu, dövdü· III, 268
 6858. urdutal: hamamotu· I, 124 bkz> ardutal, ordutal
 6859. urga: büyük ağaç· I, 128
 6860. urgu: kendisiyle bir şeye vurulacak nesne veya ayg ıt. I, 13; II, 69
 6861. urı: ses, gürültü· I, 87, 88
 6862. urı: erkek evlât· I, 88, 251 § ur ı oglan; erkek çocuk· I, 88
 6863. urı: dere, yol, III, 370 § teriñ urı; geniş dere ve yol· III, 370
 6864. urı kıkı: gürültü, haykırı;· III, 227 bkz> kıkı
 6865. urılamak: bağırmak, sesini ynkseltmek. I, 309 bkz> or ılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 6866. urılamak: kendini õvmek, kendini övmekte ileri gitmek I, 309
 6867. urılaşmak: bağrışmak, çağrışmak·I, 239 bkz>orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak
 6868. urışmak: vuruşmak·I, 367 bkz> uruşmak
 6869. urk: ip, urgan,I, 42, 258 bkz> uruk
 6870. urlamak: bağırmak, ulumak·I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak urlaşmak bağrışmak, çağrışmak· I, 239 bkz>orılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 6871. urmak: urmak, vurmak, dövmek; koymak, yapmak; takmak, I, 12, 13. 20, 27, 93, 164,165, 177, 213. 242, 320, 329, 333, 334, 348,386, 407, 483;II, 54, 61, 138, 152, 174, 191,358; III, 120, 124, 127, 145, 260 bkz> ürimek
 6872. urra: erkeklerde olan kasık yarıklığı, kavlıç· I, 39
 6873. ursamak: vurmak istemek, I, 276
 6874. ursukmak: dövmede, dövüşte yenilmek, dövülmek. I, 242, 243
 6875. urt: ìğne deüği, iğne yurdu· I, 42
 6876. urug: tane, tohum, evin· I, 53, 64, 449
 6877. urug: dövüş, vuruş· I, 27, 386
 6878. uruglamak: çekirdeğini çıkarmak, çekirdekten ayırmak· I, 303, 304; III, 346
 6879. uruglanmak: tane tutmak· I, 293
 6880. uruglug (altun): para olarak kesilmiş, urulmuş (altın)· I, 147
 6881. urugluk (buğday): tohumluk için saklanmış (buğday)· I, 146
 6882. urug turıg: hısımlar·I, 64
 6883. uruk: ip, urgan·I, 42, 66, 209, 221; II, 136, 205; III, 110, 330 bkz> urk
 6884. uruklug (kova): ipli (kova)· I, 147
 6885. urukluk (yüñ): ip yapmak için hazırlanmış(yün)· I, 150
 6886. urulmak: vurulmak, dövülmek; kurulmak· I, 194, 195; II, 138
 6887. urulmak: (ip ve benzeri) örülmek I, 195
 6888. urumday: kendisiyle ağının zararı giderilen bir taş· I, 159
 6889. urunç: rüşvet, gevik, I, 132, 354; III, 217, 449 bkz> orunç
 6890. urunmak: pişman olup vurunmak, dövünmek;sar ınmak, örtünmek I, 201
 6891. urunmak: dikilmek, kalkmak· I, 201
 6892. uruş: urma, sava;, vuruş, vuruşma·I, 61, 221, 414; II, 83
 6893. uruşmak: vuru;mak· I, 20, 182;II, 89 bkz>uru şmak
 6894. uruş tokuş: uğraşma ve savaşma·I, 12
 6895. urut: kuru (geçen yıldan kalma ot için). II, 79 bkz> ar ııt
 6896. uru yazmak: vurayazmak, döveyazmak· III,59
 6897. us: hayır ve şerri ayırt ediş, I, 36
 6898. us: kerkes kuşu, I, 36, 228; III, 46
 6899. usal kişi: gafil, iş bilmeyen·I, 122
 6900. usayuk (er): gafil (adam)· I, 160
 6901. usıtgan: çok susatan, I, 155
 6902. usıtmak: susatmak· I, 209
 6903. uslamak: anlamak, hayrı şerden ayırt etmek·I, 286
 6904. uslayu: kerkes kuşu gibi, II, 17
 6905. usmak: susamak; sanmak· I, 166; II, 165
 6906. usnatmak: benzetmek, I, 267 bkz> üsnemek
 6907. usrık: uyuklayan adam. I, 99
 6908. usukmak: susamak· I, 191; II, 165
 6909. usuz: uykusuz, I, 122
 6910. : şimdi, işte, §161.I, 36;II, 45, 128
 6911. : agaç, dal, boynuz gibi şeylerin özü· I, 36 §müñüz uşı; boynuz özü·I, 36
 6912. uşak: küçük, ufak,I, 67;III, 279 § uşak oglan; küçük çocuk·I, 67 § uşak otuñ
 6913. uşak: koğuculuk, koğu, dedikodu, kogucu· I,122; II, 20 § uşak söz; kogu olarak söylenen söz· I, 122
 6914. uşaklamak: koğlamak· I, 305
 6915. uşaklık: işte gösterilen çocukluk·I, 150
 6916. uşalmak: ufalanmak· I, 197 bkz> uşatmak, uwşatmak, üşelmek, üşetmek
 6917. uşatmak: ufalatmak· I, 211, 262 bkz> uşalmak, uwşatmak, üşelmek, üşetmek
 6918. uşgun: ekşi bir çeşit ot, poy otu·I, 440 bkz>ku şgun
 6919. uşun: omuz başı, çigin başı·I, 77
 6920. uş uş: öküzü suvarmak için söylenen 502.I, 36
 6921. utamak: yapraklarını, başağını kesrnek, ekin biçilmek, budamak·III, 250, 251
 6922. utanç: (ış) utanılacak (1;).III, 448 bkz> utunç
 6923. utanmak: utanmak,I, 199, 291 bkz> uwutlanmak
 6924. utmak: oyunda yutmak, oyunda ütmek I,170, 200; II, 103
 6925. utru: önce; karşı, orta I, 68, 494; II, 145; III, 40 bkz> ortu, otra, otru
 6926. utrulanmak: yüz ytize gelmek· I, 296, 297 bkz> otrulanmak
 6927. utrulmak: kesilmek, kırkılmak, kısaltılmak.I, 246, 247
 6928. utrunmak: dayatmak ve karşı koymak istemek; yönelmek. I, 251 bkz> otrunmak
 6929. utruşmak: karşı koymak, kaı·şi gelmek, karşılaşmak.I, 232 bkz> otruşmak
 6930. utruşmak: makasla kesmekte yardım etmek· I, 233
 6931. utsukmak: oyunda yutulmak·I, 242
 6932. utulmak: (ekini bozan bitkiler) kesilmek, ba şı vurulmak I, 193 bkz> otulmak
 6933. utun: degersiz, alçak, küstah· I, 123, 414
 6934. utunç: (ış) utanılacak (iş)· I, 131; III, 448 bkz>utanç
 6935. uturmak: (saç ve elbise) kesmek· I, 176
 6936. utuşmak: oyunda yutu;mak· I, 180
 6937. uva: çagıran kişiye cevap için "ne buyuruyorsun?" anlam ında bir edat· I, 40
 6938. uva: içine şeker ufalanan bir çeşit yemek· I,II bkz> uwa
 6939. uvmak: ufalamak, I, 11 bkz> öwmek, uwmak
 6940. uvut: ut, hayâ, ar· I, 83 bkz> ufut, uwut
 6941. uwa: soğukluk olarak yenen bir çe şit şekerli pirinç yem'egi· I, 90 bkz> uva
 6942. uwmak: ufalamak·I, 166 bkz> öwmek, uvmak
 6943. uwşatmak: ufalatmak· I, 262 bkz> uşalmak,uşatmak, üşelmek, üşetmek
 6944. uwulmak: ufalanmak, ezilmek· I, 197;II, 6
 6945. uwunmak: kendi kendine ufalamak,I, 202
 6946. uwunmak: ovuşturmak.I, 202;II, 147 bkz>owunmak
 6947. uwurgarmak: utandırmak· I, 290
 6948. uwuş: ufalanmış nesne· I, 61
 6949. uwuş etmek: ufalanmış ekmek·I, 61
 6950. uwuşmak: ufalamakta yardım ve yariş etmek,I, 185
 6951. uwut: utanma, hayâ, ut, ar· I, 51, 83, 116, 131,469 bkz> ufut, uvut
 6952. uwut: yemege veya beyin yanına çağırma, davet·I, 51
 6953. uwutlanmak: utahmak· I, 291 bkz> utanmak
 6954. uwutlug: utanan, utangaç· I, 146
 6955. uya: kuş yuvası, I, 85
 6956. uya: hısım, kardeş, I, 85, 86
 6957. uyadsılık: utanan, utangaç· I, 160
 6958. uyadmak: utanmak· I, 55, 216 bkz> uyatmak
 6959. uyalamak: yuva yapmak,III, 328
 6960. uyalmak: çekinmek, utanmak·I, 269
 6961. uyatmak: utanmak·I, 216 bkz> uyadmak
 6962. uygurmak: uyarmak,I, 269, 270 bkz> udgarmak, udgurmak
 6963. uymak: uymak, birine bağlı olmak·III, 146
 6964. uyuglug: kemerli. III, 50
 6965. uz: usta, mahir·I, 46 § uz kişi; eli uz, eli işe yaraşıklı, udumlu kişi I, 46
 6966. uza: geçmiş zaman,I, 88, 89, 385
 6967. uzak: uzun; eski, uzak·I, 66, 380 § uzak ış;uzayan bitmeyen iş·I, 66
 6968. uzaklık: işte ağırlık.I, 150
 6969. uzatmak: uzatmak; geciktirmek I, 209;II, 234 bkz> uzutmak
 6970. uzlanmak: ustalaşmak·I, 297
 6971. uzluk: sanat·I, 253
 6972. uzmak: başkasından ileri geçmek·I, 88 bkz> ozmak
 6973. uzsamak: koparmak istemek,I, 276, 277 bkz> üzsemek
 6974. uzun: uzun,I, 77, 448;II,'11, 78; III, 36, 89,121
 6975. uzutgan: her zaman uzatan· I, 155
 6976. uzutmak: uzatmak·I, 155 bkz> uzatmak
 6977. übgük: ibibik kuşu·I, 78, 110 bkz> übüp
 6978. übüp: ibibik kuşu, I, 78 bkz> übgük ,
 6979. üç: sayıda üç·I, 35;II, 283
 6980. üçgil: müselles, üçgen, üç köşeli şe/·I, 105
 6981. üçgül: müselles, üçgen, üç köşeli şey,I, 105
 6982. üçlenmek: üç olmak, üçlenmek·I, 256
 6983. üçlüç: başları bir demirle birleştirilerek üç çubukla yap ılan tavşan tuzağı·I, 95
 6984. üçükmek: sesi, soluğu, nefesi kesilmek·I, 192; II, 118
 6985. üçünç: sayıda üçüncü· I, 131; III, 448
 6986. üçürgen: çok söndüren, I, 522
 6987. üçürmek: söndürmek· I, 176, 177 bkz> öçürmek
 6988. üdürmek: seçmek, üstün tutmak, III, 11 bkz> a ğırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak
 6989. üdermek: uymak, izince gitmek· I, 178
 6990. üdik: aşk ve sevgi coşması, sevda, hasret· I, 69, 212; II, 144, 188, 311; III, 258 bkz> ödik
 6991. üdlenmek: kösnemek, erkek istemek· I, 257
 6992. üdleşmek: birbiri ardınca yürü;mek· I, 239 bkz> udla şmäk
 6993. üdrek: artan, az iken artan şey,I, 103
 6994. üdremek: üremek, çoğalmak ,I, 273
 6995. üdreşmek: artmak·I, 232
 6996. üdretmek: üretmek, çoğaltmak·I, 261
 6997. ügi: baykuş· I, 9, 161;III, 118, 238 bkz> ühi, yabakülak
 6998. ügimek: öğütmek· III, 254
 6999. ügit: buğday ve benzeri şeyleri öğütme. I, 51
 7000. ügitçi: un öğüten kimse· I, 51
 7001. ügitmek: öğüttürmek· I, 213
 7002. ügitsemek: öğütmek istemek·I, 302
 7003. ügre: tutmaca benzer ve ondan daha sulu şehriye çorbası, erişte.I, 127; III, 173
 7004. ügrilmek: sallanmak· I, 248
 7005. ügrimek: sallanmak, kımıldatmak; birisine karşı yaltaklanarak hilesini saklamak, I, 275, 354
 7006. ügrişmek: sallamakta yardınn etmek, I, 236
 7007. ügritmek: sallatmak, I, 261
 7008. ügrük: çocugun beşigini sallama·I, 105
 7009. ügür: darı.I, 54;II,121; III, 9 bkz> yügür § yag ügüri; susam· I, 54
 7010. ügürlüg: darı sahibi olan· I, 152
 7011. ügürlük: dan konulan yer·I, 152
 7012. ügürmek: deve üzerine iki taraflı yükletilerek içerisine binilen sepet ve benzeri ;ey· I, 507 bkz> tegirmek
 7013. ügüşmek: öğütmekte yardım ve yarış etmek· I, 187
 7014. ühi: baykuş ,I, 9, 161; III, 118, 238 bkz> ügi, yabakulak
 7015. üjme: dut ağacı· I, 130
 7016. üjük: hece, harf, I, 71, 72
 7017. üjüklemek: hecelemek, I, 71
 7018. üjümlenmek: dutlanmak, dut vermek,I, 297
 7019. ükek: tabut, sandık·I, 78
 7020. ükek: şehrin etrafında savaş için hazırlanmış olan burç·I, 78
 7021. ükeklemek: burç yapmak; sandık yapmak·I, 307
 7022. ükeklig tam: burçları bulunan kale·I, 153
 7023. ükeklik: sandık yapmak için ayrılan ağaç· I, 153
 7024. ülemek: dağıtmak, yaymak, üleştirmek· I, 51;III, 255
 7025. üleşmek: paylaşmak, üleşmek I, 189
 7026. ületmek: paylaştırmak, dagıtmak, I, 214
 7027. ülike: ökse otu·I, 137
 7028. Ülker: Ülker yıldızı, Süreyya yıldızı.I, 95; III, 40
 7029. ülker çerig: harp usulünde bir hile tarzı·I, 95 ,
 7030. ülkü: ahit, peyman.I, 129
 7031. ülüg: pay, nasip, hlsse,I, 62, 72 bkz> ülük, ülü ş
 7032. ülüglüg: üleştirilmiş, pay edilmiş, dağıtılmı;· I, 511
 7033. ülük: pay, naslp, hisse· I, 62, 72 bkz> ülüg, ülü ş
 7034. ülü: pay, halk arasında taksim, hisse· I, 62 bkz> ülüg, ülük
 7035. üm: şalvar, don· I, 38, 117, 203
 7036. ümglik: imik, çocukların tepesinde bulunan yumuşak yer I, 110
 7037. ümleşmek: şalvarını ortaya koyarak kumar oynamak· I, 242
 7038. ünlüg: şalvarlı,I, 224
 7039. ün: ses; ün, san·I, 38, 49. 219;II, 294;III, 194, 240, 402
 7040. ündemek: ünlemek, çagırmak.I, 273;III, 69
 7041. ündeşmek: çağırı;mak·I, 231
 7042. üñmek: delmek· I, 174 bkz> öñmek
 7043. üñtürmek: deldirmek I, 290
 7044. üñüjin: çölde insanı öidüren umacı, gulyabani·I, 145
 7045. üñülmek: oyulmak III, 395
 7046. üñür: in, mağara·I, 94
 7047. üp: renkte pekitme edatı·I, 34 § üpürüng; apak·I, 34
 7048. üplelmek: yağma edilmek·I, 295
 7049. üplemek: yağma etmek·I, 284
 7050. üplenmek: yağmalanmak·I, 255;III, 90
 7051. üpleşmek: yağma edişmek, yağmalaşmak.I,238
 7052. üpletmek: yağma edilmek I, 264
 7053. ürimek: takmak, urmak,III, 120 bkz> urmak
 7054. ürimek: içten çürümek III, 252, 253 bkz> örimek
 7055. ürkmek: ürkmek,III, 420
 7056. ürkülmek: ürkülmek·I, 250
 7057. ürkünç: ürküntü, kargaşalık,I, 250 bkz> ürkünmek
 7058. ürkünçe: üfleyeceğine,I, 337
