Eski Türkçe Sözlük

Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir eski Türkçe kelimeler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini.


 1. A: şaşalamayı anlatan bir edat — I, 39
 2. ABA: ayı — I, 86
 3. ABA: baba — I, 86
 4. ABA: ana — I, 86 bkz. ana, apa
 5. ABA: başı dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa. I, 86
 6. ABAÇI: umacı, bununla çocuklar korkutulur; a ğır basma, kâbus — I, 136
 7. ABAKI: bostan korkuluğu, I, 136
 8. ABALI: bir şeyi az görme ve azımsama zamanında söylenen kelime — I, 137
 9. ABARÑ: eğer anlamına şart edatı, I, 134, 399, 442; II, 209
 10. ABIDMAK: gizlemek, saklamak — I, 216 bkz. ab ıtmak
 11. ABIMAK: gizlemek, örtmek. III, 250
 12. ABITGAN: daima gizleyen, saklayan — I, 154
 13. ABITMAK: gizlemek, saklamak, örtülmek — I, 206, 216 bkz.
 14. ABIDMAK: aç aç, karnı tok olmayan, I, 75, 79, 387, 452. 453, 517; II, 227
 15. AÇ: çağırma, ünde, ünlem edatı — I, 35
 16. AÇI: yaşlı kadın, hanım nine — I, 87 bkz. eçi
 17. AÇIG: nimet içinde yaşayış, I, 63
 18. AÇIG: hanın bahşışı — I, 63
 19. AÇIG: acı, acı olan her nesne; ekşi — I, 63, 279; II, 75, 299, 311; III, 272
 20. AÇIGLIG: bolluk içerisinde bulunan (kimse) — I, 147
 21. AÇIGLIG: ekşili, içine konanı ekşiten, I, 147 bkz. açıglık § açıglıg küp; içine konanı ekşiten küp, içinde ekşi bulunan küp — . I, 147
 22. AÇIKLIG: tutmak iyi gıdalar ile beslemek — I, 63 ,
 23. AÇIGLIK: acılık — I, 150 bkz. açıglıg
 24. AÇIGSAMAK: canı ekşi istemek — I, 279, 302
 25. AÇIGSIMAK: ekşimek, acılaşmak — I, 282
 26. AÇIK: büyük kardeş, I, 64
 27. AÇIKMAK: acıkmak — I, 21, 190
 28. AÇILMAK: açılmak — I, 193, 194; II, 71, 122 bkz. açl ınmak
 29. AÇIMAK: ekşimek, (yara, vücut) acımak — III, 252
 30. AÇINMAK: doyumluk ve yem vermek, açınmak; açılmak; açar gibi görünmek. I, 199, 200
 31. AÇIŞMAK: açmakta yardım ve yarış etmek — I, 180
 32. AÇIŞMAK: ekşimek, acılaşmak — I, 180
 33. AÇITGAN: daima ekşiten, acıtan, ekşitgen — I, 154
 34. AÇITMAK: ekşitmek; acıtmak, I, 207
 35. AÇLIK: açlık — I, 114
 36. AÇLINMAK: açılmak — I, 256, bkz. açılmak
 37. AÇLIŞMAK: açılmak . I, 239
 38. AÇMAK: açmak; aramak; fethetmek, I, 163, 354, 358; II, 188; III, 18, 217, 234, 235
 39. AÇMAK: karnı acıkmak — I, 172, 283
 40. AÇSAMAK: açmak istemek, I, 276
 41. AÇTURMAK: açtırmak, I, 218
 42. AÇUK: açık, I, 64, 94
 43. AÇUKLUG: koçak, huyu güzel — I, 147
 44. AÇUKLUK(G): açıklık, I, 150, § yüz açuklugı; yüz gülümseyişi — ı, 150 § kapug açuklugı; kapı açıklıgı. I, 150
 45. AÇURGAN: çok acıktıran, çabuk acıktıran. , I, 156; III, 68
 46. AÇURMAK: acıktırmak, aç bırakmak. I, 268
 47. ADAKLIK: üzüm çardaklarına ayak yapılacak ağaç — I, 149
 48. ADAŞ: arkadaş, dost — I, 61, bkz. adaş —
 49. ADAŞLIK: dostluk, arkadaşlık; sadakat — I, 149
 50. ADGUK: kim olduğu belli olmayan sığıntı adam — I, 99 bkz. aduk, aduk, agduk
 51. ADIN: başka, diger, ayrı — I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz. ad ın, adruk, ayruk, edin
 52. ADUK: tanınmayan, bilinmeyen — I, 65 bkz. adguk, aduk, agduk
 53. AD: ipekli kumaş ve benzeri glbi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey — I, 79, bkz. ed,
 54. AD: iyilik ve uğur belgisi — I, 79
 55. ADAK: ayak — I, 32, 53, 59, 65, 84. 165, 181, 182. 241, 268, 342, 353, 361, 380, 382, 522; II. II, 16, 112, 131. 137, 142, 146, 158, 190. 195, 209, 215. 247, 327, 364; III, 97, 276, 280, 288, 296, 307, 337, 421, 430, 435 bkz. ayak, azak
 56. ADAKLAMAK: ayağa vurmak — I, 304
 57. ADAKLANMAK: ayaklanmak, ayak sahibl olmak — I, 293, 294
 58. ADAKLIG: ayaklı — I, 147
 59. ADAŞ: arkadaş, dost — I, 155 bkz. adaş
 60. AD: bolmak iyilik getirmek — , 79
 61. ADGIR: aygır — I, 18, 95, 152, 188, 234, 236; II. 96, 109, 153, bkz. ayg ır § ögütlüg adgır; dişisi bulunan aygır, I, 52
 62. ADGIRAK: kulakları ak, vücudunun öbür tarafları kara olan erkek geyik; dağ keçisi tekesi — 1, 144
 63. ADGIRLANMAK: aygırlaşnnak; aygır bulmak — I, 313
 64. ADIG: ayık — I, 63 § esrük adıg; sarhoş ayık — I, 63
 65. ADIG: ayı — I, 63, 84, 332 bkz. ayıg —
 66. ADIGLIG: ayısı çok olan — I, 147
 67. ADIG: merdegi ayı yavrusu — I, 480
 68. ADIKLAMAK: şaşalamak — III, 339 bkz. aduklamak —
 69. ADILMAK: ayılmak, I, 194
 70. ADIN: başka, diğer, ayrı, I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz. ad ın, adrıık, ayruk, edin
 71. ADIRMAK: ayırmak — III, 228 bkz. edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak, üdürmek —
 72. ADIŞMAK: apışmak, ayrılmak. I, 181
 73. ADMA: bırakılan, salıverilen, başı bo; — I, 129 § adma yılkı; yaşlı olduğundan yük vurulmayan hayvan — I, 129
 74. ADNAGU: yabancı, başkası — III, 68
 75. ADNAMAK: değişmek; bozulmak — I, 288
 76. ADRI: buğday temizlemek için kullanılan araç, yaba, çatal, çatal de ğnek — I, 126; II, 22, 331
 77. ADRI: butlug bacakları açık kişi, eğri bacak, I, 126
 78. ADRIK: ayrık otu, Cynodon dactylon. I, 98, 113 bkz. ayr ık
 79. ADRILMAK: ayrılmak — I, 247
 80. ADRIM: eğerin altına iki yana konan keçe, teyelti I, 107
 81. ADRIŞ: ayrılış, ikiye ayrılan yolun başı — I, 96
 82. ADRIŞMAK: ayrışmak, birbirinden ayrılmak — I, 233, 234, 270. bkz. ayrışmak
 83. ADRUK: başka, ayrı — I, 98 bkz. adın, adın, ayruk, edin
 84. ADUK: tanınmayan, bilinnneyen, I. 65 bkz. agduk, aduk, adguk
 85. ADUKLAMAK: tanınmamak, garip görmek, yadırgamak — I, 304 bkz. adıklamak
 86. ADUT: avuç — I, 50, 83 bkz. avut
 87. ADUTLAMAK: avuçlamak — I, 298, 299
 88. AFILGU: bir deniz ağacı — III, 146 bkz. avılku
 89. AFTABI: kova — I, 432
 90. AG: iki bacak arasındaki boşluk — I, 80
 91. AGAN: er genizden laf söyleyen insan, genzek — I, 77
 92. AGARTGU: Şerbet gibi buğdaydan yapılan içki, bir çeşit buğday birası — III, 442
 93. AGDUK: bozuk, belirsiz, değişik — I, 65 bkz. aduk, aduk, adguk § agduk (ki şi); kim olduğu belli olmayan sığınti (adam) — I, 99
 94. AGI: ipek kumaş (altın veya gümüşle işlenmiş sırmalı). I, 89; II, 153
 95. AGICI: ipek kumaşları muhafaza eden kimse, hazinedar. I, 89, 136
 96. AGIL: ağıl, koyun yatağı; koyun plsliği. I, 65, 73
 97. AGIM: çıkım, yükselim — I, 75
 98. AGIR: ağır — I, 52, 53, 99; III, 68, 247
 99. AGIRLALMAK: ikram olunmak — III, 344 bkz. agırlanmak
 100. AGIRLAMAK: ağırlamak, ikram ve ihsan etmek, I, 53, 106, 300, 301; III, 344, 347
 101. AGIRLANMAK: ağırlanmak, ikram edllmek; pahalı bulunmak — I, 291, 292; III, 344 bkz. ag ırlalmak
 102. AGIRLIG: ağırlanan; — I, 45, 146 § agırlıg kişi; ağırlanan adam — I, 52
 103. AGIRLIK: ikram ağırlayış — I, 114
 104. AGIŞ: yükseliş, ; ıkı; — I, 61
 105. AGIŞMAK: yükseli; mek, çıkıçmak, çıkmakta yarış etmek, artırışmak; koğmakta yarış etmek — I, 185
 106. AGITGAN: daima çıkartan, yükselten — I, 155, 156
 107. AGITMAK: çıkarmak, yükseltmek — I, 212
 108. AGIZ: agız — I, 43, 55, 129, 193, 195, 383; II. 6, 26, 175, 188; III, 102, 110, 247, 257, 339
 109. AGIZLAMAK: ağza vurmak; ağız açmak — I, 302
 110. AGLAK: ıssız, çorak, oturulmayan yer, boş. , I, 119, 468 § aglak yer; boş yer — II. 365
 111. AGLAMAK: yalnız olmak, bo; olmak, III, 258
 112. AGLATMAK: savmak, uzaklaştırmak, ıraklaştırmak, boşaltmak, I, 265; III, 365
 113. AGMAK: çıkmak, belirmek; aşmak, yükselınek, ağmak; değişmek, başkala; mak, bozulmak, meyletmek, dönmek — I, 65, 167, 173, 309, 354; II, 43, 50, 61, 67, 68; III, 183, 219, 327
 114. AGNAMAK: (hayvanlar) yatıp debelenmek; kekemeleşmek, dili tutulmak — I, 289
 115. AGNATMAK: (hayvanları) yatırıp debelendlrmek; dili buruşturmak, dili ağırla; tırmak — I, 267
 116. AGRIG: ağrı — I, 98
 117. AGRIKANMAK: ağrısından şikâyet etmek — I, 213
 118. AGRIMAK: ağrımak, I, 46, 273, 274; III, 169
 119. AGRINMAK: ağrımak, acı duymak — I, 252
 120. AGRIŞMAK: ağrışmak, sızlaşmak, I, 235
 121. AGRITMAK: ağrıtmak — I, 261
 122. AGRUG: süñügi omurga kemiklerinin önce geleni, birincisi, ilki, I, 98
 123. AGRUK: pılı pırtı, ağırlık, yük — I, 99; III, 68
 124. AGRUKLANMAK: (bir iş veya yükü) ağırsınmak, ağır saymak — I, 313
 125. AGRUMAK: ağırlaşmak — I, 273
 126. AGSAMAK: (çıkmak, yükselmek, ağmak) istemek, I, 277
 127. AGTARILMAK: yere vurulmak, sarsılmak — I, 246 bkz. agtılmak
 128. AGTARMAK: aktarınak, devirmek, yenmek — II, 74 bkz. axtarmak
 129. AGTILMAK: yere vurulmak, sarsılmak, I, 246 bkz. agtarılmak
 130. AGU: agı, zehir, I, 89; III, 339
 131. AGUJ: ağız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt — I, 55 bkz. aguz
 132. AGUJLUG: agzı, ilk sütü bulunan kişi, I, 146
 133. AGUKMAK: agılanmak. I, 191
 134. AGULAMAK: ağılamak, I, 310
 135. AĞURŞAK: ağırşak, I, 149
 136. AGUZ: agız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt — I, 55 bkz. aguj
 137. AXLAMAK: göğüs geçirmek, ahlamak III, 118
 138. AXSAK: aksak, topal, I, 119
 139. AXSAK: buxsak topal ve çolaklar için söylenir. I, 465
 140. AXSAMAK: aksamak, topallamak. I, 276
 141. AXSATMAK: aksatmak, I, 262
 142. AXSUM: sarhoşlukta kavga eden — I, 116 bkz. axsuñ
 143. AXSUÑ: sarhoşlukta kavga eden — I, 116 bkz. axsum
 144. AXŞAM: akşam, I, 107
 145. AXTARMAK: aktarmak, I, 219, 516 bkz. agtarmak
 146. AJMUK: ak ; ap, I, 99 bkz. ıjmaklanmak — § ajmuk taz; başı şapla sıvanmış gibi kel I, 99
 147. AJUN: dünya, âlem — I, 41, 77, 160, 179, 407, 420, 463; II, 228, 283, 303, 335; III, 41, 52, 288, 303. 378 § bu ajun
 148. AK: ak, beyaz, I, 81, 134, 258; III, 39 bkz. örüñ, ürüñ § ak at; boz renkli at — I, 81
 149. AKA: turmak akıp durmak — I, 73
 150. AKI: eli açık, koçak, selek, cömert — I, 90
 151. AKILAMAK: selek (cömert) saymak; selekli ğe (cömertliğe) nispet etmek, seleklemek — I, 310; III, 329
 152. AKILIK: seleklik, cömertlik. III, 172
 153. AKILMAK: şaşırtmak, şaşalatmak — I, 39
 154. AKIM: akım, bir defada akacak kadar olan — I, 75
 155. AKIN: sel, akıntı. I, 15, 77, 96, 156, 212, 377; III, 39, 61, 398 § munduz ak ın; birden bire gelen sel, deli sel — I, 77 § akın munduzı; deli sel — I, 96
 156. AKINÇI: akıncı, geceleyin düşmanı basan asker, 1, 77, 134, 212
 157. AKINDI: akıntı
 158. AKIŞMAK: akışmak — I, 186
 159. AKITGAN: akıtan — I, 156
 160. AKITMAK: akıtmak; göndermek — I, 212
 161. AKIYAGAK: iç ceviz, iyi ceviz, I, 90
 162. AKLIŞMAK: akı; mak — I, 88, 241
 163. AKMAK: akmak, I, 15. 96, 168, 343, 377; II, 19, 45, 128, 228; III, 3, 39, 127, 159, 325. 398
 164. AKRU: yavaş — I, 114 bkz. akrun —
 165. AKRU: akru yavaş yavaş — I, 114
 166. AKRUN: yavaş — III, 361 bkz. akru
 167. AK: sakal saçı sakalı ağarmı; , kocalmış — I, 81
 168. AKTURMAK: aktırmak, akıtmak, I, 222; III, 17
 169. AKUR: ahır, I, 7
 170. AL: hile, al, I, 63, 81; II, 289; III, 412 bkz. yap, yup
 171. AL: hanlara bayrak, devlet adamlarının atlarına eğer örtüsü yapılan turuncu ipek kumaş, I, 81
 172. AL: al renk, III, 162
 173. ALA: acele etmeme anlamına bir kelime — I, 92; III, 26
 174. ALA: ala, alaca; ala tenli, alaca tenli ki; l kl bir çe şit deri hastalığından vücudunda alacalar olur, apraşlık. I, 81, 91 § ala at; alaca renkli, ala, k ır at — I, 81
 175. ALA: insanın içinde olan gizli ; eyler — I, 425
 176. ALAÇU: alaçuk, çadır — I, 136
 177. ALAÇULANMAK: alaçuk edinmek — III, 205
 178. ALAÑ: alan, düz ve açık yer, I, 135 bkz. añıl § alañ yazı; düz ova — I, 135
 179. ALAÑIR: geleni, tarla faresl — I, 161
 180. ALARMAK: kamaşmak (göz); kızarmak, al olmak, ala olmak, alacala şmak, I, 179
 181. ALARTMAK: belertmek (göz), yan bakmak — III, 428
 182. ALAVAN: timsah — I, 140
 183. ALÇAK: yumuşak huylu, ince ki; i, uslu — I, 41, 100
 184. ALDAMAK: aldatmak — I, 273, 472 alduzmak malını elinden aldırmak, soyulmak — II 87
 185. ALGU: alacak — I, 341
 186. ALIG: kötü, fena, alık, I, 64, 384
 187. ALIGSAMAK: almak istemek — I, 281 alık kuş gagası — I, 68
 188. ALIKMAK: alçalmak; bozulmak, azmak; kötüleşmek — I, 191, 192 bkz. alkmak
 189. ALIM: alacak; borç, I, 44, 75, 168, 188, 209, 294; II, 72, 96, 159, 176, 185, 214, 294; III, 184, 251, 288
 190. ALIMÇI: alıcı, alacaklı — I, 75, 409
 191. ALIMGA: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse — I, 143 bkz. ılımga
 192. ALIMLIG: alacaklı, alacağı olan adam, I, 148, 149, 240
 193. ALIMSINMAK: alır gibi görünmek — I, 20 alın alın; cephe, dağın ön cephesl — I, 78; II, 79 alınlıg er geniş ve yüksek alınlı adam, I, 148
 194. ALINMAK: alınmak; kendi ba; ına alacağını almak. I, 22, 203; II, 159
 195. ALIŞ: borçluyu borcu yüzünden sorguya çekme. I, 62
 196. ALIŞ: su ağzı, suyun havuzdan veya suvattan döküldü ğü ağızlar. I, 62
 197. ALIŞ: beriş bir hakkı alma ve verme. I, 62
 198. ALIŞGAN: alış (veriş) yapan — I, 518, 519
 199. ALIŞMAK: alacak almakta yardım etmek — I, 188
 200. ALKALMAK: alkışlanmak, övülmek — I, 249
 201. ALKAMAK: alkışlamak, övmek I, 284
 202. ALKAŞMAK: alkışlamak, alkışta yarış etmek — I, 237
 203. ALKINMAK: mahvolmak, yok olmak, bitmek, tükenmek I, 82, 195, 254
 204. ALKIŞ: alkış, övme. I, 97, 249, 284
 205. ALKIŞMAK: birbirini mahvetmek, yok etmek; , yok etmekte yar ış etmek I, 237
 206. ALKMAK: bozmak, mahvetmek, yiyip bitirmek, bat ırmak. III, 188, 419, 447 bkz. alıkmak
 207. ALMA: elma — I, 130 bkz. almıla
 208. ALMAK: almak — I, 40, 41, 46, 51, 53, 99, 114, 149, 168. 175, 236, 329, 367, 373, 412, 421, 440; II, 13, 24. 87, 110, 219, 294; III, 6, 155, 161, 224, 371, 372
 209. ALMILA: elma — I, 130, 138; II, 311; III, 19, 272 bkz. alma § k ımız almıla; ekşi elma — I, 366
 210. ALP: alp, yiğit, kahraman, bahadır — I, 41, 123, 125, 139, 182, 183, 237, 239, 359, 370, 388, 413, 517; II, 223, 349; III, 65, 332, 393, 406 § alp tegin; yi ğit köle — I, 413
 211. ALPAGUT: tek başına düşmana saldıran, hiçbir yandan yakalanmayan yi ğit — I, 144; III, 422
 212. ALSAMAK: almak istemek — I, 278
 213. ALSIKMAK: alınmak, soyulmak, I, 243
 214. ALTIN: aşağı, alt — I, 108, 109
 215. ALTUN: altın, I, 52, 120, 147. 165, 185, 360, 371, 399, 504; II, 24, 153, 181, 192, 205, III, 138, 251 § altun bakan; altın halka,
 216. ALTUNLAŞMAK: altın öndül koyarak bahse girmek, II, 114
 217. ALTUN: tarım büyük kadınlara verilen ungun — I, 396
 218. ALTURMAK: aldırmak — I, 223
 219. ALUÇ: şeftali I, 122
 220. ALUÇIN: yenilen boğumlu bir bitki — I, 138
 221. ALUK: kel, dazlak, I, 67
 222. ALUK: kaba, haşin, I, 67
 223. ALVIRMAK: atılmak, sıçramak, I, 226 bkz. el — virmek
 224. AMAÇ: öküz; sapan ve benzerleri gibi çiftçi ayg ıtları — I, 52
 225. AMAÇ: hedef, nişan yeri, annaç — I, 52, 333; II, 329; III, 107, 276
 226. AMAÇLAMAK: nişanlamak, nişan almak, I, 299 bkz. emeçlemek
 227. AMAÇLIK: nişan yeri — I, 150
 228. AMIR: sis, kırağı — I, 54 bkı
 229. AMRULMAK: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek — I, 53, 248, 249 bkz. em-rülmek
 230. AMRULMAK: yatıştırmak, dindirmek. III, 428 429 bkz. amurtmak, emrülmek
 231. AMŞUY: bir çeşit sarı erik — I, 115
 232. AMUÇ: doyumluktan verilen armağan — I, 140 bkz. armagan, yarmakan amul sakin, rahat, yava ş yavaş, seğnik, kımıl — damayan; yumuşak huylu adam — I, 74; III, 131
 233. AMURTMAK: yatiştirmak, dindlrmek, seğnitmek — III, 428, 429 bkz. amrulmak, emrülmek
 234. AMUŞMAK: çıkışma veya kınamadan dolayı apışıp kalmak. I, 190
 235. ANA: ana — I, 32, 93, 169, 236, 278, 508; II, 96. 175; III, 18, 33, 210, 212. 272 bkz. aba, apa
 236. ANAÇ: küçükken büyük bir anlay ış gösteren kız; anacık — I, 52
 237. ANALAMAK: ana edinnnek, ana demek — I, 311
 238. ANÇA: o kadar, öyle, öylece — I, 63, 88, 332; III, 133, 233
 239. AND: ant, yemin — I, 42, 459
 240. ANDA: orada, onda, ondan sonra — I, 109, 125, 130. 341; II, 96; III, 144, 224, 226, 240, 251
 241. ANDAG: böyle, öyle, o kadar — 1. 37, 118, 164, 200. 321; II, 274; III, 153, 155, 186, 247, 271 andan ondan, ondan sonra, I, 108, 109, 126, 130, 223; III, 422
 242. ANDGARMAK: yemin ettirmek, ant içtirmek I, 226, 312; III, 423 bkz. añarmak
 243. ANDIG: elek, kalbur gibi şeylerln kasnağı — I, 118
 244. ANDIKMAK: ant içmek, yemln etmek — I, 42, 243
 245. ANDIN: beylerin hizmetçisi; bunların adı yazılı defter, III, 77 bkz. ay
 246. ANDIN: ondan. 1 60, 281, 317, 323; II, 12, 245, 259, 345; III, 436
 247. AÑA: değersiz, kıymetsiz I, 128
 248. AÑARMAK: yemin ettirmek, ant içirmek — I, 226 bkz. andgarmak
 249. ANI: onu, ona, I, 27, 37, 40, 54, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 192, 207, 212. 213, 216, 217, 224. 225, 226. 260, 261. 262, 264, 266, 267. 268, 271, 275, 276, 282, 284, 287, 299, 301, 304. 305, 307, 308, 310. 311, 312, 333, 340, 352, 354, 372, 376, 395, 407, 419,
 250. ANIN: onun, onunla, ondan — I, 155, 285, 301; II, 13, 133, 153, 172, 204; III, 183, 240
 251. ANIÑ: onun — I, 27, 47, 65, 84, 87, 97, 118, 126, 143, 164. 173, 176, 178, 179, 182, 184, 186, 192, 196, 197, 200, 207, 209, 211, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 242, 243, 247, 255, 264, 267, 268, 273, 283, 284, 290, 291, 296, 310, 315, 320,
 252. ANUK: hazır — I, 18, 68, 93
 253. ANUKLAMAK: hazır bulunmak — I, 305
 254. ANUKLUK: hazırlık, hazırlanma — I, 150
 255. ANUMAK: hazırlanmak — III, 256
 256. ANUMI: cüzam hastalığı, Elephantiasis — I, 137
 257. ANUNMAK: hazırlanmak — I, 114, 206; III, 161
 258. ANUTGAN: daima hazırlıklı, hazırlayan — I, 156
 259. ANUTMAK: hazırlamak — I, 215
 260. AÑ: bir kuş adı — I, 40
 261. AÑ: yanak — I, 40
 262. AÑ: yok, değil — I, 40
 263. AÑA: ona, I, 352; III, 94
 264. AÑAR: ona — I, 35, 48, 68, 69, 79, 89, 93, 94, 114, 129, 131, 174, 177, 184, 201, 204, 206, 208, 214, 216, 223, 225. 232, 236, 238, . 261, 265, 267, 268, 271, 274, 275, 287, 290. 296, 317, 335, 362. 407, 440, 462, 486, 494; II, 26, 61, 73, 86, 117, 123, 125, 127, 130. 13
 265. AÑDIMAK: yakalamak için hile yapmak, tuzak kurmak, etraf ını sarmak I, 311, 401
 266. AÑDUZ: andız, bu otun kökü çıkarılarak atın karnı ağrıdığı zaman tedavi edilir — I, 115
 267. AÑIL: büsbütün, tamamiyle — I, 94, 135 bkz. alañ
 268. AÑILAMAK: anırmak (eşek)I, 311
 269. AÑIT: ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angut, I, 93
 270. AÑITMAK: şaşırtmak, II, 274 bkz. eñitmek
 271. AÑIZ: anız, hububatın biçildikten sonra tarlada kalan köke yak ın sapları — I, 94
 272. AÑLAMAK: anlamak — I, 290
 273. AÑUT: içecek şeylerde kullanılan hunl — I, 93
 274. AP: nefi ekl gibidir — I, 34 § ap bu ap ol; ne bu ne 0. I, 34
 275. APA: ana — I, 86 bkz. aba, ana
 276. APLAN: sıçan cinsinden bir hayvanc ık — I, 120
 277. AR: kestane rengi, kumral, konural, I, 80 bkz. arsal, ars ıl — arsik
 278. ARA: ara, arasında. I, 87, 317, 511, 528; II, 17; III, 60
 279. ARALAMAK: aralamak, arasını bulmak, barıçtırmak — I, 309 bkz. arılamak
 280. ARAN: ahır, at tavlası, I, 76
 281. ARANLIG: ahırlı, ahırı olan — I, 148
 282. AR: böri sırtlan — I, 79
 283. ARÇI: heybe — I, 124, 231, 250
 284. ARDUTAL: hamamotu — I, 145 bkz. ordutal, urdutal
 285. ARGAG: balık avlamak için kullanılan ucu eğri demir, olta — I, 141
 286. ARGARMAK: yormak. I, 225 bkz. argurmak argu iki dag aras ı, uçurum — I, 127
 287. ARGUÇ: 1nsanın aldandığı nesneler — I, 95 § arguç ajun; yalanc ı (aldaticı) dünya — I, 95
 288. ARGULAMAK: arasını yarmak, geçmek — I, 317
 289. ARGUN: sıçan cinsinden, yarım arşın uzunluğunda bir hayvan — I, 120
 290. ARGURMAK: yormak, I, 486 bkz. argarmak
 291. ARGURTMAK: yordurmak — I, 229 bkz. argurturmak
 292. ARGURTURMAK: yordurmak. I, 229 bkz. argurtmak
 293. ARI: arı. I, 87; II, 329; III, 156, 276
 294. ARIG: temiz — I, 12, 18, 63, 66, 103, 230, 237. 342, 376 bkz. arr ıg
 295. ARIG: epeyce, çokça, I, 241; II, 328; III, 41
 296. ARIG: ; adır örtüsü — I, 63
 297. ARIGLAMAK: iğdiş etmek; bir şey içinden iyisini seçmek ve toplamak — I, 303
 298. ARIGLIK: temizlik — I, 149
 299. ARIK: ırmak, ark, germeç, kaş, kanal, I, 7, 65, 302, 375. 382; II, 10, 59, 135. 333, 347; III, 182, 299.
 300. ARIK: zayıf, cılız — I, 66
 301. ARIKLANMAK: (su) akarak ark yapmak, su yerde kendine ırmaklar glbi yol ve hendek açmak — I, 294
 302. ÁRIKLIG: nehirli, ırmaklı. I, 147
 303. ARILAMAK: aralamak, I, 308 bkz. aralamak
 304. ARILMAK: yerinmek, kaygılanmak; kendine kızılmak. 11 123 bkz. irilmek § sarılmak
 305. ARILMAK: kızmak, darılmak — II, 123
 306. ARIMAK: temizlemek, temiz olmak, I, 19; III, 252 bkz. ar ıtmak
 307. ARINÇU: günah — I, 134 bkz. erinçü
 308. ARINMAK: temizlenmek istemek ve yunmak; iyile şmek; ot tutunmak I, 12, 201
 309. ARIŞ: eriş, dokumanın tezgâha sarılmış olan ve uzunluğuna dikine bulunan telleri, I, 61
 310. ARIŞ: arkag eriş argaç, dokumanın yanlamasına atılan ipleri. I, 61
 311. ARIŞMAK: aldatmak, birbirini aldatmak — I, 182
 312. ARIŞMAK: eriş argaç — I, 61
 313. ARITASI: arıtacak — II, 322 § tarıg arıtası yer; buğday arıtacak yer — II, 322 § tarıg arıtası neñ; buğday arıtacak nesne — II, 322 § tarıg arıtası ogur; buğday arıtacak zaman — II, 322
 314. ARITGAN: her zaman temizleyen, ayıklayan — I, 154
 315. ARITGU: arıtacak II, 321, 322§tarıg arutgu yer; buğday arıtacak yer — II, 321 § tarıg arutgu neñ; buğday arıtacak nesne, II, 322 § tarıg arutgu ogur; buğday arıtacak zaman — II, 321
 316. ARITIŞMAK: temizlemekte yardım ve yarış etmek — II, 322
 317. ARITMAK: temizlemek, I, 19, 208 bkz. arımak
 318. ARITMAK: taşağı çıkarmak, Iğdi; etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek — I, 208 bkz. eredmek, eretmek
 319. ARI: yagı bal, I, 87; III, 156 bkz. bal
 320. ARJU: çakal — I, 127 bkz. arzu
 321. ARJULAYU: çakal gibi — I, 127; III, 401
 322. ARK: pislik — I, 42 § temilr arkı; demir boku — I, 42
 323. ARKA: arka, sırt; sıkıntılı anlarda yardım eden kişi, yardımcı. I, 123, 128, 139
 324. ARKAÇAK: ağıza ilâç akıtmak içln kullanılan içi delik bir aygıt, akıtınaç. I, 144
 325. ARKAG: argaç; bez, halı, kilim gibi şeyler dokunurken enlemesine at ılan ip veya iplik, I, 118
 326. ARKALANMAK: arka (yani yardımcı) sahibi olmak; bir şeye sırtını vermek, dayanmak — I, 297
 327. ARKAMAK: yoklamak, arayıp taramak, I, 283, 284
 328. ARKAR: boynuzundan bı; ak yapılan dişi dağ keçisi — I, 117, 214, 421
 329. ARKAŞMAK: yük yüklemekte yardım etmek; arka arkaya gelmek (çıkmak) — I, 237, 395
 330. ARKIN: gelecek yıl, öbür yıl, I, 89 bkz. arkun
 331. ARKIN: izi gelecek yıl, öbür yıl I, 89
 332. ARKIŞ: kervan; yurdundan uzak dü; mü; olan birine gönderilen kimse, elçi, haberci, mektup — I, 97
 333. ARKIŞ: büyü, afsun — I, 249 bkz. arvaş, arvış
 334. ARKUÇI: iki kişi arasında araç olan; evlenme zamanında dünürler arasında gelip giden kişi — I, 141
 335. ARKUK: iki duvar veya iki direk aras ına çapraz olarak konulan ağaç — I, 109
 336. ARKUK: aykırı — I, 109
 337. ARKUK: kişi söz dinlemez, kalp, inatçı klmse — I, 109
 338. ARKUKLANMAK: haylazlık etmek, dikbaşlılık etmek — I, 315
 339. ARKUN: yaban aygırıyle evcil kısraktan olan at — l, 107
 340. ARKUN: gelecek yıl, öbür yıl, I, 108 bkz. arkın
 341. ARKUN: izi gelecek yıl, öbür yıl — I, 108 bkz. arkın izi
 342. ARMAGAN: hısımlara doyumluktan verilen belek — I, 140 bkz. amuç, yarmakan
 343. ARMAK: yorulmak, dermansız kalnıak — I, 148, 149, 172
 344. ARMAK: aldatmak, I, 172; III, 62 bkz. armak tevmek, armak yuvmak
 345. ARMAK: tevmek hile yapmak, aldatmak — I, 172; III, 62 bkz. armak, armak yuvmak
 346. ARMAK: yuvmak hile yapmak, aldatmak — III, 62 bkz. armak, armak tevmek
 347. ARMUT: armut — I, 95; II, 284
 348. ARMUTLANMAK: armutlanmak. I, 312
 349. ARPA: arpa, I, 123, 343; II, 121, 316
 350. ARPAGAN: arpaya benzer başağı bulunan, evini bulunmayan bir bitki, I, 140
 351. ARPALAMAK: arpa vermek — I, 316
 352. ARPALANMAK: arpalanmak, arpa sahibl olmak — I, 296
 353. ARRIG: pek temiz. I, 143 bkz. arıg
 354. ARSAL: kumral, konural, I, 105 bkz. ar, ars ıl, arsik § arsal saç; kızıla çalar saç, kumral saç — I, 105
 355. ARSALIK: hem erkekliği hem dişiliği olan bir hayvan, aslık — I, 159
 356. ARSIKMAK: aldanmak — I, 21, 242
 357. ARSIL: kestane rengi, kumral, konural — I, 80 bkz. ar, arsal, arsik
 358. ARSIK: kestane rengi, kumral, konural — I, 80 bkz. ar, arsal, ars ıl
 359. ARSLAN: arslan — I, 75, 81, 125, 153, 231, 308, 409; II, 146, 289, 312; III, 5, 92, 263, 282, 412, 418
 360. ARSLANLAYU: arslan gibi, arslanımsı — I, 142; II, 13, 138
 361. ARSU: değersiz şey — I, 127
 362. ART: sırt, dag beli ve sırtı; sarp yer, yokuş; boyun, tepe — I, 42, 247, II, 27, 179; III, 4, 143, 197, 261 § art saç; arka saç — I, 42
 363. ARTAK: bozulmuş, bozuk, I, 119; II, 40
 364. ARTAMAK: bozulmak, kötüleşmek. I, 272; II, 17; III, 358
 365. ARTAŞMAK: birbirini bozmak, I, 230, II, 219
 366. ARTATMAK: bozmak, harap etmek — I, 203, 260; II, 360
 367. ARTIG: yükletilen yükün bir dengi, I, 98
 368. ARTIG: kadın mİntanı, gögüslük. I, 98
 369. ARTILMAK: yüklemek, binmek; ardılmak, bir binit üzerine başı bir tarafa ayakları bir tarafa gelmek üzere heybe gibi ardılmak; erişilmek. I, 244; II, 335
 370. ARTINMAK: yükletmek — I, 250
 371. ARTIŞMAK: bir şeyi hayvana ardmak ve yükletmekte yard ım ve yarış etmek, I, 231
 372. ARTLAMAK: enseyi tokatlamak, sille vurmak, III, 443
 373. ARTMAK: artmak — III, 425
 374. ARTUÇ: ardıç, Juniperus — I, 95, 377, 412, 424
 375. ARTUÇLANMAK: ardıçlanmak, ardıçı çok olmak — I, 312
 376. ARTUK: fazla, ziyade, I, 99; II, 137
 377. ARTUKLANMAK: aşırı gitmek, I, 313 arturmak artirmak; aşırı gitmek. I, 219
 378. ARTUT: armağan, beylere vb — büyüklere at ve benzer şeylerden verilen armağan ve belek — l, 109, 114, 182
 379. ARUBAT: temirhindi, tamarinde — I, 138
 380. ARUK: yorgun — I, 66. 148, 259, 298; II, 28
 381. ARUKLAMAK: dinlenmek — I, 304, 305
 382. ARUKLUK: yorgunluk, I, 150; II, 316
 383. ARUMDUN: boya — I, 138
 384. ARUŞMAK: erimek, I, 182 bkz. erilşmek
 385. ARUT: kuru, soluk, I, 50, 133 bkz. urut § arut ot; bir y ıl önceden artan kuru ot — I, 50; II, 133
 386. ARVALMAK: büyü yapılmak, afsunlanmak — I, 249
 387. ARVAMAK: büyü yapmak, afsunlamak — I, 283
 388. ARVAŞ: büyü, afsun — I, 283 bkz. arkış, arvış
 389. ARVAŞMAK: birlikte büyü veya afsun tekerlemesi, duas ı söylemek — I, 236, 237
 390. ARVIŞ: büyü, afsun, I, 249 bkz. arkış, arva;
 391. ARZU: çakal III, 401 bkz. arju
 392. ARZULAYU: çakal gibi — III, 410
 393. AS: kakım, hermelin — I, 80 bkz. az
 394. AS: cariyelere verilen bir ad — I, 80
 395. ASIG: fayda, kazanç, kârI, 64, 494; 111. 13
 396. ASIGLIG: faydalı, kazançlı — I, 147
 397. ASILMAK: asılmak — I, 196
 398. ASILMAK: uzamak, uzatılmak, I, 196 bkz. esilmek
 399. ASINMAK: blr ; eyi çekmek, germek — I, 201 bkz. esinmek
 400. ASIŞMAK: asışmak, asmakta yardım etmek — I, 184
 401. ASLINMAK: bir şey bir şeye takılmak, I, 258, 259 bkz. eslinmek
 402. ASMAK: asmak, I, 173
 403. ASÑARMAK: haylazlaşmak, işten uzakla; mak — I, 289
 404. ASRA: alt, aşağı — I, 126
 405. ASRI: kaplan; kaplan gibl iki renkli, I, 126 bkz. esri § asr ı yışıg; iki renkli ip — I, 126
 406. ASRUŞMAK: aksırışmak. I, 234
 407. AST: sokak, I, 42
 408. ASTIN: aşağı, alt — I, 108
 409. ASTURMAK: astırmak — I, 220, 221
 410. ASURGAN: çok aksıran — I, 156
 411. ASURMAK: aksırmak — I, 178
 412. ASURTGU: aksırtan — III, 442
 413. ASURTGUK: anlayı; lı, akıllı — III, 442
 414. ASURTMAK: aksırtmak — III, 442
 415. AŞ: kenet — I, 80
 416. AŞ: yemek, aş — I, 20. 45, 75, 80. 93, 102, 156. 210, 227, 310, 318, 372. 443, 515, 516; II, 18, 73, 74, 130, 147, 158, 191, 241, 278, 299, 308, 309; III, 31, 37, 61, 64, 67, 116, 133, 185, 186, 249, 257, 261, 264, 270, 368, 382, 391, 397. 439
 417. AŞAÇ: tencere, III, 382 bkz. aşıç, eşiç
 418. AŞAK: aşağı; dağ dibi — I, 66
 419. AŞAKLAMAK: aşağılamak, küçük saymak — I, 305
 420. AŞAMAK: yemek, aş 701116^III, 253, 261
 421. AŞATMAK: yemek yedirmek — I, 210
 422. AŞBAR: saman, kepek ve ot gibi şeyler karıştırı-lıp ıslatıtarak hazırlanan hayvan yemi — I, 117; II, 351
 423. AŞGINMAK: aşınmak — I, 254
 424. AŞIÇ: tencere — I, 52, 116, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518; II, 12, 72, 78, 178, 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142, 191 206, 249, 280, 409, 430 bkz. e şiç, aşaç
 425. AŞLAKA: aşlara, yemeklere. II, 54
 426. AŞLALMAK: kap kenetlenmek — I, 295
 427. AŞLAMAK: kap kenetlemek — I, 80 , 268
 428. AŞLATMAK: kap kenetletmek — I, 265
 429. AŞLIK: aş evi, mutfak, yenıeklik — I, 114, 373; II. 204 bkz. tar ıg
 430. AŞMAK: aşınak, bir tepeyi öbür yana geçmek — I, 173; III, 261
 431. AŞNU: önce, evveL I, 130
 432. AŞRULMAK: aşırılmak, tepeden aşırılmak — I, 247
 433. AŞSAMAK: tepeyi aşmak istemek; yemek yemek istemek — I, 277
 434. AŞSATMAK: yemek arzulatmak — I, 262
 435. AŞTAL: ogul birinin en son çocuğu — I, 105
 436. AŞU: kırmızı toprak, a; ı toprağı — I, 89
 437. AŞUK: insanın aşığı, topuğu; topuk kemiği, I, 66
 438. AŞUK: demir başlık, tulga — I, 67 bkz. yaşuk, yışıklıg
 439. AŞUKMAK: özlemek . I, 191; II, 165
 440. AŞUKMAK: özlemek — I, 191; II, 165
 441. AŞUKLAMAK: aşık kemiğine vurmak — I, 305
 442. AŞULMAK: örtülmek, örtünmek — I, 197 bkz. eşülmek
 443. AŞUMAK: koşmak, aşmak — I, 123
 444. AŞUNMAK: geçmek, aşmak — I, 202
 445. AŞUTMAK: örttürmek-I, 210 bkz. eşütmek
 446. AT: ad, isim, unvart, lakap, I, 78; III, 77, 250, 367, 384
 447. AT: at — I, 16, 34, 53, 80, 104, 115, 123, 147, 178, 184, 201, 203, 206, 225, 244, 255, 273, 275, 276, 278, 285, 289, 292, 296, 297, 300, 322, 324, 326, 329, 338, 343, 361, 363, 390, 395, 406, 417, 426, 427, 430. 436, 446, 458, 461, 470, 472, 481, 483, 491, 507, 513,
 448. ATA: baba, ata, I, 32, 86, 206. 288, 508; II, 80; III, 87, 210, 383
 449. ATAÇ: büyüklük gösteren çocuk — I, 52; II, 80 § ataç ogul; büyliklük gösteren çocuk — I, 52
 450. ATAKI: babacığım anlamına sevgi bildiren bir söz, I, 136, 262, 445; II, 120, 178, 196, 311; III, 87, 210, 212, 272, 291
 451. ATAMAK: takma ad (lakap) vermek — III, 250, 374
 452. ATAN: iğdi; edilmiş deve — I, 75
 453. ATANLANMAK: iğdiş deve sahibi olmak — I, 295
 454. ATANLIG: iğdiş edilmiş devesi olan kimse — I, 148
 455. ATASAGUN: hekim, doktor — I, 86, 403
 456. ATATMAK: atlaşmak, (tay) at olmak — I, 206, 207; III, 158
 457. AT: bırkıgı atın ve eşeğln genizden ses çıkar-ması. I, 33, 35, 53, 74, 94, 128, 155, 164, 167, 173, 175, 176, 199, 225. 227 229 267 291, 302. 304, 307, 309, 316, 328, 333, 363, 367, 381, 441, 461, 472, 486, 515; II, 3, 13, 20. 21, 74, 78, 92, 118. 137, 140. 149, 150, 177,
 458. ATGAK: karında blriken sarı su hastalığı, kay — gıdan yüz sararması. I, 118
 459. ATGAK: sarı renkte blr bitki, I, 118
 460. ATGARMAK: ata bindirmek — I, 225
 461. ATILMAK: atılmak; (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün aynlmayarak açılmak. I, 21, 193
 462. ATIM: atıcı, nişancı, I, 75; III, 379 § atım er; nişancı, lyi atan adam, I, 75
 463. ATIM: atış, atım — III, 59
 464. ATINÇU: atılan — I, 133
 465. ATINMAK: bir tarafa atılmak, yuvarlanmak; atar gibi görünmek I, 199
 466. ATIŞ: atışma. I, 60
 467. ATIŞGAN: daima atışan, I, 157
 468. ATIŞMAK: atışmak — I, 180
 469. ATIZ: iki dere arasındaki su geçecek set — I, 54 bkz. etiz
 470. ATIZLAMAK: ark açmak; set yapmak; toprağı parçalara ayırmak, evlek yapmak, I, 301 bkz. etizlemek
 471. ATIZLANMAK: (tarla hakkında) maşalaya ayırmak, sulanmak ve ekilmek için parçalara ay ırmak — I, 292
 472. AT: kamçısı at siki I, 417
 473. ATLANMAK: ata binmek, atlanmak; bir şeyin üzerine çıkmak, atlaşmak, at haline gelmek, I, 255, 256, 285, 353; II, 254
 474. ATLAŞMAK: at ortaya koyarak bahse girmek, at ı öndül koyarak yarış etmek, II, 114, 226
 475. ATLIG: adlı, unvanlı; ulusun büyüğü, I, 79
 476. ATLIG: atlı, süvari. I, 97, 166; II, 175; III, 37, 64, 435
 477. ATMAK: atmak, I, 21, 116, 129, 160, 170, 236, 237, 280, 403, 528; II, 20 26, 221, 226, 303, 306, 326; III, 106, 356, 370, 374
 478. ATSAMAK: atmak istemek, I, 275, 280
 479. ATTIRMAK: attırmak — I, 217
 480. AV: av — I, 32
 481. AV: emir verenin emrini tanımamayı bildirir bir edat, I, 40
 482. AV(Ş)N: agaç — I, 84
 483. AVLAŞMAK: toplanmak, yığılmak — I, 240 bkz. avlaşmak, evleşmek
 484. AVUT: avuç — I, 83 bkz. adut
 485. AV: av — I, 81
 486. AVA: acımak bildiren bir kelime — I, 89
 487. AVALAMAK: (karışıklık çıktığında) toplaşmak, üşüşmek — I, 310 bkz. avmak, avlamak
 488. AVÇI: avcı — I, 63, 311, 425
 489. AVIÇGA: kocamış klşi, ihtiyar adam — I, 143
 490. AVILKU: kırmızı meyveleri olan ve meyvesinin suyu tutmaca kat ılan, göz ağnsına ilâç yapılan ve elbise boyanan bir ağaç — I, 489 bkz. afılgu
 491. AVINÇ: alışma, avunma — I, 132; III, 449
 492. AVINÇU: avunulan, alışılan — I, 134
 493. AVINMAK: alışmak, avunmak — I, 132, 202, 263
 494. AVLALMAK: avlanmak, I, 295, 296 bkz. avlanmak
 495. AVLAMAK: avlamak — I, 287, 421; II, 45
 496. AVLAMAK: toplanmak, üşüşmek — I, 287 bkz. avmak, avalamak
 497. AVLANMAK: avlanmak, I, 298 bkz. avlalmak
 498. AVLAŞMAK: toplanmak, yığılmak — I, 240 bkz. avlaşmak, evleşmek
 499. AVLAŞMAK: evini ortaya koyup kumaroynamak, evini öndül koymak, I, 240, 241 bkz. evle şmek
 500. AVLATMAK: avlatmak — I, 263, 265
 501. AVMAK: toplaşmak, üşüşmek; etrafını çevirmek, avlanmak, I, 174, 310; II, 137; III, 401 bkz. avalamak, avlamak
 502. AVRAN: demirci ocağı biçiminde yapılan ekmek fırını. I, 109
 503. AVRINDI: kırıntı, döküntü — I, 145
 504. AVUJGUN: deri sepilenen palamut ağacı meyvesi I, 157
 505. AVURTA: daya, süt nine — II, 144
 506. AVUS: mum, balmumu — I, 59 bkz. lav
 507. AVYA: ayva — I, 114, 311
 508. AVZURI: buğday ve arpa unu glbi şeyler karıştırılarak yapılan ekmek, karışık ekmek, I, 145
 509. AY: yılın on ikide biri olan zaman; gökteki ay, kamer — I, 82, 258. 259, 270. 288, 348, 507; II, 5, 143; III, 33 § ay evi
 510. AY: buyruğu tanımamayı bildiren bir söz, I, 40
 511. AY: hitap edatı — I, 74
 512. AY: turuncu renkte ipek kumaş — I, 40
 513. AY: beylerin hizmetçisi, kölesi; bunlar ın adı yazılı defter — II, 193; III, 77 bkz. andın
 514. AYA: avuç içi, aya — I, 85, 348
 515. AYAG: lakap, takma ad, I, 271
 516. AYAK: çanak, kâse, kadeh, I, 80, 84, 178, 265, 286. 295, 324, 375, 497; II, 17S, 346, 446; III. 15, 143, 296. 306, 371, 397 bkz. çanak
 517. AYAK: ayak — I, 84 bkz. adak, azak
 518. AYAKÇI: kâseci, çanakçı, III, 296
 519. AYAKLIG: kaseli — III, 50
 520. AYALAMAK: el ayalarını birbirine vurmak — III, 328
 521. AYAMAK: lakap vermek; korumak — I, 271
 522. AYAS: ayaz; kölelere verilen adlardan, I, 123
 523. AYA: kök açık hava, I, 123
 524. AYA: yersgü yarasa — III, 433 bkz. yarısa
 525. AYBAÑ: (er) kel (adam) — I, 116
 526. AY: bitigi askerin adıyle azığının yazıldığı defter — I, 40
 527. AYDIÑ: aydın, ay aydınlığl. I, 117
 528. AYGIR: aygır — III, 122 bkz. adgır
 529. AYIG: ayı, I, 84 bkz. adıg
 530. AYIG: ne iyi, ne fena yerine kullan ılan bir edat, iyi ve kötüye delâlet eden kelimelerde pekitme edatı — I, 84
 531. AYIK: vaat, söz verme — I, 84; II, 45
 532. AYILMAK: söylenmek — I, 268
 533. AYITGAN: soran — III, 52
 534. AYITMAK: söylemek, sormak, I, 215, 216
 535. AYLUK: ayluk öyle öyle — I, 113
 536. AYMAK: söylemek I, 36, 37, 52, 88, 89, 93, 94, 109, 110, 118. 174, 207. 321, 339, 352, 367, 377. 419, 492. 494; II, 45. 105; III, 80, 158, 208, 212, 218, 245, 357, 363, 368, 375
 537. AYRAN: ayran — I, 120
 538. AYRIK: ayrık otu — I, 113 bkz. adrık
 539. AYRIŞMAK: ayrışmak, birbirinden ayrılmak — I, 233. 234, 270 bkz. adrışmak
 540. AYRU: başka, I, 126
 541. AYRUK: başka, ayrı. I, 113, 417 bkz. adın, adın, adruk, edin
 542. AYTIG: hltap; hatır sorma — I, 113 bkz. aytış
 543. AYTILMAK: sorulmak; söylenmek — I, 270
 544. AYTINMAK: sormayı kendi üstüne almak — I, 270
 545. AYTIŞ: hatır sorma — I, 113 bkz. aytıg
 546. AYTURMAK: söyletmek I, 269
 547. AZ: uzunlamasına çizlk, tırnak yarası, I, 71 bkz. ezik, iz
 548. AZ: kakım, I, 80 bkz. as
 549. AZ: az — I, 75, 80
 550. AZAK: ayak — I, 32 bkz. adak, ayak
 551. AZAK: nereden ve kimden geldiği belli olmayan ok — II, 20 bkz. azuk
 552. AZGAN: kuş burnu, yaban gülü; ağaçların en kötüsü olup gül glbl sar ı, beyaz çiçek1eri olan bir ağaçcık, küpe gibi kırmızı meyveleri olur — I, 439
 553. AZIG: azı dişi — I, 64
 554. AZIGLAMAK: azı dişlyle ısırmak; azı dişine vurmak — I, 304
 555. AZIGLIG: azı dişi belirmiş olan — I, 147
 556. AZILMAK: azılmak. I, 196
 557. AZIMAK: sızmak; gürültüden ağır duyar olmak, III, 253
 558. AZITGAN: daima yoldan çıkaran, azdıran, I, 155
 559. AZITMAK: yoldan çıkarmak, azıtmak — I, 208, 209; II, 234
 560. AZLANMAK: azımsamak, az görmek — I, 297
 561. AZMA: taşağının derisi yarıldığı için aşamayan koç — I, 130
 562. AZMAK: azmak, yoldan çıkmak — I, 93, 173
 563. AZRAK: daha az, III, 361
 564. AZU: iki şeyden birini dilemeyi anlatır, yahut, veya — I, 88, 429
 565. AZUK: azık, I, 7, 16, 66, 342. 381
 566. AZUK: yolunu kaybeden, nereye gltti ği ve nereden geldiği belli olmayan — I, 66 bkz. azak § azuk ok; nereden geldigi ve kimin attığı belli olmayan ok — § azuk munk; kaçan, yoldan ç ıkan, azan — I, 66
 567. AZUKLANMAK: azık sahibi olmak, I, 294
 568. AZUKLUG: azığı olan, azıklı — I, 148
 569. AZUKLUK: azıklık, azık için hazırlanmış şey — I, 150, 274
 570. BAÇAK: Isa'lıların (Hıristiyanların) orucu, pehrizi — 1, 411
 571. BAÇIG: and, sözleşme. I, 371 bkz. bıçıg, bıçgas
 572. BAÇIG: kılmak andlaşmak, ahidleşmek. I, 371
 573. BADAR: gürültülü ses anlatan bir kelime, tekrarlanarak kullan ılır, "patır patır" gibidir — l, 360
 574. BADAR: kılmak sesle çarpmak, itmek — I, 349
 575. BADGAMAK: güreşte ayak yakalamak, çelme vurmak, III, 288, 289 bkz. bagdamak
 576. BADIÇ: asma çardağı — I, 502 bkz. badıç
 577. BADIÇLIK: yıgaç üzüm asmalarına çardak yapılmak üzere ayrılan agaç, I, 502
 578. BADIÇ: asma çardağı, I, 295 bkz. badıç
 579. BADRARN: bayram, sevinç ve eğlence günü — III, 176 bkz. bedrem, beyrem
 580. BAG: bağ, düğüm, bağlanacak ip vb. ; odun vb, ba ğlamları — I, 409; II, 21; III, 152, 153
 581. BAG: bağ, üzüm asması — III, 152, 212
 582. BAGDAMAK: güreşte sarmaya almak, sarmalamak, ayak yakalamak, çelme vurmak, II, 364; III, 276, 277, 289 bkz. badgamak