 7059. ürkünmek: düşman yüzünden ulus arasına düşen ürküntü, telâşla kalelere ve sığınaklara kaşışma·I, 108 bkz> ürkünç
 7060. ürküşmek: ürküşmek,I, 155
 7061. ürkütmek: ürkütmek I, 263, 264
 7062. ürmek: üflemek; ürmek,'havlamak·I, 55, 164, 337; III, 5
 7063. ürñek: kireç· I, 121
 7064. ürñermek: ağarmak· I, 289
 7065. ürpek: tüyleri ürpermiş insan ve hayvan·I,103
 7066. ürpekmek: (tüy) ürpermek. I, 229, 230 bkz> orpatmak, örpe şmek, ürpermek, ürpeşmek ürpermek (tüy) ürpermek I, 217 bkz> orpatmak, örpe şmek, ürpekmek, ürpeşmek ürpeşmek birbirine karşı kabarmak, I, 229, 230 bkz> orpatmak, örpe şmek, ürpekmek, ürpermek
 7067. ürülgen: her zaman şişen, kabaran· I, 158
 7068. ürülmek: şişmek, kabarmak, üflenmek, şişirilmek I, 195
 7069. ürüñ: ak olan nesne, ak, beyaz, gençlerin t ırnakları üzerinde bulunan aklık· I, 134, 330,382;II, 12 bkz> ak, örüñ § tırñgak ürüñ; tırnak beyazlığı. I, 134
 7070. ürüñ karak: göz akı, I, 382
 7071. ürüñ kuş: akdoğan· I, 331
 7072. ürüşmek: üflemekte yardım ve yarış etmek I, 183
 7073. üske(n-t)eç: kuru üzüm· I, 159
 7074. üsnemek: benzemek· I, 288; II, 223; III, 147 bkz> usnatmak
 7075. üstek: üstelik, ziyadelik.I, 120
 7076. üstelmek: artmak, çoğalmak, artırılmak.I, 246
 7077. üstem: eğerlere, kemerin başına, tokalara işlenen altın ve gümüş·I, 107 bkz> saxt
 7078. üstermek: üstün gelmek için yarış etmek; inkâr etmek I, 221
 7079. üstün: üstün· I, 108 § andan üstün; ondan üstün·I, 108
 7080. üsüglemek: hile ile kilit açmak.I, 306 bkz>osuglamak
 7081. üşelmek: arannìak· I, 197
 7082. üşelmek: ufalanmak, II, 235 bkz> uşalmak, uşatmak, uwşatmak, üşetmek
 7083. üşemek: yer ve benzeri şeyleri aramak üzere eşmek III, 253
 7084. üşerig (taş): düz (kaya), I, 135 bkz> yüşeırg
 7085. üşetmek: araştırmak.I, 211 bkz> eşltmek
 7086. üşetmek: ufalatmak·I, 211 bkz> uşalmak, uşatmak, uwşatmak, üşelmek
 7087. üşgürmek: üşürmek, kışkırtmak; ıslık çalmak· I, 228 bkz> üşkürmek
 7088. üşik: yemişleri kavurarak büyümekten al ıkoyan soğuk·I, 72
 7089. üşiklemek: üşümüşken yakalamak·I, 306, 307
 7090. üşimek: soğuktan üşümek II, 137; III, 254 bkz> üşümek
 7091. üşkürmek: üşürnnek, kışkırtmak; ıslık çalmak· I, 228 bkz> üşgürmek
 7092. üşkürmek: hatırlamak· I, 228, 229
 7093. üşkürtmek: hatırlatmak.I, 229 bkz> üşkürtürmek
 7094. üşkürtürmek: hatırlatmak.I, 229 bkz> üşkürtmek
 7095. üşmek: üşmek, üşüşmek, toplanmak; delgiç ile delmek,I, 166
 7096. üştürmek: deldirmek, delik delmeyi emretmek, dar deli ği genişletmek·I, 222
 7097. üşümek: üşümek,I, 463 bkz> üşimek
 7098. üşütmek: üşütmek, soğutmak için soğuğa koymak·I, 211
 7099. ütimek: (kıl) ütülemek· III, 252
 7100. ütmek: (kıl) yakmak, ütmek·I, 171
 7101. ütrük: hileci, ütücü adam,I, 101
 7102. ütüg: kusma,I, 68 bkz> ütük
 7103. ütük: ütü,I, 68
 7104. ütük: kusma·I, 68 bkz> ütüg
 7105. ütülmek: yanmak, (kıl) ütülenmek,I, 193
 7106. ütüş: bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda utme, yutma·I, 60, 61 bkz> ötü ş
 7107. üy: ev, I, 81 bkz> ef, ev, ew, öw, üw
 7108. üw: ev·I, 81 bkz> ef, ev, ew, öw, üv
 7109. üyük: tepe gibi yüksek olan yerler·I, 85
 7110. üyük (yér): sulu ve buna benzer yerlerde ayak bas ıldığı zaman kaybolan ve ayağı çıkarması güç olan kumluk (yer)·I, 85
 7111. üyükmek: (ayak) gömülmek, incinmek, burkulmak·I, 268
 7112. üz: sağır·I, 45 bkz> öz § üz kişi; sağır adam· I, 45
 7113. üze: üstünde, üzerinde, üzere, üzerine, üzerindeki .I, 44, 66, 149, 197, 219, 237, 241, 244, 258, 331, 343. 456, 461, 468, 469;II, 23, 72, 192, 249, 288, 303, 328, 331, 356; III, 131, 161 üzelmek yorulmak, sıkılmak, ögüç işe düşmek·I, 196, 233
 7114. üzitmek: çok söylemekten kulak sa ğır (ağır) olmak; sirke küpten ekşiliğinden dolayı sızmak· I, 209
 7115. üzlenmek: yemekte yağ üste çıkmak, kabarmak· I, 258
 7116. üzlünmek: (ip) üzülmek, kopmak· I, 258
 7117. üzlüşmek: üzüşmek, kopmak; (kan, koca) ayrılmak; alacaklı borçludan ilişilgi kesmek, I, 240 üzmek (ip ve benzeri şeyleri) kesmek· I, 165, 522
 7118. üznemek: kar;ı koymak, söz dinlememek·I, 288
 7119. üzsemek: koparmak 1510^6^I, 276, 277 bkz>uzsamak
 7120. üztürmek: üzdürmek, kopartmak·I, 220
 7121. üzüklük: kesilme·I, 152
 7122. üzülgen: daima üzülen·I, 158
 7123. üzülmek: üzülmek, kesilmek·I, 196
 7124. üzüm: üzüm. I, 75, 88, 180, 184, 282, 289. 353.360, 514;II, 16, 18, 104, 125. 186, 265;III, 8, 119, 201, 265, 331, 410
 7125. üzümlenmek: üzümlenmek.I, 295
 7126. üzüşmek: üzüm toplamakta yardım ve yarı; etmek; ip ve beñzeri şeyleri kesmekte ve üzmekte yard ım ve yarış etmek·I, 184
 7127. üzütlemek: birini pinti görnıek·I, 299
 7128. üzütlük: bir şeyde pintilik·I, 150
 7129. va: "vay" anlamına söz söyleyen veya emreden kimsenin emrini inkâr yerine bir söz,III, 215 bkz> ya
 7130. ya: "va" edatı gibi "vay" anlamına inkâr edatı III, 215 bkz> va
 7131. ya: ok, yay· I, 280, 496, 500, 501;II, 7, 37, 5059, 61, 65, 66, 67, 68, 97, 98, 114, 134, 138,190, 198, 205; III, 16, 50, 59, 73, 78, 215, 219, 239, 318, 331, 370, 407, 409 § ya bagr ı; yayın orta yeri· I, 360,
 7132. yaba: yaş ve ıslak olan herhangi bir ;ey· III, 24
 7133. yabaku: yün ve yapağı yoluntusu· III, 36
 7134. yabaku bolmak: baştaki saç keçelenmek· III,36
 7135. yabakulak: baykuş· III, 56 bkz> ügí, ühi
 7136. yabı: eğerin üstüne ve altına konan keçe, eğer yastığı· III, 24
 7137. yabıtak: çıplak, egersiz· III, 48, 177 bkz> yap ıtak
 7138. yaçanmak: utanmak, ocunmak, sıkılmak· III, 83
 7139. yadag: yayan, yaya· III, 28 bkz> yadag
 7140. yadıñ: yere yayılmış olan az şey· III, 372
 7141. yadag: yaya, yayan· I, 381 bkz> yadag
 7142. yadaglık: yayalık, yaya yürüyüş· III, 51
 7143. yadıglıg: yayılı, yayılmış· III, 49, 50
 7144. yadılmak: yayılmak, dağılmak, ayrılmak·I, 442;III, 77, 148, 159, 192 bkz> yay ılmak
 7145. yadım: döşek, yaygı, sergi. I, 15, 119; III, 19
 7146. yadınmak: yayılmak. III, 83
 7147. yadışmak: yaymakta yardım ve yarı; etmek· III, 70
 7148. yadlışmak: dağılışmak, yayılı;mak· III, 104, 105
 7149. yadmak: döşemek, yaymak, sermek· I, 15, 45; II, 313, 314; III, 434 bkz> yatmak
 7150. yadsamak: yaymak ve dağıtmak istemek· III, 305
 7151. yadturmak: yaydırmak, III, 93 bkz> yaturmak
 7152. yadturmak: bir şeyi bohça veya benzeri içinde saklatmak· III, 94 bkz> yatturmak, yittürmek
 7153. yafa: kolgan dikeni· III, 24 bkz> yava, yawa
 7154. yafa: sıcak, kuytu (yer)· III, 24, 27 bkz> yava,yawa
 7155. yafaş: yavaş, yumuşak huylu· III, 12 bkz> yawa ş
 7156. yafgu: halktan olup hakandan iki derece aşağı bulunan kişiye verilen ungun· III, 32
 7157. yafışgu: "kızılcık" veya "güren" denen da ğ yemi;l· III, 48 bkz> yumuşga
 7158. yafuz: her şeyin kötüsü, fenası· III, 10 bkz> yawuz
 7159. yag: yağ, iç yagı·I,182, 208, 227, 326;II, 9, 89. 123, 149, 154. 188, 189. 190, 197, 198, 205. 210, 229, 231, 240, 245. 293, 305, 354; III, 63, 77, 119, 157,182. 223, 252, 307, 319, 392, 425, 426, 435 § kara yag
 7160. yagak: ceviz.I, 90, 267, 417;III, 8, 29
 7161. yagaklıg: cevizli·III, 50
 7162. yagaklık: cevizlik, ceviz biten yer·III, 51
 7163. yagan: fil· III, 29 bkz> yañan, § Yagan Tégin
 7164. yaganlık: filli olan, filci· III, 50
 7165. yagı: düşmün I, 41, 88. 168, 205, 206, 215, 234, 251, 273, 305. 336. 397, 441, 456, 496, 516, 517, 520, 522;II, 6, 10, 29, 74. 83, 116, 165, 204, 227, 228, 329; III, 24, 44, 134, 237, 271, 272. 301. 322, 328, 339, 395, 400, 420
 7166. yagıkmak: düşmanlaşmak· III, 76
 7167. yagılamak: düşmanlık etmek, düşmanla savaşmak, çarpişmak· III, 325, 328 bkz'
 7168. yagılmak: yağdırılmak.III, 79
 7169. yag(ı)r: at, katır ve eçek gibi hayvanlar ın sır-tında semer, eger ve yük vurmasından meydana gelen yara, yagır·I, 58, 370;III, 9
 7170. yagırlamak: yağırı sağaltmak, iyi etmek·III, 342
 7171. yagırlanmak: yağırlanmak, yağırı çoğalmak, yağırdan kaşınmak·III, 113, 114
 7172. yagırlıg: yağırlı, sırtı yaralı·II, 9;III, 9, 49
 7173. yagış: putlara kesilen kurban·III, 10
 7174. yagıtgan: her zaıpan yağdıran·III, 53
 7175. yagıtgan: her zaman dü;manlık eden·III, 53
 7176. yagıtmak: yağdırmak·II, 316
 7177. yagıtmak: düşmanlık etmek, III, 53 bkz> yagılamak, yaguşmak
 7178. yagız: yağız, kızıl ile kara arası renk· III, 10
 7179. yagku: yağmurluk· III, 25, 227 bkz> yaku
 7180. yaglamak: yağlamak· III, 308, 319
 7181. yaglanmak: yağlanmak· III, 111
 7182. yaglatmak: yağlatmak· II, 355
 7183. yaglıg: yağlı· I, 70; II, 309; III, 121, 156, 306. 392
 7184. yagmak: yağmak,I, 139, 376, 457, 494;II,122; III, 60, 61
 7185. Yagmalanmak: Yağma kılığına girmek, onların huyu ile huylanmak· III, 203
 7186. yagmur: yağmur. I, 16, 272, 354; Il, 28, 122,175, 316, 352; III, 38, 39, 53, 79, 93, 95, 380, 436 bkz> yamgur
 7187. yagmurçıl: yağmuru çok olan (yer)· III, 56
 7188. yagrımak: yağır olmak, I, 104 yagrınlamak yarnına, sırta, vurmak· III, 343 bkz> yarınlamak yagrıtmak
 7189. yagru: çevre, yakı^lık. III, 13 bkz> yakru
 7190. yagsamak: yağ istemek. III, 305, 306 bkz> yags ımak
 7191. yagsımak: yağ tadını almak, III, 305, 306 bkz> yagsamak
 7192. yagturmak: yağdırmak· III, 95
 7193. yaguk: yakın, 1113101.I, 433;III, 23, 29, 76, 255 § yak yaguk; (115101^1-.III, 29 § yaguk yér; yak ın yer·III, 29
 7194. yagumak: yaklaşmak·II, 148; III, 89 bkz> yaguşmak
 7195. yaguşmak: düşmanlık etmek· II, 90 bkz> yagılamak, yagıtmak
 7196. yaguşmak: birbirine yakla;mak· III, 73 bkz> yagumak
 7197. yagutgan: daima yaklaştıran· III, 52
 7198. yagutmak: yaklaştırn-ıak. II, 316
 7199. yag ügüri: susam· I, 54
 7200. yah: "evet, peki" anlamına bir kelime· III, 118 bkz> yeh
 7201. yaxsınmak: kollarını yenlerine sokmadan, belini iliklemeden, elbiseyi e ğinine (sırtına) almak, III, 109
 7202. yahşı: iyi; güzel, her şeyin güzeli I, 64; III, 32
 7203. yak: çanak ve kap bulaşığı· III, 4 bkz> yak yuk, yok, yok yak, yuk, yuk yak
 7204. yaka: yaka, elbise yakası·I, 189, 253; III, 24, 307
 7205. yakıg: (şişkinlik ve benzeri şeylere yakılan) yakı· I, 407;III, 13, 62, 74, 96
 7206. yakılmak: dokunulmak, yaklaşılmak· III, 81
 7207. yakın: yakın. III, 22, 23
 7208. yakışmak: yaklaşmak, dokunmak, yakına gelmek; yakı yakmakta yardım etmek I, 170, 383; II, 103; III, 74
 7209. yakı yukı (er): alçak gönüllü ve yaltaklan ıcı (adam)· III, 25
 7210. yakmak: yaklaşmak, dokunmak; yakmak·I, 456;II, 69;III, 22, 62, 63
 7211. yakrı: yağ, iç yağı, yağlı· 11.105; III, 31, 32, 204; 306
 7212. yakrıkan: fındık büyüklüğünde kırmızı meyvesi olan bir bitki·III, 56
 7213. yakrıkan: buz yağı·III, 56
 7214. yakrılanmak: yağlanmak·III, 203, 204
 7215. yakru: çevre, yakınltk.III, 31 bkz> yagru
 7216. yakturmak: dokundurmak; (yakı) yaktırmak; (ateş) yaktırmak· ÌII, 96
 7217. yaku: yağmurluk. III, 25, 226 bkz> yagku
 7218. yakurmak: yaklaştirmak· III, 68
 7219. yakurmak: sık sık solumak, yüksek bir solumaya tutulmak, III, 68
 7220. yak yuk: kaptaki 611^. III, 143, 160 bkz> yak, yok, yok yak, yuk, yuk yok
 7221. yal: at yelesi·III, 13, 160 bkz> yal ıg, yıl
 7222. yala: töhmet, itham, birl hakkında kötü sanıda bulunma. III, 25, 82
 7223. yalaçı: insanı her şeyde çarçabuk suçlu gibi gören, itham eden, III, 36
 7224. yalaçı (yuga): bir çeşit ince katmerli (ekmek, yufka)· III, 25, 35
 7225. yalafar: insanlar arasında elçi, hakanın gönderdiği elçi II, 288; III. 47
 7226. yalalmak: tõhmetlenmek, itham edilmek,III,82
 7227. yalamak: töhmetlennek·III, 89
 7228. yalavaç: elçi, peygamber·I, 66, 83, 97;III, 47, 266, 438 bkz> yalawaç
 7229. yalawaç: elçi, peygamber·I, 83;III, 47 bkz>yalavaç
 7230. yalbı: yassı, enli, derinliğl olmayan·III, 30
 7231. yaldramak: az ışımak, az parlamak·III, 437 bkz> yaldr ımak
 7232. yaldrımak: az ışımak, az parlamak·III, 437 bkz> yaldramak
 7233. yaldr(ı-u)k: cilâlı, parlak, süslü·III, 432 bkz> yoldruk, yuldruk
 7234. yalfatmak: yalatmak·II, 354 bkz> yalgatmak
 7235. yalgamak: yalamak.I, 253;III, 306, 307 bkz> yalwamak
 7236. yalgan: yalan·III, 37
 7237. yalgandurmak: yalanlamak·III, 116
 7238. yalganmak: yalanmak· III, 109, 110
 7239. yalgaşmak: yalaşmak· III, 103
 7240. yalgatmak: yalatmak ve yutturmak. II, 354 bkz> yalfatmak
 7241. yalgıl: yelesi ak, ak yeleli· III, 228
 7242. yalgu: ahmak, beyinslz adam· III, 33
 7243. yalıg: at yelesi; ibik; eğer kaşı, II, 327; III, 13, 14 bkz> yal, yıl
 7244. yalıglanmak: horoz ıbiklenmek; at yelelenmek· III, 114
 7245. yalım: sarp, dik, yalçın, III, 19, 20
 7246. yalıman: dağınık şekilde yapılan çapul·III, 38 bkz> yélimen
 7247. yalın: alev·III, 23
 7248. yalınçga: (aş) tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz> yılınçga
 7249. yalındak: çıplak,III, 51
 7250. yalınmak: soyunmak III, 85
 7251. yalıñ: çıplak, kından çıkmış veya kınından çıkarılmış III, 373
 7252. yalıñuk: insan I, 44, 195, 230, 395;II, 303, 315, 335; III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz> yalñuk
 7253. yalıñulamak: iple, salıncakla, oynamak, III, 411 bkz> yalñu
 7254. yalışmak: töhmetlemek, itham etmek· III, 75 bkz> yılışmak
 7255. yalkmak: kanmak, bıkmak, yağlı yemekten bıkmak· III, 435, 447
 7256. yalma: kaftan, kalın kaftan, yağmurluk. III, 34
 7257. yalmak: yalınmak, alevlenmek; (yara) iltihaplanmak; güne ş yüzü yalıyarak çalıp karartmak- III, 63
 7258. yalmak: yanmak· III, 65 bkz> yandurmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 7259. yalñu: cariyelerin oynadığı bir oyun, salıncak oyunu· III, 380 bkz> yalñulamak
 7260. yalñuk: insan kişi, insanlara verilen genel ad, âdem; Âdem atam ız·I, 44, 195, 230, 395; II, 303, 315, 335;III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz> yal ıñuk
 7261. yalñuk: cariye· III, 385
 7262. yalñus: yalnız, kimsesiz. I, 333; II, 133, 384
 7263. yalpatmak: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yelpetmek, yélpetmek
 7264. yalratmak: parlatmak, yalabıtmak. II, 353 bkz> yalrıtmak, yolratmak, yolrıtmak
 7265. yalrıtmak: parlatmak, yalabıtmak· II, 353 bkz> yalratmak, yolratmak, yolr ıtmak
 7266. yalt: yalçın, sert· III, 7
 7267. yaltga: bir şeyle alay etme· III, 432 bkz> yoltga, yultga
 7268. yaltga kılmak: alay etmek, maskanaya almak, III, 432
 7269. yalturmak: ateşi alevlendirmek· III, 97
 7270. yalu: tayları bağlamak için kullanılan ip, örk, III, 26
 7271. yalwamak: yalamak, III, 307 bkz> yalgamak
 7272. yalwanmak: dilini çıkarmak, dili ağız içinde dolaştırmak. III, 110
 7273. yalwarmak: yalvarmak, dileğinin yapılmasını istemek I. 494, 498;III, 99, 100
 7274. yalwı: büyü, sihir. III, 33, 359 bkz> yelwi
 7275. yalwıçı: büyücü, sihirbaz· III, 33
 7276. yalwırmak: yelpimek, III, 100 bkz> yélvirmek
 7277. yam: çör çöp, pislik, çapak, göze ve ba;ka yere kaçan çör çöp· III, 5, 160
 7278. yamag: yama· II, 21; III, 28
 7279. yamaglıg: yamalı, yaması olan· III, 49
 7280. yamaglık: yamalık, yama olmak üzere hazılanmış .III, 51
 7281. yamagu: yamanması gerekli· III, 36
 7282. yamalmak: yamanmak. III, 82
 7283. yamamak: yanıannak·III, 91
 7284. yaman: kötü, her şeyin kötüsü·III, 30 § yamanig; yaman hastallk, miskinlik hastal ığı·III, 30
 7285. yamanmak: kendi kendine yamamak·III, 85
 7286. yamaşmak: yamamakta yardım ve yarış etmek, III, 75
 7287. yamaşmak: tembelliğinden yere yapı;ıp kalmak, buyurulan işi yapmaktan çekinmek· III, 189 bkz> mayışmak
 7288. yamata: yağlı tavuk veya yağlı et kızartılacağı zaman yağın dışarı sızmaması içln içine sarılan kadayıf hamuru gibi ince bir hamur· I, 445
 7289. yamdu: kasık· III, 31
 7290. yamgur: yağmur, III, 38 bkz> yagmur
 7291. yamız: kasığın iki tarafı, kalçanın ıç yandan uçları.III, 10
 7292. yamlamak: silmek, süpürmek· III, 84, 310
 7293. yamlan: bir çeşit sıçan, geme,III, 37
 7294. yamlaşmak: süpürmekte yardım etmek,III, 105
 7295. yamlatmak: sıipürtmek. II, 356
 7296. yamlıg (·köz): içerisine çör çöp kaçmış olan (göz)· III, 42
 7297. yamraşmak: kuzular anaları ile karışmak. III, 102, 103
 7298. yamu: fiilin anlamında pekitme yapan bir edat, III, 236 bkz> yanu
 7299. yamurgan: her zaman damlayan, kanayan· I, 524 bkz> tamurgan
 7300. yamurmak: damlamak; kanamak. II, 85 bkz> tamurmak
 7301. yamurmak: tomruk yapmak, kesrnek, III, 69 bkz> tomurmak, yemürmek
 7302. yan: yan· II, 19
 7303. yan: uca kemiği, uca kemlğinin başı· III, 160
 7304. yana: gene, yine, tekrar, ikinci defa olarak; geri dönme bildiren edat·I, 60, 119, 144, 441, 472, 508;II, 285;III, 6, 26, 170
 7305. yançık: torba, kese,II, 250 bkz> yançuk
 7306. yançılmak: incinmek, ezilmek·I, 188;II, 287; III,107
 7307. yançuk: torba, kese (para-tütün). II, 6; III, 45 bkz> yanç ık
 7308. yandak çeker: havadan çiğ gibi yagan kudret helvas ı· III, 44
 7309. yandak: tiken geven dikeni· III, 44
 7310. yandık: soysuz, III, 44
 7311. yandru: tekrar, III, 406
 7312. yandrumak: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 7313. yanıg: kusma; korkutma, tehdit· III, 14
 7314. yanlık: çoban çantası· III, 45
 7315. yanmak: dönmek, döndürmek; korkutmak,tehdit etmek; kusmak; yanrnak· III, 14, 64, 65, 98 bkz> yalmak, yandurmak, yundurmak, yunmak
 7316. yanu: fiilin sonuna gelip anlamında pekitme yapan bir edat· III, 236 bkz> yamu
 7317. yanulmak: ele sürtülerek bilenmek· III, 82
 7318. yanumak: bilemek, el üzerlnde kılağılamak· III, 91
 7319. yanut: karşılık, bedel, ıvaz, cevap· III, 8, 28
 7320. yanutmak: biIetmek, bilemeği veya el üzerlnde kılağılamayı emretmek, II, 317 bkz>yıtıtmak
 7321. yañ: bir şeyin merkezi; kalıbı. III, 361
 7322. yaña: herhangi bir ırmağın, bir yanı, geçesi.III, 369
 7323. yañak: yan, taraf· I, 241, 434
 7324. yañak: ağzın iki yanında dişlerin oturduğu kemik; kapı söğesi; her şeyin yanı, III, 376
 7325. yañalduruk: kukuleta, başlık, kepenek arkasına dikilen blr keçe parças ı, III, 389
 7326. yañan: alaca karga, yalnız başı ak olan karga·III, 240, 376
 7327. yañan: fiL II, 210; III, 295, 376 bkz> yagan,
 7328. yañı: yeni· I, 376; III, 369 bkz> yengi
 7329. yañıla: yeniden, tekrar, ikinci defa· III, 381
 7330. yañılamak: yenilemek. III, 407
 7331. yañılgan: her zaman yanılan, unutan· III, 388
 7332. yañılmak: yanılmak· III, 59, 380
 7333. yañku: sesin geri gelmesi, yank ı, aksi savt, aksi seda· III, 379, 380
 7334. yañkulamak: ses vermek, yankılamak, ses gelmek, III, 410, 411
 7335. yañkurmak: ses duymuş gibi sağına soluna bakmak, III, 400
 7336. yañluk: işte, sözde ve benzeri şeylerde ve yerlerde yapılan yanlışlık· III, 385
 7337. yañrak: dağ kıvrımı ve büküntüsü·III, 384
 7338. yañramak: saklanması gerekenl açığa vurmak, söylemek·III, 404 bkz> yañzatmak
 7339. yañşak: yanşak, geveze·I, 467;III, 384
 7340. yañşatmak: bir klmsenin ba;ını çok sözle, yanşaklıkla ağrıtmak·II, 359
 7341. yañzatmak: saklanması gerekeni söyletmek, ikrar ettirmek·II, 359 bkz> yañramak
 7342. yap: değirmi olan herhangi bir şey·III, 3 § yap yarmak; değirmi para, sağ para,III, 3
 7343. yap: yapağı·III, 3 § yung yap; yün yapa ğı·III, 3
 7344. yap: hile, al·III, 142, 159 bkz> al, yup
 7345. yapçan: yavşan otu· III, 37 bkz> yawçan
 7346. yapçınmak: yapıştırılmak· III, 108 bkz> yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yapşurmak, yawçunmak, yawçurmak
 7347. yapçunmak: yapı;tırılmak,III, 108 bkz> yapçınmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşurmak, yawçunmak, yawçurmak
 7348. yapçurmak: yapıştırmak·III, 97, 98 bkz>yapçınmak, yapçunmak, yapşunmak, yapşurmak, yawçunmak, yawçurmak
 7349. yapgak: kuş avlanan blr çeşit tuzak·III, 42
 7350. yapguç: eşek ve benzeri hayvanları sürmekte kullanılan değnek,III, 39
 7351. yapgut: yün veya kıl d!dintilerl doldurulmuş minder ve benzerl şeyler·III, 38
 7352. yapıglık: kapalı, kapanmı;·III, 49
 7353. yapınmak: örtünmek, kendl başına kapamak·III, 82, 83
 7354. yapışmak: yapişmak· IH, 70 bkz> yapuşmak
 7355. yapıtak: çıplak, eğersiz·III, 177 bkz> yabıtak
 7356. yapmak: örtmek, kapamak; kurmak, yapmak, I, 348, 374; III, 33, 57
 7357. yapratmak: at, blr ;eyden korktuğu veya bir çeye tekme ataca ğı zaman kulağını dikmek·II, 352
 7358. yaprı: düz ve enli (yer); sarkık (kulak), III, 31
 7359. yaprulmak: yapışmak; yıpranmak· III, 107
 7360. yapruşmak: yer düzlennekte yardım etmek, III, 101
 7361. yapsamak: (örtmek, kapamak, yapmak) istemek· I, 463; II, 172; III, 304
 7362. yapşunmak: yapı;tirılmak· III, 109 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yap şurmak, yawçunmak, yawçurmak
 7363. yapşurmak: yapıştırmak· III, 99 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yawçunmak, yawçurmak
 7364. yaptaç: yağmur ve karda çobanların giydiği küçük bir kepenek, kebe· III, 38 yapturmak kapatmak; yaptırmak· III, 93 yapulmak kapanmak, örtulmek· III, 76
 7365. yapurgak: yaprak (agaç, bjtki, kltap)·III, 51
 7366. yapurgan: daima gizleyen, saklayan·III, 53 yapurmak parlatmak, süpürtmek; gizlemek·III, 67 yapurtmak
 7367. yapuşgak: dikenli bir ot, pitrak; her söylenen i şe karışan kimse· 1)1, 51 bkz> koru
 7368. yapuşgan: daima yapışan, yapışkan·III, 53
 7369. yapuşmak: yapışmak·III, 53 bkz> yapışmak
 7370. yap yup: hile, al ("yup" kelimesi yaln ız kullanılmaz, her zaman "yap" ile birlikte gelir)·III, 142, 159, 328
 7371. yap yup kılmak: hile kılmak, al etmek·III, 159 bkz> yub ılamak, yuplamak
 7372. yar: yar, suların açtığı uçurum· I, 375; III, 34, 142, 152, 355
 7373. yar: salya·II, 81; III, 3
 7374. yarag: yarık, gedik·III, 294
 7375. yarag: fırsat, imkân, tav·I, 300;II, 90, 234; III, 13,28, 355
 7376. yaraglıg: mümkün .III, 49
 7377. yaraglıg: zırhlı, cebeli·III, 49
 7378. yaramak: yaramak, uygun gelmek, yaraşmak· III, 38, 87 § yol yarasın
 7379. yaramak: yarmak·II, 356
 7380. yaramak: karşı koymak, uzaklaşmak·III, 422 bkz> yıramak
 7381. yaramsınmak: dalkavukluk etmek,II, 263
 7382. yaranmak: yaranmak, yaltaklık etmek; koşakta koşturularak alıştırılmak,I, 394;III, 20, 83
 7383. yaraşmak: uyuşmak, anlaşmak, yaraşmak·II, 105;III, 11. 71, 72
 7384. yaratgan: yaratan· III, 52
 7385. yaratmak: yaratmak, oranlamak, oranlayıp yapmak, kendinden uydurmak· I, 330; II, 315
 7386. yarıgsamak: yarlıganmak istemek· III, 333
 7387. yarık: oylukların çenetlere bitiştiği yer, oyluk kemikleri ba şı· III, 15
 7388. yarık: zırh, zırh ve kalkana verilen genel ad, III, 15,158, 217 § say yar ık; demirgögüslük. III, 15,
 7389. : 158
 7390. yarıklanmak: zırhlanmak· III, 114, 115
 7391. yarıklaşmak: zırh õndül koyarak bahse girmek, II, 258
 7392. yarılmak: yarılmak, yirilmek, açılmak·I, 119; III, 15, 77, 78
 7393. yarım: yarım, bir şeyin yarısı, herhangi bir şeyin ikiye ayrılmış olan parçalardan her birisi III, 19
 7394. yarımlamak: yarılamak· III, 343
 7395. yarımlanmak: yarımlanmak. III, 115