 583. BAGDATMAK: güreşte sarmaya aldırmak — II, 327, 364, 365
 584. BAGIR: bagır; karaciğer — I, 272, 360; III, 85, 255 § ya bagr ı; yayın orta yeri, I, 360
 585. BAGIRÇAK: eşek semeri — I, 502
 586. BAGIRDAK: kadın göğüslüğü . I, 502
 587. BAGIRLAK: bağırtlak denen kuş, Pterocles, 1, 503, 505
 588. BAGIRLAMAK: bağrına vurmak; yayın tutamagını düzeltmek — III, 331
 589. BAGIRLANMAK: pıhtılaşmak, akar şey koyulaşmak, II, 264
 590. BAGIRLIG: kimseyi dinlemeyen — I, 494 § bedük
 591. BAGIRLIG: bagırsak merhametli; gönül alıcı — I, 502
 592. BAGIRSAMAK: canı ciğer istemek — III, 332
 593. BAGIRSUK: bağırsak — I, 502
 594. BAGIŞ: parmakların ve başka uzuvların ek yerleri; kamış ve benzerlerinin boğumları, I, 367
 595. BAGIŞLALMAK: bağışlanmak — III, 344 bkz. bagışlanmak
 596. BAGIŞLAMAK: bağışlamak — III, 334, 355
 597. BAGIŞLANMAK: bağışlanmak — III, 344 bkz. bagışlalmak
 598. BAGLAMAK: bağlamak — III, 292, 309 bkz. boglamak
 599. BAGLANMAK: bağlanmak — II, 238 bkz. boglanmak
 600. BAGLATMAK: baglatmak, bohçalatmak, II, 341
 601. BAGNA: merdiven basamağı — I, 434
 602. BAGRAM: kum geniş büyük kumluk yer, I, 484
 603. BAGRIKMAK: bağrı (ciğeri) göğüs kemiklerlne yapışmak — II, 227
 604. BAKA: kurbağa, I, 73; III, 226 § müriğüz baka; kaplumbağa — III, 226
 605. BAKAÇUK: bakanın küçültmesi, küçük baka; e ğe kemiği lle kol arasındaki et parçası — III, 226
 606. BAKAN: halka, toka — I, 399, 432 bkz. k ılide §altun bakan; altın halka — I, 339
 607. BAKANAK: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her biri — III, 177 bkz. bakayak
 608. BAKANLIG: halkalı, tokalı, I, 499 § bakanlıg kadış; halkalı, tokalı kayış — I, 499
 609. BAKANUK: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik et parçası — III, 177 bkz. bakayuk
 610. BAKATURMAK: baka durmak — I, 73
 611. BAKAYAK: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her blri — III, 177 bkz. bakanak
 612. BAKAYUK: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik, et parçası — III, 177 bkz. bakanuk
 613. BAKIG: bakma, bakış — I, 373
 614. BAKILMAK: bakılmak — II, 131
 615. BAKINMAK: bir şeyin sonuna bakmak ve düşünmek; beklemek, II, 142, 160
 616. BAKIR: Çin parası — I, 361
 617. BAKIR: bakır- I, 360
 618. BAKIRLIG: bakırlı, I, 495 § bakırlıg tag; bakırlı dag — I, 495
 619. BAKIRMAK: bağırmak — III, 186
 620. BAKIR: sokum Merih yıldızı — I, 361, 398; III, 40
 621. BAKIŞ: bakış, bakışma, gözle birbirine bakış — I, 367
 622. BAKIŞGAN: herkese göz ucu ile bakan — I, 519
 623. BAKIŞMAK: bakışmak (göz ucu ile)I, 170, 183; II, 103
 624. BAKITMAK: baktırmak, bakıtmak — II, 308
 625. BAKKU: tepe, yüksekçe yer — III, 226 bkz. baku
 626. BAKLAN: kuzı taze ve semiz kuzu — I, 444
 627. BAKMAK: bakmak — I, 102, 192, 340, 425; II, 16, 26, 33, 144, 250. 292; III, 23, 194. 272, 295, 440
 628. BAKU: tepe, yüksekçe yer, yoku ş — III, 219, 226 bkz. bakku
 629. BAKURMAK: baktırmak — II, 83
 630. BAL: bal, II, 267, 354; 111. 103, 156. 338 bkz. ar ı yagı
 631. BALA: kuş ve hayvan yavrusu — II, 274; III, 91, 232
 632. BALA: bir adamın içlerinde (çok kere çiftlik i şlerlnde) yardımcısı, çırağı — III, 232
 633. BALALAMAK: kuş yavrulamak — III, 92
 634. BALÇIK: balçık, sıvık çamur — 1. 248, 267
 635. BALDIR: çağı başında yapı1an iş ya da ilk olarak meydana gelen şey — I, 456
 636. BALDIR: üvey — I, 456 § baldır ogul; üvey oğul — 1, 456 § baldır kız; üvey kız — I, 456
 637. BALDIR: dağın burun gibi çıkan yeri — I, 456
 638. BALDIR: kuzu llk doğan kuzu — I, 456
 639. BALDIR: tarıg ilkbahar başında ekilen ekin — I, 456
 640. BALDIZ: karının kendinden kilçük kız kardeşi — 1, 457; III, 7
 641. BALDU: balta, I, 14, 418; III, 421
 642. BALIG: yaralı, I, 192, 242, 252, 407
 643. BALIK: çamur — I, 248 bkz.
 644. BALK: balık kale, şehir — I, 379
 645. BALIK: balık — 1. 73, 379; II, 216, 231, 233, 349
 646. BALIKÇIN: balıkçıl kuşu, I, 512
 647. BALIKLANMAK: balıklanmak; çamurlanmak; bir yerde kale yap ılrnak — II, 265
 648. BALIKLIG: çamurlu yer, I, 498
 649. BALIKLIG: balığı olan, balıklı — I, 498, 501
 650. BALIKMAK: yaralanmak — II, 119
 651. BALIKSAMAK: balık yemek istemek — III, 334
 652. BALK: çamur — I, 379 bkz. balık
 653. BALMAK: bağlanmak, II, 27 bkz. banmak
 654. BALU: balu — ninni — III, 232
 655. BAMAK: bağlamak; örgü yapmak, III, 224, 247, 250
 656. BANDAL: ağaçtan omuz başı şeklinde çıkarılan parça, bunu çocuklar al ıp yakarlar, geceleyin közünü blrbirlerine atarlar, Buna "ot bandal" denir — Çevgen oyununda oynan ır. I, 482
 657. BANMAK: bağlanmak, II, 27 bkz. balmak
 658. BANZI: bağ bozulduktan sonra asmaların üzerindeki üzüm kınntıları, neferneme — I, 422
 659. BAÑ: bağırma — III, 355
 660. BAR: var, mevcut. I, 44, 47, 84. 320, 341, 360, 373, 375, 427; II, 28, 40; III, 15, 147
 661. BAR: büyük — III, 147
 662. BARAGAN: çok varan, çok giden — I, 24, 33
 663. BARAK: çok tüylü kôpek — 1. 377
 664. BARAKLIG: köpeği olan kişi — I, 497, 501
 665. BARASI: varılacak, gidilecek — I, 33 § baras ı yer; gidilecek yer — I, 33
 666. BARÇA: bütün, hep — I, 210, 236, 399, 417; II, 213, 216, 312; III, 322
 667. BARÇIN: — ipekli kumaş — I, 153, 175, 216, 358, 509; III, 17, 28. 143, 156, 335, 338, 394 § yolak barç ın; ; yol yol çizgili ipek kumaş — III, 17
 668. BARDAÇI: gidici, varan — I, 24; II, 32, 48. 49
 669. BARDUKI: vardığı, varışı — II, 42; III, 309
 670. BARGALI: kaldı gideyazdı — I, 22
 671. BARGAN: mersin ağacı yemişi — I, 438 bkz. bazgan
 672. BARGAN: varan, giden, gidicl — II, 53
 673. BARGU: varılacak, gidilecek, I, 33; III, 211 §bargu yer; gidilecek yer — I, 33
 674. BARGUÇI: varıcı, gidici — II, 49, 54
 675. BARGULUK: gitmeyi hakeden (kimse) — I, 24; II, 56
 676. BARIG: kokmuş şey (yalnız kullanılmaz) — I, 372bkz. bırıg
 677. BARIG: gidiş — I, 24, 26, 27, 371; II, 55, 57, 58
 678. BARIGLI: varmayı, gitmeyi, dileyen; varmak, gitmek üzere olan (kimse) — I, 25; II, 57
 679. BARIGSAMAK: varmak, gitmek istemek — I, 281; III, 333 bkz. barsamak
 680. BARILMAK: varılmak, gidilmek — II, 130, 139
 681. BARIMSINMAK: gider gibi görünmek — II, 258, 259, 260
 682. BARINMAK: gider varır görünmek — II, 141, 158
 683. BARINMAK: aybaşı kanı boşanmak — II, 141
 684. BARIŞLIG: varılan, gidilen (yer); konuk odas ı, I, 370
 685. BARIŞMAK: birbirine gitmek, gitmekte yardım ve yarış etmek — II, 94
 686. BARK: bark, mülk-III, 333
 687. BARKIN: kişi kendini yolundan hiç bir şeyin alıkoymadığı yolcu — I, 440
 688. BARLIG: mallı, zengln — III, 438
 689. BARMAK: peyda olmak; vermek — III, 155 bkz. bermek
 690. BARMAK: varmak, gitmek. I, 20, 22, 24, 26, 27, 37, 38, 40, 43, 46, 66, 74, 85, 87 , 88, 96, 134, 167, 281, 294, 319, 327, 340, 354, 371, 384, 392. 398, 399, 403, 423, 430, 435, 445, 484; II, 6, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46. 47, 49, 53, 55, 58, 59, 60,
 691. BAR: mu var mış I, 430, 462
 692. BARS: pars, I, 344 bkz. pars
 693. BARS: pire, bit gibi ha/vanların ısırmasından hasıl olan kabarti — I, 348
 694. BARSAMAK: varmak, gitmek istemek, I, 281 bkz. bar ıgsamak
 695. BARS: bolmak kabarmak, I, 348
 696. BARS: yılı Türkler'in on ikili hayvan takvimindeki y ıllardan biri, pars yılı. I, 344, 346
 697. BART: su içilen bardak; şarap ve benzeri akıcı nesnelerin ölçüsü — I, 341 bkz. yart
 698. BART: burt tutmak ansızın her yandan yakalamak, I, 341 bkz. yart yurt tutmak
 699. BARTURMAK: vardırmak, göndermek I, 20; II, 171, 179; III, 424
 700. BARUÇI: varıcı, gidici — II, 52
 701. BAR: yigde iri iğde, Zizypha rubra — III, 147
 702. BASA: sonra — III, 224
 703. BASAN: ölü gömüldükten sonra yenilen yemek — I, 398, 399
 704. BASAR: dağ sarımsağı — I, 360
 705. BASARLIG: tag sarımsaklı dağ — I, 494
 706. BASIG: gece baskını yapılacak olan ve ansızın düşmanın yakalanacağı yer — I, 372
 707. BASIKMAK: düşman tarafından basılmak II, 116 bkz. bassıkmak basınçak er zayıf görülen, önem verilmeyen adam — I, 501
 708. BASINMAK: zayıf görmek; basmak; kahretmek, II, 116, 142, 165
 709. BASIŞMAK: basmakta yardım etmek — II, 100, 101
 710. BASMAK: basmak, üzerine çökmek, yıkrnak — I, 434, 516; II, 10, 74, 119, 165
 711. BASRUK: baskı, basrık — I, 466
 712. BASSIKMAK: basılmak, baskına uğramak, II, 116, 119, 228 bkz. basıkmak
 713. BASTURMAK: bastırmak; bağlamayı ve bastırmayı emretmek; bastırılmak — II, 171
 714. BASU: demir tokmak, III, 224
 715. BASURMAK: bastırmak, II, 77
 716. BASUT: yardım; arka; acıyan; yardımcı — I, 354, 459
 717. Baş: baş — I, 59, 70, 100. 102, 107, 125, 160, 171, 179, 193, 259, 273, 274, 290, 305, 307, 313, 336, 349, 384. 397, 399, 439, 492; II, 24, 105, 112, 135, 152, 153, 178, 179, 191, 233, 234, 281, 283, 293. 312, 326, 356; III, 9, 58, 64, 126, 133, 151. 169, 217, 230
 718. Baş: yara — I, 191, 192, 272. 386; II, 72, 240, 291, 294, 317; III, 53, 62, 85, 96, 151, 283, 301, 406
 719. BaşAK: okun veya mızragın ucuna geçirilen demir, temren; ok temreni, ok ba; a ğı — I, 378; II, 14, 129, 328; III, 220
 720. BaşAK: pabuç, I, 378; III, 417 bkz. başmak
 721. BaşAKLAMAK: başak, demir uç takmak, III, 337
 722. BaşAKLANMAK: ok temrenlemek, oka temren takılmak — II, 264. 265
 723. BaşAKLIG: başlı, temrenli — I, 497
 724. BaşAMAK: kertik yapmak, kertiklemek; agaçlar birbirine dayal ı olarak konmak . III, 265, 266
 725. BaşGAK: oyluk kemiklerinin üstü — I, 470
 726. BaşGAN: 50-100 rıtl ağırlığında büyük bir balık — I, 438
 727. BaşGIL: başı ak — I, 481 bkz. başıl § başgıl yılkı; başı ak, dört ayaklı hayvan — I, 481
 728. BaşIL: tepesinde beyazı bulunan. I, 392 bkz. başgıl § başıl koy; tepesinde beyazı bulunan koyun — I, 392
 729. BaşLAG: başıboş, bırakılmış — I, 461 § başlag yılkı; başıboş bırakılmış hayvan — I, 461 bkz. boş yılkı
 730. BaşLAMAK: başlamak, kılavuzluk etmek, komutanlık etmek, III, 291, 292
 731. BaşLANMAK: başlanmak; yönelmek; hayvan dağa doğru sürülmek; başaklanmak — II, 238; III; 235
 732. BaşLATMAK: başlatmak, II, 341
 733. BaşLIG: başlı, III, 227
 734. BaşLIG: yaralı — II, 172
 735. BaşMAK: pabuç — I, 378, 466; III, 417 bkz. ba şak
 736. BaşMAKLANMAK: başmak sahibi olmak, II, 274
 737. BaşNAK: er başında tulgası, eğninde zırhı olmayan kimse — I, 466
 738. BaşTAR: orak — I, 455
 739. BATGA: üzerinde külâh yapmak için yünve keçe kesilen tahta — I, 424
 740. BATIG: batak; ırmak ve ırmağa benzer ; eylerin derin olan yerleri — I, 371
 741. BATLAMAK: kolalamak — III, 291 bkz. patlamak
 742. BATMAK: batmak, gözden kaybolmak, I, 528; II, 128, 293, 294
 743. BATMAN: batman — I, 444
 744. BATMUL: kara bibere benzer bir bitki, darü fülfül — I, 481 bkz. bibIi, butmul
 745. BATRAK: ucuna bir ipek parçası takılan mızrak — I, 465 bkz. bayrak
 746. BATRUŞ: bulanık, koyulaşmış (çorba vb — hakkında), I, 459 § batruş suv; bulanık su — I, 459
 747. BATRUŞMAK: birbirini batırmak, batırışmak. II, 203
 748. BATSIG: batı, garp — I, 463 § kün batsıg; gün batısı — I, 463
 749. BATURGAN: saklayan (kimse) — I, 515
 750. BATURMAK: saklamak; batırmak; bağlatnnak — II, 73; III, 192
 751. BAY: zengin, I, 349; III, 158, 239
 752. BAYA: az önce, I, 37
 753. BAYBAYUK: kelebek kuşu — III, 179
 754. BAYIK: doğru söz — III, 166
 755. BAYIN: koyu kırmızı, gelincik çiçeği rengi — III, 20 bkz. yipin, yipkil, yipkin
 756. BAYNAK: pislik, gübre. III, 175
 757. BAYRAK: bayrak — II, 205; III, 183 bkz. batrak
 758. BAYUMAK: zenginlemek, zenginleşmek. III, 274, 406
 759. BAYUTMAK: zenginletnıek — II, 325
 760. BAZ: yat, yabancı, garip. III, 148, 159 bkz. yat
 761. BAZGAN: mersin ağacının yemişi — I, ''18bkz. bargan
 762. BE: koyun melemesi bildirir — III, 206
 763. BEÇEL: sünnet edilmiş kadın; hadım edilmiş erkek; iğdiş edilmiş at ve başka hayvanlar — 1. 392
 764. BEÇKEM: alâmet, belge; ipekten veya yaban s ığırı kuyruğundan yapılan alâmet olup savaş günlerinde yiğitler takınırlar — I, 483 bkz. perçem
 765. BEÇKEMLENMEK: savaş gününde ve başka günlerde belge takınmak — II, 277
 766. BEÇKÜM: evin sofası — I, 484
 767. BEDÜK: büyük, I, 93, 360, 385, 499. 500 bkz. bedük
 768. BEDÜKLEMEK: büyük saymak — III, 340
 769. BEDÜMEK: büyümek — I, 319; III, 359
 770. BEDER: burhan heykel — I, 436 bkz. bedez burhan, burhan, furxan
 771. BEDHEZ: burhan heykel — I, 436 bkz. beder burhan, burhan, furxan
 772. BEDIZLIG: ev süslü ev — I, 507
 773. BEDMEK: göz zayıf görmek — III, 439
 774. BEDREM: bayram, sevinç ve eğlence günü. I, 263, 484; III, 176 bkz. badram, beyrem § bedrem yer gönül açan yer — I, 484
 775. BEDÜK: büyük — I, 94 bkz. bedük
 776. BEDÜTMEK: büyütmek, II, 300, 301
 777. BEG: bey, koca, evli erkek, I, 22, 35, 48, 49, 54, 64, 70, 78, 81, 82, 89, 97, 103, 168, 178, 182, 185, 199, 206, 212, 240, 249, 260, 274, 285, 287, 296, 300, 301, 302, 304, 320, 358, 362, 376, 378, 421. 424, 428, 462, 466, 486, 521; II, 8, 9, 10, 19, 21, 38, 75, 84,
 778. BEGEÇ: beyceğiz (küçültme ile birlikte acıma ve sevme bildirir I, 357
 779. BEGLEMEK: bey saymak, bey diye ad vermek — III, 292, 293
 780. BEGLENMEK: kadın evlenmek, koca sahibl olmak, koca edinmek — II, 239, 254
 781. BEGLIG: beylik — I, 362
 782. BEGSIK: bey gibı, beye benzer, III, 128
 783. BEK: muhkem, kavi, pek, sailam, sıkı — I, 333, 349, 455; III, 11 bkz. berk
 784. BEK: bekeç tekinlerin sanı — I, 357
 785. BEKIŞMEK: pekişmek, sağlamlaşmak. II, 105 bkz. beküşmek
 786. BEKITMEK: pekitmek, sağlamlaştırmak II, 309 bkz. bekütmek
 787. BEKLEMEK: beklemek, gözetmek; saklamak, hapsetmek; pekitmek; kapatmak — I, 504; III, 292, 445 bkz. berklemek
 788. BEKLENMEK: bekişmek, sağlamlaşmak; kapanmak, kapatılmak; saklannnak — II, 239
 789. BEKLEŞMEK: muahede yapmak, ahitleşmek; kapatmakta y»rdım etmek; beklemekte, gözetlemekte yardım etmek, II, 203, 204
 790. BEKLETMEK: bağlatmak; hapsettirmek; bekletmek, gözettirmek — II, 341
 791. BEKMES: pekmez — I, 440, 459 bkz. pekmes
 792. BEKNI: buğday, darı, arpa gibl şeylerden yapılan içki; boza — I, 434; III, 60, 81
 793. BEKREŞMEK: pekişmek. III, 278 bkz. bekrişmek
 794. BEKRIŞMEK: peklimek — III, 278 bkz. bekreşmek
 795. BEK: turmak yerinde, sağlam durmak, I, 455
 796. BEKÜMEK: berkişmek — III, 270
 797. BEKÜŞMEK: pekişmek, sağlamlaşmak. II, 105 bkz. bekişmek
 798. BEKÜT: gizli, saklı — III, 8 bkz. yaşut (yalnız kullanılmaz "yaşut" ile birlikte gelir)
 799. BEKÜTMEK: pekitmek, sağlamlaştırmak. II, 309 bkz. bekitmek
 800. BELEK: armağan, konuğun hısımlarına getirdiği armağan, bir yerden başka yere gönderilen armağan. I, 385, 408
 801. BELEKLEMEK: armağan kılmak, vermek, hediye etmek, I, 307; III, 340 bkz. beliklemek
 802. BELELMEK: batmak, bir şeye bulanmak, III, 196
 803. BELEMEK: koyun melemek — III, 206, 270
 804. BELGÜ: alâmet, nişan, im, belge, I, 427, 428
 805. BELGÜLÜG: belli- I, 354, 384, 528; II, 40; III, 160
 806. BELGÜRMEK: meydana çıkmak, belirnnek, açığa çıkmak — 1. 387; II, 172
 807. BELIK: yara yoklamak için kullanılan mil — I, 385
 808. BELIK: fitil, kandil fitill — I, 267, 385; II, 323
 809. BELIKLEMEK: armağan kılmak — I, 304 bkz. beleklemek
 810. BELIKLIK: kebez fitillik, fitll yapmak için hazırlanmış olan pamuk — I, 510
 811. BELIÑ: düşman gelmesi yüzünden halka düşen ürküntü ve korku — III, 370
 812. BELIÑÇI: çok korkak, çok ürkek — III, 371
 813. BELIÑLEMEK: belinlemek, korku ile uykusundan s ıçramak, hayvan habersizce bir şeyden korkup sıçrayarak ürkmek, III, 409
 814. BEL: kılmak bir kimseye dileğinden çok yemek vermek — III, 133
 815. BEN: ben — I, 31, 339 bkz. men
 816. BENEK: bakır para, I, 386
 817. BENEK: tane, habbe — I, 386
 818. BERGE: kamçı, III, 323 bkz. berke
 819. BERK: muhafaza edilmiş, tahkim edilmiş, sağlam — I, 349; III, 445 bkz. bek
 820. BERKE: döğme, sürmek için kullanılan deynek, kamçı — I, 427 bkz. berge
 821. BERKITMEK: berkitmek, sağlamlaştırmak — II, 340
 822. BERKLEMEK: saklamak, hapsetmek — III, 445, 446 bkz. beklemek
 823. BERKELENMEK: kanla dolmak; kamçı sahibi olmak, III, 201, 202
 824. BERKLETMEK: korutmak, muhafaza ettirmek, korumakla emretmek — III, 424
 825. BERTINMEK: berelenmek; el yorgunluğu peyda etmek, II, 237
 826. BERTIŞMEK: sertleşmek, birbirini kesmek ve yaralamak, II, 203
 827. BERTLENMEK: hırkalanmak, hırka giymek — III, 200 bkz. bertülenmek
 828. BERTMEK: berelemek — III, 425
 829. BERTÜ: hırka, pardesü — I, 416 bkz. partu bertülenmek h ırkalanmak, hırka giymek — III, 200 bkz. bertlenmek
 830. BERÜ: beri, tarafına. I, 35, 219; II, 55, 259; III, 65, 212, 245
 831. BESBEL: bir tel iplik, bir söğüm iplik I, 481
 832. BEŞ: sayıda beş — I, 121. 132; III. 125, 449
 833. BEŞINÇ: sayıda beşinci — I, 132; III, 449
 834. BEYREM: bayram, sevinç ve eğlence günü. I, 484; III, 176 bkz. badram, bedrem
 835. BEZEK: nakış, I, 385, 412; II, 99
 836. BEZELMEK: bezenmek, nakışlanmak. II, 131 bkz. bezenmek
 837. BEZEMEK: bezemek, nakışlamak. III, 263
 838. BEZENMEK: süslenmek, bezenmek — II, 142, 155 bkz. bezelmek
 839. BEZEŞMEK: nakşetmekte yardım ve yarış etmek, II, 99
 840. BEZETGEN: daima bezeten — II, 319
 841. BEZETMEK: bezetmek, süsletmek, II, 305, 318
 842. BEZGEK: titreme, tltreticl sitma — II, 289, 305 bkz. bezig
 843. BEZIG: titreme. , 385 bkz. bezgek
 844. BEZINÇ: ipek ve yün yumağı — III, 373
 845. B(E)Z(I)NÇ: dalları ve yaprakları kızıl olup, bağlarda biten ve ilâç olarak yenen bir bitki — III, 373
 846. BEZITMEK: Titretmek II, 305
 847. BEZMEK: titremek — I, 385; II, 8
 848. BEG: koca — III, 133 bkz. beg bel bel, III, 133
 849. BELEMEK: belemek, beşige bağlamak; bu!aştırmak, III, 270
 850. BERGIL: borç, verecek — I, 427
 851. BERIGLI: vermek isteyen, II, 58
 852. BERIGSEMEK: vermek istemek; vere yazmak — III, 334
 853. BERILMEK: verilmek — II, 131
 854. BERIM: verim, borç, verecek, I, 409; II, 185, 214; III, 288
 855. BERIMÇI: borçlu, I, 75, 409
 856. BERIMLIG: verimli; borçlu — I, 240
 857. BERIŞMEK: verişmek II, 94, 95
 858. BERMEK: vermek, gelmek bkz. barmak — I, 35, 63, 79, 97, 102. 120, 128, 130, 131, 210, 219. 243 274, 320, 321, 354, 357, 459, 498; II, 61, 83. 249, 343; III, 14, 46, 129, 133, 145, 166, 180, 212, 217, 220, 222, 226, 333, 355, 359, 362, 364, 371, 372, 448, 449
 859. BERT: efendisinin köleden her yıl aldığı vergi — I, 341
 860. BEŞIK: (beşik) beşik, I, 236, 248, 261, 275, 408; III, 58, 78, 185
 861. BEŞIKLIĞ: uragut beşikli, emzikli kadın — I, 509
 862. BEZ: bez; etle deri arasında bulunan bez — III, 123
 863. BIÇASI: biçecek, kesecek — I, 14; II, 70 § y ıgaç bıçası neñ
 864. BIÇGAS: üluslar vb — arasında yapılan and ve bağlantı — I, 459 bkz. baçıg, bıçıg
 865. BIÇGIL: eldeki, ayaktaki çatlaklar, b ıçılgın; yerdeki yarıklar ve çatlaklıklar — I, 480 bkz. bıçılgan § bıçgıl yer
 866. BIÇGU: bıçkı, bıçak, I, 13; II, 69
 867. BIÇGUÇ: makas, sındı — I, 452
 868. BIÇIG: and, sözleşme — I, 371 bkz
 869. BIÇILGAN: elde, ayakta ve yeryüzünde olan yar ıklıklar I, 519 bkz. bıçgıl
 870. BIÇILMAK: kesilmek, blçilmek — I, 15; II, 122, 356
 871. BIÇIM: kesim, dilim, I, 15, 395
 872. BIÇINMAK: kendi için doğramak; kendini dograr gibi göstermek; kendi ba şına doğramak — II, 141
 873. BIÇIŞ: büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekll kuma ş — I, 366
 874. BIÇIŞMAK: biçmekte ve kesmekte yardım ve yarış etmek, II. 91, 92
 875. BIÇMA: biçme, kesme, I, 431 § bıçma yorınçga; biçilmiş yonca — I, 431
 876. BIÇMAK: kesmek, kestirmek I, 13, 15, 282, 338, 427, 434; II, 4, 268
 877. BIÇTURMAK: biçtirmek, kestirmek — II, 171
 878. BIÇUK: keslk, parçalanmış her çeyin yarısı, buçuk — I, 377
 879. BIDIK: bıyık, I, 377
 880. BIGRIG: çuval, dağarcık, tulum gibi ; eylerin tıka basa dolu olmasından sonra bu gibi şeylerde olan girinti ve çıkıntı — I, 461 bkz. bıgrıl,
 881. BUGRIL: bıgrıl tulum ve benzeri kapların dolunca hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı — I, 481 bkz. bugrıl,
 882. BIGRIG: bıkın böğür, boş böğür, I, 399
 883. BILDIR: bıldır, geçen yıl, I, 456
 884. BIRIG: kokmuş — I, 372 bkz. barıg
 885. BIRKIG: atin veya eşeğin genizden ses çıkarması — I, 461 § at bırkıgı; atın ve eşeğin genizden ses çıkarması — I, 33
 886. BIRKIRMAK: homurdanmak, genizden ses çıkarmak — II, 171
 887. BIRUK: teşrifatçı, hakanın yanına, aşamasına göre büyükleri alan ve yer gösteren adarn ın adı — (aslı buyruktur), I, 378
 888. BI: kısrak, III, 88, 206. 310
 889. BI: böy denen böcek — III, 206 bkz. bög, böy
 890. BIBLI: darü fülfül 430 bkz. batmul, butmul
 891. BIÇEK: bıçak — I, 384, 473; II, 176, 196, 231, 260, 262, 271, 293, 310, 317, 325; III, 18. 82, 91, 126, 169. 254, 270, 273, 299, 350, 420, 442
 892. BIÇEKLEMEK: bıçaklamak, bıçakla vurmak. III, 340
 893. BIÇEKLENMEK: bıçak sahibi olmak — II, 265
 894. BIÇIN: maymun — I, 346, 409
 895. BIÇIN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri. I, 346, 409
 896. BILDÜZMEK: bildirmek, öğretmek — II, 202
 897. BILE: ile, beraber. I, 44, 82, 100, 170, 237, 242, 248, 354, 389, 417, 430, 434, 469, 528; II, 5, 22, 28, 79, 97, 128, 176, 212, 214, 215, 219, 226, 343; III, 11, 15, 22, 66, 71, 101, 166, 392, 393, 443
 898. BILEGÜ: bileği — I, 447
 899. BILEK: bilek, I, 325, 385, 518; II, 148, 214
 900. BILEKLIG: bilekli, güçlü kuvvetli — I, 509, 511
 901. BILEMEK: bilemek, II. 260, 325; III, 270, 272
 902. BILEMSINMEK: biler görünmek — II, 260, 262
 903. BILETMEK: biletmek — II, 310, 325
 904. BILEZÜK: vez)k, I, 518; II, 82
 905. BILEZÜKLENMEK: bllezik takınmak — III, 205
 906. BILGE: bilge, hakim; akıllı, bilgin, alim — I, II, 51. 88, 207, 385, 388, 419. 428; III, 45, 46, 59, 137, 155, 158, 212, 303, 370, 380, 440 § bilge beg; bilgin, ak ıllı ve hakim bey — I, 428 § bügü
 907. BILGE: akıllı kişi, I, 428 § külüg bilge; ünlü ki şi — 1. 428
 908. BILGEDMEK: akıllanmak — II, 340, 341 bkz. bilgetmek
 909. BILGELENMEK: akıllanmak, akıllılaşmak — III, 202
 910. BILGETMEK: akıllanmak — II, 340 bkz. bilgedmek
 911. BILGIMSINMEK: kendini akıllı gösternnek — III, 202
 912. BILIG: akıl, us; hikmet; bilgi — I, 61, 89, 92, 119, 140, 232, 252, 261, 385, 386, 467. 511; II, 22, 148. 243; III, 81, 228, 358, 385, 393
 913. BILIGIN: bilgi ile, II, 91
 914. BILIGLIG: bilgili — I, 510
 915. BILIGSEMEK: akıllanmak; akıllı olmak istemek — III, 334
 916. BILIGSLZLIK: bilgisizlik — I, 440
 917. BILIMSINMEK: bilir görünmek — I, 262
 918. BILINÇEK: bir zaman sonra hırsızın veya başkasının elinde bulunan her çalınmış malın adı — I, 510 § bilinçek neñ
 919. BILINMEK: kendi işini bilmek; itiraf etmek; bilinmek, anla şılmak — II, 23, 143, 228