 7396. yarın: yarın· II, 250
 7397. yarın: kürek kemigi, çigin kemlğl· III, 21
 7398. yarındak: kayı;, sırım, Türk sırımı· II, 23, 108, 175, 262; III, 51
 7399. yarınlamak: yarnına, sırta vurmak·III, 343 bkz> yagrınlamak
 7400. yarınmak: kendi kendine yarmak, yarınmak· III, 83, 84
 7401. yarısa: yarasa·III, 433 bkz> aya yersgil
 7402. yarış: yarı;, at yarişi·II, 191; III, 10
 7403. yarış: iki adam arasında mal üleşme·III, 10
 7404. yarışmak: yarışmak, yariş etmek, at yarişi yapmak; yarı yarıya üleşmek I, 367, 474; II, 226;III, 10, 72
 7405. yarlamak: tükürmek III, 308 bkz> yarsıtmak, yarsudmak
 7406. yarlıg: emir, hakanın mektubu, fermanı, buyruğu·I, 87;III, 42
 7407. yarlıg: fakir, yoksul, acınan, yarlıganmış.I, 93;III, 42
 7408. yarma: uzunlamasına yarılan herhangi bir ;ey· III, 34
 7409. yarmak: yarmak, bir şeyl keserek zorla yarmak, parçalamak; yere s ınır çizmek,I, 399, 437;III, 33, 57. 58
 7410. yarmak: para·I, 20. 22. 35, 75, 130, 131, 142,143, 168, 175, 180, 214, 219, 223, 242, 281, 297, 298, 303, 321, 322, 334. 341. 377. 397,398, 402;II, 22, 39, 41, 44, 51, 62, 66, 67, 78, 92. 122, 127, 131, 103, 229, 237. 249, 250, 260;III, 3. 43. 67. 80, 84. 94, 121
 7411. yarmakan: armağan·I, 140 bkz> amuç, armagan
 7412. yarmaklanmak: para sahibi olmak· II, 279;III, 116
 7413. yarmanmak: tırmanmak.III, 111
 7414. yarmaş: iri ögüdülmüş bulgur ve buna benzer şeyler·III, 40 § yarmaş un; ince un,III, 40
 7415. yarma (yuga): blr çeşit katmer·III, 34
 7416. yarp: sağlam·III, 6
 7417. yarp: insan sevinince yüzüne gelen parlakl ık, yalabıklık·III, 6
 7418. yarpadmak: iyileşmek, ayağa kalkmak, serpilip büyümek·II, 351 bkz> yarpatmak
 7419. yarpatmak: iyileşmek, ayağa kalkmak; serpilip büyümek,II, 351 bkz> yarpadmak
 7420. yarpuz: güzel kokulu b!r ot, kır nanesl, Majoran,III, 39
 7421. yarpuz: yılan yiyen bir hayvan, firavun s ıçanı,ichneumon·III, 39, 40
 7422. yarsgag: dagda ve başka yerde ayağın kayabilecegl yer·III, 433
 7423. yarsıkmak: birbirinden ayrı dü;mek,III, 105. 106
 7424. yarsımak: murdar bulmak ve iğrenmek, III,305
 7425. yarsınçıg: murdar, pis iğrenç· III, 56
 7426. yarsıtmak: tiksindirmek II, 353 bkz> yorlamak, yars ğumak
 7427. yarsudmak: tiksindiği şey yüzünden tükürmek· II, 353 bkz> yarlamak, yars ıtmak
 7428. yarşı: bir şeyi yarıya bõlen kimse; bir ;eyin yar ısı, yarı yarıya ortak·III, 32
 7429. yarşım: bir yarışlık yer·III, 47
 7430. yart: su içilen bardak,I, 341 bkz> bart
 7431. yartım: ayrılmiş· III, 46
 7432. yartmak: para· III, 432 bkz> yarmak
 7433. yartu: yonga, talaş, III, 30
 7434. yartu: üzerine bir şey yazılan levha, tahta· III, 30
 7435. yarturmak: yardırmak· III, 94, 95
 7436. yart yurt tutmak: ansızın her yandan yakalanmak· I, 341 bkz> bart burt tutmak
 7437. yaruk: yerde, duvarda, dağda, sırçada ve benzer şeylerde yarık· III, 15
 7438. yaruk: ışık, aydınlık, parlak·I, 46, 96;III, 15, 194 § yapyaruk; çok ayd ınlık. III, 15
 7439. yarukluk: nur, ışık, aydınlık; rahatlık· II, 316; III, 51. 194
 7440. yaruk yélim: balık tutkalı· III, 20 bkz> yaru yélim
 7441. yaruk yulduzı: tan yıldızı· I, 96
 7442. yarumak: ışımak· I, 96; III, 86, 87, 89
 7443. yarumak yaşumak: keyiflenmek. sevinmek· III, 89
 7444. yarutgan: her zaman aydınlatan· III, 52
 7445. yarutmak: aydınlatmak· III, 52
 7446. yaru yélim: balık tutkalı· III, 24 bkz> yaruk yélim
 7447. yas: zarar, 2iyan· III, 159
 7448. yas: ölüm, helâk· III, 159
 7449. yasgaç: yastıgaç, hamur tahtası· III, 38 bkz> yası yıgaç
 7450. yasgaşmak: tokatlaşmak ve bunda yardım ve yarış etmek· II, 220 bkz> tasgamak, tasgaşmak
 7451. yası: yassı, enli· III, 24 bkz> yasul
 7452. yasıç: yassı ve uzun temren, III, 8
 7453. yasıglıg: gedeleçli· III, 50
 7454. yasık: gedeleç· III, 16 bkz> kurman
 7455. yasılamak: yassılamak, yaymak; sözü açık,geniş ve kinayesiz söylemek· III, 328
 7456. yasılmak: dağılmak; terk olunmak, bırakılmak· III, 78, 79
 7457. yasıman: su boşaltilırken boğazı "gır gır" eden testi, III, 38
 7458. yası yıgaç: yastıgaç, hamur tahtası· III, 38 bkz> yasgaş
 7459. yasmak: dağıtıp yaymak, çõzmek· III, 59, 60
 7460. yastalmak: dayanmış olmak; amacın bir yanına ilmek· III, 107
 7461. yastamak: yastık dayamak, yaslanmak; söz dokundurmak· III, 302, 303, 320
 7462. yastuk: yastık, III, 43, 107, 302, 320
 7463. yasul: yassı, yayvan, yassı ve engln olan her yer· III, 18, 19 bkz> yas ı
 7464. yaş: yaş, taze nesne, zerzevat, sebze, ye şillik; yaş (gözden gelen); yaş (insanın yaşadığı).I, 316; II, 109, 172. 228, 232; III, 4, 47, 83, 84,159,433 §ya şot
 7465. yaşagu: yaşamağa haklı· III, 36
 7466. yaşamak: yaşamak· III, 89
 7467. yaşañurmak: (göz) yaşarmak, yaşlı olmak·III, 407
 7468. yaşarmak: yeşermek· II, 79; III, 18, 68
 7469. yaşartmak: ye;ertmek· III, 436
 7470. yaşıkmak: (göz) yaçlanmak, kamaşmak·III, 76
 7471. yaşıl: yeşil. I, 41, 330, 394, 395; III, 19. 20,143, 162 § yapya şıl
 7472. yaşıl yuşul: yeşil meşil· III, 19
 7473. yaşın: şimşek,I, 236;II, 356;III, 22, 310, 319
 7474. yaşınlıg: şimşekli· III, 50
 7475. yaşlamak: yaş ot yemek· III, 308
 7476. yaşlıg: yaşlı, genç olmayan· III, 42
 7477. yaşlıg: yaşlı, yaşı olan (gõz)· III, 42
 7478. yaşmak: gizlemek, saklamak· I, 425; III, 60, 208
 7479. yaşnamak: şimşek çakmak, parlamak· I, 236; III, 310, 319
 7480. yaşnatmak: şimçek çaktırmak, parlatmak·II, 356
 7481. yaşru: gizli·III, 31
 7482. yaşruşmak: gizlemekte birlefmek· III, 101
 7483. yaşsamak: gizlemek istemek·III, 305
 7484. yaşuk: demir başlık, tulga·I, 67 bkz> aşuk,yışıklıg
 7485. yaşumak: keylflenmek, sevinmek,III, 89
 7486. yaşurgan: her zaman gizleyen·III, 53
 7487. yaşurmak: örtmek, örtülmek, gizIemek.II,79;III, 68
 7488. yaşut: gizli·II, 228;III, 8 bkz> beküt
 7489. yat: yabancı-I,433;III, 43, 148, 159 bkz> baz
 7490. yat: taşlarla yagmur ve rüzgâr için yap ılan kamlık, yadataşı ile yapılan bir türlü kamlık, kâhinlik. III, 3, 159
 7491. yat baz: yabancı· III, 148, 159
 7492. yatçı: ;aman· III, 307
 7493. yatgak: hakanın ve ülkenin koruyucusu, muhaf ızı· III, 42
 7494. yatgaşmak: yatışmak, birlikte yatmak. III, 103
 7495. yatgaşuk: bir yerde başkası ile yatan· III, 55
 7496. yatgaşuk ogrı: yatsı, yatma 2amanı. III, 55
 7497. yatgurmak: yatırmak, uyutmak· III, 99
 7498. yatıg: uyku; yatılacak yer· III, 12 bkz> yat ık
 7499. yatık: uyku; yatacak yer· III, 15 bkz> yat ıg
 7500. yatıkmak: yabancılaşmak, yadlaşmak·III, 76
 7501. yatlamak: yada taşı ile afsun yapmak; yabanc ı saymak·III, 307, 308
 7502. yatlatmak: yada taşı ile okutmak·II, 355
 7503. yatmak: yatmak·I, 36, 233, 243, 386;II, 313; III, 42, 378
 7504. yatmak: yaymak, sermek, II, 313 bkz> yadmak
 7505. yatsamak: yatmak veyä uyumak istemek III,304
 7506. yatturmak: yaydırmak·III, 93, 94 bkz> yadturmak, yittürmek
 7507. yatuk: atılan, unutulan her şey; tembel; şehirlerden· çıkmayan bir kısım Oğuzlar·III,14
 7508. yatuk: iki cins iplikten (eri şi yünden, argacı pamuktan) dokunan bir dokuma· III, 14
 7509. yaturmak: yaydırmak, III, 93 bkz> yadturmak
 7510. yava: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84;III, 26 bkz> yafa, yawa
 7511. yava: sıcak, kuytu (yer)·III, 27 bkz> yafa, yawa
 7512. yawa: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84;III, 27 bkz> yafa, yava
 7513. yawa: sıcak, kuytu (yer),III, 27 bkz> yafa, yava
 7514. yawalmak: yavaşlamak,I, 397
 7515. yawa: ; yavaş, yumuşak huylu·III, 10, 11 bkz> yafa ş
 7516. yawaşlanmak: yavaşlanmak, dölekleşmek, yumuşak huylu olmak· III, 114
 7517. yawçan: yavşan 0111.III, 37 bkz> yapçan
 7518. yawçunmak: yapıştırılmak·III, 109 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yapşurmak, yawçurmak
 7519. yawçurmak: yapıştımak. III, 98 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yapşıırmak, yawçurmak
 7520. yawgan: yavan. III, 37
 7521. yawganlanmak: yavan bulmak· III, 116, 117
 7522. yawlak: kötü, fena, değersiz, yavuz, dü;kün, her şeyin kötüsü· I, 177, 432, 516, 519;II, 74, 204;III, 43, 44, 133 § yawlak kişi
 7523. yawramak: digrek, sert, kati olmak, III, 278 bkz> t ıgdamak, tıgramak
 7524. yawrımak: hali kötüleşmek, yoksulluk veya hastal ık yüzünden arıklamak· III, 304
 7525. yawrıtmak: kõtületmek, zayıflatmak, arıklatmak, I, 139; II, 352, 353
 7526. yawsamak: gönül almak istemek, III, 306 bkz> yüwsemek
 7527. yawug: sel suyunun yüksekten yuvarlad ığı kaya parçası· III, 13
 7528. yawuz: kötü, fena·I, 84, 85, 103, 227, 248. 439, 483 bkz> yafuz
 7529. yawuzlamak: kötü bulmak·III, 342
 7530. yawuzlanmak: kötü bulmak·III, 114
 7531. yay: ilkbahar, yaz, I, 13. 82, 96, 170, 463; II, 97; III, 160, 161, 188
 7532. yaya: insanın kuyruk sokumu bölgesl, kıçı (yalnız insanlarda)· III, 26, 170
 7533. yaygaru: yaza doğru, III, 278
 7534. yayguk: kısrağın meme uçları, III, 27 bkz> yazguk
 7535. yayıg: huyu dönek· III, 23 bkz> yay ık
 7536. yayık: huyu dönek· III, 23 bkz> yay ıg
 7537. yayıkmak: yaz olmak, baharla;mak· III, 191
 7538. yayılgan: yayılan, durmayan· III, 55 § yayılgan kişi; bir kararda durmayan, bir işte sebat etmeyen kimse· III, 55
 7539. yayılmak: ırgalanmak, yayılmak, salınmak· I, 412; III, 108, 191,192bkz>yad ılmak,yazılmak
 7540. yayınmak: kendi kendıne yaymak· III, 86
 7541. yaykalmak: çalkanrnak; her ;eye gönlü meyil göstermek· III, 108
 7542. yaylag: yayla, yaylak, yazlanan yer, I, 13, 214; II, 355; III, 47, 265
 7543. yaylamak: yaylamak· III, 311
 7544. yaylatmak: yaylatmak. II, 357
 7545. yaymak: çalkamak, kımıldatmak, sallamak, meyletmek, meylettirmek III, 245, 246, 247
 7546. yaysamak: haset etmek, çekememek,I, 155
 7547. yayturmak: çırptırmak, kımıldatmak.III, 100
 7548. yaz: ilk yaz, yaz· II, 172, 285; III, 159, 285
 7549. yazak: otlak,III, 16
 7550. yazamak: yazlamak, yazı geçirmek· III, 88
 7551. yazguk: kısrağın meme uçlan· III, 28 bkz> yayguk
 7552. yazı: kır, ova, yazı, boş ve açık yer, boşluk,açıklık, alan·I, 94, 135, 329, 447; III,II, 24,255 yaz ıkçı yazıcı, hısımlar arasında mektup getirip götüren elçi· III, 55
 7553. yazıglıg: çözülmüş, bağından çözülmüş· III,49, 50 bkz> yazuk
 7554. yazıkmak: yaz olmak III, 76 bkz> yayıkmak
 7555. yazılmak: açılmak, yayılmak; yalabımak, güzelleşmek; çözülmek·I, 195, 233, 409; II, 285; III, 6, 78,112 bkz> yadılmak, yayılmak
 7556. yazınmak: kendi kendine çõzmek, çözünmek, çözülmek III. 84, 112
 7557. yazışmak: (çözmekte ve yaydan kirlşi çıkarmakta) yardım ve yarış etmek, III, 73
 7558. yazlatmak: yazlatmak, yazı geçirtmek, yaylatmak·II, 355
 7559. yazlınmak: çôzülmek·III, 110, 112, 228
 7560. yazlışmak: çözülmek III, 105
 7561. yazmak: şaşmak, yanılmak; çözmek; yazmak· I, 92; II, 20; IIl, 59, 111
 7562. yazmas: şaşmayan, yanılmayan· III, 59, 379
 7563. yazok et: pastırma· III, 16,
 7564. yazsamak: çözmek istemek, III, 305
 7565. yazturmak: çõzdürmek; yanıltmak· III, 95
 7566. yazuk: boşanmış, bağından çözülmü;· III, 16bkz> yazıglıg
 7567. yazuk: günah, suç· I, 16, 203, 220, 521; II, 75,135, 143, 169, 222, 261; III, 16
 7568. yazuklamak: suçu yüzünden yakalamak·III, 342, 343
 7569. yazuklug: günahlı,III, 50
 7570. yazuksuz: günahsız·I, 400;III, 16
 7571. yebeñ: kumlu, batak· III, 372
 7572. yeh: evet· III, 26, 118 bkz> yah
 7573. yeh mü: "tamam mı" anlamına bir kelime·III,26 bkz> ye mü?
 7574. yek: şeytan·I, 267;II, 236, 338;III, 156, 160
 7575. yel: cin; cin çarpması· III, 144, 163
 7576. yelim: tutkal, kendisiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapıştırılan tutkal· III, 20, 70, 99, 108bkz> yélim,
 7577. yilim: yelimlenmek tutkallanmak· III, 115 bkz> yélimlenmek
 7578. yelkin: yelici, koşucu; misafir, yolcu, konuk·I· 31; III, 33, 37, 288, 309 bkz> elkin, yélkin
 7579. yelnemek: memesi dolup sarkmak· III, 310, 319 bkz> yélnemek
 7580. yelpetmek: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yalpatmak, yélpetmek
 7581. yelpetmek: yelpazeletmek· II, 352 bkz> yélpetmek
 7582. yelpirmek: rüzgâr esmek, cin tutmuş gibi sağa sola sallanmak; nemlenmek, yeri ıslatmak·III, 93
 7583. yelwi: büyü, sihir, III, 33, 359 bkz> yalw ı
 7584. yelwlçi: büyücü, sihirbaz III, 33
 7585. yem: baharat· Itl, 5 ("yem" kellmesl yaln ız kullanılmaz, "ot" ile birlikte gelir)·
 7586. yeme: hep, bütün, tamamiyle; yine, dahi, I, 47,106,144, 459; II, 75,118; III, 41, 278. 366. 435 yemeçük buğday taşınan küçük çuval· III,48
 7587. yemek: yemek, yeylp telef etmek,I, 55, 66, 79, 88, 116, 318, 323, 342, 343, 504;II, 69,70. 311; III, 9, 16, 31, 67, 146, 159, 220, 222, 249
 7588. yemet: evet· I, 51;III, 8 bkz> emet, evet,ewet
 7589. yemiş: meyve,I, 251, 263 bkz> yémiş
 7590. yemrü: ;mek ağaç sökmekte yardım etmek· III, 103
 7591. ye mü: "bu sôzü kabul ettin mi? söyledi ğimi yapmak için kafana koydun mu?" anlam ına bir kelime.III, 26 bkz> yehmü?
 7592. yemürgen: dalma söken, koparan,III, 54
 7593. yemürmek: kesmek·III, 54 bkz> tomurmak,
 7594. yamurmak: yençimek ısırmak, kötüleîmek·III, 303 bkz> tençmek, yençmek, yunç ımak
 7595. yençmek: ısırmak, yere vurup ayağıyle ezmek, dişle ısırarak parçaları birbirine katmak, kõtüleşmek·III, 303. 435 bkz> tençmek,yençimek, yunç ımak
 7596. yenig: yeğni, hafif·III, 92 bkz> yénik
 7597. yenigü: doğurmak üzere olan,III, 36
 7598. yenimek: doğurmak (yalnız kadın için),III,91, 92
 7599. yenitmek: doğurtrnak· II, 317
 7600. yeñeç: yengeç· III, 384
 7601. yeñek: heybe, bohça· III, 70 bkz> yetgek
 7602. yeñge: yenge, büyük kardeşin karısı· III, 380
 7603. yeñi: yenl· I, 376;III, 369 bkz> yangi
 7604. yeñmek: yenmek, alt etmek·III, 391
 7605. yeñşürmek: sıcağa soğuk karı;tirarak ılıştırmak, III, 400 bkz> yiñşürmek
 7606. yerçü: sın, mezar· III, 30
 7607. yerde: hemşeri. I, 407; III, 40
 7608. yer kırtışı: yeryüzü· I, 461
 7609. yerküç: tahtadan yapılmış kılıç gibi uzunca,enli bir ağaç parçasıdır, fırındaki ekmeği çevirmek için kullanılır·I, 452
 7610. yermek: yirmek, yaf bir şeyi demirle kesmeksizin uzunlamas ına yirmek, kolayca yarmak·III, 58 bkz> yırmak, yirmek
 7611. yer sagrısı: yeryüzü; yer yaygısı·I, 422
 7612. yertürmek: yirdirmek.III, 95
 7613. yerük: yirilmiş, uzunlamasına yirilmiş ve güzelligi gitmiş olan her şey, yirik, gedik· III, 18 bkz> yirük
 7614. yeten: ok atılan tahta yay; atımcı yayı, hallaç yayı·III, 21 bkz> yeteñ
 7615. yeteñ: yün atılıp kabartılan atımcı yayı· III, 372 bkz> yeten
 7616. yetgek: heybe, bohça· III, 70, 77, 344 bkz> yerigek
 7617. yetigen: "yedi kardeşler" adı verilen yıldız, III, 37, 40, 247 bkz> yetiken
 7618. yetiken: "yedi kardeşler" adı verilen yıldız, III, 247 bkz> yetigen
 7619. yetilmek: güdülmek, yedilmek. I, 106 bkz> yétilmek
 7620. yet(i)şmek: yetişmek, erişmek. III, 183 bkz·
 7621. yetiz: enli, enine geniş şey· III, 10
 7622. yetizlik: genişlik, bir şeyin eni· III, 52
 7623. yetmek: yetişmek, erişmek II, 314 bkz> çétmek, yétmek
 7624. yetmek: yetmek, yedeğinde götürmek· II, 314
 7625. yetmiş: kapanmış, iyileşmiş (yara)· I, 245 bkz>bütmiş
 7626. yetrülmek: eriştirilmek; ilhak edilmek.III,107 bkz> yétrülmek
 7627. yetrüm: bırakılmış, salınmış·III, 47
 7628. yetrüm saç: bırakılmış, salınmış saç·III, 47 bkz> yetüt saç
 7629. yetrüşmek: birbirine erişmekte yardım etmek III, 101 bkz> yétrüşmek
 7630. yetti: sayıda yedi· III, 27 bkz> yéti
 7631. yetüt: askere imdat .II, 287
 7632. yetüt saç: sonradan bırakılan saç,II, 287 bkz> yetrüm saç
 7633. yewtilmek: erişmek; olgı^nlaşmak.III, 81, 356 bkz> yıgılmak, yuwulmak
 7634. yezek: asker öncüsü, III, 88 bkz> yizek
 7635. yezemek: aramak üzere dolaşmak, III, 88, 89
 7636. yezne: büyük kız kardeşin kocası· III, 35
 7637. yédişmek: kenar dikmekte yardım etmek·III, 70, 71 bkz> yédilmek, yédmek, yidmek
 7638. yédilmek: dikilmek ve içine eşya konulmak· III, 77 bkz> yédi şmek, yédmek, yidmek
 7639. yédmek: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III, 434 bkz> yédişmek, yédilmek, yidmek
 7640. yég: yeğ, üst, üstün, daha lyl, lyl, hay ırlı·I, 59, 337, 384;III, 43, 133, 144, 160
 7641. yél: yel, rüzgâr, esinti· I, 95, 251. 319, 354;II, 4,154.192,229, 298; III, 93, 98, 108,144,161, 226, 247. 268, 360
 7642. yéldirmek: estirmek, ësmek·III, 98
 7643. yélim: tutkal, kendlsiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapı;tırılan tutkal, ökse·III, 20, 70, 99, 108 bkz> yelim, yilim
 7644. yélimen: dağınık şeklide yapılan çapul·III, 38 bkz> yal ıman
 7645. yélimlemek: yelek yapıştırmak; yolu araştırmak III, 343
 7646. yélimlenmek: tutkallanmak,III, 115 bkz> yelimlenmek
 7647. yélin: kısrak memesi, tırnaklı hayvan memesi·III, 23
 7648. yéliñ: yeli çok olan, III, 373
 7649. yélkin: yelic!, ko;ucu; müafir, 'yolcu, konuk·I, 31;III, 33, 37, 288, 309 bkz> elkin, yikin
 7650. yélmek: koşmak,III, 64
 7651. yélmek: (aş, yemek) yenmek, yenilmek·III, 64, 185
 7652. yélnemek: memesi dolup sarkmak· III, 310, 319 bkz> yelnemek
 7653. yélpetmek: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yalpatmak, yelpetmek
 7654. yélpetmek: yelpazeletmek· II, 352 bkz> yelpetmek
 7655. yélpik: cin ve yel çarpması· III, 46
 7656. yélpinmek: yele, cine çarpılmak, yel çarpmak, cin çarpmak; yelpazelenmek· III, 108, 144
 7657. yélpişmek: nem çekmek, nem almak, taneler yaşlıktan yapışmak; yelpazelemekte yardım etmek· III, 100, 101
 7658. yélwirmek: yelpimek· III, 100 bkz> yalwırmak
 7659. yém: azık, yemek, taam· I, 468, 480; III, 144
 7660. yémiş: meyve·I, 251, 263;II, 12, 95, 146, 254; III, 12 bkz> yemi ş
 7661. yémişlenmek: yemi;lenmek, yemiş, meyve vermek, meyvelenmek.II, 269;III, 114, 197
 7662. yémsinmek: yenneksizin yer gibl göri ınınek. III, 109
 7663. yémşen: Kıpçak ülkeslnde blten blr kır yemişi· III, 37
 7664. yénik: yeğni, hafif·III, 18 bkz> yenig
 7665. yén: giyen, elbise; yenì.II, 109, 187, 233; III, 362
 7666. yér: yer, yeryüzü, toprak· I, 15, 16, 33, 75, 97,107, 119, 139, 146, 147, 150, 164, 219. 234, 247, 265, 268,287.288,292,296.301,309,313,325. 361, 364. 416. 422, 423, 429, 438, 439,461, 465, 466, 468. 469, 488. 489, 494, 495, 496, 498, 509, 510, 517. 523, 525;I
 7667. yér: kumaşın veya ağacın bir yüzü. III, 142
 7668. yére: yöre, çevre· III, 24 bkz> yöre, yüre
 7669. yéretmek: yerinmek, tembellik etmek· II, 315, 316
 7670. yérgü: hakir, yerilmiş.II, 29
 7671. yérmek: yermek, beğenmemek, iğrenmek,zemmetmek, hakir görmek·I, 149, 419;III, 185
 7672. yérsinmek: bir yeri yurt 001111110^III, 109
 7673. yéti: sayıda yedi· III, 227 bkz> yetti
 7674. yétik: işlerinde becerikII, güç işleri başaran·III, 18
 7675. yétilmek: erişilmek, yetişilmek III, 77
 7676. yétilmek: güdülmek, yedilmek·I, 106 bkz>yetilmek
 7677. yét(i)şmek: yetişmek, erişmek .III, 183 bkz> yet(i)şmek
 7678. yétmek: yetişmek, erişmek· I, 192, 421, 424; II, 274, 314; III, 406 bkz> çétmek, yetmek
 7679. yétrülmek: eriştirilmek; ihkak edilmek III, 107 bkz> yetrülmek
 7680. yétrüşmek: birbirine érişmekte yardım etmek III, 101 bkz> yetrüşmek
 7681. yétsemek: yetişeyazmak· III, 304
 7682. yétsikmek: erişilmek; ya;lanmak, kocalıp düşkünle;mek· I, 21; III, 106
 7683. yéysemek: yemek istemek· I, 20; III, 304
 7684. yıdışmak: bir şeyin parçaları birbiri içinde çürüşmek, yıpraşmak. III, 70
 7685. yıd: koku· III, 48 bkz> yid
 7686. yıdıg: kötü kokan her şey, III, 12
 7687. yıdıglık: kokmuşluk, yıpranmışlık· III, 51
 7688. yıdıg ot: üzerlik otu, III, 12 bkz> eldrük, ilrük, yüzerük
 7689. yıdımak: kötü, fena kokmak, bozulmak· III, 86, 260
 7690. yıdlamak: koklamak, III, 308
 7691. yıdlanmak: kokmak, bozulmak· III, 110
 7692. yıdlaşmak: koklaşmak· III, 104
 7693. yıgaç: ağaç, ağaç parçası; erkegin erkeklik ayg ıtı; fersah (eskl bir yer ölçüsü)· I, 14, 18, 152, 174, 198, 219, 244, 249, 251, 254, 260, 263, 271, 283, 290, 294, 297, 312, 319, 439, 485, 502, 503, 505, 511; 11.II, 20, 24, 29, 37, 69, 70, 80, 85, 91, 101, 122, 1
 7694. yıgaçlanmak: ağaçlanmak· III, 113
 7695. yıgaçlık: ağaçlık, ağaçlı olan yer, kereste bulunan yer, III, 51
 7696. yıgdaçı: yığan, toplayan; engel· olan, al ıkoyan· III, 106
 7697. yıgılgan: daima yığılan· III, 54
 7698. yıgılmak: toplanmak; çeklnmek, kaçınnìak· III, 79, 80
 7699. yıgılmak: erişmek, olgunlaşmak· III, 81 bkz>yewülmek, yuwulmak
 7700. yıgım: yığılmı;· III, 19 bkz> yıgın
 7701. yıgın: yığın, küme, yığılmış·I, 15; III, 19, 22 bkz> yıgım
 7702. yıgınmak: kendi kendine yığınmak· III, 84
 7703. yıgışmak: yığışmak, yığmakta yardım ve yarış etmek· III, 73
 7704. yıglamak: ağlamak I, 272, 504;II, 232;III, 258, 309, 321 bkz> ıglamak
 7705. yıglaşmak: ağlaşmak· III, 322 bkz> ıglaşmak
 7706. yıglatmak: ağlatmak· II, 355
 7707. yıglışmak: toplaşmak· III, 105
 7708. yıgmak: yığmak, toplamak; bir şeye engel olmak, alıkoymak. I, 15, 399, 504; III, 61
 7709. yıgrılmak: kötüleşmek, büzülmek, titremek I, 248;III, 107, 108
 7710. yıgturmak: yıgdırmak; bir şeyden alıkoydurmak· III, 95, 96
 7711. yıkılgan: daima yıkılan, yıkılgan· III, 54
 7712. yıkılmak: yıkılmak·I, 348;III, 81, 82
 7713. yıkışmak: yıkmakta yardım etmek· III, 74
 7714. yıkmak: yıkmak, yıkılmak· I, 85, 343, 384;III, 20, 63
 7715. yıksamak: yıkmak istennek· III, 306
 7716. yıkturmak: yıktırmak· III, 97
 7717. yıl: yıl, sene· I, 345, 346, 349, 447, 513; II, 118, 331; III, 5, 7, 69,76, 131, 162
 7718. yıl: at yelesi· III, 13 bkz> yal, yal ıg
 7719. yılan: yılan· I. 17, 228;II, 18; 20, 275, 279;III,29, 39, 367 § nek y ılan; ejderha·III, 155 § ok yılan; kendini insan ve başka şeyler üzerine atan bir yılan·I, 37;III, 29 § sogan yılan; tulum gibi iri bir yılan·I, 409
 7720. yılan yılı: Türkler'in on ikili yıllarından biri ,I, 346;III, 30
 7721. yıldız: ağacın kökü, damarı,III, 40
 7722. yıldızlanmak: köklenmek, bir yere yerleşmek, soylanmak·III, 116
 7723. yıldızlıg: köklü· III, 40 § tüplilg
 7724. yıldızlıg: asaletli, köklü, III, 40
 7725. yılgın: ılgın, ılgın ağacı, Tamariska· III, 37
 7726. yılgınlanmak: ılgın ağacına sahip olmak, III, 117
 7727. yılıg: ılık, sıcakla soğuk arası, I, 31, 64; III, 14, 51 bkz> ılıg
 7728. yılımak: ılımak· III, 91
 7729. yılınçga (aş): tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz> yal ınçga
 7730. yılırmak: ılımak, az ışınmak·I, 179; II, 283
 7731. yılışmak: ılıçmak, ılıklaşmak· III, 74, 75
 7732. yılışmak: birbirini töhmetlemek, itham etmek· III, 75 bkz> yal ışmak
 7733. yılıtmak: sıtma tutmak, sıtınadan vücudu ısınmak; ılıtmak, II, 316, 317
 7734. yılkı: hayvan, yılkı, hayvan sürüsü, dört ayakl ı hayvanlara verilen genel ad· I, 21, 91, 241, 257, 285, 330, 332, 412, 461, 481, 482;II, 96; III, 34, 76, 90, 104, 131, 178, 292, 300
 7735. yımırtga: damarsız olan her türlü yeşillik; hıyar gibi gevşek olan her nesne· III, 433
 7736. yın: in· III, 6 bkz> in, yin
 7737. yınçge: ince· III, 380 bkz> yinçge
 7738. yıp: ip, tel kendisiyle at ba ğlanan uzun örk· I,158, 165, 178, 185, 213, 220, 236, 253, 302,414, 523, 524;II, 8, 9, 98, 120, 132, 180, 189,194, 207, 227, 236, 244, 330, 334, 354, 362; III, 3, 104, 255, 286, 388, 426, 428, 444
 7739. yıpar: misk I, 327;II, 4, 6, 122; III, 7, 28, 48, 96. 180, 308 bkz> yipar
 7740. yıparlıg: misk kokan, miski, anberi olan· III, 48, 50
 7741. yıplamak: ip üzerinde oynamak, cambazlık etmek, III, 308
 7742. yıplamak: iple kıl aldırmak· III, 307
 7743. yıplaşmak: iple birbirinden kıl yolu;mak· III, 104
 7744. yıplatmak: ipletmek, iple kıl yoldurmak· II, 355
 7745. yır: koşma, türkü, hava, ır, musikide ırlama, gazel· II, 14, 135;III, 3, 131, 143
 7746. yıragu: çalgıcı, şarkıcı, çağırıcı· III, 36
 7747. yırak: uzak, ırak· I, 97, 309, 456; III, 28, 29
 7748. yıraklanmak: uzak bulmak· III, 115
 7749. yıraklık: uzaklık, ıraklık· III, 51
 7750. yıramak: uzakla;mak, ırak olnnak·III, 88, 366, 422 bkz> yaramak
 7751. yıratmak: uzaklaştirmak·II, 315
 7752. yırlamak: şarkı, gazel söylemek, ırlamak III, 3, 308
 7753. yırmak: yirmek·III, 58 bkz> yermek, yirmek
 7754. yırtılmak: yırtılmak.I, 41; III, 106, 107
 7755. yırtınmak: yırtar görünmek.III, 108
 7756. yırtışmak: yırtmakta yardım etmek,III, 101
 7757. yırtmak: yırtmak·I, 323, 341; III, 435
 7758. yiş: sıkışma· III, 4 bkz> yuş
 7759. yış: iniş, yokuş· III, 4, 143 § art
 7760. yış: yokuş iniş· III, 4
 7761. yış bolmak: sıkı;mak· III, 4
 7762. yışıg: ip; kayıştan örülmüş bağ; boyundurukkayışı·I, 126, 158, 165, 183, 196, 209, 276,427;II, 123, 216, 349; III. 13
 7763. yışıglıg: ipli, ipi olan· III, 49
 7764. yışıklıg: tulgalı, tulga giymi;· III, 50 bkz> aşuk,yaşuk
 7765. yıtıtmak: biletmek· II, 317 bkz> yanutmak
 7766. yi: sık ve birbirine girmiş; elbisenin yivi, diki şi, dikiş, pabuç diki;l; dağ yivi; diş ve ağaçların birbirine girınesi.III, 25, 216, 229, 283 bkz> cigi, yigi