 920. BILIŞ: biliş, tanış; bilen, bilici — I, 12, 367
 921. BILIŞMEK: bilişmek, tanışmak, II, 107; III, 71, 188
 922. BILMEDÜK: bilinmemiş, tanınmamış, bilinmeyen, tanınmayan — III, 160
 923. BILMEK: bilmek I, . 11, 12, 22, 38, 44, 63, 127, 212, 300, 332, 394, 425, 456, 510; II, 22; III, 20, 222, 233, 259, 359, 372
 924. BILMIŞ: bilinmiş, tanınmış, bilinen tanınan — III, 160
 925. BILSIKMEK: bilinmek I, 21
 926. BILTÜRMEK: ögretmek, bildirmek — II, 176
 927. BIR: bir — I, 15, 48, 50, 75, 107, 185, 186, 187, 189, 196, 219, 231, 232, 237, 239, 241, 258, 274, 283, 288, 296, 318, 321, 322, 329, 341, 349, 358, 369, 373. 382, 385, 387, 389. 391, 395, 396, 397, 398, 427, 429. 444, 523; II, 26, 42, 89, 92, 93, 94, 103, 107,
 928. BIRIN: birin birer birer — III, 360
 929. BIRINÇ: sayıda birinciIII, 373
 930. BIRLE: ile, beraber — I, 49, 61, 157, 167, 177, 180. 181, 182, 184, 185, 186, 190, 221, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 242, 333, 367, 371, 414, 424, 430, 474, 518, 519, 520; II, 3, 26, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108, III,
 931. BIRTEM: uzun müddet — I, 484
 932. BISTE: tecimeni evinde konuklatıp onun mallarını satıveren ve koyunlarını toplayan ve tecimen giderken yirmi koyunda bir alan şahıs — III, 71
 933. BISTIK: eğrilmek üzere hazırlanmış, atılmış pamuk sümeği I, 476 bkz. pistik
 934. BISTIK: fitil-I, 476 bkz. pistik
 935. BIT: bit — I, 320, III, 291 § tarıg biti tahıl biti — I, 320
 936. BITI: gökten inen kitaplardan her biri. III, 217
 937. BITIG: yazma, yazı, bkz. bitik
 938. BITIGÜ: Türk diviti ve başka divitler. III, 174
 939. BITIK: kitap; mektup, yazma, yazı, yazış; yazılı şey, kâğıt, |, 71, 156, 186, 197, 202, 212, 226, 232, 302, 384, 459; II, 7, 21, 39, 75, 88, 95, 113, 119. 127, 131, 133, 139, 140, 145. 149, 160, 298, 318, 320, 321, 325, 333; III, 59. 64, 94, 105, 254, 305, 353, 43
 940. BITIK(G): muska, afsun, üfrük — I, 384; III, 164
 941. BITIKLIG: yazı yazılacak nesne sahibi — I, 508, 511
 942. BITIKLIK: yazı yazılmak için hazırlenan şey — I, 508
 943. BITILGEN: daima yazılan — I, 521
 944. BITILMEK: yazılmak. II, 119, 139, 160; III, 119
 945. BITİMEK: yazmak — II, 325
 946. BITINMEK: yazılmak, yazınmak, kendisi için başkasının yardımı olmaksızın yazmak, II, 139, 140, 141, 160
 947. BITIŞMEK: yazmakta yardım ve yarış etmek — II, 88, 113
 948. BITIŞMEK: ikrar etmek, II, 88
 949. BITITDECI: yazdırıcı. II, 318
 950. BITITEÇI: yazdırıcı — II, 318
 951. BITITGÜ: yazdıracak — II, 321 § bitig bititgü oruñ; yazı' yazdıracak yer — II, 321
 952. BITITKÜÇI: yazdırıcı. II, 318
 953. BITITMEK: yazdırmak — II, 298, 299, 312, 325
 954. BITITMIŞ: yazılmış — II, 320 § bititmiş bitik; yazılmış yazı, eser — II, 320
 955. BITLEMEK: bit aramak — III, 291
 956. BITRIK: fıstık — 1. 476 bkz. buturgak
 957. BITRIK: kadınların avret yerinde bulunan dilcik, d ılak — I, 476
 958. BIZ: biz, I, 24, 25, 46, 94, 325, 341, 452, 509; II, 61, 66. 68, 274; III, 370 bkz. miz
 959. BIZI: ekmeğin üzerinde yanmaktan dolayı peyda olan siyahlık — III, 223
 960. BOD: boy — I, 412 bkz. bod
 961. BODUG: renk; boya — I, 175 bkz. bodug
 962. BOD: boy, kamet — III, 121, 216 bkz. bod
 963. BOD: toy kuşu — III, 121
 964. BOD: misk ile râmek'ten yapılan şey — III, 121 §bod moncuk; cariyelerin misk ile râmekten yaparak takındıkları boncuk — III, 121
 965. BODLUG: boylu, III, 121, 138, 156
 966. BODUG: boya; kına — II, II, 304 bkz. bodug
 967. BODUMAK: boyamak; yapıştırmak — III, 260
 968. BOG: bohça, boğ, eşya konan heybe — II, 133, 141; III, 127
 969. BOGARMAK: ağaca kertik kertmek, II, 80 bkz. bogramak
 970. BOGAZ: boğaz, I, 364; II, 244 bkz. boguz
 971. BOGIM: boğum — I, 395 bkz. bogum, bogun
 972. BOGLAMAK: boğlamak, bohçalamak — III, 292 bkz. baglamak
 973. BOGLANMAK: bohçalanmak, II, 239 bkz. baglanmak
 974. BOGLUNMAK: boğulmak, II, 239
 975. BOGMAK: boğmak, I, 86; II, 14, 24, 173; III, 406
 976. BOGMAK: gömlek düğmesi. I, 466
 977. BOGMAK: gerdanlık, gelin gerdanlığı — I, 466
 978. BOGMAKLALMAK: düğmelenmek — III, 350 bkz. bogmaklamak, bogmaklanmak
 979. BOGMAKLAMAK: düğmelenmek — III, 350, 351bkz. bogmaklalmak, bogmaklanmak bogmaklanmak
 980. BOGNAKLANMAK: bulut parça parça olmak — II, 274
 981. BOGRA: her hayvanın aygırı, boğa, deve aygırı, pohur — I, 187, 188, 420, 443, 521, 11. 223, 287, 334; III, 254, 282, 293
 982. BOGRALANMAK: pohurlanmak, pohurlaşmak — III, 200, 201
 983. BOGRAMAK: ağaçta kertik kertmek — II, 80; III, 277 bkz. bogarmak
 984. BOGRUŞMAK: ağaç yontmakta yardım ve yarış etmek — II, 203
 985. BOGSUK: kölelerin boyunlanna geçirilen lâle — I, 465 bkz. bohsuk
 986. BOGTURMAK: boğdurmak, II, 171
 987. BOGULMAK: boğulmak, II, 131
 988. BOGUM: boğum — I, 399 bkz. bogım, bogun
 989. BOGUN: boğum — I, 399 bkz. bogım, bogum
 990. BOGUNDI: hayvanların sidikliği, mesane (yalnız hayvanların, insanların değil) . 1, 449 bogunmak
 991. BOGURDA: saç kıvırcık saç — I, 488
 992. BOGUŞMAK: birbirini boğmak — II, 101
 993. BOG(U)Z: boğaz — II, 24, 130, 290, 306; III, 264 bkz. bogaz
 994. BOXSUK: kölelerin boyunlarına geçirilen lâle — I, 465 bkz. bogsuk
 995. BOXSUKLANMAK: eli boynuna bağlanmak — II, 272
 996. BOXTAY: elbise bohçası, heybesi — III, 239 bkz; boxtuy
 997. BOXTUY: elbise bohçası, heybesi — III, 239 bkz. boxtay
 998. BOK: bok — III, 129
 999. BOKA: boğa — II, 79; III, 226
 1000. BOKADMAK: boğalanmak, boğa olmak, II, 308 bkz. bokatmak
 1001. BOKATMAK: boğalanmak, boğa 0111^. II, 308 bkz. bokadmak
 1002. BOKLAMAK: boklamak, pislemek — III, 292
 1003. BOLGU: olma, oluş — I, 139
 1004. BOLMAGU: olmayacak (iş vb. ) — § boldiñ erinç
 1005. BOLMAGU: ; olmayacak bir şey oldun — III, 245
 1006. BOLMAK: olmak — I, 26, 36, 37, 42, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 69, 75, 79, 82, 89, 92, 93, 95, 104, 115, 138, 139, 186, 192, 200, 205, , 219, 243, 250, 251, 252, 288. 307, 309, 318, 322, 325, 326, 330, 333, 342, 348, 349, 358, 369, 390, 400, 402, 410, 42
 1007. BOLMIŞ: olmuş — I, 93 § bolmuş aş; olmuş (pişmiş) yemek — I, 93
 1008. BOLUŞ: sözle yardım — I, 367
 1009. BOLUŞ: kılmak sözle yardım etmek — I, 367
 1010. BOLUŞMAK: birinden yana çıkmak, birinin dileğine uymak — II, 108
 1011. BOR: şarap, süci — III, 119, 121
 1012. BORGUY: üflenerek öttürülen boru — III, 241
 1013. BORI: ok ucuna geçirilen temren oyu ğu halkası; hokka ve taş gibi şeylerin yarılmaması için ağızlarına geçirilen halka — III, 220
 1014. BORIK: huy, gidiş — I, 378 bkz. yorık, yoruk
 1015. BOŞ: boş hür, ergin; boşanmış; sölpük, pörsük gevşek; salıverilmiş, boşaltılmış. I, 330; III, 124, 125 § boş yılkı; başıboş salınmış hayvan sürüsü, I, 330 bkz. ba şlag yılkı — I, 461 § ol işler boş; o kadın boştur; — o kadını boşadı, bıraktı, unuttu, I, 330
 1016. BOŞANMAK: (kadın) boşamak, bağı çözülmek, II, 142
 1017. BOŞATMAK: boşaltmak; çözmek, çözülmek, bırakılmak, (kadın) boşatmak — II, 306, 307
 1018. BOŞGUNMAK: boş kalmak, boş olmak, işten yorulmak — II, 238 bkz. boşunmak
 1019. BOŞ: kılmak bırakmak, azat etmek, I, 330
 1020. BOŞLAGLANMAK: kızmak, öğüt tutmanıak — II, 272
 1021. BOŞUG: hanın, elçiye dönmesi için izin vermesi, izin — I, 372 §
 1022. BOŞUG: aşı izin yemeği, I, 372
 1023. BOŞUGU: salıverme zamanı, I, 446
 1024. BOŞUMAK: boşalmak; boşanmak, çôzulmek, gevşemek; izln verip bırakmak; boşamak — III, 266
 1025. BOŞUNMAK: boşalmak — II, 238 bkz. boşgunmak
 1026. BOŞUTGAN: çok yumuşaklık (ishal) veren, çok yumuşatan — I, 514
 1027. BOŞUTMAK: bırakmak, boş bırakmak, serbest bırakmak; yumuşaklık, (ishal) vermek, I, 210
 1028. BOTU: potuk, deve yavrusu — I, 120; II, 341 bkz. botuk
 1029. BOTUK: potuk, deve yavrusu — III, 218 bkz. botu
 1030. BOY: boy, ulus, kavim, kabile, aşiret; hısım — I, 44, 51, 237, 238, 338; II, 209, 274, 316; III, 141
 1031. BOY: yenilen bir ot, poy otu — III, 141
 1032. BOYIN: boyun, tutamak, III, 169 bkz. boyun
 1033. BOYMAŞMAK: dolaşmak, açılmamak (ip gibi şeyler ve işler), karışmak — III, 194
 1034. BOYMUL: boynunda beyazlık olan hayvan, moymul — III, 176
 1035. BOYNAK: dağ boynu, belen — III, 175
 1036. BOYNAK: yılana ağı veren keler, III, 175
 1037. BOYNAMAK: kurulmak, gururlanmak, böbürlen-mek, mağrur olmak, dik başlı o1mak — I, 226; III. 377
 1038. BOYNATMAK: dik başlılık ettirmek — II, 357
 1039. BOYUN: boyun — I, 127, 213, 370, 518; II, 3, 74, 76, 164, 180, 218, 219, 233, 235, 236; III, 194, 230, 248, 288, 325. 427, 431 bkz. boyın
 1040. BOYUNDURUK: boyunduruk — III, 179
 1041. BOYUNLAMAK: boyuna vurmak — III, 145
 1042. BOZ: boz reflk — II, 12; III, 122, 224
 1043. BOZLAMAK: ses vermek, bağırmak; bozlamak — I, 120; III, 291
 1044. BOZLATMAK: böğürtmek, II, 341
 1045. BOZMAK: bozmak, yıkmak — II, 8
 1046. BOZUK: bozuk, kırık yıkık, I, 378
 1047. BOZULMAK: bozulmak, yıkılmak — II, 131
 1048. BOZUŞMAK: bozmakta yardım ve yarış etmek, II, 99
 1049. BÖG: bir çeşit örümcek, böğ — III, 131, 141 bkz. bi, böy
 1050. BÖGRÜL: bögrü ak olan hayvan — I, 481 § bögrül at; bö ğürleri ak olan at — I, 481
 1051. BÖGÜR: böğrek, böbrek — I, 316
 1052. BÖGÜRLEMEK: böğüre vurmak; harp safını karşılaşmadan sağ veya soldan vurup yenmek — III, 332, 345
 1053. BÖK: aşığın sırtının, tümseğinin yukarı gelmesi, III, 130 bkz. çik bök
 1054. BÖKE: turmak bükülmek, eğilmek III, 231
 1055. BÖKMEK: eğilerek yere kapanmak, yemekten b ıkıp, doyup usanmak, bıkmak, gözü doymak, kanmak. II, 18, 19 bkz. bükmek
 1056. BÖKÜTMEK: doyurmak, bıktırmak II, 309
 1057. BÖLÜK: bölük-I, 385
 1058. BÖLÜKMEK: hayvanlar bölüklere aynlmak — II, 118
 1059. BÖÑ: iri yarı, yoğun, obur — III, 354
 1060. BÖÑ: ağır bir şeyin düşmesiyle çıkan ses — III, 354
 1061. BÖRI: kurt — I, 36
 1062. BÖRK: başlık, külâh, börk, I, 349; II, 93, 281, 303; III, 175, 200, 336, 351, 361 § kuturma
 1063. BÖRK: önde, arkada iki kanadı bulunan külâh — I, 490 § sukarlaç börk uzun külâh — I, 493 § kad ıglıg börk kenarlı, kıyılı külãh — I, 496
 1064. BÖRKÇI: takkeci, serpuşçu, külâh yapan ve satan — I, 26; II, 41, 52
 1065. BÖRLEYÜ: kurt gibi I, 189
 1066. BÖRÜÑ: suların yerde yaptığı yarıklar — III, 370
 1067. BÖY: bir çeşit örümcek — III, 141, 206 bkz. bi, bög
 1068. BÖZ: bez — I, 21, 49, 117, 152, 382, 477; II, 129, 308, 337, 345, 365; III, 51, 69, 101, 122, 198, 208, 291, 296, 352
 1069. BU: bu — I, 34, 36, 46, 49, 64, 72, 74, 77, 94, 126, 128, 132, 136, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 186, 190, 193, 197, 204, 230, 235, 238, 244, 246, 253, 255, 259, 266, 270, 288, 291, 292, 294, 297, 313, 315, 318, 323, 326, 329, 340, 362, 373, 374, 376, 391,
 1070. BU: buğ, buhar, bugu — III, 206
 1071. BUÇ: buç kuşun ötmesi için "güzel güzel" yerinde söylenen bir söz, II, 290
 1072. BUÇGAK: bucak; açı, zaviye ve benzeri — I, 465
 1073. BUÇGAK: kesilmiş hayvan derisinden çarık yapılan uçlar — I, 465
 1074. BUÇGAK: kutur — I, 465
 1075. BUÇGAKLANMAK: köşelenmek — II, 273
 1076. BUÇI: bir çeşit kubuz; iyi ses veren, çok inleyen ut — III, 173, 219
 1077. BUÇ: kubuz inleyen utlardan bir ut — III, 173
 1078. BUDGAY: buğday — III, 240 bkz. bugday
 1079. BUDUN: halk, ulus kavim, I, 155, 238, 239. 241, 352, 438, 439; II, 216, 223, 250; III, 398, 420 bkz. budun, buyun § budun başkanı
 1080. BUDUNLUG: bukunlug ulusu, oymağı olan — I, 499
 1081. BUDURSIN: bıldırcın — I, 513
 1082. BUDMAK: buymak, donmak ve ölmek — III, 439
 1083. BUDUN: halk, kavim, ulus — I, 45, 231. 398, 466, 512; II, 110, 127, 211, 216; III, 4, 47, 69. 75, 80, 90, 147, 185 bkz. budun, buyun
 1084. BUDUŞMAK: bir şey açılmak, ayrılmak (eğri bacaklar gibi), ap; ak olmak — II, 93
 1085. BUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek — II, 302 bkz. yudutmak
 1086. BUGA: Hindistan'dan getirilen bir ilâç, III, 224
 1087. BUGDAY: buğday — II, 235, 319, 363; III, 4, 73, 240, 254, 325 bkz. budgay
 1088. BUGRIL: tulum ve tuluma benzer dolu kapların hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı. I, 481 bkz. bıgrıg, bıgrıl
 1089. BUXSAMAK: kabul etmemek; zorla yapmak — III, 284
 1090. BUXSATMAK: dik başlılık ettirmek, II, 335
 1091. BUXSI: pişmiş buğday ile badem içl üzerine bal ve süt ile yap ılmı; bulamaç dökülerek meydana getirilen bir yemek — I, 423
 1092. BUXSUM: boza, darıdan yapılan bir içki — I, 485
 1093. BUJIN: çöpleme denilen ağılı bir ot — I, 398
 1094. BUK: içi boş şeylerin yere düşerken çıkardıkları ses — III, 129
 1095. BUKAÇ: su kabı, topraktan yapılan çömlek ve benzeri şeyler, I, 357, 411
 1096. BUKAGU: hırsızların ellerlne vurulan kelepçe — I, 446
 1097. BUKAK: kuş kursagı. II, 285
 1098. BUKMAK: bükmek, kıvırmak, II, 16
 1099. BUKRAMAK: hayvan sıçramak, çamışlık etmek — III, 279 bkz. bukrımak
 1100. BUKRIMAK: hayvan sıçramak, çamışlık etmek — III, 279 bkz. bukramak
 1101. BUKUK: çiçek topluluğu; çiçek tomurcuğu. II, 285
 1102. BUKUK: boğazın iki yanında deri ile et arasında peyda olan et bezleri — II, 285
 1103. BUKUKLANMAK: tomurcuklanmak, kabarmak — I, 437; II, 285
 1104. BUKUKLUG: er boğazı urlu adam, I, 497
 1105. BUKULMAK: bükülmek, burkulmak, toplannnak — II, 131, 132
 1106. BUKUNMAK: bükmek, kıvırmak — II, 142, 143
 1107. BUKURMAK: indirmek — II, 82, 83
 1108. BUKURSI: sapan demiri. III, 242
 1109. BULADMAK: tencere buğusunda pişirtmek — II, 310 bkz. bulatmak
 1110. BULAK: at boyu kısa, sırtı geniş at — I, 379
 1111. BULAMAK: pişirmek — III, 270
 1112. BULAN: Kıpçak illerinde avlanan büyük bir yaban hayvan ı — I, 413
 1113. BULATMAK: tencere buğusunda pişirtmek — II, 310 bkz. buladmak
 1114. BULDUKMAK: bulunmak — II, 227
 1115. BULDUNI: içerisine yaş ya da kuru üzüm konan hoşmerim — I, 492
 1116. BULDUR: buldur güldür güldür, I, 456
 1117. BULDUR: buldur etmek güldür güldür etmek — l, 456
 1118. BULDUZMAK: buldurmak — II, 202
 1119. BULGAK: düşman gelmesi yüzünden halk arasına düşen karışıklık — I, 467 bkz. bulga;
 1120. BULGAK: bulanık — III, 320 bkz. bulgayuk
 1121. BULGAMA: yağsız ve tatsız bulamaç — I, 491
 1122. BULGAMAK: bulandırmak, karıştırmak, bulanıp kusayaznnak; öfkelendirmek — III, 289, 320
 1123. BULGAMAK: can sıkmak (yalnız kullanılmaz). III, 291 § bulgamak telgemek can s ıkmak — III, 291
 1124. BULGANMAK: bulanmak; kızmak, öfkelenmek; karışmak, II, 238, 242; III, 21
 1125. BULGAŞ: düşman gelmesi üzerine halk arasına düşen karışıklık. I, 460 bkz. bulgak
 1126. BULGAYUK: bulanık — III, 179 bkz. bulgak
 1127. BULGUNA: ılgın ağacına benzer gevrek, kırmızı bir agaçtır, develer yer, I, 492 bkz. malguna
 1128. BULIT: bulut — I, 138, 139, 173, 186, 212, 251. 257, 258, 354, 376; II, 222, 223; III, 50, 147, 282, 298, 319, 398 bkz. bulut
 1129. BULITLANMAK: bulutlanmak — II, 264
 1130. BULMADUK: bulunmamı; — I, 419
 1131. BULMAK: bulmak — I, 123, 215, 304, 360, 384, 398, 407, 445, 463, 508; II, 21, 22. 29, 316; III, 12, 90, 440
 1132. BULMIŞ: bulunmuş — III, 361
 1133. BULNAMAK: esir etmek, tutsak etmek — I, 60, III, 29, 301
 1134. BULNATMAK: esir ettirnnek — II, 350
 1135. BULUN: esir, tutsak, I, 215, 307, 399; II, 150, 307; III, 63, 85, 97
 1136. BULUÑ: köşe, bucak, zavlye — II, 371
 1137. BULUNMAK: bulunmak — II, 143
 1138. BULUŞ: kişinin yaptığı bir işten elde ettiği kazancı, kâr — I, 367
 1139. BULUŞMAK: buluşmak, II, 107, 110
 1140. BULUT: bulut — III, 39, 190, 217 bkz. bul ıt
 1141. BURBAG: işi uzatma, işi yarına bırakma, sürüncemede bırakma — I, 461 bkz. yurbag
 1142. BURBALMAK: karışmak, II, 228, 229
 1143. BURBAMAK: işi sallamak, savsaklamak, üzerine du şmemek — III, 275 bkz. buybamak, yubalmak, yubamak, yubanmak
 1144. BURBaşMAK: karışmak — II, 203, 227
 1145. BURBATMAK: karıştırmak ve geciktirmek — II, 327 bkz. yap yup k ılmak, yubatmak, yubılamak, yuplamak
 1146. BURÇAK: burçak — I, 466
 1147. BURÇAK: ter taneleri — I, 466
 1148. BURÇAKLANMAK: burçaklanmak; (akar hakkında) tane tane akmak, burçak burçak olmak, l, 466; II, 273, 279
 1149. BURDUZ: bahçe, bostan — I, 457 (öz Türkçe de ğil)
 1150. BURXAN: put, buda — I, 343, 436, III, 84 bkz. beder burhan, bedez burhan, furhan
 1151. BURIŞ: deride ve elblsedeki buruşukluk, I, 367 bkz. burkug
 1152. BURKI: ekşi yüz, kırışık I, 18, 427
 1153. BURKITMAK: (yüz) buruşturmak, ekşitnnek — II, 339
 1154. BURKUG: deri ve deri gibi şeylerin büzülmesi — I, 461 bkz. bur ış
 1155. BURKURMAK: buruşmak, büzülmek. II, 171, 188
 1156. BURMAK: kokmak (iyi), buğusu yükselmek, buğulanmak — II, 6; III, 180
 1157. BURSLAN: aslında "bebür" denen hayvan; erkek ad ı — III, 418
 1158. BURT: kâbus, karabasan — I, 341; II, 10 § köti burt; kâbus, I, 341
 1159. BURTA: altın kırıntıları. I, 416
 1160. BURTALAMAK: altın varaklar veya kınntılar yapıştırmak — III, 351, 352
 1161. BURTALANMAK: altın kırıklan lle süslenmek — III, 200
 1162. BURUN: burun, öne doğru çıkınti yapan yer; önce — I, 375, 398, 412, 515. 518, 524, II, 85, 313; III, 107, 273 § kıval burun
 1163. BURUNDUK: /ular, buruna geçirilen yular, burunduruk, I, 501; II, 16 buru ışg ok atımı yer — llt, 370
 1164. BURUNLAMAK: buruna vurmak, III, 341, 342 buruşmak (yüz) buru; mak — II, 94 burutmak buğulandırmak, kokutarak yellenmek — II, 302
 1165. BUŞAK: içi sıkıntılı, mükedder I, 154, 378 bkz. buşgan, puşak
 1166. BUŞGAN: içi sıkıntılı, mükedder — I, 154 bkz. buşak, puşak
 1167. BUŞGUT: çırak — I, 451
 1168. BUŞGUTLANMAK: çırak, çömez sahibi olmak — II, 270 bkz. tu şgutlanmak
 1169. BUŞMAK: sıkılmak, can sıkılmak, usanmak — I, 373; II, 12, 145; III, 262 bkz. pu şmak
 1170. BUŞUG: can sıkıntısı. I, 373 bkz. puşug
 1171. BUŞULGAN: (ş) eli işe yatkın — III, 53
 1172. BUŞURMAK: can sıkmak — II, 78
 1173. BUT: but, I, 254; III, 120
 1174. BUT: değerli ve büyük peruze — III, 120
 1175. BUT: büyük bir adamın armağanını getirene verilen bahşiş, III, 120
 1176. BUTAK: budak, dal — I, 44, 159, 168, 277, 377; II, 264 bkz. but ık
 1177. BUTAKLAMAK: budamak — III, 336, 337 bkz. butıklamak, butımak
 1178. BUTAKLANMAK: budaklanmak, tomurcuklanmak, kollar ı ayrılmak. II, 264, 269
 1179. BUTANMAK: budanmak — II, 141
 1180. BUTAR: hasır dokumasında kullanılan ip, I, 360
 1181. BUTIK: budak, dal, ağaç — I, 377; III, 19, 55, 58, 78, 83, 95 bkz. butak
 1182. BUTIK: küçük testi, kırba, boduç — I, 377
 1183. BUTIK: atın ayak derisi çıkarılarak yapılan tulum, I, 377
 1184. BUTIKLAMAK: budamak — III, 336, 337 bkz. butaklamak, but ımak
 1185. BUTIMAK: budamak — III, 337
 1186. BUTLAMAK: buduna varmak; budunu ısırmak, III, 291
 1187. BUTLU: devenin burnuna geçirilen burunsal ık; (deve) burnundaki yumuşak yer, I, 430; II, 16
 1188. BUTMUL: karabibere benzer bir bitki, darü fülfül I, 481 bkz. batmul, bibli
 1189. BUTURGAK: pıtrak, fıstık biçlminde çengelli bir diken-I, 502 bkz. bitrik
 1190. BUYBAMAK: savsaklamak, yüz üstü bırakmak — III, 310 bkz. burbamak, yubamak
 1191. BUYUN: kavim, ulus — III, 169 bkz. budun, budun
 1192. BUYURMAK: buyurmak, emretmek III, 186 buz buz, I, 186, 353, 425; II, 214, 346; III, 123, 297
 1193. BUZAGU: buzağı I, 59, 446, 528; III, 91
 1194. BUZAGULAMAK: buzağılamak, buzağı doğurmak — III, 91
 1195. BUZLUK: buzluk, içerisine buz konularak yaz için saklanan yer, I, 466
 1196. BUZTILI: sıçan gibi küçük bir hayvan — I, 446
 1197. BÜDIK: oynayış, zıplayış, raks — I, 412 bkz. büdik
 1198. BÜDIK: oyun, raks, III, 259 bkz. büdik
 1199. BÜDIMEK: oynamak, raksetmek, III, 259
 1200. BÜDÜŞMEK: oyunda ve raksta yarışmak. II, 93
 1201. BÜDÜTMEK: oynatmak. II, 302
 1202. BÜGDE: hançer — I, 31, 418; III, 272 bkz. bükte
 1203. BÜGDELEMEK: hançerlemek, III, 352 bkz. bükdelemek
 1204. BÜGLÜNMEK: toplanmak, birikmek. II, 239
 1205. BÜGMEK: durdurmak, hareketine mani olmak; kapanmak, sed çekilmek, toplanmak; bükülmek, I, 100; II, 19 bkz. bükmek
 1206. BÜGRI: (bukri) eğri büğrü — I, 219. 420
 1207. BÜGÜ: bilgin, akıllı, hakim. I, 428; III, 228, 303 bkz. bükü
 1208. BÜGÜ: bilge akıllı — III, 228
 1209. BÜGÜLMEK: büğenmek, önü büğenerek toplanmak ve çoğalmak — II, 132
 1210. BÜGÜŞMEK: su büğemekte yardım ve yarış etmek, II, 105
 1211. BÜK: bük , sık ağaçlık — I, 245, 260, 333
 1212. BÜK: köşe, bucak, I, 333
 1213. BÜK: tomurcuk. I, 233
 1214. BÜKDELEMEK: hançerlemek. III, 352 bkz. bügdelemek
 1215. BÜKE: ejderha, büyük yılan — III, 227
 1216. BÜKEN: karpuz, hint kavunu — I, 399
 1217. BÜKIN: erliksiz, puluç, I, 399
 1218. BÜKLÜNMEK: kıvrılmak — II, 239
 1219. BÜKMEK: durdurmak, toplanmak, bükmek I, 100 bkz. bügmek
 1220. BÜKMEK: yere kapanmak, yemekten doyup, usanmak, doymak, kanmak, II, 18, 19 bkz. bökmek
 1221. BILKSEK: kadının göğsü ile boynu arasında gerdanlık takılan yeri. I, 476
 1222. BÜKSÜKLENMEK: kızda meme tomurmak — II, 277
 1223. BÜKSÜLMEK: çatlamak, yanlmak — II, 229
 1224. BÜKTE: hançer-I, 31 bkz. bügde
 1225. BÜKTEL: orta boylu (insan hakkında); yassı arkalı, oturamaklı (at hakkında). I, 481
 1226. BÜKTIR: dağlardaki çukur ve sert yerler; da ğların inişli çıkışlı yerleri, I, 455, 456
 1227. BÜKÜ: bilgin, akıllı, hakim. III, 228 bkz. bügü
 1228. BÜKÜ: bilge bilgin, akılli, hâkim. III, 228
 1229. BÜKÜLMEK: bükülmek; kesilmek — I, 437; II, 132, 285
 1230. BÜKÜM: etük kadın pabucu, I, 395 bkz. mükim, mükin
 1231. BÜKÜN: kör bağırsak — I, 399
 1232. BÜKÜŞMEK: bükmekte yardım etmek, II, 105
 1233. BÜL: zaman geçerek eskiyen herhangi bir şey, 1, 335 § bül at; ayakları sekili olan, ayaklarında aklık bulunan at — I, 335 § bül tarıg; üzerinden yıllar geçerek tadı bozulan tahıl — I, 335
 1234. BÜN: çorba, I, 31 bkz. mün
 1235. BÜRGE: pire — I, 427
 1236. BÜRGE: kişi bir yerde durmayan, zevzek, taşkın kimse I, 427
 1237. BÜRGELENMEK: öfkeden pire gibi sıçramak, pirelenmek. III, 202
 1238. BÜRME: don, torba gibi şeylerin ağı — II, 94
 1239. BÜRMEK: büzmek — II, 6
 1240. BÜRÜK: sofra başı, şalvar uçkuru gibı şeylerde bulunan yuvar-lak ip ve iplikler — I, 385
 1241. BÜRÜLMEK: buruşturulmak, bükülmek. II, 131
 1242. BÜRÜNÇÜK: bürüncük, kadın baş örtüsü — I, 510; II, 151
 1243. BÜRÜNMEK: bürünmek. II, 141
 1244. BÜRÜŞMEK: yuvarlak ; ey dikmekte yardım etmek, II, 94
 1245. BÜSKEÇ: çörek — I, 452 bkz. püşkel
 1246. BÜSTELI: kara pazı denen sebze, I, 493 bkz. püstüli
 1247. BÜŞINÇEK: üzüm salkımı, I, 506
 1248. BÜTE: çok anlamına bir kelime; kısa zaman, III, 217 bkz. kibe
 1249. BÜTKÜ: kaka, büyük abdest (çocuklara söylenir) — I, 430
 1250. BÜTMEK: ses kısılmak, alçalmak; borcu veya alaca ğı gerçekleşmek; yara kapanmak; sona ermek, yok olmak; bir şeye inanmak, ikrar etmek — I, 219; II, 294; III, 137, 166. 240