 7767. yiçi: terziII, 3;III, 216
 7768. yid: koku,III, 48 bkz> yıd
 7769. yidmek: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III,443 bkz> yédişmek, yédilmek, yédmek
 7770. yig: iğ,I, 48, 85 bkz> ig, ik, yik
 7771. yig: gemin damağa gelen parçası·III, 144
 7772. yig: çiğ, pişmemiş. I, 338; III, 144 bkz> yik
 7773. yigde: iğde· I, 31; III, 31, 147 bkz> yikte
 7774. yigi: sık, birbirine girmiş, sıralanrnış, (dikişte)sağlam. III, 25, 216, 229 bkz> cigi, yi
 7775. yigirme: sayıda yirmi. III, 48 bkz> yigirmi
 7776. yigirmi: sayıda yirmi· III, 48 bkz> yigirme
 7777. yigirminç: sayıda yirminci. I, 132;III, 449
 7778. yigit: yiğit, genç, her şeyln genci·I, 25, 263, 400;II, 113; III, 8, 16, 917, 356, 386. 420
 7779. yigitlik: yiğitlik, gençlik,I, 143, 511; III, 51
 7780. yigne: ìgne,II, 3, 120, 150;III, 35
 7781. yigrenmek: tüyü ürperrnek, iğrenmek III, 109
 7782. yigtürmek: bir şeyle iyilik etmek, III, 96 bkz> yiktürmek, yüftürmek, yüwmek
 7783. yigtürmek: incitmek III, 97
 7784. yik: iğ·III, 144 bkz> ig, ik, yig
 7785. yik: çiğ, pişmemiş·I, 338 bkz> yig
 7786. yiken: hasır yapılan kovalak otu·III, 23
 7787. yiklemek: çiğnemek·III, 309, 310 bkz> egle şmek, iklemek, ikleşmek
 7788. yikte: iğde, I, 31 bkz> yigde
 7789. yiktürmek: bir şeyle iyilik etmek·III, 96 bkz>yigtürmek, yüftürmek, yüwmek
 7790. yilik: ilik·I, 72, 119 bkz> ilik
 7791. yiliklig: ilikli, iliği olan, III, 52
 7792. yilim: tutkal II, 20, 70, 99, 108 bkz> yelim,yélim
 7793. yilmirmek: ılımak, ılır gibi olmak·III, 100
 7794. yimlemek: gözle işaret etmek, III, 310 bkz>imlemek
 7795. yin: beden, vücut, insan bedeni· I, 179, 261, 275; II, 151; III,92, 145, 154, 278
 7796. yin: tüy, £101-1.I, 167, 217, 315; III, 109
 7797. yin: koyun pisliği, davar tersi, hayvan pisli ği· I, 49; III, 5 bkz> in § koy yini; koyun 101-51. III, 5
 7798. yin: in, hayvan ini·I, 49;III, 5 bkz> in, y ın
 7799. yincü: inci·I, 31 bkz> cinçü, yinçü, yünçü
 7800. yinçge: ince·III, 380 bkz> yınçge § yinçge turku; ince ipek kunìa ş·III, 380
 7801. yinçge kız: odalık kız·III, 380 bkz> yinçke kız
 7802. yinçge kişi: Tanrı'ya ibadet eden, tapan·III, 380
 7803. yinçgelemek: ince saymak, inceltilek III, 411
 7804. yinçgelenmek: alçak gönüllülük etmek; odal ık edinmek; Tanrı'ya karşı küçüklük göstermek, tapmak, ibadet etmek· III, 450
 7805. yinçke kız: yatağa alınacak, yetişkin cariye ve kız, kız oğlan kız· I, 326 bkz> yinçge kız
 7806. yinçü: inci; cariye· I, 31, 273, 387, 390. 396,419;II, 9, 31, 79, 100, 122, 127, 146, 154, 243, 288; III, 30, 229, 289 bkz> cincü, yincü, yünçü
 7807. yindmek: aramak, sormak· III, 66· bkz> yinmek
 7808. yindürmek: kayıbı arattırmak. III, 99
 7809. yinedmek: sağalmak; yeğnilmek· II, 317 bkz>yinetmek
 7810. yinetmek: sağalmak; yeğnilınek· II, 317 bkz>yinedmek
 7811. yinmek: arannak, sormak- III, 66 bkz> yindmèk
 7812. yiñ: sümük· II, 326; III, 362
 7813. yiñ atmak: sümkürmek· II, 326 bkz> yiñitmek
 7814. yiñdegü: sümüklü (çocuklara bununla sövülür)· III, 387
 7815. yiñitmek: sümkürmek II, 326 bkz> yiñ atmak
 7816. yiñşürmek: sıcağa soğuk karı;tırarak ıliştırmak, III, 400 bkz> yeñşürmek
 7817. yipar: misk·I, 327; 11; 4. 6, 122;III, 7, 28.48, 96, 180, 308 bkz> y ıpar
 7818. yipin: koyu kırmızı, kızıl·III, 21 bkz> bayın, yipkil, yipkin
 7819. yipkil: erguvan renginde olan· III, 46, 47 bkz> bay ın, yipin, yipkln,
 7820. yipkin: menekşe rengi, erguvan renginde olan, konur, koyu k ırmızı·I, 395;III, 37, 47 bkz> bayın, yipln, yipkil
 7821. yirilgen: daima çatlayan, yarılan, yirilen.III, 55
 7822. yirişmek: yirişmek, ylrilmek, ayrılmak; gülümsemek; kuvvetsizle şmek·III, 72, 73
 7823. yirmek: yirmek,III, 58 bkz> yermek, yırmak
 7824. yirük: yirilmiş, uzunlamasına ylrilmiş ve güzelliği gitmiş olan her ;ey, yirik, gedik·III,18 bkz> yerük
 7825. yişilmek: eli işe yatışmak, udumlaşmak· III 79 bkz> işilmek, yuşılmak, yuşulmak,yüşilmek, yüşülmek
 7826. yişim: soğukta dizlere giyilen nesne, bir çe şit çakşır·III, 19
 7827. yişimlenmek: yişim giynnek, tozluk giymek·III, 115
 7828. yitik: keskin, bilenmiş·I, 384;III, 18
 7829. yitik: yitik şey,kaybolan şey, II, 182 bkz> tiyül, yitük
 7830. yİtiklemek: kaybolanı aramak, III, 343
 7831. yitim: keten tohumıı· III, 24
 7832. yitmek: kaybolmak, yitmek. I, 467; II, 314
 7833. yittilrmek: kaybettirmek,' bìr şeyi bohça ve bohçaya benzer şeylerde saklatmak· III, 94 bkz> yağturmak, yatturmak ;
 7834. yitük: kaybolan şey, yıtik. II, 115, 182;III, 18, 181 bkz> yitík
 7835. yitüklig: bir şey yitiren, kaybeden,III, 18
 7836. yitürmek: kaybetmek, yitirmek. III, 67
 7837. yiz: sele otu, çiğ otu, sele sazı, Artemlsìa abrotonon (kamı;tan daha ince ve yumuşak olup göçebelerce çadır örtüsü yapılır)·III, 135, 143
 7838. yizek: askerin önde giden bölü ğü, öncül· III, 18 bkz> yezek
 7839. yodluşmak: silinmek III, 105
 7840. yoğmak: silmek, bozmak, mahvetnnek· III, 434
 7841. yoğsamak: silmek Istemek· III, 305
 7842. yodturmak: sildirmek III, 94 bkz> yutturmak
 7843. yodulmak: silinmek, yok edilmek·III, 77
 7844. yodunmak: sllinmek·III, 83
 7845. yoduşmak: (leke, kitapta yanlı; vb.) silmek ve gidermek işinde yardım etmek,III, 70
 7846. yog: matem, yas, ölü gömülmesinden sonra üç veya yedi güne kadar verilen yemek.III, 143
 7847. yog basan: ölü gömüldükten sonra verilen yemek·I, 399
 7848. yogdu: devenin çenesi altındaki uzun tüyler III, 30 bkz> cugdu, yogru, yogruy, yugdu
 7849. yoglamak: ölü için yemek vermek.III, 309
 7850. yogrı: çanak,III, 31, 32
 7851. yogru: deve tüyünün uzunları .III, 31 bkz> cugdu, yogdu, yogruy, yugdu
 7852. yogrulmak: yogrulmak. I, 248; III, 107
 7853. yogrum: bir defada yoğrulacak kadar olan· III, 47
 7854. yogruşmak: yogruşmak, yoğrulmak, yoğurmakta yardım etmek·II, 122;III, 102
 7855. yogruy: deve tüyünün uzun olanlar ı .III, 31 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yugdu
 7856. yogun: yogun, şişkin, kalın·III, 29
 7857. yogurguç: şehriye ve benzeri şeylerin açılmasında kullanılan oklağı·I, 493
 7858. yogurkan: yorgan·I, 197, 210;II, 137, 141; III, 54, 110, 253
 7859. yogurmak: yogurmak·II, 102
 7860. yogurt: yogurt, I, 182, 208;II, 189, 295;III, 164, 190
 7861. yogurtmak: yogurtmak·III, 436
 7862. yok: çanak bulaşıgı,III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok yak, yuk, yuk yak
 7863. yok: yok·I, 68, 70, 323, 360, 368, 420;II, 28; III, 3, 143, 147, 151, 154, 239
 7864. yokadmak: yok olmak,III, 384
 7865. yokar: yukarı·I, 142, 320 bkz> yokaru, yukaru
 7866. yokaru: yukarı· II, 4, 6, 35, 81, 198, 260;III, 285 bkz> yokar, yukaru
 7867. yoklamak: yükselmek, çıkmak·III, 212, 221
 7868. yoklatmak: yükseltmek, dağa çıkartmak·II, 355
 7869. yok yak: çanak bulaşıgı·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yuk, yuk yak
 7870. yok yér: yokuş yer·III, 4
 7871. yol: yol, sefer, ani yola çıkma·I, 53, 63, 66, 92,155, 173, 196, 204, 208. 247, 292, 332, 342, 458;II, 8, 29, 98, 176, 197, 212, 214, 232; III, 64, 87, 144, 187, 288, 292, 343, 387, 423, 450
 7872. yolak: çay· I, 222; III, 17 bkz> yul, yulak
 7873. yolak: çıgır, çılga, kırlardaki küçük yol; yol yol çizgili olan her ;ey· III, 17 § yolak barç ın; yol yol çizgileri bulunan ipek kuma ş· III, 17
 7874. yoldramak: (maden ve cevher) parlamak· III, 437 bkz> yoldr ımak yoldrımak (maden ve cevher) parlamak· III, 437 bkz> yöldramak
 7875. yoldruga: kılıç gibi uzunca bir bitki, III, 433 bkz> yoldurga
 7876. yoldruk: cilâlı, parlak, süslü, III, 432 bkz> yaldruk, yuldruk
 7877. yoldurga: kılıç glbi uzunca blr bltki· III, 433 bkz> yoldruga
 7878. yolgırmak: yolda rastlamak· II, 193
 7879. yolıç: keçi kıllarrnın diplerinde bulunan yumuşak ince yün·III, 27 bkz> yovl ıç, yulıç
 7880. yolıtmak: yagma ettirmek·II, 316 bkz> yolu şmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak,yuluşmak, yulutmak yolkaşmak
 7881. yolkmak: sıyırmak; çatlatmak; yolmak, bir şeyden herhangi bir şeyi çıkarmak, soymak; faydalanmak, elde etmek,III, 435, 436
 7882. yolkunmak: sıyrılmak,III, 110
 7883. yolkuşmak: birbirinden kâr veya fayda elde etmek,III, 103, 10
 7884. yolmak: yolmak, yolmak için kaynar suya bırakmak; kurtarmak, bırakmak, salıvermek; istinsah etmek,II, 24;III, 63, 64
 7885. yolratmak: parlatmak·II, 353 bkz> yalratmak, yalr ıtmak, yolrıtmak
 7886. yolrıtmak: alevlernek, parlatmak·II, 353 bkz> yalratmak, yalr ıtmak, yolratmak
 7887. yolsuz: yolunu azıtan kimse·III, 40
 7888. yoltga: bir ;eyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yultga
 7889. yoltga: kılmak alay etmek, maskaraya almak· III, 432
 7890. yolturmak: para verdirèrek köleyi azat ettirmek; yoldurmak.III, 97
 7891. yolug: fidye, feda, kurban·I, 210, 243, 399; III, 13, 333
 7892. yoluglug: fidyeli, fidyesi verilmiî olan· III, 49
 7893. yolunmak: yolunmak; azat edllmek, bırakılmak, bo;anmak·III, 85
 7894. yoluşmak: yağnıala{mak·III, 75 bkz> yolıtmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak yuluşmak, yulutmak
 7895. yolutmak: yağma ettirrnek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 7896. yonak: hayvanların sennerleri altına konan şey,çul çuval parçası III, 29
 7897. yonındı: yonuntu, talaş,III, 30
 7898. yonınmak: yonar göstermek,III, 86 bkz> yo-nunmak
 7899. yonulmak: yonulmak,III, 82
 7900. yonumak: yonmak I, 384
 7901. yonunmak: yonar göstermek·III, 86 bkz> yon ınmak
 7902. yonuş: yontmakta yardım ve yarış etmek· III, 75
 7903. yoñag: beye birini geçme, gammazlık etme·III, 376
 7904. yoñamak: beye birini geçmek, gammazlık etmek, yanılmak, şikâyet etmek III, 397
 7905. yoñatmak: koğulamak,II, 326, 327
 7906. yorçı: usta kılavuz,III, 30
 7907. yorıdaçı: hısımlar, dünürler arasında gelip giden adam·II, 51
 7908. yorıga: yorga yürüyen (at için)· III, 174
 7909. yorıgçı: hısımlar, dunürler arasında gelip giden adam· II, 51
 7910. yorıglı: yürümeyi düşünen· I, 326
 7911. yorıgu: yürünecek yer ve zarnan· III, 36
 7912. yorık: akma, yürüme, gidiş, huy· I, 378; II, 40; III, 15 bkz> bor ık, yoruk
 7913. yorık: tabir (rüya vb.) sözün gidişi, anlaşılışı III, 18 bkz> yormak, yörük
 7914. yorık: uz dilli· III, 15
 7915. yorık tıl: fasih dil III, 15
 7916. yorımak: yürümek, gitmek, varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak· I, 167; II, 41; III, 31, 87, 219, 375 bkz> yormak
 7917. yorınça: yonca·III, 375 bkz> yorınçga
 7918. yorınçga: yonca·I, 431; III, 433 bkz> yor ınça
 7919. yorışmak: yürüşmek; yol yol olmak, yıpramak· III, 72
 7920. yorıtmak: yürütmek, (ilâç) içini sürdürmek I, 115; III, 315
 7921. yormak: tabir etmek, yorrnak· III, 125 bkz> yor ık, yör(ik
 7922. yormak: yürümek. I, 456; III, 87 bkz> yor ımak
 7923. yortmak: dört nala koşturmak, bir işe başlamak üzere yürümek, III, 356, 435
 7924. yortug: savaş gününde veya bir yere giderken hakan ın yanında bulunan kimseler· III, 42
 7925. yortuşmak: at yürütmekte yarış etmek· III, 101
 7926. yoruk: gidiş, huy,I, 27 bkz> borık, yorık
 7927. yorulmak: çözülmek.III, 78 bkz> yörmek
 7928. yorutgan: çok osuran, osurgan·III, 52
 7929. yorutmak: osurmak,III, 52
 7930. yotturmak: sildirmek·III, 94 bkz> yoddurmak
 7931. yovlıç: keçl kıllarının diplerindeki yumuşak ince yün·III, 27 bkz> yol ıç, yulıç
 7932. yozamak: (kısraktan başka hayvan) kısır kalmak·III, 88 bkz> kısır bolmak
 7933. yozmak: çok aknnak·I, 192 bkz> yilzmek
 7934. yök: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yelegi. 111. 143 bkz> yüg, yük, yüñ
 7935. yökletmek: oka yelek taktırmak.II, 356 bkz> yükletmek
 7936. yöre: yöre, çevre, bir ;eyin etraf ı·III, 24 bkz> yére, yüre
 7937. yörgek: örtü·II, 289
 7938. yörgek bolmak: örtülmek, gök kara dumanla örtülmek II, 289
 7939. yörgemeç: işkembe ve bağırsağın incecik kıyılarak bağırsak içinde kızartılması veya pişirilmesi suretiyle yapılan yemek·III, 55
 7940. yörgemek: sarmak,III, 307
 7941. yörgenç: dağ dönemed, dağ büklümü, buküntülü, kıvrık·III, 387 bkz> tezginç
 7942. yörgenç: ağaçlara sarılıp onları kurutan bir çeşit bitki, sarmaşık·III, 387
 7943. yörgençü: sargı, dolak·II, 346; 111. 296
 7944. yörgenmek: örtülmek, sarılmak.I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörkenmek, yürgenmek
 7945. yörgeşmek: sarılmak, birbirlne girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437;II, 285;III, 104 bkz> yörke şmek, yürgeşmek ;
 7946. yörgetmek: sardırmak· II, 354
 7947. yörgeyek: ulanmış, I, 135
 7948. yörkenmek: örtülmek, sarılmak. I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörgenmek, yürgenmek
 7949. yörkeşmek: sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437;II, 285;III, 104 bkz> yörge şmek, yürgeşmek ;
 7950. yörmek: çözmek III, 58,185 bkz> yorulmak
 7951. yörük: tabir (rüya vb.) sözün gıdişi, anlaşılışı· III, 18 bkz> yorık, yormak
 7952. yu: kadınların bir şeyden utandıkları zaman söyledikleri bir kelime· III, 215
 7953. yubagu: üzerinde durulmayan, yapılmaması gereken, III, 36
 7954. yubakulak: sıtmadan titreme· III, 56
 7955. yubalmak: ihmal edilmek, yüzüstü bırakılmak, üzerinde durulnnamak· III, 76
 7956. yubalmak: karışmak· III, 76 bkz> burbàşmak, yubanmak
 7957. yubamak: ihmal etmek, yüzüstü bırakmak, üstüne düşmemek. III, 86 bkz> burbamak, buybamak
 7958. yubanmak: karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak
 7959. yubanmak: çekinmek, bırakmak· III, 83
 7960. yubatmak: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek· Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 7961. yubılamak: aldatmak, hile yapmak, al etmek., II, 315; III, 327, 328 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 7962. yudkı: karanlık, ekşi· II, 250
 7963. yudruklanmak: elini yumruk yapmak· III, 116
 7964. yudruk: yumruk.III, 42, 43
 7965. yudug: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 7966. yudug: çocuklara sövülen bir kelime· III, 13bkz> yud ııt
 7967. yudurmak: almak, yükleırıek· I, 371 bkz> yüdürmek
 7968. yudut: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme)·III, 8, 13 bkz> yud ııg
 7969. yudutmak: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> budutmak
 7970. yufga: ogulluk, oğulluğa alınmış· lll; 32
 7971. yufgadmak: yozlaşmak, dik ba;lı olmak· II, 354 bkz> yufgatmak, yuwgalanmak
 7972. yufgatmak: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz> yufgadmak, yuwgalanmak
 7973. yufka: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz> yupka, yuwga
 7974. yufkalanmak: yaltaklanmak, yavuncımak· III, 203, 204
 7975. yufluşmak: yuvarlanmak. III, 105 bkz> yuwlu şmak
 7976. yufuşmak: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak,III, 73 bkz> yüfü şmek
 7977. yuga: katmer, yuka, yufka·III, 27, 34, 35 bkz> yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 7978. yugaç: bir dere veya ırmagın karşı tarafı·III, 8, 9 bkz> yuguç
 7979. yugak: su kuşu·I, 222;III, 17
 7980. yugçı: yuyucu, yıkayıcı· II, 171
 7981. yugdu: devenin uzamış olan tüyleri .I, 31;III, 30 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 7982. yugruş: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece aşağıdır,yalnız Türkler'e özgedir·III, 41
 7983. yuguç: ırmak ve derenin arkası· I, 18 bkz> yugaç
 7984. yuk: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık· III, 4, 143 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı· III, 180 bkz> yokar, yokaru
 7985. yukmak: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek· III, 63
 7986. yukturmak: sürdürmek, bulaştırmak,III, 96
 7987. yukulmak: bulaşmak, sıvanmak·III, 81
 7988. yukuşmak: bulaşmak, yayılmak·III, 24, 74 bkz> tokuşmak
 7989. yuk yak: çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 7990. yul: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü·111, 4, 144 bkz> yolak, yulak § yul yulakî küçük küçük bir çok su pınarları. III, 17
 7991. yula: kandil· I, 200; III, 25, 26
 7992. yulak: küçük küçük birçok su pınarları. III, 17 bkz> yolak, yul
 7993. yulaklanmak: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 7994. yular: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 7995. yularlanmak: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 7996. yularlıg: yularlı, yularlanmış· III, 49
 7997. yuldruk: cilâlı, parlak, süslü· III, 432 bkz> yaldruk, yoldruk
 7998. yulduz: yıldız, yıldızların genel adı· I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 7999. yulıç: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün· III, 27 bkz> yol ıç, yovlıç
 8000. yulıtmak: yagma ettirmek II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 8001. yulkunmak: sıyrılmak·III, 110 bkz> yolkunmak
 8002. yultga: bir şeyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yoltga
 8003. yultga kılmak: alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 8004. yulumak: birine yardım etmek; birini yağma etmek,III, 90, 91 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak,yulutmak
 8005. yulun: murdar ilik, kokar ilik ,III, 23
 8006. yuluşmak: yağmalaşmak·III, 75 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 8007. yulutmak: yağma ettirmek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 8008. yul yulak: küçük küçük birçok su pınarlan III, 17
 8009. yumak: yıkamak.III, 45, 66, 157, 249
 8010. yumdarmak: toplamak· III, 98
 8011. yumgak: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 8012. yumgaklanmak: yumak, yuvarlak yapılmak· III, 116
 8013. yumgı: toplu, çok,III, 35
 8014. yumgın: toplu olarak, toptan, hep birden,bütün·II, 294;III, 240
 8015. yumınmak: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumunmak
 8016. yumıtgan: daima toplanan·III, 53
 8017. yumıtmak: toplanmak·I, 69;II, 312, 317 bkz> yumutmak
 8018. yumız (er): etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz> yumuz er
 8019. yumluşmak: yumulmak· III, 105
 8020. yummak: yummak· III, 64 bkz> yümmek
 8021. yumşak: yumuşak· II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 8022. yumşaklanmak: yumıışamak, yaltaklannnak· III, 116
 8023. yumşamak: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 8024. yumşatmak: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak· II, 354
 8025. yumulgan: daima yumulan, III, 55
 8026. yumulmak: yumulmak· III, 55 bkz> yümülmek
 8027. yumunmak: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yum ınmak
 8028. yumur: hayvanların göden bağırsağı.III, 9
 8029. yumurlamak: yumru yapmak, toplarrıak·I, 389
 8030. yumurlanmak: toplanmak,II, 270;III, 114
 8031. yumurtga: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 8032. yumuş: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484;III, 12
 8033. yumuşçı: melek, III, 12
 8034. yumuşga: "kızılcık" veya "güren" denilen dag yemi şi· III, 48 bkz> yafışgu
 8035. yumutmak: toplanmak· I, 214 bkz> yumıtmak
 8036. yumuz (er): etli, tıknaz (adam)· III, 10 bkz> yumız er
 8037. yunçıg: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan.I, 93
 8038. yunçımak: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak·II, 281; III, 303 bkz> tençmek, yençimek, yençmek
 8039. yunçırmak: kötülemek· III, 98
 8040. yunçıtmak: incitmek. II, 352 bkz> yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 8041. yunçutmak: incitmek· II, 352 bkz> yunç ıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 8042. yund: at (cins adı), atlar, at sürüsü .I, 235, 292, 389;II, 153; III, 7, 9, 223
 8043. yundak: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 8044. yundı: yemek yendikten sonra kab ın yıkantısı· III, 31
 8045. yundurmak: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yandurmak,yanmak, yunmak
 8046. yund yılı: Türkler'in on ikili yıllarından birì· I, 346; III, 7
 8047. yungak: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki· III, 44, 45
 8048. yun kuş: tavus kuşu· III, 144
 8049. yunmak: yunmak, yıkanmak· II, 314; IIII, 66 bkz> çunmak
 8050. yunmak: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98 bkz>yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507;II, 89, 147, 220. 221, 236, 241;III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz> yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer)· III, 361
 8051. yuñlamak: yün kırpmak· III, 404
 8052. yuñlatmak: yünletmek, yün kırktırmak· II,359, 360
 8053. yuñ yap: yün yapağı, III, 3
 8054. yup: hile, al· III, 142,159 bkz> al, yap
 8055. yupka: yufka· III, 34 bkz> yufka, yuwga
 8056. yuplamak: hile yapmak, al etmek· III, 142 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak,yubatmak, yubılamak
 8057. yurbag: sürünceme, lşl uzatma, i;i yarına bırakma, I, 461 bkz> burbag
 8058. yurbaş (ış): neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş)· I, 459
 8059. yurç: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın· III, 7
 8060. yurlamak: haykırmak· I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 8061. yurt: delik· I, 93
 8062. yurt: yurt; eski izerler, ören· III, 7, 258
 8063. yurun: ipek kuma; parçası· III, 22 § yurun
 8064. yuka (yaka): ipek yaka· III, 22
 8065. yurunlug: ipek kumaş parçası olan· III, 50
 8066. yuş: yeşillik, III, 4, 143
 8067. yuş: sıkışma,III, 4 bkz> yış
 8068. yuş bolmak: sıkışmak·III, 4
 8069. yuşılmak: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak·III, 79 bkz> işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 8070. yuşmak: emzikten akıtmak·III, 60 bkz> yüşmek
 8071. yuşul: yeşil·III, 19 § yaşıl yu;ul; yeşil mişil·III, 19
 8072. yuşulgan: daima akan·III, 53
 8073. yuşulmak: eli işe yatkın olmak,III, 53
 8074. yuşulmak: akıp dökülmek, fışkırmak·II, 128; III, 79, 102 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 8075. yut: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket· III, 142
 8076. yutıkmak: yutamak, soguktan hayvan telef olmak· III, 76 bkz> yutukmak
 8077. yutmak: yutmak. II, 313
 8078. yutturmak: sildirmek III, 94 bkz> yodturmak
 8079. yutukmak: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek,I, 21 bkz> yut ıkmak
 8080. yuvga: katmer, yuka, III, 27 bkz> yuga
 8081. yuvmak: yuvarlamak III, 393 bkz> yuwmak
 8082. yuvug: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları.III, 164 bkz> yuwug
 8083. yuwalmak: yuvarlanmak· I, 397 bkz> yuwulmak
 8084. yuwga: zayıf, ince, yufka, âciz· II, 6; III, 80, 156 bkz> yufka, yupka
 8085. yuwgalanmak: yaramazlaşmak.III, 203 bkz>yufgadmak, yufgatmak
 8086. yuwılmak: yumşamak.I, 441 bkz> yuwulmak
 8087. yuwka: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 8088. yuwlunmak: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III,111, 112, 113
 8089. yuwluşmak: yuvarlanmak III, 105 bkz> yırfluşmak
 8090. yuwmak: koşmak· III, 62
 8091. yuwmak: yuvarlamak· III, 61, 112, 113 bkz>yuvmak
 8092. yuwsamak: yuvarlamak istemek III, 306
 8093. yuwturmak: yuvarlatmak.III, 96
 8094. yuwug: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları,III, 164 bkz> yuvug
 8095. yuwulmak: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak·I, 397;III, 80, 112, 113 bkz> yuwalft ıak
 8096. yuwulmak: erişmek, olgunlaşmak,III, 81, 356 bkz> yewülmek, yıgılmak
 8097. yuwuşmak: yuvarlaşmak· III, 74
 8098. yüdrük: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler·· III, 45
 8099. yüd: yüz, II, 250 bkz> yüz
 8100. yüdmek: yüklemek, yüklenmek· I, 404; III, 434
 8101. yüdürmek: yüklemek.I, 371; III, 67, 68 bkz>yudurmak
 8102. yüdüşmek: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek· III, 71
 8103. yüftürmek: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz>yigtürmek, yiktürmek, yüwmek
 8104. yüfüş: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 8105. yüfüflüg: armağanlı. III, 12
 8106. yüfüfmek: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak· III, 73 bkz> yufu şmak
 8107. yüg: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz> yök, yük, yüñ
 8108. yubanmak: karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak
 8109. yubanmak: çekinmek, bırakmak· III, 83
 8110. yubatmak: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek· Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 8111. yubılamak: aldatmak, hile yapmak, al etmek., II, 315; III, 327, 328 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 8112. yudkı: karanlık, ekşi· II, 250
 8113. yudruklanmak: elini yumruk yapmak· III, 116
 8114. yudruk: yumruk.III, 42, 43
 8115. yudug: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 8116. yudug: çocuklara sövülen bir kelime· III, 13bkz> yud ııt
 8117. yudurmak: almak, yükleırıek· I, 371 bkz> yüdürmek
 8118. yudut: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme)·III, 8, 13 bkz> yud ııg
 8119. yudutmak: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> budutmak
 8120. yufga: ogulluk, oğulluğa alınmış· lll; 32
 8121. yufgadmak: yozlaşmak, dik ba;lı olmak· II, 354 bkz> yufgatmak, yuwgalanmak
 8122. yufgatmak: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz> yufgadmak, yuwgalanmak
 8123. yufka: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz> yupka, yuwga
 8124. yufkalanmak: yaltaklanmak, yavuncımak· III, 203, 204
 8125. yufluşmak: yuvarlanmak. III, 105 bkz> yuwlu şmak
 8126. yufuşmak: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak,III, 73 bkz> yüfü şmek
 8127. yuga: katmer, yuka, yufka·III, 27, 34, 35 bkz> yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 8128. yugaç: bir dere veya ırmagın karşı tarafı·III, 8, 9 bkz> yuguç
 8129. yugak: su kuşu·I, 222;III, 17
 8130. yugçı: yuyucu, yıkayıcı· II, 171
 8131. yugdu: devenin uzamış olan tüyleri .I, 31;III, 30 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 8132. yugruş: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece aşağıdır,yalnız Türkler'e özgedir·III, 41
 8133. yuguç: ırmak ve derenin arkası· I, 18 bkz> yugaç
 8134. yuk: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık· III, 4, 143 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı· III, 180 bkz> yokar, yokaru
 8135. yukmak: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek· III, 63
 8136. yukturmak: sürdürmek, bulaştırmak,III, 96
 8137. yukulmak: bulaşmak, sıvanmak·III, 81
 8138. yukuşmak: bulaşmak, yayılmak·III, 24, 74 bkz> tokuşmak
 8139. yuk yak: çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 8140. yul: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü·111, 4, 144 bkz> yolak, yulak § yul yulakî küçük küçük bir çok su pınarları. III, 17
 8141. yula: kandil· I, 200; III, 25, 26