 1251. BÜTMEK: bitmek (nüşvü nema), yaratılmak, doğmak — II, 294
 1252. BÜTMIŞ: kapanmış, iyileşmiş (yara) — I, 245 bkz. yetmiş
 1253. BÜTRÜŞMEK: muhâkeme olmak ve şahit getirmek. II, 203
 1254. BÜTSEMEK: iyileşmeğe yaklaşmak — III, 284
 1255. BÜTÜGE: patlıcan, I, 447
 1256. BÜTÜN: doğru, dürüst, sahih; bütün — I, 224, 398
 1257. BÜTÜNLEMEK: gerçekliğini aramak, III, 341
 1258. BÜTÜRMEK: sağaltmak, sağlam hale koymak; alacağını tanıklamak, ispat etmek — II, 72, 73 bkz. pötürmek;
 1259. CILDAY: atların gögsünde çıkan bir hastalık. III, 240 bkz. çildek
 1260. CIGI: sağlam (dikişte) — III, 229 bkz. yi, yigi
 1261. CINCÜ: inci. I, 31, 417; III, 30, 229 bkz. yincü yinçü, yünçü
 1262. CUGDU:
 1263. DEVENIN: uzamış olan 10/11. I, 31 bkz.
 1264. YOGDU, : yogru, yogruy,
 1265. YUGDU, :
 1266. CÜVÜT: boya, III, 16Î
 1267. ÇA: benzetme edatı — III, 207 bkz. çe çabak Türk gölünde bulunan ufak bir bal ık — I, 381
 1268. ÇABAK: er soysuz, mayası bozuk, sütsüz adam, I, 381
 1269. ÇAÇIR: çadır — I, 406 bkz. çaşır, çatır
 1270. ÇADAN: çiyan, kuyruğu örü, akrep — I, 409; III, 367
 1271. ÇAFLI: şahin — I, 431
 1272. ÇAG: çug gürültü, çar çur — III, 128
 1273. ÇAGI: gürültü — III, 225 bkz. çogı, çugı
 1274. ÇAGIG: kamçı, sırım II, 210 bkz. çavıg
 1275. ÇAGILAMAK: bağırmak, çağırmak. III, 324 bkz. çogılamak
 1276. ÇAGILAMAK: çağlamak. III, 324 bkz. jagılamak, şagılamak
 1277. ÇAGIR: şarap, şıra — I, 363; II, 336; III, 286, 385
 1278. ÇAGIR: dar yol, küçük yol, çığır — I, 363 bkz. çıgır
 1279. ÇAGIRLAMAK: şıra yapmak; şıra içmek — III, 331
 1280. ÇAGIRLANMAK: şıra veya şarap sahibi olmak — II, 267
 1281. ÇAGIRLIG: şaraplı, şarabı olan — I, 494
 1282. ÇAGLANMAK: börtmek; yarı pişmek (et) — II, 245
 1283. ÇAGMUR: şalgam — I, 16, 457 bkz. çamgur
 1284. ÇAGRI: doğan kuşu; çakır ku; u — I, 421; II, 343; III, 332
 1285. ÇAGRUK: sertleşen, katila; an — I, 469
 1286. ÇAXA: çakmak, I, 9
 1287. ÇAXŞAK: dağ tepelerindeki taşlık yer — I, 469
 1288. ÇAXŞAK: kurutulmuş kaysı, üzüm gibi meyveler, I, 469
 1289. ÇAXŞAMAK: çağıl çuğul etmek, takılan süs eşyası ses vermek — III, 286
 1290. ÇAXŞU: filiz herç çakses anlatan bir söz — I, 333
 1291. ÇAK: bir şeyin özunü, aynını bildiren kelime, "tam, işte, aynı" sözleri gibi — I, 333
 1292. ÇAK: çuk odun, ceviz, kemik gibi çeylerin k ırılmasından çıkan ses, I, 333
 1293. ÇAK: çuk etmek odun, ceviz, kemik gibi şeyler kırılırken ses çıkarmak — I, 333
 1294. ÇAK: etmek ses çıkarmak — I, 333
 1295. ÇAKILMAK: çakılmak; ateş çakmak; eri; tirilmek — II, 133
 1296. ÇAKINMAK: çakınmak, kendisi için çakmak — II, 149
 1297. ÇAKIR: gök gözlü, çakır gözlü, çakır — I, 363
 1298. ÇAKIŞMAK: çakmakta yardım ve yarış etmek — II, 104
 1299. ÇAKLANMAK: çalkamak — I, 513
 1300. ÇAKMAK: çakmak; erişmek, II, 17, 23; III, 26
 1301. ÇAKMAK: (kuş) aşağı inmek — III, 46 bkz. çokmak, çukmak
 1302. ÇAKMAK: çakmak (yakma aracı) — I, 469; II, 17, 104, 133, 149, 181; III, 26
 1303. ÇAKRAK: kel, daz, 1. 469
 1304. ÇAKRATMAK: gözü çakırlaştırmak — II, 334
 1305. ÇAKRIŞMAK: çağrışmak — II, 209
 1306. ÇAKTURMAK: çaktırmak; iki kişiyi kızı; tırmak — II, 181
 1307. ÇAL: alaca, kır — III, 156
 1308. ÇALAÑ: geveze, bağıran, çalçene — III, 371 § çalañ ba şı; çalçene, bağıran kişi — III, 371
 1309. ÇALAÑ: yanmış gibi siyah, ot bitmeyen, çorak yer — III, 371
 1310. ÇALDIR: çaldır ses ifade eden bir söz — I, 457
 1311. ÇALDIR: çaldır etmek çaldır çaldır etmek I, 457
 1312. ÇALDRAMAK: ; ağıl çuğul etmek, ses vermek, III, 447, 448
 1313. ÇALGAY: ku; kanadının uçları — III, 241
 1314. ÇALIG: yitik arama; bey|erln önemli bir işi çıktığında gelmeleri için köylere, obalara gönderdi ğl haber, I, 374
 1315. ÇALINMAK: kendini yere atmak; kulağına söz erişmek; anklannnak, zayıflamak — II, 149, 150
 1316. ÇALIŞ: çelme, güreş — I, 368
 1317. ÇALIŞMAK: bir şeyin çatlakları, ekleri, araları açılmak; güreşmek. II, 108, 114
 1318. ÇALKAN: yaranın bir yerden başka blr yere yürümesi veya 20^651. I, 441
 1319. ÇALK: çulk itmenin çıkardıgı ses, I, 349
 1320. ÇALK: çulk kılmak itmek, çarpmak — I, 349
 1321. ÇALMA: kerme, kemre, koyun ağıllarında veya deve ahırlarında toplanıp, kurutularak kışın yakmak Içln kesilen kesek, kuru tezek, I, 433
 1322. ÇALMAK: yere çalmak, vurmak, yenmek
 1323. ÇALPAK: kir, pislik — 1. 470 § çalpak i ş; karışık iş — I, 470
 1324. ÇALPAÑ: sıvık çamur — III, 385
 1325. ÇALPAŞMAK: çarpışmak, mücadele etmek; sertleşmek; bir şey kötüleşip pisleşmek — II, 207
 1326. ÇALPUŞLANMAK: yapışkan olmak, çelpeklenmek. II, 271
 1327. ÇALTURMAK: yere çeldirmek, yere çaldırmak; aratmak, aramasını emretmek; işittirmek için çağrılmak. II, 182
 1328. ÇAMGUK: koğucu, kovcu — I, 470
 1329. ÇAMGUR: şalgam, I, 457 bkz.
 1330. ÇAGMUR: çamı gürültü, bağırtı (yalnız kullanılmaz, "çogı" ile gelir). III, 234
 1331. ÇAMRAK: çoluk çocuk, I, 469 bkz. çar çarmak
 1332. ÇANAK: kekez kimse, korkak, gevşek, I, 358
 1333. ÇANAK: kap kacak, çanak, tuzluk ve tuzlu ğa benzer ağaçtan oyulmuş kap — I, 84, 381; III, 32, 109 bkz ayak
 1334. ÇANAKLAMAK: birini arık (zayıf) saymak veya bulmak; arıklığa, gevşekliğe, kekezliğe nispet etmek — III, 330 ça(n)aklık kekezlik, gevşeklik, perişanlık — I, 503
 1335. ÇANÇU: erişte hamuru açılan oklava — I, 417
 1336. ÇANDIŞMAK: birbirine sertleşmek, birbirinden kaçınmak, çekinmek — II, 207, 208
 1337. ÇAÑILAMAK: döğülerek çenilemek; kötü söyleyip ba ğırmak — III, 404
 1338. ÇANKA: bir çeşit tuzak — I, 427
 1339. ÇANTURMAK: caydırmak — II, 182 bkz. çındu — turmak
 1340. ÇAP: çap ses bildiren bir kelime, vurulan kamç ının ve dudağın şıpırdamasında çıkar — I, 318
 1341. ÇAP: çap yemek şapır şupur yemek — I, 318
 1342. ÇAPGUT: çaput, ; ilte — I, 451
 1343. ÇAPILMAK: Ince, iyi yumuşak çamurla sıvamak; boynu vurulmak — II, 119
 1344. ÇAPINMAK: kamçılamak; yüzmek, II, 149
 1345. ÇAPITGAN: çok saldıran — I, 513 çapıtgan er cellât, boyun vurnn, I, 513 çap ıtmak saldırmak, vurdurmak, II, 298 çapmak yüzmek; arı çamurla sıvamak; vurmak — II, 3, 149
 1346. ÇAPSAMAK: yüzmek istemek III, 284
 1347. ÇAPTURMAK: suda yüzdürmek; çamurla sıvatmak; boyun vurdurmak, II, 180
 1348. ÇAR: çar herhangi bir akarın çıkardıgı ses, I, 324 bkz. şar şar
 1349. ÇAR: çarmak çoluk çocuk — I, 469; II, 148, bkz. çamrak
 1350. ÇARÇUR: abur cubur — I, 323
 1351. ÇARÇUR: yemek eline geçeni yemek, bir şey bırakmamak, I, 323
 1352. ÇARLAMAK: cırlamak, ağlamak, bağırmak — III, 295 bkz. çoglamak
 1353. ÇARLAŞMAK: ağlaşmak, bağrı; mak, kükremek — II, 210
 1354. ÇARLATMAK: cırlatmak, ağlatmak — II, 344
 1355. ÇARS: çars ses ifade eden bir kellme — I, 348
 1356. ÇARS: çars urmak çat çat dövmek — I, 348
 1357. ÇART: parça, I, 341
 1358. ÇART: çurt her şeyln ufağı, döküntusü — I, 341
 1359. ÇARUK: çarık — I, 318
 1360. ÇARUKLAMAK: çarıklamak, Türk çarığı giymek; çaruk boyuna nispet etmek, III, 337, 338
 1361. ÇARUKLANMAK: çarıklanmak — II, 266
 1362. ÇARUKLUG: çarıklı. I, 497
 1363. ÇARUKLUK: çarık yapılmak üzere yapılmış deri — I, 503
 1364. ÇARUN: çınar agacı — I, 414 bkz. çünük, şünük
 1365. ÇAŞIR: çadır — I, 406 bkz. çaçır, çatır
 1366. ÇAT: kuyu — III, 146
 1367. ÇAT: çat bir şeyin düştüğü zaman çıkardığı sesi anlatır — I, 320
 1368. ÇATLLAMAK: şaklamak. III, 323
 1369. ÇATIR: çadır, I, 406 bkz. çaçır, çaşır çatır nı; adır — I, 406
 1370. ÇATMAK: kuzuyu koyuna katmak, II, 294
 1371. ÇATPA: köy muhtarının ırmak, çeşme sularının yollarını kazmaya gitmeyen kimseterden aldığı tutu, I, 416
 1372. ÇATUK: Çin'den getirilen bir balık boynuzu — III, 218
 1373. ÇAV: şöhret, ; an; ses, I, 45; II, 250
 1374. ÇAVA: delikanlılara verilen adlardan — III, 225
 1375. ÇAVAR: ateş yakmaya yarıyacak nesne, tuturak, I, 17, 411
 1376. ÇAVAR: çuvar ateş yakmaya yarıyacak nesne, tuturak — I, 411
 1377. ÇAVARLIG: yer yavşan gibi tuturak yapmaya yarar odun bulunan yer — I, 495
 1378. ÇAVIG: kamçı, kamçı ucu, I, 374; II, 231 bkz. çagıg
 1379. ÇAVJU: dalı, budağı, meyvesi kırmızı bir ağaç olup meyvesi acıdır — Kadınların parmağı kırmızılıkta buna benzetilir, I, 422
 1380. ÇAVLANMAK: sanlanmak, şöhretlenmek, ün sahibi olmakII, 245; III, 200
 1381. ÇAVLI: ateş yakılan meyve kabukları, III, 442
 1382. ÇAVUŞ: çavuş, savaşta safları düzelten ve askeri zulüm etmeğe bırakmayan kimse. I, 368 çaydam yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan Ince keçe — III, 176 bkz. çiydem
 1383. ÇE: benzetme edatı, III, 207 bkz. ça
 1384. ÇEÇEK: çiçek I, 119, 179, 193, 233. 388 437; II, 122, 285
 1385. ÇEÇEKLENMEK: çiçeklenmek II, 266
 1386. ÇEÇEKLIK: çiçeklik, I, 508
 1387. ÇEÇGE: çulha tarağı, I, 429
 1388. ÇEFŞEÑ: koyun kırpılan makas, kırkı — III, 385
 1389. ÇEK: çizgili, kumaş gibi bir pamuk dokuma — III, 155
 1390. ÇEK: çük malın en değersizi, kıvır zıvır, I, 334
 1391. ÇEKEK: çiçek hastalığı, I, 388
 1392. ÇEKIK: nokta — II, 149, 181, 287 bkz. çikik
 1393. ÇEKIK: küçük çocuk çükü — II, 287 bkz. çübek
 1394. ÇEKIK: serçeye benzer alacalı bir kuş ki siyah kayalıklarda bulunur — II, 287
 1395. ÇEKILMEK: kitap (10^^111^. II, 133, 134
 1396. ÇEKLNMEK: kendisi için kitaba nokta koymak — II, 149
 1397. ÇEKINMEK: bohça bağlamayı üzerine almak, kendi kendine ba ğlamak, II, 149
 1398. ÇEKIŞMEK: nokta koymakta yardım ve yarışetmek — II, 107
 1399. ÇEKLEŞMEK: kur'a çekmek — II, 210
 1400. ÇEKMEK: kitap noktalamak; attan kan almak; s ıkılan oku çekmek — II, 21
 1401. ÇEKMEK: çekerek bağlamak — II, 21 bkz. çıkmak
 1402. ÇEKREK: kapa yünden yapılan kölelerin giydigi cepsiz blr kaftan — I, 477
 1403. ÇEKTÜRMEK: noktalatmak; kan aldırmak — II, 181
 1404. ÇEKÜK: çekiç — II, 287
 1405. ÇEKÜN: ada tavşanı yavrusu, göcen — I, 402
 1406. ÇEKÜRGE: çekirge — I, 490
 1407. ÇELIÑ: çini; Çin'den gelme — III, 371 § çeliñ ayak; Çin kâsesi, III, 371
 1408. ÇELPEK: göz çapağı — I, 477
 1409. ÇELPEKLENMEK: çapaklanmak, II, 277, 279 çeuğ zil, çalpara — III, 357 çeñel er şer adam, şerli adam — II, 290 çeışğlik sarmaşık otu, III, 383
 1410. ÇEÑLI: merigli birçocukoyunu; salıncak — III, 379
 1411. ÇEÑŞÜ: küçük hırka — III, 378
 1412. ÇEPIŞ: altı aylık keçi yavrusu, çepiç — I, 368
 1413. ÇEPIŞLENMEK: çepiç olmak, çepiç haline gelmek, II, 266
 1414. ÇER: vücudun ağırlığını bildiren bir kelime, I, 322
 1415. ÇER: savaşta karşılıklı duran saflar — I, 323
 1416. ÇER: vakit, I, 323
 1417. ÇERIG: asker, asker dizisi, ordu, I, 123, 128, 323, 388, 442, 519; II, 97, 103, 209; III, 332
 1418. ÇERIK: her şeyin karşısı; her şeyin vakti, sırası, I, 388
 1419. ÇERKEŞMEK: saf haline gelmek, sıralanmak, dizilmek, düzelmek. I, 179, 442; II, 209, 210, 283, 303
 1420. ÇERLENMEK: vücut ağırlaşmak, agrımak, hastalanmak — I, 322; 11. 244, 245
 1421. ÇERLETMEK: bozmak; ajrıtmak; ağırlık vermek — II, 345
 1422. ÇERLIK: karşı, I, 323
 1423. ÇERLIK: vakit — I, 323
 1424. ÇERMELMEK: bir ; eyln ucu kıvrılmak, bükülmek — II, 231
 1425. ÇERMEŞMEK: bükmekte yardım ve yarış etmek — II, 210
 1426. ÇERMETMEK: bir şey fltil gibi bükülmek; ördürülmek. II, 349
 1427. ÇERTILMEK: yok edilmek; ortadan yok olmak, ölmek, kaybolmak, uzakla şmak, elden çıkmak — I, 103; II, 148, 229; III, 41
 1428. ÇEŞ: perüze, firuze — I, 330; II, 79, 192
 1429. ÇEŞKEL: çanak çömlek — I, 482
 1430. ÇETGEN: gem dizgini — I, 443
 1431. ÇETÜK: kedi — I, 388; III, 127 bkz. muş § küvük
 1432. ÇETÜK: ; erkek kedi — I, 388
 1433. ÇEVRÜLMEK: çevrilmek, döndürülmek. II, 230
 1434. ÇEVRÜŞMEK: çevrlşmek. II, 208
 1435. ÇEVŞEÑ: gözü sulu, gôzü her zaman akan ki şi — III, 385
 1436. ÇEVÜRGEN: her zaman çevlren, I, 522
 1437. ÇEVTIRMEK: çevirmek, bir şeyi sol elin baş parmagı üzerinde çevirmek — II, 82
 1438. ÇETMEK: eri; mek — II, 314 bkz. yetmek, yetmek
 1439. ÇIBIK: çubuk, yaş olan dal, I, 318
 1440. ÇIBIKLAMAK: taze çubukla vurmak. III, 337
 1441. ÇIBIRTMAK: çırpıçtırmak, taze ; ubukla döğmek — III, 430
 1442. ÇIÇALAK: serçe parmak, sırça parmak, I, 487
 1443. ÇIÇAMUK: yüzük parmağı — I, 487
 1444. ÇIF: hurma ve üzüm gibi şeylerin şırasının çömlek veya benzerlerinde kaynamas ından çıkan ses — I, 332
 1445. ÇIFILAMAK: çığıl çığıl ses verı — nek, şıra kaynarken ses vermek. III, 325
 1446. ÇIG: göçebelerin sele sazı (çığ otu) lle yaptıkları çadır örtüsü — III, 128
 1447. ÇIG: bir Türk arşını, Arap arşının üçte ikisi kadardır, göçebeler bununla bez ölçerler — III, 128
 1448. ÇIGAN: fakir, yoksul — I, 31 bkz. çıgay
 1449. ÇIGAY: fakir, yoksul — I, 31, 214, 248, 349; III, 238, 239 bkz. ç ıgan
 1450. ÇIGIL: tıgıl ses bildiren bir söz — I, 393
 1451. ÇIGIL: tıgıl kılmak çığıl çığıl etmek, I, 393
 1452. ÇIGILVAR: okı bir çeşlt küçük ok — I, 493, 494
 1453. ÇIGIR: daryol, küçükyol, çığır, I, 363 bkz. çagır
 1454. ÇIGIRLAMAK: çığır açmak; çığır açmağa yönelmek; karda ayağıyla yol açmak — III, 331
 1455. ÇIGIRLANMAK: çığırlar peyda olmak — II, 267
 1456. ÇIGLAMAK: Türk arşını ile ölçmek — III, 296
 1457. ÇIGLANMAK: ölçülmek — III, 198 çıglatmak uzunluk ölçtürmek — II, 345
 1458. ÇIGMAK: dürmek, çıkınlamak, bağlamak, II, 14, 15
 1459. ÇIGRI: çıkrık, değirmen, çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı, ip çıkrığı ve her türlü makara; değre, felek — I, 421, II, 82, 230, 241, 255. 303 § kök ç ıgrısı; felek, gök değresi- I, 421
 1460. ÇIGRITMAK: çiğnetmek; çiğneterek sertleştirmek; işte pişirmek (insan için) — II, 333
 1461. ÇIGRUMAK: gevşek şey sertleşmek, III, 280
 1462. ÇIXANSI: nakışlı bir Çin ipeklisi — I, 489 bkz. ç ıxansı, çınaxsı
 1463. ÇIXŞANSI: nakışlı bir Çin ipeklisi — I, 489 bkz. ç ıxansı, çınaxsı
 1464. ÇIJMAK: binilmek veya yüklenmek istenen yag ırlı hayvan eğinmek. II, 9 bkz. çijtürmek
 1465. ÇIK: inciten ve korkutan kişiye karşı koyamayacak adama söylenen bir korkutma deyimi — III, 130
 1466. ÇIKAN: yiğen, hala ve teyze oğlu — I, 402
 1467. ÇIKARMAK: çıkarmak — II, 83
 1468. ÇIKILMAK: çıkılmak, II, 133
 1469. ÇIKI: ; menfaat, çıkar — I, 368
 1470. ÇIKIŞMAK: çıkmakta yardım ve yarış etmek — II, 104
 1471. ÇIKMAK: çıkmak — I, 81, 305, 343, 362, 420, 424; II, 17, 18, 116, 246; III, 16, 120, 144, 161 bkz. taşıkmak, tışıkmak
 1472. ÇIKMAK: çekerek bağlamak, II, 21 bkz. çekmek
 1473. ÇIKMAK: nemlenmek — III, 183, 184
 1474. ÇIKRAMAK: gıcırdamak. III, 280
 1475. ÇIKRAŞMAK: çokça gıcırdamak, çıkırdamak — II, 209
 1476. ÇIKRATMAK: gıcırdatmak (diş, kapı, kalem gibi şeyler), II, 334
 1477. ÇIKRIŞMAK: çıkarmakta yardım ve yarış etmek (bir şeyi çıkarmak, meydana çıkarmak gibi). II, 208, 209
 1478. ÇIKTURMAK: çıkartmak — II, 181
 1479. ÇIKTURMAK: ıslatmak, ıslak yere koymak — II, 181
 1480. ÇILANMAK: yaşlıktan ıslanmak; at terlemek — II, 150
 1481. ÇILAŞMAK: ıslatmakta yardım etmek, II, 108
 1482. ÇILATMAK: ıslattırmak, atı terletmek — II, 310 bkz. çıylatmak
 1483. ÇILDAMAK: çıldır çıldır etmek — III, 281 bkz. çılramak
 1484. ÇILRAMAK: çıldır çıldır etmek, III, 281 bkz. çıldamak
 1485. ÇILRATMAK: seslendirmek, çığıl çığıl ettirmek — II, 333
 1486. ÇIMGUKLANMAK: koğcu (dedikoducu) olmak — II, 275
 1487. ÇIN: doğru, gerçek, sahih, I, 86. 339; III, 138 § ç ın bütün kişi; kendine güvenilebilen, do ğru dürüst kişi, I, 398
 1488. ÇINAXSI: nakışlı bir Çln ipeklisi, I, 489 bkz. ç ıxansı, çıxşansı
 1489. ÇINDAN: sandal ağacı — I, 436; 11 , 122
 1490. ÇINDAN: at kula renkli at — I, 436 çınduturmak caydırmak — II, 182 bkz. çanturmak
 1491. ÇIÑARMAK: araştırmak, tahkik etmek — II, 182
 1492. ÇINIKMAK: gerçekleşmek — II, 117
 1493. ÇINLAMAK: tahkik etmek, gerçekliğini araştırmak — III, 296
 1494. ÇINLATMAK: gerçekleştirmek, tasdik ettirmek — II, 345
 1495. ÇIÑ: çınlama, çan ve leğen gibi ; eylerln verdiği ses, III, 357 bkz. çirig
 1496. ÇIÑ: etmek çınlamak — III, 357
 1497. ÇIÑIL: çıñıl bir şeyin çingil çingil ses ç ıkarması, III, 366
 1498. ÇIÑIL: çıñıl etmek çingil çlngil etmek — III, 366
 1499. ÇIÑRAK: gür ve pürüzsüz ses, III, 383
 1500. ÇIÑRAMAK: çınlamak III, 402
 1501. ÇIÑRATMAK: çınlatmak — II, 358
 1502. ÇIP: her ince ve yumuşak dal — I, 318
 1503. ÇIPIKAN: innap, vücutta çıkan kırmızılık — I, 448 bkz. çıpkan
 1504. ÇIPKAN: innap, Zizyphus vulgarls; vücutta ç ıkan kırmızılık — I, 448 bkz. çıpıkan
 1505. ÇIR: elbise yırtmakta, yırtılmakta çıkan ses — I, 323
 1506. ÇIRGUY: ok temreninin şişkince olan yeri — III, 241
 1507. ÇIRGUY: elbise kuşağının geçeceğl iki taraflı köprücük — III, 241
 1508. ÇIVI: cinlerden blr bölük — III, 225
 1509. ÇIYLATMAK: ıslattırmak, at terletmek, II, 310 bkz. çılatmak
 1510. ÇI: toprakta yaşlık, yaş — III, 207
 1511. ÇIBEK: karguy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku; — I, 388; 111. 241
 1512. ÇIBEK: karkuy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku; — I, 388; 111. 241
 1513. ÇIBEK: kırguy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku; — I, 388; 111. 241
 1514. ÇIBEK: kırkuy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku; — I, 388; 111. 241
 1515. ÇIFŞEÑ: ekşi, ekşimiş III, 385
 1516. ÇIGILLEMEK: Çiğil*lerden saymak, Çigil'lere nisbet etmek — III, 345
 1517. ÇIGILLENMEK: Çiğil kılıgına girmek, II, 269
 1518. ÇIGILMEK: düğüm sıkıştırılmak, ip düğümlenmek — II, 134 bkz. çiklişmek, çiktürmek
 1519. ÇIGIR: çigir ekmek içerisinde taş kırıntıları olduğu zaman di; in ezemeyerek çıkardığı ses, I, 363
 1520. ÇIGIT: pamuk çekirdeği — I, 356
 1521. ÇIGNE: mala, çiftçilerin "sürgü" dedikleri aygit — I, 435 bkz. çikne
 1522. ÇIJ: demir çivi, zırh çivileri ucu — III, 123, 214
 1523. ÇIJTÜRMEK: hayyan yükten belini çökertmek — II, 180 bkz. ; ıjmak
 1524. ÇIK: bök aşığın sırtının tüseğinin yukarı gelmesi — III, 130 bkz. bök
 1525. ÇIK: çik oğlağı çağırmak ve gütmek için kullamlan bir söz — I, 334 bkz. çilik çilik
 1526. ÇIKIK: nokta — II, 107 bkz. çekik
 1527. ÇIKIN: ibrişim. I, 414
 1528. ÇIKIN: üzüm bağlarında biten hayvanların yediği başaklı bir ot — I, 414
 1529. ÇIKLIŞMEK: sıkışmak, düğüm sıkışmak — II, 210 bkz. çigilmek, çiktürmek
 1530. ÇIKNE: çiftçilerin "sürgü" dedikleri ayg ıt — III, 301 bkz. çigne
 1531. ÇIKNEMEK: sıkı dikmek, altın tellerle (yani kılaptan denen altın sarılı tellerle) ipek kumaş üzerine nakış işlemek; yere sürgü çekmek, I, 414; III, 301
 1532. ÇIKREMEK: bir şeydekl yabancı şey gıcırdamak — III, 280, 281
 1533. ÇIKTEN: eğer örtüsü — I, 435
 1534. ÇIK: turmak aşık oyununda aşık yan yatınca çukur tarafı yukarı gelmek — I, 334
 1535. ÇIKTÜRMEK: sıkıştırmak, düğüm sıkıştırmak, II, 180 bkz. çigilmek çikli şmek —
 1536. ÇIL: çokluk bildiren sıfat edatı — III, 56, 57
 1537. ÇIL: bere, döğmek yüzünden deri üzerinde olan iz — I, 336; III, 134
 1538. ÇIL: çirkinlik, çil — III, 134
 1539. ÇILDEK: atın göğsünde çıkan bir çıban — I, 477 bkz. cılday
 1540. ÇILE: öğrekteki atın yaş gübresl, III, 233
 1541. ÇILEMEK: yaşartmak, ıslatmak — III, 271
 1542. ÇILGÜ: at al at — I, 430
 1543. ÇILIK: çilik oğlağı çağırmak için kullanılan bir söz-I, 388 bkz. çik çik
 1544. ÇIM: bir şeyin çiğ veya ya; olmasında obartma istenildiği zaman kullanılan bir edat — I, 338 §çim yig et; çim çig et — I, 338 § çim öl ton; çip ıslak elbise — I, 338
 1545. ÇIM: ayrık otu — I, 338
 1546. ÇINIŞTÜRÜK: bir ağaç meyvesi (fındığa benzer, kırmızımsı beyazı olur, ilk yazda yetişir, yenir), I, 530
 1547. ÇINÜŞTÜRÜKSEMEK: canı "cinüştürük" istemek — I, 280
 1548. ÇIÑ: iyice, büsbütün. III, 357 § çiñ tolu; iyice dolu, büsbütün dolu — III, 357
 1549. ÇIÑ: leğen ve benzeri şeylerin çıkardığı ses — III, 370 bkz. çıñ
 1550. ÇIR: yag — I, 323
 1551. ÇIRT: ses ifade eden bir söz — I, 341 §çirt sudmak; di şler arasından "çirt" diye tükürük ç ıkamak — I, 341
 1552. ÇIŞ: çiş kadın çocuğu işetmek istediği zaman söyler; at hakkında da böyledlr, I, 331
 1553. ÇIŞEMEK: çişemek, çiş etmek, pislemek (çocuklarda) — III, 267
 1554. ÇIŞETMEK: çiş ettirmek, abdest bozdurmak — II, 307
 1555. ÇIT: kamıştan veya dikenden yapılmış duvar veya hüğ, çardak, I, 320
 1556. ÇIT: üzeri alaca nakışlı Çin ipeklisl, III. 120
 1557. ÇIVGIN: yağlı, doyurucu, besleyici — I, 443 bkz. kevgin § çivgin a ş; besleylci yemek — I, 443 § çivgin ot; hayvanları semirten ot — I, 443
 1558. ÇIVGÜNLENMEK: vücuda yararlı besleyici bulmak — II, 278
 1559. ÇIYDEM: yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan ince keçe — III, 176 bkz. çaydam
 1560. ÇOBULMAK: elmanın yarısı, blr ; akı, elma kakı, 1, 503
 1561. ÇOCUK: domuz yavrusu; herşeyin küçüğu — I, 381 çodın tunç ve çözülmüş bakır, bakır — I, 409 § çoğın esiç; bakır tencere — I, 409
 1562. ÇOG: eşya konan heybe, bohça — III, 128
 1563. ÇOG: ateş alevi, ateş yalını, güneşin yalını, saçaklarL III, 128
 1564. ÇOGI: savaş — I, 41
 1565. ÇOGI: gürültü, bağırtı. III, 225, 234 bkz. çagı, çugı
 1566. ÇOGILAMAK: bağırmak, çağırmak — III, 324, 325 bkz. çagılamak
 1567. ÇOGLAMAK: fil bağırmak — III, 295 bkz. çarlamak
 1568. ÇOGLAMAK: bağlamak, bohçalamak, III, 295, 296
 1569. ÇOGLANMAK: ateş yalınlanmak, güne; yalını yere düşmek — II, 245
 1570. ÇOGLANMAK: toplanmak, akışarak toplanmak — II, 245
 1571. ÇOGLANMAK: bağlanmak, heybelenmek — III, 198
 1572. ÇOGLATMAK: bohçalatmak, sardırmak, II, 345
 1573. ÇOGMAK: sarmak, sıkı bağlamak — I, 210
 1574. ÇOGULMAK: bağlanmak, bohçalanmak — II, 133 çok kötü, alçak — III, 130
 1575. ÇOKMAK: süzülüp inmek, konmak — Il, 17; III, 46 bkz. çakmak, çukmak
 1576. ÇOKMAKLANMAK: yılan çöreklenmek II, 275, 279
 1577. ÇOKRAMAK: (pınarda su ve tencerede bir şey) kaynamak — III, 280
 1578. ÇOKRAMA: yul suyu çok olan, fışkıran kaynak; fışkırma I, 492; III, 4
 1579. ÇOKRAŞMAK: çoğalmak ve dalgaIanmak. II, 208
 1580. ÇOKRATMAK: kaynatmak. II, 333, 334
 1581. ÇOKTURMAK: saldırtmak, üzerine indirtmek II, 181
 1582. ÇOLAK: çolak — I, 381
 1583. ÇOMAK: asâ, çomak, I, 381
 1584. ÇOMAK: üygurlar'ca ve bütün Müslüman olmayan halk taraf ından Müslümanlar'a verilen ad, Müslüman . I, 381; II, 3 § çomak eri; Müslüman. I, 381
 1585. ÇOR: avret yeri bitişik olan kadın, sarılgan bitki — III, 121, 122
 1586. ÇOVLI: tutmaç süzgeci, III, 442
 1587. ÇÖGEN: topu çekmek için kullanılan ucu eğri bir değnek, çevgen — I, 187, 223, 242, 402
 1588. ÇÖJÜLMEK: gevşek ip gerilmek; uzayıp silnmek — II, 132 bkz. çüjülmek
 1589. ÇÖK: çök deveyi ıhtırmak için kullanılır bir söz — I, 334
 1590. ÇÖKDI: kulağın altında "kafa baltası" denen yer — I, 418
 1591. ÇÖKMEK: diz çökmek, dibe çökmek — II, 21, 33
 1592. ÇÖKTÜRMEK: çöktürmek, maden ayırıp çök-türmek — II, 181, 182
 1593. ÇÖKÜRMEK: çökermek, ıhtırmak — II, 84
 1594. ÇÖKÜT: kısa — I, 356 çökütlük kısalık, cücelik. I, 506
 1595. ÇÖMÇE: kepçe, çömçe — I, 417
 1596. ÇÖMGEN: her zaman dalan, I, 401
 1597. ÇÖMMEK: dalmak, çimmek I, 401
 1598. ÇÖÑEK: çömçe, kutu — II, 290
 1599. ÇÖP: tutmaç parçası — I, 318
 1600. ÇÖP: şarabın tortusu, her şeyin çöküntüsü, çöp, çör çöp; herhangi bir şeyin çökeli I, 318; III, 119
 1601. ÇÖP: çep kişiler değersiz kimseler. I, 318
 1602. ÇÖPIK: meyve yenildikten sonra atılan şey, çör çöp — I, 390 bkz. şöpik
 1603. ÇÖREK: çörek — I, 388
 1604. ÇÖREKLEMEK: çörek yapmak — III, 340
 1605. ÇUBARTMAK: çalıp, soyup çıplak bırakmak, cıbırlatmak — III, 429, 430 bkz. çubartus ımak
 1606. ÇUBARTUSIMAK: çalıp soymak ve çıplak bırakmak, III, 430 bkz. çubartmak
 1607. ÇUFGA: çabuk gitmek isteyen bir postac ının, yoldan alıp başkasını buluncuya değin binip gittigi at — 1. 424
 1608. ÇUFGA: kılavuz, başbuğ — I, 424
 1609. ÇUGI: gürültü — III, 128 bkz. çagı, çogı
 1610. ÇUGLAN: Karluk büyüklerinnin adlarından — I, 444
 1611. ÇUGURDAN: uçurum, yar — I, 512
 1612. ÇUH: çuh atı yürütnnek ve azarlamak için ç ıkarılan ses — III, 117, 118
 1613. ÇUKMAK: süzülüp inmek, konmak — bkz. çakmak, çokmak
 1614. ÇUKMIN: kurabiye blçlminde yapılan bir ekmek, çömlekte su buğusunda pişirillr — I, 444
 1615. ÇUKUBARI: pota yapılan çamur, lüleci çamuru — III, 243 bkz. hukubar ı
 1616. ÇULBUŞ: elbiseye ve ele yapi{an meyve yap ı; kanlığı — I, 460
 1617. ÇULIK: çulluk, öveyik büyüklugünde alacal ı bir su kuşu — I, 381
 1618. ÇULIMAN: su birikintisi — I, 448
 1619. ÇULUMAN: ış içinden çıkılamayan iş, çepreşik iş — I, 448
 1620. ÇULK: cılk, büsbütün, dibelik. I, 349 § çulk esgürük (esrük); c ılk sarhoş, bütün bütün sarhoş — I, 349
 1621. ÇULKUY: bir tarafa çarpılmı; — III, 242 § çulkuy elig; eli çolak, III, 242 § çulkuy etük; topu ğu çarpık papuç — III, 242
 1622. ÇUMALI: karınca — I, 448
 1623. ÇUMGUK: ayağı ve başı kızıl, kanadında ak tüy olan karga, ala karga — I, 33, 470 bkz. çumuk
 1624. ÇUMILI: bolmak sıcaktan göz kararmak, I, 448
 1625. ÇUMMAK: insan suya dalmak — II, 26
 1626. ÇUMRUŞMAK: dalmakta yardım ve yarış etmek — II, 208
 1627. ÇUMTURMAK: çimdirmek II, 182 çumuk ala karga — I, 33, 470 bkz. çumguk
 1628. ÇUMURMAK: suya daldırıp batırmak — II, 85
 1629. ÇUMUŞLUK: aptesane, ayakyolu — I, 503
 1630. ÇUMUŞMAK: suya dalmakta yarış etmek, I, 441; II, 111
 1631. ÇUNMAK: yıkanmak, II, 314 bz
 1632. ÇUPAN: köy büyüğünün (muhtarının) yamağı, gizir. I, 402
 1633. ÇUPRA: eski elbise — I, 421
 1634. ÇURAM: diğerlerinden daha uzağa glden yegnl bir ok atılı; ı — I, 412 § çuram okı; dlğerlerinden daha uzağa gidecek ; ekilde atılan ok, l, 413
 1635. ÇUR: çur hayvan sagılırken sütün kapta çıkardığı ses, I, 485 bkz. çür çür § tevl emgi çur çur; hayvan sağılırken sütün kapta çıkardığı ses (deve için), I, 485
 1636. ÇURNI: Türk hekimlerinin yaptikları sürgünlük ilâcı — 1. 435
 1637. ÇUTUR: huyu kötü, I, 363
 1638. ÇUVAŞ: çadır — I, 195; II, 7. 190; III, 60
 1639. ÇUVI: Hotan töresince hakandan iki derece a şağı kimselere verilen ungun — III, 225
 1640. ÇUVLAMAK: börtmek, iyi pişmemek — III, 296
 1641. ÇUVŞAMAK: kaynamak ve köpüklenmek; karn ı yanmak ve ekşimek — III, 286
 1642. ÇUVŞATMAK: ekşitmek, II, 336, 337
 1643. ÇUZ: yaldızlı kırmızı renkli bir Çin kumaşı — I, 325
 1644. ÇÜ(ÇU): emirde (olumlu ve olumsuz) pekitme bildiren bir edat-III, 207 bkz. şu, şü
 1645. ÇÜBEK: çocuk çükü — I, 388 bkz. çekik
 1646. ÇÜBÜR: keçi kılı-I, 363
 1647. ÇÜBÜR: çebür abur cubur, malın kötüsü ve değersizi — I, 363
 1648. ÇÜBÜRLENMEK: keçi kıllanmak, keçinin kılı bitmek — II, 266 bkz. çüpürlenmek
 1649. ÇÜJMEK: çekerek uzatmak, uzunluğunaçekmek. II, 9
 1650. ÇÜJTÜRMEK: gerdirmek, çektirmek, II, 180
 1651. ÇÜJÜLMEK: gerilmek, gevşek ip gerilmek, sakız veya macun gibi şeyler uzayıp sünmek — II, 132 bkz. çöjülmek ;
 1652. ÇÜKREKLENMEK: yün elbise sahibi olmak ve giymek. II, 277
 1653. ÇÜLÜKMEK: bozulmak, perişanlaşmak. II, 118, 119, 166
 1654. ÇÜMERÜK: kişi her zaman gözü sulanan, gözü az gören adam — I, 488
 1655. ÇÜMGEN: çimenlik, ayrıkotu, Panlcum dactylon —
 1656. ÇÜMMEK: ördek suya iylce dalmak — II, 26
 1657. ÇÜMTÜRMEK: suya daha derin daldırmak, II, 182
 1658. ÇÜMÜRMEK: suya derin daldırmak — II, 85
 1659. ÇÜMÜŞMEK: suya daha derin daldırmakta yarış etmek — II, 111
 1660. ÇILNÜK: çınar ağacı, I, 388 bkz. çarun, şünilk
 1661. ÇÜPÜRLENMEK: keçi kıllanmak II, 266 bkz. çübürlenmek
 1662. ÇÜR: menfaat — I, 323
 1663. ÇÜR: çür süt sağılırken kapta çıkardığı ses, herhangi bir akarın çıkardığı ses — I, 323 bkz. çur çur
 1664. ÇÜRKÜ: çiş (çocuklar için). I, 430
 1665. ÇÜRLEMEK: menfaat elde etmek, I, 323
 1666. ÇÜRLENMEK: faydalanmak — II, 245 çürletmek aşırtmak. II, 345
 1667. ÇÜŞEK: ot, çayır — I, 389
 1668. ÇÜVÜT: boya. III, 162 bkz. çüvüt § kızıl çüvüt; kızıl boya, zindfre, sülüğen — III, 162 § alçüvüt; al boya — 111. 162 § kök çüvüt; lacivert boya — III, 162 § ya şıl çüvüt; yeşil boya — III, 162 § sarıg çüvüt; sarı boya, zırnık. III, 162
 1669. ÇÜVÜT: boya — III, 162 bkz. — çüvüt
 1670. DAG: atlara ve başkalarına vurulan dağ, dağlamak — III. 153
 1671. DAG: yok, değil III, 153 bkz. dag ol, dag, tegül
 1672. DAG: ol değil — I, 393, III, 153 bkz. dag, dag, tegül
 1673. DAKI: dahi, II, 195 bkz. takı
 1674. DAÑ: dan diye ses verme. II, 357
 1675. DANGAL: saman kesmiği — III, 384
 1676. DAÑ: duñ etmek "dan dun" diye ses vermek — III, 357 bkz. tañ tuñ etmek-daş (-deş) iştirak, yakınlık gösteren bir ek — I, 407
 1677. DAVA: ılgın ağacı meyvesi. III, 237
 1678. DAVA: yün sümeği — III, 237
 1679. DEDE: baba, III, 220
 1680. DEVE: deve — II, 195; III, 225 bkz. devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tivi
 1681. DEVEY: deve — I, 31 bkz. deve, teve, tevey, teve, tevey, tev!, tivi
 1682. DIDEK: gelin giderken yat kimselere görünmemek için örtülen örtü — I, 408
 1683. DIDIM: geline gerdek gecesi giydirilen taç — I, 397
 1684. DIK: dik — I, 334
 1685. DIK: turmak dik durmak — I, 334
 1686. DÜK: şu kadar, birkaçI, 334; III, 367 § dük miñ
 1687. DÜK: urmak yumruğu ile yavaşçavurmak — I, 334
 1688. DÜLEK: ağzı kırık saksı ve testi, I, 389
 1689. DÜNÜŞGE: sülüklü pancar denen sebze — I, 490
 1690. DAG: yok, değil, III, 153 bkz. dag, dag ol, tegül
 1691. EBEK: (çocuk dilinde) ekmek — I, 68
 1692. EÇ: eç atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak için çıkarılan ş65. II, 282 bkz. heç heç
 1693. EÇE: büyük kız kardeş — I, 86 bkz. eke, eze
 1694. EÇI: yaşlı kadın, hanım nine — I, 87 bkz. açı
 1695. EÇKÜ: keçi — I, 95, 128; II, 14, 117, 266 bkz. keçi
 1696. EDERMEK: aramak — III, 11 bkz. edermek
 1697. EDIN: başka, dışında. III, 11 bkz. adın, adın, adruk, ayruk
 1698. ED: ipekli kumaş ve benzeri gibi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey — I, 79 bkz. ad
 1699. EDER: eğer, hayvan eğeri — II, 224, 253, 283, 327; III, 300
 1700. EDERGEN: çok arıyan; hakkını arayan — I, 157
 1701. EDERLEMEK: eğerlemek — I, 300 ederlig eğerli, eğeri olan, I, 151
 1702. EDERLIK: üzerine eğer konulan ağaç — I, 151
 1703. EDERMEK: aramak, takip etmek, kovalamak — I, 447 bkz. edermek
 1704. EDGERMEK: iyi görmek, iyi bulmak, kulak asmak, dinlemek; düzeltmek, onatlamak — I, 227, 237; II, 29
 1705. EDGÜ: iyi. I, 34, 64, 79 , 114. 128 177, 221, 319, 386, 428, 432, 458, 523. 524; II, 153; III, 43. 155, 161, 214, 367, 374, 384, 435 § edgü yavlak; iyi kötü — I, 432
 1706. EDGÜLÜG( — K): iyiIik. I, 44, 129, 158, 420; II, 26, 91, 112
 1707. EDIRMEK: ayırıp seçmek, ayırmak, I, 177, 178 bkz. adırmak, ödürmek, ödürmek, udurmak, üdürmek
 1708. EDIZ: yüksek, yüksek yer, her şeyin yükseği — I, 55, 94, 122 § ediz tag; geçit vermeyen da ğ — I, 55
 1709. EDIZLENMEK: engel ve sarp saymak — I, 292, 293
 1710. EDIZLIK: yükseklik. I, 152
 1711. EDLELMEK: ıslah olunmak; araştırılmak. I, 295
 1712. EDLEMEK: ülkü yapmak, değer vermek, ehemmiyet vermek, aklına getirmek; tesir etmek, I, 86. 286; III, 155
 1713. EDLENMEK: bir şey bir dllek için kullanılmak, bir şey dilek edinilmek. I, 257
 1714. EDLEŞMEK: saygı dolayısıyle birbirini aramak, I, . 239
 1715. EDLETMEK: iyileştirmek, ıslah ettirnıek — I, 264
 1716. EDLIG: faydalanılan, faydalı. I, 103
 1717. EĞMEK: ( — admak) yaradılış gösteren isimlerden fiil yapma edat ı — II, 340
 1718. EDNETMEK: değişmek, bulunduğu halden başka bir hale girmek. I, 266,
 1719. EF: ev, III, 207, 212, 266, 313, 314 bkz. ev, ev, öv, üv, üv
 1720. EGET: gerdek gecesi gelin içln gönderilen hizmetçi kad ın — I, 51
 1721. EGETLEMEK: cariye göndermek, birisi ile birlikte güveyin evine hizmetçi göndermek — I, 299 egetlenmek gelin kendisi ile birllkte gönderllen cariye sahibi olmak, I, 291
 1722. EGETLIG: cariye sahibi gelin — l — 151
 1723. EGETLIK: kara baş gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kad ın, sağdıç kadın — I, 150
 1724. EGILGEN: daima eğilen, eğilebllen — I, 159
 1725. EGILMEK: eğilmek I, 198; III, 215
 1726. EGIN: eğin, sırt — I, 77, 110
 1727. EGIN: eni bir buçuk karış, uzunluğu dört arşın gelen bir bez — I, 78
 1728. EGIR: karın ağrısını sağaltmak için kullanılan bir kök (ilâç), Acorus calamus — I, 53
 1729. EGIRGEN: çok eğiren — I, 158
 1730. EGIRMEK: sevketmek; döndürmek, eğirmek, çevirmek; bir yeri kuşatmak, sarmak. I, 178, 179; II, 13, 137
 1731. EGIRSEMEK: egir (ilâç) kullanmak ıstemek — I, 302
 1732. EGIRSEMEK: eğirmek istemek, (çevirmek, bir yeri ku şatmak) istemek — I, 302
 1733. EGIRTMEK: eğirtmek; kalenin etrafını kuşatmayı emretmek — III, 428
 1734. EGIŞ: maden eritildiği zaman çıkan pislik, I, 122
 1735. EGIŞMEK: çevgen eğmekte yardım ve yarış etmek — I, 187
 1736. EGIT: nazar değmennesi için çocukların yüzüne sürülen bir ilâç, bu ilâç safrana blrtak ım şeyler katılarak yapılır. I, 51
 1737. EGLEŞMEK: birbirine uyup durmak; bir şeyi ayakla çlğnemekte birblrine yardım etmek. , I, 241 bkz. iklemek, ikleşmek, yiklemek
 1738. EGME: evin kemeri. I, 130
 1739. EGMEK: eğmek I, 100, 168
 1740. EGRI: eğri, I, 127, 458
 1741. EGRIK: egirtilen ip, egrilmiş ip — I, 105
 1742. EGRILMEK: kale ku; atılmak, sarılmak; ip eğrilmek, I, 248
 1743. EGRIM: düden, suyun toplanıp kaynıyarak dönerek aktığı yer — I, 107
 1744. EGRIMLENMEK: (su göllerde) eğreklenmek, kaynayarak ve akarak dönmek, düdenlenmek I, 314
 1745. EGRINMEK: kendi için eğirmek, kendini eğirir gibi göstermek — I, 253
 1746. EGRIŞMEK: bir yeri sarmakta, kuşatmakta yar-, dım etmek, ip eğirmekte yardım ve yarış etmek — I, 186, 236
 1747. EGSEMEK: eğmek istemek — I, 277
 1748. EGTÜRMEK: eğdirmek, I, 223
 1749. EGÜRGEN: taneleri olan bir bitki, Karluklar bunu yerler — I, 158
 1750. EKDI: sığır, koyun gibi hayvanların kesildiği yer, mezbaha — I, 125
 1751. EKDÜ: kılıç kını ve benzeri şeyleri oymakta kullanılan ucu eğri bıçak, I, 125
 1752. EKE: büyük kız kardeş, koca vey» karının kendinden büyük kız kardeşi, I, 68, 90; III, 7 bkz. eçe, eze
 1753. EKEÇ: akıllı küçük kız, büyüklük eseri gösteren küçük k ız, I, 52
 1754. EKEK: ortaya düşmüş. I, 78 § ekek işler; ortaya düşmüş kadın — I, 78
 1755. EKEK: işlerlik kadının arsızlığı, yüzsüzlüğü — I, 153
 1756. EKEKLEMEK: söğmek, "ortaya düşmüş karı"demek, kötülüğe nispet etmek — I, 306, 307
 1757. EKELEMEK: abla diye aytamak, "büyük k ızkardeş, abla" demek, I, 310
 1758. EKEME: bir çeşit çalgı, III, 174 bkz. ikeme
 1759. EKILMEK: ekilmek I, 198
 1760. EKIM: bir kez ekilecek kadar olan yer — I, 75
 1761. EKIN: çiftlik, ekin ekilen yer, I, 78
 1762. EKINDI: öbürü, öteki — III, 75, 103 bkz. ikindi
 1763. EKINDI: tarıg ekilen tohum, I, 140
 1764. EKINMEK: ekinmek, kendisi için ekmek — I, 203
 1765. EKIŞMEK: ekmekte yardım ve yarış etmek — I, 187
 1766. EKITMEK: ektirmek — I, 212, 213
 1767. EKLEMEK: çiğnemek, basmak — III, 443 bkz. erklemek
 1768. EKMEK: bir şey ekmek — I, 64, 168
 1769. EKSÜK: eksik, I, 105 § eksük yarmak; eksik para — I, 105
 1770. EKSÜMEK: eksilmek. I, 278, 326
 1771. EKŞIG: ekşi, I, 105
 1772. EKTÜRMEK: ektirmek, I, 223
 1773. ELDIRI: oğlak derisi, I, 127 bkz. elri
 1774. ELDRÜK: üzerlik otu ve tohumu; Peganum harmala — III, 12, 412, bkz. ilrük, y ıdıg ot, yüzerllk
 1775. ELGELMEK: elenmek — I, 250
 1776. ELGEMEK: elemek — I, 284
 1777. ELGENMEK: kendisi içln elemek — I, 255
 1778. ELGEŞMEK: elemekte yardım ve yarı; etmek, I. 238
 1779. ELGETMEK: eletmek — I, 264
 1780. ELIG: el — I, 72, 82, 134, 164, 197, 202, 242, 253, 288, 410, 448; II, 44, 78, 82, 105, 123, 134, 135, 147, 158, 231, 237, 238, 271, 292, 328, 346; III, 53, 62, 63, 79, 124, 134, 142, 154, 193, 242. 297, 307, 425 § oñ elig; sag el — I, 72 § sag elig; sa ğ el — I, 72 § sol elig;
 1781. ELIGLIG: elli, eli olan — I, 336
 1782. ELIGLIK: eldiven, elcik — I, 153
 1783. ELIKLEMEK: alay etmek, I, 307 bkz. elük —
 1784. ELKIN: yelici, koşan; konuk, misafir, yolcu, seyyah — I, 31, 44, 102; II, 242; III, 37, 85 bkz. yelkin, yelkin
 1785. ELRI: oğlak derisi. I, 127 bkz. eldiri
 1786. ELŞEMEK: acıkmaktan dolayı göz kararmak — I, 283 bkz. ölşemek