 8142. yulak: küçük küçük birçok su pınarları. III, 17 bkz> yolak, yul
 8143. yulaklanmak: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 8144. yular: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 8145. yularlanmak: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 8146. yularlıg: yularlı, yularlanmış· III, 49
 8147. yuldruk: cilâlı, parlak, süslü· III, 432 bkz> yaldruk, yoldruk
 8148. yulduz: yıldız, yıldızların genel adı· I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 8149. yulıç: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün· III, 27 bkz> yol ıç, yovlıç
 8150. yulıtmak: yagma ettirmek II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 8151. yulkunmak: sıyrılmak·III, 110 bkz> yolkunmak
 8152. yultga: bir şeyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yoltga
 8153. yultga kılmak: alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 8154. yulumak: birine yardım etmek; birini yağma etmek,III, 90, 91 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak,yulutmak
 8155. yulun: murdar ilik, kokar ilik ,III, 23
 8156. yuluşmak: yağmalaşmak·III, 75 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 8157. yulutmak: yağma ettirmek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 8158. yul yulak: küçük küçük birçok su pınarlan III, 17
 8159. yumak: yıkamak.III, 45, 66, 157, 249
 8160. yumdarmak: toplamak· III, 98
 8161. yumgak: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 8162. yumgaklanmak: yumak, yuvarlak yapılmak· III, 116
 8163. yumgı: toplu, çok,III, 35
 8164. yumgın: toplu olarak, toptan, hep birden,bütün·II, 294;III, 240
 8165. yumınmak: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumunmak
 8166. yumıtgan: daima toplanan·III, 53
 8167. yumıtmak: toplanmak·I, 69;II, 312, 317 bkz> yumutmak
 8168. yumız (er): etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz> yumuz er
 8169. yumluşmak: yumulmak· III, 105
 8170. yummak: yummak· III, 64 bkz> yümmek
 8171. yumşak: yumuşak· II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 8172. yumşaklanmak: yumıışamak, yaltaklannnak· III, 116
 8173. yumşamak: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 8174. yumşatmak: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak· II, 354
 8175. yumulgan: daima yumulan, III, 55
 8176. yumulmak: yumulmak· III, 55 bkz> yümülmek
 8177. yumunmak: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yum ınmak
 8178. yumur: hayvanların göden bağırsağı.III, 9
 8179. yumurlamak: yumru yapmak, toplarrıak·I, 389
 8180. yumurlanmak: toplanmak,II, 270;III, 114
 8181. yumurtga: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 8182. yumuş: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484;III, 12
 8183. yumuşçı: melek, III, 12
 8184. yumuşga: "kızılcık" veya "güren" denilen dag yemi şi· III, 48 bkz> yafışgu
 8185. yumutmak: toplanmak· I, 214 bkz> yumıtmak
 8186. yumuz (er): etli, tıknaz (adam)· III, 10 bkz> yumız er
 8187. yunçıg: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan.I, 93
 8188. yunçımak: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak·II, 281; III, 303 bkz> tençmek, yençimek, yençmek
 8189. yunçırmak: kötülemek· III, 98
 8190. yunçıtmak: incitmek. II, 352 bkz> yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 8191. yunçutmak: incitmek· II, 352 bkz> yunç ıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 8192. yund: at (cins adı), atlar, at sürüsü .I, 235, 292, 389;II, 153; III, 7, 9, 223
 8193. yundak: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 8194. yundı: yemek yendikten sonra kab ın yıkantısı· III, 31
 8195. yundurmak: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yandurmak,yanmak, yunmak
 8196. yund yılı: Türkler'in on ikili yıllarından birì· I, 346; III, 7
 8197. yungak: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki· III, 44, 45
 8198. yun kuş: tavus kuşu· III, 144
 8199. yunmak: yunmak, yıkanmak· II, 314; IIII, 66 bkz> çunmak
 8200. yunmak: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98 bkz>yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507;II, 89, 147, 220. 221, 236, 241;III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz> yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer)· III, 361
 8201. yuñlamak: yün kırpmak· III, 404
 8202. yuñlatmak: yünletmek, yün kırktırmak· II,359, 360
 8203. yuñ yap: yün yapağı, III, 3
 8204. yup: hile, al· III, 142,159 bkz> al, yap
 8205. yupka: yufka· III, 34 bkz> yufka, yuwga
 8206. yuplamak: hile yapmak, al etmek· III, 142 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak,yubatmak, yubılamak
 8207. yurbag: sürünceme, lşl uzatma, i;i yarına bırakma, I, 461 bkz> burbag
 8208. yurbaş (ış): neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş)· I, 459
 8209. yurç: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın· III, 7
 8210. yurlamak: haykırmak· I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 8211. yurt: delik· I, 93
 8212. yurt: yurt; eski izerler, ören· III, 7, 258
 8213. yurun: ipek kuma; parçası· III, 22 § yurun
 8214. yuka (yaka): ipek yaka· III, 22
 8215. yurunlug: ipek kumaş parçası olan· III, 50
 8216. yuş: yeşillik, III, 4, 143
 8217. yuş: sıkışma,III, 4 bkz> yış
 8218. yuş bolmak: sıkışmak·III, 4
 8219. yuşılmak: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak·III, 79 bkz> işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 8220. yuşmak: emzikten akıtmak·III, 60 bkz> yüşmek
 8221. yuşul: yeşil·III, 19 § yaşıl yu;ul; yeşil mişil·III, 19
 8222. yuşulgan: daima akan·III, 53
 8223. yuşulmak: eli işe yatkın olmak,III, 53
 8224. yuşulmak: akıp dökülmek, fışkırmak·II, 128; III, 79, 102 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 8225. yut: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket· III, 142
 8226. yutıkmak: yutamak, soguktan hayvan telef olmak· III, 76 bkz> yutukmak
 8227. yutmak: yutmak. II, 313
 8228. yutturmak: sildirmek III, 94 bkz> yodturmak
 8229. yutukmak: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek,I, 21 bkz> yut ıkmak
 8230. yuvga: katmer, yuka, III, 27 bkz> yuga
 8231. yuvmak: yuvarlamak III, 393 bkz> yuwmak
 8232. yuvug: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları.III, 164 bkz> yuwug
 8233. yuwalmak: yuvarlanmak· I, 397 bkz> yuwulmak
 8234. yuwga: zayıf, ince, yufka, âciz· II, 6; III, 80, 156 bkz> yufka, yupka
 8235. yuwgalanmak: yaramazlaşmak.III, 203 bkz>yufgadmak, yufgatmak
 8236. yuwılmak: yumşamak.I, 441 bkz> yuwulmak
 8237. yuwka: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 8238. yuwlunmak: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III,111, 112, 113
 8239. yuwluşmak: yuvarlanmak III, 105 bkz> yırfluşmak
 8240. yuwmak: koşmak· III, 62
 8241. yuwmak: yuvarlamak· III, 61, 112, 113 bkz>yuvmak
 8242. yuwsamak: yuvarlamak istemek III, 306
 8243. yuwturmak: yuvarlatmak.III, 96
 8244. yuwug: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları,III, 164 bkz> yuvug
 8245. yuwulmak: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak·I, 397;III, 80, 112, 113 bkz> yuwalft ıak
 8246. yuwulmak: erişmek, olgunlaşmak,III, 81, 356 bkz> yewülmek, yıgılmak
 8247. yuwuşmak: yuvarlaşmak· III, 74
 8248. yüdrük: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler·· III, 45
 8249. yüd: yüz, II, 250 bkz> yüz
 8250. yüdmek: yüklemek, yüklenmek· I, 404; III, 434
 8251. yüdürmek: yüklemek.I, 371; III, 67, 68 bkz>yudurmak
 8252. yüdüşmek: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek· III, 71
 8253. yüftürmek: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz>yigtürmek, yiktürmek, yüwmek
 8254. yüfüş: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 8255. yüfüflüg: armağanlı. III, 12
 8256. yüfüfmek: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak· III, 73 bkz> yufu şmak
 8257. yüg: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz> yök, yük, yüñ
 8258. yüglüg ok: yelekli ok,III, 217
 8259. yügmek: toplamk· II, 243
 8260. yügrük: koşucu, geçici, yüğrük· I, 110;III, 45, 175
 8261. yügrük: bilge bilgin akıllı, erdemIi, udumlu kişi .III, 45
 8262. yügrüm: bir koşuluk yer·III, 47
 8263. yügrüşmek: koşuşmak· III. 102, 367
 8264. yügün: gem,III,144, 366. 371 § küvüç yügün; küçük yular, çilbir· III, 163
 8265. yügür: darı, III, 9 bkz> ügür
 8266. yügürgen: Çin'den İslam diyarín·gelen kervan ın müjdecisi; her zaman koşan, koşucu·II, 15;III, 54
 8267. yügürgen: (at) koşucu yüğrük at· III, 54
 8268. yügürgün: darı gibi kırmızı taneli bir bitki· III, 54
 8269. yüg(ü)rmek: (at) koşmak, yüğrükçe koşmak, geçmek, seğirtmek; beze erlş yïpmak.I, 360;II, 13, 133, 137;III, 68. 69
 8270. yügürtmek: koşturmak,II, 274;III, 437
 8271. yük yük: bohça·I, 75, 138. 210, 237, 247, 280, 365, 521;II, 44, 75, 149, 166, 180, 222, 225,230, 246. 339, 355;III, 4. 67, 309. 314, 316, 322, 434
 8272. yük: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yeleğl,III, 45, 70, 97. 143 bkz> yük, yüg, yürig
 8273. yüklegsek: yüklemek isteyen· III, 314
 8274. yüklemedeçi: yüklemeyici, yüklemeyen·III, 316
 8275. yüklemegli: yüklemek dileğinde, azminde olan·III, 316
 8276. yüklemek: yüklemek, III, 309
 8277. yüklemsinmek: yükler görünmek·III, 322
 8278. yükletmek: yükletmek, yüklettirmek·II, 355, 356
 8279. yükletmek: oka yelek taktırmak·II, 356 bkz>yökletmek
 8280. yüklüg ok: yelekli ok·III, 217
 8281. yüksek: yüksek· II, 294; III, 45, 46
 8282. yüksek: terzi yüksüğü·III, 46 bkz> yüksük
 8283. yüksemek: yükselmek, uzamak,I, 320;III, 306
 8284. yüksetmek: yükseltmek·II, 354
 8285. yüksük: terzi yüksüğü·III, 46 bkz> yüksek
 8286. yükünç: namaz, ibadet; baş eğme·I, 171;II, 25;III, 375
 8287. yükündeçi: ibadet eden, baş eğen,II, 168
 8288. yüküngen: her zaman yükünen·II, 168
 8289. yüküngüçi: ibadet eden, baş eğen· II, 168
 8290. yükünmek: secde etmek, ibadet etmek, namaz kılmak, büyük önünde eğilmek, ba; eğmek· II, 167; III, 84, 167, 375
 8291. yülegü: destek, dayak,III, 36
 8292. yüleklig: dayanmış, söykenmiş .III, 52
 8293. yülelmek: direk dikilmek,III, 82
 8294. yülemek: desteklemek, destek vurmak; güvenmek·III, 89, 90
 8295. yilligü: saç tıraş eden ustura·III, 174 bkz> kerey
 8296. yülilmek: yolunmak·III, 82
 8297. yülimek: yülümek, tıraş etmek·III, 90
 8298. yülitmek: yülütmek, tıraş ettirmek·II, 316bkz> yülütmek
 8299. yüliltmek: yülütmek, tıraş ettirmek II, 316 bkz> yülitmek
 8300. yümmek: (göz) yummak· III, 64 bkz> yummak
 8301. yümtilrmek: yumdurmak· III, 97
 8302. yümülgen: dalma yumulan· III, 55
 8303. yümülmek: yumulmak· III, 55 bkz> yumulmak
 8304. yünçitmek: incitmek·II, 352 bkz> yunç ıtmak,yunçutmak, yünçütmek
 8305. yünçü: inci III, 279 bkz> cincü, yincü, yinçü
 8306. yünçütmek: incitmek·II, 352 bkz> yunç ıtmak, yunçutmak, yünçitmek
 8307. yüñ: yün, yün sümeği; pamuk·I, 150, 284, 507; II, 89, 147, 220, 221, 236, 241; III, 248, 289, 361, 362 bkz> yurig yüñ kuş yeleği, III, 97 bkz> yök, yüg, yük
 8308. yüre: çevre, muhit· II, 45 bkz> yére, yöre
 8309. yürek(g): yürek, I, 41, 325;II, 144;III, 18, 33
 8310. yüreklenmek: cesaret göstermek, yiğitlenmek- III, 115
 8311. yüreklig: yüreği pek, yiğit, cesur, yıirekll. III, 18, 51
 8312. yürgenmek: örtülmek, sarılmak· I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörgenmek, yörkenmek yürge şmek sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437; 11. 285; III 104 bkz> yörgeşmek, yörkeşmek
 8313. yürgeyek: ulaşmış·I, 135
 8314. yüşeñ: (taş) düz cilalı.I, 135;III, 372 bkz>üşeng
 8315. yüşilmek: eli işe yatişmak, udumlaşmak; em zikten akıtılmak. 111. 79 bkz> işilmek, yişilmek, yu;ılmak, yuşulmak, yüşülmek
 8316. yüşmek: akitmak,III, 60 bkz> yuşmak
 8317. yüşülmek: eli işe yatişmak, udumlaşmak; emzikten akıtılmak.III, 79 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek
 8318. yüwmek: blr şeyle yardım etmek·III, 172 bkz> yigtürmek, yiktürmek, yüftürmek
 8319. yüwsemek: gönül almak istemek· III, 306 bkz>yawsamak
 8320. yüz: yüz, çehre, veçhe· I, 47, 60, 69, 102, 150,173, 216, 226, 243, 250, 256, 366, 422, 463, 486; II, 8, 81, 96, 144.171.183 ,188,194, 230,253, 295, 304, 339. 349, 353, 355, 363; III,33.43, 63, 104, 132, 143, 307, 308, 327. 394, 434, 439 bkz> yü ğ
 8321. yüz: sayıda yüz· I, 80
 8322. yüzer1ik: üzerlik otu, Peganum harnnala·III, 12 bkz> eldrük, ilrük, y ıdıg ot
 8323. yüzkeşmek: yüze çıkmak, I, 395
 8324. yüzlenmek: yüzünü dönmek; saygı sahlbi olmak; halktan hizmet istemek III, 110, 111
 8325. yüzlüg: yüzlü, I, 426; III, 45
 8326. yüzmek: yüzmek, soymak; yayılmak ve dağılmak, çok akmak· I, 472; III, 59 bkz> yozmak
 8327. yüztürmek: yüzdürmek, III, 95
 8328. yüzük: yüzük (parmağa takılan)· III, 18
 8329. zak zak: koçları tos yapmağa kışkırtmak Için kullanılan bir söz·I, 333
 8330. zanbı: gece öten çekirgeye benzer bir böcek,orak ku şu· III, 441
 8331. zap zap: çabuk çabuk yürümede çıkan ses· I, 319
 8332. zap zap barmak: zıp zıp koşmak, çabuk gitmek·I, 319-
 8333. zargunçmud: bir çeşit güzel kokulu ot, fesleğen·I, 17, 530
 8334. zerenze: "yaban mersini" veya "durdabak" denilen bir ot·I, 449 §
 8335. zerenze urugı: bu bitkinin tohumu· I, 449
 8336. zünküm: bir çeşit Çin ipekllisi·I, 485