 1787. ELŞETMEK: açlıktan gözünü karartmak, I, 263 bkz. öl şetmek
 1788. ELÜK: alay etme, maskaraya alma — I, 122 bkz. eliklemek
 1789. ELVIRMEK: sıçramak, atılmak — I, 226 bkz. alvırmak
 1790. EM: kadının dişilik aygıtı, am — I, 38, 335
 1791. EM: ilaç. I, 38, 95, 407; II, 363; III, 157
 1792. EMÇI: ilâç yapan adam, eczacı, I, 38; III, 252
 1793. EMDI: şimdi. I, 36, 37, 41, 46, 74, 125, 192, 200, 367, 380, 442, 498; II, 110, 209, 264; III, 356, 372 bkz. imdi emeçlemek
 1794. EMEK: olmak I, 494; II, 29
 1795. EMET: evet — I, 51; III, 8 bkz. evet, evet, yemet
 1796. EMGEK: emek, zahmet, I, 110, 205, 420; II, 121, 130, 228, 233, 288; III, 372
 1797. EMGEKLENMEK: zahmetli saymak, I, 315
 1798. EMGEMEK: emek çekmek, zahmet çekmek — I, 284, 362
 1799. EMGENMEK: emenmek, zahmet çekmek — I, 255
 1800. EMGEŞMEK: birbiri yüzünden zahmet çekmek — I, 238
 1801. EMGETMEK: yordurmak, emek çektirmek — I, 264
 1802. EMIK: (emig) meme — I, 72, 407; II, 70 § tevi emiki; deve memesi, I, 485 emik ılık, soğuduktan sonra ısınıp sıcaklığı artmayan — I, 72 § emik kün; ılık gün. I, 72
 1803. EMIKDEŞ: bir memeden emen iki çocuk, süt karde ş, I, 407
 1804. EMIKLEMEK: memesine vurmak, I, 308
 1805. EMIGLIG: işler emzikli kadın — I, 153
 1806. EMIR: kırağı, sis — I, 54 bkz. amır, imir, iñir
 1807. EMIRÇGE: kıkırdak, III, 442
 1808. EMITMEK: eğilmek, meyletmek — I, 69, 214; II, 312. 325
 1809. EMLELMEK: ilaçlanmak I, 296
 1810. EMLEMEK: ilâçlamak, sağaltmak (yalnız kullanılmaz, "samlamak" ile beraber gelir), I, 287, 380; III, 85, 295, 298
 1811. EMLENMEK: kendine ilâç etmek — I, 259
 1812. EMLEŞMEK: ilâçlanmak — I, 242
 1813. EMLETMEK: ilâçlatmak, ilâç ettirmek — I, 266; II, 363
 1814. EMMEK: emmek I, 169
 1815. EMRIMEK: kaşımak — I, 275
 1816. EMRIŞMEK: uyuz vb — şeylerden dolayı kaşınmak, deri karıncalanmak — I, 236, 463
 1817. EMRITMEK: kaçıma ve gidiştirme yüzünden gıdıklaniTiak — I, 261, 262
 1818. EMRÜLMEK: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek — I, 53, 248, 249 bkz. amrulmak
 1819. EMRÜLMEK: yatıştırmak, dindirmek — III, 428, 429 bkz. amrulmak, amrutmak
 1820. EM: sem ilãç — I, 407 bkz. samlamak, sem
 1821. EMSEMEK: emmek istemek — I, 278
 1822. EMŞEN: (amşan) kuzu derisi, kürk yapılan deri, I, 109
 1823. EMÜRMEK: emzirmek — III, 264 bkz. emilzmek
 1824. EMÜZMEK: emzirmek I, 180; II, 264 bkz. emürmek
 1825. ENDEK: satıh, bir nesnenin üst yanı; dam — I, 105
 1826. ENDIK: şaşkın — I, 106 § endik er; budala adam — I, 105
 1827. ENÜÇ: göze inen perde — I, 52
 1828. ENÜÇLEMEK: göze inen perdeye ilâç koyn ıak, I, 299, 300
 1829. ENÜÇLENMEK: göze perde inmek, I, 291
 1830. ENÜK: hayvan yavrusu, enik, arslan, s ırtlan, kurt, köpek yavruları. I, 72
 1831. ENÜKLEMEK: eniklemek, yavrulamak — I, 308; III. 92
 1832. ENÜKLENMEK: eniklemek, enik sahibi olmak, I, 294
 1833. ENÜKLÜG: yavrulu — I, 153
 1834. EÑEK: ağzın iki yanında, azıların bittiği yer, avurt — I, 135
 1835. EÑEK: kadınların baş örtülerini bağladıklan ip — I, 135
 1836. EÑITMEK: şa; ırtmak — II, 274 bkz. angıtmak
 1837. EÑLIK: kadınlann yanaklarına sürdükleri allık — I, 115
 1838. EÑGMEGÜ: imtihan, sınav — I, 252
 1839. EÑMEK: şaşmak — I, 174, 252
 1840. EÑREŞMEK: canı sıkılmak, inlemek, mızmızlanmak (çocuk hakkında) — I, 258, 289; III, 39
 1841. EÑTÜRMEK: işinde şaşırtmak, dandırnnak — I, 290
 1842. EP: pekitme ve obartma edatı — I, 34
 1843. EPMEK: ekmek — I, 101
 1844. ER: er, erkek, adam — I, 16, 21, 24, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 49, 54, 63, 71, 99, 104, 124, 128, 139, 146, 147, 148, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 178, 181, 190, 191. 192, 194, 195, 196. 198, 199, 200, 201, 205, 216
 1845. ERDEM: fazilet, edep, terbiye; hüner — I, 51, 89, 103, 107, 252; 336, II, 97, 229, 243, 343; III, 41, 133, 143, 211, 303, 440 bkz. erdem
 1846. ERDINI: iri 100. I, 71, 141
 1847. ERDEM: fazilet, edep, terbiye; hüner. I, 482 II, 8 bkz. erdem
 1848. EREĞMEK: erkekleşmek, I, 208 bkz. arıtmak, eretmek
 1849. EREN: erin kural dışı çoğul şekli, I, 45, 74, 76, 85, 149, 183, 187, 210, 229, 230, 247, 359, 362. 370 384, 518; II, 17, 83, 101, 104, 220; III, 119. 155 230, 378, 393, 406 § kurç eren; dayanıklı, yiğit adam — I, 343
 1850. ERENTÜZ: Terazi yıldızı; Müşteri yıldızı — I, 76; III, 40 bkz. Karakuş, Karakuş yulduz
 1851. ERETMEK: taşağı çıkarmak, iğdiş etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek. I, 208 bkz. arıtmak, eredmek
 1852. ERGÜRMEK: eritmek. I, 227; II, 198
 1853. ERGÜRMEK: erişmek, vaktinde yetişmek — I, 227, 228
 1854. ERIK: yağ ve yağa benzer eriyen şey, erimiş. I, 70
 1855. ERIK: yüğrük. I, 139 § erik yılkı; yorga hayvan — 1, 70 § erik at; yürüyen at — I, 70 § erik er; becerikli, yürekli adam — I, 70
 1856. ERIKLIK: hayvanın istekliliği, I, 152
 1857. ERIMEK: erimek III, 367 bkz. erilmek
 1858. ERINÇ: olur ki, belki — I, 132; III, 65, 245, 309, 449
 1859. ERINÇIL: günah, bkz. I, 134 arınçu
 1860. ERIÑEN: ergen, bekâr — I, 117
 1861. ERINMEK: erinmek, üşenmek — I, 201
 1862. ERITMEK: eritmek. I, 208 bkz. erütmek
 1863. ERK: saltanat, sözü ve buyruğu geçerlik, kudret, iktidar, gücü yeterllk, I, 43
 1864. ERKEÇ: erkeç, genç teke — I, 95
 1865. ERKEK: her hayvanın erkeğl — I, 111; II, 102; III, 6, 178 § erkek takagu
 1866. ERKEN: iken anlamına hal bildiren edat — I, 108, 121, 376, 526; II, 68, 249, 301, 333; III, 168, 317
 1867. ERKEN: erken — I, 389
 1868. ERKI: şüphe ve sorgu bildlren edat — I, 129
 1869. ERKLEMEK: çiğnemek, basttiak. III, 443 bkz. eklemek
 1870. ERKÜZ: suv ilkbahara doğru karların ve buzların erimesinden hasıl olan su — I, 96
 1871. ERLENMEK: kadın evlenmek, er sahibi olmak — I, 257
 1872. ERLEŞMEK: erkeklikte yarış etmek, I, 239
 1873. ERLIK: erkeklik. I, 104
 1874. ERMEGIL: tembel, eringen — I, 42, 70, 138
 1875. ERMEGÜRMEK: tembelleşmek — III, 349
 1876. ERMEK: olmak, imek — I, 24, 25, 74, 89, 109, 164, 215, 384, 399, 418, 430, 458, 516; II, 56, 57, 74, 169, 256. 257, 297, 320, 361; III, 38. 44, 168, 218, 219, 315. 333, 385 bkz. ermek
 1877. ERNEK: parmak — I, 104 bkz. errigek
 1878. ERÑEK: parmak. I, 104, 121, 248; III, 130, 443 bkz. ernek
 1879. ERÑEYÜ: altı parmaklı adam — I, 136
 1880. ERÑEYÜ: çok kısa boylu, cüce — I, 136
 1881. ERRE: sidik; eşek kaşandırılmak istendiği zaman iki üç kere bu söz söylenir — I, 38
 1882. ERSEK: ortaya düşmüş azgın kadın, orospu — I, 104; II, 56
 1883. ERSEKLENMEK: kadın azgınlığından erkek isternek — I, 314
 1884. ERSIG: ere benzeyen, erkek gfbı, III, 128
 1885. ERSINMEK: erkekleşmek I, 253
 1886. ERTIK: işlek yol, I, 103
 1887. ERTIŞMEK: geçmekte yarış etmek — I, 231
 1888. ERTMEK: geçmek-III, 233, 425, 427
 1889. ERTTINI: özük bedeni inci gibi kadın, I, 141
 1890. ERTÜRMEK: vazgeçmek, bağışlamak, kabullenmek; geçirmek — I, 220
 1891. ERÜK: kendisiyle deri sepilenen nesne — I, 70
 1892. ERÜK: ; eftali, kaysı, erik gibi meyvelere verilen genel ad — I, 69, 318; II, 282 § tülüg erük
 1893. ERÜKLEMEK: sepilemek. I, 70, 306
 1894. ERNKLENMEK: eriklenmek, erik meyvesi vermek, I, 294; III, 348
 1895. ERÜKLÜK: eriklik, erik bahçesi I, 152
 1896. ERÜKSEMEK: eriksemek, canı erik istemek — I, 303
 1897. ERÜMEK: erimek. II, 198; III, 252 bkz. erimek
 1898. ERÜŞMEK: erimek; erişmek — I, 182, 186 bkz. aruşmak
 1899. ERÜTMEK: eritmek — I, 208 bkz. eritmek
 1900. ES: fenalık, kötülük, ayıp şey; avret yeri. I, 210
 1901. ES: yırtıcı, vahşş hayvanların avı, payı — I, 17, 36; III, 46
 1902. ESBERI: külde pişirilen bir çeşit ekmek — I, 141
 1903. ESEN: sağ, salim — I, 62, 77
 1904. ESENLEMEK: selamlamak I, 308
 1905. ESGÜRÜK: sarhoş, I, 349 bkz. esrük
 1906. ESILMEK: uzamak, uzatılmak. I, 196 bkz. asılmak
 1907. ESIN: esinti, rüzgâr, I, 77, 165, 266, 288; II, 223; III, 147
 1908. ESINMEK: bir şeyi çekmek, germek, uzatmak, I, 201 bkz. as ınmak
 1909. ESIRGEMEK: acımak, eseflenmek — I, 306
 1910. ESIRGENMEK: acınmak — i, 291
 1911. ESIŞMEK: ip ve benzeri şeyleri (çekmek, germek ve uzatmakta) yard ım ve yarış etmek — I, 185
 1912. ESITMEK: uzatmak — I, 209
 1913. ESIZ: yazık, esef, III, 51 bkz. essiz, ısız, ıssız, isiz
 1914. ESIZLIG: fenalık, kötülük, haşarılık — III, 161 bkz. ısızlık, ıssızlık, isizlik
 1915. ESKI: eski, I, 129
 1916. ESKIRMEK: eskimek, I, 228
 1917. ESKÜ: kalbur, elek, I, 129
 1918. ESLINMEK: bir şey bir şeye takılmak — I, 258, 259 bkz. aslınmak
 1919. ESMEK: esmek; kalburlayarak savurrnak; uzatmak — I, 165
 1920. ESNEMEK: esmek; esnemek, I, 288; II, 223; III, 147
 1921. ESNETMEK: estirmek; esnetmek — I, 266, 267
 1922. ESRI: kaplan; tekir renk, kaplan rengi — I, 126 bkz. asr ı § esri yışık; alaca, iki renkli ip — I, 126
 1923. ESRILEMEK: nakışlamak, süslemek — I, 316
 1924. ESRÜK: sarhoş — I, 105, 194; II, 213, 289; III, 281 bkz. esgürük
 1925. ESSIZ: acınmaa — nlatır, yazık, vah — I, 143; II, 188 bkz. esiz, ısız, ıssız, isiz
 1926. ESTÜRMEK: uzattırmak, çektirmek, gerdirmek; elettirmek, I, 221
 1927. ESÜRTMEK: sarhoş etmek — III, 427
 1928. EŞ: eş, arkadaş — I, 47, 458
 1929. EŞEK: eşek — II, 246 bkz. eşgek, eşyek
 1930. EŞGEK: eşek — I, III, 114 bkz. eşek, eşyek
 1931. EŞGEKLENMEK: eşek sahibi olmak — I, 315
 1932. ESIÇ: tencere, çömlek — I, 52, 166, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518; II, 12, 72, 78, 178. 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142. 191, 206, 249, 280, 409, 430 bkz. a şaç, aşıç § eşiç bukaç; tencere, bardak, tas — I, 357, 411
 1933. EŞIÇLENMEK: tencere sahibi olmak — I, 291
 1934. EŞIK: eşik- I, 42
 1935. EŞIKLIK: eşiklik I, 152 § eşiklik yıgaç; eşik yapmak için hazırlanan ağaç — I, 152
 1936. EŞILGEN: daima eşilen — I, 158
 1937. EŞILGEN: her zaman uzayan, çekılen — I, 158
 1938. EŞILMEK: eşilmek I, 197
 1939. EŞILMEK: uzamak — I, 158
 1940. EŞIŞMEK: toprak eşmekte yardım ve yarış et-mek, I, 185
 1941. EŞITMEK: eştirmek, araştırmak — I, 211 bkz. üşetmek
 1942. EŞITTÜRMEK: işittirmek — I, 222 bkz. eştlirmek
 1943. EŞKIN: uzun yol — I, 109
 1944. EŞKINCI: koşa koşa glden at postası — I, 109
 1945. EŞKIN: toprak akıp inen, üğünen toprak — I, 109
 1946. EŞKÜRTI: ipekli, nakı; lı Çin kuma; ı — I, 145
 1947. EŞLIG: genç kadından eşi bulunan kimse, eşli, eş sahibi I, 47
 1948. EŞMEK: eşmek; taşmak; (at hakkında) yorga yürümek — I, 166
 1949. EŞTILMEK: işitilmek; I, 246
 1950. EŞTÜRMEK: eştirmek — I, 222
 1951. EŞTÜRMEK: işittirmek — I, 221 bkz. eşittürmek
 1952. EŞÜK: büyüklerin ölümünde mezarları üstüne serilmek üzere gönderilen ıpek kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere da ğıtılır, I, 72
 1953. EŞÜK: bürgü, örtü, üste giyinilen, bürünülen her nesne — I, 14, 72
 1954. EŞÜKLIG: bürgülük kumaş sahibi. I, 153
 1955. EŞÜKLIK: barçın bürgu yapılmak için hazırlan-mış olan ipekli kuma; — I, 153
 1956. EŞÜLMEK: örtülmek, örtünmek — I, 197 bkz. aşulmak
 1957. EŞÜMEK: örtmek, bürümek, I, 14; III, 253, 254
 1958. EŞÜTMEK: örttürmek — I, 210 bkz. aşutmak
 1959. EŞYEK: eşek, I, III, 114, 244, 311, 492; III, 62, 326, 330 bkz. e şek, eşgek
 1960. ET: et, I, 35. 36, 95, 169, 173, 177, 184, 196, 209, 220, 223, 236, 323, 338, 348, 379, 397, 401, 429, 444, 479, 485, 495; II, 4, 15, 78, 102, 120, 126, 129, 141, 156, 157, 174, 211, 217, 222, 230, 240, 243, 245, 248, 252, 254, 281, 282, 292, 293, 342, 348; III, 7, 16. 23,
 1961. ETÇI: kasap, II, 48, 49
 1962. ETEÇ: çocukların ceviz oynadığı çukur, I, 52 bkz. etiç
 1963. ETEÇLIK: ceviz oynamak için çukur aç ılmış yer — I, 151
 1964. ETEK: etek — I, 68
 1965. ETEKLENMEK: eteklenmek — I, 294
 1966. ETEKLIG: etekli, eteği olan, I, 122
 1967. ETEKLIK: eteklik I, 152
 1968. ETETMEK: sıkıntıya koymak — I, 207
 1969. ETIÇ: çocukların ceviz oynadıkları çukur — I, 52 bkz. eteç
 1970. ETIK: pabuç, mest — III, 283 bkz. etük
 1971. ETIKMEK: (çocük) yetişmek, tombullaşmak, büyümek. I, 192
 1972. ETILGEN: her zaman düzelen — I, 158
 1973. ETILGEN: atlarda bulunan bir hastalık — I, 158
 1974. ETILGEN: sayılgan birçok işlere giren, çıkan, I, 158
 1975. ETIZ: iki dere arasındaki su geçecek sed — I, 54 bkz. at ız
 1976. ETIZLEMEK: ark açmak, set yapmak, topragı parçalara ayırmak, evlek yapmak — I, 301 bkz. atızlamak
 1977. ETIZLENMEK: parçalara ayrılmak, (tarla hakkında) maşalaya ayırnnak — I, 292 bkz. atızlanmak
 1978. ETLELMEK: et yapılmak — I, 295
 1979. ETLEMEK: etlik yapmak, et yapmak, I, 284, 285
 1980. ETLENMEK: etlenmek, şişmanlamak — I, 256, 285
 1981. ETLETMEK: kestirip et haline getirtmek, I, 264
 1982. ETLIG: kişi etli, şişman. I, 101
 1983. ETLIG: ki ; i et sahibi olan kimse — I, 101
 1984. ETLIK: et asılacak çengel, I, 101
 1985. ETLIK: kesilmek için hazırlanan koyun — I, 101 § etlik koy; etlik koyun, I, 101
 1986. ETMEK: (etmek) yenecek ekmek I, 102, 166, 197, 202, 211, 247, 262, 329, 391; II, 28, 30, 98, 112, 138, 197, 235; III, 93, 223, 280, 287, 304, 352, 426, 428
 1987. ETMEKÇI: ekmekçi — II, 48, 49
 1988. ETMEKLENMEK: ekmek sahibi olmak — I, 314
 1989. ETREK: rengi kızıla çalan sarı adam — I, 101
 1990. ETSEMEK: canı et istemek — I, 275, 279
 1991. ETSETMEK: ete istek getirtmek, I, 262
 1992. ETÜK: pabuç, edik, I, 68, 218, 395; II, 49, 315; III, 97, 242, 426, 430 bkz. etik § büküm
 1993. ETÜK: ; kadın ayakkabısı — I, 395
 1994. ETÜKÇI: pabuççu, kavaf — II, 49
 1995. ETÜKLENMEK: ayakkabı, edlk sahibi olmak, I, 294; III, 348
 1996. ETÜKLÜK: sagrı ayakkabı yapmak için ayrılan sahtiyan I, 152
 1997. ET: yer yumuşak yer — I, 35
 1998. ETYIN: vücut — I, 463
 1999. EV: ev, I, 32, 211, 516 bkz. ef, ev, öv, üv, üv § ev k ızı; aile kızı — I, 326
 2000. EVET: evet, peki — I, 51 bkz. emet, evet, yemet
 2001. EVIN: tane, I, 84 bkz. evin
 2002. EVLEŞMEK: evini ortaya koyup kumar oynamak, I, 240, 241
 2003. EVLIG: ev sahibi. II, 106, 176
 2004. EVLÜK: kadın, I, 251
 2005. EV: ev — I, 24, 25, 32, 33, 37, 38, 85, 104, 124, 147, 148, 169, 191, 197, 214, 225, 226, 227, 231, 251, 253, 257, 281, 283, 293, 298, 323, 343, 370, 375, 377, 378, 384, 422, 435, 446, 447, 464, 495, 496, 498, 499, 501, 504, 507, 514, 515; II, 3, 4, 6, 8. 17, 1
 2006. EVDILMEK: ele geçirilmek, toplanmak — I, 246
 2007. EVDIMEK: toplamak — I, 273
 2008. EVDINMEK: toplamak, toplamayı üzerlne al — mak, kendi kendisine toplamak — I, 251; II, 254
 2009. EVET: evet, peki, I, 51 bkz. emet, evet, yemet
 2010. EVIN: tane — I, 77, 84 bkz. evin
 2011. EVLENMEK: hâlelenmek; kendine ev edinmek — 1. 258, 259
 2012. EVLENMEK: evlenmek — III, 87
 2013. EVLEŞMEK: toplanmak, yığılmak — I, 240 bkz. avlaşmak
 2014. EVMEK: bir şeyin etrafına koşuşmak I, 167
 2015. EVRIŞMEK: uğraşmak, çabalaşmak, bir işin üstüne düşmek; çevirmekte ve bir şeyin altını üstne getirmekte yardım etmek, I, 235, 248
 2016. EVRÜLMEK: yönelinen yerden çevrilmek. I, 248
 2017. EVSEMEK: evini özlemek. I, 277, 279
 2018. EVSETMEK: evini özletmek, Istetmek, I, 262
 2019. EVSINMEK: evi benimsemek, kendi evi saymak. I, 253, 258
 2020. EVŞÜK: bir adama sonradan gelen hal, hastal ık ve benzeri, arıza; evin merteği, direği — I, 105
 2021. EVŞÜKGEN: tevürgen her zaman evirip çeviren, güç işleri başaran — I, 157, 521
 2022. EVÜRGEN: tevürgen her zaman evirip çeviren — I, 521
 2023. EVÜRMEK: çevirmek, evirmek, döndürmek, altını üstüne getirmek, I, 178; II, 82
 2024. EVÜSGÜ: savurma aygıtı — I, 13
 2025. EVÜŞMEK: savurmak — I, 13
 2026. EVZEMEK: koğlamak, müzevirlik etmek I, 275
 2027. EYEGÜ: her hayvanın eyeğisi, eye kemiği, kaburga; yan; çadırın yanı, I, 137; III, 174, 425
 2028. EYEGÜ: yer dağın ortası — I, 137
 2029. EYLE: öyle — I, 113, 166; III, 186
 2030. EYMENMEK: utanmak; çekinmek — I, 270; III, 377
 2031. EZE: buyük kız kardeş, I, 90 bkz. ece, eke
 2032. EZIK: uzunlamasına çizik, tırnak yarası — I, 71 bkz. az, iz
 2033. EZITMEK: uzunluğuna yirmek, I, 209
 2034. EZMEK: kazımak, sıyırmak — I, 165
 2035. EZTÜRMEK: yirdirmek-I, 220
 2036. EL: i1, vilâyet — I, 48, 106, 168, 219, 354; II, 9, 10, 18, 25. 29, 238
 2037. EL: atı anlatır bir isim — I, 48 el açıklık, boşluk — I, 48
 2038. EL: kötü, değersiz. |, 49 el iki bey arasında barışıklık — I, 49
 2039. EL: başı ata bakan, seyis — I, 49
 2040. EL: bolmak sulh olmak, banşmak — I, 49
 2041. EL: kuş kartala benzeyen alacalı bir kuş — I, 49
 2042. EN: çukur; iniş. I, 49; III, 4 bkz. in § en yer
 2043. EN: en, yan tarafa olan genişlik, yan — I, 49
 2044. ENEMEK: enemek; kulaktan bir parçasını keserek imlemek III, 256
 2045. ENETMEK: enetmek; kulağın bir parçasını keserek imletmek — I, 215
 2046. ER: delik açmak için kullanılan aygıt, delgiç, I, 45
 2047. ER: yer — I, 45 bkz. yer
 2048. ER: yerin güneye bakan güneşli tarafı — I, 464 bkz. ir
 2049. ERILMEK: gedilmek, gedik açılmak; eksikleşmek — I, 270
 2050. ERIN: dudak, I, 70, 77 bkz. ir(i)n
 2051. ERINÇ: iyi ya; ayı; , nimet içinde geçiniş, nimet, bolluk, I, 46, 132; III, 449 bkz. erinj
 2052. ERINÇÜ: günah — I, 134 bkz. arınçu
 2053. ERINJ: nimet, bolluk, I, 132; III, 449 bkz. erinç
 2054. ERLE: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz. irle
 2055. ERMEK: i. rkilmek, yalnızlık duymak; (duvar) yarmak — I, 172, 173
 2056. ERMEK: olmak, imek, I, 24 bkz. ermek
 2057. ERTE: erte — I, 124
 2058. ERTELEMEK: erken başlamak — I, 316 bkz. ırtalamak
 2059. ESILMEK: eksilmek. I, 270
 2060. EŞITMEK: işitmek. I, 212, 508, bkz. işitmek
 2061. ETILMEK: düzelmek; edilmek, yapılmak — I, 53, 442; II, 209
 2062. ETINMEK: edlnmek, hazırlanmak — I, 82
 2063. ETIŞMEK: bariştırmak, beraber yapmak — I, 76
 2064. ETMEK: (yardımcı fiil) yapmak, etmek, eylemek, kılmak — I, 171, 324, 332, 333. 342 361. 456, 457, 486; 11. 25; 111. 128 129, 130, 357, 366, 370
 2065. ETTÜRMEK: büktürmek — I, 267, 268 bkz. iytürmek
 2066. ETTÜRMEK: onartmak, düzeltmeyi emretmek. I, 217, 218
 2067. EVEK: acele, ivme; aceleci, iven — I, 77, 104, 387; II, 13, 19 § evek er; aceleci adam, I, 122
 2068. EVEKLIK: işlerde ivme, acelecillk — I, 153
 2069. EVET: acele, ivnne — III, 26
 2070. EVILMEK: ivilmek, acele edilmek. I, 271
 2071. EVIŞMEK: koşu; mak, acele edl; mek — I, 186
 2072. EVMEK: acele etmek, I, 167 . 168; II, 12; III, 26, 183
 2073. EVSEMEK: ivmek, acele etmek (lstemek) — I, 277
 2074. FURXAN: put — I, 343 bkz. burxan, beder burxan bedez burxan —
 2075. FURHAN: evi put evi, puthane — I, 343,
 2076. GE: zarf (mefulüileyh) edatı — III, 212, .
 2077. GERÜ: . . . doğru III, 251
 2078. GEŞÜR: havuç, I, 431 bkz. gezer, gizri, sar ıg, turma
 2079. GEZER: havuç, I, 431 bkz. geşür, gizri, sarıg turma
 2080. GIZRI: havuç. I, 431 bkz. geşür, gezer, sarıg turma
 2081. GINE: küçültme eki — III, 359 bkz. — kıya, -kiye
 2082. GU: fiillerin emir kipi üzerine gelerek zaman, yer ve ayg ıt ismi yapan edat — III, 211
 2083. HANA: ana, I, 32 bkz. ana
 2084. HATA: ata, I, 32 bkz. ata
 2085. HEÇ: heç atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak çıkarılan ses I, 321; II, 282 bkz. eç eç
 2086. HOÇ: hoç keçilergüdülüp sürülürken söylenen, — II, 282
 2087. HUKUBARI: pota yapılan çamur, lülecl çamuru — için ç ıkarılan ses, III, 243 bkz. çukuban
 2088. XAFSI: hokka — I, 423
 2089. XAKAN: Afrasyab'a verilen ungun, III, 157
 2090. XAMIR: emir, bey — I, 112
 2091. XAN: han, Türkler'in en büyük başbuğu, Afrasyab oğullarına verilen ungun — I, 63, 82, 199, 255, 271, 410, 427, 459; II, 3, 7, 190, 273, 288; III, 60, 127, 141, 157, 266. 327, 368
 2092. XANDA: nerede — I, 46, 418; III, 69, 173, 218 bkz. kanda, kayda, kayuda
 2093. XASNI: çocukları semirtmek için bir kese içine konularak a ğızlarına verilen bir deva, Hin-distan'dan gelir — I, 435
 2094. XAYU: hangi, hani, I, 31; III, 218, 237, 367 bkz. kanu, kayu
 2095. XIYAR: maraz ücretle çalışan adam, ırgat — I, 411 bkz. maraz
 2096. XIZ: kız — III, 218 bkz. kırkın, kırnak, kız
 2097. XULIÑ: Çin'den getirilen birçok renkleri olan ipek kuma ş, III, 371
 2098. XUMARU: andaç olarak verilen mal, ölen büyük bir adam ın malından hakana ayrılan güzel parça, uzağa giden adamın hısımlarına bıraktığı mal I, 445
 2099. XUMARU: miras I, 445; III, 440
 2100. XUMARULANMAK: mirasa konmak; dostunun veya ba şkasının malından kendine azık edin-mek, III, 205
 2101. XUN: kaba, faydasız. III, 138
 2102. XUN: xara ışlamak kaba, faydasız iş i; lemek — III, 138
 2103. XÜÇÜNEK: kırlangıç dahi denilen benekli, güzel kokulu küçük kavun, y ılkıç — I, 488
 2104. IÇGIN: kaçırmak; kaybedilmek, yok edilmek, elden gitmek; yellen^iek. I, 253, 254; III, 307
 2105. IDILMAK: salıverilmek, boşanmak — I, 194
 2106. IDINÇU: saç erkeğin sonradan bırakılan saçı — I, 133
 2107. IDINÇU: yılkı yük vurulmayarak bırakılan hayvan — I, 134
 2108. IDIŞMAK: birbirine armağan vermek, armaganlaşmak ve bunda yarış etmek — I, 182
 2109. IDMAK: salmak, gôndermek, serbest bırakmak, I, 210, 421; III, 172, 230, 343, 438 bkz. tonatmak, tonıdmak
 2110. IDSAMAK: göndermek istemek — I, 276
 2111. IDU: zaruret, zahmet — I, 110
 2112. IDUK: kutlu ve mübarek olan; aslında sahibininyaptığı bir adak için saklanarak yünü k ırkılmayan, sütü sagılmayan, yük vurulmayarakbaşıboş bırakılan, salıverilen her hayvana bu ad verilir. I, 65
 2113. IDUK: tag geçitsiz sıra dağlar — I, 65
 2114. IGLAMAK: ağlamak — I, 286, 287 bkz. yıglamak
 2115. IGLAŞMAK: ağla; mak — I, 240 bkz. yıglaşmak
 2116. IJMAKLANMAK: bir yerde veya bir şeyde çok şap bulunmak; kelliği artmak, azmak — I, 313bkz. ajmuk
 2117. IK: soğuk su içilerek üzerine ekmek yenildikte gögsü kabartarakç ıkan bir hıçkırık, hık — I, 37
 2118. IKILAÇ: asil, yüğrük at — I, 139
 2119. IK: tutmak hıçkırık tutmak, hık tutmak — I, 37
 2120. ILDURMAK: indirmek I, 224
 2121. ILIG: ılık, I, 31, 64 bkz. yılıg
 2122. ILIMGA: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse — I, 143 bkz. al ımga
 2123. ILINMAK: ilişmek, tutulmak, uğramak, takılmak — I, 204; II, 288; III, 358 bkz. ilinmek
 2124. ILIŞMAK: inmekte yarış etmek, ini; mek — I, 190
 2125. ILIŞMAK: blrbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım etmek I, 188, 190 bkz. ilişmek
 2126. ILMAK: inmek — 1. 169, 175; III, 69, 220 bkz. inmek
 2127. ILSAMAK: inmek istemek — I, 278 bkz. insemek
 2128. IMGA: malmüdürü, tahsildar, hazinedar. I, 128
 2129. INAL: anası hatun (kökten), babası ortalık adamı olan bütün gençlere verilen ungun, I, 122
 2130. INANÇ: güvenilen, inanılan, I, 133; III, 450 § ınanç beg; inanılan, güvenilen bey — I, 133, 206
 2131. INANMAK: inanmak, güvenmek — I, 206; III, 161
 2132. INIŞMAK: inişmek I, 190
 2133. IÑAN: dişi deve — I, 120, 289 bkz. iñen
 2134. IÑRAMAK: deve inlemek — I, 120
 2135. IÑRANMAK: inlemek — I, 289
 2136. IÑRAŞMAK: inleşmek III, 398
 2137. IÑRATMAK: inletmek, II, 357, 358
 2138. IR: ır, ırlama — III, 4 bkz. yır
 2139. IR: utanma bildiren bir söz — I, 36 bkz. ıra, ırra, ir
 2140. IRA: utanma — I, 39 bkz. ır, ırra, ir
 2141. IR: bulmak utanmak. I, 36
 2142. IRGAG: donmu; olan buzu, buzluga çeklp getirmek için kullan ılan kanca, I, 141
 2143. IRGALMAK: sallanmak, ırgalanmak. I, 249
 2144. IRGAMAK: sallamak, ırgalamak, I, 283; III, 316, 321
 2145. IRGANMAK: ırgalanmak — I, 254
 2146. IRGAŞMAK: ırgalamakta yardım ve yarış etmek — II, 322
 2147. IRGATMAK: ırgalatmak, sallatmak — I, 263
 2148. IRK: kâhinlik, fal, yürektekini d ı; arı çıkarma, I, 42
 2149. IRKLAMAK: kâhinlik etmek, ırk (fal)a bakmak — III, 443
 2150. IRRA: utanma — I, 39 bkz. ır, ıra, ir
 2151. IRTALAMAK: erken başlamak — I, 316 bkz. ertelemek
 2152. ISINMAK: ısınmak; sevmek — I, 201, 202 bkz. isinmek
 2153. ISIRGAN: ısırgan, çok tsıran — I, 156
 2154. ISIRMAK: ısırmak, sokmak — I, 178; II, 329
 2155. ISIRTMAK: ısırtmak — III, 428
 2156. ISIŞMAK: ısınmak, bir nesnenln bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak, I, 185 bkz. isişmek
 2157. ISIZ: ele, avuca sığmayan, haşarı çocuk, utanmaz, arsız, ırsız, fena, kötü — I, 122, 386; II, 117 bkz; esiz, essiz, ıssız, isiz
 2158. ISIZLIK: fenalık, kötülük, haşarılık. III, 161 bkz. esizlig, ıssızlık, isizlik ıslanmak ; islenmek — I, 298 bkz. işlenmek
 2159. ISRIK: çocukları perilere ve göz dokunmasına karşı afsunlamak için ilâç yapıldığı zaman tekrarlanarak söylenir. I, 99
 2160. ISRILMAK: ısırılmak, I, 247
 2161. ISRIM: kişi suratsız, sıkıntilı adam — I, 107
 2162. ISRINMAK: öfkelenip derlenmek, toplanmak, çekilmek, büzülmek — (Bu kellme sebzelere iyice pi şmeden soğuk su konmasıyle pişme yerek çiğ kalması, sinirsek olması halinde 50/10^. Yumuşak huylu bir kimsenin ser-telmesi de bôyledir) — I, 251, 252
 2163. ISRIŞMAK: ısırışmak — I, 234, 285
 2164. ISRUMAK: ısırmak — I, 163
 2165. ISSIZ: kişi yüzsüz, lyilik bilmez adam — I, 142 bkz. esiz, essiz, ısız, isiz
 2166. ISSIZLIK: , fenalık, kötülük, haşarılık. III, 161 bkz. esizlig, ısızlık, isizlik
 2167. IŞ: iş — I, 47, 53, 64, 141, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 168, 171, 179, 186, 187, 190, 193, 197, 201, 204, 209, 217, 220, 221. 230, 235, 238. 244, 255, 270, 271, 272, 295, 300, 307, 313, 315, 316, 320, 348, 368, 376, 391, 410, 428, 448, 459, 462, 470, 494, 52
 2168. IŞÇI: işçi — I, 468 § tarfak ışçı; kıvrak, çalışkan işçi — I, 468
 2169. IŞGUNMAK: Fársça'sı "aşhun" Arapçası el-rşbâs olan bitki — I, 18, 109
 2170. IŞ: küdük iş güç — I, 391
 2171. IŞLAMAK: işlemek — III, 138 bkz. işlemek
 2172. IŞLAR: kadın — II, 150, . 171 bkz. işiler, işler
 2173. IŞLIG: i; sahibi olan (kimse). I, 495, 509 § ışlıg küdüglüg; işli, güçlü — 1. 509
 2174. IT: it, köpek — I, 35. 116, 156, 157, 164, 178, 228, 294, 308, 336, 346, 363, 365. 375, 483; II, 7, 8. 10, 16, 24, 73, 84, 177, 221. 292, 298, 305; III, 23. 70, 73, 214. 232, 255, 262, 291, 294, 300, 324, 353, 404, 405, 410, 429
 2175. ITLAMAK: köpekletmek, söğmek- I, 285, 286
 2176. ITLIG: itli, köpekli I, 98
 2177. ITLIG: yılı Türkler'ln on Ikill yıllarından biri — I, 346
 2178. IVIK: kırlarda, taşlı yerlerde yaşıyan geyik — I, 67, 239, 265
 2179. IVRIK: ibrik I. 99, 100; III, 131
 2180. IYINMAK: ıkınmak, I, 269
 2181. ÎÇ: iç — I, 35, 91, 225, 245; II, 208
 2182. IÇEGÜ: kaburga kemiklerinin iç tarafında bu — lunan şeylerin adı, II, içirik I, 137
 2183. IÇ: et ciğere bitişik olan ince et — I, 35
 2184. IÇGERMEK: içeriye koymak; suçlarını sôylemek, koğlamak — I, 227
 2185. IÇI: yaşça büyük olan erkek karde ş; kocanınyaşça büyük erkek kardeşL I, 87; III, 7
 2186. IÇIKMEK: savaşta kendi dileğiyle teslim olmak — I, 192; II, 118
 2187. IÇILMEK: içilmek . I, 194
 2188. IÇIN: ara, iç anlamını bildiren birek, I, 76, 230
 2189. IÇIŞMEK: içişmek, içmekte yardım ve yarış etmek, I, 181 içkin er düşmanlardan iken bu yana geçen, kendisine dokunulmayan, baysall ık verilen kişi, mülteci — I, 108
 2190. IÇKUR: iç kuşağı, uçkur, I, 35, 324
 2191. IÇKÜ: içki, içilen şey, I, 128 içlemek iç geçirmek, astarlamak, I, 286
 2192. IÇLENMEK: içlenmek, tanelenmek, içi olmak — I, 256, 257
 2193. IÇLIK: eger keçesi, içlik, I, 102, 104
 2194. IÇMEK: içmek, bir şeyi içmek veya sorup içine çekmek. I, 35, 47, 142, 164, 192; II, 6
 2195. IÇMEK: kuzu derisinden yapılmış olan kürk — I, 102
 2196. IÇMEKLENMEK: kuzu kürkü giymek 've buna sahip olmak, I, 314
 2197. IÇRE: de, içinde, içerisinde. I, 223, 367, 393; II, 83, 250; III, 235, 247, 339, 448
 2198. IÇRÜŞMEK: içirişmek, içı'rmekte yardım ve yarış etmek, I, 233
 2199. IÇSEMEK: içmek 1516010^I, 20, 276
 2200. IÇ: söz yürekteki gizli şey, sır — I, 35
 2201. IÇTONLAMAK: iç donu giymek — I, 314 bkz. iştonlanmak
 2202. IÇTÜRMEK: içirmek, su içirmek, I, 218; II, 173
 2203. IÇÜK: samur, tegin gibi hayvanların derisinden yapılan kürk, I, 69
 2204. IÇÜKLEMEK: samur, teğin gibi hayvanların kürkünden urbasına iç geçirmek, iç kaplatmak, I, 305
 2205. IÇÜRGEN: çok içiren — I, 157
 2206. IÇÜRMEK: içirmek I, 47, 177. 218; II, 173
 2207. IDIŞ: kadeh, tas, bardak, tencere gibi her nevi kap — I, 61 bkz. idi ş
 2208. IDI: sahip, efendi; Tan^ı. I, 87. 320, 330, 410; II, 243
 2209. IDIŞ: kadeh, kap; mal mülk, III, 61, 131, 232 bkz. idi ş
 2210. IDRIK: katı nesne — I, 102 bkz. irik
 2211. IG: iğ, I, 48, 85 bkz. ik, yig, yik
 2212. IG: hastalık. I, 48, 296; III, 30, 224, 278, 281
 2213. IGÇIL: hasta, III, 57
 2214. IGEMEK: eğelemek, gıcırdatmak, III, 254, 255
 2215. IGEMEK: inat etmek, III, 255
 2216. IGENMEK: benimsemek; (kısrak) gebe kalmak; çamışlaşmak, harınlaşmak; çekinmek — I, 104, , 200, 203
 2217. IGEŞMEK: arka olmak, güvenmek — I, 187
 2218. IGEŞMEK: eğelemekte yardım ve yarı; etmek; çarpışmak, ısırı; mak, boğufmak — I, 187, 188; II, 287
 2219. IGIŞ: harınlaşan, inatlaşan hayvan, at — I, 122
 2220. IGLELMEK: hastalanmak, I, 296
 2221. IGLEMEK: hasta olmak — I, 287, 380
 2222. IGLENMEK: bir parça hastalanmak
 2223. IGLEŞMEK: hastalaşmak — I, 241
 2224. IGLETMEK: hastalandırmak — I, 266
 2225. IGLIG: hasta — I, 79, 196, 273; II, 351
 2226. IK: iğ — III, 144 bkz. ig, yig, yik
 2227. IKDILMEK: terbiye edilmek, eğitllmek; beslenlenmek — I, 246
 2228. IKDI: ; anaları bir olan — III, 382
 2229. IKDÜK: peynlr gibi süt ve yoğurttan yapılıp yenen bir azık, I, 105
 2230. IKEME: bir çeşit saz, kubuz gibi çalınan bir çalgı — I, 137; III, 174 bkz. ekeme
 2231. IKI: sayıda iki; ikisi I, 49, 131, 233, 256; II, 45, 251; III, 45, 101, 244, 363, 382 bkz. ikki
 2232. IKIDMEK: terbiye etmek, eğitmek, yetlştirmek, I, 213 bkz. ikitmek
 2233. IKINÇ: sayıda 1^1110. I, 131, 132; III, 449
 2234. IKINDI: bazısı, öteki, ikinci — I, 140, 185, 186, 231, 238. 239; II, 89, 103, 203, 214, 217 bkz. ekindi
 2235. IKINDI: ikindi, I, 140
 2236. IKIRÇKÜN: tereddüt, ikircim; tereddütlü, ikircimli. III, 419
 2237. IKIT: yalan — I, 51
 2238. IKITMEK: terbiye etmek, yetiştirmek . I, 213 bkz. ikidmek
 2239. IKKI: iki, birblri, ikisi, iklden her biri — I, 182, 187, 188. 189, 234, 237, 239. 268, 270, 308, 317, 410, 519; II, 17, 88, 89, 93, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 196, 203, 206, 207, 209. 211, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 258, 287; III, 71,
 2240. IKKIZ: ikiz, I, 143 § ikkiz oglan; ikiz çocuk — I, 143
 2241. IKLEMEK: çiğnemek, basmak — I, 287, 380; III, 310 bkz. egle şmek, ikleşmek, yiklemek
 2242. IKLEŞMEK: birbirine uyup durmak, bir şeyi ayakla çiğnemekte birbirine yardırn etmek, I, 241 bkz. egleşmek, iklemek, yiklemek
 2243. IKLETMEK: çiğnetmek, bastırmak — I, 265
 2244. IKTÜ: ekti, elde beslenen hayvan, I, 114
 2245. IKTÜLEMEK: ot vermek; beslemek — I, 317
 2246. ILEL: (beylere ve hanlara cevap verilirken) evet — I, 78
 2247. ILENÇ: düşüncesinin yanlışlığı belli olan bir ki-şinin bir iş üzerine sözsöy]emesini kınama; ayıplama, tekdir, çıkışma — I, 133, 204; III, 450
 2248. ILENMEK: kötü dua etmek, ilenmek; ayıplamak, tekdir etmek, I, 204, 205
 2249. ILERMEK: göze ilişmek, belirmek, gôrünmek — I, 179; II, 283
 2250. ILERSÜK: şalvar uçkuru — I, 152
 2251. ILERTMEK: iliştirmek, iliştirtmek. III, 427, 428
 2252. ILETMEK: iletmek, götürmek — I, 214, 369; II, 263
 2253. ILIK: ilik I, 72. bkz. yilik
 2254. ILI: kapug iliştirilivermiş, anahtarsız açılabilen kapı — I, 92
 2255. ILINMEK: tutulmak, yakalanmak — I, 204, 205, 206; II, 288; III, 358 bkz. ılınmak
 2256. ILIŞMEK: birbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım ve yarış etmek — I, 188, 190 bkz. ılışmak
 2257. ILK: ilk, her şeyin evveli — I, 43
 2258. ILMEK: ilişmek I, 169
 2259. ILRÜK: üzerlik tohumu, Peganum harmala — I, 105 bkz. eldrük, y ıdıg ot, yüzerlik
 2260. ILTÜRMEK: iliştirtmek, astirtmak — I, 224
 2261. IM: parola, orduda başbuğun askerler arasına silâh veya kuş adlarından birini belge olarak koyduğu kelimeler — I, 38
 2262. IMDI: şimdi. I, 36, 37, 41 bkz. emdi
 2263. IMIR: aydınlıkla karanlığın birbirine karışması — I, 94 bkz. emir, imir, iriğir
 2264. IMLELMEK: gôz kırpmakla ve buna benzer şeyle işmar olunmak — I, 296
 2265. IMLEMEK: işmar etmek, işaret etmek, göstertmek — 1. 82, 287, 288; III, 84, 295, 310 bkz. yimlemek
 2266. IMLEŞMEK: işaretleşmek — I, 242
 2267. IMLETMEK: işaret ettirmek — I, 266
 2268. IMREN: yurttaşlardan toplanan her yığnak — I, 88, 107
 2269. IMTILI: düşünüp taçınılmadan birdenbire yapılma. I, 141
 2270. IN: çukur — I, 49 bkz. en
 2271. IN: yırtıcı hayvan ini. I, 49, 55 bkz. yın, yin
 2272. IN: koyun pisliği — I, 49 bkz. yin
 2273. INÇ: rahat, içi sakin, yüreği dölek — I, 74; III, 437
 2274. INÇIKMEK: duygusu gitmek, bayılmak, büzülmek, titremek — I, 243, 244
 2275. INEGIL: vücut içerisinde, göbek kar şısında kulunca benzer bir hastal ık — I, 137
 2276. INI: yaşça küçük kardeş, kocanın küçük erkek kardeşi — I, 93; III, 7
 2277. INILMEK: inilmek. II, 130
 2278. INMEK: inmek I, 169; II, 204; III, 61 bkz. ılmak
 2279. INSEMEK: inmek istemek — I, 278 bkz. ılsamak
 2280. IÑEK: 1116^I, 111; III, 91 iñek kaplumba ğanın dişisi — I, 111
 2281. IÑEK: küçi küçü otu tohunnu — III, 121
 2282. IÑEN: dişi deve, I, 120, 289 bkz. ıñan
 2283. IÑES: kişi yabancı gibi sağına, soluna bakan adam — I, 94
 2284. IÑIR: aydınlıkla karanlığın birblrine karışması, alaca karanlık. l, 94 bkz. amır, emir, imir
 2285. IÑLIÇ: kebapla yenir, sarımsağa benzer blr dağ otu — I, 115
 2286. IPRÜK: içerisine pekllk gelene (içlni sürdürmek için) yo ğurt ile süt karıştırılarak verllen ilâç — I, 101
 2287. IR: yerin güney, güneşli yanı — I, 464 bkz. er
 2288. IR: utanma bildiren bir söz, I, 36 bkz. ır, ıra, ırra
 2289. IR: bolmak utanmak, I, 36
 2290. IRDEMEK: aramak — III, 228
 2291. IRIK: katı olan nesne — I, 71, 102 bkz. idrik
 2292. IRIK: kel ve uyuzun kafası — I, 71
 2293. IRIK: erpik ve eski olan her nesne, I, 70
 2294. IRIK: otuñ odun kırıkları, kıymık I, 70
 2295. IRILMEK: kaygıdan titremek, kendi kendini yermek — I, 196 bkz. ar ılmak
 2296. IR(I)N: dudaklar, ağız — III, 74 bkz. erin iririg 11-10. I, 135; III, 59
 2297. IRK: dört yaşına girmek üzere bulunan koyun — I. 43
 2298. IRKEKLENMEK: dalgalanmak; erkek olmaki ür-permek — I, 315 bkz. erkeklenmek
 2299. IRKEŞMEK: topla; mak. I, 144 bkz. irkişmek
 2300. IRKILMEK: toplanmak, çoğalmak I, 249
 2301. IRKIN: irkilen, iriken şey — I, 108 § irkin yagmur; günlerce süren ya ğmur, I, 108 § irkin suv; irkinti su — \, 108
 2302. IRKINMEK: irkmek, mal irkmek, kendisi için toplamak — I, 254, 255
 2303. IRKIŞMEK: irkmekte yardım ve yarış etmek, toplaşmak — I, 238, 325 bkz. irkeşmek
 2304. IRKMEK: toplamak — III, 420
 2305. IRLE: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz. erle
 2306. IRPELMEK: bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak — I, 244
 2307. IRPEMEK: bıçkılamak, biçmek, bozmak — I, 271
 2308. IRPETMEK: bıçkı ile biçtirmek, bozdurmak. I, 260
 2309. IRTELMEK: aranmak, araştırılmak; istenmek. I, 245
 2310. IRTEMEK: arkasına düşmek; istemek — I, 245, 272; III, 356 bkz. istemek
 2311. IRTEŞ: araştırma, irdeme; isteme; iş hususunda vaki olan bahis, dögü ş, kavga, I, 97, 402; II, 214; III, 416
 2312. IRTEŞ: kopmak bahis kızı; mak — I, 97
 2313. IRTEŞMEK: araştırmak. I, 230
 2314. IRTETMEK: istetmek, aratmak, I, 260
 2315. IRÜK: duvar ve duvara benzer şeylerdeki gedik — I, 70
 2316. IRVI: Hindistan'dan gelir bir ilâç — I, 128
 2317. IRVI: ince uzun — I, 128 § irvi kulak; ince uzun kulak — I, 128
 2318. ISIG: sıcak — 1. 72; III, 400
 2319. ISIGLEMEK: çok sıcakta gitmek — I, 306
 2320. ISIGLENMEK: bir şeyi sıcak bulmak — I, 294
 2321. ISIGLIK: sıcaklık. I, 152
 2322. ISIGLIK: sevda — I, 152
 2323. ISIG: yer uzayıp giden bozkır — I, 72
 2324. ISIMEK: ısınmak — III, 253
 2325. ISINMEK: ısınmak; sevmek — I, 201, 202 bkz. ısınmak
 2326. ISIRGENMEK: sıcak yüzünden isiriklenmek — I, 290
 2327. ISIŞMEK: ısınmak, bir nesnenin bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak — I, 185 bkz. ısışmak
 2328. ISITMEK: ısıtrnak; ısıtmaya tutulmak — I, 209, 210
 2329. ISIZ: kötü, fena — II, 91 bkz. esiz, essiz, ısız, ıssız,
 2330. ISIZLENMEK: sevimsizleşmek, yaramazlaşmak — I, 293
 2331. ISIZLIK: şer, kötülük I, 152 bkz. esizllg, ısızlık, ıssızlık, isizlik
 2332. ISKEMEK: ditmek — I, 284
 2333. ISKENMEK: (kıl, ot vb — hakkında) koparmak, yolmak, ditmek — I, 255
 2334. ISRE: aşağı; sonra, I, 126
 2335. ISTEK: istek; ara; tırma — I, 120
 2336. ISTEK: kopmak istek gelmek, I, 120
 2337. ISTELMEK: istenmek, aranmak, I, 246 i
 2338. STEMEK: istemek, arkasına düşmek, aramak — I, 272 bkz. irtemek
 2339. ISTETMEK: istetmek, aranması için arkasından adam göndermek. I, 260
 2340. IŞ: is, kandil dumanı — I, 37
 2341. IŞ: iş — I, 132, 253, 265; II, 166, 315; III, 68 bkz. ış
 2342. IŞ: bolmak islenmek, klrlenmek — I, 37
 2343. IŞENMEK: güvenmek, inanmak I, 202
 2344. IŞILER: kadın — I, 117 bkz. ışlar, işler
 2345. IŞILMEK: işe yatmak, işe yordam hasıl etmek — I, 197 bkz. yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2346. IŞITMEK: işküm saraylarda hanlar 1çin kurulan, büyük çanak gibi ayaks ız sofra — I, 107
 2347. IŞLELMEK: işlenmek — I, 295
 2348. IŞLEMEK: işlemek, I, 286 bkz. ışlamak
 2349. IŞLENMEK: Islenmek, dumanla örtülmek, tütsülenmek; kendini i ş yapar göstermek — I, 297. 298; II, 72 bkz. ıslanmak
 2350. IŞLER: kadın — I, 117, 153, 158, 314, 330, 477; III, 18, 57, 205, 432 bkz. ışlar, işiler
 2351. IŞLEŞMEK: iş yapmakta yarış ve yardım etmek, I, 240
 2352. IŞLETMEK: işletmek I, 265
 2353. IŞTONLANMAK: iç donu giymek, I, 314, 315 bkz. içtonlanmak
 2354. ITEGÜ: değirmende dönen taşın üzerlne bindirilen ağaç parçası, ünun biraz kalın olması istenirse taş, bununla biraz yukarı kaldırılır, ince olması istenirse aşağı indirilir, I, 137
 2355. ITILMEK: itilmek, defedilmek; serpilmek, büyümek; imeklemek; sürünmek I, 193; II, 139
 2356. ITINÇÜ: nerig itilen nesne, I, 133
 2357. ITINDI: neñ itilmiş nesne, itik — I, 140
 2358. ITINMEK: itilmek, sürünmek II, 139
 2359. İTİŞ: itişme, iki kişi arasında elle müdafaa — I, 61
 2360. ITIŞMEK: itişmek, bir şeyi müdafaada yardım ve yarış etmek I, 180
 2361. ITLINMEK: itilmek — I, 256
 2362. ITLIŞMEK: itilmek, itilişmek, I, 239
 2363. ITMCK: itmek. , I, 171; III, 137, 251
 2364. ITSEMEK: itmek istemek, itsemek — I, 276
 2365. IYTÜRMEK: büktürmek — I, 267, 268 bkz. ettürmek —
 2366. IZ: yerde ve deride uzunlamasına olan çizik, 80 bkz. az, ezik
 2367. IZDERIG: balık avlanan bir çeşit ağ, I, 116
 2368. IZI: öbür yıl, gelecek yıldan sonrakl yılı, 89
 2369. IZLIK: kesilen hayvanların derisinden yapılan Türk çarığı. I, 104
 2370. JAGILAMAK: çağlamak, III, 324, 325 bkz. çagılamak, şagılamak
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim